Reglement for alminnelig delegasjon 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for alminnelig delegasjon 2014"

Transkript

1 JURIDISK ENHET Tema Kontrollområde Reglement Delegering av myndighet Vedtatt av fylkestinget i utsatt sak 109/95, revidert som følge av vedtak i fylkestingssakene 4/02, 39/04, 62/06, 109/07,77/09, 52/10, 4/12, 33/14 Utarbeidet av Linda Verde Dato Godkjent av FT 33/14 Dato Ansvarlig for oppdatering Juridisk enhet Dokument-id 2009/1563 Reglement for alminnelig delegasjon 2014 Innhold 1.1. Hjemmel Formål Særskilte delegasjonsreglementer Særskilt fullmakt til fylkesordfører SAKSBEHANDLING OG KONTROLL Retningslinjer for bruk av delegert myndighet Videredelegering Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet Omgjøringsrett og kontroll Klage A. DELEGASJON AV FORVALTNINGSMYNDIGHET ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Lov om tannhelsetjenesten [tannhelsetjenesteloven] Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Lov om friluftslivet av nr. 16 (Friluftsloven) Lov om forvaltning av naturens mangfold av nr 100 (naturmangfoldloven) Lov om vassdragsregulering av (Vassdragsreguleringsloven) Lov om eigedomsregistrering av nr 101 (matrikkellova) Vegloven av nr Side 1 av 22

2 3.13. Vegtrafikkloven av nr Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av nr 45 (yrkestransportloven) Lov om folkebibliotek av nr Lov om kulturminner av nr Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - lov 29. mai1981 nr Lov om laksefisk og innlandsfisk mv - lov 15. mai 1992 nr Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar av 6. juni 2008 nr Lov om Fokehelsearbeid (Folkehelseloven) av nr Lov om pengespill m.v. (pengespillloven) av nr Forskrift for sivil transportberedskap av nr Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars Forskrift om rammer for vannforvaltningen ANNEN DELEGASJON JFR. FYLKESRÅDMANNENS INSTRUKS OG FORETAKENES VEDTEKTER Straffeloven av nr Tvisteloven av nr Tvangsfullbyrdelsesloven av nr Konkursloven av nr Grannelova av nr Leieforhold Oppnevninger valg Innkjøp Pengekrav (herunder erstatningskrav) - utenrettslig behandling Tilskudd til prosjekter og tiltak innenfor fylkesplanens handlingsprogram statsbudsjettets kap. 551 post Kommuneloven Personopplysningsloven Anbud i byggesaker Omgjøring og nedlegging av skoletilbud - drift og organisering Tilsettinger Oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse Permisjoner Erverv av eiendom og rettigheter til fylkesveg Erverv av eiendom og rettigheter til annen fylkeskommunal eiendom Side 2 av 22

3 1. Generelt 1.1. Hjemmel Buskerud fylkeskommunes delegasjonsreglement er utarbeidet på grunnlag av lov av nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, aktuelle særlover og alminnelige regler om delegasjon Formål Delegasjonsreglementets formål er å fremme effektiv saksbehandling og vedtaksprosess. Reglementet skal videre sikre en hensiktsmessig oppgavefordeling, samtidig som behovet for reell politisk styring og kontroll, effektiv ressursutnyttelse og rettssikkerhet ivaretas Særskilte delegasjonsreglementer Avgjørelsesmyndighet i budsjett- og økonomisaker samt personalsaker, som ikke skal forelegges politisk organ, delegeres til fylkesrådmannen og til de fylkeskommunale foretaksstyrene innenfor deres virkefelt. Fylkesrådmannens og foretakstyrenes myndighet kan videredelegeres i særskilt reglement, se også foretakenes vedtekter. Fylkesrådmannen kan utferdige og underskrive skjøter, panteerklæringer og andre dokumenter med innhold i overensstemmelse med vedtak av fylkesting eller fylkesutvalg, for eiendommer som ligger under fylkesrådmannen (veier). Styret i Buskerud fylkeskommunale Eiendom FKF (eiendomsforetaket) kan på tilsvarende betingelse utferdige og underskrive skjøter, panteerklæringer og andre dokumenter knyttet til de eiendommer foretaket forvalter. Buskerud Kommunerevisjon IKS/kontrollutvalget skal underrettes om all videredelegasjon. Budsjettfullmakter reguleres i budsjettreglementet Særskilt fullmakt til fylkesordfører Fylkestinget gir med hjemmel i kommuneloven 9 nr 5 fylkesordfører i fylkestingets sommerferier fullmakt til å avgjøre saker som haster og som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Saksbehandling og kontroll 2.1. Retningslinjer for bruk av delegert myndighet All delegert myndighet skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter, administrative regler og rutiner samt god forvaltningsskikk og for øvrig innenfor de overordnede vedtak, plan- og budsjettrammer som fylkestinget har fastsatt Videredelegering Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre annet er uttrykkelig bestemt i delegasjonsreglementet. Side 3 av 22

4 Fylkesrådmannen og de respektive foretaksstyrene skal ha melding om all videredelegering innen eget område, slik at man til enhver tid har oversikt over all delegering Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet Det organ eller administrative avdeling som har fått delegert myndighet, kan i særskilte tilfeller overlate til det delegerende organ å treffe avgjørelse i en konkret sak. Før vedtak er fattet, kan et overordnet organ kreve å få seg forelagt enhver sak til avgjørelse selv om saken ellers skulle ha vært avgjort av underordnet organ i henhold til delegert myndighet. Fylkestinget kan når som helst tilbakekalle delegert myndighet som er gitt i medhold av dette reglement og andre delegasjonsreglementer, jf. Pkt Omgjøringsrett og kontroll Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med reglene i forvaltningslovens 35. Slike omgjøringer bør bare skje unntaksvis og ikke uten at det organ som har truffet vedtaket, blir informert og eventuelt konsultert. På vegne av fylkestinget forestår kontrollutvalget løpende tilsyn og kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegasjonen Klage Delegert myndighet omfatter også myndigheten til å opptre som underinstans i klagesaker, se fvl. 33. Dette gjelder også når fylkesrådmannen eller foretaksstyrene videredelegerer, når dette fremgår av delegasjonsvedtaket. Klageinstans fastsettes av fylkestinget i eget vedtak, jf. Fvl. 28 andre ledd, med mindre annet følger av særlov. 3. a. Delegasjon av forvaltningsmyndighet etter særlovgivningen 3.1. Lov om tannhelsetjenesten [tannhelsetjenesteloven] Fylkeskommunens myndighet etter 4-2 til å inngå avtaler med privatpraktiserende tannleger, delegeres til daglig leder for tannhelseforetaket (med stillingsbetegnelse fylkestannlege). Klage over tannbehandling behandles av daglig leder for tannhelseforetaket (fylkestannlegen) som underinstans. Fylkeslegen er klageinstans. Etter pasientrettighetsloven kan klagen sendes direkte til fylkeslegen. Den som ikke får den hjelp som er bestemt i lov om tannhelsetjeneste og godkjent plan, jf. 2-3, kan klage til styret for tannhelseforetaket som underinstans. Fylkeslegen er klageinstans. Fylkeslegen er gitt fullmakt til å utføre lovlighetskontroll etter kommuneloven på de områder der fylkeslegen i dag fører tilsyn etter tilsynsloven, jf. kgl. res Side 4 av 22

5 3.2. Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Fylkeskommunens ansvar for fagskoletilbudet etter fagskoleloven 1a delegeres til Hovedutvalget for utdanning til og med Med unntak av 1, 1a, 3.1 første ledd, og 8 delegerer fylkestinget myndighet for fagskoleloven til styret for fagskoleforetaket fra og med Fylkeskommunens myndighet etter fagskoleloven 8 til å behandle søknader om offentlig tilskudd til tilbydere av godkjent fagskoleutdanning delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres 3.3. Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Fylkeskommunens myndighet etter privatskoleloven delegeres til fylkesrådmannen: Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om særskilt språkopplæring etter 3-5. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å sørge for at det utarbeides sakkunnig vurdering og at det fattes vedtak om spesialundervisning for elever i privatskoler som har Buskerud som hjemfylke, 3-6, jfr Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om bortvisning og tap av rett til videregående skole, Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres, men ikke til skolen. Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å oppnevne en representant fra fylkeskommunen som har møte og talerett under skolens styremøte, 5-1. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunal klagenemnd er klageinstans etter 3-7 ved klage på vedtak om skyss i videregående skole. (Myndighetene kan ikke videredelegeres) 3.4. Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). Fylkeskommunens myndighet etter 2f til å utpeke eiers representanter til styret ved Ringerike folkehøgskole delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Klager som gjelder "skolens verdigrunnlag og mål " etter 5 andre ledd behandles av Fylkeskommunal klagenemnd Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Fylkesrådmannen delegeres myndighet etter 1-4 til å søke om forsøk etter opplæringsloven. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 3 Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 1. ledd ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående Side 5 av 22

6 opplæring, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 3. ledd til å gi permisjon i form av utsettelse eller avbrudd i opplæringen uten at eleven mister retten, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 4. ledd til å utvide retten til videregående opplæring med inntil ett år pr omvalg delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 4. ledd delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 5. ledd delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten omfatter rett til å fatte vedtak om: - inntil to års ekstra videregående opplæring for elever med rett til spesialundervisning etter kapitel 5, - rett til opplæring i og på tegnspråk etter 3-9 eller - rett til opplæring i punktskrift etter 3-10, eller - rett til særskilt språkopplæring etter Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens ansvar etter 3-1, 7. ledd til å tilby annen opplæring delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 9. ledd til å pålegge elevene, lærlingene og lærekandidatene å holde seg med individuelt utstyr, med unntak av nødvendige trykte og digitale læremidler/ digitalt utstyr, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1 siste ledd til å fatte vedtak om inntak av ungdommer til voksenopplæringen delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens myndighet til å gi forskrift om skole- og feriedager i skoleåret etter 3-2 tredje ledd, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-3 til å godkjenne lærekontrakter eller opplæringskontrakter som avviker fra fastsatt opplæringsordning delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-4 siste ledd til å søke om avvik fra læreplaner i forbindelse med faglige/pedagogiske forsøk delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan videredelegeres, men ikke til skolen. Side 6 av 22

7 Fylkeskommunens myndighet etter 3-5 til å avgjøre om praksis i forbindelse med fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole kan godkjennes delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-6 skal ha ei oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikke er i opplæring eller i arbeid delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte videregående skole etter 3-7 og 3-8, 1. ledd, delegeres til hovedutvalget for utdanningssektoren. Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å foreta oppdateringer på bakgrunn av endringer i lov eller forskrift. Fylkeskommunens myndighet etter 3-8 annet ledd til å bortvise en elev fra videregående skole for resten av skoleåret/kurset delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen delegeres også myndigheten til å frata eleven opplæringsretten etter 3-1. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres, men ikke til rektor. Fylkeskommunens myndighet til å behandle klager på enkeltvedtak om bortvisning etter 3-8, delegeres til klagenemnda for utdanningssektoren. Myndigheten kan ikke Fylkeskommunens myndighet etter ledd til å organisere særskilte opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-13 til opplæring av elever, lærlinger og lærekandidater med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) delgeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 4 Fylkeskommunens myndighet etter 4-2, 4. ledd og 5. ledd, lærlinger og lærekandidater skal ha samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i videregående skole. Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5 delegeres til Fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-3 til å godkjenning av lærebedrift, opplæringskontor og opplæringsringer delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-4 rettighetene og pliktene til lærebedriften m.m. delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-5 til å godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Side 7 av 22

8 Fylkeskommunens myndighet etter 4-6 til å avbryte, heve eller endre lærekontrakter og opplæringskontrakter delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å behandle klage på enkeltvedtak om heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt etter 4-6, delegeres til fylkeskommunal klagenemnd. Fylkeskommunens myndighet etter 4-7 internkontroll i den enkelte lærebedrift delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-8 oppgavene til fylkeskommunen knytte til fag- og yrkesopplæringen delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 4A Fylkeskommunens myndighet etter 4A-2 til å gi spesialundervisning for voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4A-3 til å foreta kompetansevurdering for voksne og skrive ut kompetansebevis delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4A-4 andre ledd til å benytte studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner eller andre til å oppfylle plikten til å gi opplæring til voksne, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4A-9 til å bortvise delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen delegeres også myndigheten til å frata eleven opplæringsretten etter 4A-3. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å behandle klager om bortvisning etter 4A-9, delegeres til klagenemnda for utdanningssektoren. Myndigheten kan ikke Fylkesrådmannen delegeres myndighet etter 4A-11 til å søke om forsøk etter opplæringsloven. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesrådmannen delegeres myndighet etter 4A-13 til opplæring av voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Fylkesrådmannens myndighet kan Side 8 av 22

9 Opplæringsloven kap. 5 Fylkeskommunens myndighet om å fatte vedtak om spesialundervisning etter 5-1, jfr og 4A-13 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 5-3 til å treffe vedtak om spesial undervisning etter 5-1 eller spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 5-5, til å utarbeide individuell opplæringsplan for elev som har spesialundervisning, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 5-6 til å vedta å organisere den pedagogiskpsykologiske tjenesten (PPT) i samarbeid med andre kommuner delegeres til fylkesutvalget. Fylkeskommunens myndighet til å treffe vedtak etter 5-7 om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder for barn i fylkeskommunale institusjoner jf. 13-2, i helseinstitusjoner som regionale foretak eier, jf. 13-3a, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 7 Fylkeskommunens ansvar for å skaffe gratis transport for elever som bor mer enn 6 km fra skolen eller full skyssgodtgjørelse etter 7-2 første ledd delegeres til BRAKAR AS jfr. Rammeavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Buskerud Kollektivtrafikk AS datert Fylkeskommunens ansvar for å skaffe hjelp til losji for elever etter 7-2 siste ledd delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 10 Fylkeskommunens plikt etter 10-8 til å sørge for etterutdanning av personell, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter ledd til så langt det er nødvendig fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i tilfelle der skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Nødvendigheten av å fravike kravet om relevant kompetanse skal vurderes årlig. Opplæringsloven kap. 11 Fylkeskommunens myndighet etter 11-5 til å utpeke fylkeskommunens representanter i skoleutvalgene delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan (Skoleutvalgene skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 fra skolens ledelse, 3 representerer tilsatte, mens 2 representerer elevene. Rektor skal være sekretær for skoleutvalget.) Fylkeskommunens myndighet etter 11-5a til å utpeke skolemiljøutvalg i samsvar med Side 9 av 22

10 vedtak i hovedutvalget for utdanningssektoren i sak 051/05 delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Opplæringsloven kap. 12 Fylkeskommunens myndighet etter 12-3, annet ledd siste punktum, om å be arbeidstakerorganisasjonene om forslag til medlemmer til yrkesopplæringsnemnda delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 12-3 tredje ledd om suppleringsvalg (se kommuneloven 16 nr. 5 siste punktum)etter to år av representant for elevene, lærlingene og lærekandidatene delegeres til fylkesutvalget. Fylkesutvalgets myndighet kan ikke Opplæringsloven kap. 13 Fylkeskommunens ansvar etter 13-2 for opplæring i institusjoner etter barnevernloven delegeres til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens ansvar etter 13-3 om plikt til å sørge for videregående opplæring, se 1. og 5. ledd, delegeres innenfor den årlige budsjettrammen til hovedutvalget for utdanning vedrørende oppretting, nedlegging eller konvertering av hele utdanningsprogram i regionene. Fylkesrådmannen får fullmakt, innenfor den årlige budsjettrammen, til å opprette, nedlegge, konvertere og gjøre skoletilbud søkbare innenfor de utdanningsprogram som er vedtatt i regionene i Buskerud. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens ansvar etter 13-3, 4. ledd for opplæring i fengsel delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens ansvar etter 13-3a for opplæring i helseinstitusjoner delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens plikt til å tegne ulykkesforsikring etter 13-3b delegeres til fylkesrådmann. Myndigheten kan Fylkeskommunens plikt til å sørge for rettledning og kvalitetsutviklingstiltak etter 13-3c delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens plikt til å sørge for foreldresamarbeid etter 13-3d delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Forskrift av nr. 724 til Opplæringsloven Fylkeskommunens myndighet etter forskrift til opplæringsloven, delegeres til fylkesrådmannen, med unntak for de bestemmelser i forskriften, der myndighet er lagt til nærmere bestemt organ. Fylkesrådmannens myndighet kan Side 10 av 22

11 Forskriftens kapittel 3 Klage på vedtak etter 3-64 om særskilt tilrettelegging av fag-/svenneprøven og kompetanseprøven delegeres til fylkeskommunale klagenemd. Klage på vedtak etter 3-66 om bortvisning fra fag-/svenneprøven og kompetanseprøven delegeres til fylkeskommunale klagenemnd. Forskriftens kapittel 5 Klager over karakterer - etter bestemmelsene i forskriftens: klage på karakter ved muntlig eksamen 5-11, 1. ledd klage på eksamensresultat ved andre, ikke-skriftlige eksamener i videregående opplæring klage på standpunktkarakter klage på karakterer i orden og i adferd delegeres til fylkeskommuns klagenemnd Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Myndigheten til å gi tilskudd etter 6 siste ledd delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage Fylkeskommunens myndighet etter 1-9 til å påklage enkeltvedtak delegeres til fylkesutvalget. I hastesaker kan fylkesrådmannen påklage, men klagen skal snarest forelegges fylkesutvalget. Varsel om påklage kan bare gis av fylkesrådmannen Ansvar og bistand i planleggingen Fylkeskommunens myndighet etter 3-2, siste ledd siste punktum om veiledning og bistand til kommunene delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 3-4. Regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet Fylkesutvalget gis ansvar etter 3-4 for ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelser etter reglene i kap. 7 og 8.(Fylkestingets myndighet til å vedta regional plan kan ikke delegeres) Felles planleggingsoppgaver Fylkeskommunens myndighet til å starte arbeid med planer etter 3-6 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 4-1. Planprogram Fylkeskommunens myndighet til å utarbeide planprogram etter 4-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å fastsette planprogram etter 4-1 delegeres til fylkesutvalget. Side 11 av 22

12 5-3. Regionalt planforum Fylkeskommunens myndighet til å lede og å ha sekretariat for planforum etter 5-3 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 5-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag Fylkeskommunens myndighet til å fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner etter 5-4 delegeres til fylkesutvalget Regional planstrategi Fylkeskommunens myndighet til å påse at det utarbeides en regional planstrategi etter 7-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 8-3. Utarbeiding av regional plan Fylkeskommunens myndighet til å utarbeide planprogram og regional plan etter 8-3 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fastsetting av planprogram delegeres til fylkesutvalget jf Interkommunalt plansamarbeid Fylkeskommunens myndighet om å anmode at det settes i gang interkommunalt plansamarbeid etter 9-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan I spesielle saker kan fylkesrådmannen likevel legge slike saker fram for fylkesutvalget til behandling Overføring til regional plan Fylkeskommunens myndighet til å anmode om at planarbeid videreføres som regional plan etter 9-4 delegeres til fylkesutvalget Uenighet Fylkeskommunens myndighet til å mekle i interkommunale planer etter 9-5 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 9-6. Gjennomføring og endring Fylkeskommunens myndighet til å endre planer etter 9-6 delegeres til fylkesutvalget Plansamarbeid mellom regioner og kommuner Fylkeskommunens myndighet å gi uttalelser til plansamarbeid etter 9-7 delegeres til fylkesutvalget Kommunal planstrategi Fylkeskommunens myndighet til å komme med synspunkter på kommunal planstrategi etter 10-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Fylkeskommunens myndighet til å avgi uttalelser til kommuneplaner etter 11-4 delegeres til fylkesutvalget. Myndigheten til å avgi uttalelser til kommunedelplaner Side 12 av 22

13 delegeres til fylkesrådmannen innenfor de strategier og vedtak fylkestinget har fattet. Fylkesrådmannens myndighet kan Utarbeiding av planprogram Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til planprogram etter delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Høring av planforslag Fylkeskommunens myndighet til å komme med uttalelser til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel eventuelt fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel etter 11-14, delegeres til fylkesutvalget Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til planprogram for planer med vesentlige virkninger etter 12-9 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Behandling av reguleringsplanforslag Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til reguleringsplanforslag delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til eventuelt å fremme innsigelser til reguleringsplanforslag etter delegeres til fylkesutvalget Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til utredningsprogram og konsekvensutredninger etter 14-2 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Søknad om dispensasjon Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til søknader om dispensasjon etter 19-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunen som grunneier og eiendomsforvalter - og plan- og bygningsloven Fylkeskommunens rolle som grunneier ivaretas av Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF. Fylkeskommunens myndighet til å starte opp omregulering av fylkeskommunal eiendom som tiltakshaver, inngå avtaler om nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til egne utbyggingsprosjekt, sende inn byggesøknad, svare på nabovarsler, inngå utbyggingsavtaler med kommuner delegeres til eiendomsforetakets styre. Saker av vesentlig kryssende interesser mellom fylkeskommunen som eiendomsbesitter og som offentlig planmyndighet forelegges fylkesutvalget Lov om friluftslivet av nr. 16 (Friluftsloven) Fylkeskommunens myndighet etter 22 til arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område, og etter nærmere retningslinjer fra departementet, medvirke i saksbehandlingen i saker som behandles av et statlig organ. Delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Side 13 av 22

14 Nærmere bestemte oppgaver for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, som departementet tillegger fylkeskommunen ansvaret for etter 22, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 24 til å klage etc. for å ivareta allmennhetens interesser i saker av interesse for friluftslivet, delegeres til fylkesutvalget. Etter 24 femte ledd delegeres fylkesutvalget myndighet til å bringe vedtak av fylkesmannen inn for departementet når vedtakene gjelder ferdsel i utmark etter 2, annet ledd, ferdsel i innmark etter 3, tredje ledd, ferdsel på vei eller sti i innmark etter 3 a, annet ledd, regulering av ferdsel på visse friluftsområder etter 15 og sperring av særlig utsatte områder etter Lov om forvaltning av naturens mangfold av nr 100 (naturmangfoldloven) Fylkeskommunens myndighet etter 43 til å uttale seg i saker om verneforskrifter vedrørende nasjonalparker ( 35), landskapsvernområder ( 36), naturreservater ( 37), biotopvernområder ( 38) og maritime verneområder ( 39) delegeres til fylkesutvalget. Delegasjonen gjelder også uttalelser etter 47 om plan for skjøtsel av verneområder Lov om vassdragsregulering av (Vassdragsreguleringsloven) Fylkeskommunens myndighet til å avgi uttalelse etter 12 nr. 12 delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om eigedomsregistrering av nr 101 (matrikkellova) Fylkeskommunens myndighet etter 9, 14, 17 og 24, som offentlig myndighet og som grunneier delegeres til fylkesrådmannen for eiendommer tilknyttet veier. Fylkesrådmannens myndighet kan For andre fylkeskommunale eiendommer delegeres myndigheten til eiendomsforetakets styre Vegloven av nr 23 Fylkeskommunens uttalerett etter 3 annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Myndighet til å oppta kommunal eller privat veg som fylkesveg etter 4 annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkesutvalget skal likevel behandles slike saker dersom det dreier seg om vesentlige økonomiske eller samfunnsmessige interesser. Fylkeskommunens uttalerett etter 7 første og annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkesutvalget skal likevel behandles slike saker dersom det dreier seg om vesentlige økonomiske eller samfunnsmessige interesser. Fylkeskommunens myndighet etter 9 annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Side 14 av 22

15 Fylkeskommunens myndighet etter 15 til å bestemme at en kommune skal sørge for eiendomsinngrep etter 49 og 50, jfr. 60 og for å få gjort arbeidet på fylkesvegstrekninger som ligger i kommunen, delegeres til fylkesrådmannen - fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 18 om vedlikehold av fylkesvegstrekninger delegeres til fylkesrådmannen - fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 29 tredje ledd om fastsetting av byggegrense delegeres til fylkesrådmannen - fylkesrådmannens myndighet kan Vegtrafikkloven av nr 04 Hovedutvalget for samferdselssektoren gis det politiske ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud etter vegtrafikkloven 40 a). Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er underutvalg av hovedutvalget og skal samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket sammen med andre statlige, fylkeskommunale, kommunale og frivillige organisasjoner (fylkestingssak 108/07) Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av nr 45 (yrkestransportloven) Fylkeskommunens myndighet i saker om behovsprøvd løyve for persontransport i rute etter 6 delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkeskommunens myndighet i saker om behovsprøvd løyve for persontransport med fartøy i rute etter 7 delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkeskommunens myndighet etter 9 nr. 3 til å gi påbud om dannelse og organisering av drosjesentraler, delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren hovedutvalgets myndighet kan ikke Når det gjelder yrkestransportlovens bestemmelser om behovsprøvd løyve for persontransport i rute etter 13, vises det til delegasjoner til hovedutvalget for samferdselssektoren etter 6 og 7. Fylkeskommunens myndighet tillagt i forskrifter til yrkestransportloven delegeres til fylkesrådmannen, med mindre annet følger av delegasjoner over Lov om folkebibliotek av nr. 108 Fylkeskommunens myndighet etter 8 annet ledd til å fastsette reglement for fylkesbiblioteket, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 9 tredje ledd til å inngå avtaler om felles bibliotekdrift, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 10 til å gi inngå avtaler med de statlige skolemyndighetene, delegeres til fylkesrådmannen. Side 15 av 22

16 Fylkeskommunens myndighet etter 11 til å gi uttalelser om fordeling av statlige midler, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om kulturminner av nr. 50 Fylkeskommunens myndighet etter ledd til å tre inn i høyeste bud når løse kulturminner blir solgt på auksjon, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 15a til å i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet, med unntak av fredete kirker fra perioden , fredete byggverk mv. i statens eie og fredete båter, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 17, til å undersøke og gi pålegg om istandsetting av forsømt vedlikehold av fredet bygning, anlegg m.v. og oppfølging av pålegg om istandsetting delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Dersom vedlikeholdsarbeidet haster så mye at det ikke er tid til å legge saken frem for hovedutvalget, delegeres myndigheten videre til fylkesrådmannen. Hovedutvalget skal underrettes på første møte etter at slikt pålegg er gitt. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 19 tredje ledd, til å i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 20 tredje ledd, til å i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 22 til å avgi høringsuttalelse i varsel om oppstart av fredning og høring av forslag om fredning delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 22 nr. 4 til å fatte vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesutvalget skal underrettes på første møte etter at slikt vedtak er fattet. Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven av nr 8785 Fylkeskommunens myndighet tillagt i forskrifter til kulturminneloven delegeres til fylkesrådmannen, med mindre annet følger av delegasjoner over. Fylkesrådmannens myndighet kan Dette gjelder KML 3, 6, 8, 9 11, 13 som omhandler fastsetting av pløyedybder, beiterett og sikringssoner for automatisk fredete kulturminner, samt myndighet til å motta melding om tiltak i konflikt med denne typen Side 16 av 22

17 kulturminner, motta planer for ivaretakelse av undersøkelsesplikten i KML og myndigheten til å registrere automatisk fredete kulturminner. Det gjelder også KML 18, 21 og 25 som omhandler myndighet til å motta melding om brannskade og forsikringstilfelle for fredete bygninger, myndighet til å drive skjøtsel av automatisk fredete kulturminner og myndighet til å motta melding, søknad og kommunalt vedtak om vesentlig fasadeendring forbygninger oppført før Fylkeskommunens har samarbeidsplikt med øvrige deler av kulturminneforvaltningen, jfr kapittel 1, 3. Samarbeidsplikt mv, tredje ledd: I saker som fylkeskommunen eller Sametinget behandler som rette myndighet etter denne forskrift skal Riksantikvaren ha underretning dersom disse fatter vedtak i strid med de faglige tilrådinger i saken og vedtaket innebærer at nasjonale verneverdier berøres. Departementet avgjør i tvilstilfelle hvilke saker som kommer inn under regelen om varslingsplikt. Retningslinjer for anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) Fylkesrådmannen gis myndighet til å anmelde handlinger som innebærer brudd på kulturminneloven, jf. retningslinjer gitt av Riksantikvaren og Økokrim, datert Fylkesrådmannens myndighet kan Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - lov 29. mai1981 nr 38 Fylkeskommunen er viltorgan etter lovens 4. Fylkeskommunens myndighet som viltorgan delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 21 annet ledd til å endre avstandsgrensene for bestemte områder og tidsrom ved bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt 37 sjette ledd, til å tre inn i stedet for kommunene ved sammenslåing til et viltområde 38 fjerde ledd til sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 51 første ledd til å godkjenne skuddpremie delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur kan videredelegere til fylkesrådmannen Lov om laksefisk og innlandsfisk mv - lov 15. mai 1992 nr. 47 Etter lovens 6 er fylkeskommunen en del av fiskeforvaltningen. Fylkeskommunens myndighet for fiskeforvaltning delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar av 6. juni 2008 nr. 37 Fylkeskommunens myndighet etter 8a delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om Fokehelsearbeid (Folkehelseloven) av nr 29 Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur delegeres ansvar innenfor sitt respektive ansvarsområde, jf. også gjeldende utvalgsreglement. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF ivaretar sitt respektive ansvar etter loven. Side 17 av 22

18 Fylkesrådmannen delegeres administrative funksjoner og oppgaver etter loven. Fylkesrådmannen kan videredelegere sin myndighet. FOR nr 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å ivareta fylkeskommunens ansvar og oppgaver etter 5 og 7. Fylkesrådmannens myndighet kan Lov om pengespill m.v. (pengespillloven) av nr. 103 Fylkeskommunen myndighet etter 10 delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Myndigheten kan ikke 3 b Delegasjoner med hjemmel i forskrifter Forskrift for sivil transportberedskap av nr 548 Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å ivareta fylkeskommunens ansvar og oppgaver etter forskriftens 3, 4 og 5. Fylkesrådmannens myndighet kan Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 Fylkeskommunens myndighet etter 3 andre ledd til å utvide jakttiden delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Forskrift om rammer for vannforvaltningen Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion 2. Fylkeskommunens myndighet etter 21 angående koordinering av arbeidet med gjennomføringen av forskriften delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 22 andre ledd om å utrede forslag tiltak og utrede premissene for miljømål delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen kan videredelegere sin myndighet. Fylkeskommunens myndighet etter 23 første ledd til å fatte vedtak om vannområder delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 23 tredje ledd til å gi rammer og veiledning delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen kan videredelegere sin myndighet. Fylkeskommunens myndighet etter 24 til i samarbeid med vannregionutvalget å utarbeide miljømål delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Det samme gjelder utarbeidelsen av et tiltaksprogram etter 25 og forvaltningsplan etter 26. Side 18 av 22

19 4. Annen delegasjon jfr. fylkesrådmannens instruks og foretakenes vedtekter 4.1. Straffeloven av nr. 10 Fylkeskommunens myndighet til å begjære offentlig påtale etter ledd delegeres til fylkesrådmannen og foretakenes styrer for de respektive ansvarsforhold og/eller fylkesordføreren. Myndighet kan 4.2. Tvisteloven av nr 90 Fylkeskommunens myndighet til å vedta prosesshandlinger, herunder inngå forlik, delegeres til fylkesrådmannen for så vidt gjelder kurante saker og saker som er brakt inn for domstolene. For tilsvarende under foretakenes ansvarsområder delegeres denne myndighet til foretakenes styrer. Består et forlik i betaling av penger eller verdier som kan måles i penger, forutsettes at forliket ikke påfører fylkeskommunen utgifter/tap over kr ,-. I motsatt fall må saken forelegges fylkesutvalget til avgjørelse. Innen en beløpsgrense på kr ,- kan fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet I tvistesaker som er en direkte følge av vedtak i folkevalgte organer, eller er av større økonomisk betydning for fylkeskommunen, samt i uavklarte saker mellom fylkeskommunen og andre offentlige instanser, herunder stat og kommuner, skal spørsmålet om å bringe saken inn for domstolene (ta ut stevning) forelegges fylkesutvalget til avgjørelse. Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om gjenopptakelse av slike saker. Fylkesrådmannen/foretaksstyret delegeres myndighet til om nødvendig å engasjere juridisk bistand Tvangsfullbyrdelsesloven av nr. 86 Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å iverksette de tiltak tvangsfullbyrdelsesloven hjemler for sikring og inndrivelse av utestående pengefordringer, samt fullbyrdelse av krav og rettigheter som går ut på annet enn betaling av penger. Likeså kan eiendomsforetaket begjære utkastelse av leietaker når leietiden er ute eller når leiesummen ikke er betalt i rett tid. For øvrig kan fylkesrådmannen/foretaksstyret i kurante saker, og innenfor en kostnadsramme på kr ,-, anvende de rettsmidler fullbyrdelse av saken nødvendiggjør, herunder inngå forlik, anvende anke, begjære oppfriskning og/eller gjenopptakelse. Anvendelse av rettsmidler utover forannevnte begrensning avgjøres av fylkesutvalget. Innen en beløpsgrense på kr ,- kan fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet 4.4. Konkursloven av nr. 58 Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å begjære en skyldners bo tatt under konkursbehandling. Fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet kan Side 19 av 22

20 4.5. Grannelova av nr. 15 Eiendomsforetakets styre delegeres myndighet til å opptre på fylkeskommunens vegne i saker etter denne lov. Foretaksstyrets myndighet kan Saker av vesentlige kryssende interesser mellom fylkeskommunen som eiendomsbesitter og som offentlig planmyndighet forelegges fylkesutvalget Leieforhold Eiendomsforetakets styre gis myndighet til å ivareta fylkeskommunens interesser i ethvert tvistemål som reises mot fylkeskommunen angående leieforhold. Eiendomsforetakets styre kan herunder nytte de rettsmidler som etter omstendighetene må anses å være i fylkeskommunens interesse, bl.a. inngå forlik. Eiendomsforetakets styre kan ellers inngå og si opp avtaler. Foretaksstyrets myndighet kan 4.7. Oppnevninger valg a) Fylkesordføreren gis myndighet til å oppnevne fylkeskommunal representasjon i generalforsamlinger. b) Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å oppnevne administrative medlemmer og varamedlemmer i utvalg Innkjøp Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å inngå innkjøpsavtaler for varer og tjenester i samsvar med lov om offentlige anskaffelser av med tilhørende forskrifter, samt annet regelverk herunder fylkeskommunens innkjøpsinstruks. Fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet kan Fylkesrådmannen gis videre myndighet til å avgjøre hvilke varer og tjenester som skal inngå i den sentrale innkjøpsordningen. Fylkesrådmannens myndighet kan 4.9. Pengekrav (herunder erstatningskrav) - utenrettslig behandling I forbindelse med utenrettslig behandling av krav på erstatning eller annen betalingsoppfyllelse, gis fylkesrådmannen/foretaksstyret myndighet til å forplikte fylkeskommunen for et beløp begrenset oppad til kr ,-. Med mindre annet er bestemt ligger denne myndigheten ellers til fylkesutvalget. Tilsvarende kan fylkesrådmannen/foretaksstyret i enkeltsaker ettergi fylkeskommunale pengekrav på inntil kr ,-. Med mindre annet er bestemt ligger denne myndigheten ellers til fylkesutvalget. Innen en beløpsgrense på kr ,- kan fylkesrådmannens/foretakets myndighet Tilskudd til prosjekter og tiltak innenfor fylkesplanens handlingsprogram Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur bevilger statlige midler ( 551 post 60 og post 61). Fylkesutvalget bevilger fylkeskommunale utviklingsmidler og fylkeskommunalt tilskudd til kommuneregioner, institusjoner, organisasjoner og andre som tilfredsstiller kravet til å motta fylkeskommunale midler. Side 20 av 22

21 Fylkesrådmannen gis myndighet til å bevilge tilskudd inntil kr Fylkesrådmannens myndighet kan Kommuneloven Etter kl. 15 nr. 2 er fylkesutvalget gitt myndighet til å frita fra verv til andre organer enn til fylkesutvalg og fylkesting (ft-sak 6/98) Suppleringsvalg etter kl. 16 nr. 5 siste punktum er delegert til fylkesutvalget når det gjelder valg til andre organer enn til fylkesutvalget selv (ft-sak 6/98) (for supplering av fylkestinget gjelder valglovens 14-2) Personopplysningsloven Fylkesrådmannen delegeres myndighet som behandlingsansvarlig etter personopplysningslovens 2 nr. 4. Fylkesrådmannens myndighet kan Anbud i byggesaker I fylkestinget 9. februar 2012 ble anbud i byggesaker overført til budsjettreglementet Omgjøring og nedlegging av skoletilbud - drift og organisering Kapittel 13-3 i opplæringsloven omhandler plikten til å sørge for videregående opplæring. I tilknytning til handlingsprogrammet for vedtok fylkestinget i punkt 9 at hovedutvalget for utdanning vedtar, innenfor den årlige budsjettrammen, oppretting, nedlegging eller konvertering av hele utdanningsprogram i regionen. Fylkesrådmannen får fullmakt, innenfor den årlige budsjettrammen, til å opprette, nedlegge, konvertere og gjøre skoletilbud søkbare innenfor de utdanningsprogram som er vedtatt i regionen i Buskerud. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesrådmannen er delegert myndighet i administrative saker som gjelder drift og organisering av de videregående skolene. Fylkesrådmannens myndighet kan Tilsettinger Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjettramme. Fylkesrådmannens myndighet kan I samsvar med kommuneloven gjelder slike regler for tilsetting (jf. personalmelding nr. 4): Fylkesrådmann tilsettes av fylkestinget. Daglig leder i foretak tilsettes av foretakets styre Alle andre tilsettinger skjer administrativt av fylkesrådmannen/foretaksstyret eller den de videredelegerer myndighet til Oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse Myndigheten til å suspendere, si opp og avskjedige tilsatte, er tillagt den som er tillagt tilsettingsmyndigheten for arbeidstakeren, jf. personalmelding nr Permisjoner Etter vedtak i fylkestingssak 56/01 er permisjonsreglementets 1.1 gitt slik ordlyd: Side 21 av 22

22 Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Buskerud fylkeskommune. Enkelte arbeidstakergrupper kan ha særlige permisjonsrettigheter fastsatt etter lov eller avtale. Det vises i så fall til disse særreglene Erverv av eiendom og rettigheter til fylkesveg I saker som gjelder erverv av eiendom og rettigheter til fylkesveg og forvaltning/avhending av eiendom og rettigheter ervervet til fylkesvegformål gis fylkesrådmannen følgende myndighet: 1. Gjennomføre forhandlinger og inngå avtaler om kjøp, salg og makeskifte av grunn og rettigheter 2. Inngå avtale om tiltredelse av skjønn 3. Undertegne på skjøter og andre dokumenter som skal tinglyses 4. Bekrefte eiendomsforhold ved egenerklæringer, jfr.tinglysingsloven 38b 5. Gjøre vedtak om forundersøkelser i medhold av oreigningslova 4 6. Fatte vedtak om ekspropriasjon jfr. Vegloven Kreve skjønn og overskjønn, jfr. Skjønnsprosessloven 4 8. Søke om forhåndstiltredelse i medhold av oreigningslova Kreve sak etter jordskiftelova, (ikke tiltaksjordskifte etter Jsl. 5a) 10. Rekvirere oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven 9f 11. Inngå avtaler med kommuner om å få rett og plikt til å utføre oppmålingsforretning, for fylkesveger innen kommunes grenser i medhold av matrikkelloven 5a 12. Utføre oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven 5a, etter avtale med kommune 13. Representere fylkeskommunen ved skjønns- og jordskiftesaker og oppmålingsforretninger, og inngå rettsforlik. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres Erverv av eiendom og rettigheter til annen fylkeskommunal eiendom Tilsvarende som i 4.18 gis eiendomsforetaket tilsvarende myndighet. Se også punktet om plan og bygningsloven. Side 22 av 22

Reglement for delegasjon - kortversjon

Reglement for delegasjon - kortversjon FYLKESRÅDMANNEN Tema Kontrollområde Delegasjonsreglement kortversjon med oversikt over fylkesrådmannens REGLEMENT FOR DELEGASJON Sist endret Vedtatt av fylkestinget i utsatt sak 109/95, revidert første

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

A. ADMINISTRATIVE FULLMAKTER

A. ADMINISTRATIVE FULLMAKTER Vedlegg Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05401-2 John Tuseth 18.06.2013 Vedlegg til fylkesrådssak om fullmakter A. ADMINISTRATIVE FULLMAKTER Administrative fullmakter regulerer hvem som kan fatte beslutninger

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET Januar 2013 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET Kapitel 1 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune

Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune 2015-2019 [Tilleggsinformasjon] Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune - 2015-2019 Innhold Forslag til reglement for

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune 1. FORSLAG OM EN MER FORMALISERT OG AVKLARENDE OPPSTARTPROSESS VED BEHANDLING AV PRIVATE PLANINITIATIV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Bergens Næringsråd / EBA 6. mars 2013 OSLO 06.03.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Saksbehandling ved innsigelse: - Kommunens forslag

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Revidert fylkestinget, sak 56/12 Innholdsfortegnelse Side Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Forord... 2 Alminnelig reglement... 3 Fylkestinget...

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer