Reglement for alminnelig delegasjon 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for alminnelig delegasjon 2014"

Transkript

1 JURIDISK ENHET Tema Kontrollområde Reglement Delegering av myndighet Vedtatt av fylkestinget i utsatt sak 109/95, revidert som følge av vedtak i fylkestingssakene 4/02, 39/04, 62/06, 109/07,77/09, 52/10, 4/12, 33/14 Utarbeidet av Linda Verde Dato Godkjent av FT 33/14 Dato Ansvarlig for oppdatering Juridisk enhet Dokument-id 2009/1563 Reglement for alminnelig delegasjon 2014 Innhold 1.1. Hjemmel Formål Særskilte delegasjonsreglementer Særskilt fullmakt til fylkesordfører SAKSBEHANDLING OG KONTROLL Retningslinjer for bruk av delegert myndighet Videredelegering Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet Omgjøringsrett og kontroll Klage A. DELEGASJON AV FORVALTNINGSMYNDIGHET ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Lov om tannhelsetjenesten [tannhelsetjenesteloven] Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Lov om friluftslivet av nr. 16 (Friluftsloven) Lov om forvaltning av naturens mangfold av nr 100 (naturmangfoldloven) Lov om vassdragsregulering av (Vassdragsreguleringsloven) Lov om eigedomsregistrering av nr 101 (matrikkellova) Vegloven av nr Side 1 av 22

2 3.13. Vegtrafikkloven av nr Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av nr 45 (yrkestransportloven) Lov om folkebibliotek av nr Lov om kulturminner av nr Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - lov 29. mai1981 nr Lov om laksefisk og innlandsfisk mv - lov 15. mai 1992 nr Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar av 6. juni 2008 nr Lov om Fokehelsearbeid (Folkehelseloven) av nr Lov om pengespill m.v. (pengespillloven) av nr Forskrift for sivil transportberedskap av nr Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars Forskrift om rammer for vannforvaltningen ANNEN DELEGASJON JFR. FYLKESRÅDMANNENS INSTRUKS OG FORETAKENES VEDTEKTER Straffeloven av nr Tvisteloven av nr Tvangsfullbyrdelsesloven av nr Konkursloven av nr Grannelova av nr Leieforhold Oppnevninger valg Innkjøp Pengekrav (herunder erstatningskrav) - utenrettslig behandling Tilskudd til prosjekter og tiltak innenfor fylkesplanens handlingsprogram statsbudsjettets kap. 551 post Kommuneloven Personopplysningsloven Anbud i byggesaker Omgjøring og nedlegging av skoletilbud - drift og organisering Tilsettinger Oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse Permisjoner Erverv av eiendom og rettigheter til fylkesveg Erverv av eiendom og rettigheter til annen fylkeskommunal eiendom Side 2 av 22

3 1. Generelt 1.1. Hjemmel Buskerud fylkeskommunes delegasjonsreglement er utarbeidet på grunnlag av lov av nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, aktuelle særlover og alminnelige regler om delegasjon Formål Delegasjonsreglementets formål er å fremme effektiv saksbehandling og vedtaksprosess. Reglementet skal videre sikre en hensiktsmessig oppgavefordeling, samtidig som behovet for reell politisk styring og kontroll, effektiv ressursutnyttelse og rettssikkerhet ivaretas Særskilte delegasjonsreglementer Avgjørelsesmyndighet i budsjett- og økonomisaker samt personalsaker, som ikke skal forelegges politisk organ, delegeres til fylkesrådmannen og til de fylkeskommunale foretaksstyrene innenfor deres virkefelt. Fylkesrådmannens og foretakstyrenes myndighet kan videredelegeres i særskilt reglement, se også foretakenes vedtekter. Fylkesrådmannen kan utferdige og underskrive skjøter, panteerklæringer og andre dokumenter med innhold i overensstemmelse med vedtak av fylkesting eller fylkesutvalg, for eiendommer som ligger under fylkesrådmannen (veier). Styret i Buskerud fylkeskommunale Eiendom FKF (eiendomsforetaket) kan på tilsvarende betingelse utferdige og underskrive skjøter, panteerklæringer og andre dokumenter knyttet til de eiendommer foretaket forvalter. Buskerud Kommunerevisjon IKS/kontrollutvalget skal underrettes om all videredelegasjon. Budsjettfullmakter reguleres i budsjettreglementet Særskilt fullmakt til fylkesordfører Fylkestinget gir med hjemmel i kommuneloven 9 nr 5 fylkesordfører i fylkestingets sommerferier fullmakt til å avgjøre saker som haster og som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Saksbehandling og kontroll 2.1. Retningslinjer for bruk av delegert myndighet All delegert myndighet skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter, administrative regler og rutiner samt god forvaltningsskikk og for øvrig innenfor de overordnede vedtak, plan- og budsjettrammer som fylkestinget har fastsatt Videredelegering Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre annet er uttrykkelig bestemt i delegasjonsreglementet. Side 3 av 22

4 Fylkesrådmannen og de respektive foretaksstyrene skal ha melding om all videredelegering innen eget område, slik at man til enhver tid har oversikt over all delegering Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet Det organ eller administrative avdeling som har fått delegert myndighet, kan i særskilte tilfeller overlate til det delegerende organ å treffe avgjørelse i en konkret sak. Før vedtak er fattet, kan et overordnet organ kreve å få seg forelagt enhver sak til avgjørelse selv om saken ellers skulle ha vært avgjort av underordnet organ i henhold til delegert myndighet. Fylkestinget kan når som helst tilbakekalle delegert myndighet som er gitt i medhold av dette reglement og andre delegasjonsreglementer, jf. Pkt Omgjøringsrett og kontroll Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med reglene i forvaltningslovens 35. Slike omgjøringer bør bare skje unntaksvis og ikke uten at det organ som har truffet vedtaket, blir informert og eventuelt konsultert. På vegne av fylkestinget forestår kontrollutvalget løpende tilsyn og kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegasjonen Klage Delegert myndighet omfatter også myndigheten til å opptre som underinstans i klagesaker, se fvl. 33. Dette gjelder også når fylkesrådmannen eller foretaksstyrene videredelegerer, når dette fremgår av delegasjonsvedtaket. Klageinstans fastsettes av fylkestinget i eget vedtak, jf. Fvl. 28 andre ledd, med mindre annet følger av særlov. 3. a. Delegasjon av forvaltningsmyndighet etter særlovgivningen 3.1. Lov om tannhelsetjenesten [tannhelsetjenesteloven] Fylkeskommunens myndighet etter 4-2 til å inngå avtaler med privatpraktiserende tannleger, delegeres til daglig leder for tannhelseforetaket (med stillingsbetegnelse fylkestannlege). Klage over tannbehandling behandles av daglig leder for tannhelseforetaket (fylkestannlegen) som underinstans. Fylkeslegen er klageinstans. Etter pasientrettighetsloven kan klagen sendes direkte til fylkeslegen. Den som ikke får den hjelp som er bestemt i lov om tannhelsetjeneste og godkjent plan, jf. 2-3, kan klage til styret for tannhelseforetaket som underinstans. Fylkeslegen er klageinstans. Fylkeslegen er gitt fullmakt til å utføre lovlighetskontroll etter kommuneloven på de områder der fylkeslegen i dag fører tilsyn etter tilsynsloven, jf. kgl. res Side 4 av 22

5 3.2. Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Fylkeskommunens ansvar for fagskoletilbudet etter fagskoleloven 1a delegeres til Hovedutvalget for utdanning til og med Med unntak av 1, 1a, 3.1 første ledd, og 8 delegerer fylkestinget myndighet for fagskoleloven til styret for fagskoleforetaket fra og med Fylkeskommunens myndighet etter fagskoleloven 8 til å behandle søknader om offentlig tilskudd til tilbydere av godkjent fagskoleutdanning delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres 3.3. Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) Fylkeskommunens myndighet etter privatskoleloven delegeres til fylkesrådmannen: Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om særskilt språkopplæring etter 3-5. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å sørge for at det utarbeides sakkunnig vurdering og at det fattes vedtak om spesialundervisning for elever i privatskoler som har Buskerud som hjemfylke, 3-6, jfr Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om bortvisning og tap av rett til videregående skole, Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres, men ikke til skolen. Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å oppnevne en representant fra fylkeskommunen som har møte og talerett under skolens styremøte, 5-1. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunal klagenemnd er klageinstans etter 3-7 ved klage på vedtak om skyss i videregående skole. (Myndighetene kan ikke videredelegeres) 3.4. Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). Fylkeskommunens myndighet etter 2f til å utpeke eiers representanter til styret ved Ringerike folkehøgskole delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Klager som gjelder "skolens verdigrunnlag og mål " etter 5 andre ledd behandles av Fylkeskommunal klagenemnd Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Fylkesrådmannen delegeres myndighet etter 1-4 til å søke om forsøk etter opplæringsloven. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 3 Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 1. ledd ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående Side 5 av 22

6 opplæring, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 3. ledd til å gi permisjon i form av utsettelse eller avbrudd i opplæringen uten at eleven mister retten, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 4. ledd til å utvide retten til videregående opplæring med inntil ett år pr omvalg delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 4. ledd delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 5. ledd delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten omfatter rett til å fatte vedtak om: - inntil to års ekstra videregående opplæring for elever med rett til spesialundervisning etter kapitel 5, - rett til opplæring i og på tegnspråk etter 3-9 eller - rett til opplæring i punktskrift etter 3-10, eller - rett til særskilt språkopplæring etter Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens ansvar etter 3-1, 7. ledd til å tilby annen opplæring delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1, 9. ledd til å pålegge elevene, lærlingene og lærekandidatene å holde seg med individuelt utstyr, med unntak av nødvendige trykte og digitale læremidler/ digitalt utstyr, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-1 siste ledd til å fatte vedtak om inntak av ungdommer til voksenopplæringen delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens myndighet til å gi forskrift om skole- og feriedager i skoleåret etter 3-2 tredje ledd, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-3 til å godkjenne lærekontrakter eller opplæringskontrakter som avviker fra fastsatt opplæringsordning delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-4 siste ledd til å søke om avvik fra læreplaner i forbindelse med faglige/pedagogiske forsøk delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan videredelegeres, men ikke til skolen. Side 6 av 22

7 Fylkeskommunens myndighet etter 3-5 til å avgjøre om praksis i forbindelse med fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole kan godkjennes delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-6 skal ha ei oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikke er i opplæring eller i arbeid delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte videregående skole etter 3-7 og 3-8, 1. ledd, delegeres til hovedutvalget for utdanningssektoren. Fylkesrådmannen delegeres myndighet til å foreta oppdateringer på bakgrunn av endringer i lov eller forskrift. Fylkeskommunens myndighet etter 3-8 annet ledd til å bortvise en elev fra videregående skole for resten av skoleåret/kurset delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen delegeres også myndigheten til å frata eleven opplæringsretten etter 3-1. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres, men ikke til rektor. Fylkeskommunens myndighet til å behandle klager på enkeltvedtak om bortvisning etter 3-8, delegeres til klagenemnda for utdanningssektoren. Myndigheten kan ikke Fylkeskommunens myndighet etter ledd til å organisere særskilte opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 3-13 til opplæring av elever, lærlinger og lærekandidater med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) delgeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 4 Fylkeskommunens myndighet etter 4-2, 4. ledd og 5. ledd, lærlinger og lærekandidater skal ha samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i videregående skole. Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5 delegeres til Fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-3 til å godkjenning av lærebedrift, opplæringskontor og opplæringsringer delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-4 rettighetene og pliktene til lærebedriften m.m. delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-5 til å godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Side 7 av 22

8 Fylkeskommunens myndighet etter 4-6 til å avbryte, heve eller endre lærekontrakter og opplæringskontrakter delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å behandle klage på enkeltvedtak om heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt etter 4-6, delegeres til fylkeskommunal klagenemnd. Fylkeskommunens myndighet etter 4-7 internkontroll i den enkelte lærebedrift delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4-8 oppgavene til fylkeskommunen knytte til fag- og yrkesopplæringen delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 4A Fylkeskommunens myndighet etter 4A-2 til å gi spesialundervisning for voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4A-3 til å foreta kompetansevurdering for voksne og skrive ut kompetansebevis delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4A-4 andre ledd til å benytte studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner eller andre til å oppfylle plikten til å gi opplæring til voksne, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 4A-9 til å bortvise delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen delegeres også myndigheten til å frata eleven opplæringsretten etter 4A-3. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å behandle klager om bortvisning etter 4A-9, delegeres til klagenemnda for utdanningssektoren. Myndigheten kan ikke Fylkesrådmannen delegeres myndighet etter 4A-11 til å søke om forsøk etter opplæringsloven. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesrådmannen delegeres myndighet etter 4A-13 til opplæring av voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Fylkesrådmannens myndighet kan Side 8 av 22

9 Opplæringsloven kap. 5 Fylkeskommunens myndighet om å fatte vedtak om spesialundervisning etter 5-1, jfr og 4A-13 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 5-3 til å treffe vedtak om spesial undervisning etter 5-1 eller spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 5-5, til å utarbeide individuell opplæringsplan for elev som har spesialundervisning, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 5-6 til å vedta å organisere den pedagogiskpsykologiske tjenesten (PPT) i samarbeid med andre kommuner delegeres til fylkesutvalget. Fylkeskommunens myndighet til å treffe vedtak etter 5-7 om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder for barn i fylkeskommunale institusjoner jf. 13-2, i helseinstitusjoner som regionale foretak eier, jf. 13-3a, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 7 Fylkeskommunens ansvar for å skaffe gratis transport for elever som bor mer enn 6 km fra skolen eller full skyssgodtgjørelse etter 7-2 første ledd delegeres til BRAKAR AS jfr. Rammeavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Buskerud Kollektivtrafikk AS datert Fylkeskommunens ansvar for å skaffe hjelp til losji for elever etter 7-2 siste ledd delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Opplæringsloven kap. 10 Fylkeskommunens plikt etter 10-8 til å sørge for etterutdanning av personell, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter ledd til så langt det er nødvendig fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i tilfelle der skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Nødvendigheten av å fravike kravet om relevant kompetanse skal vurderes årlig. Opplæringsloven kap. 11 Fylkeskommunens myndighet etter 11-5 til å utpeke fylkeskommunens representanter i skoleutvalgene delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan (Skoleutvalgene skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 fra skolens ledelse, 3 representerer tilsatte, mens 2 representerer elevene. Rektor skal være sekretær for skoleutvalget.) Fylkeskommunens myndighet etter 11-5a til å utpeke skolemiljøutvalg i samsvar med Side 9 av 22

10 vedtak i hovedutvalget for utdanningssektoren i sak 051/05 delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Opplæringsloven kap. 12 Fylkeskommunens myndighet etter 12-3, annet ledd siste punktum, om å be arbeidstakerorganisasjonene om forslag til medlemmer til yrkesopplæringsnemnda delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 12-3 tredje ledd om suppleringsvalg (se kommuneloven 16 nr. 5 siste punktum)etter to år av representant for elevene, lærlingene og lærekandidatene delegeres til fylkesutvalget. Fylkesutvalgets myndighet kan ikke Opplæringsloven kap. 13 Fylkeskommunens ansvar etter 13-2 for opplæring i institusjoner etter barnevernloven delegeres til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens ansvar etter 13-3 om plikt til å sørge for videregående opplæring, se 1. og 5. ledd, delegeres innenfor den årlige budsjettrammen til hovedutvalget for utdanning vedrørende oppretting, nedlegging eller konvertering av hele utdanningsprogram i regionene. Fylkesrådmannen får fullmakt, innenfor den årlige budsjettrammen, til å opprette, nedlegge, konvertere og gjøre skoletilbud søkbare innenfor de utdanningsprogram som er vedtatt i regionene i Buskerud. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens ansvar etter 13-3, 4. ledd for opplæring i fengsel delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens ansvar etter 13-3a for opplæring i helseinstitusjoner delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens plikt til å tegne ulykkesforsikring etter 13-3b delegeres til fylkesrådmann. Myndigheten kan Fylkeskommunens plikt til å sørge for rettledning og kvalitetsutviklingstiltak etter 13-3c delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Fylkeskommunens plikt til å sørge for foreldresamarbeid etter 13-3d delegeres til fylkesrådmannen. Myndigheten kan Forskrift av nr. 724 til Opplæringsloven Fylkeskommunens myndighet etter forskrift til opplæringsloven, delegeres til fylkesrådmannen, med unntak for de bestemmelser i forskriften, der myndighet er lagt til nærmere bestemt organ. Fylkesrådmannens myndighet kan Side 10 av 22

11 Forskriftens kapittel 3 Klage på vedtak etter 3-64 om særskilt tilrettelegging av fag-/svenneprøven og kompetanseprøven delegeres til fylkeskommunale klagenemd. Klage på vedtak etter 3-66 om bortvisning fra fag-/svenneprøven og kompetanseprøven delegeres til fylkeskommunale klagenemnd. Forskriftens kapittel 5 Klager over karakterer - etter bestemmelsene i forskriftens: klage på karakter ved muntlig eksamen 5-11, 1. ledd klage på eksamensresultat ved andre, ikke-skriftlige eksamener i videregående opplæring klage på standpunktkarakter klage på karakterer i orden og i adferd delegeres til fylkeskommuns klagenemnd Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) Myndigheten til å gi tilskudd etter 6 siste ledd delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage Fylkeskommunens myndighet etter 1-9 til å påklage enkeltvedtak delegeres til fylkesutvalget. I hastesaker kan fylkesrådmannen påklage, men klagen skal snarest forelegges fylkesutvalget. Varsel om påklage kan bare gis av fylkesrådmannen Ansvar og bistand i planleggingen Fylkeskommunens myndighet etter 3-2, siste ledd siste punktum om veiledning og bistand til kommunene delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 3-4. Regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet Fylkesutvalget gis ansvar etter 3-4 for ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelser etter reglene i kap. 7 og 8.(Fylkestingets myndighet til å vedta regional plan kan ikke delegeres) Felles planleggingsoppgaver Fylkeskommunens myndighet til å starte arbeid med planer etter 3-6 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 4-1. Planprogram Fylkeskommunens myndighet til å utarbeide planprogram etter 4-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til å fastsette planprogram etter 4-1 delegeres til fylkesutvalget. Side 11 av 22

12 5-3. Regionalt planforum Fylkeskommunens myndighet til å lede og å ha sekretariat for planforum etter 5-3 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 5-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag Fylkeskommunens myndighet til å fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner etter 5-4 delegeres til fylkesutvalget Regional planstrategi Fylkeskommunens myndighet til å påse at det utarbeides en regional planstrategi etter 7-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 8-3. Utarbeiding av regional plan Fylkeskommunens myndighet til å utarbeide planprogram og regional plan etter 8-3 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fastsetting av planprogram delegeres til fylkesutvalget jf Interkommunalt plansamarbeid Fylkeskommunens myndighet om å anmode at det settes i gang interkommunalt plansamarbeid etter 9-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan I spesielle saker kan fylkesrådmannen likevel legge slike saker fram for fylkesutvalget til behandling Overføring til regional plan Fylkeskommunens myndighet til å anmode om at planarbeid videreføres som regional plan etter 9-4 delegeres til fylkesutvalget Uenighet Fylkeskommunens myndighet til å mekle i interkommunale planer etter 9-5 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan 9-6. Gjennomføring og endring Fylkeskommunens myndighet til å endre planer etter 9-6 delegeres til fylkesutvalget Plansamarbeid mellom regioner og kommuner Fylkeskommunens myndighet å gi uttalelser til plansamarbeid etter 9-7 delegeres til fylkesutvalget Kommunal planstrategi Fylkeskommunens myndighet til å komme med synspunkter på kommunal planstrategi etter 10-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Fylkeskommunens myndighet til å avgi uttalelser til kommuneplaner etter 11-4 delegeres til fylkesutvalget. Myndigheten til å avgi uttalelser til kommunedelplaner Side 12 av 22

13 delegeres til fylkesrådmannen innenfor de strategier og vedtak fylkestinget har fattet. Fylkesrådmannens myndighet kan Utarbeiding av planprogram Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til planprogram etter delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Høring av planforslag Fylkeskommunens myndighet til å komme med uttalelser til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel eventuelt fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel etter 11-14, delegeres til fylkesutvalget Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til planprogram for planer med vesentlige virkninger etter 12-9 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Behandling av reguleringsplanforslag Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til reguleringsplanforslag delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet til eventuelt å fremme innsigelser til reguleringsplanforslag etter delegeres til fylkesutvalget Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til utredningsprogram og konsekvensutredninger etter 14-2 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Søknad om dispensasjon Fylkeskommunens myndighet til å gi uttalelser til søknader om dispensasjon etter 19-1 delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunen som grunneier og eiendomsforvalter - og plan- og bygningsloven Fylkeskommunens rolle som grunneier ivaretas av Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF. Fylkeskommunens myndighet til å starte opp omregulering av fylkeskommunal eiendom som tiltakshaver, inngå avtaler om nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til egne utbyggingsprosjekt, sende inn byggesøknad, svare på nabovarsler, inngå utbyggingsavtaler med kommuner delegeres til eiendomsforetakets styre. Saker av vesentlig kryssende interesser mellom fylkeskommunen som eiendomsbesitter og som offentlig planmyndighet forelegges fylkesutvalget Lov om friluftslivet av nr. 16 (Friluftsloven) Fylkeskommunens myndighet etter 22 til arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område, og etter nærmere retningslinjer fra departementet, medvirke i saksbehandlingen i saker som behandles av et statlig organ. Delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Side 13 av 22

14 Nærmere bestemte oppgaver for å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, som departementet tillegger fylkeskommunen ansvaret for etter 22, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 24 til å klage etc. for å ivareta allmennhetens interesser i saker av interesse for friluftslivet, delegeres til fylkesutvalget. Etter 24 femte ledd delegeres fylkesutvalget myndighet til å bringe vedtak av fylkesmannen inn for departementet når vedtakene gjelder ferdsel i utmark etter 2, annet ledd, ferdsel i innmark etter 3, tredje ledd, ferdsel på vei eller sti i innmark etter 3 a, annet ledd, regulering av ferdsel på visse friluftsområder etter 15 og sperring av særlig utsatte områder etter Lov om forvaltning av naturens mangfold av nr 100 (naturmangfoldloven) Fylkeskommunens myndighet etter 43 til å uttale seg i saker om verneforskrifter vedrørende nasjonalparker ( 35), landskapsvernområder ( 36), naturreservater ( 37), biotopvernområder ( 38) og maritime verneområder ( 39) delegeres til fylkesutvalget. Delegasjonen gjelder også uttalelser etter 47 om plan for skjøtsel av verneområder Lov om vassdragsregulering av (Vassdragsreguleringsloven) Fylkeskommunens myndighet til å avgi uttalelse etter 12 nr. 12 delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om eigedomsregistrering av nr 101 (matrikkellova) Fylkeskommunens myndighet etter 9, 14, 17 og 24, som offentlig myndighet og som grunneier delegeres til fylkesrådmannen for eiendommer tilknyttet veier. Fylkesrådmannens myndighet kan For andre fylkeskommunale eiendommer delegeres myndigheten til eiendomsforetakets styre Vegloven av nr 23 Fylkeskommunens uttalerett etter 3 annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Myndighet til å oppta kommunal eller privat veg som fylkesveg etter 4 annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkesutvalget skal likevel behandles slike saker dersom det dreier seg om vesentlige økonomiske eller samfunnsmessige interesser. Fylkeskommunens uttalerett etter 7 første og annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkesutvalget skal likevel behandles slike saker dersom det dreier seg om vesentlige økonomiske eller samfunnsmessige interesser. Fylkeskommunens myndighet etter 9 annet ledd delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren - hovedutvalgets myndighet kan ikke Side 14 av 22

15 Fylkeskommunens myndighet etter 15 til å bestemme at en kommune skal sørge for eiendomsinngrep etter 49 og 50, jfr. 60 og for å få gjort arbeidet på fylkesvegstrekninger som ligger i kommunen, delegeres til fylkesrådmannen - fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 18 om vedlikehold av fylkesvegstrekninger delegeres til fylkesrådmannen - fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 29 tredje ledd om fastsetting av byggegrense delegeres til fylkesrådmannen - fylkesrådmannens myndighet kan Vegtrafikkloven av nr 04 Hovedutvalget for samferdselssektoren gis det politiske ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud etter vegtrafikkloven 40 a). Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er underutvalg av hovedutvalget og skal samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket sammen med andre statlige, fylkeskommunale, kommunale og frivillige organisasjoner (fylkestingssak 108/07) Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av nr 45 (yrkestransportloven) Fylkeskommunens myndighet i saker om behovsprøvd løyve for persontransport i rute etter 6 delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkeskommunens myndighet i saker om behovsprøvd løyve for persontransport med fartøy i rute etter 7 delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren hovedutvalgets myndighet kan ikke Fylkeskommunens myndighet etter 9 nr. 3 til å gi påbud om dannelse og organisering av drosjesentraler, delegeres til hovedutvalget for samferdselssektoren hovedutvalgets myndighet kan ikke Når det gjelder yrkestransportlovens bestemmelser om behovsprøvd løyve for persontransport i rute etter 13, vises det til delegasjoner til hovedutvalget for samferdselssektoren etter 6 og 7. Fylkeskommunens myndighet tillagt i forskrifter til yrkestransportloven delegeres til fylkesrådmannen, med mindre annet følger av delegasjoner over Lov om folkebibliotek av nr. 108 Fylkeskommunens myndighet etter 8 annet ledd til å fastsette reglement for fylkesbiblioteket, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 9 tredje ledd til å inngå avtaler om felles bibliotekdrift, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 10 til å gi inngå avtaler med de statlige skolemyndighetene, delegeres til fylkesrådmannen. Side 15 av 22

16 Fylkeskommunens myndighet etter 11 til å gi uttalelser om fordeling av statlige midler, delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om kulturminner av nr. 50 Fylkeskommunens myndighet etter ledd til å tre inn i høyeste bud når løse kulturminner blir solgt på auksjon, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 15a til å i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet, med unntak av fredete kirker fra perioden , fredete byggverk mv. i statens eie og fredete båter, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 17, til å undersøke og gi pålegg om istandsetting av forsømt vedlikehold av fredet bygning, anlegg m.v. og oppfølging av pålegg om istandsetting delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Dersom vedlikeholdsarbeidet haster så mye at det ikke er tid til å legge saken frem for hovedutvalget, delegeres myndigheten videre til fylkesrådmannen. Hovedutvalget skal underrettes på første møte etter at slikt pålegg er gitt. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 19 tredje ledd, til å i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 20 tredje ledd, til å i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkeskommunens myndighet etter 22 til å avgi høringsuttalelse i varsel om oppstart av fredning og høring av forslag om fredning delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 22 nr. 4 til å fatte vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort, delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesutvalget skal underrettes på første møte etter at slikt vedtak er fattet. Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven av nr 8785 Fylkeskommunens myndighet tillagt i forskrifter til kulturminneloven delegeres til fylkesrådmannen, med mindre annet følger av delegasjoner over. Fylkesrådmannens myndighet kan Dette gjelder KML 3, 6, 8, 9 11, 13 som omhandler fastsetting av pløyedybder, beiterett og sikringssoner for automatisk fredete kulturminner, samt myndighet til å motta melding om tiltak i konflikt med denne typen Side 16 av 22

17 kulturminner, motta planer for ivaretakelse av undersøkelsesplikten i KML og myndigheten til å registrere automatisk fredete kulturminner. Det gjelder også KML 18, 21 og 25 som omhandler myndighet til å motta melding om brannskade og forsikringstilfelle for fredete bygninger, myndighet til å drive skjøtsel av automatisk fredete kulturminner og myndighet til å motta melding, søknad og kommunalt vedtak om vesentlig fasadeendring forbygninger oppført før Fylkeskommunens har samarbeidsplikt med øvrige deler av kulturminneforvaltningen, jfr kapittel 1, 3. Samarbeidsplikt mv, tredje ledd: I saker som fylkeskommunen eller Sametinget behandler som rette myndighet etter denne forskrift skal Riksantikvaren ha underretning dersom disse fatter vedtak i strid med de faglige tilrådinger i saken og vedtaket innebærer at nasjonale verneverdier berøres. Departementet avgjør i tvilstilfelle hvilke saker som kommer inn under regelen om varslingsplikt. Retningslinjer for anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) Fylkesrådmannen gis myndighet til å anmelde handlinger som innebærer brudd på kulturminneloven, jf. retningslinjer gitt av Riksantikvaren og Økokrim, datert Fylkesrådmannens myndighet kan Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - lov 29. mai1981 nr 38 Fylkeskommunen er viltorgan etter lovens 4. Fylkeskommunens myndighet som viltorgan delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 21 annet ledd til å endre avstandsgrensene for bestemte områder og tidsrom ved bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt 37 sjette ledd, til å tre inn i stedet for kommunene ved sammenslåing til et viltområde 38 fjerde ledd til sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt 51 første ledd til å godkjenne skuddpremie delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur kan videredelegere til fylkesrådmannen Lov om laksefisk og innlandsfisk mv - lov 15. mai 1992 nr. 47 Etter lovens 6 er fylkeskommunen en del av fiskeforvaltningen. Fylkeskommunens myndighet for fiskeforvaltning delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar av 6. juni 2008 nr. 37 Fylkeskommunens myndighet etter 8a delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Lov om Fokehelsearbeid (Folkehelseloven) av nr 29 Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur delegeres ansvar innenfor sitt respektive ansvarsområde, jf. også gjeldende utvalgsreglement. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF ivaretar sitt respektive ansvar etter loven. Side 17 av 22

18 Fylkesrådmannen delegeres administrative funksjoner og oppgaver etter loven. Fylkesrådmannen kan videredelegere sin myndighet. FOR nr 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å ivareta fylkeskommunens ansvar og oppgaver etter 5 og 7. Fylkesrådmannens myndighet kan Lov om pengespill m.v. (pengespillloven) av nr. 103 Fylkeskommunen myndighet etter 10 delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Myndigheten kan ikke 3 b Delegasjoner med hjemmel i forskrifter Forskrift for sivil transportberedskap av nr 548 Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å ivareta fylkeskommunens ansvar og oppgaver etter forskriftens 3, 4 og 5. Fylkesrådmannens myndighet kan Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 Fylkeskommunens myndighet etter 3 andre ledd til å utvide jakttiden delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Forskrift om rammer for vannforvaltningen Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion 2. Fylkeskommunens myndighet etter 21 angående koordinering av arbeidet med gjennomføringen av forskriften delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 22 andre ledd om å utrede forslag tiltak og utrede premissene for miljømål delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen kan videredelegere sin myndighet. Fylkeskommunens myndighet etter 23 første ledd til å fatte vedtak om vannområder delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens myndighet etter 23 tredje ledd til å gi rammer og veiledning delegeres til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen kan videredelegere sin myndighet. Fylkeskommunens myndighet etter 24 til i samarbeid med vannregionutvalget å utarbeide miljømål delegeres til hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Det samme gjelder utarbeidelsen av et tiltaksprogram etter 25 og forvaltningsplan etter 26. Side 18 av 22

19 4. Annen delegasjon jfr. fylkesrådmannens instruks og foretakenes vedtekter 4.1. Straffeloven av nr. 10 Fylkeskommunens myndighet til å begjære offentlig påtale etter ledd delegeres til fylkesrådmannen og foretakenes styrer for de respektive ansvarsforhold og/eller fylkesordføreren. Myndighet kan 4.2. Tvisteloven av nr 90 Fylkeskommunens myndighet til å vedta prosesshandlinger, herunder inngå forlik, delegeres til fylkesrådmannen for så vidt gjelder kurante saker og saker som er brakt inn for domstolene. For tilsvarende under foretakenes ansvarsområder delegeres denne myndighet til foretakenes styrer. Består et forlik i betaling av penger eller verdier som kan måles i penger, forutsettes at forliket ikke påfører fylkeskommunen utgifter/tap over kr ,-. I motsatt fall må saken forelegges fylkesutvalget til avgjørelse. Innen en beløpsgrense på kr ,- kan fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet I tvistesaker som er en direkte følge av vedtak i folkevalgte organer, eller er av større økonomisk betydning for fylkeskommunen, samt i uavklarte saker mellom fylkeskommunen og andre offentlige instanser, herunder stat og kommuner, skal spørsmålet om å bringe saken inn for domstolene (ta ut stevning) forelegges fylkesutvalget til avgjørelse. Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om gjenopptakelse av slike saker. Fylkesrådmannen/foretaksstyret delegeres myndighet til om nødvendig å engasjere juridisk bistand Tvangsfullbyrdelsesloven av nr. 86 Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å iverksette de tiltak tvangsfullbyrdelsesloven hjemler for sikring og inndrivelse av utestående pengefordringer, samt fullbyrdelse av krav og rettigheter som går ut på annet enn betaling av penger. Likeså kan eiendomsforetaket begjære utkastelse av leietaker når leietiden er ute eller når leiesummen ikke er betalt i rett tid. For øvrig kan fylkesrådmannen/foretaksstyret i kurante saker, og innenfor en kostnadsramme på kr ,-, anvende de rettsmidler fullbyrdelse av saken nødvendiggjør, herunder inngå forlik, anvende anke, begjære oppfriskning og/eller gjenopptakelse. Anvendelse av rettsmidler utover forannevnte begrensning avgjøres av fylkesutvalget. Innen en beløpsgrense på kr ,- kan fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet 4.4. Konkursloven av nr. 58 Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å begjære en skyldners bo tatt under konkursbehandling. Fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet kan Side 19 av 22

20 4.5. Grannelova av nr. 15 Eiendomsforetakets styre delegeres myndighet til å opptre på fylkeskommunens vegne i saker etter denne lov. Foretaksstyrets myndighet kan Saker av vesentlige kryssende interesser mellom fylkeskommunen som eiendomsbesitter og som offentlig planmyndighet forelegges fylkesutvalget Leieforhold Eiendomsforetakets styre gis myndighet til å ivareta fylkeskommunens interesser i ethvert tvistemål som reises mot fylkeskommunen angående leieforhold. Eiendomsforetakets styre kan herunder nytte de rettsmidler som etter omstendighetene må anses å være i fylkeskommunens interesse, bl.a. inngå forlik. Eiendomsforetakets styre kan ellers inngå og si opp avtaler. Foretaksstyrets myndighet kan 4.7. Oppnevninger valg a) Fylkesordføreren gis myndighet til å oppnevne fylkeskommunal representasjon i generalforsamlinger. b) Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å oppnevne administrative medlemmer og varamedlemmer i utvalg Innkjøp Fylkesrådmannen/foretaksstyret gis myndighet til å inngå innkjøpsavtaler for varer og tjenester i samsvar med lov om offentlige anskaffelser av med tilhørende forskrifter, samt annet regelverk herunder fylkeskommunens innkjøpsinstruks. Fylkesrådmannens/foretaksstyrets myndighet kan Fylkesrådmannen gis videre myndighet til å avgjøre hvilke varer og tjenester som skal inngå i den sentrale innkjøpsordningen. Fylkesrådmannens myndighet kan 4.9. Pengekrav (herunder erstatningskrav) - utenrettslig behandling I forbindelse med utenrettslig behandling av krav på erstatning eller annen betalingsoppfyllelse, gis fylkesrådmannen/foretaksstyret myndighet til å forplikte fylkeskommunen for et beløp begrenset oppad til kr ,-. Med mindre annet er bestemt ligger denne myndigheten ellers til fylkesutvalget. Tilsvarende kan fylkesrådmannen/foretaksstyret i enkeltsaker ettergi fylkeskommunale pengekrav på inntil kr ,-. Med mindre annet er bestemt ligger denne myndigheten ellers til fylkesutvalget. Innen en beløpsgrense på kr ,- kan fylkesrådmannens/foretakets myndighet Tilskudd til prosjekter og tiltak innenfor fylkesplanens handlingsprogram Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur bevilger statlige midler ( 551 post 60 og post 61). Fylkesutvalget bevilger fylkeskommunale utviklingsmidler og fylkeskommunalt tilskudd til kommuneregioner, institusjoner, organisasjoner og andre som tilfredsstiller kravet til å motta fylkeskommunale midler. Side 20 av 22

21 Fylkesrådmannen gis myndighet til å bevilge tilskudd inntil kr Fylkesrådmannens myndighet kan Kommuneloven Etter kl. 15 nr. 2 er fylkesutvalget gitt myndighet til å frita fra verv til andre organer enn til fylkesutvalg og fylkesting (ft-sak 6/98) Suppleringsvalg etter kl. 16 nr. 5 siste punktum er delegert til fylkesutvalget når det gjelder valg til andre organer enn til fylkesutvalget selv (ft-sak 6/98) (for supplering av fylkestinget gjelder valglovens 14-2) Personopplysningsloven Fylkesrådmannen delegeres myndighet som behandlingsansvarlig etter personopplysningslovens 2 nr. 4. Fylkesrådmannens myndighet kan Anbud i byggesaker I fylkestinget 9. februar 2012 ble anbud i byggesaker overført til budsjettreglementet Omgjøring og nedlegging av skoletilbud - drift og organisering Kapittel 13-3 i opplæringsloven omhandler plikten til å sørge for videregående opplæring. I tilknytning til handlingsprogrammet for vedtok fylkestinget i punkt 9 at hovedutvalget for utdanning vedtar, innenfor den årlige budsjettrammen, oppretting, nedlegging eller konvertering av hele utdanningsprogram i regionen. Fylkesrådmannen får fullmakt, innenfor den årlige budsjettrammen, til å opprette, nedlegge, konvertere og gjøre skoletilbud søkbare innenfor de utdanningsprogram som er vedtatt i regionen i Buskerud. Fylkesrådmannens myndighet kan Fylkesrådmannen er delegert myndighet i administrative saker som gjelder drift og organisering av de videregående skolene. Fylkesrådmannens myndighet kan Tilsettinger Fylkesrådmannen er delegert myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjettramme. Fylkesrådmannens myndighet kan I samsvar med kommuneloven gjelder slike regler for tilsetting (jf. personalmelding nr. 4): Fylkesrådmann tilsettes av fylkestinget. Daglig leder i foretak tilsettes av foretakets styre Alle andre tilsettinger skjer administrativt av fylkesrådmannen/foretaksstyret eller den de videredelegerer myndighet til Oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse Myndigheten til å suspendere, si opp og avskjedige tilsatte, er tillagt den som er tillagt tilsettingsmyndigheten for arbeidstakeren, jf. personalmelding nr Permisjoner Etter vedtak i fylkestingssak 56/01 er permisjonsreglementets 1.1 gitt slik ordlyd: Side 21 av 22

22 Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Buskerud fylkeskommune. Enkelte arbeidstakergrupper kan ha særlige permisjonsrettigheter fastsatt etter lov eller avtale. Det vises i så fall til disse særreglene Erverv av eiendom og rettigheter til fylkesveg I saker som gjelder erverv av eiendom og rettigheter til fylkesveg og forvaltning/avhending av eiendom og rettigheter ervervet til fylkesvegformål gis fylkesrådmannen følgende myndighet: 1. Gjennomføre forhandlinger og inngå avtaler om kjøp, salg og makeskifte av grunn og rettigheter 2. Inngå avtale om tiltredelse av skjønn 3. Undertegne på skjøter og andre dokumenter som skal tinglyses 4. Bekrefte eiendomsforhold ved egenerklæringer, jfr.tinglysingsloven 38b 5. Gjøre vedtak om forundersøkelser i medhold av oreigningslova 4 6. Fatte vedtak om ekspropriasjon jfr. Vegloven Kreve skjønn og overskjønn, jfr. Skjønnsprosessloven 4 8. Søke om forhåndstiltredelse i medhold av oreigningslova Kreve sak etter jordskiftelova, (ikke tiltaksjordskifte etter Jsl. 5a) 10. Rekvirere oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven 9f 11. Inngå avtaler med kommuner om å få rett og plikt til å utføre oppmålingsforretning, for fylkesveger innen kommunes grenser i medhold av matrikkelloven 5a 12. Utføre oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven 5a, etter avtale med kommune 13. Representere fylkeskommunen ved skjønns- og jordskiftesaker og oppmålingsforretninger, og inngå rettsforlik. Fylkesrådmannens myndighet kan videredelegeres Erverv av eiendom og rettigheter til annen fylkeskommunal eiendom Tilsvarende som i 4.18 gis eiendomsforetaket tilsvarende myndighet. Se også punktet om plan og bygningsloven. Side 22 av 22

Reglement for delegasjon - kortversjon

Reglement for delegasjon - kortversjon FYLKESRÅDMANNEN Tema Kontrollområde Delegasjonsreglement kortversjon med oversikt over fylkesrådmannens REGLEMENT FOR DELEGASJON Sist endret Vedtatt av fylkestinget i utsatt sak 109/95, revidert første

Detaljer

ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT

ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av fylkestinget 19. Juni 2013 sak 26/2013 Erstatter tidligere reglementer av 27. juni 1994, sak 36/94 og 13. desember 2006, sak 54/20 Innholdsfortegnelse 1. Reglementets

Detaljer

Politisk delegasjonsreglement vedtatt av fylkestinget FT 19/16

Politisk delegasjonsreglement vedtatt av fylkestinget FT 19/16 FYLKESRÅDMANNEN Tema Reglement Kontrollområde Delegering av myndighet Sist endret 04.02.2016 Utarbeidet av Georg N. Smedhus Dato 11.02.2016 Godkjent av Fylkestinget Dato 04.02.2016 Ansvarlig for oppdatering

Detaljer

ALMINNELIG DELEGERINGSREGLEMENT

ALMINNELIG DELEGERINGSREGLEMENT ALMINNELIG DELEGERINGSREGLEMENT Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 07.12.2005. Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Fylkesrådmannen. Rettelser og tillegg: 30.04.2015. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT

ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT ALMINNELIG DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av fylkestinget 13. desember 2016 Erstatter tidligere reglement vedtatt av fylkestinget 19. Juni 2013 sak 26/2013, (inkludert endringer vedtatt av fylkestinget 29.april

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

ROLLER OG ANSVAR ETTER KULTURMINNELOVEN

ROLLER OG ANSVAR ETTER KULTURMINNELOVEN ROLLER OG ANSVAR ETTER KULTURMINNELOVEN Hovedutvalg for samferdsel og areal 9. februar 2016 FYLKESKOMMUNENS TO ROLLER FORVALTNINGSMYNDIGHET Hovedutvalg for samferdsel og areal Kulturminneloven Plan- og

Detaljer

D) OVERSIKT OVER DELEGERT MYNDIGHET FRA FYLKESTINGET

D) OVERSIKT OVER DELEGERT MYNDIGHET FRA FYLKESTINGET Dok.id.: 1.1.1.8 Oversikt over delegert myndighet fra fylkestinget Utgave: 1.02 Skrevet av: Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av D) OVERSIKT OVER DELEGERT

Detaljer

A. ADMINISTRATIVE FULLMAKTER

A. ADMINISTRATIVE FULLMAKTER Vedlegg Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05401-2 John Tuseth 18.06.2013 Vedlegg til fylkesrådssak om fullmakter A. ADMINISTRATIVE FULLMAKTER Administrative fullmakter regulerer hvem som kan fatte beslutninger

Detaljer

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE

ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200707729-12 Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009 ENDRINGAR I DELEGASJONSREGLEMENTET

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET Januar 2013 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA FYLKESRÅDET Kapitel 1 Innledning

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/8014-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune

Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune 2015-2019 [Tilleggsinformasjon] Reglement for folkevalgte organer m.v i Vestfold fylkeskommune - 2015-2019 Innhold Forslag til reglement for

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 10-432.0 Dato 5.1.2017 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, sak DNPS 50/2016 Innhold Generell del... 2 Formål...

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2009, jf. 71 i lov om reindrift (reindriftsloven) av 15. juni 2007 nr. 40 og kongelig

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Reglement for delegering av ansvar og myndighet

Reglement for delegering av ansvar og myndighet Reglement for delegering av ansvar og myndighet Mellom politiske organer, og fra politiske organer til fylkesrådmannen Vedtatt i fylkestinget 14.12.2017, sak 57/17 GENERELT FORMÅL Delegasjonsbestemmelsens

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser Avd.direktør Elin Saltrøe Ikrafttreden plandelen Loven trer i kraft 1. juli 2009-34-1 Hva må gjøres før loven trer i kraft? Hva skjer med det faste utvalg

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

Reglement for delegering i Drammen kommune

Reglement for delegering i Drammen kommune Reglement for delegering i Drammen kommune All makt i bystyresalen Kommuneloven 39 (2): Kommunestyret ( ) skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Planlegging etter Plan- og bygningsloven

Planlegging etter Plan- og bygningsloven Planlegging etter Plan- og bygningsloven «Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak.» Per Anders Røstad Fagansvarlig

Detaljer

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse.

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2009/1088-4 Saksbehandler: Saksframlegg Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN Fagsjefer, kommuneadvokaten, næringssjefen, og leder av politisk sekretariat Rådmannen Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer