Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ravneheia B2 del 1 Plan nr Dato SMS Arkitekter AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ravneheia B2 del 1 Plan nr. 1302. Dato 02.09.14. SMS Arkitekter AS"

Transkript

1 Planbeskrivelse Detaljregulering for Ravneheia B2 del 1 Plan nr Dato SMS Arkitekter AS 1

2 Bakgrunn Kristiansand kommune fremmer forslag om detaljplan for Ravneheia B2 del 1 beliggende i Voie Ringvei 60. Kristiansand boligselskap KF er tiltakshaver. Hensikten med planen er å skaffe boliger til sosialt vanskeligstilte. Kristiansand kommune har stor mangel på slike boliger. I formannskapet ble det vedtatt å sette i gang reguleringsarbeid for å klarere 4 tomter til dette formålet. Voie ringvei 60 ble vurdert som godt egnet til formålet med nærhet til offentlig kommunikasjon, egen atkomst og det er skjermet i forhold til naboer. Saken om lokalisering ble behandlet av Helse- og sosialstyret , Byutviklingsstyret før vedtaket i Formannskapet ble fattet. Rodeneset, Dvergsnesveien og Voie Ringvei. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Byggeområdet Ravneheia B2 strekker seg i nord-syd retning langs vestsiden av Voie Ringvei. Bydelen Voie har så langt vært tydelig definert ved at all bebyggelsen ligger på nordøstsiden av Voie Ringvei. Strekningen fra fv 456 Holskogveien til Steindalen er i dag hovedsakelig skog og første bebyggelse er Voie grendehus som avgrenser B2 i syd. Trygge barnehager v/ Vågsbygd FUS avd. Voie driver i dag en midlertidig barnehage på eiendommen. Området er delt i to: Ravneheia B2 del 1, dette planforslaget Ravneheia B2 del 2, meldt oppstart av boligplan Voie Ringvei 60 ligger som nordlige del av B2 i så og si uberørt naturområde avgrenset av Ravneheia med sin topp på rundt 100 m o.h i sydvest. Skogen består i hovedsak av lauvskog i nord. Vest i B2 er det partier av barskog. Området er småkupert og høydene strekker seg fra 17 m o.h. helt i plangrensen i nord mot den markerte toppen av Ravneheia på rundt 100 m o.h sydvest for planområdet. Voie ringvei har en jevn stigning på ca 1:16 til 1:18 og stiger 19 meter fra 29 m.o.h. i nord til 48 m.o.h. helt i sør. Solforholdene er gode. Dette er en del av gnr. 11, bnr. 369 helt nord i området, og grunnen er eid av Kristiansand kommune. Eksisterende sosial infrastruktur Planlagt bebyggelse vil forholde seg til de ulike kommunale tjenestene i Vågsbygd bydel. Med hensyn til sosial infrastruktur som skole-, helse- og kulturtilbud er dette dekket i området m/ Voie (tidligere Torkelsmyra) skole hvor det også ligger grendehus og idrettsanlegg like ved. Det er rundt en kilometer til dagligvarebutikk ved Kjoskrysset i Voiebyen og 1,3 kilometer til Voie senter. Eksisterende teknisk infrastruktur Dagens avkjørsel til den midlertidige barnehagen foreslås flyttet noe lenger mot sørøst for å få utnyttet byggeområdet bedre. Det er regulert inn fortau på begge sider av Voie Ringvei som trafikksikker forbindelse til bussholdeplassene. 2

3 Midlertidig barnehage i Voie Ringvei 60 blir forsynt av en jordkabel fra Agder Energi sin nettstasjon 445- Skuteveien 2. Belysning av fortau, bussholdeplass og fotgjengerkryssing tas med i teknisk plan. Påkoblingspunkt på vann- og avløpsledning og overvann vises i tekniske planer. Helhetlige VA-løsninger og prinsipper vurderes i sammenheng med planlagt utbygging av Ravneheia B2 del 2 som grenser inntil i sør. Det skal vurderes om eksisterende påkoblingspunkt til kommunale ledninger kan benyttes og har kapasitet nok, eller om det er behov for nye tilkoblingspunkt. Vannkapasiteten opplyses å være tilstrekkelig. Spillvann fra inntil 12 boenheter kan kobles på eksisterende ledning. For overvann blir løsningen å lede dette kontrollert ut i terreng/grøft ned mot Voie Ringvei på en slik måte at det ikke medfører skade/ulemper for vei eller omliggende eiendommer. Eksisterende grønn infrastruktur Det er flere stiforbindelser i turområdet rundt planområdet, og Ravneheia er et utsiktspunkt. Barnehagebarna bruker i dag arealet der planlagte boliger kommer, og barnehagen skal flytte og bygget rives før planlagte boliger bygges. Omkringliggende turområder er i bruk av barn, og kan fortsatt brukes etter utbygging selv om det aller nærmeste området kan få mindre bruk. Kollektivtilbudet på Voie Ringvei er bra. Planlagte boliger er ikke tiltenkt barnefamilier. Det er fortau til bussholdeplass, og gang- og sykkelvei til Voiebyen skole med nærmiljøpark. Planstatus Kommuneplan Utbyggingsområdet Ravneheia ligger innenfor det som var marka i kommuneplan , men er lagt inn som nytt byggeområde for boliger i kommuneplanens arealdel vedtatt juni/ september 2011: «Utbyggingen vil gi en bedre utnyttelse av infrastrukturen i bydelen og vil kunne styrke grunnlaget for kollektivtransport. Behov for barnehage må avklares. Utbyggingen har negative konsekvenser for friluftslivet ved at korridoren som forbinder Vågsbygd-skogen med Voieskogen snevres inn. Detaljplanleggingen må ivareta dette. Områdets særdeles gode beliggenhet i forhold til overordnet areal- og transportplanlegging vurderes i dette tilfellet til å veie tyngre enn friluftsinteressene.» Planforslagets bidrag til: Byen som drivkraft - Bygge videre ut et velfungerende kollektivtrafikktilbud. 3

4 Beboerne i det planlagte området disponerer ikke egne kjøretøy og vil være avhengig av kollektivtransport. Byen det er godt å leve i - Etablere boliger i alle bydeler for personer som har spesielle behov og/ eller har vanskeligheter med å skaffe bolig. Planlagt boligbebyggelse har som hovedmål å skape trivsel og trygghet for sosialt vanskeligstilte. Dette er en del av satsingen på å legge til rette for variasjon i og kvalitet på boliger og bomiljø: Kristiansand er folkehelsebyen som inkluderer alle og gir rom for utfoldelse Kristiansands innbyggere har muligheter for et tilfredsstillende botilbud og opplever stolthet og identitet i forhold til sitt eget lokalområde ( Kommuneplanen , sidene 33,34 ) Kommuneplanen fastslår også at det å fremskaffe tomter/ boliger til innbyggere med særlige behov er en utfordring. Klimabyen - Planlagt prosjekt i Voie ringvei 60 har fokus på energi i bygg, forbruk og avfall, klimatilpassing, og som tidligere skrevet ligger det med kort avstand til eksisterende kollektivtrafikktilbud. Boligsosial handlingsplan Strategi og prinsipper fra vedtatt Boligsosial handlingsplan videreføres. Innbyggerne i kommunen har selv ansvar for å skaffe egen bolig, men kommunen skal bistå de som har problemer med å få dette til. Kommunen skal bidra til en bosetting av vanskeligstilte som tilstreber normalisering og integrering i lokalsamfunnet Reguleringsplaner På østsiden av ringveien gjelder Voiebyen III med ikrafttredelsesdato og reguleringsplan for Blandtjønn, Briggveien, Drakeveien med ikrafttredelsesdato Den stiplede linjen viser nordlig avgrensing av B2 Ravneheia. Den midlertidige barnehagen i Voie Ringvei 60 er vist med grønn skravur. Pågående planarbeid i nærområdet er detaljregulering for Ravneheia B2 del 2, Voiebyen skole og Kroodden. Grønnstrukturutredningen (1995) Utredningen viser grøntområde 1. prioritet for nordlige del med viktig stiforbindelse. 4

5 Planforslaget Hovedgrep Hovedgrepet er en tunform. Ny bebyggelse skal kunne oppfattes som trygge boenheter for målgruppen det bygges for. Det er lagt vekt på at planen skal være enkel, og bygningene skal ligge slik at det er lett å orientere seg i området. Videre er det planlagt at alle boenhetene skal ha en skjermet uteplass mot sørvest, samt at det kan opparbeides et fellesareal i midten. Beboerne kjører ikke bil selv, men det er lagt til rette for biloppstillingsplasser for ansatte og besøkende ved atkomsten til området, samt sykkelparkeringsplasser. Nærmere om boligtypen Helse og sosialetaten v/ Enhet for sosial og forebyggende tjenester har deltatt på orienteringsmøter for å informere om hvilke type boliger Kristiansand Boligselskap skal bygge for å få frem reell informasjon i forhold til de behov rusavhengige i egne og midlertidige boliger har. Videre er det viktig å informere/orientere om den oppfølging brukerne har fra sosiale og forebyggende tjenester. De viktigste momentene for å forebygge bostedsløshet er å ha en bevisst strategi. Kristiansand kommune har som overordnet mål at alle skal ha et sted å bo. Ved etablering av nye boliger er det viktig å bruke Husbankens virkemidler. Samtidig er det viktig å legge til rette for tverrfaglig samarbeid og gode oppfølgingstjenester. Boligene beskrevet i denne planen er beregnet å være permanente boliger, og ikke gjennomgangsboliger. Det er en selvstendig boform hvor beboerne har egen inngangsdør. For at det ikke skal bli for store forhold legges det for eksempel i Dvergsnesveien til rette for 8 nye boenheter i nybygg i tillegg til at eksisterende bolig eventuelt kan bygges om til 2 enheter og fellestjenester. Boliger som dette forutsettes å være bemannet på dag- og kveldstid. Det vil være punktinnsats fra G4S fram til dagvakten begynner igjen. Brukerne av slike boliger er både kvinner og menn, og de fleste er over 20 år, rusavhengige og med tilleggsproblematikk. De er akutt eller mer varige bostedsløse. I slike situasjoner blir det vanligvis gitt tverrfaglig hjelp gjennom samtaler, fellesskap, hjelp og ikke minst helsehjelp fra Feltsykepleien. Bomiljøer av denne typen er basert på strenge, men gode rutiner, god avvikshåndtering, fokus på grenser for uakseptabel atferd og lav terskel for å tilkalle politi/securitas. De ansatte ved slike boliger har utdanning innen helse og sosial med god realkompetanse i tillegg. Det legges vekt på at de har videreutdanning innen rus/psykisk helse og boligsosialt arbeid. Det er viktig å formidle beboernes bakgrunn. Enkelte klarer ikke denne boformen, og må flytte fra boligen sin. I slike tilfeller kan det være snakk om utkastelser på grunn av vold og trusler. Utfordringer i hverdagen er ofte å jobbe med rusmiljøet fra innsiden, finne passende aktiviteter for beboerne samtidig som man prøver å holde fokus på rehabilitering og mulighet til behandling. Deler av arbeidet er å jobbe med nye løsninger parallelt med arbeid for og forebygge bostedsløshet. I den forbindelse arbeides det også med å finne differensierte botilbud. Kristiansand kommune har også en del lavterskeltjenester de tilbyr i kombinasjon med at det blir stilt egnede boliger til disposisjon. Blant disse er økonomisk veiledning, kontaktetablering, offentlig og privat nettverk som advokater, LOS, NAV, apotek, fastlege, sykehus, MARIA, kreditorer, ligningskontor med mere. Arealbruk Forslag til detaljplan inneholder formål for bebyggelse og anlegg med offentlig eller privat tjenesteyting, samt samferdselsanlegg vei og fortau med nødvendig tilleggsareal. Deler av 5

6 tomten foreslås regulert til grønnstruktur friområde (GF) og vegetasjonsskjerm (GV). Fordeling av areal innen planområdet: Bebyggelse og anlegg o_bop: 4462 m2 Samferdselsanlegg: -Offentlig vei o_sv 934 m2 -Privat vei SV 459 m2 -Fortau o_sf1 og o_sf2 479 m2 -Annen veigrunn/grøntareal 177 m2 Grønnstruktur/friområde o_gf: 5774 m2 Grønnstruktur/vegetasjonsskjerm o_gv: 1439 m2 Regulert areal totalt: m2. Utsnitt av plankart med tegnforklaring Byggeområdet forutsettes utskilt som èn tomt. Uteareal pr boenhet skal være 50 m2. Vedlagte skisser for planlagt bebyggelse viser at det er lagt vekt på skjermet privat uteareal og felles uteareal for voksne mellom bygningene. Byggegrensen er satt tre meter fra grøntarealet som er en buffer mot Voie Ringvei, fire meter fra friområdet og tre meter fra atkomstvei og snuhammer. Den midlertidige barnehagen har skravuren for bebyggelse som skal fjernes. Bebyggelse, struktur og tiltak Bygningene er planlagt å ha pulttak med takvinkel mellom 14 og 21 grader. Øverste gesimshøyde skal maksimalt være 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og det skal ikke være underetasje. Bebyggelsen er planlagt på eksisterende tomt for midlertidig barnehage. Den ligger på en flate slik at terrenginngrepet begrenser seg til det som er nødvendig for å flytte avkjørselen fra Voie Ringvei noe lenger mot sørøst. Sol-/skyggeforhold Nærmeste bebyggelse i dag er Ringveien borettslag på andre siden av Voie Ringvei, fram til boligområdet i Ravneheia B2 del 2 rett sørvest for planområdet bygges ut. Det har vært meldt oppstart for planarbeidet, og bebyggelsen der er planlagt rundt 80 meter unna trukket litt inn på høydedraget. 6

7 Planlagt bebyggelse sett fra nordvest Planlagt bebyggelse sett fra sørøst Fugleperspektiv fra sørvest Fugleperspektiv fra sør Interne gangveier Private og felles uteareal (3D v/sms arkitekter AS) Det er planlagt oppført inntil 12 nye små boenheter på eiendommen samt personalbase og fellesrom. Det kan bygges renovasjonsbod og eventuelt en bod for vaktmestertjenester. Hensikten med boenhetene er at de skal inneholde de funksjoner man trenger for å ha en selvstendig bolig. Hver enhet skal ha eget private uteareal på veranda, terrasse eller tilsvarende. Boenhetene skal være universelt utformet og de er planlagt bygget som lavenergi- eller passivhus. Videre skal det legges til rette for en felles parkering for ansatte og besøkende. Enhetene skal være rundt 50 m2 BRA. Det er stilt som krav at utnyttelsen for byggeområdet ikke skal overstige m2 BRA. 7

8 Grønnstruktur Planområdet ligger i tilknytning til større grøntområder med mange turmuligheter. Avgrensingen av planområdet er lagt med en knekk mot vest for å sikre forlengelse av stien til Bladdalstjønn. Hovedforbindelsen mellom skogsområdene/turområdene på begge sider av Voie Ringvei og til/fra Stjerntjønn øst for Voie Ringvei, er opprettholdt. Fotgjengerkrysningen er forsøkt lagt så trafikksikkert som mulig, og busstopp er flyttet vekk fra krysset Voie Ringvei /Korvettveien. Stien som deler B2 og binder turområdet sammen ligger i området som er regulert til grønnstruktur friområde, og har bestemmelse om at den skal tilpasses byggeområdet. Stisystemet er i bruk både sommer og vinter. Samferdselsanlegg/ trafikk Det er kort avstand til bussholdeplasser, og det er fortau fram dit. Parallelt med Voie Ringvei følger det en gang- og sykkelvei langs vestsiden fra Voie grendehus/stjerndalen til en busslomme like ved Briggveien 67 (Voiebyen sørvest). Her i fra og helt fram til Sagmyra, følger gang- og sykkelveien langs østsiden av Voie Ringvei. Ny avkjørsel til planlagte boliger er regulert inn litt lenger sørøst for dagens avkjørsel. I sammenheng med planarbeidet for Ravneheia B2 del 2 er det vurdert at stor terrengforskjell gjør det gunstig å ha egen avkjørsel lenger sør til den resterende delen av Ravneheia. For planlagt bebyggelse i o_bop er det stilt krav om at det maksimum kan avsettes 10 parkeringsplasser på felles parkeringsplass. Det er videre stilt krav om at minimum 4 av disse plassene skal tilfredsstille krav til universell utforming. 2 plasser skal avsettes til gjesteparkering. For selve boligene er det stilt krav til at det skal tilrettelegges for overbygde sykkeloppstillingsplasser. Teknisk infrastruktur Agder Energi Nett AS bekrefter at det vil være tilstrekkelig kapasitet til å forsyne opptil 12 boenheter. Det forutsettes at brakkeriggen blir fjernet og erstattet av de nye boligene. Avfallshåndteringen er tenkt løst med avfallsbod nær atkomstveien og tilgjengelig for renovasjonsbil, jf. Avfallsteknisk norm: «Med kjørbar vei regnes privat eller offentlig vei som til enhver tid på tømmedag er i slik stand at renovasjonsbil kan komme fram til oppstillingsplass og snu på en forsvarlig måte.» Ifølge normen ser det ut som inntil 12 boenheter à 1 person og rundt fem ansatte trenger tre beholdere: 1x120 l for bioavfall, 1 x 120 l for restavfall og 1 x 120 l for papiravfall. Veinavn Eksisterende veinavn beholdes. Universell utforming Nye boenheter m/ tilhørende fellesfunksjoner er planlagt å være universelt utformet her vist som to stk. under samme tak, speilvendt mot hverandre. Hver enhet er forutsatt å inneholde vindfang, bod, bad, soverom og kombinert stue, kjøkken og spiseplass. Det er planlagt private uteoppholdsplasser på terrasser. 8

9 Forslag til planløsning (SMS Arkitekter AS) Barn og unges interesser Planområdet er i bruk av barn og unge siden det er en midlertidig barnehage der som skal flyttes. Det finnes flere atkomstmuligheter til turområdene ved Ravneheia. Planlagt bebyggelse tilrettelegges for enslige voksne uten barn. Det er ikke planlagt lekeplass innen området. Risiko- og sårbarhetsanalyse Sjekklisten er fylt ut. Utredning av støy er utført. Skråningen sør i felt o_gf skal undersøkes for rasfare, byggegrunnen er deponerte jord- og steinmasser og skal undersøkes for forurensning, og geoteknisk undersøkelse angående stabilitet skal foretas før bygging av planlagte boliger. Skjerming mot radon er planlagt løst ved å bruke radonsperre. Reguleringsplanen vurderes ellers ikke å hjemle tiltak som medfører risiko for uønskede hendelser. Miljøkonsekvenser Gjennomføring av detaljplan for Voie Ringvei 60 vil ikke ha store klimakonsekvenser med hensyn til økning av biltrafikk. Fremtidige beboere kan benytte seg av lokalt busstilbud. Anlegget har døgnbemanning, men det er få arbeidsplasser og det er ikke påregnelig å regne økt bilbruk i dette tilfellet. Totalt sett vil trafikkmengden til og fra Voie Ringvei 60 bli minimert i forhold til dagens situasjon hvor området blir benyttet til barnehage. Hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er forsvarlig ivaretatt ved at busslommen vis a vis krysset Voie Ringvei/Korvettveien foreslås flyttet like øst for ny avkjørsel til planlagte boliger. Boligenes energibruk kan holdes lav siden boligene er planlagt bygd som lavenergi/passivhus. Naturmangfold Planlagte boliger skal bygges der det i dag står midlertidig bygg for barnehage. Arealet som skal bygges på er en fylling. Eventuelle tiltak i regulert friområde og vegetasjonsskjerm skal skje i henhold til godkjent utomhusplan. 9

10 - 8 Kunnskapsgrunnlaget. Området vurderes godt undersøkt med hensyn til naturmangfold, og det er ingen registreringer i naturbaser og artsdatabanken, men det er et vilttrekk som krysser Holskogveien og går opp mot Ravneheia rundt 125 meter vest for planlagte boliger Vurderes ivaretatt i planforslaget. Planforslaget vurderes å påvirke naturforholdene i området i liten grad. Kulturminner Det er ikke fremkommet opplysninger om registrerte kulturminner innen planområdet. Det ligger et fredet kulturminne nord for planområdet en gammel vei fra Kilstøa (Holskogskilen) til Voie Ringvei. Denne blir ikke berørt av tiltaket. Lyd og Støy Alle boligene kunne få uteoppholdsplass i en stille sone. Ved å gjøre tiltak på terrassene vil de også kunne få uteoppholdsplasser mot sør-vest (kveldssol) i stille sone. Illustrasjonen viser at bygningene lager skjerm slik at uteplassene blir liggende i støyfri sone (SINUS AS) Anleggsfasen De nasjonale retningslinjene gitt i T-1442 for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet i anleggsfasen vurderes å bli ivaretatt. De nærmeste naboene bor rundt 110 meter unna. Prosjektet planlegges utbygd under ett. Kriminalitetsforebygging Planforslaget legger opp til at ferdig utbygd område skal få flere typer brukere gjennom hele dagen, og videre en åpen og oversiktlig detaljutforming. Særlig vil ferdselsårene langs kanten av området få et fokus på sikkerhet, med oversiktlige kantsoner og god belysning. Forurensning Planlagt bebyggelse er tenkt plassert på en fylling som er et tidligere deponi for stein/ jord. Det er stilt rekkefølgekrav om at fyllmassen skal undersøkes før rammetillatelse til byggeprosjektet gis. 10

11 Energiforbruk Med hensyn til energi er det en uttalt ambisjon at bygningsmassen skal prosjekteres etter standard for lavenergi/passivhus. Dette vil være avhengig av hvilken energibærer som blir valgt. Luftkvalitet Planforslaget medfører ikke stasjonære utslipp. Avvikling av barnehage med bringing og henting av unger vurderes å gi mindre trafikk i forhold til planlagt etablering av boliger. Boligene blir liggende rundt 40 meter fra Voie Ringvei. Det var tidligere et luktproblem i området forårsaket av griseavl i Holskogen. Det er ikke påvist slik lukt de senere år. Det er ingen kjent luftforurensningsproblematikk ellers i området som gjør at stedet ikke egner seg for etablering av boliger. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen Kommunen er utbygger. Helse og sosial har planlagt at dette området skal bygges ut sist av de fire tomtene som er til sosialt vanskeligstilte, og det vil si at det ikke ligger i handlingsplanen som gjelder til Nødvendige kommunale investeringer på sosial, teknisk og grønn infrastruktur som følge av planforslaget vil måtte belastes prosjektet. Planprosess og medvirkning Varsel om oppstart av planarbeid Oppstartsmøtet ble avholdt Temaene var undersøkelse av fyllingen angående forurensning og stabilitet, ivareta stiforbindelse. Varsel om igangsatt planarbeid ble kunngjort i Fædrelandsvennen i og sendt ut til naboer og gjenboere med frist Oppsummering av innkomne merknader : Ringveien Borettslag Ringveiene BRL viser til uttalelser fra Ytre Vågsbygd Nærmiljøutvalg v/ Asbjørn Karlsen i forbindelse med høring av kommuneplanen De påpeker bl. a. viltkorridoren i Voieskogen og det de mener er ulovlig etablering av midlertidig barnehage i Voie ringvei 60. De ønsker ikke at området skal bebygges. Kommentar: Uttalelsene fra Ytre Vågsbygd Nærmiljøutvalg i forbindelse med høring av kommuneplanen ble behandlet som en del av denne. B2 Ravneheia er en del av kommuneplanen som nå er vedtatt. I beskrivelsen til arealdelen ligger en del føringer som skal implementeres i videre detaljplaner; herunder forhold til grøntstrukturen i området. Den midlertidige barnehagen i Voie ringvei 60 har fått tillatelse til å forlenge tidligere godkjent midlertidige barnehage, og tillatelsen varer til Barnehagen skal erstattes av en ny barnehage ved Vågsbygd idrettsplass som er under bygging og skal stå ferdig høsten : Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) NVE er spesielt opptatt av vurderinger av flom- og skredfare og vil bli varslet om dette er aktuelle tema for planen. Kommentar: Det er ikke påvist flom- eller skredfare i planområdet : Rådet for funksjonshemmede (RFF) Minner om at Universell utforming må legges til grunn for videre planlegging. 11

12 Kommentar: Nye boliger m/ tilhørende fellesanlegg er forutsatt å være universelt utformet : Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen Fylkesmannen påpeker at de ikke har mottatt forslag til planprogram og at man iht. pbl er pålagt å legge dette ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planprogrammet. Øvrige momenter er generell orientering om planarbeid m/ henvisning til overordnede retningslinjer. Kommentar: Det ble på oppstartsmøte enighet om å varsle oppstart for en områdeplan for senere å vurdere muligheten for å redusere omfanget og gå over til en detaljregulering. Man skulle muligens gått rett på detaljplan og varslet oppstart av det : Vest-Agder Fylkeskommune, Plan og miljø Fylkeskommunen kommer med innspill om at planområdet må avgrenses til å gjelde det areal som er nødvendig for dette formålet samt nødvendig areal for permanent avkjørsel fra Voie ringvei til resten av felt B2. Øvrige momenter er generell orientering om planarbeid m/ henvisning til overordnede retningslinjer. Kommentar: Planen er avgrenset iht. de føringer som ligger i fylkeskommunens innspill : Agder Energi Nett AS Agder Energi Nett AS opplyser at de forsyner midlertidig barnehage i Voie Ringvei 60 via en jordkabel fra nettstasjon 445- Skuteveien 2. De opplyser at denne har kapasitet til å forsyne de 10 planlagte enhetene. De forutsetter at bestående brakkerigg blir fjernet og erstattet av nye boliger. Kommentar: Forutsetningen er bekreftet. Medvirkning Det var informasjonsmøte i Huset vårt i Korvettveien 60 den Det var ønskelig å informere naboer og gjenboere før varsel om oppstart ble kunngjort i lokalpressen. Nær 100 av naboene var stilte på informasjonsmøte. Vurdering av planforslaget Boligene som planlegges for sosialt vanskeligstilte i Voie Ringvei får nærhet til offentlig kommunikasjon og offentlige til bud som butikk, og får også en forholdsvis skjermet beliggenhet i forhold til naboer. Det vurderes som positivt å spre den type boliger på flere steder i kommunen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201109420-17 Saksbehandler Anne Mari Aasaaren

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201109420-17 Saksbehandler Anne Mari Aasaaren PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201109420-17 Saksbehandler Anne Mari Aasaaren Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 04.06.2015 Bystyret 17.06.2015 Ravneheia - felt B2 - del

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes.

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes. Planbeskrivelse Detaljregulering for. Plan nr Dato Bakgrunn Hvem fremmer forslaget på vegne av hvem. Kort om hensikten med planen. Eventuelle politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse.

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hustofta vest - plan nr. 1337 Dato: 01.10 2013 Rev. 26.03 2014 Rev, 15.10 14 Rev. 28.10 14 1. Bakgrunn Forslaget fremmes av BN-konsult AS på vegne av grunneiere i området.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

DETALJREGULERING AV RINGVEGEN 1-3, VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR: DATO: 10.04.14

DETALJREGULERING AV RINGVEGEN 1-3, VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR: DATO: 10.04.14 DETALJREGULERING AV RINGVEGEN 1-3, VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR: DATO: 10.04.14 1.1 BAKGRUNN Strek Arkitekter AS fremmer på vegne av Roger Aamodt Eiendom AS og VEF Entreprenør AS forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-6 Saksbehandler Siv Hansen Saksgang Møtedato Planutvalget 31.05.2016 PLAN 2012006 - DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1.

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 19.08.2014 PS 83/14 Innstilling Melhus kommune vedtar at

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Hvalsmoen Øvre leir

Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Hvalsmoen Øvre leir Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Hvalsmoen Øvre leir Sammendrag av høringsuttalelser og forslagsstillers kommentarer Buskerud

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt, Songdalen kommune. Plan nr. 2011-10

Detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt, Songdalen kommune. Plan nr. 2011-10 Detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt, Songdalen kommune. Plan nr. 2011-10 Datert: 8.7.2011 Sist revidert: 19.10.2011 Bakgrunn Forslaget fremmes på vegne av Songdalen kommune, og

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer