Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ravneheia B2 del 1 Plan nr Dato SMS Arkitekter AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ravneheia B2 del 1 Plan nr. 1302. Dato 02.09.14. SMS Arkitekter AS"

Transkript

1 Planbeskrivelse Detaljregulering for Ravneheia B2 del 1 Plan nr Dato SMS Arkitekter AS 1

2 Bakgrunn Kristiansand kommune fremmer forslag om detaljplan for Ravneheia B2 del 1 beliggende i Voie Ringvei 60. Kristiansand boligselskap KF er tiltakshaver. Hensikten med planen er å skaffe boliger til sosialt vanskeligstilte. Kristiansand kommune har stor mangel på slike boliger. I formannskapet ble det vedtatt å sette i gang reguleringsarbeid for å klarere 4 tomter til dette formålet. Voie ringvei 60 ble vurdert som godt egnet til formålet med nærhet til offentlig kommunikasjon, egen atkomst og det er skjermet i forhold til naboer. Saken om lokalisering ble behandlet av Helse- og sosialstyret , Byutviklingsstyret før vedtaket i Formannskapet ble fattet. Rodeneset, Dvergsnesveien og Voie Ringvei. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Byggeområdet Ravneheia B2 strekker seg i nord-syd retning langs vestsiden av Voie Ringvei. Bydelen Voie har så langt vært tydelig definert ved at all bebyggelsen ligger på nordøstsiden av Voie Ringvei. Strekningen fra fv 456 Holskogveien til Steindalen er i dag hovedsakelig skog og første bebyggelse er Voie grendehus som avgrenser B2 i syd. Trygge barnehager v/ Vågsbygd FUS avd. Voie driver i dag en midlertidig barnehage på eiendommen. Området er delt i to: Ravneheia B2 del 1, dette planforslaget Ravneheia B2 del 2, meldt oppstart av boligplan Voie Ringvei 60 ligger som nordlige del av B2 i så og si uberørt naturområde avgrenset av Ravneheia med sin topp på rundt 100 m o.h i sydvest. Skogen består i hovedsak av lauvskog i nord. Vest i B2 er det partier av barskog. Området er småkupert og høydene strekker seg fra 17 m o.h. helt i plangrensen i nord mot den markerte toppen av Ravneheia på rundt 100 m o.h sydvest for planområdet. Voie ringvei har en jevn stigning på ca 1:16 til 1:18 og stiger 19 meter fra 29 m.o.h. i nord til 48 m.o.h. helt i sør. Solforholdene er gode. Dette er en del av gnr. 11, bnr. 369 helt nord i området, og grunnen er eid av Kristiansand kommune. Eksisterende sosial infrastruktur Planlagt bebyggelse vil forholde seg til de ulike kommunale tjenestene i Vågsbygd bydel. Med hensyn til sosial infrastruktur som skole-, helse- og kulturtilbud er dette dekket i området m/ Voie (tidligere Torkelsmyra) skole hvor det også ligger grendehus og idrettsanlegg like ved. Det er rundt en kilometer til dagligvarebutikk ved Kjoskrysset i Voiebyen og 1,3 kilometer til Voie senter. Eksisterende teknisk infrastruktur Dagens avkjørsel til den midlertidige barnehagen foreslås flyttet noe lenger mot sørøst for å få utnyttet byggeområdet bedre. Det er regulert inn fortau på begge sider av Voie Ringvei som trafikksikker forbindelse til bussholdeplassene. 2

3 Midlertidig barnehage i Voie Ringvei 60 blir forsynt av en jordkabel fra Agder Energi sin nettstasjon 445- Skuteveien 2. Belysning av fortau, bussholdeplass og fotgjengerkryssing tas med i teknisk plan. Påkoblingspunkt på vann- og avløpsledning og overvann vises i tekniske planer. Helhetlige VA-løsninger og prinsipper vurderes i sammenheng med planlagt utbygging av Ravneheia B2 del 2 som grenser inntil i sør. Det skal vurderes om eksisterende påkoblingspunkt til kommunale ledninger kan benyttes og har kapasitet nok, eller om det er behov for nye tilkoblingspunkt. Vannkapasiteten opplyses å være tilstrekkelig. Spillvann fra inntil 12 boenheter kan kobles på eksisterende ledning. For overvann blir løsningen å lede dette kontrollert ut i terreng/grøft ned mot Voie Ringvei på en slik måte at det ikke medfører skade/ulemper for vei eller omliggende eiendommer. Eksisterende grønn infrastruktur Det er flere stiforbindelser i turområdet rundt planområdet, og Ravneheia er et utsiktspunkt. Barnehagebarna bruker i dag arealet der planlagte boliger kommer, og barnehagen skal flytte og bygget rives før planlagte boliger bygges. Omkringliggende turområder er i bruk av barn, og kan fortsatt brukes etter utbygging selv om det aller nærmeste området kan få mindre bruk. Kollektivtilbudet på Voie Ringvei er bra. Planlagte boliger er ikke tiltenkt barnefamilier. Det er fortau til bussholdeplass, og gang- og sykkelvei til Voiebyen skole med nærmiljøpark. Planstatus Kommuneplan Utbyggingsområdet Ravneheia ligger innenfor det som var marka i kommuneplan , men er lagt inn som nytt byggeområde for boliger i kommuneplanens arealdel vedtatt juni/ september 2011: «Utbyggingen vil gi en bedre utnyttelse av infrastrukturen i bydelen og vil kunne styrke grunnlaget for kollektivtransport. Behov for barnehage må avklares. Utbyggingen har negative konsekvenser for friluftslivet ved at korridoren som forbinder Vågsbygd-skogen med Voieskogen snevres inn. Detaljplanleggingen må ivareta dette. Områdets særdeles gode beliggenhet i forhold til overordnet areal- og transportplanlegging vurderes i dette tilfellet til å veie tyngre enn friluftsinteressene.» Planforslagets bidrag til: Byen som drivkraft - Bygge videre ut et velfungerende kollektivtrafikktilbud. 3

4 Beboerne i det planlagte området disponerer ikke egne kjøretøy og vil være avhengig av kollektivtransport. Byen det er godt å leve i - Etablere boliger i alle bydeler for personer som har spesielle behov og/ eller har vanskeligheter med å skaffe bolig. Planlagt boligbebyggelse har som hovedmål å skape trivsel og trygghet for sosialt vanskeligstilte. Dette er en del av satsingen på å legge til rette for variasjon i og kvalitet på boliger og bomiljø: Kristiansand er folkehelsebyen som inkluderer alle og gir rom for utfoldelse Kristiansands innbyggere har muligheter for et tilfredsstillende botilbud og opplever stolthet og identitet i forhold til sitt eget lokalområde ( Kommuneplanen , sidene 33,34 ) Kommuneplanen fastslår også at det å fremskaffe tomter/ boliger til innbyggere med særlige behov er en utfordring. Klimabyen - Planlagt prosjekt i Voie ringvei 60 har fokus på energi i bygg, forbruk og avfall, klimatilpassing, og som tidligere skrevet ligger det med kort avstand til eksisterende kollektivtrafikktilbud. Boligsosial handlingsplan Strategi og prinsipper fra vedtatt Boligsosial handlingsplan videreføres. Innbyggerne i kommunen har selv ansvar for å skaffe egen bolig, men kommunen skal bistå de som har problemer med å få dette til. Kommunen skal bidra til en bosetting av vanskeligstilte som tilstreber normalisering og integrering i lokalsamfunnet Reguleringsplaner På østsiden av ringveien gjelder Voiebyen III med ikrafttredelsesdato og reguleringsplan for Blandtjønn, Briggveien, Drakeveien med ikrafttredelsesdato Den stiplede linjen viser nordlig avgrensing av B2 Ravneheia. Den midlertidige barnehagen i Voie Ringvei 60 er vist med grønn skravur. Pågående planarbeid i nærområdet er detaljregulering for Ravneheia B2 del 2, Voiebyen skole og Kroodden. Grønnstrukturutredningen (1995) Utredningen viser grøntområde 1. prioritet for nordlige del med viktig stiforbindelse. 4

5 Planforslaget Hovedgrep Hovedgrepet er en tunform. Ny bebyggelse skal kunne oppfattes som trygge boenheter for målgruppen det bygges for. Det er lagt vekt på at planen skal være enkel, og bygningene skal ligge slik at det er lett å orientere seg i området. Videre er det planlagt at alle boenhetene skal ha en skjermet uteplass mot sørvest, samt at det kan opparbeides et fellesareal i midten. Beboerne kjører ikke bil selv, men det er lagt til rette for biloppstillingsplasser for ansatte og besøkende ved atkomsten til området, samt sykkelparkeringsplasser. Nærmere om boligtypen Helse og sosialetaten v/ Enhet for sosial og forebyggende tjenester har deltatt på orienteringsmøter for å informere om hvilke type boliger Kristiansand Boligselskap skal bygge for å få frem reell informasjon i forhold til de behov rusavhengige i egne og midlertidige boliger har. Videre er det viktig å informere/orientere om den oppfølging brukerne har fra sosiale og forebyggende tjenester. De viktigste momentene for å forebygge bostedsløshet er å ha en bevisst strategi. Kristiansand kommune har som overordnet mål at alle skal ha et sted å bo. Ved etablering av nye boliger er det viktig å bruke Husbankens virkemidler. Samtidig er det viktig å legge til rette for tverrfaglig samarbeid og gode oppfølgingstjenester. Boligene beskrevet i denne planen er beregnet å være permanente boliger, og ikke gjennomgangsboliger. Det er en selvstendig boform hvor beboerne har egen inngangsdør. For at det ikke skal bli for store forhold legges det for eksempel i Dvergsnesveien til rette for 8 nye boenheter i nybygg i tillegg til at eksisterende bolig eventuelt kan bygges om til 2 enheter og fellestjenester. Boliger som dette forutsettes å være bemannet på dag- og kveldstid. Det vil være punktinnsats fra G4S fram til dagvakten begynner igjen. Brukerne av slike boliger er både kvinner og menn, og de fleste er over 20 år, rusavhengige og med tilleggsproblematikk. De er akutt eller mer varige bostedsløse. I slike situasjoner blir det vanligvis gitt tverrfaglig hjelp gjennom samtaler, fellesskap, hjelp og ikke minst helsehjelp fra Feltsykepleien. Bomiljøer av denne typen er basert på strenge, men gode rutiner, god avvikshåndtering, fokus på grenser for uakseptabel atferd og lav terskel for å tilkalle politi/securitas. De ansatte ved slike boliger har utdanning innen helse og sosial med god realkompetanse i tillegg. Det legges vekt på at de har videreutdanning innen rus/psykisk helse og boligsosialt arbeid. Det er viktig å formidle beboernes bakgrunn. Enkelte klarer ikke denne boformen, og må flytte fra boligen sin. I slike tilfeller kan det være snakk om utkastelser på grunn av vold og trusler. Utfordringer i hverdagen er ofte å jobbe med rusmiljøet fra innsiden, finne passende aktiviteter for beboerne samtidig som man prøver å holde fokus på rehabilitering og mulighet til behandling. Deler av arbeidet er å jobbe med nye løsninger parallelt med arbeid for og forebygge bostedsløshet. I den forbindelse arbeides det også med å finne differensierte botilbud. Kristiansand kommune har også en del lavterskeltjenester de tilbyr i kombinasjon med at det blir stilt egnede boliger til disposisjon. Blant disse er økonomisk veiledning, kontaktetablering, offentlig og privat nettverk som advokater, LOS, NAV, apotek, fastlege, sykehus, MARIA, kreditorer, ligningskontor med mere. Arealbruk Forslag til detaljplan inneholder formål for bebyggelse og anlegg med offentlig eller privat tjenesteyting, samt samferdselsanlegg vei og fortau med nødvendig tilleggsareal. Deler av 5

6 tomten foreslås regulert til grønnstruktur friområde (GF) og vegetasjonsskjerm (GV). Fordeling av areal innen planområdet: Bebyggelse og anlegg o_bop: 4462 m2 Samferdselsanlegg: -Offentlig vei o_sv 934 m2 -Privat vei SV 459 m2 -Fortau o_sf1 og o_sf2 479 m2 -Annen veigrunn/grøntareal 177 m2 Grønnstruktur/friområde o_gf: 5774 m2 Grønnstruktur/vegetasjonsskjerm o_gv: 1439 m2 Regulert areal totalt: m2. Utsnitt av plankart med tegnforklaring Byggeområdet forutsettes utskilt som èn tomt. Uteareal pr boenhet skal være 50 m2. Vedlagte skisser for planlagt bebyggelse viser at det er lagt vekt på skjermet privat uteareal og felles uteareal for voksne mellom bygningene. Byggegrensen er satt tre meter fra grøntarealet som er en buffer mot Voie Ringvei, fire meter fra friområdet og tre meter fra atkomstvei og snuhammer. Den midlertidige barnehagen har skravuren for bebyggelse som skal fjernes. Bebyggelse, struktur og tiltak Bygningene er planlagt å ha pulttak med takvinkel mellom 14 og 21 grader. Øverste gesimshøyde skal maksimalt være 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og det skal ikke være underetasje. Bebyggelsen er planlagt på eksisterende tomt for midlertidig barnehage. Den ligger på en flate slik at terrenginngrepet begrenser seg til det som er nødvendig for å flytte avkjørselen fra Voie Ringvei noe lenger mot sørøst. Sol-/skyggeforhold Nærmeste bebyggelse i dag er Ringveien borettslag på andre siden av Voie Ringvei, fram til boligområdet i Ravneheia B2 del 2 rett sørvest for planområdet bygges ut. Det har vært meldt oppstart for planarbeidet, og bebyggelsen der er planlagt rundt 80 meter unna trukket litt inn på høydedraget. 6

7 Planlagt bebyggelse sett fra nordvest Planlagt bebyggelse sett fra sørøst Fugleperspektiv fra sørvest Fugleperspektiv fra sør Interne gangveier Private og felles uteareal (3D v/sms arkitekter AS) Det er planlagt oppført inntil 12 nye små boenheter på eiendommen samt personalbase og fellesrom. Det kan bygges renovasjonsbod og eventuelt en bod for vaktmestertjenester. Hensikten med boenhetene er at de skal inneholde de funksjoner man trenger for å ha en selvstendig bolig. Hver enhet skal ha eget private uteareal på veranda, terrasse eller tilsvarende. Boenhetene skal være universelt utformet og de er planlagt bygget som lavenergi- eller passivhus. Videre skal det legges til rette for en felles parkering for ansatte og besøkende. Enhetene skal være rundt 50 m2 BRA. Det er stilt som krav at utnyttelsen for byggeområdet ikke skal overstige m2 BRA. 7

8 Grønnstruktur Planområdet ligger i tilknytning til større grøntområder med mange turmuligheter. Avgrensingen av planområdet er lagt med en knekk mot vest for å sikre forlengelse av stien til Bladdalstjønn. Hovedforbindelsen mellom skogsområdene/turområdene på begge sider av Voie Ringvei og til/fra Stjerntjønn øst for Voie Ringvei, er opprettholdt. Fotgjengerkrysningen er forsøkt lagt så trafikksikkert som mulig, og busstopp er flyttet vekk fra krysset Voie Ringvei /Korvettveien. Stien som deler B2 og binder turområdet sammen ligger i området som er regulert til grønnstruktur friområde, og har bestemmelse om at den skal tilpasses byggeområdet. Stisystemet er i bruk både sommer og vinter. Samferdselsanlegg/ trafikk Det er kort avstand til bussholdeplasser, og det er fortau fram dit. Parallelt med Voie Ringvei følger det en gang- og sykkelvei langs vestsiden fra Voie grendehus/stjerndalen til en busslomme like ved Briggveien 67 (Voiebyen sørvest). Her i fra og helt fram til Sagmyra, følger gang- og sykkelveien langs østsiden av Voie Ringvei. Ny avkjørsel til planlagte boliger er regulert inn litt lenger sørøst for dagens avkjørsel. I sammenheng med planarbeidet for Ravneheia B2 del 2 er det vurdert at stor terrengforskjell gjør det gunstig å ha egen avkjørsel lenger sør til den resterende delen av Ravneheia. For planlagt bebyggelse i o_bop er det stilt krav om at det maksimum kan avsettes 10 parkeringsplasser på felles parkeringsplass. Det er videre stilt krav om at minimum 4 av disse plassene skal tilfredsstille krav til universell utforming. 2 plasser skal avsettes til gjesteparkering. For selve boligene er det stilt krav til at det skal tilrettelegges for overbygde sykkeloppstillingsplasser. Teknisk infrastruktur Agder Energi Nett AS bekrefter at det vil være tilstrekkelig kapasitet til å forsyne opptil 12 boenheter. Det forutsettes at brakkeriggen blir fjernet og erstattet av de nye boligene. Avfallshåndteringen er tenkt løst med avfallsbod nær atkomstveien og tilgjengelig for renovasjonsbil, jf. Avfallsteknisk norm: «Med kjørbar vei regnes privat eller offentlig vei som til enhver tid på tømmedag er i slik stand at renovasjonsbil kan komme fram til oppstillingsplass og snu på en forsvarlig måte.» Ifølge normen ser det ut som inntil 12 boenheter à 1 person og rundt fem ansatte trenger tre beholdere: 1x120 l for bioavfall, 1 x 120 l for restavfall og 1 x 120 l for papiravfall. Veinavn Eksisterende veinavn beholdes. Universell utforming Nye boenheter m/ tilhørende fellesfunksjoner er planlagt å være universelt utformet her vist som to stk. under samme tak, speilvendt mot hverandre. Hver enhet er forutsatt å inneholde vindfang, bod, bad, soverom og kombinert stue, kjøkken og spiseplass. Det er planlagt private uteoppholdsplasser på terrasser. 8

9 Forslag til planløsning (SMS Arkitekter AS) Barn og unges interesser Planområdet er i bruk av barn og unge siden det er en midlertidig barnehage der som skal flyttes. Det finnes flere atkomstmuligheter til turområdene ved Ravneheia. Planlagt bebyggelse tilrettelegges for enslige voksne uten barn. Det er ikke planlagt lekeplass innen området. Risiko- og sårbarhetsanalyse Sjekklisten er fylt ut. Utredning av støy er utført. Skråningen sør i felt o_gf skal undersøkes for rasfare, byggegrunnen er deponerte jord- og steinmasser og skal undersøkes for forurensning, og geoteknisk undersøkelse angående stabilitet skal foretas før bygging av planlagte boliger. Skjerming mot radon er planlagt løst ved å bruke radonsperre. Reguleringsplanen vurderes ellers ikke å hjemle tiltak som medfører risiko for uønskede hendelser. Miljøkonsekvenser Gjennomføring av detaljplan for Voie Ringvei 60 vil ikke ha store klimakonsekvenser med hensyn til økning av biltrafikk. Fremtidige beboere kan benytte seg av lokalt busstilbud. Anlegget har døgnbemanning, men det er få arbeidsplasser og det er ikke påregnelig å regne økt bilbruk i dette tilfellet. Totalt sett vil trafikkmengden til og fra Voie Ringvei 60 bli minimert i forhold til dagens situasjon hvor området blir benyttet til barnehage. Hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er forsvarlig ivaretatt ved at busslommen vis a vis krysset Voie Ringvei/Korvettveien foreslås flyttet like øst for ny avkjørsel til planlagte boliger. Boligenes energibruk kan holdes lav siden boligene er planlagt bygd som lavenergi/passivhus. Naturmangfold Planlagte boliger skal bygges der det i dag står midlertidig bygg for barnehage. Arealet som skal bygges på er en fylling. Eventuelle tiltak i regulert friområde og vegetasjonsskjerm skal skje i henhold til godkjent utomhusplan. 9

10 - 8 Kunnskapsgrunnlaget. Området vurderes godt undersøkt med hensyn til naturmangfold, og det er ingen registreringer i naturbaser og artsdatabanken, men det er et vilttrekk som krysser Holskogveien og går opp mot Ravneheia rundt 125 meter vest for planlagte boliger Vurderes ivaretatt i planforslaget. Planforslaget vurderes å påvirke naturforholdene i området i liten grad. Kulturminner Det er ikke fremkommet opplysninger om registrerte kulturminner innen planområdet. Det ligger et fredet kulturminne nord for planområdet en gammel vei fra Kilstøa (Holskogskilen) til Voie Ringvei. Denne blir ikke berørt av tiltaket. Lyd og Støy Alle boligene kunne få uteoppholdsplass i en stille sone. Ved å gjøre tiltak på terrassene vil de også kunne få uteoppholdsplasser mot sør-vest (kveldssol) i stille sone. Illustrasjonen viser at bygningene lager skjerm slik at uteplassene blir liggende i støyfri sone (SINUS AS) Anleggsfasen De nasjonale retningslinjene gitt i T-1442 for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet i anleggsfasen vurderes å bli ivaretatt. De nærmeste naboene bor rundt 110 meter unna. Prosjektet planlegges utbygd under ett. Kriminalitetsforebygging Planforslaget legger opp til at ferdig utbygd område skal få flere typer brukere gjennom hele dagen, og videre en åpen og oversiktlig detaljutforming. Særlig vil ferdselsårene langs kanten av området få et fokus på sikkerhet, med oversiktlige kantsoner og god belysning. Forurensning Planlagt bebyggelse er tenkt plassert på en fylling som er et tidligere deponi for stein/ jord. Det er stilt rekkefølgekrav om at fyllmassen skal undersøkes før rammetillatelse til byggeprosjektet gis. 10

11 Energiforbruk Med hensyn til energi er det en uttalt ambisjon at bygningsmassen skal prosjekteres etter standard for lavenergi/passivhus. Dette vil være avhengig av hvilken energibærer som blir valgt. Luftkvalitet Planforslaget medfører ikke stasjonære utslipp. Avvikling av barnehage med bringing og henting av unger vurderes å gi mindre trafikk i forhold til planlagt etablering av boliger. Boligene blir liggende rundt 40 meter fra Voie Ringvei. Det var tidligere et luktproblem i området forårsaket av griseavl i Holskogen. Det er ikke påvist slik lukt de senere år. Det er ingen kjent luftforurensningsproblematikk ellers i området som gjør at stedet ikke egner seg for etablering av boliger. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen Kommunen er utbygger. Helse og sosial har planlagt at dette området skal bygges ut sist av de fire tomtene som er til sosialt vanskeligstilte, og det vil si at det ikke ligger i handlingsplanen som gjelder til Nødvendige kommunale investeringer på sosial, teknisk og grønn infrastruktur som følge av planforslaget vil måtte belastes prosjektet. Planprosess og medvirkning Varsel om oppstart av planarbeid Oppstartsmøtet ble avholdt Temaene var undersøkelse av fyllingen angående forurensning og stabilitet, ivareta stiforbindelse. Varsel om igangsatt planarbeid ble kunngjort i Fædrelandsvennen i og sendt ut til naboer og gjenboere med frist Oppsummering av innkomne merknader : Ringveien Borettslag Ringveiene BRL viser til uttalelser fra Ytre Vågsbygd Nærmiljøutvalg v/ Asbjørn Karlsen i forbindelse med høring av kommuneplanen De påpeker bl. a. viltkorridoren i Voieskogen og det de mener er ulovlig etablering av midlertidig barnehage i Voie ringvei 60. De ønsker ikke at området skal bebygges. Kommentar: Uttalelsene fra Ytre Vågsbygd Nærmiljøutvalg i forbindelse med høring av kommuneplanen ble behandlet som en del av denne. B2 Ravneheia er en del av kommuneplanen som nå er vedtatt. I beskrivelsen til arealdelen ligger en del føringer som skal implementeres i videre detaljplaner; herunder forhold til grøntstrukturen i området. Den midlertidige barnehagen i Voie ringvei 60 har fått tillatelse til å forlenge tidligere godkjent midlertidige barnehage, og tillatelsen varer til Barnehagen skal erstattes av en ny barnehage ved Vågsbygd idrettsplass som er under bygging og skal stå ferdig høsten : Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) NVE er spesielt opptatt av vurderinger av flom- og skredfare og vil bli varslet om dette er aktuelle tema for planen. Kommentar: Det er ikke påvist flom- eller skredfare i planområdet : Rådet for funksjonshemmede (RFF) Minner om at Universell utforming må legges til grunn for videre planlegging. 11

12 Kommentar: Nye boliger m/ tilhørende fellesanlegg er forutsatt å være universelt utformet : Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen Fylkesmannen påpeker at de ikke har mottatt forslag til planprogram og at man iht. pbl er pålagt å legge dette ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planprogrammet. Øvrige momenter er generell orientering om planarbeid m/ henvisning til overordnede retningslinjer. Kommentar: Det ble på oppstartsmøte enighet om å varsle oppstart for en områdeplan for senere å vurdere muligheten for å redusere omfanget og gå over til en detaljregulering. Man skulle muligens gått rett på detaljplan og varslet oppstart av det : Vest-Agder Fylkeskommune, Plan og miljø Fylkeskommunen kommer med innspill om at planområdet må avgrenses til å gjelde det areal som er nødvendig for dette formålet samt nødvendig areal for permanent avkjørsel fra Voie ringvei til resten av felt B2. Øvrige momenter er generell orientering om planarbeid m/ henvisning til overordnede retningslinjer. Kommentar: Planen er avgrenset iht. de føringer som ligger i fylkeskommunens innspill : Agder Energi Nett AS Agder Energi Nett AS opplyser at de forsyner midlertidig barnehage i Voie Ringvei 60 via en jordkabel fra nettstasjon 445- Skuteveien 2. De opplyser at denne har kapasitet til å forsyne de 10 planlagte enhetene. De forutsetter at bestående brakkerigg blir fjernet og erstattet av nye boliger. Kommentar: Forutsetningen er bekreftet. Medvirkning Det var informasjonsmøte i Huset vårt i Korvettveien 60 den Det var ønskelig å informere naboer og gjenboere før varsel om oppstart ble kunngjort i lokalpressen. Nær 100 av naboene var stilte på informasjonsmøte. Vurdering av planforslaget Boligene som planlegges for sosialt vanskeligstilte i Voie Ringvei får nærhet til offentlig kommunikasjon og offentlige til bud som butikk, og får også en forholdsvis skjermet beliggenhet i forhold til naboer. Det vurderes som positivt å spre den type boliger på flere steder i kommunen

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 FEBRUAR 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 1370 07.04.15 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAVNÅSVEIEN 6 Siv.ing. A. Reinertsen m. bidrag fra; ADDRESS COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa. Byutviklingsstyret 10.09.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa. Byutviklingsstyret 10.09. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 10.09.2015 Dvergsnes B5 detaljregulering offentlig ettersyn

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

Områderegulering for Eg sykehusområde

Områderegulering for Eg sykehusområde TEKNISK Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Områderegulering for Eg sykehusområde Planbeskrivelse med konsekvensutredning Plan nr 1397 Områderegulering for Eg sykehusområde. Planbeskrivelse med konsekvensutredning,

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer