Fredagsbladet. Gjenglemte fat E. Juno søker nytt hjem. Uke 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredagsbladet. Gjenglemte fat E. Juno søker nytt hjem. Uke 24"

Transkript

1 Nesodden krøllalfa steinerskolen.no Side 1 Fredagsbladet Uke 23, Gjenglemte fat tter 17. mai står det en stor mengde gjenglemte fat, boller osv igjen. Alle står under trappen fra foajeen. Uke Siste skoledag J Mvh Steinerskolen på Nesodden Juno søker nytt hjem uno, en 7 år gammel hannhund, blanding av Border Collie, Collie, Husky og Lundehund. Vi kan ikke ha Juno lenger, grunnet flytting/endret livssituasjon. et er smertefullt for oss å gi slipp på ham, men vi har ikke noe valg. Vi kan ev. ha ham litt i sommerferien hvis det passer bra for dere. Juno er hengiven og glad i menneskene sine, han jager katter (selv om han har blitt venn med vår) og han er ofte sint på andre hannhunder. Han kan være litt egenrådig, men er stort sett lydig og samarbeidsvillig hvis eierne er tydelige. H vis interessert, ring Kristofer på , eller jobb på dagtid, tlf mvh Jo Kristofer Askelund

2 Side 2 en gode samtalen Coaching innen Marjatta og teori U Innledning S Av Axel Bojer. Mai og juni 2012 iden høsten 2010 har fem av kollegaene ved Steinerskolen på Nesodden deltatt på et kurs som heter «Verdibasert ledelse», i regi av Marjatta. Kollegiet valgte hvem som skulle bli med. Mye av det vi lærte på kurset tror jeg også andre kan ha glede av, så her er et innblikk i noe av det som er kjernen, slik jeg ser det. tter syv ganger med slike kurs, der vi har berørt alle de viktigste områdene innen ledelse av en steinerskole, så fikk vi den siste gangen et dypere innblikk i kjernen i det vi alt har lært. Hva ligger bak det de kaller «vennlighet som metode»? Hvordan øver vi vennlige samtaler i en profesjonell sammenheng i en steinerskole? Hva vil vi oppnå med det? I hvilke sammenhenger kan en slik samtale være på sin plass? til selvhjelp. n hjelp som gjør bruk av en god samtale og lytting. en gode samtalen har jeg kalt dette. Innen moderne ledelsesteori kalles det heller for coaching å hjelpe en annen til å forløse eget potensiale. et er hjelp n god samtale kan oppstå spontant i et venneforhold, mellom kolleger eller i andre sammenhenger. Men i et arbeidsforhold der man arbeider daglig med mange mennesker, og mye skal avgjøres i fellesskap, er det en stor fordel om man er seg bevisst hvordan man skaper en slik samtale. Spesielt legger vi merke til det de gangene samtalen ikke lykkes. a ønsker vi at vi hadde innsikt i vår egen intuitive evne til å hjelpe andre via samtalen. Hjelp til selvhjelp en gode samtalen handler som sagt om å hente fram det beste i en annen. Gjennom en god samtale kan man forløse et ubrukt potensiale hos en annen, f.eks. ved å hjelpe til med å avklare et spørsmål eller å løse en konflikt. et å prestere godt, uavhengig av alder, avhenger av at man trives og at man kan og vil lære. Uten læring og trivsel synker prestasjonene. t hovedmål ved en slik samtale er å gi eierskap til læringsprosessen. en som hjelpes er derfor den som setter premissene for samtalen.

3 Side 3 Coaching kan også brukes i medarbeidersamtaler i elevsamtaler (spesielt når det gjelder eldre elever) i konfliktløsning som selvutvikling til å fjerne indre hindre for å yte bedre eller utvide sine ferdigheter og sitt ansvar Viktige egenskaper for en samtaleleder er Å lytte Speiling kte interesse og nysgjerrighet God intuisjon og empati Tillit til at den andre leder seg selv Å stille virksomme spørsmål n god samtale kan åpne for nye muligheter, la en se noe en ikke så før, gi økt selvtillit og handlingskraft, innsikt og forståelse, et overblikk og avklaring. n god samtale kan bringe en inn i en hjerte-til-hjerte-samtale der man forbindes fra vesen til vesen, der tid og rom ikke lenger er bestemmende, men man er klar for å løse en utfordring med helt nye blikkvinkler og et nytt syn (et som kalles presencing innen teori U). Å lytte den andre er flink til, gjerne vil osv. en gode samtalen avhenger av evnen til å lytte godt, spesielt hos den som hjelper. Ved å lytte godt kan man lytte seg inn til hvor skoen trykker, eller hva et avgjørende for en slik samtale er å ha tillit. Tillit til at den andre til syvende og sist vet svaret selv, bare vi får hjulpet vedkommende til å finne det (som en sokratisk fødselshjelper). n slik hjelpende samtale krever også at man kan holde seg selv tilbake og konsentrere seg om den andres behov og ønsker. n slik samtale er ikke n rådgivning (hvis man gir råd spør man den andre først eksplisitt om lov) Altså ikke: Lede, sette dagsorden eller fremme egne løsninger n terapitime (selv om samtalen kan virke helbredende og styrkende) n vennesamtale (selv om man kan være venner) Irettesettelse (a stiller jeg meg over den andre og ikke ved hans side som en hjelper)

4 Side 4 N Lyttenivåer år man lytter kan man gjøre det på flere måter, og avhengig av hvordan man er forbundet med det man lytter til og hvordan man forholder seg til det kan man snakke om ulike lyttenivåer, der et høyere nivå betyr en større dybde, objektivitet, uselviskhet og tilstedeværelse. Teori U: 4 1: Jeg i meg (nedlasting Sier ikke hva man føler og tenker, forblir den samme) 2: Jeg i det (forbundet via fakta iskusjon, får nye fakta) 3: Jeg i deg (personlig forbindelse ialog, ser den andre) 4: Jeg i nået (kjerneforbindelse Tilstede og åpen, forvandlende) Marjatta: 3 Nivå 1 (indre lytting): Hva kan jeg få ut av det den andre sier, hva betyr det for meg? Nivå 2 (fokusert lytting): ette var interessant, hvilken historie er det den andre legger fram her? Nivå 3 (helhetlig lytting): Jeg sanser og oppfatter situasjonen som en helhet, med alle sanser, og kan også lese mellom linjene. Speiling N år man snakker sammen kan det være naturlig å gjenta det den andre har sagt med egne ord. ermed kan man vise at man forstår, og den andre kan få bekreftelse om at budskapet har nådd fram. Ord som «Mener du at...», «betyr dette at...» er eksempler på dette. ette er særlig effektivt hvis det man oppfatter er mer lest mellom linjene enn direkte uttalt, eller hvis du oppfatter den andre som tvetydig. a kan slike korte gjengivelser, eller speilinger, av det det den andre kommuniserer klargjøre om man har forstått rett. Kanskje kan også den andre gjennom en speiling se enda klarere hva han/hun mener og dermed kommunisere det tydeligere. Interesse og nysgjerrighet F or å lytte godt og leve seg inn i det den andre forteller trenger man en positiv nysgjerrighet og interesse for hva den andre vil fortelle. Hva vil den andre oppnå? Hvordan vil den andre oppnå dette? Hva har den andre av ferdigheter innen dette? r dette realistisk? S amtalelederen trenger ikke å vite alt, det gjør den som spørres. Man spør for å vekke den andres bevissthet, ikke for selv å ha full oversikt.

5 Side 5 Intuisjon H vis man lytter godt, både til seg selv og den andre, så kan man få en intuitiv fornemmelse av hva den andre tenker og føler. Hvis man sier denne fornemmelsen høyt, så kan det være til hjelp også for den andre, som så kan avkrefte eller bekrefte om din intuisjon er korrekt. Selv-ledelse I en slik samtale er det avgjørende å ha tillit. Tillit til at den andre til syvende og sist vet svaret selv, bare vi får hjulpet vedkommende til å finne det. et vil si at vi ikke stiller ledende spørsmål, men virksomme spørsmål. Spørsmål som hjelper den andre til å finne svarene, som den andre har selv, men bare ikke har oppdaget eller klargjort ennå. Handling og læring et som skiller Coaching fra en annen god samtale er også fokuset på handling og læring. Man skal prøve å finne en plan for å oppnå forbedring og man kan vende tilbake til det samme gjentatte ganger, igjen og igjen, helt til man er fornøyd. Samtalelederen kritiserer eller fordømmer ikke hvis målet eller handlingsplanene ikke er oppnådd, men bare klargjør hva som er oppnådd og hjelper til å finne en vei videre, kanskje en annen vei eller en annen tidsplan. Virksomme spørsmål en gode samtalen avhenger også av gode spørsmål. Spørsmål som er virksomme. Hvis man f.eks. vil avklare noe om en annens framtidsplaner, så vil man ha fordel av å begynne med å spørre seg fram til hvilket mål den andre har. ette knytter man så til hvilke ferdigheter og muligheter den andre allerede har (nåtids-situasjonen) for så å la det hele munne ut i hva vedkommende tenker trengs for å nå målet. Underveis er det også viktig å avklare hvor sterk motivasjonen er og ev. hvilke delmål som må til, hvilken tidsplan vedkommende ser for seg o.a. Slike veiledende spørsmål kan deles inn i fire områder (GROW-modellen): Hva er målet? (Ønske) Hvor viktig er dette for deg? Hva vil dette gi deg? Hva er situasjonen her og nå (Virkelighet) Hva kan du allerede som hjelper deg i gang med dette? Hva må du lære mer om og øve mer på?

6 Side 6 Hvem kan hjelpe deg? Hvilke valgmuligheter og alternativer finnes? (Muligheter) Hva kan du gjøre for å oppnå ditt mål? Hvordan kan målet bli virkelighet? (Handling) Hva kan du starte med alt i morgen? Hva er din langsiktige handlingsplan? et er ikke nødvendig at den som spør kjenner situasjonen i alle detaljer, meningen med spørsmålene er ikke å sanke inn informasjon, men å vekke refleksjon, motivasjon og eierskap hos den som blir spurt. Gode spørreord et er viktig med åpne spørsmål som gir den spurte eierskap til svarene. Spørsmål med ett av spørreordene hva, hvem, hvordan, når, hvor, hvor lenge o.l. er nyttige. Prøv å unngå hvorfor, da den mer inviterer til en psykologisk forklaring. Siden ordet hvorfor ofte ellers brukes til å irettesette, så kan det virke som en moralsk pekefinger. erfor vil det gjerne være hensiktsmessig å bruke andre ord. Å fjerne hindringer L itt forenklet kan vi si at Prestasjon = potensialet minus hindringer. tt av målene med en god samtale er å fjerne hindre, både ytre og indre, for at en kan yte sitt beste. Generelt sett er vi ganske flinke til å se de ytre hindringene, men ikke så gode til å se de indre hindringene. ksempler på indre hindringer kan være Frustrasjon og sinne Frykt for å bli til latter og/eller gjøre feil Manglende selvtillit Uklare mål Overdreven perfeksjonisme Bare å se hindringene (den indre kritikeren tar overhånd) I oss selv kan vi gjenkjenne den indre kritikeren. r jeg god nok? Vil dette lykkes? Gir dette mening?

7 Side 7 Klarer jeg dette alene? Hva mister jeg om dette går galt? r spørsmålene mine gode nok? B åde spørreren og den spurte vil bli hindret hvis den indre kritikeren er for sterk. Vi kan også stille de samme spørsmålene ved vårt forhold til den andre. Vil den andre lykkes? Har den andre kraften i seg til å finne svaret selv? Kaster jeg bort tiden på vedkommende, da han er udugelig? osv. n vei inn til å avvise de negative sidene ved en slik indre kritikk, er først å bli oppmerksom på at den er der. eretter kan vi se om det finnes muligheter som kritikeren dekker til. a kan vi bedre vurdere hvor den kritiske stemmen har rett, og hvor det er angst, usikkerhet, gamle vaner e.a. som hindrer oss. Teori U: Veien inn e tre motstandere T Kort overblikk eori U handler om å handle fleksibelt og nyskapende i en foranderlig verden. Være åpen for forandringer og komme framtiden i møte ved å skape den. For å få det til må man åpne for at det man har gjort til nå ikke er tilstrekkelig og at nye tanker, følelser og handlinger kan være nødvendige. enne prosessen kan skje både i enerom og sammen med andre. Teori U handler også om å komme i kontakt med sin egen indre kjerne, sitt høyere jeg eller sin kreativitet og skaperevne. Hva man enn kaller det, så er det som menes en tilstand der man er rede for å se nye løsninger, åpent og tilstedeværende. Teori U deler dette inn i tre områder: Åpent sinn (tanker og holdninger) Nullstille seg Åpent hjerte (følelser) Omdirigere (sanse nytt) Åpen vilje (å ville noe nytt) Gi slipp Metoden handler altså om å skyve til side tankevaner, erfaringer, forutfattede meninger o.a. som kommer fra fortiden og være åpen for en kreativ og skapende vei inn i framtida. e tre vokterne N år vi prøver å komme i kontakt med vår vesenkjerne, åpne oss opp for nye impulser både i tanke, følelse og vilje, så er det tre «voktere» vi vil møte på veien inn: en dømmende stemmen, den kritiske stemmen og fryktens stemme. ette kan likeså godt kalles forsvarsverker. et er slitsomt og krevende å tenke nytt hele tiden, vanetenkningen sparer kraft, da den automatiserer. Men den

8 Side 8 låser oss også fast i fortidens mønstre, derfor er det velgjørende iblant å se nytt og tenke fritt, uavhengig av tidligere tenkemåter og erfaringer, det er da vi er skapende. Her er noen egenskaper ved de tre vokterne og hvilke muligheter man kan åpne for ved å overvinne dem: genskaper en dømmende/vurderende stemmen (VOJ) Har ferdige svar, vil ikke se nytt (stoppfraser m.m.) «ette har vi prøvd før, og det virket ikke da heller» Men kanskje situasjonen har endret seg siden da? «Vi gjør ikke ting på den måten her på huset» Men hvorfor ikke? Forutfattede meninger Fastlåst tankegang Angst og usikkerhet Står på erfaringen og det vante, ikke villig til å se nytt Muligheter Mål: Nullstille, se med friske øyne: Åpent sinn Være nysgjerrig Gi spørsmål istedenfor svar Lytte! Ønsker du forandring? Vær bevisst og tilstede genskaper Kritikkens stemme (VOC) Sarkastisk, spottende, kynisk, avvisende Angst og usikkerhet Sårbar Mangler mot Behov for kontroll Kaos Redd for følelser istanserer oss fra problemene Muligheter Sanse ut fra mulighetene. Åpent hjerte Være åpen Øve seg Be om hjelp Skape sikkerhet

9 Side 9 Prøve noe nytt/annet genskaper Tør jeg dette, hva er risikoen? Angst og usikkerhet Forventninger Indre dramaer Gamle erfaringer lastes ned Fastholde den vi er Fastholde det vi har Muligheter Gi slipp. Åpen vilje Overvei din egen situasjon Vurder risikoen (vinne/tape?) Lag avtaler Øv deg og si det høyt Fryktens stemme (VOF)

10 Side 10 Oppsummering: genskaper ved en god samtaleleder t positivt menneskebilde Tålmodig Støttende God til å lytte Objektiv Oppfatter raskt Bevisst Oppmerksom Selvinnsikt God hukommelse Øvelse Tenk tilbake på en samtale du syntes lyktes spesielt godt. Prøv så å beskrive for deg selv hvilke egenskaper denne samtalen hadde som var avgjørende for at den lyktes. Tenk da både på ytre og indre betingelser hos de som deltok. ventuelt også hvilke egenskaper ved samtalen som var til hinder for at samtalen skulle bli så god som mulig. H er er et eksempel på en liste laget gjennom denne øvelsen. genskaper ved en god samtale Utviklende og samskapende et som blir fortalt finner gjenklang hos den andre t smittsomt engasjement Samtalens forløp er uventet og ikke planlagt, improvisert Åpenhet, toleranse og aksept Oppfølgerspørsmål og åpne spørsmål Speiling Å lytte både innover i seg selv og utover til den andre Å lytte bakenfor ordene Å utslukke egne ambisjoner og eget selvbilde Å gi hverandre plass Å ta positivt imot de(n) andre

11 Side 11 Videre lesning Heidi Andersen og Anna-Maria Stawreberg: Mindfulness for foreldre. Aschehoug, The Arbinger Institute: Leadership and Self-eception: Getting out of the Box. Berrett-Koehler Publishers, (Norsk: Lederskap og selvbedrag Kom deg ut av boksen. Flux forlag, 2009.) Pema Chödrön: Practicing peace in times of war. Shambhala, Anders J. Gåserud: Lær deg coaching. n praktisk innføring i coaching basert på norske arbeidsforhold. gmont Hjemmet, Byron Katie og Stephen Mitchell: Loving What is. How Four Questions Can Change Your Life. bury press, (Norsk: lsk det som er; fire spørsmål som kan forandre livet ditt. Hilt og Hansteen, 2002.) Thich Nhat Hanh: Peace is every step. The Path of Mindfulness in veryday Life. Bantam, (Norsk: Hvert skritt er fred. Kunsten å leve med oppmerksomhet og glede. milia, 1996.) Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron Mcmillan, Al Switzler: Crucial Conversations. Tools for Talking When Stakes Are High (2. utgave). McGraw-Hill, (Norsk, utsolgt: e avgjørende samtalene. Verktøy du kan bruke når mye står på spill. amm, 2003.) C. Otto Scharmer: Theory U: Learning from the Future as It merges. Berrett-Koehler; 1 edition, (Norsk: Teori U. Ankerhus forlag, 2011.) Marshall B. Rosenberg: Nonviolent Communication: a Language of Life. Puddle ancer Press; 2nd Revised edition, (Norsk: Ikkevoldskommunikasjon «giraffspråk» et språk for livet. Arneberg forlag, 2006.) ckhart Tolle: The Power of Now: A Guide to Spiritual nlightenment. Hodder Paperbacks, (Norsk: et er nå du lever. amm, 2005.) Nettadresser Obs! Tekst/materiell til Fredagsbladet sendes skolen (nesodden krøllalfa steinerskolen.no), merket «Fredagsbladet» innen torsdag kveld for å kunne bli med i ukens utgave.

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Kommunikasjon. Hvordan få sagt noe viktig?

Kommunikasjon. Hvordan få sagt noe viktig? Kommunikasjon Hvordan få sagt noe viktig? Hvordan bruke IVK??? IVK ikke voldskommunikasjon. Det såkalte giraffspråket. IVK er en måte å kommunisere på som får oss til å komme i kontakt med andre på en

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran

Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode. Fritt etter Kalhil Gibran Den lærer som er virkelig klok, tilbyr ikke eleven bare sin egen kunnskap, men leder han til skattekisten i sitt eget hode Fritt etter Kalhil Gibran Dette er planen i dag: 1. Hva er coaching- og coaching

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt Å se den andre Kommuniaksjon Kommunikasjon Felles etisk plattform Tid til etisk refleksjon Kommunikasjon Informasjon Kommunikasjon Selvinnsikt Humor Momenter

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt God kommunikasjon handler om å se den andre. At vi bryr oss om hva den andre sier og mener, og at vi forstår hva den andre sier, Være aktive lyttere, trenger

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Intuitiv coach utdannelsen er en utdanning med høyt nivå av selvutvikling og der du lærer å veilede andre gjennom deres åpning og transformasjon.

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon Ledelseskurs Del 2 Modul B- Kommunikasjon Modul B - kommunikasjon Hva er kommunikasjon Intern og ekstern kommunikasjon Kommunikasjonskultur Kultur/ukultur Coaching som verktøy Hva er coaching? Metodikk

Detaljer

Hei, her er jeg,- Hvem er du? Helsesøsters relasjonskompetanse

Hei, her er jeg,- Hvem er du? Helsesøsters relasjonskompetanse Hei, her er jeg,- Hvem er du? Helsesøsters relasjonskompetanse Ved Kari Skullerud Ugland Lillehammer 20.09.2016 SELVFØLELSE Vi kan ikke gi andre en selvfølelse, men vi kan bidra til dens utvikling, DET

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.

Med liv og lyst. Norsk Forening for Cystisk Fibrose. / Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsdag. Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal. Med liv og lyst - se mulighetene i hverdagen - en motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal Norsk Forening for Cystisk Fibrose / Haukeland Universitetssykehus Opplæringsdag Bergen

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Overvekt blant barn og unge Konferanse i Tune rådhus 9. mars 2016 Anne Høiby 1 Definisjon av MI MI er en samarbeidende samtalestil som

Detaljer

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Multifunksjonshemming Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Hvordan lytte til barn, ungdom og voksne med multifunksjonshemming og prøve å forstå hva eleven formidler? Lytting

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012)

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012) Regional Nettverkskonferanse Bodø, 05-06.11.15 Helsefremmende arbeid: Med fokus på styrker og ressurser Lisa Vivoll Straume Ph.D / Faglig leder Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes,

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide

Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS. Nina Kramer Fromreide Relasjonsledelse VEIEN TIL SUKSESS Nina Kramer Fromreide Når er du i flytsonen? Hvor henter du din energi fra? Organisasjoner som produksjonssystemer. Relasjoner som motivasjonskilde for trivsel og læring

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Vurdering; fra vurdering for læring til eksamen med praktisk innslag i arbeidslivsfaget. trine.gustafson@aschehoug.no

Vurdering; fra vurdering for læring til eksamen med praktisk innslag i arbeidslivsfaget. trine.gustafson@aschehoug.no Vurdering; fra vurdering for læring til eksamen med praktisk innslag i arbeidslivsfaget trine.gustafson@aschehoug.no 1 Innhold Hva skal elevene lære i Arbeidslivsfag Læringsmål Vurderingskriterier Kjennetegn

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

Bedriftspsykologisk Rådgivnings Tjeneste (BRT)

Bedriftspsykologisk Rådgivnings Tjeneste (BRT) Bedriftspsykologisk Rådgivnings R Tjeneste (BRT) Dr. Gunnar Cramer Psykiater Bygdøy y alle 21 0262 Oslo www.psykoterapi.org Teambygging Ledergrupper Bedriftens miljø Coaching Konfliktløsning Kontaktetablering

Detaljer

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt. Det finnes ulike modeller for hva som er vesentlige momenter å ha inn i et program

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem 1 APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem Det geminittiske året har 247 dager og er oppdelt i 13 måneder a 19 dager. (13 x 19 = 247). Geminittene opererer med en nullte måned Kloden, til Oksygenklodens

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Fra ord til handling - Ledelse i praksis Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Hva gjør ledere som ser ut til å få det til, selv i krevende tider? 05.05.2010 s. 2 Ingen supermann eller kvinne 05.05.2010

Detaljer

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder?

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder? Grunnleggende salg Temaer Kundebehandling Kommunikasjon Kundens behov Argumentasjon Innvendingsbehandling Selgende tilbud Avslutte salget 1 2 Hvorfor forsvinner kunder? Kommunikasjon er 1 % dør 3 % flytter

Detaljer

Refleksive læreprosesser

Refleksive læreprosesser Refleksive læreprosesser Samling for PP-tjeneste/Hjelpetjeneste Trøndelag-prosjektet 14. Januar 2004 Refleksjon (lat. refeks) : (Tanum store rettskrivningsordbok) Gjenskinn, gjenspeiling, tilbakevirkning

Detaljer

Møte med det krenkede mennesket. Heidi Hetland 2008

Møte med det krenkede mennesket. Heidi Hetland 2008 Møte med det krenkede mennesket Heidi Hetland 2008 Hvem er den psykiatriske pasienten Et tenkende mennesket med de samme behov og ønsker som andre Mer sårbar Opplever seg ofte stigmatisert og krenket Opplever

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

4/29/14. omsorg. mot optimisme integritet ressurser. flyt. utholdenhet. interesse glede humor. lykke selvkontroll

4/29/14. omsorg. mot optimisme integritet ressurser. flyt. utholdenhet. interesse glede humor. lykke selvkontroll 4/29/14 MainTech Konferansen Positiv psykologi: Mennesker på sitt beste Lisa Vivoll Straume Ph.D* / Faglig leder i Mind: AS respekt ekspertise utholdenhet kjærlighet trygghet interesse glede humor omsorg

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Internasjonal coachsertifisering

Internasjonal coachsertifisering Internasjonal coachsertifisering Vi skaper en bedre verden gjennom å utvikle individer og organisasjoner. Meta- partner er det første og eneste firmaet i Norge som tilbyr internasjonal coachutdanning og

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn. - Veien til gull! -samarbeid og endringsdyktighet gir gode resultater

Norges Skiforbund Langrenn. - Veien til gull! -samarbeid og endringsdyktighet gir gode resultater Norges Skiforbund Langrenn - Veien til gull! -samarbeid og endringsdyktighet gir gode resultater 2 NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts

Detaljer

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte PERFEKSJONISME Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Perfeksjonisme Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Innhold Hva er perfeksjonisme 2 Den onde

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf MOBBING Pål Roland Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf Definisjon Tittel på temaet Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller

Detaljer

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Gjøvik kommune Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Hamar 15-03-2016 Alle elever har en god hensikt med det de gjør, eller? Alle elever ønsker å lære,

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Veiledning til utviklingssamtale

Veiledning til utviklingssamtale Veiledning til utviklingssamtale - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders

Detaljer

Grunnleggende veiledningsteknikker for ferskinger

Grunnleggende veiledningsteknikker for ferskinger Grunnleggende veiledningsteknikker for ferskinger Magritt Lundestad, førstelektor Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus 22.09.2016 Nasjonalt studieveilederseminar, UiO Innhold:

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? SELVHJELP NORGE Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo 12. og 13. mars 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer