Fredagsbladet. Gjenglemte fat E. Juno søker nytt hjem. Uke 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredagsbladet. Gjenglemte fat E. Juno søker nytt hjem. Uke 24"

Transkript

1 Nesodden krøllalfa steinerskolen.no Side 1 Fredagsbladet Uke 23, Gjenglemte fat tter 17. mai står det en stor mengde gjenglemte fat, boller osv igjen. Alle står under trappen fra foajeen. Uke Siste skoledag J Mvh Steinerskolen på Nesodden Juno søker nytt hjem uno, en 7 år gammel hannhund, blanding av Border Collie, Collie, Husky og Lundehund. Vi kan ikke ha Juno lenger, grunnet flytting/endret livssituasjon. et er smertefullt for oss å gi slipp på ham, men vi har ikke noe valg. Vi kan ev. ha ham litt i sommerferien hvis det passer bra for dere. Juno er hengiven og glad i menneskene sine, han jager katter (selv om han har blitt venn med vår) og han er ofte sint på andre hannhunder. Han kan være litt egenrådig, men er stort sett lydig og samarbeidsvillig hvis eierne er tydelige. H vis interessert, ring Kristofer på , eller jobb på dagtid, tlf mvh Jo Kristofer Askelund

2 Side 2 en gode samtalen Coaching innen Marjatta og teori U Innledning S Av Axel Bojer. Mai og juni 2012 iden høsten 2010 har fem av kollegaene ved Steinerskolen på Nesodden deltatt på et kurs som heter «Verdibasert ledelse», i regi av Marjatta. Kollegiet valgte hvem som skulle bli med. Mye av det vi lærte på kurset tror jeg også andre kan ha glede av, så her er et innblikk i noe av det som er kjernen, slik jeg ser det. tter syv ganger med slike kurs, der vi har berørt alle de viktigste områdene innen ledelse av en steinerskole, så fikk vi den siste gangen et dypere innblikk i kjernen i det vi alt har lært. Hva ligger bak det de kaller «vennlighet som metode»? Hvordan øver vi vennlige samtaler i en profesjonell sammenheng i en steinerskole? Hva vil vi oppnå med det? I hvilke sammenhenger kan en slik samtale være på sin plass? til selvhjelp. n hjelp som gjør bruk av en god samtale og lytting. en gode samtalen har jeg kalt dette. Innen moderne ledelsesteori kalles det heller for coaching å hjelpe en annen til å forløse eget potensiale. et er hjelp n god samtale kan oppstå spontant i et venneforhold, mellom kolleger eller i andre sammenhenger. Men i et arbeidsforhold der man arbeider daglig med mange mennesker, og mye skal avgjøres i fellesskap, er det en stor fordel om man er seg bevisst hvordan man skaper en slik samtale. Spesielt legger vi merke til det de gangene samtalen ikke lykkes. a ønsker vi at vi hadde innsikt i vår egen intuitive evne til å hjelpe andre via samtalen. Hjelp til selvhjelp en gode samtalen handler som sagt om å hente fram det beste i en annen. Gjennom en god samtale kan man forløse et ubrukt potensiale hos en annen, f.eks. ved å hjelpe til med å avklare et spørsmål eller å løse en konflikt. et å prestere godt, uavhengig av alder, avhenger av at man trives og at man kan og vil lære. Uten læring og trivsel synker prestasjonene. t hovedmål ved en slik samtale er å gi eierskap til læringsprosessen. en som hjelpes er derfor den som setter premissene for samtalen.

3 Side 3 Coaching kan også brukes i medarbeidersamtaler i elevsamtaler (spesielt når det gjelder eldre elever) i konfliktløsning som selvutvikling til å fjerne indre hindre for å yte bedre eller utvide sine ferdigheter og sitt ansvar Viktige egenskaper for en samtaleleder er Å lytte Speiling kte interesse og nysgjerrighet God intuisjon og empati Tillit til at den andre leder seg selv Å stille virksomme spørsmål n god samtale kan åpne for nye muligheter, la en se noe en ikke så før, gi økt selvtillit og handlingskraft, innsikt og forståelse, et overblikk og avklaring. n god samtale kan bringe en inn i en hjerte-til-hjerte-samtale der man forbindes fra vesen til vesen, der tid og rom ikke lenger er bestemmende, men man er klar for å løse en utfordring med helt nye blikkvinkler og et nytt syn (et som kalles presencing innen teori U). Å lytte den andre er flink til, gjerne vil osv. en gode samtalen avhenger av evnen til å lytte godt, spesielt hos den som hjelper. Ved å lytte godt kan man lytte seg inn til hvor skoen trykker, eller hva et avgjørende for en slik samtale er å ha tillit. Tillit til at den andre til syvende og sist vet svaret selv, bare vi får hjulpet vedkommende til å finne det (som en sokratisk fødselshjelper). n slik hjelpende samtale krever også at man kan holde seg selv tilbake og konsentrere seg om den andres behov og ønsker. n slik samtale er ikke n rådgivning (hvis man gir råd spør man den andre først eksplisitt om lov) Altså ikke: Lede, sette dagsorden eller fremme egne løsninger n terapitime (selv om samtalen kan virke helbredende og styrkende) n vennesamtale (selv om man kan være venner) Irettesettelse (a stiller jeg meg over den andre og ikke ved hans side som en hjelper)

4 Side 4 N Lyttenivåer år man lytter kan man gjøre det på flere måter, og avhengig av hvordan man er forbundet med det man lytter til og hvordan man forholder seg til det kan man snakke om ulike lyttenivåer, der et høyere nivå betyr en større dybde, objektivitet, uselviskhet og tilstedeværelse. Teori U: 4 1: Jeg i meg (nedlasting Sier ikke hva man føler og tenker, forblir den samme) 2: Jeg i det (forbundet via fakta iskusjon, får nye fakta) 3: Jeg i deg (personlig forbindelse ialog, ser den andre) 4: Jeg i nået (kjerneforbindelse Tilstede og åpen, forvandlende) Marjatta: 3 Nivå 1 (indre lytting): Hva kan jeg få ut av det den andre sier, hva betyr det for meg? Nivå 2 (fokusert lytting): ette var interessant, hvilken historie er det den andre legger fram her? Nivå 3 (helhetlig lytting): Jeg sanser og oppfatter situasjonen som en helhet, med alle sanser, og kan også lese mellom linjene. Speiling N år man snakker sammen kan det være naturlig å gjenta det den andre har sagt med egne ord. ermed kan man vise at man forstår, og den andre kan få bekreftelse om at budskapet har nådd fram. Ord som «Mener du at...», «betyr dette at...» er eksempler på dette. ette er særlig effektivt hvis det man oppfatter er mer lest mellom linjene enn direkte uttalt, eller hvis du oppfatter den andre som tvetydig. a kan slike korte gjengivelser, eller speilinger, av det det den andre kommuniserer klargjøre om man har forstått rett. Kanskje kan også den andre gjennom en speiling se enda klarere hva han/hun mener og dermed kommunisere det tydeligere. Interesse og nysgjerrighet F or å lytte godt og leve seg inn i det den andre forteller trenger man en positiv nysgjerrighet og interesse for hva den andre vil fortelle. Hva vil den andre oppnå? Hvordan vil den andre oppnå dette? Hva har den andre av ferdigheter innen dette? r dette realistisk? S amtalelederen trenger ikke å vite alt, det gjør den som spørres. Man spør for å vekke den andres bevissthet, ikke for selv å ha full oversikt.

5 Side 5 Intuisjon H vis man lytter godt, både til seg selv og den andre, så kan man få en intuitiv fornemmelse av hva den andre tenker og føler. Hvis man sier denne fornemmelsen høyt, så kan det være til hjelp også for den andre, som så kan avkrefte eller bekrefte om din intuisjon er korrekt. Selv-ledelse I en slik samtale er det avgjørende å ha tillit. Tillit til at den andre til syvende og sist vet svaret selv, bare vi får hjulpet vedkommende til å finne det. et vil si at vi ikke stiller ledende spørsmål, men virksomme spørsmål. Spørsmål som hjelper den andre til å finne svarene, som den andre har selv, men bare ikke har oppdaget eller klargjort ennå. Handling og læring et som skiller Coaching fra en annen god samtale er også fokuset på handling og læring. Man skal prøve å finne en plan for å oppnå forbedring og man kan vende tilbake til det samme gjentatte ganger, igjen og igjen, helt til man er fornøyd. Samtalelederen kritiserer eller fordømmer ikke hvis målet eller handlingsplanene ikke er oppnådd, men bare klargjør hva som er oppnådd og hjelper til å finne en vei videre, kanskje en annen vei eller en annen tidsplan. Virksomme spørsmål en gode samtalen avhenger også av gode spørsmål. Spørsmål som er virksomme. Hvis man f.eks. vil avklare noe om en annens framtidsplaner, så vil man ha fordel av å begynne med å spørre seg fram til hvilket mål den andre har. ette knytter man så til hvilke ferdigheter og muligheter den andre allerede har (nåtids-situasjonen) for så å la det hele munne ut i hva vedkommende tenker trengs for å nå målet. Underveis er det også viktig å avklare hvor sterk motivasjonen er og ev. hvilke delmål som må til, hvilken tidsplan vedkommende ser for seg o.a. Slike veiledende spørsmål kan deles inn i fire områder (GROW-modellen): Hva er målet? (Ønske) Hvor viktig er dette for deg? Hva vil dette gi deg? Hva er situasjonen her og nå (Virkelighet) Hva kan du allerede som hjelper deg i gang med dette? Hva må du lære mer om og øve mer på?

6 Side 6 Hvem kan hjelpe deg? Hvilke valgmuligheter og alternativer finnes? (Muligheter) Hva kan du gjøre for å oppnå ditt mål? Hvordan kan målet bli virkelighet? (Handling) Hva kan du starte med alt i morgen? Hva er din langsiktige handlingsplan? et er ikke nødvendig at den som spør kjenner situasjonen i alle detaljer, meningen med spørsmålene er ikke å sanke inn informasjon, men å vekke refleksjon, motivasjon og eierskap hos den som blir spurt. Gode spørreord et er viktig med åpne spørsmål som gir den spurte eierskap til svarene. Spørsmål med ett av spørreordene hva, hvem, hvordan, når, hvor, hvor lenge o.l. er nyttige. Prøv å unngå hvorfor, da den mer inviterer til en psykologisk forklaring. Siden ordet hvorfor ofte ellers brukes til å irettesette, så kan det virke som en moralsk pekefinger. erfor vil det gjerne være hensiktsmessig å bruke andre ord. Å fjerne hindringer L itt forenklet kan vi si at Prestasjon = potensialet minus hindringer. tt av målene med en god samtale er å fjerne hindre, både ytre og indre, for at en kan yte sitt beste. Generelt sett er vi ganske flinke til å se de ytre hindringene, men ikke så gode til å se de indre hindringene. ksempler på indre hindringer kan være Frustrasjon og sinne Frykt for å bli til latter og/eller gjøre feil Manglende selvtillit Uklare mål Overdreven perfeksjonisme Bare å se hindringene (den indre kritikeren tar overhånd) I oss selv kan vi gjenkjenne den indre kritikeren. r jeg god nok? Vil dette lykkes? Gir dette mening?

7 Side 7 Klarer jeg dette alene? Hva mister jeg om dette går galt? r spørsmålene mine gode nok? B åde spørreren og den spurte vil bli hindret hvis den indre kritikeren er for sterk. Vi kan også stille de samme spørsmålene ved vårt forhold til den andre. Vil den andre lykkes? Har den andre kraften i seg til å finne svaret selv? Kaster jeg bort tiden på vedkommende, da han er udugelig? osv. n vei inn til å avvise de negative sidene ved en slik indre kritikk, er først å bli oppmerksom på at den er der. eretter kan vi se om det finnes muligheter som kritikeren dekker til. a kan vi bedre vurdere hvor den kritiske stemmen har rett, og hvor det er angst, usikkerhet, gamle vaner e.a. som hindrer oss. Teori U: Veien inn e tre motstandere T Kort overblikk eori U handler om å handle fleksibelt og nyskapende i en foranderlig verden. Være åpen for forandringer og komme framtiden i møte ved å skape den. For å få det til må man åpne for at det man har gjort til nå ikke er tilstrekkelig og at nye tanker, følelser og handlinger kan være nødvendige. enne prosessen kan skje både i enerom og sammen med andre. Teori U handler også om å komme i kontakt med sin egen indre kjerne, sitt høyere jeg eller sin kreativitet og skaperevne. Hva man enn kaller det, så er det som menes en tilstand der man er rede for å se nye løsninger, åpent og tilstedeværende. Teori U deler dette inn i tre områder: Åpent sinn (tanker og holdninger) Nullstille seg Åpent hjerte (følelser) Omdirigere (sanse nytt) Åpen vilje (å ville noe nytt) Gi slipp Metoden handler altså om å skyve til side tankevaner, erfaringer, forutfattede meninger o.a. som kommer fra fortiden og være åpen for en kreativ og skapende vei inn i framtida. e tre vokterne N år vi prøver å komme i kontakt med vår vesenkjerne, åpne oss opp for nye impulser både i tanke, følelse og vilje, så er det tre «voktere» vi vil møte på veien inn: en dømmende stemmen, den kritiske stemmen og fryktens stemme. ette kan likeså godt kalles forsvarsverker. et er slitsomt og krevende å tenke nytt hele tiden, vanetenkningen sparer kraft, da den automatiserer. Men den

8 Side 8 låser oss også fast i fortidens mønstre, derfor er det velgjørende iblant å se nytt og tenke fritt, uavhengig av tidligere tenkemåter og erfaringer, det er da vi er skapende. Her er noen egenskaper ved de tre vokterne og hvilke muligheter man kan åpne for ved å overvinne dem: genskaper en dømmende/vurderende stemmen (VOJ) Har ferdige svar, vil ikke se nytt (stoppfraser m.m.) «ette har vi prøvd før, og det virket ikke da heller» Men kanskje situasjonen har endret seg siden da? «Vi gjør ikke ting på den måten her på huset» Men hvorfor ikke? Forutfattede meninger Fastlåst tankegang Angst og usikkerhet Står på erfaringen og det vante, ikke villig til å se nytt Muligheter Mål: Nullstille, se med friske øyne: Åpent sinn Være nysgjerrig Gi spørsmål istedenfor svar Lytte! Ønsker du forandring? Vær bevisst og tilstede genskaper Kritikkens stemme (VOC) Sarkastisk, spottende, kynisk, avvisende Angst og usikkerhet Sårbar Mangler mot Behov for kontroll Kaos Redd for følelser istanserer oss fra problemene Muligheter Sanse ut fra mulighetene. Åpent hjerte Være åpen Øve seg Be om hjelp Skape sikkerhet

9 Side 9 Prøve noe nytt/annet genskaper Tør jeg dette, hva er risikoen? Angst og usikkerhet Forventninger Indre dramaer Gamle erfaringer lastes ned Fastholde den vi er Fastholde det vi har Muligheter Gi slipp. Åpen vilje Overvei din egen situasjon Vurder risikoen (vinne/tape?) Lag avtaler Øv deg og si det høyt Fryktens stemme (VOF)

10 Side 10 Oppsummering: genskaper ved en god samtaleleder t positivt menneskebilde Tålmodig Støttende God til å lytte Objektiv Oppfatter raskt Bevisst Oppmerksom Selvinnsikt God hukommelse Øvelse Tenk tilbake på en samtale du syntes lyktes spesielt godt. Prøv så å beskrive for deg selv hvilke egenskaper denne samtalen hadde som var avgjørende for at den lyktes. Tenk da både på ytre og indre betingelser hos de som deltok. ventuelt også hvilke egenskaper ved samtalen som var til hinder for at samtalen skulle bli så god som mulig. H er er et eksempel på en liste laget gjennom denne øvelsen. genskaper ved en god samtale Utviklende og samskapende et som blir fortalt finner gjenklang hos den andre t smittsomt engasjement Samtalens forløp er uventet og ikke planlagt, improvisert Åpenhet, toleranse og aksept Oppfølgerspørsmål og åpne spørsmål Speiling Å lytte både innover i seg selv og utover til den andre Å lytte bakenfor ordene Å utslukke egne ambisjoner og eget selvbilde Å gi hverandre plass Å ta positivt imot de(n) andre

11 Side 11 Videre lesning Heidi Andersen og Anna-Maria Stawreberg: Mindfulness for foreldre. Aschehoug, The Arbinger Institute: Leadership and Self-eception: Getting out of the Box. Berrett-Koehler Publishers, (Norsk: Lederskap og selvbedrag Kom deg ut av boksen. Flux forlag, 2009.) Pema Chödrön: Practicing peace in times of war. Shambhala, Anders J. Gåserud: Lær deg coaching. n praktisk innføring i coaching basert på norske arbeidsforhold. gmont Hjemmet, Byron Katie og Stephen Mitchell: Loving What is. How Four Questions Can Change Your Life. bury press, (Norsk: lsk det som er; fire spørsmål som kan forandre livet ditt. Hilt og Hansteen, 2002.) Thich Nhat Hanh: Peace is every step. The Path of Mindfulness in veryday Life. Bantam, (Norsk: Hvert skritt er fred. Kunsten å leve med oppmerksomhet og glede. milia, 1996.) Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron Mcmillan, Al Switzler: Crucial Conversations. Tools for Talking When Stakes Are High (2. utgave). McGraw-Hill, (Norsk, utsolgt: e avgjørende samtalene. Verktøy du kan bruke når mye står på spill. amm, 2003.) C. Otto Scharmer: Theory U: Learning from the Future as It merges. Berrett-Koehler; 1 edition, (Norsk: Teori U. Ankerhus forlag, 2011.) Marshall B. Rosenberg: Nonviolent Communication: a Language of Life. Puddle ancer Press; 2nd Revised edition, (Norsk: Ikkevoldskommunikasjon «giraffspråk» et språk for livet. Arneberg forlag, 2006.) ckhart Tolle: The Power of Now: A Guide to Spiritual nlightenment. Hodder Paperbacks, (Norsk: et er nå du lever. amm, 2005.) Nettadresser Obs! Tekst/materiell til Fredagsbladet sendes skolen (nesodden krøllalfa steinerskolen.no), merket «Fredagsbladet» innen torsdag kveld for å kunne bli med i ukens utgave.

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER Når man som student skal ta fatt på studiene, er det viktig å innarbeide gode vaner og rutiner i sitt arbeid med studiene. Gode studievaner er essensielt om

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com Copyright 2012 Johanna Westin. Alle rettigheter reservert. Ingen del av denne boken kan gjengis mekanisk, elektronisk eller på annen måte, herunder fotokopiering, uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Kommunikasjon en innføring

Kommunikasjon en innføring Kapittel 6 Kommunikasjon. En innføring Kapittel 6 Innledning Ordet kommunikasjon kommer av det latinske ordet «communicare» som betyr å gjøre felles. Når mennesker kommuniserer med hverandre, deler de

Detaljer