ÅRSBERETNING Vedlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Vedlegg"

Transkript

1 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 1 av 25 ÅRSBERETNING Vedlegg Sande sportsklubbs jentelag 11 år er med på prosjektet «Alle skal med» i regi av Sande frivillighetssentral. Foto av Tove R.Teien.

2 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 2 av 25 Innhold 1 Planarbeid Investering Detaljert brutto oversikt over investeringsprosjektene: Kommentarer til investeringsprosjekter Andre prosjekter (drift): Resultatforbedringer -2017, status på tiltakene Oppfølging av kommunestyrevedtak... 18

3 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 3 av 25 1 Planarbeid Kommuneplan Etter forutgående høringer ble kommuneplanens samfunnsdel sluttbehandlet i mai og kommuneplanens arealdel i oktober. Til arealdelen er knyttet langsiktige arealstrategier i samsvar med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Alle merknader fra regionale myndigheter ble ivaretatt. Sande har derved en kommuneplan som i stor grad sikrer nødvendige utbyggingsområder fram mot 2040 uten at dyrket mark tas i bruk. Områderegulering Sande sentrum Første fase for områdeplan i sentrum er sluttført gjennom mulighetsstudien «Sande sentrum den urbane landsby». Formell oppstart for områdeplanen ble varslet i mars og planprogrammet ble vedtatt i november. Planarbeidet og en rekke møter med organisasjoner, utviklingsaktører og myndigheter pågikk gjennom året. Førstegangsbehandling med plankart, bestemmelser og konsekvensutredning vil skje i mars Reguleringsplaner I har det vært en stor pågang av arealplaner. I tillegg til oversikten nedenfor er det varslet en rekke reguleringsplaner etter at kommuneplanens arealdel ble godkjent. Formannskapet foretok derfor i desember en prioritering av reguleringsplanene. Følgende detaljreguleringsplaner har vært under behandling i løpet av året: Navn Formål Status Dato Hanekleiva Næringsområde Varsel om oppstart Selvik skole Skole Vedtatt (Klagebehandling) Dunihagen, gbnr 116/1 mfl Boliger Vedtatt (Klagebehandling) Sjølshagan Boliger Vedtatt (Klagebehandling) Dunihagen gatetun Boliger Førstegangs behandling - avslag Lersbryggen Næringsområde Gjenopptatt etter lengre stillstand Tandbergåsen Boliger Varsel om utvidet planområde Wingejordet Boliger Vedtatt (Klagebehandling) Løkkatoppen Boliger Varsel om oppstart Lersbryggen Barnehage og klubbhus Vedtatt Bolstadgata 16 Blandet Vedtatt Sandesenteret Blandet Varsel om oppstart Bergsenga Deponi Varsel om oppstart. Forslagsstiller vurderer videre prosess Tømmeraas (Tandbergåsen) Boliger Varsel om oppstart Tuft Boliger Oppstartsmøte Hagebyen NJB Boliger Førstegangs behandling Utsikten NJB Blandet Mindre reguleringsendring, delegert vedtak Skafjellåsen 5 Boliger Varsel om oppstart Sauehauen-Galleberg Gang/ sykkelvei Vedtatt (Klagebehandling) Klokkerjordet Boliger Behandles parallelt med sentrumsplanen, Varsel om oppstart Del av Midtbyen, NJB Forretning Forhåndskonferanse (Oppstartsmøte) Breivoll syd Boliger Varsel om oppstart

4 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 4 av 25 For øvrig har av reguleringsplaner for hhv Sandviken (byggesak/klagesak) og Nordre Jarlsberg Brygge (dispensasjonssøknad og påfølgende forhandlinger om minnelig løsning) krevd mye ressurser også i. 2 Investering 2.1 Detaljert brutto oversikt over investeringsprosjektene: Prosjekt nr. Prosjekt tekst (tall mill.kr) Regnskap Rev.bud. avvik RB- R Oppr.bud. Beløp ønskes overf. til Uteområde Haga barnehage 0,0 0,0 0,0 0, Haga bhg - ombygging og tilbygg 0,1 0,1 0,0 1, Nordre Jarlsberg barnehage 0,2 0,6 0,5 0,8 0,46 5) Kjeldås bhg. - byggledelse 0,6 0,7 0,1 0,5 0,10 5) Kjeldås barnehage - ny 27,7 32,8 5,1 27,5 0,50 5) Kjeldås - parkeringsplass 1,7 1,6 0,0 0, IKT-undervisning 1,5 1,5 0,0 1, Haga skole, nye toaletter 1,2 1,7 0,5 0,0 0,51 5) Haga skole, rehabilitering 0,1 0,5 0,4 2,0 0,40 5) Haga skole, ny Vvbereder 0,3 0,3 0,0 0, Ungdomsskolen, rehabilitering 0,0 0,2 0,2 0,0 0,13 5) SUS, utsifting og isolering av tak 0,2 0,5 0,3 4, Kjeldås skole, rehabilitering 1,1 1,4 0,3 0,0 0,32 5) Kjeldås skole, nye gulvbelegg 0,9 0,9 0,0 0, Selvik skole, utbygging 10,3 30,0 19,7 50,0 19,70 5) Selvik skole, byggeledelse 0,3 0,3 0,0 0, Investeringer 0,7 0,4-0,2 0, Meldingsløftet helsetjenesten 0,0 0,3 0,3 0, oppgradering adkomst 0,1 0,4 0,3 0,4 0,31 5) Småhus for vanskeligstilte 0,2 6,5 6,3 6,5 6,34 5) Flyktningeboliger 1,6 10,0 8,4 10,0 8,38 5) Ventilasjonsanlegg Bygg B 0,1 0,1-0,1 1,8 5) Kjøp av bygg og anlegg 0,1 0,1 0,0 0, Kapellanbolig - ny 0,0 0,0 0,0 4, Fossekleiva kultursenter 0,5 0,5 0,0 0, Sandehallen, låssystem 0,2 0,2 0,0 0, Kommunelokalet energitiltak 0,5 0,6 0,1 0,0 0,07 5) Komm.lokalet, omb.tilbygg, etterisoleres 0,0 0,4 0,4 1,0 0,40 5) Radon - tiltak 0,0 0,3 0,2 0, Forsterking/fastdekke grusveier 1,7 1,9 0,2 1,9 0,23 5) Tiltak Dammer 0,0 0,0 0,0 0, Maskinpark vei 0,1 0,1 0,0 0, Sande kommuneskog 0,9 0,9 0,0 0,3 6) Sikring av Sandeelva 1,2 1,5 0,3 9,0 0,32 5) Innløsning av festetomter 0,0 0,2 0,2 0, Tiltak friluftsplan 0,2 0,5 0,2 0,4 0,24 5) Komm.bygg skole/bhg. miljør.helsev.enøk 0,3 0,5 0,2 0, Bekkestranda - parkeringsplass 0,8 0,8 0,0 0, * SD-anlegg 0,2 0,2-0,1 0, Trafikksikkerhetstiltak 0,5 4,0 3,5 4,0 0,74 3) / 5) Galleberg skole - Salongåsen 2,4 0,0-2,4 0,0 3) Gåserud - Gutugata 0,3 0,0-0,3 0,0 3) Tiltak hovedplan Vann 4,2 1) / 5) VA Ødegårdsodden 0,0 5,4 1,0 5,4 1,00 1) Vannledning Lundeby 0,1 1)

5 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 5 av 25 Prosjekt nr. Prosjekt tekst (tall mill.kr) Regnskap Rev.bud. avvik RB- R Oppr.bud. Beløp ønskes overf. til Tiltak hovedplan Avløp 6,7 2) / 5) Tiltak LRA 0,4 2) Tilrettelegging for og i hytteområder 2,1 2) Sanering Innlaget 2,6 31,1 6,2 25,2 6,00 2) Hagasand 0,6 2) Overføring LRA-Holmestrand 12,4 2) Overvann Sandviken 0,0 2) VA-Tilrettelegging Næringsområde (Hanekleiva) 0,0 0,0 0,0 1,2 2) / 5) Overvann Åshaugen/gjenvinningsstasjon 0,6 1,0 0,4 1,0 0,44 5) Nordre Jarlsberg brygge 0,0 0,2 0,2 0, NJB - kontrakt 4 - tekn.og grønn inf.struktur 1,5 1,5 0,0 0,0 4) Skafjellåsen 5 0,1 0,3 0,1 0,0 0,13 5) / 6) Tilrettelegging næringstomt 0,0 12,0 12,0 12,0 12,00 5) Felles- og fagsystemer 2,7 3,6 0,9 3, Kommunal digital infrastruktur (tidl. Bredbånd) 0,2 0,2 0,0 0, Utskifting av IT utstyr 0,0 0,3 0,3 0, Lønns- og personalsystem 0,8 0,6-0,2 0,0 6) Overføringer til Kirken 1,9 1,9 0,0 2,0 5) Bekkestranda Kapell 0,6 0,9 0,3 0,6 0,26 5) Egenkapitalinnskudd KLP 1,1 1,1 0,0 1, Det gule huset 0,3 0,3 0,0 0,4 5) Ny heis Rådhuset 0,0 0,7 0,7 0,0 0,65 5) Sum alle prosjekter 97,4 163,8 66,4 184,8 59,6 1) Prosjekter vedr. vann må ses under ett. 2) Prosjekter vedr. avløp må ses under ett. 3) Prosjekter vedr. Trafikksikkerhetstiltak (gang og sykkelvei) må ses under ett. 4) Prosjektene vedr. Nordre Jarlsberg brygge må ses i sammenheng. Det er avtale med Utbygger om refusjon av hele beløpet som påløper på prosjekt 11496, slik at netto prognose for året er null. 5) Er behov for overføring av midler til 2015 / Er lagt inn budsjettmidler i Hapro ) Merforbruk må ses opp mot ikke budsjetterte mottatte inntekter. 2.2 Kommentarer til investeringsprosjekter Barnehager: Haga bhg - ombygging og tilbygg (tiltak nr. 1) gjelder brannteknisk rapport, garderober/toaletter for ansatte. Utvidelse av garderobe og toalett er stoppet, da dette må sees i sammenheng med sentrumsplanene. Avvikene har blitt lukket godt under budsjettrammen Uteområde Haga barnehage, beløp her var budsjettert på feil prosjektnummer i opprinnelig budsjett, skulle vært budsjettert på Dette er korrigert i revidert budsjett Nordre Jarlsberg barnehage (tiltak nr. 2) gjelder overføring av midler fra 2013 og omfatter oppgradering av utearealer og vognskur. Vognskur ble ferdigstilt i Det meste av arbeidene er utført, men det gjenstår noe nødvendig utomhus arbeider (støyvoll, gjerde og dreneringskommer for håndtering av overvann). De resterende midlene i på 0,5 mill kr ønskes overført til budsjett 2015, i tillegg er det satt av en sluttbevilging på 0,25 mill kr i budsjett 2015 til dette prosjektet i Handlingsprogrammet Kjeldås barnehage ny inkl. byggeledelse (tiltak nr. 3) gjelder utbygging av Kjeldås barnehage for utleie til privat drift, som var planlagt utført i Barnehagen er satt i drift og ferdig attest er utstedes i. Normale mindre justeringer gjenstår, som forventes ferdigstilt våren 2015.

6 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 6 av 25 Prosjektet har et mindreforbruk ift. revidert budsjett på 5,2 mill kr, av dette er det behov for en overføring til budsjett 2015 på 0,6 mill kr. Skoler: Haga skole, nye toaletter (overført fra 2013), oppstart høsten 2013, planlagt ferdigstilt våren. Toalettene er ferdigstilt noe under budsjettrammen for året. Resterende midler på 0,5 mill kr ønskes overført til budsjett 2015 og benyttet til nødvendige grunnundersøkelser og infrastruktur ifm etablering av brakkeløsninger. Omfanget av nødvendig kapasitetsøkning og arealutvidelse var ikke fullstendig kjent når Handlingsprogrammet ble lagt frem Haga skole, rehabilitering (overført fra 2013). Asfaltarbeider som var planlagt ferdigstilt i ble forsinket på grunn av mangel på asfalt. Prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 2015, det er derfor behov for overføring av gjenstående midler på 0,4 mill kr Haga skole (tiltak nr. 6) gjelder nødvendig utskifting av varmtvannsbereder. Den ble satt inn i skoleferien. Det viste seg at ennå en bereder var defekt, denne ble byttet høsten innenfor bevilget ramme Ungdomsskolen, rehabilitering (overført fra 2013), det er satt opp flere sykkelstativer og oppmerking av gangsti i skoleområdet er utført. Prosjektet var planlagt ferdig høsten, men er noe forsinket. Det ønskes overført 0,125 mill kr til budsjett 2015 til resterende sykkelstativer Ungdomsskolen (tiltak nr. 7) gjelder utskifting og isolering av tak, samt gammelt varmeanlegg fra Varmeanlegget optimaliseres, men utskifting av tak/isolering er stoppet pga sentrumsplan. Det er påløpt noen arkitektkostnader da prosjektering var påstartet. Det er byttet elektrokjele og gjort tiltak for å optimalisere det gamle varmeanlegget Kjeldås skole, rehabilitering (overført fra 2013), planlagt sluttført høsten. Det er ytterligere forsinkelser vedr. ferdigstillelse av uteområdene, som er grunnet at asfalt ikke kunne legges sent på året. De resterende midlene i på 0,3 mill kr ønskes overført til budsjett 2015, til asfalt, drenering og overvannsutfordringer Kjeldås skole, nye gulvbelegg (tiltak nr. 8) gjelder nødvendig rehabilitering av gulvflater mv. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren Selvik skole, utbygging og byggeledelse (tiltak nr. 9) gjelder rehabilitering og utvidelse Selvik skole og flerbrukshall. Prosjektet ble opprinnelig budsjettert med 50 mill kr i og 65 mill kr i Prosjektrammen ble justert opp med 19,3 mill kr, til totalt 134 mill kr jfr. KST-vedtak 66/. Fremdriften så langt er etter planen og skolen skal stå innflyttingsklar i februar 2016, utomhus arbeider ferdigstilles våren Resterende midler på 19,7 mill kr i ønskes overført til budsjett IKT-undervisning (tiltak nr. 5) gjelder IKT i skolen. Det er kjøpt skole- og lærer pc er iht. budsjett. Helse og velferd: Investeringer (tiltak nr. 10) gjelder årlige investeringer til inventar og utstyr. Det er kjøpt inn inventar/møbler iht. budsjettrammen, i tillegg er det belastet 0,2 mill kr til teknisk utstyr. Sistnevnte må ses opp mot budsjettrammen til prosjekt Meldingsløftet helsetjenesten Meldingsløftet helsetjenesten (tiltak nr. 11) gjelder en sluttbevilgning til IKT-investeringer ifm. Meldingsløftet. Disse midlene har det ikke vært behov for i oppgradering adkomst (tiltak nr. 14) gjelder oppgradering av internveier/adkomst, senkning av kummer mv. Arbeidet er satt bort til Stampe Anlegg og Lehmikainen. Prosjektet er forsinket og tilsåing og lignende gjøres til våren Resterende midler på 0,3 mill kr i ønskes overført til budsjett Småhus for vanskeligstilte (tiltak nr. 15), det var planlagt 6 enheter på ca. 30m2. Tomtevalg er avklart og kommunen har fått godkjenning av Husbanken på 4 enheter. Dispensasjonssøknad for prosjektet er oversendt Plan og bygningsetaten, som har besluttet at søknaden skal opp til politisk behandling. Dette medfører forsinket oppstart, og ny ferdigstillelse blir i Av resterende midler foreslås 4,0 mill kr overført til budsjett 2015 og 2,3 mill kr til budsjett Flyktningeboliger (tiltak nr. 16) gjelder inntil 6 nye utleieboliger. Skal være kostnadsdekkende av tilskudd og gunstig finansiering av Husbanken, samt leieinntekter. Tomt for oppføring av nye boliger er ikke avklart, men det ble kjøpt en leilighet til dette formålet i Tandbergåsen i. Resterende midler på 8,4 mill kr. i ønskes overført til budsjett 2015.

7 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 7 av 25 Fellesbygg: Ventilasjonsanlegg Bygg B (tiltak nr. 19). Som varslet i 2. tertial rapport er prosjektet forsinket og vil bli utført i Det er lagt inn et budsjett for 2015 på 1,7 mill kr i vedtatt Handlingsprogram Resultatet for viser et merforbruk utover revidert budsjett på 0,08 mill kr Kapellanbolig ny / Kjøp av bygg og anlegg (tiltak nr. 20). Prosjektet utgår pga. endring i presters boplikt. Kun igangsettingskostnader som blir ført i. Kappelanboligen ble lagt ut for salg på det åpne markedet våren og er nå solgt Ny heis på Rådhuset: Det ble bevilget midler i 2. tertial til ny heis på rådhuset bygg A. Heisen er bestilt, men det forsinket levering. Resterende midler på 0,65 mill i ønskes overført til budsjett Kultur og idrett: Fossekleiva kultursenter (tiltak nr. 21) gjelder kommunens andel til utviklingen av Fossekleiva kultursenter Sandehallen, låssystem (tiltak nr. 22) gjelder oppgradering av låssystem. Ble ferdigstilt høsten innenfor bevilget ramme Kommunelokalet energitiltak (overført fra 2013), hvor alle innvendige tiltak er nå sluttført unntatt ny keramisk topp og stekeovn til kjøkkenet. Resterende midler i på 0,07 mill kr ønskes overført til Komm.lokalet, omb.tilbygg, etterisoleres (tiltak nr. 23) gjelder sluttføring av rehabilitering. Midler var opprinnelig tenkt til "buene" på baksiden av bygget, men ble omprioritert for å ivareta byggets grunnkonstruksjon. Det ble i februar oppdaget behov for omfattende utbedring av råteskader. Kommunen valgte å avvente utbedringene til rapporten fra Enerhaugen angående tilstanden for bygget utvendig var klar. Rapporten avdekket flere råteskader enn først antatt. Det er budsjettert med 1,3 mill kr for 2015 i Handlingsplanen for til utbedring av råteskadene, i tillegg ønskes resterende midler i på 0,4 mill kr overført til budsjett Det gule huset (tiltak nr. 49) gjelder ombygging av inngangsparti og kjøkken, etablere komplett HC løsning og HC rampe, samt nytt kjøkken. HC toalett er under etablering. Sanitetskvinnene flytter ut medio september til Haga gamle skole. Lokalene som fristilles overføres bla. til fritidsklubben. Det lagt inn 0,16 mill kr i budsjettet for 2015 i vedtatt Handlingsprogram for tilrettelegging til dans. Tekniske tjenester, vei, park og friluftsliv: Kjeldås parkeringsplass (overført fra 2013), planlagt ferdigstilt sommeren. Prosjektet ble ferdigstilt høsten Radon tiltak (tiltak nr. 24). Registrering har foregått i november og desember og det blir utarbeidet tiltaksplan ift. lukking av avvik. Flere tiltak er allerede igangsatt i Forsterking/fastdekke grusveier (tiltak nr. 25), med en fordeling på 1,4 mill kr til veier og 0,5 mill kr til veilys. Gatelys Skafjellveien ble ferdigstilt i juni. Asfaltleverandør kunne ikke levere asfalt til kommunen på høsten, og restarbeidet må tas våren Resterende midler på 0,2 mill kr i ønskes overført til Tiltak Dammer (tiltak nr. 26), hvor tiltaket er at Mølledammen skal fjernes. Tiltaket ble utsatt grunnet ressursmangel. Det er gjort nye vurdering om salg og tiltaket er ikke opprettholdt i vedtatt handlingsprogram Maskinpark vei (tiltak nr. 27). Honda snøfreser er anskaffet. Kalmovann

8 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 8 av Sande kommuneskog (tiltak nr. 28), til investering i kommuneskogen. Investeringene ble, som meldt i 2. tertialrapporteringen, høyrere enn budsjetter. Økte kostnader er finansiert av økt hogst og uttak av tidligere avsatt skogfond på drift. Samlet overskudd ble tilnærmet likt budsjettet for året Sikring av Sandeelva (tiltak nr. 29). Forventet oppstart var i desember 2013 og forventet ferdigstillelse februar/mars, men på grunn av sen igangsetting fra konsulent ble tiltaket forsinket. Det har også vært innsigelser fra to grunneiere, som har forsinket prosessen noe i. Ny framdriftsplan er utarbeidet av Sande. Det ble søkt om et tilskudd fra NVE på 5 mill kr i 2013 og vi har fått tilsagn, men disse midlene vil først komme i Resterende midler på 0,4 mill i ønskes overført til budsjett I tillegg er det lagt inn 8,5 mill kr i budsjettet for 2015 i vedtatt Handlingsprogram Fjerning av is Sandeelva. Foto: Kjeldaas entreprenør Innløsning av festetomter (tiltak nr. 30), hvor det er satt av et årlig anslagsbeløp. Det er ikke benyttet noen midler i fordi prosessen med opplysningsvesenets fond om tomteverdier på Prestegårdsjordet har tatt tid. Det er sendt ut informasjon til alle festerne på Prestegårdsjordet. Prosessen videre ivaretas av kommuneadvokaten i samarbeid med kommunen, og det vil ila april 2015 bli foretatt en skjønnsvurdering i retten for endelig fastsettelse. Kommunen vil ila våren 2015 vurdere tilbud om innløsning av fem hyttetomter (festere) på Hovet Tiltak friluftsplan (tiltak nr. 31), som gjelder midler til av tiltak iht. kommunens plan for idtrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Prioriterte tiltak i var skilting av Friluftsområder i Vestskogen, nærmiljøanlegg/lekeplass Haga skole og bygging av HC toalett på Bekkestranda. Sistnevnte er forsinket grunnet at anbudsprosessen har tatt lengre tid enn antatt. Resterende midler på 0,2 mill i ønskes overført til budsjett Komm.bygg skole/bhg. miljør.helsevern, ENØK (tiltak nr. 32), hvor det er satt av et årlig anslagsbeløp til av myndighetskrav, ENØK-tiltak mv. Gjelder bl.a. utfasing av fossile forbrenningsanlegg/varmeanlegg. Det er byttet til panelovner med moderne termostater, byttet elkjeler og varmepumper bl.a. i kommunelokalet, samt montert holdemagnet på tunge dører og tavlebelysning der hvor det manglet iht. krav fra miljørettet helsevern. Ved bytte av lysarmaturer på gatebelysningen blir det nå kun brukt led-belysning. Det er et mindreforbruk på dette prosjektet på 0,2 mill kr i, grunnet at tiltak på skolene må gjøres i skolens ferie Bekkestranda parkeringsplass (overført fra 2013) gjelder ferdigstillelse av byggingen av parkeringsplassen. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, det er et lite merforbruk utover budsjett som følge av ekstra arbeid med tilførsel vei, mye fjell krevde pigging * SD-anlegg (overført fra 2013), midler i gjaldt programmering i hvert enkelt bygg. I har nye undersentraler blitt montert i alle formålsbygg, nye skjermbilder, shunter, ventiler og elektro styringsenheter er byttet/oppdatert. Det har blitt et merforbruk på 0,08 mill kr på dette prosjektet fordi feilsøkingsprosessen og innkjøpskostnadene for nye komponenter var vanskelig å estimere på forhånd. Trafikksikkerhet: Trafikksikkerhetstiltak (tiltak nr. 33), som inkluderer prosjektene og Prosjektet er forutsatt 70%finansiering fra fylkeskommune på fylkeskommunale veier og 30% finansiering på kommunale veier. Dersom ikke tilskudd innvilges som forutsatt, må det foretas en konkret vurdering av de enkelte tiltak slik at kommunens netto bevilgning ikke overskrides. Revidert forslag til trafikksikkerhetsplan ble sluttbehandlet i juni. Prosjekt Gåserud Gutugata ble ferdigstilt i. Prosjekt Galleberg skole - Salongåsen ble ikke ferdigstilt, og strekningen

9 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 9 av 25 fra Bølumgata til Salongåsen ble utsatt. Her gjenstår noe asfaltarbeid, som vil bli gjennomført våren På denne strekningen har vi hatt en samlet overskridelse på 0,8 mill kr i forhold til det opprinnelige budsjettet på 2,7 mill kr, grunnet høyere erstatningsutbetalinger til grunneierne enn forutsatt, bl.a. til støttemurer, samt at det ble noe mer pigging en forutsatt. Det er gitt tilsagn på 2,1 mill kr fra fylkeskommunen til Galleberg skole - Salongåsen, men dette kommer først når sluttfakturering for hele strekningen er gjort. Det har skjedd endringer vedr. kostnadsen av slike type prosjekter, noe som medfører at fylkeskommune overtar ansvaret fra kommunene videre. Resterende midler på 0,7 mill i ønskes overført til budsjett Hovedplan vann og avløp: Tiltak hovedplan vann (prosjekt 11200* / tiltak nr. 34) og hovedplan avløp (prosjekt 11210* / tiltak 35) gjennomføres normalt i henhold til planer og vedtak. Revidering av hovedplaner for vann og avløp må utsettes til GVD har gjennomført revidering av overordnet plan for regionen. Avklaringer rundt økonomiske satser i en revidert hovedplan vil påvirke tiltaksavgrensinger i en lokal plan for Sande. Gjennomføring av tiltak etter hovedplan vann viser at det er behov for overføring av ubrukte midler fra til 2015 med 1 mill kr. Årsak er begrenset bemanningskapasitet i forhold gjennomføring av prosjekter. Igangsatte planlagte tiltak er imidlertid i det vesentlige fullført. Gjennomføring av tiltak etter hovedplan avløp viser at det er behov for overføring av ubrukte midler fra til 2015 med 6 mill kr. Årsak ligger i prosjekt Overføring avløp Holmestrand og beror i det vesentlige på en revidering av budsjett når en svært optimistisk dato for ferdigstillelse forelå fra entreprenørs side. Øvrige avløpsprosjekter, deriblant planlegging og tilrettelegging for tilkobling av hytteområder er gjennomført som planlagt. Likeledes utsendelse av en rekke pålegg om tilkobling til kommunalt nett VA-Tilrettelegging næringsområde (Hanekleiva) (tiltak 35) Det er foreløpig ikke igangsatt planer som har medført forbruk av midler. Det er i handlingsprogram lagt inn budsjettmidler til dette prosjektet i 2015, da det ventes at planlegging/prosjektering vil bli igangsatt Overvann Åshaugen/gjenvinningsstasjon (tiltak nr. 36) gjelder resterende arbeid på ny overvannsledning. Ny overvannsledningen er etablert godt innenfor budsjettert ramme. Det gjenstår noe utbedringsarbeider i sedimenteringsmagasinene, og det ønskes overført 0,4 mill kr fra til Næringsliv: Nordre Jarlsberg brygge (tiltak nr. 37), hvor et årlig beløp er satt opp til av utbyggingen vedr NJB, til kostnader/tiltak som NJB ikke dekker iht. utbyggingsavtalen NJB - kontrakt 4 - tekn.og grønn inf.struktur, hvor kommunen er byggherre og får alle fakturaene pga. momskompensasjon, vi fakturer ut igjen til utfører. Revidert budsjett per 2.tertial ble justert opp med 0,3 mill kr på grunn av kostnader med etablering av ny volleyballbane og badebrygge ved NJB. Kostnadene er delt likt mellom kommunen og utfører. Opparbeiding av støyvoll mot rundkjøring ved Nordre Jarlsberg barnehage er utført og betalt av NJB. Støyskjerming (gjerde) på støyvoll og nettinggjerde (sikring mot utkjøring/fall) langs gang- og sykkelvei mellom rundkjøring og Nordre Jarlsberg barnehage er igangsatt og betales NJB lekeplassen, foto: Nordre Jarlsberg Brygge av NJB, antatt ferdigstilt januar Tilrettelegging næringstomt (tiltak nr. 38), som gjelder forskuttering av infrastruktur på Hanekleiva (vann, avløp, gang/sykkelvei, rundkjøring). Ny utbyggingsavtale er varslet ifm AS- KO-etablering. Eventuell kommunal forskuttering av infrastruktur til Hanekleiva (vann, avløp, gang/sykkelvei, rundkjøring) vil bli avklart i løpet av Resterende midler på 12 mill i ønskes overført til budsjett 2015.

10 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 10 av Skafjellåsen 5 gjelder salg av kommunalt areal til boligutbygging. Salgssummen er på 20 mill kr, hvor kommunen mottar ca. 1,6 mill kr i og resterende i Etter kontrakten har kommunen ansvar for ny kryssløsning mot FV319 og det er budsjettert med 2,0 mill kr i Det er avsatt 0,25 mill kr til konsulentutgifter i. Resterende midler på 0,125 mill kr ønskes overført til 2015 til nødvendig prosjektering og søknadsbehandling. IKT: Felles- og fagsystemer (tiltak nr. 39), som er en årlig rammebevilgning. Alle prosjekter som inngår her er et samarbeid med D-IKT. Det var budsjettert med ca. 0,8 mill kr til nytt innkjøpssystem i Agresso, videreutvikling av telefonsystemer, oppgradering av Agresso økonomi og velferdsteknologi (Gerica) i. Nytt innkjøpssystem valgte vi å utsette, med bakgrunn i at vi ønsket resultatene fra forprosjektrapporten vedr. en oppgradering av Agresso økonomi. Øvrige prosjekter har forsinket fremdrift eller blitt innlemmet i hoved fakturaen fra D-IKT. D-IKT har fått nye føringer fra revisor om at ubrukte midler de har mottatt vedrørende investering må tilbakeføres til kommunene. Informasjonen om beløpene kom etter at kommunen hadde avsluttet sitt investeringsregnskap, så dette er ikke ivaretatt i kommunens regnskap for. Sande kommune vil motta i tilbakeføring i mars 2015, hvorav gjelder prosjekter med forsinket framdrift. Vi foreslår at de tilbakeførte midlene blir lagt inn i budsjettet for 2015, til dekning av pågående prosjekter med forsinket framdrift, vedtatte føringer, samt til oppgradering av Agresso Lønn og Økonomi Kommunal digital infrastruktur (tidl. Bredbånd) (tiltak nr. 40). Gjelder kommunalt fibernett hvor det er satt av et årlig anslagsbeløp Utskifting av IT utstyr (tiltak nr. 41), hvor det ligger inne en årlig rammebevilgning til nødvendig IKT-utstyr. Det er kjøpt inn IKT-utstyr for 0,38 mill kr i, men alle posteringene er ompostert til drift iht. krav fra revisor. Årsaken er at det er gjort enkelt bestillinger og ikke fulgt føringene om to hovedbestillinger større enn 0,1 mill kr for å oppfylle krav til investering Lønns- og personalsystem, som gjelder overgang fra NLP til Agresso HR/lønn. Prosjektet var opprinnelig planlagt avsluttet i 2013, men pga. forsinkelser og feilrettinger så er det behov for konsulent bruk og vikarbistand i egen kommune for å ferdigstille prosjektet, samt utarbeide rapporter. Gjennom 27 samarbeidet med Svelvik har det blitt enighet om at de dekker sin andel av de påløpte kostnadene som var tilnærmet lik budsjettet for året. Kirken: Overføringer til Kirken (tiltak nr. 42 og 44), gjelder restaurering kirketak og nytt sakristi / Ventilasjonsanlegg kirkekontoret. Restaureringen av kirketaket er noe forsinket og det er lagt inn et budsjett på 1,3 mill kr i 2015 i handlingsprogrammet for Bekkestranda Kapell (tiltak nr. 43) gjelder fullføring av rehabiliteringen av kapellet. Prosjektet er noe forsinket, grunnet at ny kloakkledning først kan ferdigstilles i Resterende midler på 0,3 mill kr ønskes overført fra til Andre investeringer: Egenkapitalinnskudd KLP er ført opp som et anslagsbeløp på 1 mill kr og skal etter regelverket føres som investering.

11 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 11 av 25 3 Andre prosjekter (drift): Kommunesammenslåing: Beskrivelse: Med bakgrunn i regjeringens initiativ til ny kommunestruktur har kommunestyret i Sande gjort vedtak om å utrede kommunens plass i en framtidig ny kommunestruktur. Konkret dreier dette seg om eventuell kommunesammenslutning. Status: Kommunen har mottatt moderniseringsmidler sammen med Svelvik kommune. Utredningen foregår i to faser: o I første fase utredes og besluttes et retningsvalg for Sande. Hovedalternativene er nå enten en sammenslåing med Drammen/Drammensregionen eller med 3K (Hof, Holmestrand og Re). Svelvik valgte retning mot Drammen allerede tidlig i. Første fase var opprinnelig planlagt avsluttet med kommunestyrebehandling i juni, men er senere utsatt av kommunereformutvalget. I mars 2015 vedtok kommunestyret en ny utredning med sikte på folkeavstemning i forbindelse med kommunestyrevalget. o Andre fase vil bestå av forhandlinger med den/de kommune(r) kommunestyret beslutter at vi skal forhandle videre med om en sammenslåing. Om forhandlingene fører fram vil kommunene i fellesskap søke regjering/storting om å få bli en kommune. Mestre å bo og leve i egen bolig: Beskrivelse: Tilsetting av egen veileder for å kunne bidra til et helhetlig tjenestetilbud for bostedsløse og rusmisbrukere. Målet er at antall utkastelser og bruk av midlertidig bolig skal gå ned, og at det blir en generell bedring i bo- g livssituasjonen for de som har det vanskeligst. Status: Prosjektet «mestre å bo og leve i egen bolig» er snart gjennom sitt andre år. Tilbudet ses på som hensiktsmessig og nødvendig for både bruker og kommune. Ny boveileder ble ansatt fra Tilbudet er tydelig et nødvendig tilbud til kommunens vanskeligstilte og bostedsløse. Boveileder har et godt etablert samarbeid med kommunen for øvrig. Boveileder deltar i kommunens tverrfaglige team som tildeler kommunale boliger. P.t. får alle som ønsker bistand fra boveileder. Noen har praktisk bo-veiledning i eget hjem, mens mange benytter seg av jevnlig råd og veiledning. Nesten samtlige som benytter seg av sistnevnte, har behov for gjentagende råd og veiledning. Det er per ni bostedsløse i Sande kommune som vi kjenner til. Flere av disse har sammensatte problemer og krever mye arbeid i perioder. Vi ser også at brukerne har god nytte av råd og veiledning fra boveileder når de har behov for ny bolig. Boveileder er til enhver tid oppdatert på det private leiemarked både i Sande og nærliggende kommuner, og på kommunens egne utleieboliger. Mange har også behov for informasjon om hva NAV og kommunen kan bistå den enkelte bruker med, noe boveileder kan informere om. Boveileder har et spesielt ansvar for de bostedsløse i kommunen. Dette innebærer å finne egnet midlertidig overnatting, råd og veiledning, samt bidra til å finne varig bolig. Dette er krevende da boligmarkedet er svært stramt og mange bostedsløse har store utfordringer. Rivelsrudhuset: Beskrivelse: Ett lavterskeltilbud for rusmisbrukere som iverksettes igjen fra da midler er tilkjent via Fylkesmannen. Status: Det ble søkt om videre driftsmidler i,dette ble innvilget og prosjektet videreføres. Rivelsrudhuset er et møtested for pårørende på onsdager, og tema/møteplass for brukere med servering av lunsj på fredager. Oppfølging og motivering for behandling og/eller arbeid er en del av prosjektet.

12 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 12 av 25 Snakk på tvers i Sande: Beskrivelse: Initiere og legge til rette for at offentlig samtale og debatt kan finne sted også i et mindre bibliotek som Sande bibliotek. Tilretteleggingen innbefatter igangsetting og gjennomføring av samtaler / debatter, samt tilrettelegging av bibliotekets fysiske omgivelser til formålet. Status: Rapport sendt Nasjonalbiblioteket innen angående hvordan redusert tildelingsbeløp (ift. søknadssum) tenkes benyttet. 8 samtalearrangementer gjennomført etter planen om 2 samtalearrangementer per måned i september - desember. Vårhalvårets program planlagt sammen med samarbeidspartnere. Plan lagt for kompetanseutvikling av alle bibliotekansatte våren Ingen overskridelser av økonomiske rammer. Kreftkoordinator: Beskrivelse: Prosjektet startet opp i januar. Kommunen har fått tildelt midler fra kreftforeningen ut Status: Prosjektet er godt i gang og en ser at det er et stort behov fra denne pasientgruppa. Prosjektet er det til stor hjelp for hjemmesykepleien, spesielt i forhold til siste fase i hjemmet. Fått mange gode tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende i forbindelse med hjemme død. Mye etterspørsel etter støttesamtaler. Det ble startet opp dialogkafe for kreftpasienter og pårørende på Det Gule Huset i oktober, som nå er godt i gang. Fikk nylig tilsagn fra kreftforeningen om midler ut 2015.

13 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 13 av 25 4 Resultatforbedringer -2017, status på tiltakene Beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss Tiltak nr Ansvarlig virksomhet 5100 Plan og byggesak 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom (9001 Felles) Navn tiltak Økte gebyrer plan/byggesak Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger Salg av kommunal eiendom Beskrivelse av tiltaket I samsvar med vedtatt HP foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter. Økt husleie med ca kr/mnd i 85 omsorgsboliger. Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett Status fremdrift - kommentarer: Gebyrreglement vedtatt. Samlet effekt avhenger av antall og type søknader, og varierer fra år til år. Samlede inntekter er omtrent uendret fra Dette skyldes antall plansaker utlagt til offentlig ettersyn (plangebyr er ca 0,9 mill mindre enn i 2013). Byggesaksgebyr øker med 0,7 mill kr i. Over år vil effekt av økte gebyrer jevne seg ut. Status: Prognose besparelse Avvik Iverksatt Iverksatt og effekt oppnådd i. Tiltak videreføres i og Salg av Skafjellåsen 5 (tomteområde), Bjørnstadveien 77, Dyegata 35 (nåværende leietaker), Hesteskoen og Skafjellveien 28 (kappelanbolig) er gjennomført. Prognose for besparelse i driftbudsjett er oppnådd Barneskolene Selvkost SFO (Tilnærmet) Økt foreldrebetaling Ny SFO-takst vedtatt og igangsatt feb Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten Bolig og fritid Øk.avd. Egenandel kulturskolen Øke egenandelen til kulturskolen Tiltaket er gjennomført Frivillig avgift/bidrag for bruk av fellesarenaer Frivillig avgift/bidrag for bruk av kommunale skiløyper, badestrand osv Tiltaket er gjennomført for. Informasjon på hjemmeside/ kommuneannonse sommeren Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Besparelse gebyr-selvkost Tiltaket er gjennomført for Øke brukerbetaling for Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr tjenester 310,- til 420,- per mnd Gjennomført Salg av tjenester Bolig og fritid Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer Salg av avlastning til nabokommuner Innføre faktureringsgebyr Fargekoder i feltet "Status": Ferdig Er i prosess Forsinket / Manglende måloppnåelse Blir ikke gjennomført Ikke påstartet. P.t. ingen ledige boliger til formålet. Vurdering om avlastningstiltak kan selges som tjeneste til nabokommuner bør omtales og vurderes om et mulig fremtidig tiltak i arbeidet med revidering av boligsosial handlingsplan. Nærmere undersøkelser vedr faktureringsgebyr viser at det ikke er lovhjemmel til dette på selvkostrelaterte oppgaver med fakturagebyr, som vann og avløp, barnehager og sfo. I tillegg er det KST-vedtak på at man ikke skal i legge eldre/pensjonister purregebyrer. Dette medfører at tiltaket ikke vil bli iverksatt

14 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 14 av 25 Tiltak nr Ansvarlig virksomhet 9002 Finansposter (økonomi) Navn tiltak Ny bankavtale Beskrivelse av tiltaket Besparelse ved lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank Status fremdrift - kommentarer: Ny bankavtale gir en merinntekt på ca. 400 som forutsatt. Hovedsakelig utgjøres dette av 1% bedre avkastning på bankinnskudd ift tidligere avtale. Avtalen har hatt effekt fra høsten 2013 og bør anses som avsluttet med et godt resultat. Kommunalbankens margin er NIBOR + 0,4% mens sertifikatmarkedet gir margin +- 0,1%. Vi har altså en rente i dag som er ca bedre enn alternativ finansiering. Status: Prognose besparelse Avvik Finansposter (økonomi) Refinansiering av lån Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert lånemargin Dersom vi øker andelen lån finansiert i sertifikatmarkedet fra 125 mill. i dag til 150 mill vil vi spare ytterligere ca 150, eller totalt 1 mill. p.a Resultatet av anbudskonkurransen er at det er inngått rammeavtaler med DNB, Kommunalbanken og Kommunekreditt. Oppstart ny avtale juli. Avtalen har ingen effekt på rentenivået i forhold til budsjett. Sum tiltak inntekter Drift og eiendom 5100 Plan og byggesak Barnevern Oppvekst, skole og barnehage 3100 Bolig og fritid 3100 Bolig og fritid Effektivisering av renhold Plan og byggesak Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Effektivisering av saksbehandling Helse og sosial Effektivisering av renholdsrutiner og bruk av renholdsmaskiner. Mer effektiv saksbehandling gjennom nye rutiner og digitale løsninger Bruke eget personale, mindre konsulenter Bedre rutiner og mer fokus på TPO (tilpasset opplæring). Sammenslåing av virksomhetene Bolig og Fritid og Folkehelse, samt kutt av 1/1 avdelingsleder på Bolig og Fritid Iverksatt. Drift og eiendom er i forkant når det gjelder innkjøp av effektive renholdsmaskiner, det bli kjøpt inn en robot til nye Selvik skole Kutt av 1/2 saksbehandlerstilling Utfordrende tiltak siden det er stor økning i antall meldinger. Det må fortsatt kjøpes private tjenester, men det er redusert bruk av konsulenter siden bemanningen nå er full igjen. Langsiktig prosess. Endret noen skjema og prosedyrer mai-14 Gjennomført kutt av 1/1 avdelingsleder og 1/1 virksomhetsleder. Det er lagt inn en besparelse på ytterligere -500' i 2015 i forbindelse med dette tiltaket. Prognose for besparelsen i 2015 vil omtales i mnd rapporteringen neste år. Tiltaket ble gjennomført i forbindelse med ny turnus. Innsparingen går på at det er reduksjon av dagvakter, som tidligere var saksbehandler/merkantil ressurs. Ressurs til merkantilt arbeid er lagt til dagvakter i turnus. Det er ingen merkatil ressurs tilknyttet virksomheten i dag

15 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 15 av 25 Tiltak nr. Ansvarlig virksomhet Stab (alle virks.) 9001 Felles innt./utgifter (økonomi) Navn tiltak Analyse av pleiefaktor Beskrivelse av tiltaket Reduksjon i pleiefaktor på fra 0,8 til 0,7 Reduksjon av årsverk - Kutt av 1/2 årsverk, Bofellesskap for bofellesskap for demente demente. Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Reduksjon av årsverk nattevakt Tre somatiske langtidsavdelinger samles under felles ledelse - kutt av 1/1 årsverk. Kutt i 2 x 1/1 nattevakt. Bortfall av tilstedevakt på bofellesskapet for demente, sees i sammenhang med utvikling av velferdsteknologiske løsninger Status fremdrift - kommentarer: Justering av pleiefaktor vil inngå i tiltak 2.15 og besparelse flyttes dit. Status: Prognose besparelse Avvik Gjennomført Gjennomført Dette tiltaket er under diskusjon da beboergruppen p.t. ikke er i stand til å være uten tilsyn. Det er skjedd en forverring i beboernes tilstand. Velferdsteknologiske tiltak vurderes som mulig alternativ. 0 0 Redusere vakttillegg Usikkerhet rundt tiltakets gjennomføringseffekt. Men Mer effektiv ferieturnus innsparingsbeløp ivaretatt i tiltak 2.15 Bedre rutiner/lagerstyring Etablere bedre rutiner for Gjennomført varebestilling varebestilling. Det er en kontinuerlig utfordring å Ved reduksjon pleiefaktor er ikke dette tiltaket Redusert vikarbruk tilpasse driften de gitte rammer gjennomføringsbart. Men innsparingsbeløp ivaretatt i virksomheten har for vikarbruk. tiltak 2.15 Organisasjonsutvikling Redusere sykefraværet Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP Gjennomgå avdelings- og org.struktur, lederrollen, økonomistyring og arb.giver politikk Redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til år 2012 (7,9%). Påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP Tiltaket omfatter kutt i ledelse og stabs- og støttefunksjoner. Beløpet inkluderer også forventet besparelse i tiltak 2.8, 2.12 og Estimert 0 besparelse er ivaretatt, men endring i pleie- og omsorgsbehov har medført lønnskostnader utover budsjettramme. Arbeidet med dette tiltaket videreføres i Ansatt IA-rådgiver i 20% stilling. Vedtatt prosjekt Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv. Prosjektet er igangsatt med informasjon og opplæring iht plan. NAV arbeidslivssenter prioriterer Helse og velferd, med spesiell vekt på, samt -100 administrasjonsavdelingen fram til årsskiftet. Basert NAVs kvartalstall for sykefraværet, var det i på 8,85%, noe som er en økning på 1,15 prosentpoeng fra Måltallet om 0,2 prosentpoeng reduksjon ble dermed ikke oppnådd. I en periode med nedbemanning er det en utfordring å påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP Det er ikke gjort noe med dette tiltaket i. Vi vil ta ut rapporter i løpet av 1.tertial 2015 over hvilke ansatte i kommunen som er i aldersgruppen med mulighet for uttak av AFP. Dette vil nyttes som grunnlag for videre prosess

16 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 16 av 25 Tiltak nr Ansvarlig virksomhet 1003 IKT (flere virks.) 2.20 Rådmannen (1006 Stab) Navn tiltak Ny avtale printere Optimalisering av stab/støttefunksjoner Beskrivelse av tiltaket Inngå en ny avtale for kommunens printere. Gjennomgang av rutiner og organisering i hele sentraladministrasjonen Status fremdrift - kommentarer: De fleste avtaler er gjennomgått. Ungdomskolen og Haga skole gjenstår, da de inngikk avtale med Canon på et sent tidspunkt. Det vurderes utkjøp av disse våren Påløpte kostnader hittil i år er over leverandørens estimat og det antas at forventet besparelse ikke oppnås Optimalisering av oppgave- og arbeidsfordeling er i prosess. Et høyt sykefravær i virksomheten høsten har ført til merkostnader til innleie av vikarer og bistand fra leverandør til Lønn/HR systemet. Ny innrapportering av ansettelses- og inntekstsforhold (A-meldingsom er en ny modul i HR lønn systemet er gjennomført. Status: Prognose besparelse Avvik Estimert resultatforbedring må forskyves til Sum tiltak effektivisering Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 3.7 Skoler Barnevern Kommunale veger Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Nye anbud/roder samt redusert standard på vintervedlikehold, redusert vedlikehold av private veger m.v. Arealbruken i kommunale bygg gjennomgås med sikte på å redusere arealer. Konkret foreslås kulturskolens virksomhet flyttet til ordinære skolelokaler. Redusert sommerhjelp samt vikarbruk ved sykefravær. Støtteordninger avgrenses til barn og unge? Redusert tjenestetilbud "Møteplassen" er psykisk helse for lavterskel kultur voksne, flyttes til helse. Redusert lærertetthet Redusere antall lærere, spesielt på og/eller lederressurs ungdomstrinnet. Vurdere utgiftsdekningen som Utgiftsdekning Barnevern Barnevernet tilbyr Iverksatt. Vintervedlikehold; to entreprenører Re maskin og Hermansen gartneri deler på brøyterodene. Sentrumsrodene vintervedlikeholdes av egne mannskaper og maskiner starter arbeidet med arealeffektivisering av kontorer, arkiv, kjøkken og samtalerom i Rådhuset bygg B. Nye tilpassninger med flytting av vegger o.l. Avtale med Sande Produkter om sommer park vedlikehold er fulgt opp. Avtalen evalueres til høsten. Ny utvidet avtale med Sande produkter ift parktjenester (sommer) iverksettes for Støtteordningene er revidert og det tas hensyn til dette. Reduksjonen på 200' er ivaretatt i tildelingene for Gjennomført Ivaretatt i budsjettet for Tiltaket iverksatt. Besparelse er oppnådd samlet

17 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 17 av 25 Tiltak nr Ansvarlig virksomhet 4000 Kulturtjenesten Navn tiltak Kostnadsreduksjon bibliotek Beskrivelse av tiltaket Utredningen skal finne svar på mulige konsekvenser av reduksjon i personalressurs med 20 % stilling eller redusert nettoramme med 10 %. Det forutsettes at biblioteket holder sommeråpent Status fremdrift - kommentarer: Tiltaket er gjennomført. Reduksjoner i ekstrahjelp og driftsposter. Det er ikke grunnlag for reduserte rammer. Tilsyn viste 3.11 Oppvekst Voksenopplæring tilbud Redusere tjenester til minimum at tilbudet heller var for lite i antall timer. Oppfølging vedbalvedtak: ord leirskole Haga vår Barneskolene Kutte leirskole barnetrinn Leirskoletilbud fjernes* Rimelig ubemannet leirskole i nærmiljøet lagt til høst 8.trinn fra Oppvekst Skoleskyss kommunalt Gjennomgang lokale vedtak "farlig Trafikksikkerhetsplan vedtatt juni-14. Samme skolevei". lovpålagte nivå, ingen besparelse. Korrigere undervisningstimer i tråd 3.15 Skoler Fjerne ekstra time b-trinn med nasjonalt. Sande har i dag 48 Ny fag- og timefordeling i tråd med nasjonale krav. årstimer mer per klasse for ett trinn på Vedtatt adm vår-14 og gjeldende fra høst-14. Midlene barnetrinnet. Dette gir mer er tatt ut av budsjettet til skolene. undervisning, men er ut over fag- og timefordeling nasjonalt Bolig og fritid 3100 Bolig og fritid Kirke og trossamfunn Aktiv natt til passiv natt /justering av turnus Avtale med Sande Produkter Effektivisering av kjøkkentjenester Kirken rammereduksjon Overgang aktiv natt til passiv natt Bolig og fritid/justering av turnus Ny forhandling av avtalen med Sande Produkter. Kutte 126 % stilling i kjøkkentjenestene. Generell økonomisk rammereduksjon på samme nivå som øvrige sektorer/virksomheter. Ble gjennomført i forbindelse med ny turnus som ble laget og iverksatt fra Rådmann har tatt initiativ til gjennomgang av avtale Prosess ledes av kommunalsjef i samamrbeid med -800 virksomhetsleder. Utkast til løsning fremmes før sommeren Status: Prognose besparelse Avvik Gjennomført Var innarbeidet i budsjettet for, men det ble et merforbruk på 64'. Foreslått besparelse opprettholdes i 2015, men justeres ned med 100' i 2016 og 247' fra Sum tiltak standard reduksjoner ny_ KST 2300 Oppvekst felles Styrking av tidlig innsats i barneskolene Det settes av 1,2 mill til styrking av tidlig innsats i barneskolene Midler ble fordelt med 5/12-effekt, dvs alt ble ikke brukt i -14, men vil bli brukt fullt ut i Sum foreslått tiltak * Føringer fra KST-vedtaket: Leirskoletilbudet består i, men gjennomgås for å finne optimal faglig og sosial effekt innenfor knappest mulig økonomisk ramme. Vi ønsker at det ses på løsninger i nærmiljø, med tanke på å nyttiggjøre sjø-/eller skogsbaserte kvaliteter. Nytt tilbud trer i kraft fra 2015.

18 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 18 av 25 5 Oppfølging av kommunestyrevedtak KST-sak Møtedato Saksnavn Kommentarer Status Frist / sak opp i KST: Revidert frist / Utsatt / KST-8/ Utredning om mulig fremtidig samarbeid mellom barnevernet i Sande og Svelvik Rådmannen bes utrede et organisatorisk, administrativt og faglig samarbeid mellom barnevernet i Sande og Svelvik. Utredningen skal legges fram med innstilling for kommunestyret. Det må fattes positive vedtak i begge kommuner for å endre organisasjonsmodell. Lagt på is ut. Redusert og uavklart situasjon når det gjelder både bemanning og budsjett i begge kommunene. Må få intern oversikt og budsjettkontroll før samarbeid. Meldt muntlig i KOP. Nytt initiativ sommer-14, men Svelvik etablerer eget. Vil også påvirkes av kommunestruktur. Utsatt KST-21/ Rullering av trafikksikkerhetsplan 2013 KST-37/ Bosetting av flyktninger KST-48/ Gjennomgang av BPA med brukerundersøkelse HOS-utvalgets innstilling falt med 13 mot 12 stemmer Saken utsatt. Planen er drøftet i et arbeidsmøte i NMK-utvalget i august. Sluttbehandllet juni. Sande kommune tar imot 10 flyktninger for. Innen skal det utredes muligheten for å finansiere og bygge boliger slik at Sande kommune kan ta imot 15 flyktninger pr. år fra Det er satt av budsjettmilder på investering til bygging av boliger i handlingsplan Fellesforslag i 7 punkter ble vedtatt mot 2 stemmer. Er utført. Ny sak kommer i. KST-74/ BPA - retningslinjer driftskonto Vedtatt. Vil bli sluttført i. KST-1/14 Tjenestebeskrivelser - pleie og rehabilitering KST-2/14 Avtale om innkjøpssamarbeid i Vestfold VOIS KST-3/14 Kjøp av ideelle andeler av fast eiendom i innkrevingsøyemed. Tillegg til revisjon av kortsiktig KST-4/ handlingsprogram for idrett, friluftsliv og kultur KST-5/14 Revisjon av tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål. Vertskommuneavtalen godkjent. Kemneren i Drammensregionen gis fullmakt Vedtatt med 23 mot 2 stemmer. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling vedtatt Arbeide videre med retningslinjene i

19 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 19 av 25 KST-sak Møtedato Saksnavn Kommentarer Status Frist / sak opp i KST: Revidert frist / Utsatt / KST-6/ KST-7/ Samarbeid mellom Sande kommune og Svelvik kommune om bergerområdet - ny behandling Fritak fra politiske verv - Tone Fuhre Pettersen Tjenestebeskrivelser virksomhet Folkehelse Formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 2 stemmer.. HOS innstilling enstemmig vedtatt. KST-8/ Tilleggsforslag falt med 20 mot 5 stemmer. KST-9/ Evaluering av God Oppvekst høst 2013 rapportering tas årlig Tatt til orientering Ung i Vestfold - Ungdomsundersøkelsen - KST-10/ Plan for vedtatt. videre KST-11/ Handlingsplan for folkehelse - Statusrapport for 2013 og Handlingsprogram for MOT innarbeides i planen. KST-12/ Politisk organisering og lønns- og arbeidsbetingelser for folkevalgte - oppnevning av utvalg KST-13/ Forvaltningsrevisjon - barnehager KST-14/ Utredning av kommunestruktur KST-15/ Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale selvstyre KST-16/ Høring - Reservasjonsordning for fastleger Legges fram for KST Tilbakemelding til kontrollutvalget ? Formannskapets innstilling til pkt. 1-6 enstemmig vedtatt. Pkt. 7 vedtatt med 20 mot 5 stemmer. Tilleggsforslag falt med hhv. 21 mot 4 og 22 mot 3 stemmer. Støtter KS's forslag Ordførers innstilling enstemmig vedtatt Pkt. 1 vedtatt med 24 mot 1 stemme. Pkt. 2 enstemmig vedtatt. KST-17/ Årsberetning 2013 Sande kommune Saken utsatt til junimøtet. Se ny sak KST-36/ KST-18/ Regnskap 2013 Sande kommune Saken utsatt til junimøtet KST-19/ Finansrapport 2013 Saken utsatt til junimøtet Kommuneplan Sluttbehandling KST-20/ av samfunnsdelen Kommuneplanens arealdel KST-21/ Planforslag til førstegangsbehandling og offentlig ettersyn. Kommuneplanutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

20 Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 20 av 25 KST-sak Møtedato Saksnavn Kommentarer Status Frist / sak opp i KST: Revidert frist / Utsatt / KST-22/ KST-23/ Ny grunnleieavtale Lersbrygga - ramme for forhandlinger Sluttbehandling - Lersbryggen - GBNR 121/50 Lersbryggen barnehage og klubbhus Sluttbehandling - GBNR 18/17 og 18 KST-24/ detaljert reguleringsplan Wingejordet 9-11 Detaljert reguleringsplan for Selvik skole - KST-25/ sluttbehandling Detaljert reguleringsplan for GBNR 38/1 - KST-26/ Bolstadgata 16 2.gangs behandling Søknad om fritak som meddommer i KST-27/ tingretten - Runar Brekke Søknad om fritak for meddommeransvar - KST-28/ Hans Petter Killingdalen Retningslinjer vedr. behandling av utslipptillatelser - mindre private KST-29/ avløpsanlegg under 50 Pe - i områder hvor det er planer om etablering av kommunalt avløpsanlegg Søknad om skjenkebevilling - Seilet KST-30/ sportsbar.. Innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt Innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt Innstilling vedtatt med 22 mot 2 stemmer.... KST-31/ Behandling av mislighetssaker. KST-32/ Oppfølging forvaltningsrapport - dokumenthåndtering i Sande kommune. KST-33/ Prosjektplan og forvaltningsrevisjon Tatt til orientering KST-34/ Årsrapport kontrollutvalget 2013 Tatt til orientering KST-35/ Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i KST-36/ Årsberetning 2013 Sande kommune.

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/

Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Utvalg for levekår 20.09.2016 Utvalg for teknikk og miljø 22.09.2016 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/296-44 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak:

Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak: Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den 07.09.2011. Vedtak: 1. orslag til rullering av Kommunedelplan Oppvekst 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: a. Kap. 5.3. Det er skrevet

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold. 19.mai 2016

Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold. 19.mai 2016 Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold 19.mai 2016 Hva skjer i Sande kommune? Plannettverket i Vestfold 19.mai 2016 Kommunereform Folkeavstemming ved valget i 2015 53% stemte for at Sande skal

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer