PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSEFAG AVDELING FOR LÆRARUTDANNING OG IDRETT AVDELING FOR SAMFUNNSFAG PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015 Velkommen til innføringskurs i rettleiing! Målsetjing Målsetjinga med kurset er å auke din kompetanse som rettleiar til studentar, kollegaer eller andre når det gjeld korleis rettleiing kan fremme læring kva kjenneteiknar ein rettleiingsprosess rettleiing og evaluering ulike verktøy i rettleiing den rettleiande samtalen, kommunikasjon som fremmar rettleiing avklaring av eiga rettleiingsrolle Målgruppe og innhald Hovudmålgruppa for kurset er praksisrettleiarar, praksislærarar og kontaktsjukepleiarar som rettleier studentar på høgskulen sine praksisplassar. Kurset vil også vere relevant for rettleiarar i andre organisasjonar. Mange brukar dette kurset som ei hjelp til betre å kunne rettleie kollegaer eller andre som ein gjev rettleiing til. Rettleiing er eit utprega tverrfagleg felt, og knapt nokon teori eller metode er unik for ein spesiell sektor eller fag. Det er derfor naturleg med ei tverrfagleg deltakargruppe på kurset. På kurset får du innføring til ein rettleiingsstrategi som er prega av reflekterande rettleiing. Dette er eit felles trekk ved rettleiing og coaching innan ulike fag og sektorar, og gjeld rettleiing til både studentar i praksis, kollegaer, brukarar, elevar osb. På same måte som annan profesjonell kompetanse må rettleiinga tilpassast den konkrete situasjonen du er i der og då; kva som er det konkrete føremålet med rettleiinga, den som vert rettleia sine kunnskapar og perspektiv osb. Rettleiing kan derfor aldri bli som ei oppskrift. Dagar for praksisfeltet Lærarar, barnehangelærarar og sjukepleiarar har ein dag som er spesiell med tanke på å rettleie studentar i deira praksis. For lærarane og barnehagelærarane er dette 24. september i Sogndal og 1. oktober i Førde. Sjukepleiarane har denne dagen 21. oktober. Då deltek dei på kontaktsjukepleiarkonferansen. Andre studentar som ikkje er knytta til desse fagfelta har lesedagar desse dagane. Dato for samlingar, studieplan, overnattingsalternativ Kurset i Førde 1

2 Kurset i Sogndal Eventuelle endringar på for eksempel program/timeplan før studiestart vil bli lagt ut informasjon om på desse sidene. Vi ber om at du sjekkar sida for din studiestad om lag ei veke før studiestart. Organisering, arbeidsmåtar og omfang Innføringskurset har ein kombinasjon av førelesingar og rettleiingsøvingar. Det er to skriftlege arbeidskrav knytt til eigen rettleiingspraksis på eigen arbeidsplass og tre samlingar (á om lag 2 timar) i nettverksgrupper. Desse samlingane kan leggast i tilknyting til dei ordinære samlingane eller til andre tidspunkt etter avtale med dei andre studentane i gruppa. Meir informasjon om dette får du på første samling. Då blir de delt inn i nettverksgrupper. Alle deltakarane har dei same krava til frammøte (80 prosent). For å gå opp til eksamen, må krav til frammøte og arbeidskrav vere gjennomført. Utdanninga har eit omfang på 15 studiepoeng. Dette tilsvarer omlag 400 arbeidstimar for den enkelte student, og omfattar alt arbeid i samband med studiet, inkludert sjølvstudium og eksamensskriving. For å få studiepoeng må du ta eksamen. Dei som ikkje tek eksamen får kursbevis. Arbeidskrava må vere godkjende for å få kursbevis. Kurset er eit opptakskrav til emnet Rettleiing og mentorutdanning 2, som startar våren Kurset er eit opptakskrav til emnet vidareutdanning i rettleiing, som startar våren Det er og ein fordel å ha kurset om du ynskjer å går vidare på Rettleiing og Coaching i leiing, som startar våren Eksamen Individuell skriftleg heimeeksamen knytt til rettleiingspraksis og utvikling av eiga rettleiarrolle. Omfang 2500 ord +/- 10%. Gradert karakter A-F. I eksamensoppgåva skal tematikken knytast til eigen praksis/eigne erfaringar, og oppgåva skal følgje vanlege retningslinjer for oppgåveskriving. Det vert informasjon om dette på siste samling. Oppgåvetekst blir utlevert i Fronter 26. november kl. 9. Frist for elektronisk innlevering 10. desember kl. 14. E-lærings-system Kurset har eit eige elektronisk klasserom på nettet, Fronter. Fronter er eit praktisk og effektivt kommunikasjons-, informasjons- og læringshjelpemiddel. For å få tilgang, treng du brukarnamn og passord, som du får ved registrering før studiestart. På Fronter vil du finne aktuell informasjon om kurset, eventuelle endringar undervegs i studiet, andre meldingar etc. Dei tre arbeidskrava i kurset blir innlevert via Fronter, og eksamensoppgåva blir lagt ut her. Eksamensoppgåva levarast i Fronter i PDF format. Det vil bli tilbod om eit kortkurs i bruk av Fronter på dag 1. på kurset. Fagleg ansvarleg er Erling Nydal, avdeling for helsefag, telefon , Førelesarar er Dorthea Sekkingstad, avdeling for lærarutdanning og idrett, Inger Johanne Solheim, avdeling for samfunnsfag, Erling Nydal, avdeling for helsefag. E-post og telefon til forelesarane finn du i Fronter. Praktisk informasjon Førde Bente Walaker, avdeling for helsefag telefon

3 Sogndal Heidi Stenseth, avdeling for lærarutdanning og idrett, telefon Helene Erfjord, avdeling for samfunnsfag Til første samling kan det vere ein fordel at de har fått tak i følgande bøker: Skagen, K.(2013). I veiledningens landskap: innføring i veiledning og rådgivning. [Oslo], Cappelen Damm akademisk. 2. utg. (184 sider) Og Boge, M., Markhus, G., Moe, R., Ødegaard, E. E. (2009):Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i grupper.2. utgåve Bergen: Fagbokforlaget. (139 sider) 3

4 TIMEPLAN Med atterhald om endringar Program 1. samling Førde 3. september kl Sogndal 1. september kl Ansvarleg Heidi Stenseth (Sogndal) eller Bente K. Walaker (Førde) Registrering og velkomst. Kaffi/te. Tildeling av brukarnamn og passord til Høgskulen sitt interne datasystem (for dei som ikkje har gjort det på førehand). Presentasjon av deltakarar og av kurset (innhald, læringsmål, arbeidsmåtar og pensum) Rettleiing som fagfelt, ulike syn på rettleiing og rettleiarrolla Rettleiarkompetanse; personlege føresetnader og rettleiingsfagleg kompetanse Rettleiing i lys av ulike perspektiv på læring Tilbod om fronterkurs korleis vi bruker fronter i studiet Førde 4. september kl 9 15 Sogndal 2. september kl 9-15 Ansvarleg Erling Nydal Gjennomgang av arbeidskrav Ulike omgrep og modellar i rettleiing -handlings- og refleksjonsmodellen, meisterlære, systemisk rettleiing, gestaltrettleiing Praktisk yrkesteori hos rettleiar og den som vert rettleia - utgangspunkt for rettleiing Fasar i læringsprosessen følgjer for rettleiinga Den rettleiande samtalen Rettleiingsgrunnlag Program 2. samling Sogndal 23. september kl Dag for Undervisingssektoren Sogndalsgruppa Praksislærar som vurderer: kva inneber dette av utfordringar og praktiske oppgåver? Å skriva rettleiingsdokument Frå student til nytilsette Førde 24. september 1) kl Rettleiingskonferanse for alle i FØRDE sjå eige program Studentane på innføringskurset er meldt på konferansen. De må berre velje kva parallellsesjon de ynskjer å delta på. Om de ynskjer servering og lunsj på konferansen må de betale det sjølve. Påmelding til parallellsesjon og lunsj skjer I FRONTER. Ikkje via nettsida til rettleiarnettverket. Førde 25. september kl 9-15 Dag for Undervisingssektoren Førdegruppa Praksislærar som vurderer: kva inneber dette av utfordringar og praktiske oppgåver? Å skriva rettleiingsdokument Frå student til nytilsette 4

5 Program 3. samling Førde 21. oktober kl Dag for kontaktsjukepleiarar Ansvarleg: Dagrunn Kyrkjebø, Bente Egge Søvde Praksisplassen som læringsarena, læreprosess og læreføresetnader Å rettleiie student og kontrollere kompetanse, skikkavurdering Informasjon frå lærarar om forventningar i dei ulike praksisperiodane. Refleksjon og samtale ( meir info kjem) Førde 22. oktober kl Sogndal 20. oktober kl Ansvarlege Inger Johanne Solheim og Dorthea Sekkingstad personleg kompetanse eigen kommunikasjonsstil støttande og utfordrande kommunikasjon Førde 23. oktober kl 9-15 Sogndal 21. oktober kl 9-15 Ansvarlege Inger Johanne Solheim og Dorthea Sekkingstad personleg kompetanse eigen kommunikasjonsstil støttande og utfordrande kommunikasjon Program 4. samling Førde 18. november kl 9-15 Sogndal 16. november kl Ansvarleg Erling Nydal Forteljing og refleksjon Gruppeprosessar og utfordringar i grupperettleiing Konstruktive læreprosessar Førde 19. november kl Sogndal 17. november kl 9-15 Maktforhold og etikk i rettleiing Situasjonsavhengig rettleiing Oppgåveskriving Oppsummering og evaluering av kurset Pensum PRA 135 Innføring i rettleiing hausten 2015 Bøker : Pensum Pensum PRA 135 Innføring i rettleiing hausten 2015 Boge, M., Markhus, G., Moe, R., Ødegaard, E. E. (2009):Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i grupper.2. utgåve Bergen: Fagbokforlaget. (139 sider) Karlsen, T. J. (red.) (2011):Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. minus Kap.4. Oslo: Gyldendal Akademisk ( 218 sider). 5

6 Løve, T. (2005).Vejledning ansigt til ansigt: teorier og metoder i den individuelle vejledning.fredensborg, Studie og erhverv.2. utg. Kap 2,6,9,10 (118 sider) (fleire av dei andre kapitla inngår i pensum på vidareutdanning i rettleiing PRA 136) Skagen, K.(2013). I veiledningens landskap: innføring i veiledning og rådgivning. [Oslo], Cappelen Damm akademisk. 2. utg. (184 sider) Ulleberg, I.(2014)Kommunikasjon og veiledning : en innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori med historier fra veiledningspraksis. (2. utg) Universitetsforlaget Oslo ID: ISBN Skagen, K.(red.) (2011):Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2. utg). (minus kap. 3 og 8) Bergen: Fagbokforlaget (167 sider). Artiklar i kompendium (Vert formidla ved studiestart). * Bjørndal, C.R.P ( 2009): Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I: Brekke, Mary og Søndenå, Kari ( red.)veiledningskvalitet.oslo, Universitetsforlaget. (20 sider) *Gjems, L. (1995): Gruppeprosesser og utfordringer i gruppeveiledning. I Gjems,Liv (1995):Veiledning i profesjonsgrupper. Universitetsforlaget. s (16 sider) * Guldhav, K. V. (2007): Gamle kjende nye stemmer. Undring kring kollegarettleiing. I Fossøy, I., Hoff, M., Solheim, M., Terum, I.(red) (2007):Årbok for Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane HSF-rapport 3/2007. Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane. S (14 sider) *Kristiansen, A., Mathisen, P. (2005): Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. I Norsk pedagogisk tidskrift (2005)nr 03 Side : (9 sider) *Killèn, K. (2012). Profesjonell utvikling Faser og utfordringer (kap 4)i Profesjonell utvikling og faglig veiledning: et fellesfaglig perspektiv4. utg Oslo, Gyldendal akademisk. kap 4 (45 sider) * Røkenes, O. H. (2012). Bakgrunn og væremåte. I Røkenes, Odd Harald og Per-Halvard Hanssen (2012).Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.bergen, Fagbokforl.3.utgåve (45 sider) *Søndenå, K., Sundli, L. (2004): Veiledning i praksisfeltet. Rom for refleksjon og didaktisk nytenkning eller bare kloning og speiling? I Brekke, M. (2004):Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring: læring, undervisning og danning i lys av ny forskning.kristiansand: Høyskoleforlaget (23 sider). *Ulvestad, A. K. (2012): Makt i og rundt veiledningsrommet ( kap.8). I: Ulvestad, A. K., Kärki, F. U. ( red.) (2012)Flerstemt veiledning.oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1. utgåve (15 sider) 1153 sider Pensum kan bli utvida med artiklar Kjøp av litteratur Førde: Bøkene (unnateke Løve) kan kjøpast hjå bokhandlarar i Førde, eller bestillast gjennom din lokale bokhandel/via internett. Bokhandlarane i Førde har fått boklistene og skal ha pensumbøkene tilgjengeleg. Kompendiumet kan kjøpast i sørvissenteret på høgskulen. Sogndal: Både bøker (unnateke Løve) og kompendiet kan kjøpast i studentbokhandelen; Fjordbok. Fjordbok ligg rett ved Avdeling for lærarutdanning i Sogndal; i det nye stadionbygget. Tlf , e-post: Bøkene kan også bestillast gjennom din lokale bokhandel/via internett. 6

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSE- FREMJANDE ARBEID AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA ALDRING OG ELDREOMSORG FORDJUPING I ALDRING OG ELDRE- OMSORG / SOMATISKE SJUKDOM- MAR

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer

Detaljer

STUDIEHANDBOK 2003/2004

STUDIEHANDBOK 2003/2004 STUDIEHANDBOK 2003/2004 1 GENERELL INFORMASJON 2003/2004 INNHALD GENERELL INFORMASJON Kjære brukar................................................................... 5 Studieåret 2003/2004...........................................................

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode: KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 1: KFKNU 26100 Norsk 2 emne 2: KFKNU 26200 Engelsk emnenavn Norwegian Level 2, Secondary

Detaljer

Pedagogisk plattform for biblioteket, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Pedagogisk plattform for biblioteket, Høgskulen i Sogn og Fjordane Pedagogisk plattform for biblioteket, Høgskulen i Sogn og Fjordane For betre forsking og undervisning Tett på forskar og student Juni 2015 Side 1 Innhold 1. Målet med ei pedagogisk plattform... 3 2. Mål

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR

VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR INNHALD VELKOMMEN...3 FØR DU STARTAR PÅ STUDIET...5 FØRSTE MØTE MED NHH...6 PRAKTISK INFORMASJON VED SEMESTERSTART...9 LÆRINGSMILJØ...11 DATAUTSTYR OG NETTVERK...12

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2010/1228-2953/2011 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/44 Høgskulestyret 16.06.2011 MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 Verd å vite 2004-2005 INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 INNLEDNING... 19 MÅL... 21 INNHOLD... 22 Hovedemne 1: Felles innholdsdel (30 studiepoeng)...

Detaljer

Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena

Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena Studiepoenggivande kurs 10 studiepoeng Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I HORDALAND Garden som pedagogisk ressurs

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer