Prosjektavslutning Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektavslutning Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord"

Transkript

1 Prosjektavslutning Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord Prosjektet Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord er no inni ein avsluttande fase, og vi ynskjer i den samanhengen å gje dykk ei oppsummering av tiltaka som har vore gjennomført i prosjektet. Målsettinga er likevel at Nettverka innan Skog, Grønt Samarbeid, Mat & Reiseliv og Småkraftverk skal halde fram. I samband med avslutninga av prosjektet er det laga ein prosjektrapport, og under finn de eit samandrag av denne med oversikt over aktivitetane som er gjennomført i hovudprosjektet. Vi vil også nytte høvet til å takke alle som har delteke og bidratt i prosjektet, og ynskje dykk lukke til vidare!! Vennleg helsing Karina Mæhle Prosjektleiar Roald Brekke Prosjektansvarleg Oppsummering - Hovudprosjektet Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord - 1. Samandrag I prosjektet Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord er Hovudprosjektet gjennomført.. Vi har gjennom prosjektet prøvd å sette fokus på næringa på ein positiv måte. Resultata frå gardsbesøka har gjort det lettare å setja i verk målretta tiltak for næringa og for den enkelte gardbrukar i prosjektet og i åra frametter. Gjennom prosjektet har tiltaksapparatet i Osterfjord, landbrukskontora og organisasjonane fått eit felles forum, som har ført til betre samordning mellom dei ulike aktørane i arbeidet med næringsutvikling innan landbruket. Siktemålet var å organisera arbeidet og aktivitetane på ein slik måte at vi best mogleg skulle klarer å stetta behova til gardbrukarane for å oppnå nyskaping innan landbruket i Osterfjord, sett på bakgrunn av tilgjengelege ressursar i prosjektet. Resultatet: Osterfjord Næringssamarbeid 1

2 10 gardbrukarar/ personar med gardstilknytting deltok ved etablerarkurs hausten gardbrukarar har gjennomført coaching det er oppretta 4 nettverk, Mat & Reiseliv, Grønt Samarbeid, Småkraftverk og Skog minst 35 gardbrukarar har eller er i ferd med å realisere ein nyetablering eller er deltakar i eit utviklingssamarbeid med andre gardbrukarar Erfaringar frå prosjektet viser at for å få til nyskaping innan landbruket, er det behov for langsiktig og målretta næringsutvikling. Ein av grunnane til at dette tek tid, er at mange av gardbrukarane som har planar om nyskapingar har fast arbeid utanom garden. 2. Tiltak og aktivitetar i prosjektet Under finn de ein oversikt over dei ulike aktivitetane som har vore gjennomført i hovudprosjektet Våren 2003 Prosessamling med fokus på rettleiarrolla, utvikling av samtaleskjema og informasjon om arbeidet til tiltaksapparatet i Osterfjord og Fylkesmannen i Hordaland ved Landbruksavdelinga. Utvikling av Samtaleskjema som vart nytta i samband med gardsbesøka Oppstartsmøte, 4 like møte på Osterøy, Dale og Modalen der 46 personar deltok. Tema: Vinn eller forsvinn, utfordringane i landbruket i åra frametter og gjennomgang av samtaleskjema og førebuing til gardsbesøka. Gardsbesøk; 58 gardbrukara har takka ja til besøk, og pr. 20. juni 2003 var 49 besøkt og 68 personar har vore med på samtalane. Fellesarrangement Osterfjord Marknad i samband med Dale Dagane På arrangementet deltok 20 gardsbruk frå heile regionen Det har vore skriven om lag 7 avisartiklar og 1 radiointervju om prosjektet Gjennomført 7 prosjektmøte Hausten 2003 I byrjinga av august 2003 vart det sendt ut Informasjonsskriv til alle deltakarar i prosjektet Fredag 29. august 03 var det Nyskapingsseminar på Dale med 34 deltakarar frå Osterfjord, Voss og Os. Studietur til Småkraftverk i Eksingedalen, Modalen og Samnanger vart arrangert laurdag 30. august 03 med 41 deltakarar. Osterfjord Næringssamarbeid 2

3 I samarbeid med Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Vaksdal Næringsselskap AS, Industrikonsulenten på Osterøy og Læresenteret på Dale har prosjektet gjeve tilbod om kompetanseheving innan etablering, småkraftverk, vidareforedlinga av mat, data osv. Om lag 21 gardbrukarar har delteke på kursa. Studietur til Hardanger og Folgefonn- halvøya vart gjennomført 24. og 25. oktober gardbrukarar og 5 tilsette i tiltaksapparatet var med på turen som var både interessant og lærerik. Det er gjennomført 4 Prosjektmøte Vår- og haust gardbrukarar har eller held på å gjennomføre coaching, 10 coachar har vore på kurs for å auka kompetansen innan coaching i regionen. Vi har oppretta 4 Nettverk, Mat & Reiseliv, Skog, Småkraftverk og Grønt Samarbeid. Nettverka har gjennomført nettverkssamlingar og som resultat av nettverksarbeidet er det etablert 2 nettverkssamarbeid, 1 innan kommersialisering av hjortejakt på Osterøy og eit reiselivssamarbeid, dvs. Den Grøne Sløyfa Det er gjennomført kurs for tiltaksapparatet i Nettverksbygging. Om lag 20 gardbrukarar har eller er i ferd med å realisere nyetableringar eller er deltakarar i utviklingssamarbeid med andre gardbrukarar Vi har hatt 5 prosjektmøte 3. Aktivitetar og tiltak i Nettverka Småkraftverk Koordinator : Johannes Gjerstad Fagansvarleg: Lars Mjøs prosjektet var tysdag 12. august 2003 på orientering om Midtre Eksingedalen Kraftsamarbeid i Eksingedalen. Frå prosjektet møtte Lars Mjøs, Karina Mæhle og Roald Brekke. på bakgrunn av møtet vart det sendt søknad om etablerarstøtte for å gjera forundersøkingar i samband med eventuelle framtidige utbyggingar. Samarbeidet fekk etablerarstøtte gjennom Vaksdal kommune og Vaksdal Næringsselskap AS. Osterfjord Næringssamarbeid 3

4 arbeidsmøte/ kurs 7. oktober 2003 på Osterøy. 9 deltakarar frå prosjektet var med på samlinga. På kurset vart det gjennomført analyse av driftspotensialet til småkraftverk i nettverket for å sjå om desse er drivverdige. Det er arbeidt med å få ferdig analyser av utbyggingspotensialet til småkraftverk i regionen. For meir informasjon om nettverket kan de kontakte: Lars Mjøs, tlf: Skog Koordinator/ Fagansvarleg: Terje D. Kvamme Nettverkssamling onsdag 16. desember 2003 på sagbruket til Arild og Pål Solberg på Osterøy onsdag 16. des med 6 deltakarar. Tema for samlinga var omvisning på sagbruket, kva er eit nettverk og drøfta kva dei ynskja å nytte nettverket til. Studietur til Hardanger torsdag 17. juni 2004 torsdag 17. juni 2004 var 6 deltakarar og nettverkskoordinator Terje D. Kvamme og Karina Mæhle på studietur til Hardanger. Vi besøkte eigarar av sagbruk og medlemmer i Hordatre - ein lærerik og interessant tur. Terje D. Kvamme har hatt samtalar med deltakarane i Nettverket og det er søkt om etablerarstøtte for 2 av deltakarene. Skogkveld på Verpelstad sag tysdag 26. oktober 2004 Det var 18 deltakarar med på denne samlinga og Sigbjørn Lien frå Voss deltok. Skogsnettverket har konkrete planar for aktivitetar til våren og interesserte kan ta kontakt med Terje D. Kvamme, Vaksdal kommune, tlf: Grønt Samarbeid Koordinator: Lillian Bjørnseth Fagansvarleg: Sture Helle Oppstartsamling Osterøy museum tysdag 3. februar 2004 Samlinga var meint som ein oppstart av dette nettverket, men dessverre var det få som møtte. Samtalar med deltakarane Lillian Bjørnseth kontakta alle medlemene i nettverket og samtala med dei om ynskjer og forventningar til nettverket Besøk på Verpelstad gard laurdag 17. april 2004 Osterfjord Næringssamarbeid 4

5 Omvisning på sagbruk og produksjonslokale for mat på garden. Siri Byrkjeland fortalde som sine erfaringar med tenesteyting på garden gjennom Grønt Samarbeid. Informasjon og erfaringsdeling om vidareforedling av kjøtt og mjølk ved Lars Tyssebotn. Besøk på Skjerping gard tysdag 27. april 2004 Omvisning og erfaringsdeling med Ellinor Skjering. Presentasjon av deltakarane og ideutveksling Studietur i Nordhordland laurdag 23. oktober 2004 var nettverka Grønt Samarbeid og Mat & Reiseliv på studietur til Nordhordland. Der besøkte vi Bruvoll Camping og Hytter som driv med aktivitetar i naturen retta mot barnehagar, skuleklassar, funksjonshemma, turistar og firma. På Hjelmås Hestesenter og Bestefarsstova fekk vi omvisning på hestesenteret og nyopna kursog selskapslokale og servert lunsj. Turen vart avslutta på Tjore Gardsmat som lagar/ produserar spekepølse, spekemat og vakuumpakka feskkjøt av storfe og driv eigen gardsbutikk. For meir informasjon om nettverket kan de kontakte: Sture Helle, tlf: eller Lillian Bjørnseth, tlf: Mat & Reiseliv Koordinator: Anette Fitje og Karina Mæhle Fagansvarleg: Sture Helle 1. Nettverksamlingar Under finn de ei opplisting av aktivitetar i nettverket for Mat & Reiseliv. Vi har sett det som ein føremon at nokre av samlingane har vore i lag med nettverket for Grønt Samarbeid, grunnen til dette er at ein del av gardbrukarane er medlemmer av begge nettverka og at tema for samlingane har gjort av vi har sett det som positivt å kombinere desse nettverka. Osterøy Museum tysdag 3. februar 2004 Oppstartsamling for Nettverket og tema på samlinga var næringsutvikling knytt til utmarksressursar ved Tore Henrik Øye, Hordaland Bondelag. På møtet vart det gjeve innspel til det vidare arbeidet i nettverket. Informasjonsmøte om Mattilsynet måndag 29. mars 2004 Tilsette hos Mattilsynet avd. Voss informerte om den nye organisasjonen og svarte på spørsmål vedrørande mathygiene. Godt oppmøte. Osterfjord Næringssamarbeid 5

6 Besøk på Verpelstad gard laurdag 17. april 2004 Omvisning på sagbruk og produksjonslokale for mat på garden. Informasjon og erfaringsdeling om vidareforedling av kjøtt og mjølk ved Lars Tyssebotn og Siri Byrkjeland fortalde som sine erfaringar med tenesteyting på garden gjennom Grønt Samarbeid. Besøk på Havråtunet laurdag 5. juni 2004 Tema på samlinga var omvisning på Havråtunet, erfaringsdeling ved Håkon Tveiten om vidareforedlinga av kjøtt og orientering om etablerarordningar ved Åshild Stokke frå Innovasjon Norge. Studietur i Nordhordland laurdag 23. oktober 2004 var nettverka Grønt Samarbeid og Mat & Reiseliv på studietur til Nordhordland. Der besøkte vi Bruvoll Camping og Hytter som driv med aktivitetar i naturen retta mot barnehagar, skuleklassar, funksjonshemma, turistar og firma. På Hjelmås Hestesenter og Bestefarsstova fekk vi omvisning på hestesenteret og nyopna kursog selskapslokale og servert lunsj. Turen vart avslutta på Tjore Gardsmat som spekepølse, spekemat og vakuumpakka feskkjøt av storfe og driv eigen gardsbutikk.. For meir informasjon om nettverket kan de kontakte: Sture Helle, tlf: eller Anette Fitje, tlf: Osterfjord Næringssamarbeid 6

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010.

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Til Fylkesmannen landbruksavdeling Førde Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Prosjekteigarar: Sandane Næringshage AS saman med Innvik Fruktlager og Gloppen Produsentlag

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare.

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Enno eit år er gått og det er tid for helsing til årsmeldinga vår og dykk medlemer. Det er ikkje vanskeleg å sjå tilbake og seia at året har vore fullt av både gode,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim 57501 ODDA Næringshagen 53650711 53 65 07 01 Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret:

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Styret i Hordaland Bondelag 2011

Styret i Hordaland Bondelag 2011 Hilsen fra lederen Det har vært et begivenhetsrikt år. Som ny leder ble det første styremøtet avholdt i Paris. Jeg ble kastet ut i innspurten av den flotte budstikkestafetten. Alle hadde store forhåpninger

Detaljer

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY Årsmelding 2011 Godkjend i styringsutvalet 26.3.2012 Forutan direkte oppdrag for etablerarar og bedrifter og sekretærfunksjonen for Osterøy Industrilag, har følgjande oppgåver

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland nokre erfaringar og resultat

LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland nokre erfaringar og resultat LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland nokre erfaringar og resultat Eli Janette Fosso HLB Arbeidsrapport nr.3, 2013 ISBN Finst berre i elektronisk utgåve LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

IPT-nettverket i Telemark

IPT-nettverket i Telemark 1 av 6 200800489 IPT-nettverket i Telemark Årsrapport 2009 Nettverket vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer