STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver"

Transkript

1 STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 Høgskolen og dens verdigrunnlag a Studiets navn b Mindfulness og den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Beskrivelse av studiet a Læringsutbytte b. Studiets relevans for arbeidslivet c Målgruppe og opptakskrav d Studiets innhold og oppbygging e Arbeids- og undervisningsformer f Studiekrav og eksamensordninger Emnebeskrivelser Emne 1: Sentrale perspektiver på mindfulness - 7,5 stp Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver - 15 stp Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon - 7,5 stp Pensum Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

3 1. Innledning Høgskolen og dens verdigrunnlag Haraldsplass diakonale høgskole eies av Bergen Diakonissehjem, som er en privat diakonal institusjon. Siden 1918 har Bergen Diakonissehjem drevet sykepleierutdanning og omsorgsarbeid, og driver i dag blant annet høgskole, et moderne akuttsykehus, et distriktspsykiatrisk senter og en ungdomsinstitusjon. Høgskolen bygger sin virksomhet på kristne grunnverdier som kommer til uttrykk gjennom en anerkjennelse av det enkelte menneskets unike verdi, ukrenkelighet og grunnleggende menneskerettigheter. Høgskolens visjon er å utdanne og utruste mennesker til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for mennesker. Høgskolens studietilbud Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, etablert i 1987, utgjør den faglige basis for å utvikle dette nye studietilbudet. 1.a Studiets navn Videreutdanning i mindfulness. Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver. Mindfulness er et perspektiv og en tilnærming som vinner stadig større innflytelse innenfor terapi, veiledning, pedagogikk og ledelse. Mindfulness oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær, og beskriver en sinnstilstand kjennetegnet av en ikkedømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket. I dagligtale kan vi si at det er å møte egne følelser og tanker, og å møte andre mennesker med en vennlig og aksepterende holdning. Videreutdanning i mindfulness viser tilknytningen til den engelskspråklige tradisjonen for dette fagfeltet. Ordet er etter hvert kjent i mange sammenhenger også i Norge. Undertittelen viser til den norske oversettelsen av begrepet og sier samtidig hvem dette studiet retter seg mot. 1.b Mindfulness og den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver En tilnærming preget av oppmerksomt nærvær øves opp gjennom ulike praktiske øvelser. Det finnes økende støtte i forskningen for at systematisk trening på oppmerksomt nærvær har positive effekter på en rekke områder. I tillegg til å være en metode for stressmestring og økt livskvalitet, kan oppmerksomt nærvær også utgjøre en kompetanse for yrkesutøveren i møte med mennesker i ulike situasjoner. En åpen og ikke-dømmende holdning med forankring i øyeblikket påvirker hvordan vi har det og kvaliteten på det vi gjør og hvordan vi møter andre. I utøvelsen av ethvert yrke vil dette være avgjørende viktig for å etablere kontakt og utvikle relasjoner, og for å kunne arbeide effektivt med ulike oppgaver og nå angitte mål. Mindfulness er et universelt kulturelt fenomen med ulike historiske forløp og forgreininger. Forskjellige tradisjoner fra Vesten og Østens filosofi og praksis er i dag vevet sammen innenfor mindfulness-feltet. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

4 En viktig bidragsyter her er Jon Kabat-Zinn, som på slutten av 70-tallet utviklet et strukturert 8-ukers kursprogram som integrerer praktiske nærværsøvelser med kunnskap om stress og stressmestring (Mindfulness-based stress reduction MBSR). Programmet var opprinnelig et tilbud til pasienter med kroniske smerter og somatiske sykdommer, men det har etter hvert vist seg å bidra til stressmestring og livskvalitet for deltakere i en rekke ulike settinger. Programmets struktur har bidratt til at forskere har kunnet gjøre omfattende studier på de virkninger oppmerksomhetstrening har på ulike grupper mennesker, syke så vel som friske. Det er i dag mye forskning som viser positive resultater og effekter av en tilnærming basert på oppmerksomt nærvær i medisinsk og psykologisk behandling. Undervisning og ledelse blir også i større grad inkludert i forskningen. Oppmerksomt nærvær innebærer videre en mulig ressurs for profesjonsutøvere på ulike felt. Noen områder fremheves som spesielt betydningsfulle i denne sammenhengen. For det første har oppmerksomt nærvær en helsefremmende effekt for profesjonsutøveren, ved at det bidrar positivt i forhold til utbrenthet, stress, depresjon og angst. For det andre bidrar oppmerksomt nærvær til å styrke livskvaliteten gjennom en nysgjerrig og åpen holdning og til at personen møter sine omgivelser på en oppriktig måte. Videre viser forskning at oppmerksomt nærvær fremmer grunnleggende relasjonsferdigheter, som for eksempel profesjonsutøverens empatiske evne i møte med dem han skal gjøre tjenester for. Kvaliteten i arbeidet blir gjennom det oppmerksomme nærværet styrket. Oppmerksomt nærvær kan kultiveres gjennom et mangfold av ulike praktiske øvelser, hvor intensjonen er å være til stede på en ikke-dømmende måte i virkeligheten slik den er. Nærværstrening innebærer å komme i kontakt med en naturlig evne vi allerede har, til å være bevisst og oppmerksom på det som foregår her og nå, både i kropp, sinn og omgivelser. Ofte blir vi imidlertid forhindret fra å være helt og fullt til stede i øyeblikket. Vanlige årsaker til dette er at vi er oppslukt av det vi gjør (går på autopilot ), distrahert av andre stimuli som krever oppmerksomhet, eller fanget i egne tanker som tar oss bort fra øyeblikket. Formålet med nærværstrening er å styrke evnen til å forankre oppmerksomheten her og nå, samtidig som en opprettholder en vennlig holdning til det som til enhver tid er til stede i bevisstheten. Det handler således ikke om å skulle være avslappet eller harmonisk hele tiden, eller å tømme hodet for tanker. Å være menneske innebærer å bli berørt av livet, på godt og vondt. Men gjennom å bli mer oppmerksom på hva som skjer i kropp og sinn, og ved å møte dette med aksept og vennlighet, kan det bidra til at det en opplever, skaper mindre stress og uro. Et slikt romslig perspektiv på egne erfaringer kan sette oss i stand til å ta bedre valg i utfordrende situasjoner, og det kan også hjelpe oss til å forholde oss med åpenhet og nysgjerrighet til andre mennesker involvert i samme situasjon. Oppmerksomt nærvær innebærer en større romslighet og fleksibilitet i møte med ulike forhold i livet. Å akseptere det som er, innebærer ingen passiv godtagelse, men det er å forholde seg til livets ulike uttrykk åpent og inkluderende. Når repeterende tankemønstre låser handlingsrommet, bidrar oppmerksomt nærvær til ny bevegelse. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

5 Det ligger en praktisk form for livskunst i å leve et godt liv åpent mot sårbarhet, lidelse og forgjengelighet. Det oppmerksomme nærvær innebærer et helhetlig syn på mennesket. Det tar menneskets kroppslighet på alvor ved å fokusere på kroppen, bevisstgjøre på pusten og på sansefornemmelser. Det bidrar videre til bevisstgjøring av forholdet til følelser og til tanker og tankemønstre. Av særlig betydning her er styrkingen av emosjonsregulerende ferdigheter, ved at utøveren av oppmerksomt nærvær blir bedre kjent med egne følelsesreaksjoner og blir i stand til å modulere disse gjennom en aksepterende holdning. Når det gjelder tanker, viser forskning at systematisk nærværspraksis utvikler såkalt metakognitiv bevissthet. Dette innebærer en evne til å oppfatte tanker som forbigående mentale hendelser, snarere enn som sannheten om en selv og verden. På denne måten legges det til rette for en åpen, ikke-vitende og hypotesetestende holdning som er avgjørende for å kunne møte andre med undring, fleksibilitet og kreativitet. I tillegg er det god vitenskapelig støtte for at nærværstrening motvirker uhensiktsmessige tankeprosesser som grubling, bekymring og overdreven selvkritikk. Oppmerksomt nærvær har funnet sine former i ulike historiske epoker og forskjellige kulturkretser. Vi finner det i vår vestlige kulturkrets bl.a. i hellenistisk filosofi og stoikernes praksis, samt i kristendommens ulike kontemplative tradisjoner. Vi finner det videre i buddhismen og dens ulike tradisjoner. Den nyere interessen for fagfeltet er inspirert av østlig og buddhistisk tradisjon. I vestlig tradisjon er imidlertid båndene til østlig religion løst opp, og tradisjonen er skrevet inn i en sekulær tenkning som ivaretar universelle menneskelige egenskaper. Utdanningsprogrammet har sitt faglige grunnlag både i eksistensialistiskhumanistisk tenkning, og i den nyeste utviklingen innenfor kognitiv atferdsterapi der mindfulness er blitt en grunnpilar. Høgskolen har siden 1987 hatt et studietilbud i tverrfaglig veiledning. Dette studiet anvender kunnskap fra gestaltterapi. Denne kunnskapen vil bli integrert i studietilbudet i mindfulness der det støtter opp under og utfordrer fagfeltet. 2. Beskrivelse av studiet 2.a Læringsutbytte Hovedmålet med studiet er at studenten utvikler gode teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør vedkommende i stand til å ta i bruk oppmerksomt nærvær i sitt arbeid og sitt øvrige liv, og kritisk reflektere over sin praksis. Læringsutbytte etter endt studium Kunnskap: Kandidaten har kunnskaper om oppmerksomt nærvær sin historie, teorier om mindfulness, forskning på mindfulness og dens effekter Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

6 Kandidaten har kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger i faget Kandidaten har innsikt i og forstår betydningen av oppmerksomt nærvær sin egenart og plass i samfunnet Kandidaten kan anvende teorier fra den eksistensialistisk-humanistisk og den kognitiv atferdsfaglige litteraturen for å forstå og utvikle oppmerksomt nærvær Kandidaten har erfaringsbasert kunnskap tilegnet gjennom praktisering av oppmerksomt nærvær Kandidaten har kunnskaper til å vurdere og diskutere teoretiske og praktiske perspektiver på oppmerksomt nærvær Ferdigheter: Kandidaten anvender erfarings-, teori- og forskningsbasert kunnskap og kritisk vurderingsevne i utøvelsen av oppmerksomt nærvær Kandidaten praktiserer oppmerksomt nærvær i eget liv Kandidaten innarbeider oppmerksomt nærvær som perspektiv og metode i sin yrkesutøvelse Kandidaten treffer selvstendige og begrunnede valg og reflekterer kritisk over egen faglig utøvelse Kandidaten anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsog utviklingsarbeid i faglige problemstillinger Generell kompetanse: Kandidaten anvender en kritisk og reflekterende tilnærming til fagtradisjonen Kandidaten forstår betydningen av en vennlig og ikke-dømmende holdning og kultiverer en slik holdning i møte med seg selv og andre Kandidaten viser selvstendighet og ansvarlighet i utøvelse av mindfulness Kandidaten formidler teori og praksis knyttet til oppmerksomt nærvær muntlig og skriftlig 2.b. Studiets relevans for arbeidslivet I alle deler av samfunnet, både i offentlig og privat sektor, legges det stadig større vekt på godt samspill og samhandling mennesker i mellom. Dette skjer samtidig med at de trygge, stabile måtene å organisere samfunnet på endres. Økende ansvar legges på skuldrene til den enkelte leder, helsearbeider og lærer, samt medarbeider, klient, elev og student. Arbeidsmarkedet globaliseres og vårt utdanningssystem er i kontinuerlig endring. Kulturen kjennetegnes ved at vi utsettes for mange og motstridende stimuli. Urolighet og krav om å være tilgjengelig innebærer for mange en splittelse i livet. For å møte de kravene som stilles til åpenhet, fleksibilitet og kreativitet under disse stadig vekslende forhold, utfordres vi som samfunnsaktører både på vår forankring og vår åpenhet. Forskning i dag viser at en oppmerksomt nærværende og aksepterende grunnholdning hos helsearbeidere, pedagoger og ledere bidrar til at vekst og ny Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

7 læring kan finne sted. En oppmerksomt nærværende relasjonskompetanse gjør oss i stand til å møte våre medmennesker med vennlighet, nysgjerrighet og en åpen holdning. Studiet retter seg mot profesjonsutøvere i den hensikt at de kan anvende oppmerksomt nærvær i sin profesjonelle hverdag. 2.c Målgruppe og opptakskrav Målgruppen er personer som står i en undervisnings-, veilednings, støtte- og behandlingsrelasjon til andre. Studiet er også godt tilpasset ledere som står i daglige medarbeiderrelasjoner. Opptakskravet er minimum treårig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende. Aktuelt er helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskaplig bakgrunn, og minst to års relevant yrkeserfaring. Kurs i Mindfulness Basert Stress Reduksjon MBSR - er en integrert og obligatorisk del av studiet. Dersom studenten ikke kan gjennomføre 8 ukers MBSR kurset med ukentlige kveldssamlinger, vil det være anledning å søke om godkjenning av dokumentert gjennomført MBSR kurs annet sted. Dette må være kurs ledet av kvalifisert MBSR instruktør, etter anbefalte retningslinjer utarbeidet av norsk forening for oppmerksomt nærvær. 2.d Studiets innhold og oppbygging Videreutdanning i mindfulness Studiet er en teoretisk og praktisk rettet mestrings- og nærværsorientert utdanning for profesjonsutøvere. Studenten skal gjennom tre emner tilegne seg teoretiske kunnskaper, få praktisk trening i oppmerksomt nærvær og preget av denne holdningen møte andre. Studenten skal øve opp den faglige refleksjon og reflektere over praksis knyttet til oppmerksomt nærvær. Studiet er prosessorientert og opptatt av studentens personlige og faglige utvikling. Metodisk legges det vekt på å tilrettelegge situasjoner der studenten kan gjøre erfaringer med egne og andres praktisering av det oppmerksomme nærværet. Egen erfaring over tid er en forutsetning både for å forstå hva oppmerksomt nærvær er og for å kunne formidle det på en kyndig og troverdig måte til andre. Denne erfaringen etableres gjennom at 8- ukers programmet i MBSR og en retreatsamling inngår i studiet. Retreat er en samling hvor en trekker seg tilbake fra hverdagens distraksjoner, har øvelser i oppmerksomt nærvær og rom for stillhet. Refleksjon rundt praksis og metode bidrar til å fremme den kritiske analyse og gi økt bevissthet, oppmerksomhet og innsikt for det videre arbeidet med oppmerksomt nærvær gjennom utdanningen. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

8 Videreutdanningen har som mål å dyktiggjøre studenten i møte med de svært varierte og utfordrende situasjonene som han eller hun møter på jobb og i livet for øvrig. Et overordnet mål er å utdanne reflekterte praktikere som kan ta i bruk oppmerksomt nærvær i sin yrkesutøvelse. Han/ hun skal også kjenne til mindfulness- diskursen i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Studiets undervisningsform er en prosessorientert pedagogikk som fremmer studentens opplevelse av egen kropp, følelser og tanker der studenten gjennom egne erfaringer oppdager sine muligheter. Utdanningen fremmer således en oppmerksomt nærværende relasjonskompetanse der studenten utfordres til å praktisere den kompetansen som han eller hun kontinuerlig tilegner seg. Studiet er emnebasert og tilrettelagt for deltidsstudier. Til hvert emne blir ulike tema og fenomen gjenstand for utforsking, praktisk trening og refleksjon for studentene; individuelt, i grupper og i plenum. Studiets oppbygging Studiet er en post-bachelor videreutdanning med et omfang på 30 studiepoeng. Studiet er organisert som et deltidsstudium med normert studietid på et år, tilsvarende to semestre, og gjennomføres over 10 samlinger av 2 ½ dagers varighet, til sammen 25 dager. I tillegg kommer seks kveldssamlinger av 2 ½ timers varighet. Studiet består av tre hovedemner: Emne 1 Sentrale perspektiver på mindfulness gir en teoretisk og praktisk innføring i oppmerksomt nærvær. Emnet gjennomføres over to 2 ½ dagers samling, i tillegg kommer seks kveldssamlinger a 2 ½ time, det hele i 1. semester Studentens praktisering av oppmerksomt nærvær etableres ved gjennomføringen av programmet i nærværsbasert stressreduksjon (MBSR Mindfulness based stress reduction). Dette standardprogrammet går over 8 uker med 2 ½ times instruksjon per uke. Disse samlingene legges som kveldssamlinger i 1. semester. To av de åtte samlingene legges til kurssamlingene i 1. semester, mens de seks øvrige samlingene legges til en fast dag i ukene mellom samlingene. Det forventes at studenten i denne perioden etablerer en personlig praksis i oppmerksomt nærvær som deretter holdes ved like gjennom regelmessig anvendelse. Emnet utgjør 7,5 studiepoeng. Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver bygger ut den teoretiske forståelsen og vektlegger den forskningen som er gjort og gjøres på oppmerksomt nærvær og effektene av denne praksisen. Emnet viderefører og utvikler studentens erfaring gjennom praktisering av enkle program i praktiske nærværsøvelser og oppmerksomhetsbevegelser. En retreatsamling knyttet til en helg, der studentene bor sammen og det praktiseres stillhet, inngår i denne delen. Emnet har et omfang på 15 Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

9 studiepoeng og gjennomføres over fem 2 ½ dagers samlinger inkludert retreatsamlingen i 1. og 2. semester. Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon vektlegger studentens teoretiske formidling av oppmerksomt nærvær og fokuserer på studentens praktisering av og undervisning i oppmerksomt nærvær til andre. Emnet utgjør 7,5 studiepoeng og gjennomføres over tre 2 ½ dagers samling i 2. semester. Oversikt over mindfulnesstudiet, 30 studiepoeng Emne Semester/ antall samlinger Studiekrav Eksamensformer Vurdering Emne 1: 1.semester 2 logger og Innlevering Sentrale 2 x 2 ½ dagers refleksjonsnotat Bestått/ ikke bestått perspektiver på undervisningssamlinger mindfulness 6 x 2 ½ timers MBSR samling på Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon kveldstid 1. og 2. semester 5 x 2 ½ dagers undervisningssamlinger Inkl. en retreatsamling torsdag ettermiddag til lørdag kveld 2.semester 3 x 2 ½ dagers undervisningssamlinger 2 logger og refleksjonsnotat Gruppevis framlegg og kritisk drøfting av forskningsartikkel Prosjektoppgave: Plan for praktisering av oppmerksomt nærvær. (1500 ord) Praktisk: Lede mindfulnessøvelse med medstudenter Selvvalgt litteratur Innlevering Bestått/ ikke bestått Innlevering Bestått/ ikke bestått Studiepoeng 7,5 stp 15 stp 7,5 stp 2.e Arbeids- og undervisningsformer Studenten tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger og faglig skjønn gjennom å følge undervisningsopplegget. Det forutsettes at studenten er fysisk til stede på emnesamlingene og deltar aktivt. Undervisningen tilrettelegges i 10 samlinger a 2 ½ dager, samt seks kveldssamlinger av 2 ½ timers varighet. Undervisningsformene er differensiert. Studentens praksis i feltet etableres ved gjennomføring av programmet i nærværsbasert stressreduksjon og praktisering av program i praktiske nærværsøvelser og oppmerksomhetsbevegelser. Undervisningen gjennomføres i form av erfaringslæring gjennom tilrettelagte øvelser, gruppearbeid, systematiserte refleksjonssekvenser, korte innlegg, forelesninger og litteraturstudier. Studiet stiller krav om høy Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

10 egenaktivitet og utstrakt arbeid i grupper. Undervisning med tilhørende arbeidskrav er derfor obligatorisk. Det forutsettes at studenten jobber med pensum og arbeidskrav mellom temasamlingene. Dette er studentens eget ansvar. Studenter som har gjennomført et åtte ukers program i MBSR i en annen sammenheng, kan søke om innpassing i studieprogrammet. Undervisning: I undervisningen legges det tilrette for oppdagelser gjennom praktiske øvelser i kombinasjon med refleksjon knyttet til sentral teori. Det holdes forelesninger om sentrale tema i tilknytning til hvert emne. Forelesningene har som mål å introdusere og oppdatere kunnskap som grunnlag for videre arbeid med emnene. I tilknytning til den regelmessige refleksjonen knyttet til det praktiske arbeidet på studiet integreres teori i form av kontekstuelle miniforelesninger fra lærere og framlegg fra studenter. Praksis i oppmerksomt nærvær 8-ukers kurs i nærværsbasert stressreduksjon gir en introduksjon til studentens praksis. Denne utvikles videre gjennom systematisk praktisering av praktiske nærværsøvelser og oppmerksomhetsbevegelser i utdanningen. Målet er at studenten etablerer praktisering av oppmerksomt nærvær i eget liv. En retreatsamling fredag ettermiddag til søndag kveld inngår også i utdanningen. Gjennom denne får studenten erfaring med å være i stillhet. Øvelser: Praktiske øvelser står sentralt i studiet. Disse har som mål å gi studentene erfaringer med ulike måter å praktisere oppmerksomt nærvær på og gjøre kunnskapen anvendbar i møtet med andre. Litteraturstudier: Hvert emne har eget pensum som studenten arbeider med på egen hånd. Litteraturstudiene har som mål å fremme selvstendig arbeid med spesifikke teorier og metoder på studiet. Oppgaveskriving: Studenten leverer inn skriftlige oppgaver i tilknytning til de ulike emnene. Dette gjøres i form av loggarbeid, refleksjonsnotater og en avsluttende prosjektoppgave. De skriftlige arbeidene har som mål å utfordre studenten til refleksjon og bearbeiding av tilegnet kunnskap og erfaring fra egen praktisering av oppmerksomt nærvær, undervisning, øvelser og litteraturstudier. Egenaktiviteter: Studentene skal danne egne kollokvie- og grupper for praktisk trening og faglig refleksjon. Disse er vesentlig i å integrere arbeidet med oppmerksomt nærvær mellom samlingene. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

11 E-læring: E-læringsplattformen It s learning blir benyttet aktivt i studentenes læringsprosess. Kollokviegrupper: Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper under utdanningen. Studentevaluering Studiet er gjenstand for systematisk studentevaluering og vurdering. Dette skjer gjennom utfylling av elektroniske evalueringsskjemaer som studentene vil bli bedt om å besvare etter å ha gjennomført hvert enkelt emne. Studentene evaluerer program- og studiekvalitet og inntaks- og rammekvalitet. Dialog på basis av muntlige tilbakemeldinger og respons fra studentene skjer i tillegg fortløpende gjennom hele studiet. Pensum Til hvert emne legges det opp ca. 500 sider pensumlitteratur for emner med 7,5 studiepoeng og ca sider pensumlitteratur for emner med 15 studiepoeng. Pensum er totalt på 2000 sider. 2.f Studiekrav og eksamensordninger Studiekrav til de enkelte emnene er skriving av logg, refleksjonsnotat og framlegg i klasse. Studiekravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent eller bestått/ ikke bestått I tillegg skrives en prosjektoppgave (ca ord) og studenten skal lede en mindfulnessøvelse med medstudenter. 3. Emnebeskrivelser 3.1 Emne 1: Sentrale perspektiver på mindfulness - 7,5 stp. Plassering: 1.semester Samlinger: 2 samlinger a 2 ½ dag samt 6 kvelder a 2 ½ time MBSR. Studentens læringsutbytte etter Emne 1: Studenten forklarer og viser til det begrepsapparatet og det sett med praksiser som virker integrerende mellom ulike teoretiske retninger Studenten tar i bruk grunnleggende ferdigheter i oppmerksomt nærvær Studenten er oppmerksom på egne holdninger Emnet gir en oversikt og innføring i mindfulness. Fokus er på ulike teorier, metoder og praksiser. Faget plasseres i en historisk og kulturell sammenheng. To sentrale Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

12 retninger i moderne tilnærminger til oppmerksomt nærvær og tilhørende forskning beskrives og tematiseres. Disse er: Kognitiv-adferdsorientert teori Eksistensialistisk-humanistisk teori Innlæring av grunnleggende praksis i oppmerksomt nærvær står sentralt i denne modulen. Innføring i en slik praksis gis ved gjennomføringen av programmet i nærværsbasert stressreduksjon som tar utgangspunkt i Jon Kabat-Zinn sitt arbeid. Sentrale temaer: Etablering av egen praktisering av oppmerksomt nærvær Grunnleggende ferdigheter i oppmerksomt nærvær Sentrale teorier og perspektiver på oppmerksomt nærvær Historisk og kulturell lokalisering av sentrale teorier Vitenskapsteori og kunnskapssyn Studiekrav: To loggarbeid mellom undervisningssamlingene der studentene dokumenterer egen utvikling Sammenfattende refleksjonsnotat med vekt på egen praksis i oppmerksomt nærvær og personlig vekst. Vurderingsform: Godkjent/ ikke godkjent 3.2 Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver - 15 stp. Plassering: 1. og 2. semester Samlinger: 5 samlinger a 2 ½ dag. Den ene samlinger er en retreat fredag kveld til søndag ettermiddag. Studentens læringsutbytte etter Emne 2: Studenten forstår og anvender teori fra ulike tilnærminger til oppmerksomt nærvær Studenten gjengir hovedfunn i forskningen på oppmerksomt nærvær Studenten er kjent med og kan vurdere ulike forskningsmetoder Studenten har erfaringskunnskap gjennom trening i oppmerksomhet og dialog Studenten viser respekt for og aksepterer mangfoldet i ulike måter å arbeide med oppmerksomt nærvær Emnet gir en videreføring av teorier fra de kognitiv-atferdsorienterte og de eksistensialistisk-humanistiske retningene. Metoder i gestaltterapien utlegges teoretisk og undersøkes gjennom øvelser som grunnlaget for å samtale om sine erfaringer i oppmerksomt nærvær Her legges grunnlaget for å utfolde dialog og reflektere rundt ulike former for praksis. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

13 Egen praksis i oppmerksomt nærvær videreføres med program i praktiske øvelser. Emnet inkluderer en retreatsamling der studentene bor sammen og hvor deler av undervisning og praksis gjennomføres i stillhet. Sentrale temaer: Egen praksis i oppmerksomt nærvær, inkludert en retreatsamling Kunnskapsgrunnlaget: Det vi vet om effekten av praksis i oppmerksomt nærvær og hvilke mekanismer og prosesser som er involvert Utdyping av sentrale teorier og forskning på oppmerksomt nærvær Innføring i to perspektiv på oppmerksomhet: awareness og mindfulness Dialog og refleksjon rundt ulike former for anvendelse av oppmerksomt nærvær Studiekrav To loggarbeid mellom undervisningssamlingene der studentene dokumenterer egen utvikling. Refleksjonsnotat om egen praksis i oppmerksomt nærvær med fokus på hvordan denne fremmer studentens personlige vekst. Notat viser til aktuell litteratur. Studentene skal på siste samling i emnet gruppevis legge fram og kritisk reflektere over en artikkel som presenterer forskningsarbeid i mindfulness. Vurderingsform Bestått/Ikke bestått. 3.3 Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon - 7,5 stp. Plassering: 2.semester Samlinger: 3 samlinger a 2 ½ dag Studentens læringsutbytte etter Emne 3: Studenten anvender og gjenkjenner sentrale teorier i eget arbeid med oppmerksomt nærvær Studenten gjennomfører og utfører selvstendige arbeider med oppmerksomt nærvær Studenten kan vurdere og formidle oppmerksomt nærvær teoretisk og praktisk skriftlig og muntlig Studentene kjenner til mangfoldet av ulike former for anvendelse av oppmerksomt nærvær Emnet har fokus på instruksjon av øvelser i oppmerksomt nærvær og dialog rundt ulike former for praksis. Praktisk trening i gjennomføring av oppmerksomt nærvær står sentralt. Sentrale temaer: Instruksjon av øvelser i oppmerksomt nærvær Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

14 Dialog som metode og mål for utvikling og vekst Veiledning av andres praksis i oppmerksomt nærvær Studiekrav - eksamen Prosjektoppgave (ca ord) der studenten skal beskrive en plan for gjennomføring av egen instruksjon av øvelse i oppmerksomt nærvær. Instruksjonen for øvelsen skal i sin helhet legges ved som vedlegg. Studenten skal bruke teori og referere til relevant litteratur, både fra pensum og selvvalgt, i sin plan. Selvvalg litteratur. Studenten velger 300 s. litteratur som knyttes til prosjektoppgaven. Denne litteraturen skal inneholde minimum to vitenskapelige artikler. Gjennomføring av ledet mindfulnessøvelse med medstudenter. Studenten får tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. Vurderingsform Prosjektoppgaven og ledet mindfulnessøvelse med medstudenter vurderes til godkjent/ikke godkjent. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

15 Haraldsplass diakonale høgskole Videreutdanning i Mindfulness 4. Pensum 2015 Pensum er totalt på 2000 sider. Kjernepensum vil omfatte 1700 sider. Studenten skal i tillegg velge 300 sider selvvalgt pensum til Emne 3. Pensum kan bli justert fram mot oppstart av studiet. Emne 1: Innføring i mindfulness Binder, P.-E. (2011) Et oppmerksomt liv: om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Bergen, Fagbokforlaget. Binder, P-E., Gjelsvik, B., Halland, E. & Vøllestad, J. (2014) Mindfulness i psykologisk behandling. Oslo, Universitetsforlaget. Hölzel, B.k., Lazar, S.W., Gard, T., Schuman-Oliver, Z., Vago, D.R. & Ott, U. (2011) How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. Perspectives on Psychological Science, 6 (6), s Kabat-Zinn, J. (2008) Akkurat nå. Bevisst Tilstedeværelse i hverdagen. Oslo, Arneberg forlag. Nilsonne, Å. (2010). Mindfulness. Treningsredskap for hjernen. Oslo, Gyldendal Akademisk. Vøllestad, J. (2007) Oppmerksomt nærvær: meditative teknikker som utgangspunkt for psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 44 (7), s Emne 2: Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Beisser, A. (1970) The paradoxical theory of change. I: Fagan. J. & Shepherd, I. L. red. Gestalt therapy now: theory, techniques, applications. New York, Harper & Row. Tilgjengelig fra: Binder, P.-E. (2014) Den som vil godt: om medfølelsens psykologi. Bergen, Fagbokforlaget. Binder, P.-E. & Vøllestad, J. (2010) Å være tilstede sammen: oppmerksomt nærvær i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 47(2), s Braathen, E. (2011) Å akseptere det som er: om mindfulness og gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift, 8(2), s De Vibe, M. F. et al. (2012) Mindfulness based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life, and social functioning in adults. Oslo, The Campbell Collaboration. Tilgjengelig fra: Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

16 Ivey, A. E., Ivey, M. B. & D'Andrea, M. J. (2012) Theories of counseling and psychotherapy: a multicultural perspective. 7th ed. Los Angeles, Sage. (Part 2, Kap. 5-10, s ). Kabat-Zinn, J. (2013) Full catastrophe living: how to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation. Rev. and updated ed. London, Piatkus. (s. xxv-597) Stevens, J. O. (2007) Awareness: exploring, experimenting, experiencing. Gouldsboro, Me., Gestalt Journal Press. (Introduksjon og Kap. 1-3, s ) Emne 3: Mindfulness anvendt i relasjon og profesjon McCown, D., Reibel, D. & Micozzi, M. S. (2010) Teaching mindfulness: a practical guide for clinicians and educators. New York, Springer. Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng

STUDIEPLAN 2013 Mindfulness Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver. Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng

STUDIEPLAN 2013 Mindfulness Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver. Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng STUDIEPLAN 2013 Mindfulness Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2015-2017 1 Innhold 1. Innledning... 3 Målet med studiet

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Videreutdanning i veiledning

Videreutdanning i veiledning Ledelse Videreutdanning i veiledning VID vitenskapelige høgskole Studier Veiledning VID vitenskapelige høgskole har i dag et av de største fagmiljøene innen veiledning i Norge. I løpet av de siste 29 årene

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Studiet bygger på Veiledningspedagogikk 1, og handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Nordlandssykehuset 2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Vinter/vår 2015, Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik STUDIEPLAN HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Illustrasjonsfotoer:

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2010 1 1. Innledning... 3 Veiledning... 3 Behovet for utdanningen...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage,

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Ønsker du å utvikle deg som veileder? Det handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders rolle

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2

Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2 Studieplan Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 15. mars 2007 Sist endret

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer