Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338)"

Transkript

1 Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338) Søknadssum: Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling / Torvet Arendal Institusjonens leder Randi Nilsen Ansvarlig kontaktperson (søker) Hege Solli / Mål for prosjektet Det skjer på biblioteket! Kompetanse, aktivitet, engasjement og samarbeid for utvikling av biblioteket som attraktiv møteplass. Mål for prosjektet Hovedmål: Bibliotekene i Agder skal utvikles til attraktive møteplasser med et bredt aktivitets- og kulturtilbud til publikum Delmål: a)kompetanse og bevisste arrangører: Vi skal bygge arrangørkompetanse i bibliotekene b) Modige og kreative arrangører: Vi skal utfordre bibliotekene til å utvide grensene for aktivitet og kompetanse og ha fokus på å gjennomføre arrangement. c)samhandlende arrangører: Vi skal videreutvikle samarbeids- og samordningsløsninger for utvikling av bibliotekene som kreative og utadvendte arenaer med nye samarbeidsallianser. d) Metode: Vi skal, gjennom coaching, innøve en enkel metode for å stille positive spørsmål, og derigjennom øke evnen til positiv utvikling for bibliotekansatte og bibliotek. Prosjektbeskrivelse BAKGRUNN: Side 1 av 8

2 Bibliotekene i Aust- og Vest-Agder har i flere år samarbeidet om større prosjekter. Samordningsprosjekter som bibliotektransport og samsøk er gjennomført side om side med kompetanseprosjekter som ikt-prosjektet ebib-agder, markedsføringsog merkevarebyggingsprosjektet Biblioskopet, litteraturformidlingsprosjektet Agder rundt og innføring av felles løsning for utlån av e-bøker, E-lån Agder. Gjennom felles prosjekt har regionen vært opptatt av å bygge kompetanse i det enkelte bibliotek og arbeide systematisk med nettverksbygging mellom bibliotekene slik at både folkebibliotek, videregående skolers bibliotek og universitetsbibliotek samhandler til felles nytte for alle våre brukere. Det nære samarbeidet og helhetstenkingen har hatt en svært positiv effekt for biblioteksatsingen i regionen. Utfordringen for mange bibliotek i Agder-fylkene, slik det også gjenspeiles på landsbasis, er at økonomi- og personalressurser til bibliotekutvikling i kommunene kuttes mens det forventes at både produktivitet og aktivitet i bibliotekene øker. Det er lett å bli motløse for bibliotekene når slike situasjoner oppstår, og erfaringer fra egen og andres virksomhet viser at det å skape et handlingsrom er enklest å få til når flere drar lasset i fellesskap. Å være en smule sprø i hverdagen, få dele arbeidsglede og entusiasme over aktiviteter sammen med kolleger kan få en enkelt bibliotekansatt til å bli litt mer leken, modig og kreativ enn det som er mulig å få til alene. Anita Traaseth, som er direktør i HP Norge, framhever betydningen galskap og glede på jobb for å oppnå gode og oppsiktsvekkende resultater når økonomisk handlefrihet til en virksomhet setter begrensninger på aktivitet og produktivitet. Vår egen erfaring fra markedsførings- og merkevarebyggeprosjektet Biblioskopet, viser også at kampanjesamarbeidet mellom bibliotekene gjorde bibliotekansatte både lekne og vågale. Med kampanjen Action i biblioteket, dukket både rockeringen og revolver-bibliotekarer opp blant bokhyllene på Sørlandet. De ansatte bød på seg selv fordi de frontet en felles markedsføringskampanje. Dette er viktige egenskaper å ivareta i dette prosjektet. Ny og aktiv formålsgraf i bibliotekloven skaper både forventninger og muligheter for bibliotekene som en arena for debatt, en kunnskapsallmenning, et møtested og en kulturarena. For å markere at ny biblioteklov er gjeldende fra 2014, vil fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder, i samarbeid med de over 50 bibliotekene i regionen, ha fokus på å utvikle biblioteket som møteplass og dyktig arrangør. Prosjektet blir tredelt. I løpet av 2014 og 2015 skal vi jobbe med å gi a) Arrangørkompetanse gjennom en kursrekke til alle bibliotek i regionen. b)hvert bibliotek vil bli utfordret til å utvikle et eller flere arrangement som de hittil ikke har erfaring med å gjennomføre, og arrangement(ene) skal henge tett sammen med innholdet i kursrekken. Fylkesbibliotekene følger opp som sparringspartnere for det enkelte bibliotek ved hjelp av veilednings- og coachingmetoder. Et overordnet fokus for prosjektet skal være at det enkelte bibliotek utvikles som en god og attraktiv møteplass og utvikler arrangementer som kan være med å bekrefte bibliotekenes egenart. For Universitetsbiblioteket vil formidling ved fag- og forskningsbibliotek bli belyst og ta utgangspunkt i hvordan de kan gjøre kjent og formidle egen forskningsvirksomhet, og de bringer inn erfaring fra forsøksprosjektet UBArrangerer som blir gjennomført i c) Etter kurstilbudet i 2014, og gjennomføring av arrangementer i alle bibliotek, inviterer fylkesbibliotekene 10 bibliotek til mer intensiv og helhetlig arrangementsutvikling i Ved hjelp av veiledningsmetoder og etablerte samarbeidsgrupper med deltakere fra forskjellige bibliotek, vil fylkesbibliotekene bidra for å få til en langsiktig utvikling av biblioteket som en attraktiv møteplass med bredt kulturtilbud til publikum i de 10 kommunene som blir med videre i prosjektet. Bibliotekene i Agder-fylkene gjennomfører flere arrangementer hvert år for ulike målgrupper. Bibliotekene bestiller inn foredragsholdere/forfattere eller er selv formidlere på arrangementene. Hvert år organiserer fylkesbibliotekene to forfatterturneer som tilbys folkebibliotekene. I forbindelse med Stemmerettsjubileet i 2013, tilrettela fylkesbibliotekene for en debatt-serie. Programmeringen av Side 2 av 8

3 debattene ble gjort av fylkesbibliotekene, og bibliotekene var vertskap. Temaene for debattene var lokaldemokrati, ytringsfrihet, likestilling, samfunnsengasjement og miljø. Prosjektet ble støttet av fylkeskommunene og Fritt ord, og erfaringen fra denne satsingen i 2013, viste at debattsporet er interessant å jobbe videre med og at bibliotekene selv må være aktive bidragsytere i programmeringsarbeidet for å kunne forankre debattene godt i det lokale miljøet. De to Agder-fylkene har en felles regionplan. Regionplan Agder 2020 har fokus på levekår i landsdelen, og det er et mål at Agder ikke lenger skal skille seg negativt ut på levekårs- og likestillingsindeksene. I den forbindelse er det er det satt i gang arbeid med en regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM). Plangruppen har tatt initiativ til et samarbeid der bibliotekene i Agder kan brukes som en naturlig arena for å styrke dette arbeidet. Prosjektgruppen har blant annet et ønske om at bibliotekene skal etableres tydeligere som debattarenaer med problemstillinger knyttet til likestilling, inkludering og mangfold og vurderer bibliotekets møteplassfunksjon som et nyttig redskap i arbeidet. FORPROSJEKT Det skal gjennomføres en kartleggingsundersøkelse for å finne ut hvilket faglige nivå de ansatte i biblioteksektoren har på arrangørkompetanse. GJENNOMFØRING A OG B) ARRANGØRKOMPETANSE GJENNOM KURS OG GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENT På bakgrunn av kartleggingsresultatene skal kursinnholdet skreddersys kompetansebehovet i Agder-fylkene. Fylkesbibliotekene planlegger en kursrekke med tre kurs. Målet er at alle bibliotek stiller med minst en ansatt på kurset. Kursene skal være av praktisk og konkret art. Kursene skal hjelpe deltakerne til å få nødvendig kompetanse til å bli gode arrangører og tenke kreativt om hvordan de kan utvikle sitt bibliotek som en debattarena, møteplass og kulturarena. I løpet av et år skal samtlige bibliotek gjennomføre et eller flere arrangement i direkte tilknytning til kursrekken som tilbys. Mellom hver samling skal deltakerne jobbe med oppgaver som tar utgangspunkt i eget bibliotek, med oppfølging fra fylkesbibliotekene. Søknadsbeløpet skal brukes til å stimulere alle bibliotek til kreativitet med muligheter for å gjennomføre arrangementer utover det de har muligheter for innenfor ordinær budsjettramme. Det enkelte bibliotek skal gis et arrangementsbudsjett som finansieres gjennom søknadsbeløpet til Nasjonalbiblioteket, og skal tas i bruk for å gjennomføre arrangementer med direkte tilknytning til kompetansen som gis gjennom kursrekken. Stimuleringsmidler til arrangementer i videregående skolers bibliotek, dekkes inn gjennom egenandel av friske midler fra fylkeskommunene. Forarbeid og innhold i kursene: b) Kurs 1: Hvilke typer arrangementer kan gjennomføres i et bibliotek? Hva særpreger de ulike arrangementene? Hva er bibliotekenes egenart? Stikkord er møteplass og mangfold. Andre stikkord er lokalt eierskap/publikumsutvikling (samarbeidspartnere/allianser, målgruppetenkning, lobbyvirksomhet og publikumsutvikling), idéprosess med blant annet «hvilken type arrangement hos oss?», tematikk, tidspunkt og økonomi c) Kurs 2: Kommunikasjonsarbeid og praktisk planlegging (for eksempel programmering, kjøreplan, utøverkontakt/kontrakt/rider, invitasjoner, plakater, annonse, markedsføring, pressearbeid, skrive for nett og risiko- og sårbarhetsanalyse). Dette kurset skal også ta opp temaer som lokaler og teknikk, om å skape atmosfære, behov for scenerigg, lyd og lys. d) Kurs 3: Vertskap og møteledelse: Kurset skal omhandle praktisk tilrettelegging, detaljsjekking, få ting til å gli perfekt, jobbe usynlig i kulissene, behovet for en plan b+c. Videre skal kurs 3 ta opp hvordan vi som arrangører tar hånd om utøvere, Side 3 av 8

4 hvordan en dokumenterer arrangementet underveis, møtelederrollen, rollen som debattleder eller bokbader. I tillegg tar kurset opp evaluering og etterarbeid som oppfølging av media, oppfølging av utøver, dokumentasjon/publisering, referat, regnskap/økonomi og evaluering. Publikumsutvikling, forventninger til biblioteket som arrangør og biblioteket som en viktig faktor til felles identitetsbygging i et lokalsamfunn vil være gjennomgående temaer i utvikling av kursrekken. Det vil bli lagt vekt på å dele erfaringer bibliotekene i mellom, og se på mulige samarbeid mellom bibliotekene gjennom hele prosjektet. Det vil bli oppfordret til å arbeide med biblioteket som debattarena, men det er viktig for prosjektet at det tas utgangspunkt i bibliotekenes egne ønsker og ideer for aktivitet i bibliotekene. C) FASE 2: LANGSIKTIG PLANLEGGING AV AKTIVITETER I BIBLIOTEK MED VEILEDNING Som en oppfølging av prosjektets første del i 2014, inviterer fylkesbibliotekene 10 bibliotek til mer intensiv og helhetlig arrangementsutvikling i Ved hjelp av veiledningsmetoder og samarbeidende bibliotekgrupper, vil fylkesbibliotekene bidra inn for å få til en langsiktig utvikling av biblioteket som en attraktiv møteplass med bredt kulturtilbud til publikum i de 10 kommunene som blir med videre i prosjektet. Prosjektet vil legge vekt på å utvikle nettverk og samarbeid inkludert samarbeid innad i kommunene og eventuelt med samarbeidskommuner. Fylkesbibliotekene skal bidra som sparringspartner i forbindelse med idéutvikling, synliggjøre bibliotekenes handlingsrom, bistå med å klargjøre eksterne og interne rammer som må tas hensyn til, og jobbe aktivt for å utvikle allianser mellom bibliotekene og andre samarbeidspartnere. Arrangementsutviklingen kan ta hensyn til både bibliotekenes egne arrangementer og tilrettelegging av arenaen for at andre samarbeidsaktører kan bruke bibliotekarenaen til sine arrangementer. Vår hensikt er å utvide de vanlige rammene for bibliotek, øke arrangørkompetansen og bidra til å tenke nytt og utradisjonelt om bibliotekutvikling. Noe som blir en viktig del av satsingen er å tenke markedsføring og publikumsutvikling spesielt tilpasset de kommunene vi samarbeider med. Å utvikle biblioteket som møteplass på bibliotekets egne premisser blir viktig, og fase to skal derfor bidra til at bibliotekene får hjelp til å skreddersy aktivitetssatsingen ut fra egne lokale behov. METODE For prosjektet er det viktig å fokusere på å finne en enkel metode for å skape positiv utvikling av bibliotekenes aktiviteter på en konkret og løsningsorientert måte. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling gjennomførte på begynnelsen av 2000-tallet et veiledningsprosjekt mot folkebibliotekene. Folkebibliotekene deltok jevnlig i gruppesamtaler, og i løpet av prosjektperioden ble det jobbet med utviklingssamtaler mellom fylkesbiblioteket og folkebibliotekene med følgende fokus: Hvordan ønsker du at ting skal være? Hva er det som hindrer deg fra å komme dit? Hva må til for å komme dit? Dette prosjektet brukte LØFT-teknikken som veiledningsmetode, og alle ansatte ved fylkesbiblioteket tilegnet seg kompetanse på veiledningsmetodikk. Som en metode for å få til utvikling av bibliotekene som gode arrangører, ønsker fylkesbibliotekene å bruke veiledningsmetodikk. Coaching er en type læremetode som spør følgende spørsmål: Hvor er du i dag? Hva vil du? Hvordan komme dit? Coaching er en veiledningsform og kan beskrives som en læreprosess som, gjennom aktiv lytting, spørsmål, tilbakemelding og god dialog, utfordrer og støtter et individ eller et team til å utvikle tanker og atferd, samt gode følelser for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål. (Berg og Ribe, 2013) Side 4 av 8

5 I følge Seligman (2002) er følgende viktig for mennesker når en spør om hva de ønsker å bruke livet sitt til og hvordan de prioriterer sine valg: Det er viktig for de fleste å oppleve positive følelser som glede, optimisme og lykke helst sammen med andre. Et annet viktig aspekt er å få anledning til å utvikle seg personlig og faglig, ha frihet, ta ansvar og oppnå mestring. Som et siste punkt mener mange at de kan oppleve mening gjennom å hjelpe andre og jobbe for noe som er større enn seg selv. Coaching kan være med å utvikle menneskers tenke- og handlemåter og gir rom for å oppnå resultater og læring. Som metode vil derfor fylkesbibliotekene ta i bruk deler av coaching- og veiledningsformer der det blir viktig å lytte aktivt, stille forløsende spørsmål, gi tilbakemeldinger og benytte stillhetens psykologi. Gjennom å stille gode spørsmål, skal bibliotekene selv komme fram til ideer og svar på hvordan de skal utvikle biblioteket som en attraktiv og allsidig møteplass. Fylkesbibliotekene skal tilrettelegge for dette veiledningsarbeidet på både individuell- og gruppebasis. ERFARINGSDELING: Det vil bli gjennomført et seminar for å dele erfaringene bibliotekene har hatt med sine arrangement i løpet av prosjektperioden, og det skal utarbeides brosjyremateriell som omhandler prosjektet. MÅLING Prosjektets målsettinger kan måles i antall gjennomførte arrangementer og kan ses i sammenheng med antall gjennomførte arrangementer i bibliotekene på Agder de siste årene. En kan også se på utviklingen som vi håper vil skje i mangfoldet av arrangementstyper som kommer til å skje i regi av prosjektet. Andre aspekter i evalueringen vil være å se om antall samarbeidspartnere til bibliotekene øker, om arrangørkompetansen heves, og om personlig utvikling i løpet av prosjektperioden får de bibliotekansatte til å våge mer. Det vil bli utviklet evalueringsskjema for å kunne vurdere måloppnåelsesgrad for prosjektet. FORANKRING OG FØRINGER I OFFENTLIGE DOKUMENTER: Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder " Møteplasser Mål: Folkebibliotekenes møteplassfunksjon skal styrkes. Delmål: 1. Folkebibliotekene i Vest-Agder skal være en aktuell arena for samfunnsdebatt. 2. Folkebibliotekene i Vest-Agder skal ha tjenester og tilbud som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Tiltak: Legge forholdene til rette for at folkebibliotekene skal speile aktuelle samfunnstemaer gjennom debattmøter, utstillinger og arrangementer. Ta initiativ til samarbeid mellom folkebibliotekene og de flerkulturelle miljøene i Vest-Agder. Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder Tiltak: Øke mengden kulturelle aktiviteter og arrangement i regi av skolebiblioteket Enkelt, nært og gratis: Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder : Bibliotekplanen for Aust-Agder er bygd opp omkring nasjonale føringer som for eksempel Stortingsmelding nr 23 ( ). Side 5 av 8

6 Tiltak 5.1.4: Alle bibliotekene gjennomfører formidlingsaktiviteter / formidlingsarrangement som en del av sin virksomhet, alene eller sammen med andre aktører : Hvert bibliotek utvikler sin profil for samarbeid med aktuelle partnere i kommunen, og arbeider for å tilby utstyr og arenaer i samsvar med brukernes ønsker, ut fra lokale forhold. Flerkulturell integrering gis spesiell oppmerksomhet. REGIONPLAN AGDER 2020 ønsker gjennom tiltak å oppnå følgende innen 2020 innen likestilling og kultur: Prioritere tiltak som øker kvinners yrkesdeltakelse og satse på kvinnelige ledere i både privat og offentlig sektor. Kultursatsingen har skapt trivsel, styrket den regionale identiteten og bidratt til å gjøre landsdelen enda mer attraktiv. Regionale kulturbygg i landsdelen har gitt betydelige ringvirkninger i forhold til både utvikling og livskvalitet. Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler til folkebibliotekene som møteplass og debattarena der midlene skal brukes til å stimulere folkebibliotekene til nye og kreative metoder for å gjøre bibliotekene attraktive som møteplasser og skape ny aktivitet i bibliotekrommet. Ny biblioteklov vedtatt juni 2013: Ny og utvidet formålsparagraf Biblioteket: verdi- og kommunikasjonsplattform for Biblioteket. Alle bibliotekene i Agder utarbeidet i 2010 en felles verdi- og kommunikasjonsplattform. I følge verdiog kommunikasjonsplattformen skal vår posisjon være et univers av gratis kunnskap og opplevelser. Dette er inntrykket vi ønsker å etterlate i hode og hjerte til de vi kommuniserer med og er også et kvalitativt mål for våre kommunikasjonsaktiviteter. Gjennom plattformen har bibliotekene også gitt løfter slik at brukerne kan ha tydelige forventninger til biblioteket og dets tilbud, og bibliotekene i Agder skal tilby uendelig og gratis tilgang til kunnskap og opplevelser, kompetente og servicefokuserte ansatte og tiltalende og tilgjengelige møteplasser. Strategiplan for Universitetsbiblioteket i Agder UBA skal vere eit hevdvunne forskingsbibliotek som deltek i den lokale, regionale, nasjonale og internasjonalen biblioteknettverket. Brukarorientering møte brukaren der brukaren er, bl.a. ved å ta i bruk nye kommunikasjonskanalar, gjere innhaldet i biblioteket og tenester gjennom styrkt marknadsføring og profilering Side 6 av 8

7 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Toårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Forprosjekt: Kartlegging av arrangementskompetanse Utvikling av kursrekke om arrangementskompetanse Kursrekke, kursdager i juni, sep og nov Gjennomføring av arrangementer i bibliotekene Videreføring av prosjekt i inntil 10 bibliotek (fase 2) Avslutning av prosjekt, erfaringsdeling mellom bibliotekene Evaluering og rapportskriving Kurs i veiledningsmetodikk Andre opplysninger Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Vest- Agder fylkesbibliotek Serviceboks 517, Tordenskjoldsgate Kristiansand ja Fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder er likeverdige partnere inn i fellesprosjekter og bytter på hvilket fylkesbibliotek som har prosjektlederansvaret. Bidrar økonomisk med både friske midler og personalressurs. Sitter i prosjektgruppe og referansegruppe. Universitetsbibliotekene i Agder (UBA) Serviceboks Kristiansand Folkebibliotekene og vgs-bibliotek i Aust- og Vest-Agder 4836 Arendal nei nei Deltaker i prosjektet og bidrar inn i referansegruppe Folkebibliotekene og vgs-bibliotek i Aust- og Vest-Agder (litt over 50 bibliotek til sammen) skal delta på kurs og gjennomføre arrangement(er) Representanter fra bibliotekene vil bli spurt om å sitte i en referansegruppe Etter avtale med biblioteksjef i Arendal kommune, har jeg satt opp hans navn som kontaktperson. Kontaktpersoner er selvfølgelig alle de aktuelle biblioteklederne. Side 7 av 8

8 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Kursutgifter, tas fra ordinær ramme for kompetanseheving Utgifter til arrangementer på bibliotekene Egenandel fra bibliotekene i form av personalressurs, 200 dagsverk à kr 2500 i fase 1, 78 dagsverk i fase Prosjektledelse, 30 prosent stilling inkl sos utg Reiseutgifter i forbindelse med veiledning fase Erfaringsdeling og brosjyremateriell, avslutningsfase Kurs i coaching, i forkant av fase Diverse Egenressurs fylkesbibliotekene, personalressurser 40 dagsverk Stimuleringsmidler vgs-bibliotek Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Kursutgifter, tas fra ordinær ramme for kompetanseheving Kursutgifter til kursrekke og kurs i coaching (bekreftet tilskudd) Egenandel fra bibliotekene i form av personalressurs, 278 dagsverk à kr 2500 inkl sosiale utgifter Egeninnsats, friske midler fra fylkeskommunene (bekreftet tilskudd) Prosjektledelse 30% inkl sos utg (bekreftet tilskudd) Egenandel personalressurs fylkesbibliotek (utenom prosjektledelse), oppfølging og veiledning av deltakende bibliotek, 50 dg à 2500 kr inkl sos. utg. (bekreftet tilskudd) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 8 av 8

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add)

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Søknadssum: 65 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143)

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Søknadssum: 360 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Rom for flere (Ref #6694044c)

Rom for flere (Ref #6694044c) Rom for flere (Ref #6694044c) Søknadssum: 350 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Horten bibliotek / 964951284 Postboks

Detaljer

Internasjonale studenter som målgruppe (Ref #1d1737f2)

Internasjonale studenter som målgruppe (Ref #1d1737f2) Internasjonale studenter som målgruppe (Ref #1d1737f2) Søknadssum: 140 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Søknadssum: 780 400 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek /

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Furuset bibliotek - arena for alle (Ref #8b1e1dfa)

Furuset bibliotek - arena for alle (Ref #8b1e1dfa) Furuset bibliotek - arena for alle (Ref #8b1e1dfa) Søknadssum: 520 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap

Detaljer

Hvordan = mer enn tre (Ref #ae963ba0)

Hvordan = mer enn tre (Ref #ae963ba0) Hvordan 1+1+1 = mer enn tre (Ref #ae963ba0) Søknadssum: 243 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Andebu kommune

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823)

Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Merkevare Vestfoldbibliotekene (Ref #1318506495823) Søknadssum: 322000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Postboks 2423

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Litteraturhus Vestfold (Ref #1132)

Litteraturhus Vestfold (Ref #1132) Litteraturhus Vestfold (Ref #1132) Søknadssum: 485000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3)

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Søknadssum: 310 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Endring må til! (Ref #1318519078440)

Endring må til! (Ref #1318519078440) Endring må til! (Ref #1318519078440) Søknadssum: 245000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Kviteseid folkebibliotek / 964963827 Kviteseidgata 14 3850

Detaljer

ALF inviterer til debatt! (Ref #f704ca59)

ALF inviterer til debatt! (Ref #f704ca59) ALF inviterer til debatt! (Ref #f704ca59) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek på vegne av Astafjordbibliotekene

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Gode lesere på arbeidsplassen. (Ref #1117)

Gode lesere på arbeidsplassen. (Ref #1117) Gode lesere på arbeidsplassen. (Ref #1117) Søknadssum: 210000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sør-Trøndelag

Detaljer

Snakk på tvers i Sande (Ref #dbe0e07d)

Snakk på tvers i Sande (Ref #dbe0e07d) Snakk på tvers i Sande (Ref #dbe0e07d) Søknadssum: 200 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sande bibliotek / 938971471

Detaljer

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d)

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Søknadssum: 195 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Debattgledarar (Ref #b9f95e39)

Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Søknadssum: 247 500 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97)

Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97) Meninger rundt bordet (Ref #e9e55d97) Søknadssum: 100 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 974555468

Detaljer

Hverdagen i fylkesbiblioteket

Hverdagen i fylkesbiblioteket Hverdagen i fylkesbiblioteket Fra fylkesbibliotek med driftsoppgaver, til utviklingsaktør for bibliotek og kultur Sommarøy, 10. juni 2015. Randi Nilsen, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Litt historikk

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

En mer fullstendig rapport ligger på bloggen: https://bibliotekettardebatten.wordpress.com/2016/03/29/biblioteket-tar-den-lokale-debatten-rapport/

En mer fullstendig rapport ligger på bloggen: https://bibliotekettardebatten.wordpress.com/2016/03/29/biblioteket-tar-den-lokale-debatten-rapport/ Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hedmark fylkeskommune / 942116217 2306 Hamar Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karianne

Detaljer

Folkeverkstedet (Ref #86a25826)

Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 0179

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370)

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stjørdal Kommune etat oppvekst og kultur / 974766299

Detaljer

Ungdomsbiblioteket (Ref #eda8bcc3)

Ungdomsbiblioteket (Ref #eda8bcc3) Ungdomsbiblioteket (Ref #eda8bcc3) Søknadssum: 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Øystre Slidre folkebibliotek / 961382068

Detaljer

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # )

Lesersørvis i folkebibliotek (Ref # ) Lesersørvis i folkebibliotek (Ref #18419887) Søknadssum: 395 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Fagbibliotek og systematiske oversikter (Ref #8c3eae23)

Fagbibliotek og systematiske oversikter (Ref #8c3eae23) Fagbibliotek og systematiske oversikter (Ref #8c3eae23) Søknadssum: 498 440 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4)

Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4) Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4) Søknadssum: 80 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lillehammer kommune / 945878564 Wieses gate 2 2609 Lillehammer Institusjonens

Detaljer

Helseinformasjon i folkebibliotek (Ref #5622a855)

Helseinformasjon i folkebibliotek (Ref #5622a855) Helseinformasjon i folkebibliotek (Ref #5622a855) Søknadssum: 650 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9)

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Søknadssum: 70 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder

Detaljer

Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d)

Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d) Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d) Søknadssum: 125 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Jakten på det unike (Ref #b333bf1c)

Jakten på det unike (Ref #b333bf1c) Jakten på det unike (Ref #b333bf1c) Søknadssum: 675 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslofjordbibliotekene

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5)

Spel for alle - Kasino mobil (Ref #c4ef53b5) Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5) Søknadssum: 153 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

En bok - en registrering (Ref #ff3a0584)

En bok - en registrering (Ref #ff3a0584) En bok - en registrering (Ref #ff3a0584) Søknadssum: 130 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Storbybibliotekene v/sølvberget, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Digitalt pensumsystem (Ref #1066)

Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Søknadssum: 650000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet / 974652323 Pilestredet

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Oppland og partnerskapsavtaler

Oppland og partnerskapsavtaler Oppland og partnerskapsavtaler Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Oppland fylkesbibliotek Adresse postboks 187 2802 Gjøvik Organisasjonsnummer 961382335 Hjemmeside http://www.oppland.no/fag-og-tjenester/fylkesbiblioteket/

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e)

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 938275130 Støperiveien 28

Detaljer

NM i litteraturformidling 2012 (Ref #1308051216384)

NM i litteraturformidling 2012 (Ref #1308051216384) NM i litteraturformidling 2012 (Ref #1308051216384) Søknadssum: 240000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling /

Detaljer

Prosjekt Leselunden (Ref #1074)

Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Søknadssum: 117000 Varighet: Eitårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Kvinnherad bibliotek / 974614871 Sentrumsvegen 15

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Læringsglede og innovasjon (Ref #540833da)

Læringsglede og innovasjon (Ref #540833da) Læringsglede og innovasjon (Ref #540833da) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling / 974573911

Detaljer

Nye kommuner bibliotek i nye roller

Nye kommuner bibliotek i nye roller Nye kommuner bibliotek i nye roller Presentasjon i seminar for bibliotek i Trøndelagsfylkene 29.11.2016 Grete Bergh, grete.bergh@gmail.com, www.gretebergh.no, Hvordan planlegge for best mulig bibliotekvirksomhet

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Prosjektplan. Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet

Prosjektplan. Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet 1 / 9 Prosjektplan Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet 2 / 9 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3 MILEPÆLER... 5 4 AKTIVITETSPLAN... 6 5 AVGRENSNING AV OPPGAVEN... 7 6 KRITISKE

Detaljer

Musikk og lyrikk. Kunst i møte

Musikk og lyrikk. Kunst i møte Musikk og lyrikk. Kunst i møte Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Hamarøy bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 974049988 Hjemmeside http://www.hamaroy.kommune.no Institusjonens

Detaljer

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614)

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) Søknadssum: 1 300 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fra seks til en (Ref #39b22205)

Fra seks til en (Ref #39b22205) Fra seks til en (Ref #39b22205) Søknadssum: 300 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold kulturutvikling,

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Søknadssum: 1 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud fylkes / 974606097

Detaljer

Ungdommens sosiale multimediaarena (Ref #be37df8a)

Ungdommens sosiale multimediaarena (Ref #be37df8a) Ungdommens sosiale multimediaarena (Ref #be37df8a) Søknadssum: 195 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek (Ref #40462249)

Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek (Ref #40462249) Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek (Ref #40462249) Søknadssum: 400 000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oppland fylkesbibliotek / 961382335 Postboks

Detaljer