til å saøre at ifra de øare logisbe niaåene, fir til e bte trøn sform øsj on. > - Jan Georg Kristiansen,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til å saøre at ifra de øare logisbe niaåene, fir til e bte trøn sform øsj on. > - Jan Georg Kristiansen,"

Transkript

1 i sprrrrull urvrklr nng g i flla Sllk flnnr du n gd ah! r l 1il l D har dukkt pp vralt i sklr, nringsliv, ibb g karrirvildning, hlssktt g ikk minst innn slv' utvikling. flln dt r str sprik mllm hvrdan ahr jbbr g hva fagt innbrr, n sm har følt n dl misfrstlsr g skpsis. Hr trngl vi n ppklaring., r. rtkst g ft tisabth Hgtand, lisabthmdiumfrlag.n!9 i '. t ysgjrrightn fr ahing i rg bgynt vks rundt tusnrsskiftt g frmvr. Da var bgrpt hlt nytt, g dt var mang vildr, traputr g rdgivr sm fikk øynn pp fr fagt. Mang valgt g t trdagrs kurs i ahing. Mn hva skjr nr n prsn sm har vrt rdgivr i 30 r, kailr sg ah ttr ha gtt p t trdagrs kurs? Dt kan faktisk før at mttakrn blir bd skufft g frvirrt, hvis rdgivrn bar har løsrvt sg litt fra sin vant yrksvanr. Skull ikk n ah sl bvisstgjørnd, pn g tankvkknd spørsm, utn gi dirkt rd? Hvis ikk kunn man vl lik gjrn gtt n psyklg llr rdgivr. Jan rg Kristiansn vd riksn Cahing trr at mang har gtt i dnn flla, n sm kan ha bidratt at intrssn fr ahing har flatt ut llr sunkt litt d sist rn. Antaglig har bransjn ftt dt d frtjnr, fr d har ikk vrt s klar g tydlig sm d burd ha vrt, sir han. Kristiansn r hvdtrnr vd n av d ldst ahingskln i rg, riksn Cahing p Lillakr i si. Hva r n ah Bd i rg g intrnasjnalt har dt vrt <Al sm hlarr f andr saør at ifra d øar lgisb nian, fir bt trøn sfrm øsj n. > Jan rg Kristiansn, ldrab, ødjunbt ' g siailøbntn my diskusjnr m hva bgrpt ahing innbrr. g dr r vansklig kmm frm n nst dfinisjn. Drfr ønskr Kristiansn kmm md n ppklaring i frhld bgrpn uahing, g un ahnd vrmtn. Cahingsynt vd riksn Cahing samsvarr md dn glbal uavhngig g ikkkmmrsill ahingfrningn ntrnatinal Cah Fdratin (CF). r vi bakvr i tid, btyr bgrpt uah, uvgnn, g rdt uahingu ppst p nglsk univrsittr p 1800tallt. Studntr brukt rdt m privatlrr sm ubrr, n studnt gjnnm ksamn. rdt bruks sm n mtafr fr n indr ris ahn hjlpr n prsn (ahd) bvg sg fra t std t annt i sin prstasjnr vd utvikl mntal g ^^1."i "1. Åi L ^, " pprinnlig bl ahing sm vildning utviklt innnfr idrtt i SA. Tnnistrnrn Timthy allwy fra Califrnia sørgt fr ahingns intrnasjnal gjnnmbrudd innnfr idrtt, ldls, nringsliv g livsvildning p bgynnlsn av B0tallt. 100 prsnt std Hva r dt sm skillr ahing fra vildning, mntring, rdgivning g trapi? All diss bgrpn kan bidra klarht nr man vt hva hvr har by. Drfr mnr Krisriansn vd riksn, Cahing dt r viktig at ahingbransjn har klar dfinisjnr av nahing, sm fr frm hva sm r unikt vd fagt. Cahing r n 100 prsnt kundfkusrr. knfidnsill samtal md varig ffkt, frdi fkusprsnn llr kundn

2 . tull kntrll p ml, dlml g frm1, han. Dtt innbrr at ahn skal 100 prsnt std md fullt fkus.in ahd. n rdgivningsfri ah kan ikk innta.utritr ldrpsisjn hvr han rdgir,,. dr llr slr krar.. Cahn slr ' jrlrull. pn spørsm1, lyrrr g r hlr.,td fr fang pp a1t sm skjr i sam,.n. vrbalt g ikkvrbalt. Dtt skillr ah fra n vildr llr rdgivr, sm.. t".,it1",... t^m md vil,.d innspill g rd, slv m mttakrn hr blir ppfrdrt finn svarn,;a n ah r n prfsjnll samtal,inr sm bnyttr t stt md kraftfull.ry isamraln. n gd ah hjlpr, ril vidrutvikl indr drivkrftr g,nd f d rsultatn du ønskr. d ahr gir ikk knkrt rd, mn '.. rlr frskillig samtal gpørsmls.irikkr slik at du slv fr dt prspk..i du trngr fr finn mning'full sprkt g sanssystmt vrt r rganisrt i t hirarki md fm pplvlssnivr. Hvrt niv kntrllrr infrmasjnn p nivt sm liggr undr. Lgisk nivr r spsilr vlgnt ril idntifisr hvr t gitt prblm hørr hjmm. lpfltt har i mang r vrt stlt av dnn mdlln, frdi dn har vist sg vr t kraftfullt vrktøy fr stt Fkus p hva sm girrr ndringr p krt tid. D tr ndrst lgisk nivn mgi r synlig nirr. D r knkrr g man kan fi finn svarr p dm slv. urn l hjlp av n ah. P diss nivn r dt ltt bruk mang rd. D tr øvrst nivn idntitt, vrdir g mntal rssursr r usyniig nivr, dr svarn liggr dypr i dg tlu. Man rrngr fr hjlp fra andr b1i bvisst p tma sm rørr.. Samridig r dr n urfrdring ar n dr dr g rdgivr kunn sagt mrrnt dt rm m m sin mtdr. gntlig manglr,d nk rd fr vrbalisr vrbalisr frskjlfrrkild vln l du smfir dt da gjør? Hurdan r din 1H t"' laføl, ; g ditt slubild? dntitt bandlr m s dg s, la slib lu r. Kjnnr du dg slu, r da strh g trygg. r... utdypr utdvdr Kristiansn. D u brutr r din rssarsr gfir dt da uil. gt i lgisk nivr øgt ) r n P vlsr, handling g knkrr rssursr sg i diss hø1' nivn, fr dt kan vr vansklig stt rd p hva sm rørr sg hr. Fr ksmpl vil dt gi srrr urbyrr avklar sin vrdir fr sg slv. Cahing handlr m f bvgls høyt pp i d lgisk nivr. J lngr nd i pyramidn n ahd svarr, j mr vildning g rdgivning har dt vrr. Vi trngr rdgivning, mn man skal vr strk fr ta imt g bruk rd. All sm klarr svar ut ifra d høyr lgisk nivn. F r r i1 kr g varig rra nsfrmasjn. Fr ksmpl r dt vldig viktig avklar sin vrdir. Dn sm har avklart sin vrdir gr ikk s ltt i frsvar g blir ikk s frt srt, sir Kristiansn. Cahing handlr m dri samtaln inn mt tma sm avklarr rssursr, vrdir g idnrirr. Man søkr firrn svar p spørsml sm Hvilk mntal g abstrakr vnr g frdightr har du lrr rilgang ril? av mang vrkøykassr sm brukt br i ahing. riksn ahing DTTT Sølvfølølsø g visjn.'ttr mdlln m lgisk nivr vldig ytt gt..1\'1. 15 Dtt r n lpmdll utviklt av rr rt DilLs. 'm handlr m al Hua r airhlig uihtigfr dg? Hua gjør dt aihtigfr dg tnb, si { gjør dt da gjør? Wrdir bandlr m haa sm r x 'ihtigstfr dg innru t gitt liusmrd. hsmpl, F rspht, mpat tid, trygght. hjrnn. VFRDFR. \ Tr 9 vørbøvisningør vtlkv fftvtttal 08 aastrakt q gfrdigbtr bar du l; rt gang? ø nr R5SB5R Møntlø g knkrtø røssursør a,*"1rd"r) llua sir Yyy*! HffDL Synligø 09 usvnligø da? ) \ Har r d u? r r da dr? MV15B Stød, tid g rnønnøskør

3 sprrrrull urvtklt Hva gjør dt viktig fr dg tnk, si g gjør dt du gjør? Hvm r du sm fr dt du fr? Hvrdan r da din slvfølls g ditt slvbild? runnn at vi brukr lgisk nivr my, r at dt r visjnr, vrdir g mntal rssursr sm fr mnnskr bvg sg. A bvg mnnskr høyt pp i nivn r dt sm gjør at flk klarr bvg p sg kraftig, sir Kristiansn. LP iahing vi har stt anvnds kraftig LPvrktøyr i mang typr ahing, mn dt btyr ikk at ahing r dt samm sm LP. n str frskjll mllm n LPah g n CFah (srtifisrt fra n av d Sm CFgdkjnt skln) r at n lcfah r nda mr lr.ikrib md lgg lr my føringr i samtaln md lukkd spørsml g instruksjnr. F 16 LP r vldig kraftfullt, mn hvilk bgrnsningr har dt? LP r dt my prsssvildning, n sm innbrr viss føringr i frm av my ja g nispørsml sm usr du bildr? Hørr du lydr?, LP har my lukkd spørsml g instruksjn, frdi lpahn vil i n spsill rrning md sin hilp. ahing m vi frvalt dtt md str varsmht, frdi dt sl lukkd spørsml r vldig kraftig prsssvildning. Man blir n prmisslvrandør sm pvirkr prsss g dlm, sir Kristiansn. Hvis n ah slr ja g nispørsml r i frm av LPtknikkr, gr man ltt brt ifra dt sm kalls ahpsisjnn. Da drir dt mr mt prsssvildning llr LPahing. P riksn Cahing rgns LP sm n svrt g gir fr my instruksjn kraftig prsssvildningstknikk, s dt bruks, mn md varsmht. Prsssvildning r ikk 100 Prsnt kundfkusrt. Dt r gansk ah llr vildrfkusrt, fr ahn llr vildrn har n ppskrift. LP r full av ppskriftr, prgrammr sm man lggr inn i dialgn. Dt liggr gansk my autsg slv ansr vi drfr ikk sm ahspsifikk ahing dt r mr mntal trning llr prsssvildning. lpvrktøyr r utrlig viktig ha md sg. mn dt i sg slv r ikk svarr p ritt i dtt. LP i ha n ahnd g løftnd vrmt. Dtt innbrr skalt (tmmln ppkmmunikasjnr, dr bd ah g ah6 har n psitiv innsling dt sm utvksls av vrbal g ikk"rbal infrmasjn i samtaln. Sm nvnt handlr dt gs llr annn mdll, tknikk llr instruksjn. Drr spillt r vldig snlralt fr skill mllm icfahing g Prsssrildning llr mntal rrning' mnr m at ahn r 100 prsnt std. Å ur. i ahpsisjn r vr s srd md dn andr at jg lggr mrk ril vldig sm ndringr. Klarr jg s m du Kristiansn. trygg llr ikk trygg? Jg kan ikk s.r dt, mn jg kan s spr i handlingn din llr mntr lggr hnd p ah6ns ml, dlml llr frml, snur samtaln mt prsssvildning. Da frlatr ahn sin ahpsisjn. g varr dt lr lng. r dt ikk lngr ahing, ifølg riksns g krppssprkt ditt hvis jg r udønn stdu. Kan jg s m du har t gdt slvbild? i, mn jg kan s spr i dt ytr, sm t ltt smil g mildht i ansiktt, ahing, sir Kristiansn. n annn frskjll mllm ahing g LP r at man innnfr dn intrnasjnal ahfrningn CF r uavhngig av fagmrdr, hvr LP kun r tt av mang fagmrdr sm bnytts. dn rsk CahFrning (DCF) har LP n my sir Kristiansn. mr sntral plass. tnk slv. St i ahpsisjn ahdn svarr, r dt Å vr i n ahpsisjn handlr gs m ahn gir n riksnah skal ha 100 prsnt fkus p dn andr, vr unullst, g løsrvt Fra sjn gn hisrrir' mningr g hldningr. Cahn skai vrkn vild, gi rd llr instrur, mn mftm sitt fkus sl p ahd ttr at ahd r frdig md svar. Da bør ikk ahn kmm md n pn spørsml sm fr ah6 r ahn har srilr r spørsml g innmari viktig at tid tausht g har fullt fkus Fritt spilltm Hvis n ah, vildr, rdgivr, traput nisjn av CFahing. LP r gdt gnt fr pn pp dfi fkusprsnns mntal handlingsmrd, mn dt skal kun bruks i d skundn llr minurrn hrr dl r nødundig' fr s g bak i ahpsisinn g la ahd ha hlt fritt spillrm. Hldr man p fr lng frdi man skal igjnnm LPmdll p lpmdll, kan dt hnd at ahn har vrtatt llr ikk hlt sr m ahd har irskap i samtaln, sir Kristiansn.

4 Frøv gratis a hingl Llnslir du i pr,rv ahlng? F.r'iksn C1 lg bvr C{4T15 prør'rbsli ng 1rin r.i n \..r".1!r.i.l'.t r"l.r.r"ir. r','yiinr f. Ta knt,rlir p,i tlfn Ls gjnr mr 'i83 52 rr \rgar g hans virk hr rt'u r'.hldli n.tr. ".r, \.,..,,Jr Lir'l rli. i jlrli g ;LLL.llrlst. 5n1 kai rr pilrrinr1s. n 'n1.1',,' n psr rr1. l,lr nr ;rhitiq. iiksn Cahrn (1..1 ttii. rlksltn.n " nt rnarirrrl Cah Fdratin (CF), r' rtlrrs strsr ikk.km ahirn inq. icf r har avdljnsl i si. Trrrdhin q irrlsil l Brglr n rvrl'l iiilg.. n rrris inspirlsjnssmint pri i.ri."r r,,..1'irrq. ll,',,r, 1r...J 1 19 prr Lill.rkr i si n str hr r,;4.,','.,, aa,'. kl. l; Tii. '100 P,sr psf ri ksn.nt rnanlaq 19..i1 10,i...ti,,j...;.,.,t..;,;, ",.,,,., ÅnLtalr lirtr,rui " Cttltiu,.{; Ht.,,t. ltrr.'if; ltt'trrltit i2c10) r. SrLsann (liri, Fal.l<ft)flast. llkn gir n intlduksjn ril l f r'..r.,,.lirg "r. r lt,".i,r '',.,.i''rrs krn r.r t viktjg virkmidll i prsrilis LrrviklirLq g i 1lrr1ln.. trrtfsirll rli,tla,ar; (..tlt j;ry ag r,tnginq th unrld 0l{ 'rstin at fh lim,>> F{" ri lsu, psy hi a,tr g h ypn ti s ø t',44titx 17 rlrts.f L 'r..itrt.,,r' atstdkiti;tg t,lt;t (100) av Krisri;rnsn g Pil Riis, fl.'rg,jan,,,rrt. B. '.it. l.' \\rllr prairti.sk rs hvt'tlail rhirg \1r snrrai i i fln'and1 hl lllrr lidrqri nd ski ilir i108. r.all r alrsr n prsir slrnr.. rr',,.ir.ilrll ipr,,.,nr fku. pa d s rt'sm,rl. har g i sarntrln, ii i rnk sl.',rg hnn s\ iu'n,.. ln gl.ah gir i'{ rrl trl,q r..hksjn trlrt dit hrrt'. r.'llr burl gn rilininql pii ir11a. rrtltitt''' ttttl ltar,1u l0f) Lr srll]rt nr utn rr ll ilg.,1.r' p.irirkt i din r alq q rrl!'n.itt. lin rili,l q iin 5l)l's1ra1. g lrn.lr. ' ll i'qsar nl ar']rllltlr dg slr' l)u slirl fl dg n irrlvtrr] prslt sllttt r, rr snr skri ril ibl,r b'g 1i;rq 5nr r likriq fbr dq pil.,.hingsrlral..r il1 ii\ 't 1 s4f".,,1'.' #.

5 sprrrrull urvrklr KraFtig s lvu tvi kl i n g su rktøg Kai Hamdt nrmr sg sluttn p ahingutdannlsn vd riksn Cahing g tar n imt klintr i sitt gt firma. Blant annt har han samarbidt md t advkatfirma fr frbrd vitnr føt d gl inn i vitnbksn i lttssakl. Cahing r t vldig kraftig vrktøy slvutvikling. jg gikk ah i halvannt r, g dt var grt, lattr g n fantastisk ris. Jg fø\r p mang mtr at jg fikk n ny start. g nda mr spnnnd r dt F t8 utrlig rikt f ahing kan gjør md mnnskr, syns han. Cahing kan bruks p utrlig mang mrdr. Jg trr vi har bar stt bgynnlsn. P mang mrdr rrr ig dt kmmr dukk pp n bvisstht m p dn andr sidn. Dt r anldning s hva at dn rspktn g mpatin man møtr mnnskr md gjnnm ahing, r n fantastisk mt møt flk p. Cahing r t fag g n kmptans sm r utrlig rik ha md sg. Dr gjør n md dg. sir Aamdt frnøyd. Han kan by gratis prøvtimr i ahing. Vgard Hvdlin har gs valgr utdann sg ah vd riksn Cahing. Han valgt riksn Cahing frdi han blant annt r inspirrt av Miltn H. riksns mtdr g hans psitiv g i,j ; Ø Kai Aamdt 7t7t ad øhing sm t hraftig arbtøy slautuihling dø ban gibb ah i halaannt r. sl..,, r ir hlhrlig syn p mnnskr. trr mang r sm ldr i nringslivt, gn slvralisring g utdannls, r Vgar ydmyk vrfr d utfrdringr n ah6 mtt ha. Cahing innhldr kraftig vrktøy du kan s n umiddlbar ffkt, sir han. jbbr han i sitt gt firma sm ah g halr md sivralisring gjnnm bvisstgjøring. jnnm dnn artikkln vil han by gratis prøvahing fr all intrssrt sm kan ta vin Lillakr i Vgar Hadlin ualgt rihsn Cabing frdi ban blant annt r inspirrt aa Mihn H. ribsns mtdr

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer