Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND MARS 2014

2 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik at du er kjent med sakene som skal behandles. Registrering, rettigheter og årsmøtesal Når du ankommer årsmøtet registrerer du deg og får utdelt delegatskilt. Dette benytter du både til å be om ordet i forhandlingene og til å avgi stemme med. Kun valgte delegater har tale,- forslag- og stemmerett. Medlemmer av styret og fylkestingsgruppa har tale- og forslagsrett. I møtesalen skal du sitte på anvist plass. Politisk hovedinnledning Den politiske hovedinnledningen vil bli holdt av stortingsrepresentant Dag Terje Andersen. Etter Andersenss innlegg starter årsmøtedebatten. Det er her du gir dine kommentarer til den politiske situasjonen eller til noen av de innkomne forslagene i dette heftet. Du kan få ordet to ganger, og det er ikke anledning til replikk. Se for øvrig forslaget til forretningsorden under sak 2. Forslag Har du forslag du ønsker å fremme må det gjøres under debatten etter den politiske hovedinnledningen. Det gjelder både nye forslag og endringsforslag til de innkomne forslagene. Forslagene må fremmes muntlig fra talerstolen og leveres skriftlig til møteleder. Det er egne forslagsark i møtesalen. Ønsker du å skrive ferdig forslag før møtet kan du ta kontakt med kontoret så sender vi deg forslagsark. Før møtet avsluttes på lørdag skal årsmøtet votere over om de innkomne forslagene skal vedtas slik de foreligger, sendes til redaksjonskomiteen for videre bearbeidelse eller avvises uten videre behandling. Redaksjonskomiteens bearbeidede forslag kommer så tilbake på søndag for endelig votering. Årsmøtemiddag Lørdag kl starter årsmøtemiddagen. Denne holdes samme sted som møtet. Alle papirer må derfor tas med ved møteslutt lørdag. Det serveres en treretters middag. Drikke er ikke inkludert, og må dekkes selv. Vi kler oss pent. SIDEHENVISNING I DETTE HEFTET: PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET... 1 SAK 2 KONSTITUERING... 4 SAK 3 BERETNING 23. mars mars SAK 4 REGNSKAP FOR SAK 7 INNKOMNE FORSLAG SAK 9 BUDSJETT FOR SAK 10 VALG SIDE 2 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

3 VI KLARTE DET Det er fantastisk å kunne ønske velkommen til årsmøte i Vest- Agder Arbeiderparti etter at vi nådde vårt mål til Stortingsvalget. Vi hadde ett hovedmål, Kari og Odd på tinget. Vi klarte det! For første gang på 16 år har vi igjen to stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet i Vest-Agder. Det er ingen tilfeldighet! Vi visste et utjevningsmandat var innen rekkevidde. Gjennom god planlegging og solid gjennomføring av valgkampen nådde vi vårt mål. Alle ledd i vår store bevegelse bidro - fra fylkesparti, valgkamputvalg, LO og AUF til kommuneparti, partikontor og kandidater. Av alle Arbeiderpartiets fylkeslag i landet, er det bare to som har et bedre resultat enn oss, og vi er det eneste som øker antallet stortingsrepresentanter. Gratulerer! Men det er ikke bare i valgkampen vi seirer. Arbeiderpartiets landsmøte er landets viktigste politiske verksted, og det som vedtas her blir ofte også gjeldende politikk i Norge. Som et lite fylkeslag er samarbeid og allianser viktig. Her har vi gjennom hardt arbeid satt mange viktige saker på kartet. Vi har fått gjennomslag for mange av våre kampsaker. Kampen mot ufrivillig deltid vant vi på landsmøtet i 2011 og det ble gjeldende politikk i Innføring av kjønnsnøytral verneplikt vant vi på landsmøtet i 2013, og allerede samme sommer ble det vedtatt i Stortinget. Vi har også fått gjennomslag for å se på oppdeling av Helse Sør Øst RHF og ny finansieringsmodell for universitetene, slik at blant annet UiA skal likebehandles med de gamle universitetene. Dette er to store, nasjonale saker som krevde mye arbeid for å nå frem. Vi bidro også til at skogbruksnæringens framtid ble en viktig sak på landsmøte. Lokalt har vi også fått mye oppmerksomhet om ny vei vestover. Lenge var det de borgerlige som hadde et eierskap til saken, men i løpet av denne perioden har vi satt oss i førersetet for kravet om utbygging av E39. Gjennom systematisk arbeid og tydelige krav inn til vår regjering fikk vi uttelling. Da Nasjonal Transportplan ble fremlagt våren 2013 var det med stor tilfredshet vi så at samtlige forslag som ble spilt inn fra Sørlandet var med. Vi har altså god grunn til å gratulere oss selv med god arbeid både internt i eget parti og overfor velgerne i Vest-Agder, og la årsmøtet bli en jubelsamling. Men la også tilfredsheten med resultatene bli motivasjon til videre arbeid. Spesielt i forhold til det viktige arbeidet med å rigge organisasjonen frem mot kommune- og fylkestingsvalget til neste år, og frem mot Stortingsvalget i Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for meg etter snart fem år som leder og ønske nye tillitsvalgte lykke til. Men først skal vi gjennomføre et årsmøte hvor vi skal feire oss selv med spennende politiske diskusjoner og blikket rettet fremover. Lykke til og godt møte! Linda Verdal leder SIDE 3

4 SAK 2 KONSTITUERING SAK 2a - GODKJENNING AV INNKALLING Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes SAK 2b - GODKJENNING AV FULLMAKTER Som fullmaktskomite oppnevnes fylkessekretær. Fullmaktskomiteens innstilling legges frem på årsmøtet SAK 2c GODKJENNING AV SAKSLISTEN Styrets innstilling: 1. Åpning 2. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av fullmakter c. Godkjenning av sakslisten d. Valg av to dirigenter e. Valg av to sekretærer f. Godkjenning forretningsorden g. Godkjenning av dagsorden h. Valg av redaksjonskomite for politiske saker i. Valg av redaksjonskomite for organisatoriske saker og vedtekter j. Valg av tellekorps 3. Beretning for Regnskap for Politisk innledning ved Dag Terje Andersen 6. Innkomne forslag 7. Redaksjonskomiteenes innstilling 8. Vedtektsendringer 9. Revidert budsjett for Valg a. Fylkesstyre b. Varamedlemmer til landsstyret c. Valgkomite d. Nominasjonskomite for fylkestingsvalget e. Programkomite for fylkestingsvalget f. Samarbeidskomiteen mellom Ap og LO g. Kontrollkomite 11. Avslutning SIDE 4 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

5 SAK 2c VALG AV TO DIRIGENTER Styrets innstilling: Helge Sandåker Berit Kittelsen SAK 2d VALG AV TO SEKRETÆRER Styrets innstilling Legges frem på årsmøtet SAK 2f FORRETNINGSORDEN Styrets innstilling: 1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater det 2. Det velges to dirigenter til å lede forhandlingene og to sekretærer til å føre protokoll. 3. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke vedtektene angir annet. 4. Til alle saker har representantene rett til ordet to ganger i samme sak, med henholdsvis 3 og 2 minutter. Det gis ikke anledning til replikkordskifte. Observatører og gjester har ikke anledning til å delta i årsmøteforhandlingene. 5. Dirigentene og andre med forslagsrett kan foreslå begrensing i taletid og at det skal settes strek for debatten. Når strek foreslås skal talerlisten og alle forslag som er fremmet i saken refereres. Det skal spørres fra dirigentbordet om det er andre som har forslag. Hvis det bekreftes skal strek ikke settes før disse forslagene er fremmet. Når strek settes gis det mulighet for å tegne seg til talerlisten under den første taleren etter at strek er vedtatt. Det er ikke anledning til å fremme nye forslag eller å trekke allerede fremsatte forslag etter at strek er satt. 6. Forslag skal leveres skriftlig og signert av forslagstiller til dirigentene. 7. Skriftlig votering skal gjennomføres i politiske og organisatoriske saker hvis åtte eller flere delegater krever dette. I personvalg skal skriftlig votering gjennomføres hvis en delegat krever dette. Det skal velges tellekorps blant landsmøtets delegater. Hvis en av tellekorpsets medlemmer er kandidat i en votering trer denne ut av tellekorpset. 8. Representanter som må forlate møtet skal skriftlig søke permisjon. Permisjonssøknaden behandles og avgjøres av dirigentene. 9. Protokollen fra årsmøtet godkjennes av styret. SIDE 5

6 SAK 2g - DAGSORDEN Styrets innstilling: Lørdag 15.mars Kl Kulturinnslag ved AUF Kl Åpning v/ leder Linda Verdal Kl SAK 2 Konstituering Kl SAK 3 Beretning Kl SAK 4 Regnskap 2013 Kl SAK 10 Presentasjon av valgkomiteens innstilling Kl Lunsj Kl SAK 5 Politisk hovedinnledning v/ Dag Terje Andersen Debatt til den politiske innledningen og de innkomne forslag Kl SAK 6 Innkomne forslag førstegangsbehandling. Votering om forslagene skal vedtas, avvises eller sendes til redaksjonskomiteene. Kl Avslutning dag 1 Kl Årsmøtemiddag Søndag 16. mars Kl Åpning dag 2 Kl Strategisk utgangspunkt og oppstart av programarbeidet frem mot kommune- og fylkestingsvalget v/kommunikasjons- og organisasjonssjef i Arbeiderpartiet, Pia Gulbrandsen Kl Pause med utsjekk Kl SAK 7 - Redaksjonskomiteenes innstilling (begge komiteene) Kl Lunsj Kl Redaksjonskomiteenes innstilling forts. Kl SAK 8 - Vedtektsendringer Kl SAK 9 Revidert budsjett Kl SAK 10 - Valg Kl Avslutning SIDE 6 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

7 SAK 2h - VALG AV REDAKSJONSKOMITÉ FOR POLITISKE SAKER Styrets innstilling Kari Henriksen (leder) Nils-Harald Rennestraum Trond Blattmann Even Sagebakken Elisabeth Haaversen Line Strisland Petter Olsen SAK 2i - VALG AV REDAKSJONSKOMITÉ FOR ORGANISATORISKE SAKER Styrets innstilling Solveig Robstad (leder) Åse Lill Kimestad Trine Nilsen Klungland Fredrik Jensen Lyder Oversen SAK 2j - VALG AV TELLEKORPS Forslag til tellekorps legges frem av ordstyrerbordet. SIDE 7

8 SAK 3 BERETNING 23. mars mars Styrets sammensetning i årsmøteperioden Leder Linda Verdal Mandal Nestleder Helge Morris Nesheim Farsund Kvinnekontakt Helle Ingeborg Mellingen Line Strisland (fra ) Kristiansand Audnedal Studieleder Reidunn Gøthesen Scherpf Søgne Region1 Terje Næss Kristiansand Region 2 Jan Hedenstad Songdalen Region 2 Lars-Jørge Hauge Vennesla Region 3 Anne Grønsund Mandal Region 3 Edita Schultz Lindesnes Region 4 Tom Johansen Sirdal Region 4 Anne Bystadhagen Flekkefjord Vara: Region1 Jannike Arnesen Kristiansand Region 2 Monika Hagen Songdalen Region 2 Solveig Robstad Vennesla Region 3 Rasim Maksumic Mandal Region 3 Helge Sandåker Marnardal Region 4 Marie Ann Salvesen Farsund Region 4 Svein Hobbesland Flekkefjord Tiltredende medlemmer i perioden med stemmerett: AUF i Vest-Agder: Emma Martinovic Tiltredende medlemmer i perioden uten stemmerett: LO i Vest-Agder: Elisabeth Haaversen Gruppeleder fylkestinget: Toril Runden. Stortingsrepresentant: Kari Henriksen Odd Omland (fra september 2013) AUFs fylkessekretær Per Myrstad Kringen (fylkessekretær) Fylkessekretær Audun Øvrebø er saksbehandler for styret og møter med tale- og forslagsrett. Endringer i styret i perioden Helle Ingeborg Mellingen trakk seg som kvinnekontakt da hun fikk en stilling i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune som ikke lot seg kombinere med et politisk verv. Line Strisland fra Audnedal ble valgt som ny kvinnekontakt på representantskapsmøtet 27. oktober SIDE 8 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

9 2. Styremøter Styret avholdt fem møter etter årsmøtet i 2010 og behandlet 38 saker: 7. mai, 11. juni, 16. september, 22. oktober. Møtene er avholdt i Mandal, bortsett fra møtet 16. september som ble avholdt i forbindelse med strategiseminaret på Gautefall. Strategiseminaret var viet valget Styret avholdt syv møter i 2013 og behandlet 46 saker: 29. januar, 25. februar, 8. april, 14. mai, 8. oktober, 28. oktober og 25. november Møtene ble avholdt i Mandal. Styret har avholdt ett møte i 2014 frem til årsmøtet: 25. februar i Mandal. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har i perioden bestått av Linda Verdal, Helge Morris Nesheim og Helle Ingeborg Mellingen. Da Helle I. Mellingen trakk seg fra styret ble Reidunn Gøthesen Scherpf på styremøtet valgt som nytt AU-medlem. 3. Arbeidet i styret Fylkesstyret er ansvarlig for å følge opp årsmøtets politiske og organisatoriske vedtak og styre arbeidet i fylkespartiet etter vedtatte handlingsprogram og budsjett. Det har vært behandlet en rekke saker av organisatorisk karakter i styret. Blant sakene er kompetanseplan, økonomireglement, prosess for nominasjon og landsmøte, opprettelse av styringsgrupper for kvinnekontakt og studieleder og etablering av internasjonalt utvalg. I tillegg har styret også diskutert og blitt orientert om ulike organisatoriske forhold i kommunepartiene. Styret har brukt mye tid på forberedelser til landsmøtet og valgkamp. Det siste er nærmere beskrevet senere i beretningen. I forberedelsene til landsmøtet har SIDE 9

10 fylkesstyret diskutert og gitt sin innstilling til 16 forslag som ble lagt frem for representantskapet, og senere gitt innstilling til dissensene i forslag til partiprogram E39 har vært en viktig lokal sak for Vest-Agder Arbeiderparti. I perioden har vi lykkes med å markere oss som en pådriver i saken, blant annet ved å være initiativtaker til tverrpolitiske møter som har gitt oss god mediedekning. Da Nasjonal Transportplan ble lagt frem var det med stor tilfredsstillelse at alle prosjekter som var foreslått fra Vest- Agder lå inne i planperioden. Styret har i tillegg vedtatt følgende politiske saker: Barn har rett til beskyttelse mot vold, Plassering av nytt fengsel i Agder, Vest-Agder Arbeiderpartis politikk om barnevern og Nei til nye elevplasser ved KVS. 4. Representantskapet Det er avholdt tre møter i representantskapet i årsmøteperioden 27. oktober 2012 på Rosfjord hotell i Lyngdal På møtet var valgkampstrategi og innkomne forslag fra Vest-Agder til landsmøtet 2013 hovedsaker. Sentralstyremedlem Mette Gundersen innledet om den sentrale valgkampstrategien. 4. mars 2013 i Sjøsanden Næringshage i Mandal Partisekretær Raymond Johansen innledet om den politiske situasjonen og om planene frem mot valget. Medlem av partiets sentrale programkomite, Odd Omland orienterte om forslaget til nytt partiprogram. Representantskapet voterte over Vest-Agder Arbeiderpartis holdning til dissensene i programmet. 4. desember 2013 i bystyresalen i Mandal På møtet ble det gitt en orientering fra Norsk fengsels- og friomsorgsforbund om hvilke faktorer de mener bør ligge til grunn for lokaliseringen av nytt fengsel i Agder. I tillegg ble det viet tid til orienteringer fra ulike hold i partiorganisasjonen. SIDE 10 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

11 5. Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet I perioden har samarbeidskomiteen vært ledet av Vest-Agder Arbeiderparti. Det har vært et fellesmøte mellom samarbeidsutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder personer fra Arbeiderpartiet sentralt og LO sentralt. Tema for dette møtet var valget Samråd Det ble avholdt 3 samråd i 2012 (etter årsmøtet) 30. mars Vest-Agder Arbeiderpartis politikk for barn og unges oppvekstsvilkår 21. juni Næringsutvikling, under temaene verdiskaping, energi og miljø. 19. oktober Utfordringer med arbeidstilsyn. Samarbeid med Aust-Agder og Telemark Arbeiderparti. Det ble avholdt 5 samråd i 2013: 4. februar Arbeidsliv samråd med fagforbund i LO 7. februar Hvordan bidra til en bedre hverdag for de som trenger sammenhengende og sammensatte tjenester. 11. februar Hva er viktig for at frivillig arbeid skal være robust og levedyktig i fremtidens Norge. 6. mars Vilkår for små og mellomstore bedrifter 24. mai Samråd om tigging, fakta og tiltak. I tillegg til disse samrådene har Kari Henriksen hatt en rekke møter og mindre samråd med ulike foreninger, organisasjoner og bedrifter. SIDE 11

12 7. Sentrale tillitsverv I løpet av perioden har Vest-Agder Arbeiderparti vært representert i følgende sentrale utvalg: Landsstyret: Linda Verdal og Helge Morris Nesheim. Sentralstyret: Mette Gundersen. (Avløst på landsmøtet i 2013) Redaksjonskomiteen på Landsmøtet i 2013: Terje Næss Programkomiteen for partiprogrammet : Odd Omland Annet: Mette Gundersen har i perioden vært 1. nestleder i KS nasjonalt 8. Markering av 1. mai 2012 Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen deltok på 1. mai-frokost i Lyngdal og på arrangementene i Kvinesdal og Byremo. Linda Verdal holdt appell på Byremo. Kari Henriksen deltok i Farsund, Flekkefjord og på 1. mai-frokost for Søgne og Songdalen i Songdalen. KVINESDAL 2013 Arbeidsminister Anniken Huitfeldt deltok på 1. mai-frokost i Vennesla og var hovedtaler i Kristiansand. Kari Henriksen deltok på 1. mai-frokost i Søgne for Søgne og Songdalen Arbeiderparti og på arrangementet i Byremo. Odd Omland deltok i Farsund og Flekkefjord, mens Trond Blattmann deltok i Lyngdal og Kvinesdal. KRISTIANSAND SIDE 12 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

13 9. Besøk av partiledelsen, statsråder og statssekretærer mai Statsråd Lisbeth Berg-Hansen Lyngdal, Kvinesdal, Audnedal 19. april Statssekretær i UD, Torgeir Senioruniversitetet, Mandal Larsen 21. juni Statsråd Jonas Gahr Støre Kvinesdal, Kristiansand 26. juni Nestleder Helga Pedersen Kristiansand (Protestfestivalen) 27. juni Statsråd Espen Barth Eide Kristiansand 10. september Thorvald Stoltenberg Mandal januar Statsråd Jonas Gahr Støre Kristiansand, Vennesla 21. januar Statsråd Trond Giske Kristiansand 4. februar Statsråd Anniken Huitfeldt Kristiansand, LOs fylkeskonferanse 6. mars Partisekretær Raymond Johansen Mandal, Lindesnes, Rep.skapsmøte 1. mai Statsråd Anniken Huitfeldt Vennesla, Kristiansand 14. mai Statsråd Hadia Tajik Mandal, Kristiansand, Vennesla 21. mai Statsråd Lisbeth Berg-Hansen Kristiansand, Lindesnes mai Statsråd Rigmor Aasrud Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal 4. juni Statsråd Rigmor Aasrud Kristiansand 1. juli Statsråd Jonas Gahr Støre og Kristiansand Statsråd Trond Giske 14. juli Partisekretær Raymond Kvinesdal Johansen 9. august Partisekretær Raymond Kristiansand - Valgkampåpning Johansen Tidligere LO-leder Yngve Haagensen 12. august Statsråd Sigbjørn Johnsen Kristiansand, Vennesla 15. august Statsråd Anne-Grethe Strøm Erichsen Flekkefjord, Mandal, Kristiansand 22. august Thorvald Stoltenberg Søgne 29. august Partisekretær Raymond Kristiansand (UiA, Gimle vgs) Johansen 30. august Statsråd Hadia Tajik Lyngdal, Kristiansand 30. august Statsminister Jens Stoltenberg, Kristiansand Statsråd Sigbjørn Johnsen, Statsråd Trond Giske 4. september Statsråd Trond Giske Kristiansand 7. september Statsråd Grete Faremo Kristiansand, Lyngdal SIDE 13

14 10. Landsmøtet Arbeiderpartiets landsmøte ble avholdt april 2013 på Folkets Hus i Oslo. Delegatene ble valgt på representantskapsmøtet 6.mars 2013 og delegasjonen bestod av Odd Omland, Kvinesdal (delegasjonsleder) Anne Bystadhagen, Flekkefjord Randi Moseidjord Fjellestad, Vennesla Jonny Liland, Sirdal Line Strisland, Audnedal Emma Martinovic, AUF Even Tronstad Sagebakken, Mandal Nestleder og landsstyremedlem Helge Morris Nesheim meldte forfall til landsmøtet, og Terje Næss møtte dermed på landsmøtet som landsstyremedlem. Næss var valgt landsmøtedelegat og 1. vara Even Tronstad Sagebakken møtte dermed på landsmøtet i hans plass. I tillegg deltok sentralstyremedlem Mette Gundersen, landsstyremedlem Linda Verdal og Kari Henriksen fra Stortingsgruppa. Fylkessekretær Audun Øvrebø, kontorsekretær Eva Skau og Anja Benjaminsen (hospitant) var funksjonærer på landsmøtet. Odd Omland ble oppnevnt av sentralstyret til den sentrale programkomiteen i Arbeiderpartiet, ledet av Helga Pedersen. I tillegg var Abdullahi Alason medlem av komiteen som utarbeidet organisasjonsuttalelsen om prinsipper og verdier for vårt organisatoriske arbeid. Terje Næss var medlem av landsmøtets redaksjonskomite for andre politiske saker. Antall talere fra hvert fylkeslag er regulert på forhånd, og fra Vest-Agder hadde Terje Næss, Odd Omland, Anne Bystadhagen, Jonny Liland, Line Strisland og Emma Martinovic ordet. I tillegg hadde Kari Henriksen ordet som delegat fra Stortingsgruppa. Sakene som ble tatt opp var blant annet oljeboring i nord, kvinnelig verneplikt, landbrukspolitikk, stemmerett for 16-åringer, samferdsel, vannkraft og likebehandling av universitetene. Vest-Agder Arbeiderparti gjorde en god innsats både før og under landsmøtet, og hadde sendt inn 15 forslag. Fv: Audun Øvrebø, Jonny Liland, Kari Henriksen, Anja Benjaminsen, Emma Martinovic, Line Strisland, Jens, Even Sagebakken, Eva Skau, Linda Verdal, Randi Moseidjord, Odd Omland, Anne A. Bystadhagen. Terje Næss var i møte i redaksjonskomiteen da bildet ble tatt. SIDE 14 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

15 Politiske hovedsaker Delegasjonen valgte å prioritere arbeidet med å få til en likebehandling av universitetene. De tre nye universitetene er gitt andre kriterier for forskning og undervisning enn de fire «gamle». Konsekvensen er ulik behandling og en dårligere finansiering av de nye universitetene. Gjennom godt arbeid i korridorene fikk vi gjennomslag i programmet for at finansieringen skal utredes på nytt. I tillegg profilerte delegasjonen vårt forslag om å innføre verneplikt for kvinner, og sammen med flere andre fylkesparti fikk vi landsmøtet med på et flertall. Ordningen ble gjeldende politikk kun få måneder etter landsmøtets vedtak. Vi hadde også et godt samarbeid med fylkeslagene i region Sør om en deling av Helse SørØst i to helseregioner. Også her fikk vi beveget landsmøtet til å vedta en uttalelse om at dette skal vurderes. Vi opplevde denne gang også at vi fikk god medieomtale i våre lokale aviser. Hele 15 artikler knyttet både til forhåndsomtale og omtale av våre saker kom på trykk. Alle delegater som var på talerstolen ble tatt bilde av, og det ble skrevet en artikkel som ble sendt lokalavisen der delegaten kom fra. Alle kom på trykk. I tillegg hadde Fædrelandsvennen et større oppslag om seieren i universitetssaken hvor de intervjuet Odd Omland og Helga Pedersen. Fædrelandsvennen avsluttet sågar sin dekning av landsmøtet med en lederartikkel hvor de omtalte Odd Omland som en av de mest innflytelsesrike politikerne på Sørlandet. SIDE 15

16 Sentrale verv Mette Gundersen gikk ut av sentralstyret etter å ha sittet fast siden Etter 11 år i sentralstyret var hun blant de med lengst fartstid i partiets styrende organ. Til høyre: Mette takkes av Jens for sin innsats i Sentralstyret Til venstre: Vebjørn Hobbesland fikk pris av Raymond Johansen Vant pris for facebook Arbeiderpartiet hadde innført en egen prisutdeling til personer og kommuneparti som har gjort seg bemerket på internett og i sosiale medier i løpet av perioden. Det ble delt ut priser i tre kategorier: Beste nettside, twitterbruk og facebook. Prisen i kategorien Facebook gikk til Vebjørn Hobbesland og ble delt ut av partisekretær Raymond Johansen. - Aller flest nominasjoner har vi fått på hvem som bruker Facebook best, og la meg legge til: For å synliggjøre vår politikk, sa Johansen i begrunnelsen. Prisvinneren er god på bildebruk, og på å lage lokale vrier på nasjonale saker. Som administrator for Flekkefjord Arbeiderparti både på Facebook og Instagram, klarer han på en effektiv måte å formidle kjernen av hva Arbeiderpartiet står for, sa han. Oppsummering Fylkesstyret er godt fornøyd med den jobben delegasjonen gjorde på landsmøtet. Vi markerte oss fra talerstolen med gode innlegg som ble lagt merke til. Vi fikk gode oppslag i våre lokale media i tillegg til oppslag med vår fylkesleder på Kveldsnytt. Og vi fikk gjennomslag for flere av våre prioriterte saker. At vi er et lite fylkeslag er ikke til hinder for gode resultater. Vest-Agder Arbeiderparti vil også takke Mette Gundersen for den jobben hun har gjort i sentralstyret både for Arbeiderpartiet som helhet, men også for å snakke landsdelens sak internt. Dette har vært viktige bidrag for å gi oss en posisjon som gir gjennomslag. SIDE 16 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

17 11. Stortingsvalgkampen Helt siden vi tapte vårt andre mandat til Stortinget i 1997, har vi hatt som mål å få to stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet i Vest-Agder. Etter 16 år med kun én, fikk vi ved valget i 2013 endelig to. Men det ble noen spennende timer før det hele var avklart. De strategiske valg I utarbeidelsen av strategien visste vi at det var tre veier til målet. Den ene er å bli fylkets største parti. Det sikrer to representanter uansett. Den andre muligheten var å kapre Kristelig folkepartis mandat. Dette mente vi var innen rekkevidde ved at vi måtte holde stand på ca 26%, mens Krf måtte fortsette sin tilbakegang og ende på ca 11%. Den tredje muligheten var utjevningsmandat. Ved den endring av mandatfordeling mellom fylkene som ble gjort ved dette Stortingsvalget, var sannsynligheten stor for at vi kunne få dette. Det er selvsagt avhengig av en rekke faktorer utenfor vår kontroll, men en avgjørende faktor er å ha mange ubrukte stemmer bak vår andrekandidat. Det forutsatte at vi gjorde et godt valg, uten å nå helt i mål med direkte valgt mandat. SIDE 17

18 Å gå for et utjevningsmandat er imidlertid for usikkert, og Høyres oppslutning vinteren 2012/2013 medførte at vi antok det var vanskelig å bli fylkets største parti. Vi prioriterte derfor å forsøke å nå de velgerne som ligger mellom oss og Krf. Vi antok at det var noen av disse som ville gå til oss etter nominasjonsprosessen i Krf, hvor de valgte en mer konservativ kandidat enn den sittende. Vi hadde også fagorganiserte og studenter som to prioriterte målgrupper i tillegg til at vi fulgte opp den nasjonale strategien med å rette budskap mot flytvelgerne mellom oss og Høyre. Planlegging Fylkesstyret startet planleggingen allerede i september 2012, med gjennomgang av bakgrunnstall, evaluering av forrige valgkamp og diskusjon om de strategiske valg for hvordan valgkampen skulle forberedes og gjennomføres. Blant annet ble det bestemt at fylkesstyret skulle være aktivt involvert i utformingen av strategi og konkrete planer. Fylkesstyret vedtok den overordnede strategien og satte ned fire arbeidsgrupper i januar som skulle jobbe konkret med fire prioriterte områder. Den endelige valkgampplanen ble vedtatt i mai, etter et fellesmøte med ledere og valgkampledere i kommunepartiene. Valgkamputvalget overtok etter dette ansvaret for det videre arbeidet med valgkampen. Evaluering av valgkampen Valgkamputvalget og kommunepartiene ble bedt om å komme med innspill til styrets evaluering av valgkampen. På grunn av ulike hendelser var det ikke mulig å sluttføre en evaluering høsten 2013, og styret vedtok den endelige evalueringen på sitt møte i februar Evalueringen gjennomgås ikke i detalj i denne beretningen, men styret vil peke på noen sentrale punkter: Ekstra ressurser Arbeiderpartiet sentralt gav oss en ekstra personalressurs ved at Thomas Strandberg fra stortingsgruppa jobbet hos oss i den intensive valgkampen. I tillegg hospiterte Anja Benjaminsen ved kontoret. Dette var av avgjørende betydning for vår mulighet til å holde oversikt over egne valgkamplaner og andre arrangementer, fore kandidater og andre med faktaopplysninger og budskap til debatter, innlegg og intervjuer i media, og selv være aktive med utspill i media, egne hjemmesider og i sosiale media. Media Aktivt arbeid fra våre kandidater, kombinert med de ekstra ressursene vi hadde på partikontoret gav oss mange og gode medieoppslag. Totalt oppnådde vi over 60 oppslag i lokale media fra 1. juni til 7. september. Det er et mål for oss å bruke media som virkemiddel for å nå de store velgermassene, og styret mener vi klarte dette godt under denne valgkampen. SIDE 18 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

19 Innsats i kommunepartiene Det var høy aktivitet i de fleste kommuneparti under valgkampen. Vi delte ut ca roser, banket på ca dører, la materiell i nærmere postkasser. Dette ville ikke vært mulig uten alle de nærmere 230 frivillige som deltok for å sikre Arbeiderpartiet to stortingsrepresentanter fra fylket. Fra husbesøk i Vennesla. AUF Vår ungdomsorganisasjon gjorde en imponerende innsats. Beskrivelsen «først oppe og sist i seng» ble til de grader bevist av AUF i Vest-Agder gjennom hele den intensive valgkampen. De var fylket rundt, døgnet rundt og bidro med folk, humør og engasjement. AUF var en viktig bidragsyter for at vi nådde målet ved valget. Rollefordeling styret og valgkamputvalg Et punkt hvor vi har et forbedringspotensial er å avklare rollene tydeligere mellom fylkesstyret og valgkamputvalg. Valgkampplanene kom for sent i gang og var for lite involvert i utarbeidelsen av de konkrete planene. Dette medførte en litt hektisk start. Rollene bør fordeles slik at styret har ansvar for å sette de strategiske og økonomiske rammene, mens valgkamputvalget bør ha ansvaret for å legge de konkrete planene. SIDE 19

20 12. Kommunepartiene Det er fungerende kommunepartier i alle Vest-Agders 15 kommuner. Det er imidlertid varierende grad av aktivitet i forhold til medlemsmøter og politiske utspill. Det er også stor variasjon i forhold til engasjementet det enkelte kommuneparti viser i forhold til deltakelse og å bringe inn politiske saker til behandling i fylkespartiet. Det er et stort potensial for å øke aktiviteten i kommunepartiene. Fylkesstyret satte derfor ned et eget utvalg høsten 2013 med mandat å fremme forslag som kan bidra til økt aktivitet og medlemsvekst. Utvalgets forslag fremmes for årsmøtet. 13. Skolering Det ble gjennomført et organisasjonskurs i samarbeid med Aust-Agder Arbeiderparti sommeren Her deltok 10 tillitsvalgte fra Vest-Agder. Kurset ble gjennomført over dag, og var svært vellykket. Flere tillitsvalgte i Vest-Agder Arbeiderparti har deltatt på sentrale kurs. Blant annet har vi hatt 6 deltakere i Arbeiderpartiets sentrale lederskolering: Line Strisland, Siv Skarpenes og Janne Karin Nesheim har delt deltatt på Kvinner på topp, Reidunn Gøthesen Scherpf og Per Myrstad Kringen (AUF) på «Kampanjekurs» og Even Tronstad Sagebakken har deltatt på Arbeiderpartiets lederutvikling. I forbindelse med valgkampen ble det gjennomført en samling for kommunepartiledere med gjennomgang av sentrale punkter i planleggingen av en kampanje. I Mandal har styret og kommunestyregruppa gjennomført det sentrale opplegget i «Ombud for folket», og i perioden fra nyttår og frem til årsmøtet har det vært gjennomført flere kurs for kommunepartiene i mediehåndtering. Dette kurset er spesielt utviklet av fylkespartiet for våre lokalpolitikere. 14. Vest-Agder Arbeiderparti på internett Ved inngangen til perioden var hele 12 av 15 kommuneparti operative på internett. Dette var et resultat av en betydelig innsats fra fylkespartiet, spesielt ved nettansvarlig Jan Hedenstad, i å bistå kommunepartiene med å opprette egne sider. I denne perioden har arbeidet bestått i å følge opp og bistå ved behov. Det er fortsatt varierende grad av aktivitet, men som det er nevnt i kapittelet om landsmøtet, fikk Vebjørn Hobbesland Arbeiderpartiets nettpris i kategorien facebook for den jobben han har gjort med internettsider og facebook for Flekkefjord Arbeiderparti. Vest-Agder Arbeiderparti har også hatt en betydelig produksjonsøkning i antall artikler og aktivitet på egne nettsider og på facebook i perioden. Antall følgere på facebook har økt fra ca 200 til over fra landsmøtet i 2013 til i dag. Dette har ene og alene sammenheng med at vi har hatt en ekstra personalressurs på kontoret i Anja Benjaminsen i den perioden. 15. Medlemsutvikling Vest-Agder Arbeiderparti mistet 72 medlemmer fra 2011 til 2012, og hadde medlemmer ved årsskiftet 2012/13. Nedgangen var en trend for hele Arbeiderpartiet etter den store medlemsveksten i Ved inngangen til 2014 har vi økt med to medlemmer og endte opp med En medlemsvekst på to medlemmer er ingen stor økning, men sammenliknet med de øvrige fylkeslagene, er vi ett av åtte fylker med fremgang. Det skal vi glede oss over. Men likevel vil styret peke på at antall medlemmer i vårt fylke har vært relativt stillestående over lang tid, og at vi har et større potensial for SIDE 20 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

21 medlemsvekst enn hva vi tar ut. Dette gjelder både i forhold til å verve nye medlemmer og å be allerede eksisterende medlemmer om fortsatt å betale sin kontingent. Arbeiderpartiet har totalt medlemmer nasjonalt per Jubileer Mandal Ap rundet 100 år i 2012 og feiret dette med en jubileumsmiddag 8. desember. Kari Henriksen holdt hovedtalen, og flere medlemmer fylkesstyret deltok under feiringen. 17. Administrasjonen Vest-Agder Arbeiderparti har i perioden hatt kontor i Dronningensgate 2 hvor vi leier av Kristiansand Arbeiderparti. Kontorene er funksjonelle og moderne, og «samboerskapet» med Kristiansand Arbeiderparti fungerer godt. AUF i Vest-Agder har også kontor i samme lokaler. Audun Øvrebø er fylkessekretær ansatt og lønnet av Arbeiderpartiet sentral. Eva Skau er ansatt og lønnet av Vest-Agder Arbeiderparti i 60% stilling. Anja Benjaminsen har hospitert fra mars til desember, og ble deretter engasjert for en periode på tre måneder for å utvikle et eget opplegg for mediehåndtering. 18. Økonomi Styret har vært holdt løpende orientert om den økonomiske situasjonen med kvartalsvis økonomirapport. Regnskapet for 2012 ble gjort opp med et overskudd på kr ,- Overskuddet ble avsatt med kr til annen egenkapital og kr til landsmøtefond. Årsaken til avsetningen til landsmøtefondet var at det ved en inkurie ikke ble sendt ut faktura til kommunepartiene for deres andel til landsmøtefondet i Regnskapet ble endelig godkjent av representantskapet 4. desember Regnskapet i valgåret 2013 er ikke ferdig revidert på det tidspunktet beretningen skrives, og vil bli orientert om på årsmøtet. Det har vært gitt økonomirapport for styret underveis i perioden. Tilskudd til AUF i Vest-Agder Tilskuddet til AUF ble vedtatt økt fra kr ,- i 2011 til kr ,- i Det ble i tillegg gitt en ekstrabevilling på kr 8 000, og ettergitt gjeld på kr slik at den totale økonomiske støtten var kr I budsjettbehandlingen for 2013 ble det vedtatt å øke støtten fra kr til kr ,- I valgkampen dekket Vest-Agder Arbeiderparti utgifter for ca kroner for AUF. I tillegg har AUF fått en ekstrabevilling på kr ,- for å dekke underskudd etter valgkampen. Totalt har AUF i 2013 fått kr i direkte økonomisk støtte, og fått dekket utgifter for ca ,-. Den totale støtten i 2013 er med dette kr ,- AUF har også i denne perioden vært innvilget fri kontorplass. Styret i Vest-Agder Arbeiderparti SIDE 21

22 3.2 BERETNING FRA KVINNEKONTAKTEN Aktiviteter i 2013: Fellessamling for hele kvinnenettverket Kvinnenettverket har avholdt 3 samlinger i Alle tre ble holdt på Solborg Hotell i Mandal, nettopp Mandal ble valgt fordi byen ligger ca. midt i fylket og det synes derfor som en rimelig plass. Første samling var i februar og her var vi ca. 25 stykker. Her var det interne partikrefter som hadde innlegg. Linda snakket om ufrivillig deltid, Kari tok for seg aktuelle styringsdokumenter og Khamshajiny Gunaratnam deltok fra den sentrale styringsgruppa med et innlegg om å våge å stå på. Andre samling var i september, dette var et arbeidsmøte hvor kvinnenettverket skulle gi innspill til Agderfylkenes LIM-Plan. Her deltok prosjektleder for LIM-planen Lisbeth Reed som innleder og 6 kvinner fra kvinnenettverket jobbet ut en høringsuttalelse. Tredje samling var i november og dette skulle være et rent inspirasjonsmøte hvor vi skulle bygge opp kunnskapsbasen vår. Forsker May-Linda Magnussen hold foredrag om «likestilling på Agder, hvor er vi og hvor går vi». En veldig inspirerende og kunnskapsbyggende kveld og det var veldig synd at kun 6 fra kvinnenettverket fant veien til Mandal denne kvelden. Etablering av styringsgruppe Årsaken til at det var lite aktivitet fra februar til september er at det var en del administrativt som skulle på plass. Det ble bl.a. etablert en styringsgruppe og denne består av Line Strisland, Ingrid Refsnes, Dagmar Lia, Elisabeth Håversen og Vibeke Sandåker. Styringsgruppa hadde sitt første møte i juni rett før ferien. Det var planlagt et nytt møte i september og et i desember. Disse måtte begge to avlyses på grunn av forfall. Kvinnekontaktene Pr februar 2014 er det 4 kommuner som er uten kvinnekontakt, det er Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad. Samlinger i Oslo Det er to samlinger i Oslo fast med fylkeslederne hvert år, Line har deltatt på begge. Første samling våren 2013 dreide seg stort sett om valgkampstrategi og stemmerettsjubileet. Andre samling i november 2013 ble brukt til gjennomgang av valgkampen samt diverse saker som ordførerkampanjen og reservasjonsretten. Line Strisland og Dagmar Lia deltok på kvinnenettverkets stemmerettsjubileum i juni Line Strisland og Anne Bystadhagen har vært i Oslo og blitt opplært som veiledere i «Kvinner kan» kurs. Vi har hatt vårt første kurs på partikontoret (en øvelse). Arrangementsplaner for 2014 I mai skal vi ha et større arrangement sammen med LO hvor tema er kvinner og politikk samt pensjon. Anniken Huitfeldt kommer som leder for kvinnenettverket og her ønsker jeg å prioritere kvinnekontaktene og invitere til overnatting og middag. I september skal vi delta på et stemmerettsarrangement i samarbeid med LO. SIDE 22 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

23 Vi skal arrangere minst 2 kvinner kan kurs Vi tar også sikte på en fellesmøte med hele kvinnenettverket med politiske saker som hovedtema. Møte med kvinnekontaktene i mai og i oktober. Politiske saker Kvinnenettverket ønsker et større fokus på politiske saker i året som kommer. Vi kommer til å ha et hovedfokus på vold i nære relasjoner som et tema å jobbe med helt opp mot landsmøte Vi ønsker å ta eierskap til denne komplekse saken her på Sørlandet. Det etterlyses større politisk fokus på denne problematikken fra flere hold her i vår landsdel. Utfordringer og prioriteringer i 2014 Kvinnenettverket er avhengig av å få til et godt samarbeid med alle kommunene, fortsatt mangler det kvinnekontakter i Lyngdal, Hægebostad og Sirdal. Dette er samme status som ved årsberetningen for Kvinesdal er i en litt annen situasjon og har pleid å ha kvinnekontakt. Vi ønsker å konsentrere oss om å etablere bedre kontakt med lokallagene og kvinnekontaktene i 2014 og mindre på fellesarrangementer som i fjor. Men styringsgruppa kan bare legge til rette, vi er avhengig av godt oppmøte. Vi ønsker hjelp fra lokallagene i forhold til å fremme kvinnenettverket. Det er ikke slik at dersom en engasjerer seg litt så betyr det at en plutselig har fått veldig mye å gjøre, hvor mye en engasjerer seg er selvsagt frivillig. Men, vi ønsker oss veldig innspill til politiske satsningsområder så vel som hva slags type arrangementer vi skal satse på. Kvinnenettverket skal være både en politisk arena og en inspirasjonskilde BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN Konstituering Årsmøtet 2012 valgte Geir Tore Ueland fra Søgne som leder av komiteen, med Inga Fjeldsgaard og Martin Reinertsen som medlem. Andreas Sigersvold ble valgt som 1. vara og Karin Hodne som 2. vara. Geir Tore Ueland har imidlertid gitt beskjed om at han ikke lenger er medlem av partiet, og han trer derfor ut av rollen som leder. Andreas Sigersvold går inn som fast medlem og Karin blir 1. og eneste vara. Komiteen konstituerte seg selv, og valgte Inga Fjeldsgaard som leder. Grunnlaget for komiteens arbeid. Komiteen har fått tilsendt følgende papirer: Instruks for Arbeiderpartiets kontrollkomiteer, vedtatt av sentralstyret Vest-Agder Arbeiderpartis vedtekter Økonomireglement for Vest-Agder Arbeiderparti Protokoller fra styret og representantskapet for perioden fra landsmøtet 2012 og ut Sakspapir til styremøte vedrørende regnskap for 2013 samt regnskapsoversikt for SIDE 23

24 Kontrollkomiteen har ikke fått henvendelser i løpet av perioden. Protokoller Styret 2012: Styret 2013: Representantskapet: Ingen merknader Sak 43: Kontrollkomiteen stiller seg undrende til at det gjennomføres skriftlig votering i styret og mener dette er uvanlig. Kontrollkomiteen mener det som hovedregel bør være åpne voteringer i styret. Kontrollkomiteen vil peke på at det ved enkelte anledninger har falt ut hvem som er forslagsstiller, og at dette bør fremkomme. Generelt til protokoller Det bør være vedlegg til alle protokoller med vedtak om gjeldende protokoll er godkjent og om det er korrigeringer. Økonomi Kontrollkomiteen finner det kritikkverdig at regnskapet ikke er ferdig revidert til årsmøtet. Komiteen er klar over at føring av regnskap og lønnskjøring er omfattende og krevende, og vil anbefale at det vurderes å benytte ekstern regnskapsførsel. Komiteen har ellers ingen kommentarer til regnskapsoversikten. Martin Reinertsen /s/ Inga Fjeldsgaard /s/ Andreas Sigersvold /s/ BERETNING FRA FYLKESTINGSGRUPPA Gruppas sammensetting: Fylkestingsgruppa som ble valgt inn ved valget i 2011 består av 8 medlemmer. Det er den største gruppa siden fylkestinget ble redusert til 35 medlemmer og besto av følgende; Gruppestyre og fylkesutvalg: Toril Runden, gruppeleder, Nils Harald Rennestraum, nestleder, Anne A. Bystadhagen, sekretær Samferdsel, areal og miljøutvalget: Helge Sandåker, Janne Karin Nesheim, Øystein Olsen Hovedutvalg for kultur og utdanning: Karin Hodne, Dan Marius Svendsen 1. juni i 2013 mottok vi den triste beskjeden om at Øystein Olsen hadde gått bort så brått. Øystein var et kunnskapsrikt og engasjert medlem av Arbeiderpartiets gruppe i fylkestinget i Vest-Agder. Etter mange års engasjement i lokalpolitikken i hjemkommunen Songdalen, også som ordfører, ble han ved valget i 2011 valgt inn i fylkestinget, og han representerte partiet i Hovedutvalget for samferdsel og miljø. Så SIDE 24 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

25 sent som noen få dager før han døde deltok han i møte i utvalget, med entusiasme og klokskap. Stort var derfor sjokket når beskjeden kom om at Øystein var gått bort. Øystein var en ressurs for fylkestingsgruppa med sin erfaring og sine kunnskaper. Han var alltid engasjert og hadde alltid et stort hjerte for de som satt nederst ved bordet. Vi deler sorgen over tapet av Øystein med hans nærmeste familie. Reidun Gøthesen Scherff rykket etter Øysteins bortgang inn som fast medlem i fylkestinget og i SAM-utvalget. Høsten 2013 ble det klart at Dan Marius Svendsen av familiære årsaker valgte å flytte permanent til Bergen. Han gikk derfor ut av fylkestinget i desember 2013 og ble erstattet av Inger Marie Stenvik. Det er mange av gruppas medlemmer som er nye i fylkestinget og det har vært store utfordringer med vanskelige og tunge saker i perioden. Jeg vil derfor gi honnør til gruppa for stor arbeidsinnsats og utholdenhet. At vi i denne perioden også er i mindretall gjør arbeidet tyngre og det er vanskelig å få gjennomslag for våre spesielle saker. Likevel har vi lykkes å markere oss i fylkestinget som tydelige, men konstruktive i opposisjon. Gruppas medlemmer er engasjert i ulike styrer, råd og utvalg. Det vil føre for langt å nevne alle, men det utarbeides CV for hvert gruppemedlem som skal innarbeides på partiets sider. Fv: Fredrik Jensen (1.vara), Anne A. Bystadhagen, Nils-Harald Rennestraum, Janne Karin Nesheim, Toril Runden, Helge Sandåker, Karin Hodne, Reidunn Gøthesen Scherpf, Inger Marie Stenvik og kontorsekretær Eva Skau. Regionplan 2020 Regionplan 2020 ble vedtatt i 2010 og er førende for arbeidet i begge fylkeskommunene og i de 30 kommunene på Agder når det gjelder de viktigste utfordringene landsdelen har. Organiseringen av arbeidet rundt Regionplan 2020 ble påbegynt ved inngangen til perioden. Det er etablert ei styringsgruppe (Politisk samordningsgruppe - PSG) som består av fylkesordførerne, opposisjonslederne i fylkestingene, lederne for de 6 regionrådene, ordførerne i Arendal, Grimstad og Kristiansand. SIDE 25

26 Når det ble slik at det ble H/Frp/Krf styre i Vest-Agder, er det i alle fall en viss bekreftelse på at Ap er viktig, at gruppeleder og opposisjonsleder ble valgt til nestleder i PSG og gjennom denne har anledning til å påvirke i sosialdemokratisk retning. Sakene i PSG faller stort sett sammen med de store sakene i fylkestinget. De to største sakene i denne perioden har vært samferdselsakene Hidra Landfast og Nasjonal Transportplan Begge disse sakene har tatt mye ressurser arbeidsmessig og hatt stor medieinteresse. Hidra Landfast har ligget i vårt program for flere perioder siden og før valget i 2007 kom prinsippvedtaket om å gjennomføre undersjøisk tunell under Hidrasundet for å skaffe folk på Hidra fastlandsforbindelse. Saken ble deretter vurdert som løst og tatt ut av programmet før valget i Imidlertid inneholdt anbudene store økonomiske overskridelser i forhold til vedtatte rammer, og saken ble sendt tilbake til prosjektstadiet for om mulig å finne besparelser i prosjektet som kunne sikre at det ble gjennomført innenfor realistiske rammer. Flertallet i fylkestinget vedtok i desember 2013 å foreløpig skrinlegge tunnelprosjektet, men gå videre med å utrede undersjøisk rørbru. Arbeiderpartiets gruppe fremmet primært å gå videre med tunnelprosjektet. Vi ble nedstemt og stemte deretter for å se videre på rørbru. Dette for å sikre at arbeidet med fastlandsforbindelse til Hidra ikke ble lagt bort for godt. Nasjonal Transportplan for perioden ble vedtatt i Stortinget i juni Fylkestingene har et særskilt koordinerende ansvar for samordning av innspill og vurderinger av ulike prosesser som fører til endelig vedtak om landsdelens prioriterte samferdselsprosjekter i kommende Nasjonal Transportplan. Arbeidet ble denne gang koordinert gjennom ad hoc-utvalget Veiaksjonen utgått fra Politisk Samordningsgruppe for Regionplan 2020 og NHOs Samferdselsløft. Gruppeleder har som nestleder i Samordningsgruppa sittet i Veiaksjonen. Aust- og Vest-Agder sto sammen om noen viktige prosjekter. Mange interessegrupper, politiske miljøer, deriblant regionrådene og partene i arbeidslivet engasjerte seg i arbeidet. Det ble utført et stort og aktivt arbeid på mange arenaer, alt fra fylkesleders direkte kontakt med statsminister til høringer og møter med fraksjoner i Transportkomiteen, statsråder og øvrige representanter for regjeringsapparat og Storting. En samlet landsdel fikk fram de store utfordringene som vi har, spesielt når det gjelder riksveinettet gjennom fylkene. Resultat: E-18 Arendal-Tvedestrand Ny Varoddbru Samferdselpakke 2 Kristiansand Gartnerløkka - Breimyrkrysset RV9 gul stripe til Hovden E-39 Breimyr-Storenes(Søgne grense) verbal tillegg i siste liten E-39 Søgne Vigeland/Oftedal Sørlandsbanen- sammenkopling med Vestfoldbanen omtalt For øvrig vises til det til de etterfølgende rapportene. Toril Runden gruppeleder SIDE 26 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

27 Rapport fra hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Totalt behandlet i 2013: o 113 saker o 22 delegerte saker o 123 referatsaker Gjennomført bare en mekling i arealsaker. De fleste innsigelser ble løst i uformelle drøftingsmøter mellom meklingsutvalget og kommunene. Gjennomført ca 10 drøftingsmøter der undertegnede har deltatt som fast medlem av meklingsutvalget. Viktige saker: Fordelt årsbudsjett for SAM-utvalget o Betydelig økning på veisektoren både til vedlikehold og investering. Ap bidro sterkt til at denne sektoren fikk kraftig økning! Behandlet flere kommuneplaner/kommunedelplaner Behandlet rapport om forfall på fylkesveinettet. Behov for 2,5 mrd for å få tiltenkt standard! Transporttjenesten for funksjonshemmede. o Omlegging til digitale kort fra o Prioritering av den tyngste gruppen. o Bedre tilrettelegging for de med lettere funksjonshemming innen vanlig kollektivtransport. Bedret fergesambandet til Hidra/Andabeløy. Handlingsprogram for riksveier. Inndeling av fylkesveinettet i kategorier og funksjonsklasser. o 3 kategorier Regional fylkesvei Viktig fylkesvei Øvrig fylkesvei o 2 funksjonsklasser Fylkeskommunal hovedvei Lokal vei o Undertegnede deltok i arbeidsgruppen som sto for arbeidet. Handlingsprogram for fylkesvei o Undertegnede deltok i arbeidsgruppen for Hidra fastlandsforbindelse. To-timersfrekvens på jernbanen Oslo-Stavanger. Opprettholdelse av jernbanestasjonsstrukturen. E-39 Kristiansand - Ålgård Undertegnede deltar i en samordningsgruppe bestående av politiske og administrative representanter fra berørte kommuner og fylkeskommunen pluss representanter fra Statens Vegvesen. Arbeidet med trasevalg og planer er godt i gang. Helge Sandåker SIDE 27

28 Rapport fra hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) Utdanning Følgende saker er behandlet og spesielt fulgt opp av Aps fraksjon i HKU: Rettighet til påbyggingsår for de som har fullført og bestått yrkesfaglig utdanning. Prøveordning starter opp fra høsten Stoltenbergregjeringen lovfestet også denne retten etter at HKU vedtok prøveordning. Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapporten for 2012 legges til grunn for det videre arbeid for økt gjennomføring i videregående opplæring i Vest-Agder. Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal inkluderes, trives, oppleve mestring å få faglige utfordringer. Arbeid med å redusere mobbing intensiveres. Vest-Agder Fylke har som mål at 77% skal fullføre å bestå videregående opplæring innen Pr nå ligger vi på 72%. Elever kommer inn i videregående utdanning under landsnittet og det viser seg at elever som går ut av videregående skole ligger på landsnittet i de fleste fag. Matematikk og norsk viser seg å være fag som flest strever med. Videregående opplæring i Vest-Agder skal bidra til å utjevne levekår og forbedre befolkningens utdanningsnivå ved at alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. Videregående opplæring arbeider for at flere elever skal velge realfag på høyeste nivå. Erfaring så langt viser at elever som har valgt biologi og kjemi er relativt stabilt, mens de som velger matematikk og fysikk har en radikal nedgang. Læringsmiljø er en viktig faktor i skolehverdagen. I et prosjekt kalt vurdering for læring, viser elevundersøkelser ved skoler som har vært med på dette en klar forbedring av lærernes vurderingspraksis. Underveisevaluering skal innføres ved alle skoler i Vest-Agder. Dette bidrar til at elever tar mer del i egen læring. Andelen mobbing er redusert med 10% hvert av de to siste årene. Men fremdeles så opplever noen elever mobbing. I 2012 startet implementering av plan for elevenes psykososiale læringsmiljø. Planen gir klare retningslinjer for forebygging, avdekking og oppfølging av elevenes psykososiale miljø. Læreplasser HKU behandlet en sak som opprettelse av VG3 i skole for søkere som ikke fått tilbud om læreplass. Ap har arbeidet målrettet og systematisk, spesielt for å få kommunene til å opprette læreplasser. Vi har krevd at kommunene skal etablere 3 læreplasser pr innbyggere, og at dette skal være en målsetting som skal inn i samarbeidsavtalene mellom kommunene og fylkeskommunen. Flertallet har ment at 1 læreplass pr innbygger er et tilstrekkelig mål. Det er bl.a. årsaken til at det må opprettes VG3 i skole. VG3 i skole opprettes likevel i begrenset omfang for søkere som står uten læreplass fra og med høsten I full bredde fra høsten VG3 i skole er ikke søkbart, men blir først et tilbud dersom søkere med ungdomsrett ikke får tilbud om læreplass etter å ha søkt om dette. Søknad om landslinje/landsdekkende tilbud ved Sirdal videregående skole SIDE 28 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 Vest-Agder Arbeiderparti. Kvinesdal 24.-25.MARS 2012

ÅRSMØTE 2012 Vest-Agder Arbeiderparti. Kvinesdal 24.-25.MARS 2012 ÅRSMØTE 2012 Vest-Agder Arbeiderparti Kvinesdal 24.-25.MARS 2012 OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du de fleste sakspapirene til årsmøtet. De papirene du ikke finner i heftet vil ligge i mappen på bordet

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER

NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER AGDER Protokoll ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD AGDER KRISTIANSAND, 27.03.2015 s. 1 Vedlegg: Vedlegg 1 Melding om virksomheten 2013 2014 og melding fra rådgiver Vedlegg 2 Regnskap og budsjett 2013-2014 Bu

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Mandat for nominasjonskomiteen

Mandat for nominasjonskomiteen Mandat for nominasjonskomiteen Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017 1.0 Innledning Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til listekandidater

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte 21.6.2016 1. Mandat og formål 1.1. Ungdommens fylkesting (UFT) er opprettet etter vedtak av fylkestinget

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer