Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND MARS 2014

2 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik at du er kjent med sakene som skal behandles. Registrering, rettigheter og årsmøtesal Når du ankommer årsmøtet registrerer du deg og får utdelt delegatskilt. Dette benytter du både til å be om ordet i forhandlingene og til å avgi stemme med. Kun valgte delegater har tale,- forslag- og stemmerett. Medlemmer av styret og fylkestingsgruppa har tale- og forslagsrett. I møtesalen skal du sitte på anvist plass. Politisk hovedinnledning Den politiske hovedinnledningen vil bli holdt av stortingsrepresentant Dag Terje Andersen. Etter Andersenss innlegg starter årsmøtedebatten. Det er her du gir dine kommentarer til den politiske situasjonen eller til noen av de innkomne forslagene i dette heftet. Du kan få ordet to ganger, og det er ikke anledning til replikk. Se for øvrig forslaget til forretningsorden under sak 2. Forslag Har du forslag du ønsker å fremme må det gjøres under debatten etter den politiske hovedinnledningen. Det gjelder både nye forslag og endringsforslag til de innkomne forslagene. Forslagene må fremmes muntlig fra talerstolen og leveres skriftlig til møteleder. Det er egne forslagsark i møtesalen. Ønsker du å skrive ferdig forslag før møtet kan du ta kontakt med kontoret så sender vi deg forslagsark. Før møtet avsluttes på lørdag skal årsmøtet votere over om de innkomne forslagene skal vedtas slik de foreligger, sendes til redaksjonskomiteen for videre bearbeidelse eller avvises uten videre behandling. Redaksjonskomiteens bearbeidede forslag kommer så tilbake på søndag for endelig votering. Årsmøtemiddag Lørdag kl starter årsmøtemiddagen. Denne holdes samme sted som møtet. Alle papirer må derfor tas med ved møteslutt lørdag. Det serveres en treretters middag. Drikke er ikke inkludert, og må dekkes selv. Vi kler oss pent. SIDEHENVISNING I DETTE HEFTET: PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET... 1 SAK 2 KONSTITUERING... 4 SAK 3 BERETNING 23. mars mars SAK 4 REGNSKAP FOR SAK 7 INNKOMNE FORSLAG SAK 9 BUDSJETT FOR SAK 10 VALG SIDE 2 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

3 VI KLARTE DET Det er fantastisk å kunne ønske velkommen til årsmøte i Vest- Agder Arbeiderparti etter at vi nådde vårt mål til Stortingsvalget. Vi hadde ett hovedmål, Kari og Odd på tinget. Vi klarte det! For første gang på 16 år har vi igjen to stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet i Vest-Agder. Det er ingen tilfeldighet! Vi visste et utjevningsmandat var innen rekkevidde. Gjennom god planlegging og solid gjennomføring av valgkampen nådde vi vårt mål. Alle ledd i vår store bevegelse bidro - fra fylkesparti, valgkamputvalg, LO og AUF til kommuneparti, partikontor og kandidater. Av alle Arbeiderpartiets fylkeslag i landet, er det bare to som har et bedre resultat enn oss, og vi er det eneste som øker antallet stortingsrepresentanter. Gratulerer! Men det er ikke bare i valgkampen vi seirer. Arbeiderpartiets landsmøte er landets viktigste politiske verksted, og det som vedtas her blir ofte også gjeldende politikk i Norge. Som et lite fylkeslag er samarbeid og allianser viktig. Her har vi gjennom hardt arbeid satt mange viktige saker på kartet. Vi har fått gjennomslag for mange av våre kampsaker. Kampen mot ufrivillig deltid vant vi på landsmøtet i 2011 og det ble gjeldende politikk i Innføring av kjønnsnøytral verneplikt vant vi på landsmøtet i 2013, og allerede samme sommer ble det vedtatt i Stortinget. Vi har også fått gjennomslag for å se på oppdeling av Helse Sør Øst RHF og ny finansieringsmodell for universitetene, slik at blant annet UiA skal likebehandles med de gamle universitetene. Dette er to store, nasjonale saker som krevde mye arbeid for å nå frem. Vi bidro også til at skogbruksnæringens framtid ble en viktig sak på landsmøte. Lokalt har vi også fått mye oppmerksomhet om ny vei vestover. Lenge var det de borgerlige som hadde et eierskap til saken, men i løpet av denne perioden har vi satt oss i førersetet for kravet om utbygging av E39. Gjennom systematisk arbeid og tydelige krav inn til vår regjering fikk vi uttelling. Da Nasjonal Transportplan ble fremlagt våren 2013 var det med stor tilfredshet vi så at samtlige forslag som ble spilt inn fra Sørlandet var med. Vi har altså god grunn til å gratulere oss selv med god arbeid både internt i eget parti og overfor velgerne i Vest-Agder, og la årsmøtet bli en jubelsamling. Men la også tilfredsheten med resultatene bli motivasjon til videre arbeid. Spesielt i forhold til det viktige arbeidet med å rigge organisasjonen frem mot kommune- og fylkestingsvalget til neste år, og frem mot Stortingsvalget i Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for meg etter snart fem år som leder og ønske nye tillitsvalgte lykke til. Men først skal vi gjennomføre et årsmøte hvor vi skal feire oss selv med spennende politiske diskusjoner og blikket rettet fremover. Lykke til og godt møte! Linda Verdal leder SIDE 3

4 SAK 2 KONSTITUERING SAK 2a - GODKJENNING AV INNKALLING Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes SAK 2b - GODKJENNING AV FULLMAKTER Som fullmaktskomite oppnevnes fylkessekretær. Fullmaktskomiteens innstilling legges frem på årsmøtet SAK 2c GODKJENNING AV SAKSLISTEN Styrets innstilling: 1. Åpning 2. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av fullmakter c. Godkjenning av sakslisten d. Valg av to dirigenter e. Valg av to sekretærer f. Godkjenning forretningsorden g. Godkjenning av dagsorden h. Valg av redaksjonskomite for politiske saker i. Valg av redaksjonskomite for organisatoriske saker og vedtekter j. Valg av tellekorps 3. Beretning for Regnskap for Politisk innledning ved Dag Terje Andersen 6. Innkomne forslag 7. Redaksjonskomiteenes innstilling 8. Vedtektsendringer 9. Revidert budsjett for Valg a. Fylkesstyre b. Varamedlemmer til landsstyret c. Valgkomite d. Nominasjonskomite for fylkestingsvalget e. Programkomite for fylkestingsvalget f. Samarbeidskomiteen mellom Ap og LO g. Kontrollkomite 11. Avslutning SIDE 4 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

5 SAK 2c VALG AV TO DIRIGENTER Styrets innstilling: Helge Sandåker Berit Kittelsen SAK 2d VALG AV TO SEKRETÆRER Styrets innstilling Legges frem på årsmøtet SAK 2f FORRETNINGSORDEN Styrets innstilling: 1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater det 2. Det velges to dirigenter til å lede forhandlingene og to sekretærer til å føre protokoll. 3. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke vedtektene angir annet. 4. Til alle saker har representantene rett til ordet to ganger i samme sak, med henholdsvis 3 og 2 minutter. Det gis ikke anledning til replikkordskifte. Observatører og gjester har ikke anledning til å delta i årsmøteforhandlingene. 5. Dirigentene og andre med forslagsrett kan foreslå begrensing i taletid og at det skal settes strek for debatten. Når strek foreslås skal talerlisten og alle forslag som er fremmet i saken refereres. Det skal spørres fra dirigentbordet om det er andre som har forslag. Hvis det bekreftes skal strek ikke settes før disse forslagene er fremmet. Når strek settes gis det mulighet for å tegne seg til talerlisten under den første taleren etter at strek er vedtatt. Det er ikke anledning til å fremme nye forslag eller å trekke allerede fremsatte forslag etter at strek er satt. 6. Forslag skal leveres skriftlig og signert av forslagstiller til dirigentene. 7. Skriftlig votering skal gjennomføres i politiske og organisatoriske saker hvis åtte eller flere delegater krever dette. I personvalg skal skriftlig votering gjennomføres hvis en delegat krever dette. Det skal velges tellekorps blant landsmøtets delegater. Hvis en av tellekorpsets medlemmer er kandidat i en votering trer denne ut av tellekorpset. 8. Representanter som må forlate møtet skal skriftlig søke permisjon. Permisjonssøknaden behandles og avgjøres av dirigentene. 9. Protokollen fra årsmøtet godkjennes av styret. SIDE 5

6 SAK 2g - DAGSORDEN Styrets innstilling: Lørdag 15.mars Kl Kulturinnslag ved AUF Kl Åpning v/ leder Linda Verdal Kl SAK 2 Konstituering Kl SAK 3 Beretning Kl SAK 4 Regnskap 2013 Kl SAK 10 Presentasjon av valgkomiteens innstilling Kl Lunsj Kl SAK 5 Politisk hovedinnledning v/ Dag Terje Andersen Debatt til den politiske innledningen og de innkomne forslag Kl SAK 6 Innkomne forslag førstegangsbehandling. Votering om forslagene skal vedtas, avvises eller sendes til redaksjonskomiteene. Kl Avslutning dag 1 Kl Årsmøtemiddag Søndag 16. mars Kl Åpning dag 2 Kl Strategisk utgangspunkt og oppstart av programarbeidet frem mot kommune- og fylkestingsvalget v/kommunikasjons- og organisasjonssjef i Arbeiderpartiet, Pia Gulbrandsen Kl Pause med utsjekk Kl SAK 7 - Redaksjonskomiteenes innstilling (begge komiteene) Kl Lunsj Kl Redaksjonskomiteenes innstilling forts. Kl SAK 8 - Vedtektsendringer Kl SAK 9 Revidert budsjett Kl SAK 10 - Valg Kl Avslutning SIDE 6 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

7 SAK 2h - VALG AV REDAKSJONSKOMITÉ FOR POLITISKE SAKER Styrets innstilling Kari Henriksen (leder) Nils-Harald Rennestraum Trond Blattmann Even Sagebakken Elisabeth Haaversen Line Strisland Petter Olsen SAK 2i - VALG AV REDAKSJONSKOMITÉ FOR ORGANISATORISKE SAKER Styrets innstilling Solveig Robstad (leder) Åse Lill Kimestad Trine Nilsen Klungland Fredrik Jensen Lyder Oversen SAK 2j - VALG AV TELLEKORPS Forslag til tellekorps legges frem av ordstyrerbordet. SIDE 7

8 SAK 3 BERETNING 23. mars mars Styrets sammensetning i årsmøteperioden Leder Linda Verdal Mandal Nestleder Helge Morris Nesheim Farsund Kvinnekontakt Helle Ingeborg Mellingen Line Strisland (fra ) Kristiansand Audnedal Studieleder Reidunn Gøthesen Scherpf Søgne Region1 Terje Næss Kristiansand Region 2 Jan Hedenstad Songdalen Region 2 Lars-Jørge Hauge Vennesla Region 3 Anne Grønsund Mandal Region 3 Edita Schultz Lindesnes Region 4 Tom Johansen Sirdal Region 4 Anne Bystadhagen Flekkefjord Vara: Region1 Jannike Arnesen Kristiansand Region 2 Monika Hagen Songdalen Region 2 Solveig Robstad Vennesla Region 3 Rasim Maksumic Mandal Region 3 Helge Sandåker Marnardal Region 4 Marie Ann Salvesen Farsund Region 4 Svein Hobbesland Flekkefjord Tiltredende medlemmer i perioden med stemmerett: AUF i Vest-Agder: Emma Martinovic Tiltredende medlemmer i perioden uten stemmerett: LO i Vest-Agder: Elisabeth Haaversen Gruppeleder fylkestinget: Toril Runden. Stortingsrepresentant: Kari Henriksen Odd Omland (fra september 2013) AUFs fylkessekretær Per Myrstad Kringen (fylkessekretær) Fylkessekretær Audun Øvrebø er saksbehandler for styret og møter med tale- og forslagsrett. Endringer i styret i perioden Helle Ingeborg Mellingen trakk seg som kvinnekontakt da hun fikk en stilling i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune som ikke lot seg kombinere med et politisk verv. Line Strisland fra Audnedal ble valgt som ny kvinnekontakt på representantskapsmøtet 27. oktober SIDE 8 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

9 2. Styremøter Styret avholdt fem møter etter årsmøtet i 2010 og behandlet 38 saker: 7. mai, 11. juni, 16. september, 22. oktober. Møtene er avholdt i Mandal, bortsett fra møtet 16. september som ble avholdt i forbindelse med strategiseminaret på Gautefall. Strategiseminaret var viet valget Styret avholdt syv møter i 2013 og behandlet 46 saker: 29. januar, 25. februar, 8. april, 14. mai, 8. oktober, 28. oktober og 25. november Møtene ble avholdt i Mandal. Styret har avholdt ett møte i 2014 frem til årsmøtet: 25. februar i Mandal. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har i perioden bestått av Linda Verdal, Helge Morris Nesheim og Helle Ingeborg Mellingen. Da Helle I. Mellingen trakk seg fra styret ble Reidunn Gøthesen Scherpf på styremøtet valgt som nytt AU-medlem. 3. Arbeidet i styret Fylkesstyret er ansvarlig for å følge opp årsmøtets politiske og organisatoriske vedtak og styre arbeidet i fylkespartiet etter vedtatte handlingsprogram og budsjett. Det har vært behandlet en rekke saker av organisatorisk karakter i styret. Blant sakene er kompetanseplan, økonomireglement, prosess for nominasjon og landsmøte, opprettelse av styringsgrupper for kvinnekontakt og studieleder og etablering av internasjonalt utvalg. I tillegg har styret også diskutert og blitt orientert om ulike organisatoriske forhold i kommunepartiene. Styret har brukt mye tid på forberedelser til landsmøtet og valgkamp. Det siste er nærmere beskrevet senere i beretningen. I forberedelsene til landsmøtet har SIDE 9

10 fylkesstyret diskutert og gitt sin innstilling til 16 forslag som ble lagt frem for representantskapet, og senere gitt innstilling til dissensene i forslag til partiprogram E39 har vært en viktig lokal sak for Vest-Agder Arbeiderparti. I perioden har vi lykkes med å markere oss som en pådriver i saken, blant annet ved å være initiativtaker til tverrpolitiske møter som har gitt oss god mediedekning. Da Nasjonal Transportplan ble lagt frem var det med stor tilfredsstillelse at alle prosjekter som var foreslått fra Vest- Agder lå inne i planperioden. Styret har i tillegg vedtatt følgende politiske saker: Barn har rett til beskyttelse mot vold, Plassering av nytt fengsel i Agder, Vest-Agder Arbeiderpartis politikk om barnevern og Nei til nye elevplasser ved KVS. 4. Representantskapet Det er avholdt tre møter i representantskapet i årsmøteperioden 27. oktober 2012 på Rosfjord hotell i Lyngdal På møtet var valgkampstrategi og innkomne forslag fra Vest-Agder til landsmøtet 2013 hovedsaker. Sentralstyremedlem Mette Gundersen innledet om den sentrale valgkampstrategien. 4. mars 2013 i Sjøsanden Næringshage i Mandal Partisekretær Raymond Johansen innledet om den politiske situasjonen og om planene frem mot valget. Medlem av partiets sentrale programkomite, Odd Omland orienterte om forslaget til nytt partiprogram. Representantskapet voterte over Vest-Agder Arbeiderpartis holdning til dissensene i programmet. 4. desember 2013 i bystyresalen i Mandal På møtet ble det gitt en orientering fra Norsk fengsels- og friomsorgsforbund om hvilke faktorer de mener bør ligge til grunn for lokaliseringen av nytt fengsel i Agder. I tillegg ble det viet tid til orienteringer fra ulike hold i partiorganisasjonen. SIDE 10 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

11 5. Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet I perioden har samarbeidskomiteen vært ledet av Vest-Agder Arbeiderparti. Det har vært et fellesmøte mellom samarbeidsutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder personer fra Arbeiderpartiet sentralt og LO sentralt. Tema for dette møtet var valget Samråd Det ble avholdt 3 samråd i 2012 (etter årsmøtet) 30. mars Vest-Agder Arbeiderpartis politikk for barn og unges oppvekstsvilkår 21. juni Næringsutvikling, under temaene verdiskaping, energi og miljø. 19. oktober Utfordringer med arbeidstilsyn. Samarbeid med Aust-Agder og Telemark Arbeiderparti. Det ble avholdt 5 samråd i 2013: 4. februar Arbeidsliv samråd med fagforbund i LO 7. februar Hvordan bidra til en bedre hverdag for de som trenger sammenhengende og sammensatte tjenester. 11. februar Hva er viktig for at frivillig arbeid skal være robust og levedyktig i fremtidens Norge. 6. mars Vilkår for små og mellomstore bedrifter 24. mai Samråd om tigging, fakta og tiltak. I tillegg til disse samrådene har Kari Henriksen hatt en rekke møter og mindre samråd med ulike foreninger, organisasjoner og bedrifter. SIDE 11

12 7. Sentrale tillitsverv I løpet av perioden har Vest-Agder Arbeiderparti vært representert i følgende sentrale utvalg: Landsstyret: Linda Verdal og Helge Morris Nesheim. Sentralstyret: Mette Gundersen. (Avløst på landsmøtet i 2013) Redaksjonskomiteen på Landsmøtet i 2013: Terje Næss Programkomiteen for partiprogrammet : Odd Omland Annet: Mette Gundersen har i perioden vært 1. nestleder i KS nasjonalt 8. Markering av 1. mai 2012 Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen deltok på 1. mai-frokost i Lyngdal og på arrangementene i Kvinesdal og Byremo. Linda Verdal holdt appell på Byremo. Kari Henriksen deltok i Farsund, Flekkefjord og på 1. mai-frokost for Søgne og Songdalen i Songdalen. KVINESDAL 2013 Arbeidsminister Anniken Huitfeldt deltok på 1. mai-frokost i Vennesla og var hovedtaler i Kristiansand. Kari Henriksen deltok på 1. mai-frokost i Søgne for Søgne og Songdalen Arbeiderparti og på arrangementet i Byremo. Odd Omland deltok i Farsund og Flekkefjord, mens Trond Blattmann deltok i Lyngdal og Kvinesdal. KRISTIANSAND SIDE 12 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

13 9. Besøk av partiledelsen, statsråder og statssekretærer mai Statsråd Lisbeth Berg-Hansen Lyngdal, Kvinesdal, Audnedal 19. april Statssekretær i UD, Torgeir Senioruniversitetet, Mandal Larsen 21. juni Statsråd Jonas Gahr Støre Kvinesdal, Kristiansand 26. juni Nestleder Helga Pedersen Kristiansand (Protestfestivalen) 27. juni Statsråd Espen Barth Eide Kristiansand 10. september Thorvald Stoltenberg Mandal januar Statsråd Jonas Gahr Støre Kristiansand, Vennesla 21. januar Statsråd Trond Giske Kristiansand 4. februar Statsråd Anniken Huitfeldt Kristiansand, LOs fylkeskonferanse 6. mars Partisekretær Raymond Johansen Mandal, Lindesnes, Rep.skapsmøte 1. mai Statsråd Anniken Huitfeldt Vennesla, Kristiansand 14. mai Statsråd Hadia Tajik Mandal, Kristiansand, Vennesla 21. mai Statsråd Lisbeth Berg-Hansen Kristiansand, Lindesnes mai Statsråd Rigmor Aasrud Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal 4. juni Statsråd Rigmor Aasrud Kristiansand 1. juli Statsråd Jonas Gahr Støre og Kristiansand Statsråd Trond Giske 14. juli Partisekretær Raymond Kvinesdal Johansen 9. august Partisekretær Raymond Kristiansand - Valgkampåpning Johansen Tidligere LO-leder Yngve Haagensen 12. august Statsråd Sigbjørn Johnsen Kristiansand, Vennesla 15. august Statsråd Anne-Grethe Strøm Erichsen Flekkefjord, Mandal, Kristiansand 22. august Thorvald Stoltenberg Søgne 29. august Partisekretær Raymond Kristiansand (UiA, Gimle vgs) Johansen 30. august Statsråd Hadia Tajik Lyngdal, Kristiansand 30. august Statsminister Jens Stoltenberg, Kristiansand Statsråd Sigbjørn Johnsen, Statsråd Trond Giske 4. september Statsråd Trond Giske Kristiansand 7. september Statsråd Grete Faremo Kristiansand, Lyngdal SIDE 13

14 10. Landsmøtet Arbeiderpartiets landsmøte ble avholdt april 2013 på Folkets Hus i Oslo. Delegatene ble valgt på representantskapsmøtet 6.mars 2013 og delegasjonen bestod av Odd Omland, Kvinesdal (delegasjonsleder) Anne Bystadhagen, Flekkefjord Randi Moseidjord Fjellestad, Vennesla Jonny Liland, Sirdal Line Strisland, Audnedal Emma Martinovic, AUF Even Tronstad Sagebakken, Mandal Nestleder og landsstyremedlem Helge Morris Nesheim meldte forfall til landsmøtet, og Terje Næss møtte dermed på landsmøtet som landsstyremedlem. Næss var valgt landsmøtedelegat og 1. vara Even Tronstad Sagebakken møtte dermed på landsmøtet i hans plass. I tillegg deltok sentralstyremedlem Mette Gundersen, landsstyremedlem Linda Verdal og Kari Henriksen fra Stortingsgruppa. Fylkessekretær Audun Øvrebø, kontorsekretær Eva Skau og Anja Benjaminsen (hospitant) var funksjonærer på landsmøtet. Odd Omland ble oppnevnt av sentralstyret til den sentrale programkomiteen i Arbeiderpartiet, ledet av Helga Pedersen. I tillegg var Abdullahi Alason medlem av komiteen som utarbeidet organisasjonsuttalelsen om prinsipper og verdier for vårt organisatoriske arbeid. Terje Næss var medlem av landsmøtets redaksjonskomite for andre politiske saker. Antall talere fra hvert fylkeslag er regulert på forhånd, og fra Vest-Agder hadde Terje Næss, Odd Omland, Anne Bystadhagen, Jonny Liland, Line Strisland og Emma Martinovic ordet. I tillegg hadde Kari Henriksen ordet som delegat fra Stortingsgruppa. Sakene som ble tatt opp var blant annet oljeboring i nord, kvinnelig verneplikt, landbrukspolitikk, stemmerett for 16-åringer, samferdsel, vannkraft og likebehandling av universitetene. Vest-Agder Arbeiderparti gjorde en god innsats både før og under landsmøtet, og hadde sendt inn 15 forslag. Fv: Audun Øvrebø, Jonny Liland, Kari Henriksen, Anja Benjaminsen, Emma Martinovic, Line Strisland, Jens, Even Sagebakken, Eva Skau, Linda Verdal, Randi Moseidjord, Odd Omland, Anne A. Bystadhagen. Terje Næss var i møte i redaksjonskomiteen da bildet ble tatt. SIDE 14 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

15 Politiske hovedsaker Delegasjonen valgte å prioritere arbeidet med å få til en likebehandling av universitetene. De tre nye universitetene er gitt andre kriterier for forskning og undervisning enn de fire «gamle». Konsekvensen er ulik behandling og en dårligere finansiering av de nye universitetene. Gjennom godt arbeid i korridorene fikk vi gjennomslag i programmet for at finansieringen skal utredes på nytt. I tillegg profilerte delegasjonen vårt forslag om å innføre verneplikt for kvinner, og sammen med flere andre fylkesparti fikk vi landsmøtet med på et flertall. Ordningen ble gjeldende politikk kun få måneder etter landsmøtets vedtak. Vi hadde også et godt samarbeid med fylkeslagene i region Sør om en deling av Helse SørØst i to helseregioner. Også her fikk vi beveget landsmøtet til å vedta en uttalelse om at dette skal vurderes. Vi opplevde denne gang også at vi fikk god medieomtale i våre lokale aviser. Hele 15 artikler knyttet både til forhåndsomtale og omtale av våre saker kom på trykk. Alle delegater som var på talerstolen ble tatt bilde av, og det ble skrevet en artikkel som ble sendt lokalavisen der delegaten kom fra. Alle kom på trykk. I tillegg hadde Fædrelandsvennen et større oppslag om seieren i universitetssaken hvor de intervjuet Odd Omland og Helga Pedersen. Fædrelandsvennen avsluttet sågar sin dekning av landsmøtet med en lederartikkel hvor de omtalte Odd Omland som en av de mest innflytelsesrike politikerne på Sørlandet. SIDE 15

16 Sentrale verv Mette Gundersen gikk ut av sentralstyret etter å ha sittet fast siden Etter 11 år i sentralstyret var hun blant de med lengst fartstid i partiets styrende organ. Til høyre: Mette takkes av Jens for sin innsats i Sentralstyret Til venstre: Vebjørn Hobbesland fikk pris av Raymond Johansen Vant pris for facebook Arbeiderpartiet hadde innført en egen prisutdeling til personer og kommuneparti som har gjort seg bemerket på internett og i sosiale medier i løpet av perioden. Det ble delt ut priser i tre kategorier: Beste nettside, twitterbruk og facebook. Prisen i kategorien Facebook gikk til Vebjørn Hobbesland og ble delt ut av partisekretær Raymond Johansen. - Aller flest nominasjoner har vi fått på hvem som bruker Facebook best, og la meg legge til: For å synliggjøre vår politikk, sa Johansen i begrunnelsen. Prisvinneren er god på bildebruk, og på å lage lokale vrier på nasjonale saker. Som administrator for Flekkefjord Arbeiderparti både på Facebook og Instagram, klarer han på en effektiv måte å formidle kjernen av hva Arbeiderpartiet står for, sa han. Oppsummering Fylkesstyret er godt fornøyd med den jobben delegasjonen gjorde på landsmøtet. Vi markerte oss fra talerstolen med gode innlegg som ble lagt merke til. Vi fikk gode oppslag i våre lokale media i tillegg til oppslag med vår fylkesleder på Kveldsnytt. Og vi fikk gjennomslag for flere av våre prioriterte saker. At vi er et lite fylkeslag er ikke til hinder for gode resultater. Vest-Agder Arbeiderparti vil også takke Mette Gundersen for den jobben hun har gjort i sentralstyret både for Arbeiderpartiet som helhet, men også for å snakke landsdelens sak internt. Dette har vært viktige bidrag for å gi oss en posisjon som gir gjennomslag. SIDE 16 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

17 11. Stortingsvalgkampen Helt siden vi tapte vårt andre mandat til Stortinget i 1997, har vi hatt som mål å få to stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet i Vest-Agder. Etter 16 år med kun én, fikk vi ved valget i 2013 endelig to. Men det ble noen spennende timer før det hele var avklart. De strategiske valg I utarbeidelsen av strategien visste vi at det var tre veier til målet. Den ene er å bli fylkets største parti. Det sikrer to representanter uansett. Den andre muligheten var å kapre Kristelig folkepartis mandat. Dette mente vi var innen rekkevidde ved at vi måtte holde stand på ca 26%, mens Krf måtte fortsette sin tilbakegang og ende på ca 11%. Den tredje muligheten var utjevningsmandat. Ved den endring av mandatfordeling mellom fylkene som ble gjort ved dette Stortingsvalget, var sannsynligheten stor for at vi kunne få dette. Det er selvsagt avhengig av en rekke faktorer utenfor vår kontroll, men en avgjørende faktor er å ha mange ubrukte stemmer bak vår andrekandidat. Det forutsatte at vi gjorde et godt valg, uten å nå helt i mål med direkte valgt mandat. SIDE 17

18 Å gå for et utjevningsmandat er imidlertid for usikkert, og Høyres oppslutning vinteren 2012/2013 medførte at vi antok det var vanskelig å bli fylkets største parti. Vi prioriterte derfor å forsøke å nå de velgerne som ligger mellom oss og Krf. Vi antok at det var noen av disse som ville gå til oss etter nominasjonsprosessen i Krf, hvor de valgte en mer konservativ kandidat enn den sittende. Vi hadde også fagorganiserte og studenter som to prioriterte målgrupper i tillegg til at vi fulgte opp den nasjonale strategien med å rette budskap mot flytvelgerne mellom oss og Høyre. Planlegging Fylkesstyret startet planleggingen allerede i september 2012, med gjennomgang av bakgrunnstall, evaluering av forrige valgkamp og diskusjon om de strategiske valg for hvordan valgkampen skulle forberedes og gjennomføres. Blant annet ble det bestemt at fylkesstyret skulle være aktivt involvert i utformingen av strategi og konkrete planer. Fylkesstyret vedtok den overordnede strategien og satte ned fire arbeidsgrupper i januar som skulle jobbe konkret med fire prioriterte områder. Den endelige valkgampplanen ble vedtatt i mai, etter et fellesmøte med ledere og valgkampledere i kommunepartiene. Valgkamputvalget overtok etter dette ansvaret for det videre arbeidet med valgkampen. Evaluering av valgkampen Valgkamputvalget og kommunepartiene ble bedt om å komme med innspill til styrets evaluering av valgkampen. På grunn av ulike hendelser var det ikke mulig å sluttføre en evaluering høsten 2013, og styret vedtok den endelige evalueringen på sitt møte i februar Evalueringen gjennomgås ikke i detalj i denne beretningen, men styret vil peke på noen sentrale punkter: Ekstra ressurser Arbeiderpartiet sentralt gav oss en ekstra personalressurs ved at Thomas Strandberg fra stortingsgruppa jobbet hos oss i den intensive valgkampen. I tillegg hospiterte Anja Benjaminsen ved kontoret. Dette var av avgjørende betydning for vår mulighet til å holde oversikt over egne valgkamplaner og andre arrangementer, fore kandidater og andre med faktaopplysninger og budskap til debatter, innlegg og intervjuer i media, og selv være aktive med utspill i media, egne hjemmesider og i sosiale media. Media Aktivt arbeid fra våre kandidater, kombinert med de ekstra ressursene vi hadde på partikontoret gav oss mange og gode medieoppslag. Totalt oppnådde vi over 60 oppslag i lokale media fra 1. juni til 7. september. Det er et mål for oss å bruke media som virkemiddel for å nå de store velgermassene, og styret mener vi klarte dette godt under denne valgkampen. SIDE 18 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

19 Innsats i kommunepartiene Det var høy aktivitet i de fleste kommuneparti under valgkampen. Vi delte ut ca roser, banket på ca dører, la materiell i nærmere postkasser. Dette ville ikke vært mulig uten alle de nærmere 230 frivillige som deltok for å sikre Arbeiderpartiet to stortingsrepresentanter fra fylket. Fra husbesøk i Vennesla. AUF Vår ungdomsorganisasjon gjorde en imponerende innsats. Beskrivelsen «først oppe og sist i seng» ble til de grader bevist av AUF i Vest-Agder gjennom hele den intensive valgkampen. De var fylket rundt, døgnet rundt og bidro med folk, humør og engasjement. AUF var en viktig bidragsyter for at vi nådde målet ved valget. Rollefordeling styret og valgkamputvalg Et punkt hvor vi har et forbedringspotensial er å avklare rollene tydeligere mellom fylkesstyret og valgkamputvalg. Valgkampplanene kom for sent i gang og var for lite involvert i utarbeidelsen av de konkrete planene. Dette medførte en litt hektisk start. Rollene bør fordeles slik at styret har ansvar for å sette de strategiske og økonomiske rammene, mens valgkamputvalget bør ha ansvaret for å legge de konkrete planene. SIDE 19

20 12. Kommunepartiene Det er fungerende kommunepartier i alle Vest-Agders 15 kommuner. Det er imidlertid varierende grad av aktivitet i forhold til medlemsmøter og politiske utspill. Det er også stor variasjon i forhold til engasjementet det enkelte kommuneparti viser i forhold til deltakelse og å bringe inn politiske saker til behandling i fylkespartiet. Det er et stort potensial for å øke aktiviteten i kommunepartiene. Fylkesstyret satte derfor ned et eget utvalg høsten 2013 med mandat å fremme forslag som kan bidra til økt aktivitet og medlemsvekst. Utvalgets forslag fremmes for årsmøtet. 13. Skolering Det ble gjennomført et organisasjonskurs i samarbeid med Aust-Agder Arbeiderparti sommeren Her deltok 10 tillitsvalgte fra Vest-Agder. Kurset ble gjennomført over dag, og var svært vellykket. Flere tillitsvalgte i Vest-Agder Arbeiderparti har deltatt på sentrale kurs. Blant annet har vi hatt 6 deltakere i Arbeiderpartiets sentrale lederskolering: Line Strisland, Siv Skarpenes og Janne Karin Nesheim har delt deltatt på Kvinner på topp, Reidunn Gøthesen Scherpf og Per Myrstad Kringen (AUF) på «Kampanjekurs» og Even Tronstad Sagebakken har deltatt på Arbeiderpartiets lederutvikling. I forbindelse med valgkampen ble det gjennomført en samling for kommunepartiledere med gjennomgang av sentrale punkter i planleggingen av en kampanje. I Mandal har styret og kommunestyregruppa gjennomført det sentrale opplegget i «Ombud for folket», og i perioden fra nyttår og frem til årsmøtet har det vært gjennomført flere kurs for kommunepartiene i mediehåndtering. Dette kurset er spesielt utviklet av fylkespartiet for våre lokalpolitikere. 14. Vest-Agder Arbeiderparti på internett Ved inngangen til perioden var hele 12 av 15 kommuneparti operative på internett. Dette var et resultat av en betydelig innsats fra fylkespartiet, spesielt ved nettansvarlig Jan Hedenstad, i å bistå kommunepartiene med å opprette egne sider. I denne perioden har arbeidet bestått i å følge opp og bistå ved behov. Det er fortsatt varierende grad av aktivitet, men som det er nevnt i kapittelet om landsmøtet, fikk Vebjørn Hobbesland Arbeiderpartiets nettpris i kategorien facebook for den jobben han har gjort med internettsider og facebook for Flekkefjord Arbeiderparti. Vest-Agder Arbeiderparti har også hatt en betydelig produksjonsøkning i antall artikler og aktivitet på egne nettsider og på facebook i perioden. Antall følgere på facebook har økt fra ca 200 til over fra landsmøtet i 2013 til i dag. Dette har ene og alene sammenheng med at vi har hatt en ekstra personalressurs på kontoret i Anja Benjaminsen i den perioden. 15. Medlemsutvikling Vest-Agder Arbeiderparti mistet 72 medlemmer fra 2011 til 2012, og hadde medlemmer ved årsskiftet 2012/13. Nedgangen var en trend for hele Arbeiderpartiet etter den store medlemsveksten i Ved inngangen til 2014 har vi økt med to medlemmer og endte opp med En medlemsvekst på to medlemmer er ingen stor økning, men sammenliknet med de øvrige fylkeslagene, er vi ett av åtte fylker med fremgang. Det skal vi glede oss over. Men likevel vil styret peke på at antall medlemmer i vårt fylke har vært relativt stillestående over lang tid, og at vi har et større potensial for SIDE 20 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

21 medlemsvekst enn hva vi tar ut. Dette gjelder både i forhold til å verve nye medlemmer og å be allerede eksisterende medlemmer om fortsatt å betale sin kontingent. Arbeiderpartiet har totalt medlemmer nasjonalt per Jubileer Mandal Ap rundet 100 år i 2012 og feiret dette med en jubileumsmiddag 8. desember. Kari Henriksen holdt hovedtalen, og flere medlemmer fylkesstyret deltok under feiringen. 17. Administrasjonen Vest-Agder Arbeiderparti har i perioden hatt kontor i Dronningensgate 2 hvor vi leier av Kristiansand Arbeiderparti. Kontorene er funksjonelle og moderne, og «samboerskapet» med Kristiansand Arbeiderparti fungerer godt. AUF i Vest-Agder har også kontor i samme lokaler. Audun Øvrebø er fylkessekretær ansatt og lønnet av Arbeiderpartiet sentral. Eva Skau er ansatt og lønnet av Vest-Agder Arbeiderparti i 60% stilling. Anja Benjaminsen har hospitert fra mars til desember, og ble deretter engasjert for en periode på tre måneder for å utvikle et eget opplegg for mediehåndtering. 18. Økonomi Styret har vært holdt løpende orientert om den økonomiske situasjonen med kvartalsvis økonomirapport. Regnskapet for 2012 ble gjort opp med et overskudd på kr ,- Overskuddet ble avsatt med kr til annen egenkapital og kr til landsmøtefond. Årsaken til avsetningen til landsmøtefondet var at det ved en inkurie ikke ble sendt ut faktura til kommunepartiene for deres andel til landsmøtefondet i Regnskapet ble endelig godkjent av representantskapet 4. desember Regnskapet i valgåret 2013 er ikke ferdig revidert på det tidspunktet beretningen skrives, og vil bli orientert om på årsmøtet. Det har vært gitt økonomirapport for styret underveis i perioden. Tilskudd til AUF i Vest-Agder Tilskuddet til AUF ble vedtatt økt fra kr ,- i 2011 til kr ,- i Det ble i tillegg gitt en ekstrabevilling på kr 8 000, og ettergitt gjeld på kr slik at den totale økonomiske støtten var kr I budsjettbehandlingen for 2013 ble det vedtatt å øke støtten fra kr til kr ,- I valgkampen dekket Vest-Agder Arbeiderparti utgifter for ca kroner for AUF. I tillegg har AUF fått en ekstrabevilling på kr ,- for å dekke underskudd etter valgkampen. Totalt har AUF i 2013 fått kr i direkte økonomisk støtte, og fått dekket utgifter for ca ,-. Den totale støtten i 2013 er med dette kr ,- AUF har også i denne perioden vært innvilget fri kontorplass. Styret i Vest-Agder Arbeiderparti SIDE 21

22 3.2 BERETNING FRA KVINNEKONTAKTEN Aktiviteter i 2013: Fellessamling for hele kvinnenettverket Kvinnenettverket har avholdt 3 samlinger i Alle tre ble holdt på Solborg Hotell i Mandal, nettopp Mandal ble valgt fordi byen ligger ca. midt i fylket og det synes derfor som en rimelig plass. Første samling var i februar og her var vi ca. 25 stykker. Her var det interne partikrefter som hadde innlegg. Linda snakket om ufrivillig deltid, Kari tok for seg aktuelle styringsdokumenter og Khamshajiny Gunaratnam deltok fra den sentrale styringsgruppa med et innlegg om å våge å stå på. Andre samling var i september, dette var et arbeidsmøte hvor kvinnenettverket skulle gi innspill til Agderfylkenes LIM-Plan. Her deltok prosjektleder for LIM-planen Lisbeth Reed som innleder og 6 kvinner fra kvinnenettverket jobbet ut en høringsuttalelse. Tredje samling var i november og dette skulle være et rent inspirasjonsmøte hvor vi skulle bygge opp kunnskapsbasen vår. Forsker May-Linda Magnussen hold foredrag om «likestilling på Agder, hvor er vi og hvor går vi». En veldig inspirerende og kunnskapsbyggende kveld og det var veldig synd at kun 6 fra kvinnenettverket fant veien til Mandal denne kvelden. Etablering av styringsgruppe Årsaken til at det var lite aktivitet fra februar til september er at det var en del administrativt som skulle på plass. Det ble bl.a. etablert en styringsgruppe og denne består av Line Strisland, Ingrid Refsnes, Dagmar Lia, Elisabeth Håversen og Vibeke Sandåker. Styringsgruppa hadde sitt første møte i juni rett før ferien. Det var planlagt et nytt møte i september og et i desember. Disse måtte begge to avlyses på grunn av forfall. Kvinnekontaktene Pr februar 2014 er det 4 kommuner som er uten kvinnekontakt, det er Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad. Samlinger i Oslo Det er to samlinger i Oslo fast med fylkeslederne hvert år, Line har deltatt på begge. Første samling våren 2013 dreide seg stort sett om valgkampstrategi og stemmerettsjubileet. Andre samling i november 2013 ble brukt til gjennomgang av valgkampen samt diverse saker som ordførerkampanjen og reservasjonsretten. Line Strisland og Dagmar Lia deltok på kvinnenettverkets stemmerettsjubileum i juni Line Strisland og Anne Bystadhagen har vært i Oslo og blitt opplært som veiledere i «Kvinner kan» kurs. Vi har hatt vårt første kurs på partikontoret (en øvelse). Arrangementsplaner for 2014 I mai skal vi ha et større arrangement sammen med LO hvor tema er kvinner og politikk samt pensjon. Anniken Huitfeldt kommer som leder for kvinnenettverket og her ønsker jeg å prioritere kvinnekontaktene og invitere til overnatting og middag. I september skal vi delta på et stemmerettsarrangement i samarbeid med LO. SIDE 22 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

23 Vi skal arrangere minst 2 kvinner kan kurs Vi tar også sikte på en fellesmøte med hele kvinnenettverket med politiske saker som hovedtema. Møte med kvinnekontaktene i mai og i oktober. Politiske saker Kvinnenettverket ønsker et større fokus på politiske saker i året som kommer. Vi kommer til å ha et hovedfokus på vold i nære relasjoner som et tema å jobbe med helt opp mot landsmøte Vi ønsker å ta eierskap til denne komplekse saken her på Sørlandet. Det etterlyses større politisk fokus på denne problematikken fra flere hold her i vår landsdel. Utfordringer og prioriteringer i 2014 Kvinnenettverket er avhengig av å få til et godt samarbeid med alle kommunene, fortsatt mangler det kvinnekontakter i Lyngdal, Hægebostad og Sirdal. Dette er samme status som ved årsberetningen for Kvinesdal er i en litt annen situasjon og har pleid å ha kvinnekontakt. Vi ønsker å konsentrere oss om å etablere bedre kontakt med lokallagene og kvinnekontaktene i 2014 og mindre på fellesarrangementer som i fjor. Men styringsgruppa kan bare legge til rette, vi er avhengig av godt oppmøte. Vi ønsker hjelp fra lokallagene i forhold til å fremme kvinnenettverket. Det er ikke slik at dersom en engasjerer seg litt så betyr det at en plutselig har fått veldig mye å gjøre, hvor mye en engasjerer seg er selvsagt frivillig. Men, vi ønsker oss veldig innspill til politiske satsningsområder så vel som hva slags type arrangementer vi skal satse på. Kvinnenettverket skal være både en politisk arena og en inspirasjonskilde BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN Konstituering Årsmøtet 2012 valgte Geir Tore Ueland fra Søgne som leder av komiteen, med Inga Fjeldsgaard og Martin Reinertsen som medlem. Andreas Sigersvold ble valgt som 1. vara og Karin Hodne som 2. vara. Geir Tore Ueland har imidlertid gitt beskjed om at han ikke lenger er medlem av partiet, og han trer derfor ut av rollen som leder. Andreas Sigersvold går inn som fast medlem og Karin blir 1. og eneste vara. Komiteen konstituerte seg selv, og valgte Inga Fjeldsgaard som leder. Grunnlaget for komiteens arbeid. Komiteen har fått tilsendt følgende papirer: Instruks for Arbeiderpartiets kontrollkomiteer, vedtatt av sentralstyret Vest-Agder Arbeiderpartis vedtekter Økonomireglement for Vest-Agder Arbeiderparti Protokoller fra styret og representantskapet for perioden fra landsmøtet 2012 og ut Sakspapir til styremøte vedrørende regnskap for 2013 samt regnskapsoversikt for SIDE 23

24 Kontrollkomiteen har ikke fått henvendelser i løpet av perioden. Protokoller Styret 2012: Styret 2013: Representantskapet: Ingen merknader Sak 43: Kontrollkomiteen stiller seg undrende til at det gjennomføres skriftlig votering i styret og mener dette er uvanlig. Kontrollkomiteen mener det som hovedregel bør være åpne voteringer i styret. Kontrollkomiteen vil peke på at det ved enkelte anledninger har falt ut hvem som er forslagsstiller, og at dette bør fremkomme. Generelt til protokoller Det bør være vedlegg til alle protokoller med vedtak om gjeldende protokoll er godkjent og om det er korrigeringer. Økonomi Kontrollkomiteen finner det kritikkverdig at regnskapet ikke er ferdig revidert til årsmøtet. Komiteen er klar over at føring av regnskap og lønnskjøring er omfattende og krevende, og vil anbefale at det vurderes å benytte ekstern regnskapsførsel. Komiteen har ellers ingen kommentarer til regnskapsoversikten. Martin Reinertsen /s/ Inga Fjeldsgaard /s/ Andreas Sigersvold /s/ BERETNING FRA FYLKESTINGSGRUPPA Gruppas sammensetting: Fylkestingsgruppa som ble valgt inn ved valget i 2011 består av 8 medlemmer. Det er den største gruppa siden fylkestinget ble redusert til 35 medlemmer og besto av følgende; Gruppestyre og fylkesutvalg: Toril Runden, gruppeleder, Nils Harald Rennestraum, nestleder, Anne A. Bystadhagen, sekretær Samferdsel, areal og miljøutvalget: Helge Sandåker, Janne Karin Nesheim, Øystein Olsen Hovedutvalg for kultur og utdanning: Karin Hodne, Dan Marius Svendsen 1. juni i 2013 mottok vi den triste beskjeden om at Øystein Olsen hadde gått bort så brått. Øystein var et kunnskapsrikt og engasjert medlem av Arbeiderpartiets gruppe i fylkestinget i Vest-Agder. Etter mange års engasjement i lokalpolitikken i hjemkommunen Songdalen, også som ordfører, ble han ved valget i 2011 valgt inn i fylkestinget, og han representerte partiet i Hovedutvalget for samferdsel og miljø. Så SIDE 24 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

25 sent som noen få dager før han døde deltok han i møte i utvalget, med entusiasme og klokskap. Stort var derfor sjokket når beskjeden kom om at Øystein var gått bort. Øystein var en ressurs for fylkestingsgruppa med sin erfaring og sine kunnskaper. Han var alltid engasjert og hadde alltid et stort hjerte for de som satt nederst ved bordet. Vi deler sorgen over tapet av Øystein med hans nærmeste familie. Reidun Gøthesen Scherff rykket etter Øysteins bortgang inn som fast medlem i fylkestinget og i SAM-utvalget. Høsten 2013 ble det klart at Dan Marius Svendsen av familiære årsaker valgte å flytte permanent til Bergen. Han gikk derfor ut av fylkestinget i desember 2013 og ble erstattet av Inger Marie Stenvik. Det er mange av gruppas medlemmer som er nye i fylkestinget og det har vært store utfordringer med vanskelige og tunge saker i perioden. Jeg vil derfor gi honnør til gruppa for stor arbeidsinnsats og utholdenhet. At vi i denne perioden også er i mindretall gjør arbeidet tyngre og det er vanskelig å få gjennomslag for våre spesielle saker. Likevel har vi lykkes å markere oss i fylkestinget som tydelige, men konstruktive i opposisjon. Gruppas medlemmer er engasjert i ulike styrer, råd og utvalg. Det vil føre for langt å nevne alle, men det utarbeides CV for hvert gruppemedlem som skal innarbeides på partiets sider. Fv: Fredrik Jensen (1.vara), Anne A. Bystadhagen, Nils-Harald Rennestraum, Janne Karin Nesheim, Toril Runden, Helge Sandåker, Karin Hodne, Reidunn Gøthesen Scherpf, Inger Marie Stenvik og kontorsekretær Eva Skau. Regionplan 2020 Regionplan 2020 ble vedtatt i 2010 og er førende for arbeidet i begge fylkeskommunene og i de 30 kommunene på Agder når det gjelder de viktigste utfordringene landsdelen har. Organiseringen av arbeidet rundt Regionplan 2020 ble påbegynt ved inngangen til perioden. Det er etablert ei styringsgruppe (Politisk samordningsgruppe - PSG) som består av fylkesordførerne, opposisjonslederne i fylkestingene, lederne for de 6 regionrådene, ordførerne i Arendal, Grimstad og Kristiansand. SIDE 25

26 Når det ble slik at det ble H/Frp/Krf styre i Vest-Agder, er det i alle fall en viss bekreftelse på at Ap er viktig, at gruppeleder og opposisjonsleder ble valgt til nestleder i PSG og gjennom denne har anledning til å påvirke i sosialdemokratisk retning. Sakene i PSG faller stort sett sammen med de store sakene i fylkestinget. De to største sakene i denne perioden har vært samferdselsakene Hidra Landfast og Nasjonal Transportplan Begge disse sakene har tatt mye ressurser arbeidsmessig og hatt stor medieinteresse. Hidra Landfast har ligget i vårt program for flere perioder siden og før valget i 2007 kom prinsippvedtaket om å gjennomføre undersjøisk tunell under Hidrasundet for å skaffe folk på Hidra fastlandsforbindelse. Saken ble deretter vurdert som løst og tatt ut av programmet før valget i Imidlertid inneholdt anbudene store økonomiske overskridelser i forhold til vedtatte rammer, og saken ble sendt tilbake til prosjektstadiet for om mulig å finne besparelser i prosjektet som kunne sikre at det ble gjennomført innenfor realistiske rammer. Flertallet i fylkestinget vedtok i desember 2013 å foreløpig skrinlegge tunnelprosjektet, men gå videre med å utrede undersjøisk rørbru. Arbeiderpartiets gruppe fremmet primært å gå videre med tunnelprosjektet. Vi ble nedstemt og stemte deretter for å se videre på rørbru. Dette for å sikre at arbeidet med fastlandsforbindelse til Hidra ikke ble lagt bort for godt. Nasjonal Transportplan for perioden ble vedtatt i Stortinget i juni Fylkestingene har et særskilt koordinerende ansvar for samordning av innspill og vurderinger av ulike prosesser som fører til endelig vedtak om landsdelens prioriterte samferdselsprosjekter i kommende Nasjonal Transportplan. Arbeidet ble denne gang koordinert gjennom ad hoc-utvalget Veiaksjonen utgått fra Politisk Samordningsgruppe for Regionplan 2020 og NHOs Samferdselsløft. Gruppeleder har som nestleder i Samordningsgruppa sittet i Veiaksjonen. Aust- og Vest-Agder sto sammen om noen viktige prosjekter. Mange interessegrupper, politiske miljøer, deriblant regionrådene og partene i arbeidslivet engasjerte seg i arbeidet. Det ble utført et stort og aktivt arbeid på mange arenaer, alt fra fylkesleders direkte kontakt med statsminister til høringer og møter med fraksjoner i Transportkomiteen, statsråder og øvrige representanter for regjeringsapparat og Storting. En samlet landsdel fikk fram de store utfordringene som vi har, spesielt når det gjelder riksveinettet gjennom fylkene. Resultat: E-18 Arendal-Tvedestrand Ny Varoddbru Samferdselpakke 2 Kristiansand Gartnerløkka - Breimyrkrysset RV9 gul stripe til Hovden E-39 Breimyr-Storenes(Søgne grense) verbal tillegg i siste liten E-39 Søgne Vigeland/Oftedal Sørlandsbanen- sammenkopling med Vestfoldbanen omtalt For øvrig vises til det til de etterfølgende rapportene. Toril Runden gruppeleder SIDE 26 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

27 Rapport fra hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Totalt behandlet i 2013: o 113 saker o 22 delegerte saker o 123 referatsaker Gjennomført bare en mekling i arealsaker. De fleste innsigelser ble løst i uformelle drøftingsmøter mellom meklingsutvalget og kommunene. Gjennomført ca 10 drøftingsmøter der undertegnede har deltatt som fast medlem av meklingsutvalget. Viktige saker: Fordelt årsbudsjett for SAM-utvalget o Betydelig økning på veisektoren både til vedlikehold og investering. Ap bidro sterkt til at denne sektoren fikk kraftig økning! Behandlet flere kommuneplaner/kommunedelplaner Behandlet rapport om forfall på fylkesveinettet. Behov for 2,5 mrd for å få tiltenkt standard! Transporttjenesten for funksjonshemmede. o Omlegging til digitale kort fra o Prioritering av den tyngste gruppen. o Bedre tilrettelegging for de med lettere funksjonshemming innen vanlig kollektivtransport. Bedret fergesambandet til Hidra/Andabeløy. Handlingsprogram for riksveier. Inndeling av fylkesveinettet i kategorier og funksjonsklasser. o 3 kategorier Regional fylkesvei Viktig fylkesvei Øvrig fylkesvei o 2 funksjonsklasser Fylkeskommunal hovedvei Lokal vei o Undertegnede deltok i arbeidsgruppen som sto for arbeidet. Handlingsprogram for fylkesvei o Undertegnede deltok i arbeidsgruppen for Hidra fastlandsforbindelse. To-timersfrekvens på jernbanen Oslo-Stavanger. Opprettholdelse av jernbanestasjonsstrukturen. E-39 Kristiansand - Ålgård Undertegnede deltar i en samordningsgruppe bestående av politiske og administrative representanter fra berørte kommuner og fylkeskommunen pluss representanter fra Statens Vegvesen. Arbeidet med trasevalg og planer er godt i gang. Helge Sandåker SIDE 27

28 Rapport fra hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) Utdanning Følgende saker er behandlet og spesielt fulgt opp av Aps fraksjon i HKU: Rettighet til påbyggingsår for de som har fullført og bestått yrkesfaglig utdanning. Prøveordning starter opp fra høsten Stoltenbergregjeringen lovfestet også denne retten etter at HKU vedtok prøveordning. Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapporten for 2012 legges til grunn for det videre arbeid for økt gjennomføring i videregående opplæring i Vest-Agder. Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal inkluderes, trives, oppleve mestring å få faglige utfordringer. Arbeid med å redusere mobbing intensiveres. Vest-Agder Fylke har som mål at 77% skal fullføre å bestå videregående opplæring innen Pr nå ligger vi på 72%. Elever kommer inn i videregående utdanning under landsnittet og det viser seg at elever som går ut av videregående skole ligger på landsnittet i de fleste fag. Matematikk og norsk viser seg å være fag som flest strever med. Videregående opplæring i Vest-Agder skal bidra til å utjevne levekår og forbedre befolkningens utdanningsnivå ved at alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. Videregående opplæring arbeider for at flere elever skal velge realfag på høyeste nivå. Erfaring så langt viser at elever som har valgt biologi og kjemi er relativt stabilt, mens de som velger matematikk og fysikk har en radikal nedgang. Læringsmiljø er en viktig faktor i skolehverdagen. I et prosjekt kalt vurdering for læring, viser elevundersøkelser ved skoler som har vært med på dette en klar forbedring av lærernes vurderingspraksis. Underveisevaluering skal innføres ved alle skoler i Vest-Agder. Dette bidrar til at elever tar mer del i egen læring. Andelen mobbing er redusert med 10% hvert av de to siste årene. Men fremdeles så opplever noen elever mobbing. I 2012 startet implementering av plan for elevenes psykososiale læringsmiljø. Planen gir klare retningslinjer for forebygging, avdekking og oppfølging av elevenes psykososiale miljø. Læreplasser HKU behandlet en sak som opprettelse av VG3 i skole for søkere som ikke fått tilbud om læreplass. Ap har arbeidet målrettet og systematisk, spesielt for å få kommunene til å opprette læreplasser. Vi har krevd at kommunene skal etablere 3 læreplasser pr innbyggere, og at dette skal være en målsetting som skal inn i samarbeidsavtalene mellom kommunene og fylkeskommunen. Flertallet har ment at 1 læreplass pr innbygger er et tilstrekkelig mål. Det er bl.a. årsaken til at det må opprettes VG3 i skole. VG3 i skole opprettes likevel i begrenset omfang for søkere som står uten læreplass fra og med høsten I full bredde fra høsten VG3 i skole er ikke søkbart, men blir først et tilbud dersom søkere med ungdomsrett ikke får tilbud om læreplass etter å ha søkt om dette. Søknad om landslinje/landsdekkende tilbud ved Sirdal videregående skole SIDE 28 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 41 Innkomne

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden ved leder Shakeel Rehman 2. Valg av dirigent og referent. ved leder Shakeel Rehman 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2015 Lørdag 14. og søndag 15. mars 2015 Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 1 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 9 Arbeidsutvalget... 10 Landsmøtet... 22 Landsstyret... 23 Internasjonalt

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer