Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST"

Transkript

1 Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Søker: Kontaktperson: HiST, Avdeling for teknologi, Program for MATteknologi på vegne av partnerskapet HiST, Frøya videregående skole, Byåsen videregående skole, Skjetlein videregående skole, Strinda videregående skole, Opplæringskontoret for mat- og servicefag og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS seniorrådgiver Ragnhild Nisja/ høgskolelektor Nils V. Juul Innledende kommentarer: Det ble i brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) av 4. oktober 2011 gitt økonomisk tilsagn med inntil kr fra STFK til å arbeide med forprosjekt, som ble skissert i vår søknad av 22. august samme år. I samme brev fra STFK ble det meddelt åpning for fornyet søknad etter gjennomført forprosjekt, og at kr var avsatt til mulig gjennomføring av de skisserte arbeidspakkene 2 6 (hovedprosjektet). Prosjektpartnerne har i forprosjektet utviklet grunnlag for godt samarbeid gjennom to prosjektsamlinger med flere deltakere fra hver partner, to styringsgruppemøter for prosjektet og utveksling av informasjon, erfaringer og idéer. Gjennom denne prosessen har det blitt enighet om mål og prioriterte arbeidsområder i prosjektet slik det framkommer i denne søknaden om midler til gjennomføring av hovedprosjekt i kommende undervisningsår. Nærmere beskrivelser av forprosjektet framkommer i en egen rapport til STFK. 1. PROSJEKTETS INNHOLD/BAKGRUNN 1.1 Matproduksjon i Trøndelag Matsektoren i Trøndelag står for en stor del av landets matproduksjon. Denne sektoren er en av de viktigste for regionens verdiskapning og sysselsetting. I Nord- og Sør-Trøndelag foregår 25 % av norsk sjømatproduksjon og 20 % av landbruksproduksjonen. Det er ca sysselsatte i næringsmiddelindustrien i regionen. Trøndelag kjennetegnes av at vi har komplette verdikjeder både innen blå og grønn sektor. Trøndelag er ledende på sjømat, spesielt på lakseoppdrett, skalldyr og sild % av sjømatproduktene eksporteres til ulike nasjoner, mens landbruksbasert produksjon og industri i stor grad retter seg mot det nasjonale markedet. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 1

2 1.2 Utfordringer relatert til matsektoren God rekruttering er en forutsetning for å nå målene om økt verdiskaping for alle aktørene innenfor matsektoren. FEED 1 sin studie om matindustriens eget syn på kompetansebehovet i dag og i framtiden viser at bedriftene ikke får dekket behovet for faglært arbeidskraft. Årsaken er at det ikke utdannes nok kvalifiserte kandidater. 195 bedrifter som representerer alle bransjer i matindustrien, svarte på undersøkelsen, som konkluderer med at: Bransjen har i dag sin største kompetanseutfordring i det å dekke behovet for lærlinger; fagarbeidere er i følge bransjen klart viktigst for bedriftens suksess. Tekniske og industrielle fag er de områder der kompetansegapet og bransjebehovet for fremtiden synes størst, i antall kandidater. Kjøttbransjen er den enkeltbransje som sliter mest med å få dekket sine behov i dag. Videre viser søkertallene til de fleste programfag i Restaurant og matfag (RM) en nedadgående tendens. Blant søkerne til RM er det kun ¼ som går videre på matfag. Rekrutteringen nasjonalt til RM VG1 har gått litt opp i 2011, men søkningen til matfag VG2 viser fremdeles en negativ tendens. Regionalt kan en vise til de samme trendene, både ved videregående utdanning og ved MATteknologisk utdanning ved HiST. FEED har også gjennomført en Omdømmeundersøkelse blant ungdom våren 2011 og samtidig gjennomført dybdeintervjuer gjennom Elevpanel og Ansattepanel. Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen er: Praktisk prøving viser seg å være det mest effektive, innflytelsesrike tiltak. Gode lærere med relevant kompetanse er også svært viktig for rekruttering. Målrettet innsats i 9. og 10. klasse samt i VG1 er nøkkelpunktene. Informasjon og omdømmebygging er avgjørende for å fjerne (mentale) barrierer. Vedlegg 4 gir oppsummeringen med mer utdypende informasjon fra FEED kartlegginger nasjonalt (Rapport av april 2012). I forbindelse med utvikling av utdannelsestilbud og kompetanse til næringslivet innenfor verdikjede mat, arrangerte HiST, HiNT, NTNU og SINTEF et arbeidsseminar høsten 2010 der et bredt utvalg av næringslivsaktører deltok (1). Noen av innspillene gitt under og rett i etterkant av dette seminaret kan oppsummeres slik 2 : Næringslivet uttalte et tydelig ønske et tett og aktivt samarbeid mellom næringsliv, studenter og utdanningsinstitusjoner. Rekruttering av kandidater til alle utdanningsnivåer er viktig. 1 FEED er navnet på prosjektet Kompetanse i Matvareindustrien, som er initiert av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund NNN. Disse tre organisasjonene sammen med 13 av de største matbedriftene i Norge står som eiere av FEED-prosjektet. 2 Kilde: HiNT, HiST, NTNU og SINTEF. Rapport (11 mars fase 2) om Utdanning ved HiST, HiNT og NTNU innen Verdikjede Mat som masterstudium Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 2

3 Rådgiverne i videregående skoler må utvikle bedre kontakt med næringslivet, for å forbedre forståelsen av næringslivets behov og muligheter for elevene og studentene. Profilering av matbransjen og synliggjøring av spennet av utfordrende og interessante jobbmuligheter i næringen bør vektlegges i rekrutteringsfremmende arbeid. Næringsmiddelbransjen framstår i dag som utydelig og vanskelig å selge til ungdom. Karriereveier innenfor hele verdikjeden mat og næringsmiddelproduksjon må synliggjøres. Det må reklameres for matrelaterte utfordringer tidlig i skoleløpet. RENATEsenteret, Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering, har flere års erfaring med målrettet rekrutteringsarbeid. Relevante og viktige erfaringer fra denne organisasjonen er: Skriftlig informasjon er ressurskrevende å utarbeide, og tilbakemeldinger fra både elever, studenter, lærere og ansatte indikerer at dette har en marginal betydning. Fysiske møter, gjerne én-til-én-møter, er de rekrutteringsfremmende tiltakene som har størst verdi: Elever og studenter møter unge personer fra senere studieløp og arbeidsliv, som forteller om sine erfaringer, opplevelser og oppfattelse av fagfeltet og arbeidshverdagen. En suksessfaktor ved slike tiltak er at personene fra senere studier og arbeidsliv er motiverte for rekrutteringsarbeidet og snakker et språk og har en væremåte som relaterer til ungdommene i målgruppen. o Forberedelsesarbeidet i forkant av fysiske møter er en suksessfaktor for disse tiltakene. Dette gjelder både målgruppen (elever/studenter), men også motivatorene (studenter/ansatte). Jo mer innsikt og nysgjerrighet målgruppen har, og jo bedre motivatorene har planlagt et gjennomtenkt budskap, jo mer ligger det til rette for et effektfullt møte. Kvalitetsmessige tiltak bør prioriteres, selv om dette går på bekostning av antall tiltak. Fysiske møter som er godt forberedt anbefales, selv om dette er noe av det mest ressurskrevende å arrangere. Det jobbes med mange ulike rekrutteringstiltak, lokalt på de enkelte skolene og/eller i bransjesammenheng knyttet til enkelte bransjeorganisasjoner eller utdanningsnivåer. En har via disse tiltakene høstet nyttige og gode erfaringer som det er viktig å bygge videre på. Utfordringen er å synliggjøre karriereveier innen hele verdikjeden mat og næringsmiddelproduksjon. I dette prosjektet vil hovedfokus være en felles rekrutteringsinnsats rettet mot både blå og grønn matproduksjon. 1.3 Partnerskapet bak søknaden Trøndelag har et godt utdanningstilbud og kan dekke de fleste kompetansebehov. Vi har valgt å etablere et partnerskap mellom et utvalg av videregående skoler og Høgskolen i Sør- Trøndelag for å dekke utdanningsløpet opp til høgskoleutdanning. Se prosjektpartnernes egne posterbeskrivelser i Vedlegg 1 (Fra prosjektsamlinga på Bårdshaug februar) og bekreftelser av prosjektdeltakelse i Vedlegg 4. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 3

4 Begrunnelse for valg av utdanningspartnere: Frøya vgs. representerer det blå utdanningstilbudet. Det er vedtatt at det skal bygges nytt Kultur- og kompetansesenter som representerer en samlokalisering av Frøya vgs., kulturhus og kulturskole. I tillegg planlegges det integrert i sentret et Froan senter (bruk/vern), et matsenter (primært sjømat) og et Newton havbruksrom. Gjennom «Prosjekt til fordypning» har skolen over mange år utviklet et godt samarbeid med næringslivet. Skolen har et bredt samarbeid med Hitra videregående skole; skolene har også felles Ressurssenter og skoleutvalg. Skjetlein vgs. Byåsen vgs. Strinda vgs. representerer det grønne utdanningstilbudet og er en av landets største naturbruksskoler med elever på vg1, elever på vg2 og ca. 40 på vg3. Etter at utbygging og rehabiliteringen er ferdig i løpet av skoleåret , representerer Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter sammen med kompetansemiljø for grønne næringer innen undervisning, forskning, næringsutvikling og rådgivning - et fagmiljø med stor tyngde. Skolen og kompetansesenteret har blant annet gjennom politisk vedtak fått en sentral rolle i implementeringen av Trøndersk Matmanifest. er en av de store videregående skolene som tilbyr både restaurant- og matfag (ca. 75 elever på VG1 og VG2) og teknikk og industriell produksjon (VG1 og VG2). tilbyr både restaurant- og matfag (VG1 og VG2) og elektrofag (VG1), Automatisering (VG2 og VG3) og Kulde og kjøleteknikk (VG2). Opplæringskontoret for Mat- og servicefag representerer fagopplæringen i bedrift som fører frem til fag- eller svennebrev og har til sammen 35 medlemsbedrifter innen matbransjen. Opplæringskontoret har ca. 30 løpende lærekontrakter innen matfagene. HiST: HiST Program for Matteknologi tilbyr to bachelorutdanninger innen matbransjen; MATteknologi og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) i Restaurantog matfag. HiST har samarbeidsavtaler med Strinda vg.skole avd. Ladejarlen, Frøya videregående skole, Byåsen videregående skole og med Skjetlein Grønt Kompetansesenter. I tillegg har HiST inngått en samarbeidsavtale med FEED. Til sammen representerer disse utdanningsaktørene et bredt utdanningstilbud innen videregående utdanning relatert til både blå og grønn matsektor. Alle videregående skolene har også studiespesialisering eller studieforberedende utdanningstilbud. Nærmere omtale av partnerskapets regionale og nasjonale medspillere er gitt i Vedlegg 3. Røros Videregående skole var samtalepartner i de første fasene av arbeidet med vår opprinnelige søknad sommeren 2011, men ble ikke med som beskrevet partner i den innsendte søknaden ettersom det ble valgt å satse på en egen lokal satsing/søknad. Det er imidlertid holdt kontakt med Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 4

5 Røros vgs. i forprosjektarbeidet og det var deltakelse derfra på begge (for-)prosjektsamlingene Vedlegg 2 viser Røros vgs. sin posterpresentasjon på Bårdshaug. - Også i forbindelse med et hovedprosjektarbeid vil kontakten (og informasjonsutveksling) med Røros vgs opprettholdes og utvikles med tanke på mulig senere samarbeid. Figur1. Grov skisse av mulige utdanningsløp relatert til blå og grønn matsektor med fokus på utdanningstilbudet i Sør-Trøndelag. En nærmere beskrivelse av det omfattende utdanningstilbudet innenfor universitetssektoren er ikke inkludert i denne fasen av arbeidet. 1.4 Prosjektets innretning En rekke utdanningsinstitusjoner har en ambisjon om å knytte undervisninga tettere til næringa og forskningsmiljøene. Argumentene for dette er mange, blant annet: Gi bedre innsikt i framtidige yrkesmuligheter og gjennom dette bidra til flere riktige utdanningsvalg blant ungdommene. Heve den faglige kvaliteten av undervisninga og studiene. Bidra til økt rekruttering til både egne studier og den tilknytta næringa Senke frafallet fra utdanninga gjennom å motivere elevene og studentene til et attraktivt yrkesliv som venter etter studiene. Matsektoren i Trøndelag har et stort potensial for en slik økt integrering, med mange aktører innenfor utdanning, næring og forskning, fra både blå og grønn sektor. Flere gode Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 5

6 utvekslingsprogram og besøksordninger er allerede etablert, og det finnes et viktig erfaringsmateriale fra dette. Imidlertid er kun en liten del av potensialet utnyttet, og både utdannings-, nærings- og forskningsmiljøene signaliserer at de trenger drahjelp for å etablere flere faste samarbeidsordninger. Det omsøkte prosjektet vil derfor fokusere på tiltak som i større grad integrerer undervisning, næring og forskning, blant annet gjennom fysiske møtepunkter mellom disse aktørgruppene. Kombinasjonen av fag, mat og opplevelse vil bli vektlagt ved slike tiltak. I det omsøkte prosjektet tas det utgangspunkt i følgende påstand: Heving av status hos primærnæringene og foredlingsbasert utdanning vil på sikt gi god rekruttering til næringslivet i hele verdikjeden. God rekruttering til matrelatert utdanning vil på sikt gi god rekruttering til matsektoren. Trøndelags matsektor har mange og sterke aktører innenfor hele den blå og grønne verdikjeden: Primærprodusenter, foredlingsbedrifter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsmiljøer, samt regionale bidragsytere og forvaltningsorgan. Partnerne i det omsøkte prosjektet mener at dette utgangspunktet, sammen med bevisst og strategisk samhandling, utvikling og markedsføring, kan legge grunnlaget for at Trøndelags matsektor kan videreutvikles til rekrutteringsmessig å framstå som en av landets mest attraktive sektorer. For å utvikle effektive rekrutteringsfremmende tiltak basert på sektorens behov velger vi i dette prosjektet en helhetlig tilnærming der vi ser verdikjeden under ett, både i forhold til næringsaktørene og utdanningsnivåene. Et arbeid som involverer en rekke ulike aktører fokusert mot felles målsettinger vil kunne bidra til verdifull nettverksbygging og erfaringsutveksling aktørene i mellom. Flere aktører kunne dra nytte av enkeltstående rekrutteringstiltak som har krevd betydelige ressurser å bygge opp. I tillegg vil et samarbeid om rekrutteringstiltak kunne legge grunnlaget for en tettere integrering av aktørgruppene i verdikjeden (produsenter, foredlingsbedrifter, serveringssteder, undervisnings- og kunnskapsmiljø), som i seg selv kan bidra til at regionens matsektor fremstår som mer attraktiv på sikt. Det omsøkte prosjektet er derfor bygget på grunnleggende tanker om langsiktighet, bredt samarbeid og nettverksbygging som prosjektpartnerne mener vil være mest hensiktsmessig for på sikt å styrke rekrutteringen og videreutvikle den regionale matsektoren. Prosjektet hovedmål rettes mot rekruttering til matrelatert utdanning. Når målet er god rekruttering til blå og grønn matproduksjon (næringsliv), må det settes to krav til utdanningen: Gode søkertall (antall elever/studenter som starter på utdanningen/studiene), og lavt frafall (antall elever/studenter som ikke gjennomfører utdanningen/studiene). Det omsøkte prosjektet vil derfor fokusere på to hovedinnretninger: Øke rekruttering inn til matrelaterte utdanninger: - fra ungdomsskoler til yrkesfaglig i videregående utdanning - fra studiespesialisering og yrkesfaglig utdanning i videregående utdanning til høgskole/universitet Bidra til at elevene og studentene fullfører påbegynt utdannelse Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 6

7 Vi vil vektlegge arbeidet med rekruttering inn til utdanningsløpet. Metodene og tiltakene vil være av en praktisk karakter som i de fleste tilfellene også vil bidra til økt grad av fullføring av påbegynt utdannelse. 1.5 Premisser i arbeidet Vi legger Trøndersk matmanifest generelt til grunn for arbeidet, og kobler innsatsen i dette prosjektet spesielt til pkt 8 i matmanifestet: Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning. I vår tilnærming til rekrutteringsutfordringene velger vi å se på rekruttering til blå og grønn matproduksjon under ett ved å ta utgangspunkt i hovedmålgruppen ståsted; ungdom og deres foresatte som står foran valg om hvilken utdanning ungdommen skal velge. For at ungdom skal velge utdanning som fører til en fagutdanning som etterspørres i matsektoren, er det viktig at de har et tilstrekkelig godt innblikk i hva næringen representerer av karrieremuligheter. Grunnlaget for elevenes valg av utdanningsprogram i den videregående utdanning legges i ungdomsskolen og i en del tilfeller enda tidligere. Videre må elevene allerede i løpet av VG1 foreta sine valg for VG2 og VG3/opplæring i bedrift. Informasjon om og innsyn i mulige karriereveger må derfor komme tidlig i utdanningsløpet, enten de planlegger et utdanningsløp via yrkesfaglig eller studieforberedende utdanning. Dette tilbudet må være mest mulig konkrete, slik at elevene kan få innsyn i næringen via praktisk prøving, jfr. anbefalinger fra FEEDs Omdømmeundersøkelse som også underbygger dette. Rekruttering til blå og grønn sektor bør etter vår mening sees i sammenheng og tiltakene som settes i gang bør gjennomføres via praktiske aktiviteter som gir innsikt i hele verdikjeden i en moderne matproduksjon jord / fjord (sjøbasert) til bord. Videre bør synergiene som ligger i at de fleste videregående skoler tilbyr både studiespesialisering og programfagene Naturbruk, Restaurant og matfag (MR), Teknikk og industriell produksjon (TIP) innen yrkesfaglige studieretninger utnyttes i rekrutteringssammenheng, men også mulighetene for koblinger/synergier mellom programfagene innen den yrkesfaglige utdanningsveien (inkludert opplæring i bedrift). Vi vil gjennom dette prosjektet dra veksler på arbeidsmetoder, erfaringer og resultater fra pågående rekruttering- og omdømmeprosjekter som utføres av nasjonale aktører som Renate-senteret, FEED, Sett Sjøbein etc., samtidig som rekrutteringsaktivitetene blir forankret i lokalt/regionalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Hovedinnsatsen i omdømmebygging av matindustrien må gjøres av industrien selv, bla. via Kompetanseprosjektet FEED. Rekruttering til både videregående utdanninger og høyere utdanning er imidlertid avhengig av et tett samspill mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 7

8 2. PROSJEKTPERIODE Prosjektet er et første trinn i det som bør være en langsiktig rekrutteringssatsing som bør strekke seg minst over fem år. Rekruttering og omdømmebygging tar tid. Gjennom forprosjektperioden har prosjektpartnerne dannet et godt grunnlag for et langsiktig arbeid. Planlagt oppstart: August 2012 (eller 1 måned etter positivt tilsagn) Planlagt sluttført: Aktivitetene avsluttes innen , sluttrapport innen Det er viktig med god forankring av arbeidet i fagmiljøene når detaljplanleggingen skal gjøres, samtidig som det skal innpasses i skoleplanene for de enkelte semester og skoleår. Prosjektpartnerne har i forprosjektet utviklet grunnlag for godt samarbeid gjennom to prosjektsamlinger med flere deltakere fra hver partner samt noen relevante samarbeidspartnere, to styringsgruppemøter for prosjektet og utveksling av informasjon, erfaringer og idéer. Gjennom denne prosessen har det blitt enighet om mål og prioriterte arbeidsområder i prosjektet slik det framkommer i denne hoved-søknaden. Se rapport fra forprosjektet av 26. juni og vedlagte avtaler fra prosjektpartnerne (Vedlegg 4). 3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE Prosjektets målgruppe: 1. Elever i det 13-årige skoleløpet og deres foresatte 2. Lærlinger (hovedmodellen 2 år i bedrift etter 2 år i vg. skole) 3. Regionalt næringsliv, inkl. primærnæringene. 4. Ledelse, rådgivere og lærere ved utvalgte videregående utdanningene og HiST, og de samarbeidene ungdomskoler på tiltaksnivå. 5. Studenter ved høgskole og universitet (bachelor-, master- og PhD-studenter) 6. Regionale beslutningstakere 4. PROSJEKTETS RESULTAT- FORVENTNINGER Effektmål Utvikle og utprøve pedagogiske opplegg i tilknytning til utvalgte fag både i ungdomskolen og ved videregående skole som skal bidra til å gi elevene en god praktisk innsikt i hele verdikjeden i en moderne matproduksjon fra jord / fjord (sjøbasert) til bord, slik at de blir motivert til å søke utdanning som fører til kompetanse som næringslivet etterspør. Hovedmål Konkretisering av resultatmålene er gjennomført gjennom forprosjektet og er gitt resultatmål under de enkelte arbeidspakkene. Hovedmålene for prosjektet er: Økt søkertall til utdanningsprogrammene naturbruk, restaurant og matfag og teknologi og industriell produksjon i videregående skole som kan relateres til blå og grønn matproduksjon Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 8

9 Økt søkertall til høyskolestudier som gir kompetanse av høyere grad for en kvalitetssikring av råvareproduksjon i åra som kommer og foredlingsindustrien Får eierforhold og ser nytteverdi av trøndersk matmanifest Starte arbeidet med å heve statusen på utdanningen i matsektoren, informasjon og tiltak som løfter blikket og viser muligheter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tydeliggjøre karrieremulighetene i hele verdikjeden Skolene og høgskolene får bedre innsikt i næringene som de skal rekruttere til Regionalt næringsliv får større innsikt i utdanningsløpet, nytteverdi for næringene, elev, student, opplæringsinstitusjonene. Bedre samarbeid mellom alle involverte parter. Rekruttere rollemodeller innen videregående utdanning innen resturant og matfag og innen høyere matfaglig utdanning Arbeidspakke 1: Prosjektledelse, forankring og formidling Arbeidspakke 1 i hovedprosjektet har fått nytt innhold og omfatter prosjektledelse av hovedprosjektet, forankring og formidling (flyttet fra Arbeidspakke 6 Erfaringsutveksling og resultatformidling i søknaden av aug. 2011). Også i hovedprosjektarbeidet er det viktig å sikre ytterligere forankring, forståelse og samarbeidsrelasjoner mellom de ulike utdanningsaktørene i prosjektet. Dette innebærer også involvering av skoleeierne i prosjektarbeidet, dvs. kommunene (ungdomsskolene), Fylkeskommunen (Videregående skoler samt Fagskoler) og Staten (U&H-sektor). En prosjektgruppe vil koordinere og lede praktisk prosjektarbeid; gruppen består av prosjektlederne Ragnhild Nisja og Nils V. Juul fra HiST samt Terje Nørstebø fra Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag og hovedkontaktene ved de fire videregående skolene: Geir Rune Larsen, Strinda vgs. avd. Ladejarlen, Elisabeth Selås, Skjetlein vgs., Ingrid Langen Bjørvik, Byåsen vgs. og Randi Høyem Tanem, Frøya vgs. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS bistår prosjektledelsen med kompetanse. Som i forprosjektet, vil man søke overordnet støtte gjennom en styringsgruppe bestående av ledere for utdanningsaktørene som er involvert i prosjektet og to personer fra de samarbeidende matbransjebedriftene Nidar og TINE Tunga. Vi har valgt å organisere arbeidet i arbeidspakker som har klart definerte mål, målgruppe og spesifisering av hvilke utfordringer tiltakene i arbeidspakken skal møte, ansvarsplassering etc. I Arbeidspakke 2 rettes fokuset mot utfordringer som må møtes i ungdomsskolen for å kunne bedre kvalitativ og kvantitativ rekruttering til matrelaterte utdanninger i videregående skole (naturbruk, restaurant- og matfag). Det vil bli arbeidet både med interesseutvikling og med kunnskaper om mat samt kompetanse/yrker som er viktige for produksjon av mat. Arbeidspakke 3 har vi kalt Praktisk prøving; - her fokuseres det på elementer som gir å gi vgs-elever praktisk erfaring og innsikt, tverrfaglighet og bransjeerfaring, med spesiell fokus på vg1-elever i Naturbruk og Restaurant- og Matfag. I Arbeidspakke 4 settes fokus på rekruttering fra vgs. til høgere utdanning. I Arbeidspakke 5 utvikles og implementeres en målrettet kommunikasjonsstrategi, det skal rekrutteres og benyttes rollemodeller samt andre rekrutterings- og markedsføringstiltak. Tiltakene i den enkelte arbeidspakken er satt opp i rekkefølge som styringsgruppen for prosjektet prioriterte; det er også kort tatt med tiltak som er presentert og diskutert i forprosjektperioden, men som ikke er gitt Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 9

10 prioritering i dette hovedprosjektet. Vedlegg 10 viser oversikt over arbeidspakker med prioriterte aktiviteter i en såkalt tiltaksmatrise. Det presenteres her hvem som skal ha ansvar for gjennomføring av tiltaket og hvordan de omsøkte midlene samt eget arbeid - er tenkt fordelt på de beskrevne tiltakene. Felles for alle tiltak: En ambisjon om å legge til rette for langsiktige tiltak, ikke stunt. Videreutvikle allerede eksisterende tiltak, samt utvikle enkelte nye. Ressurser må brukes på å heve utvalgte tiltak til et høyt nivå og få satt disse i system. Vi vil prioritere å fokusere på få, men kvalitetsmessig gode tiltak innen de ulike arbeidspakkene, selv om dette vil gå på bekostning av antall tiltak. Godt planlagte tiltak, fysiske møter og videreutvikling av tillit mellom prosjektdeltakerne er nødvendig investeringer som over tid vil lønne seg, for å få etablert et nettverk, som kan fungere som en ressurs i arbeidet med rekrutteringstiltak etter denne prosjektperioden Vi har satt opp hvem som skal ha et hovedansvar for arbeidspakkene, dvs. sikre godt samspill og erfaringsutveksling undervegs mellom tiltakene, men det forutsetter at en eller flere aktører i tillegg deltar i selve utførelsen. Ansvar for konkrete tiltak innen arbeidspakkene vil bli fordelt på flere aktører. Alle tiltakene som utvikles og utprøves i prosjektperioden, skal dokumenteres ut fra hva som er mål med tiltaket, målgruppen tiltaket retter seg mot, hva er gjennomført, erfaringer knyttet til gjennomføringer og oppnådde resultater i prosjektperioden. Systematikk knyttet til erfaringsutveksling og resultatformidling vil være en viktig del av prosjektet, slik at andre skal kunne ta i bruk undervisningsopplegg som er utviklet og trekke erfaringer av disse resultatene. Resultater og erfaringer med tiltakene skal formidles internt i prosjektet og være tilgjengelig for eksterne. Prosjektet vil sikre felles informasjonsbase gjennom egne prosjektnettsider med så vel åpent tilgjengelig som prosjektintern informasjon. I et eget sluttseminar som også vil være åpent for eksterne deltakere, vil resultatene fra prosjektet presenteres. Resultatmål 2 prosjektsamlinger; ved oppstart og våren Sluttrapport fra prosjektåret Søknad om videreføring for (tidshorisonten vil bli diskutert i prosjektperioden) Arbeidsperiode August 2012 sept Økonomisk ramme Totalt NOK 185, fordelt på: o Regionale utviklingsmidler (Sør-Trøndelag fylkeskommune): NOK 125 o Egeninnsats (arbeid utført av prosjektpartnerne): NOK 60 Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 10

11 Budsjett og finansieringsplan Kostnadsplan/disp. av midler Regionale utv.midl. Egne midler Eget arbeid Totalt Arb.pakke 1 Prosjektledelse, forankring og formidling Arb.pakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Arb.pakke 3 VG1 - Praktisk prøving i lokalt næringsliv Arb.pakke 4 Overgang mellom skolenivåene utprøving mellom vg.s og HiST Arb.pakke 5 Kommunikasjon/ omdømme X* SUM Finansieringsplan delsummer Totalt Eget arbeid: prosjektpartnerne Egne midler: HiST; til prosjektledelse og arbeidspakke Renatesenteret; til arbeidspakke FEED NHO; til arbeidspakke 5 X* -Sett Sjøbein; til arbeidspakke 5 X* STFK Regionale utviklingsmidler SUM X* FEED vil gjennomføre sitt pilotprosjekt i Sør-Trøndelag med å utvikle Rollemodeller i matindustrien, legge lanseringen av sin nasjonale rekrutteringskampanje til Trondheim i 17. sept. 12. FEED vil ha et eget budsjett som et del av sitt 3-årige prosjekt, men vil bruke lokale bedrifter, elever og lærlinger i forbindelse med å etabler et nasjonalt dataarkiv. X* Sett sjøbein har signalisert interesse og vilje til å delta med midler til konkrete tiltak undervegs i prosjektet Detaljert budsjett følger i vedlegg 10. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 11

Rapport fase 2. - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling

Rapport fase 2. - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling Rapport fase 2 - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 14. oktober 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

ØF-notat nr. 08/2009 Revidert utgave. Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

ØF-notat nr. 08/2009 Revidert utgave. Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. ØF-notat nr. 08/2009 Revidert utgave Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen i samarbeid med Vigdis

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse Matindustriens Kompetanseprosjekt Rapport fase 1 -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 12. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer