Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST"

Transkript

1 Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Søker: Kontaktperson: HiST, Avdeling for teknologi, Program for MATteknologi på vegne av partnerskapet HiST, Frøya videregående skole, Byåsen videregående skole, Skjetlein videregående skole, Strinda videregående skole, Opplæringskontoret for mat- og servicefag og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS seniorrådgiver Ragnhild Nisja/ høgskolelektor Nils V. Juul Innledende kommentarer: Det ble i brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) av 4. oktober 2011 gitt økonomisk tilsagn med inntil kr fra STFK til å arbeide med forprosjekt, som ble skissert i vår søknad av 22. august samme år. I samme brev fra STFK ble det meddelt åpning for fornyet søknad etter gjennomført forprosjekt, og at kr var avsatt til mulig gjennomføring av de skisserte arbeidspakkene 2 6 (hovedprosjektet). Prosjektpartnerne har i forprosjektet utviklet grunnlag for godt samarbeid gjennom to prosjektsamlinger med flere deltakere fra hver partner, to styringsgruppemøter for prosjektet og utveksling av informasjon, erfaringer og idéer. Gjennom denne prosessen har det blitt enighet om mål og prioriterte arbeidsområder i prosjektet slik det framkommer i denne søknaden om midler til gjennomføring av hovedprosjekt i kommende undervisningsår. Nærmere beskrivelser av forprosjektet framkommer i en egen rapport til STFK. 1. PROSJEKTETS INNHOLD/BAKGRUNN 1.1 Matproduksjon i Trøndelag Matsektoren i Trøndelag står for en stor del av landets matproduksjon. Denne sektoren er en av de viktigste for regionens verdiskapning og sysselsetting. I Nord- og Sør-Trøndelag foregår 25 % av norsk sjømatproduksjon og 20 % av landbruksproduksjonen. Det er ca sysselsatte i næringsmiddelindustrien i regionen. Trøndelag kjennetegnes av at vi har komplette verdikjeder både innen blå og grønn sektor. Trøndelag er ledende på sjømat, spesielt på lakseoppdrett, skalldyr og sild % av sjømatproduktene eksporteres til ulike nasjoner, mens landbruksbasert produksjon og industri i stor grad retter seg mot det nasjonale markedet. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 1

2 1.2 Utfordringer relatert til matsektoren God rekruttering er en forutsetning for å nå målene om økt verdiskaping for alle aktørene innenfor matsektoren. FEED 1 sin studie om matindustriens eget syn på kompetansebehovet i dag og i framtiden viser at bedriftene ikke får dekket behovet for faglært arbeidskraft. Årsaken er at det ikke utdannes nok kvalifiserte kandidater. 195 bedrifter som representerer alle bransjer i matindustrien, svarte på undersøkelsen, som konkluderer med at: Bransjen har i dag sin største kompetanseutfordring i det å dekke behovet for lærlinger; fagarbeidere er i følge bransjen klart viktigst for bedriftens suksess. Tekniske og industrielle fag er de områder der kompetansegapet og bransjebehovet for fremtiden synes størst, i antall kandidater. Kjøttbransjen er den enkeltbransje som sliter mest med å få dekket sine behov i dag. Videre viser søkertallene til de fleste programfag i Restaurant og matfag (RM) en nedadgående tendens. Blant søkerne til RM er det kun ¼ som går videre på matfag. Rekrutteringen nasjonalt til RM VG1 har gått litt opp i 2011, men søkningen til matfag VG2 viser fremdeles en negativ tendens. Regionalt kan en vise til de samme trendene, både ved videregående utdanning og ved MATteknologisk utdanning ved HiST. FEED har også gjennomført en Omdømmeundersøkelse blant ungdom våren 2011 og samtidig gjennomført dybdeintervjuer gjennom Elevpanel og Ansattepanel. Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen er: Praktisk prøving viser seg å være det mest effektive, innflytelsesrike tiltak. Gode lærere med relevant kompetanse er også svært viktig for rekruttering. Målrettet innsats i 9. og 10. klasse samt i VG1 er nøkkelpunktene. Informasjon og omdømmebygging er avgjørende for å fjerne (mentale) barrierer. Vedlegg 4 gir oppsummeringen med mer utdypende informasjon fra FEED kartlegginger nasjonalt (Rapport av april 2012). I forbindelse med utvikling av utdannelsestilbud og kompetanse til næringslivet innenfor verdikjede mat, arrangerte HiST, HiNT, NTNU og SINTEF et arbeidsseminar høsten 2010 der et bredt utvalg av næringslivsaktører deltok (1). Noen av innspillene gitt under og rett i etterkant av dette seminaret kan oppsummeres slik 2 : Næringslivet uttalte et tydelig ønske et tett og aktivt samarbeid mellom næringsliv, studenter og utdanningsinstitusjoner. Rekruttering av kandidater til alle utdanningsnivåer er viktig. 1 FEED er navnet på prosjektet Kompetanse i Matvareindustrien, som er initiert av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund NNN. Disse tre organisasjonene sammen med 13 av de største matbedriftene i Norge står som eiere av FEED-prosjektet. 2 Kilde: HiNT, HiST, NTNU og SINTEF. Rapport (11 mars fase 2) om Utdanning ved HiST, HiNT og NTNU innen Verdikjede Mat som masterstudium Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 2

3 Rådgiverne i videregående skoler må utvikle bedre kontakt med næringslivet, for å forbedre forståelsen av næringslivets behov og muligheter for elevene og studentene. Profilering av matbransjen og synliggjøring av spennet av utfordrende og interessante jobbmuligheter i næringen bør vektlegges i rekrutteringsfremmende arbeid. Næringsmiddelbransjen framstår i dag som utydelig og vanskelig å selge til ungdom. Karriereveier innenfor hele verdikjeden mat og næringsmiddelproduksjon må synliggjøres. Det må reklameres for matrelaterte utfordringer tidlig i skoleløpet. RENATEsenteret, Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering, har flere års erfaring med målrettet rekrutteringsarbeid. Relevante og viktige erfaringer fra denne organisasjonen er: Skriftlig informasjon er ressurskrevende å utarbeide, og tilbakemeldinger fra både elever, studenter, lærere og ansatte indikerer at dette har en marginal betydning. Fysiske møter, gjerne én-til-én-møter, er de rekrutteringsfremmende tiltakene som har størst verdi: Elever og studenter møter unge personer fra senere studieløp og arbeidsliv, som forteller om sine erfaringer, opplevelser og oppfattelse av fagfeltet og arbeidshverdagen. En suksessfaktor ved slike tiltak er at personene fra senere studier og arbeidsliv er motiverte for rekrutteringsarbeidet og snakker et språk og har en væremåte som relaterer til ungdommene i målgruppen. o Forberedelsesarbeidet i forkant av fysiske møter er en suksessfaktor for disse tiltakene. Dette gjelder både målgruppen (elever/studenter), men også motivatorene (studenter/ansatte). Jo mer innsikt og nysgjerrighet målgruppen har, og jo bedre motivatorene har planlagt et gjennomtenkt budskap, jo mer ligger det til rette for et effektfullt møte. Kvalitetsmessige tiltak bør prioriteres, selv om dette går på bekostning av antall tiltak. Fysiske møter som er godt forberedt anbefales, selv om dette er noe av det mest ressurskrevende å arrangere. Det jobbes med mange ulike rekrutteringstiltak, lokalt på de enkelte skolene og/eller i bransjesammenheng knyttet til enkelte bransjeorganisasjoner eller utdanningsnivåer. En har via disse tiltakene høstet nyttige og gode erfaringer som det er viktig å bygge videre på. Utfordringen er å synliggjøre karriereveier innen hele verdikjeden mat og næringsmiddelproduksjon. I dette prosjektet vil hovedfokus være en felles rekrutteringsinnsats rettet mot både blå og grønn matproduksjon. 1.3 Partnerskapet bak søknaden Trøndelag har et godt utdanningstilbud og kan dekke de fleste kompetansebehov. Vi har valgt å etablere et partnerskap mellom et utvalg av videregående skoler og Høgskolen i Sør- Trøndelag for å dekke utdanningsløpet opp til høgskoleutdanning. Se prosjektpartnernes egne posterbeskrivelser i Vedlegg 1 (Fra prosjektsamlinga på Bårdshaug februar) og bekreftelser av prosjektdeltakelse i Vedlegg 4. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 3

4 Begrunnelse for valg av utdanningspartnere: Frøya vgs. representerer det blå utdanningstilbudet. Det er vedtatt at det skal bygges nytt Kultur- og kompetansesenter som representerer en samlokalisering av Frøya vgs., kulturhus og kulturskole. I tillegg planlegges det integrert i sentret et Froan senter (bruk/vern), et matsenter (primært sjømat) og et Newton havbruksrom. Gjennom «Prosjekt til fordypning» har skolen over mange år utviklet et godt samarbeid med næringslivet. Skolen har et bredt samarbeid med Hitra videregående skole; skolene har også felles Ressurssenter og skoleutvalg. Skjetlein vgs. Byåsen vgs. Strinda vgs. representerer det grønne utdanningstilbudet og er en av landets største naturbruksskoler med elever på vg1, elever på vg2 og ca. 40 på vg3. Etter at utbygging og rehabiliteringen er ferdig i løpet av skoleåret , representerer Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter sammen med kompetansemiljø for grønne næringer innen undervisning, forskning, næringsutvikling og rådgivning - et fagmiljø med stor tyngde. Skolen og kompetansesenteret har blant annet gjennom politisk vedtak fått en sentral rolle i implementeringen av Trøndersk Matmanifest. er en av de store videregående skolene som tilbyr både restaurant- og matfag (ca. 75 elever på VG1 og VG2) og teknikk og industriell produksjon (VG1 og VG2). tilbyr både restaurant- og matfag (VG1 og VG2) og elektrofag (VG1), Automatisering (VG2 og VG3) og Kulde og kjøleteknikk (VG2). Opplæringskontoret for Mat- og servicefag representerer fagopplæringen i bedrift som fører frem til fag- eller svennebrev og har til sammen 35 medlemsbedrifter innen matbransjen. Opplæringskontoret har ca. 30 løpende lærekontrakter innen matfagene. HiST: HiST Program for Matteknologi tilbyr to bachelorutdanninger innen matbransjen; MATteknologi og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) i Restaurantog matfag. HiST har samarbeidsavtaler med Strinda vg.skole avd. Ladejarlen, Frøya videregående skole, Byåsen videregående skole og med Skjetlein Grønt Kompetansesenter. I tillegg har HiST inngått en samarbeidsavtale med FEED. Til sammen representerer disse utdanningsaktørene et bredt utdanningstilbud innen videregående utdanning relatert til både blå og grønn matsektor. Alle videregående skolene har også studiespesialisering eller studieforberedende utdanningstilbud. Nærmere omtale av partnerskapets regionale og nasjonale medspillere er gitt i Vedlegg 3. Røros Videregående skole var samtalepartner i de første fasene av arbeidet med vår opprinnelige søknad sommeren 2011, men ble ikke med som beskrevet partner i den innsendte søknaden ettersom det ble valgt å satse på en egen lokal satsing/søknad. Det er imidlertid holdt kontakt med Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 4

5 Røros vgs. i forprosjektarbeidet og det var deltakelse derfra på begge (for-)prosjektsamlingene Vedlegg 2 viser Røros vgs. sin posterpresentasjon på Bårdshaug. - Også i forbindelse med et hovedprosjektarbeid vil kontakten (og informasjonsutveksling) med Røros vgs opprettholdes og utvikles med tanke på mulig senere samarbeid. Figur1. Grov skisse av mulige utdanningsløp relatert til blå og grønn matsektor med fokus på utdanningstilbudet i Sør-Trøndelag. En nærmere beskrivelse av det omfattende utdanningstilbudet innenfor universitetssektoren er ikke inkludert i denne fasen av arbeidet. 1.4 Prosjektets innretning En rekke utdanningsinstitusjoner har en ambisjon om å knytte undervisninga tettere til næringa og forskningsmiljøene. Argumentene for dette er mange, blant annet: Gi bedre innsikt i framtidige yrkesmuligheter og gjennom dette bidra til flere riktige utdanningsvalg blant ungdommene. Heve den faglige kvaliteten av undervisninga og studiene. Bidra til økt rekruttering til både egne studier og den tilknytta næringa Senke frafallet fra utdanninga gjennom å motivere elevene og studentene til et attraktivt yrkesliv som venter etter studiene. Matsektoren i Trøndelag har et stort potensial for en slik økt integrering, med mange aktører innenfor utdanning, næring og forskning, fra både blå og grønn sektor. Flere gode Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 5

6 utvekslingsprogram og besøksordninger er allerede etablert, og det finnes et viktig erfaringsmateriale fra dette. Imidlertid er kun en liten del av potensialet utnyttet, og både utdannings-, nærings- og forskningsmiljøene signaliserer at de trenger drahjelp for å etablere flere faste samarbeidsordninger. Det omsøkte prosjektet vil derfor fokusere på tiltak som i større grad integrerer undervisning, næring og forskning, blant annet gjennom fysiske møtepunkter mellom disse aktørgruppene. Kombinasjonen av fag, mat og opplevelse vil bli vektlagt ved slike tiltak. I det omsøkte prosjektet tas det utgangspunkt i følgende påstand: Heving av status hos primærnæringene og foredlingsbasert utdanning vil på sikt gi god rekruttering til næringslivet i hele verdikjeden. God rekruttering til matrelatert utdanning vil på sikt gi god rekruttering til matsektoren. Trøndelags matsektor har mange og sterke aktører innenfor hele den blå og grønne verdikjeden: Primærprodusenter, foredlingsbedrifter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsmiljøer, samt regionale bidragsytere og forvaltningsorgan. Partnerne i det omsøkte prosjektet mener at dette utgangspunktet, sammen med bevisst og strategisk samhandling, utvikling og markedsføring, kan legge grunnlaget for at Trøndelags matsektor kan videreutvikles til rekrutteringsmessig å framstå som en av landets mest attraktive sektorer. For å utvikle effektive rekrutteringsfremmende tiltak basert på sektorens behov velger vi i dette prosjektet en helhetlig tilnærming der vi ser verdikjeden under ett, både i forhold til næringsaktørene og utdanningsnivåene. Et arbeid som involverer en rekke ulike aktører fokusert mot felles målsettinger vil kunne bidra til verdifull nettverksbygging og erfaringsutveksling aktørene i mellom. Flere aktører kunne dra nytte av enkeltstående rekrutteringstiltak som har krevd betydelige ressurser å bygge opp. I tillegg vil et samarbeid om rekrutteringstiltak kunne legge grunnlaget for en tettere integrering av aktørgruppene i verdikjeden (produsenter, foredlingsbedrifter, serveringssteder, undervisnings- og kunnskapsmiljø), som i seg selv kan bidra til at regionens matsektor fremstår som mer attraktiv på sikt. Det omsøkte prosjektet er derfor bygget på grunnleggende tanker om langsiktighet, bredt samarbeid og nettverksbygging som prosjektpartnerne mener vil være mest hensiktsmessig for på sikt å styrke rekrutteringen og videreutvikle den regionale matsektoren. Prosjektet hovedmål rettes mot rekruttering til matrelatert utdanning. Når målet er god rekruttering til blå og grønn matproduksjon (næringsliv), må det settes to krav til utdanningen: Gode søkertall (antall elever/studenter som starter på utdanningen/studiene), og lavt frafall (antall elever/studenter som ikke gjennomfører utdanningen/studiene). Det omsøkte prosjektet vil derfor fokusere på to hovedinnretninger: Øke rekruttering inn til matrelaterte utdanninger: - fra ungdomsskoler til yrkesfaglig i videregående utdanning - fra studiespesialisering og yrkesfaglig utdanning i videregående utdanning til høgskole/universitet Bidra til at elevene og studentene fullfører påbegynt utdannelse Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 6

7 Vi vil vektlegge arbeidet med rekruttering inn til utdanningsløpet. Metodene og tiltakene vil være av en praktisk karakter som i de fleste tilfellene også vil bidra til økt grad av fullføring av påbegynt utdannelse. 1.5 Premisser i arbeidet Vi legger Trøndersk matmanifest generelt til grunn for arbeidet, og kobler innsatsen i dette prosjektet spesielt til pkt 8 i matmanifestet: Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning. I vår tilnærming til rekrutteringsutfordringene velger vi å se på rekruttering til blå og grønn matproduksjon under ett ved å ta utgangspunkt i hovedmålgruppen ståsted; ungdom og deres foresatte som står foran valg om hvilken utdanning ungdommen skal velge. For at ungdom skal velge utdanning som fører til en fagutdanning som etterspørres i matsektoren, er det viktig at de har et tilstrekkelig godt innblikk i hva næringen representerer av karrieremuligheter. Grunnlaget for elevenes valg av utdanningsprogram i den videregående utdanning legges i ungdomsskolen og i en del tilfeller enda tidligere. Videre må elevene allerede i løpet av VG1 foreta sine valg for VG2 og VG3/opplæring i bedrift. Informasjon om og innsyn i mulige karriereveger må derfor komme tidlig i utdanningsløpet, enten de planlegger et utdanningsløp via yrkesfaglig eller studieforberedende utdanning. Dette tilbudet må være mest mulig konkrete, slik at elevene kan få innsyn i næringen via praktisk prøving, jfr. anbefalinger fra FEEDs Omdømmeundersøkelse som også underbygger dette. Rekruttering til blå og grønn sektor bør etter vår mening sees i sammenheng og tiltakene som settes i gang bør gjennomføres via praktiske aktiviteter som gir innsikt i hele verdikjeden i en moderne matproduksjon jord / fjord (sjøbasert) til bord. Videre bør synergiene som ligger i at de fleste videregående skoler tilbyr både studiespesialisering og programfagene Naturbruk, Restaurant og matfag (MR), Teknikk og industriell produksjon (TIP) innen yrkesfaglige studieretninger utnyttes i rekrutteringssammenheng, men også mulighetene for koblinger/synergier mellom programfagene innen den yrkesfaglige utdanningsveien (inkludert opplæring i bedrift). Vi vil gjennom dette prosjektet dra veksler på arbeidsmetoder, erfaringer og resultater fra pågående rekruttering- og omdømmeprosjekter som utføres av nasjonale aktører som Renate-senteret, FEED, Sett Sjøbein etc., samtidig som rekrutteringsaktivitetene blir forankret i lokalt/regionalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Hovedinnsatsen i omdømmebygging av matindustrien må gjøres av industrien selv, bla. via Kompetanseprosjektet FEED. Rekruttering til både videregående utdanninger og høyere utdanning er imidlertid avhengig av et tett samspill mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 7

8 2. PROSJEKTPERIODE Prosjektet er et første trinn i det som bør være en langsiktig rekrutteringssatsing som bør strekke seg minst over fem år. Rekruttering og omdømmebygging tar tid. Gjennom forprosjektperioden har prosjektpartnerne dannet et godt grunnlag for et langsiktig arbeid. Planlagt oppstart: August 2012 (eller 1 måned etter positivt tilsagn) Planlagt sluttført: Aktivitetene avsluttes innen , sluttrapport innen Det er viktig med god forankring av arbeidet i fagmiljøene når detaljplanleggingen skal gjøres, samtidig som det skal innpasses i skoleplanene for de enkelte semester og skoleår. Prosjektpartnerne har i forprosjektet utviklet grunnlag for godt samarbeid gjennom to prosjektsamlinger med flere deltakere fra hver partner samt noen relevante samarbeidspartnere, to styringsgruppemøter for prosjektet og utveksling av informasjon, erfaringer og idéer. Gjennom denne prosessen har det blitt enighet om mål og prioriterte arbeidsområder i prosjektet slik det framkommer i denne hoved-søknaden. Se rapport fra forprosjektet av 26. juni og vedlagte avtaler fra prosjektpartnerne (Vedlegg 4). 3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE Prosjektets målgruppe: 1. Elever i det 13-årige skoleløpet og deres foresatte 2. Lærlinger (hovedmodellen 2 år i bedrift etter 2 år i vg. skole) 3. Regionalt næringsliv, inkl. primærnæringene. 4. Ledelse, rådgivere og lærere ved utvalgte videregående utdanningene og HiST, og de samarbeidene ungdomskoler på tiltaksnivå. 5. Studenter ved høgskole og universitet (bachelor-, master- og PhD-studenter) 6. Regionale beslutningstakere 4. PROSJEKTETS RESULTAT- FORVENTNINGER Effektmål Utvikle og utprøve pedagogiske opplegg i tilknytning til utvalgte fag både i ungdomskolen og ved videregående skole som skal bidra til å gi elevene en god praktisk innsikt i hele verdikjeden i en moderne matproduksjon fra jord / fjord (sjøbasert) til bord, slik at de blir motivert til å søke utdanning som fører til kompetanse som næringslivet etterspør. Hovedmål Konkretisering av resultatmålene er gjennomført gjennom forprosjektet og er gitt resultatmål under de enkelte arbeidspakkene. Hovedmålene for prosjektet er: Økt søkertall til utdanningsprogrammene naturbruk, restaurant og matfag og teknologi og industriell produksjon i videregående skole som kan relateres til blå og grønn matproduksjon Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 8

9 Økt søkertall til høyskolestudier som gir kompetanse av høyere grad for en kvalitetssikring av råvareproduksjon i åra som kommer og foredlingsindustrien Får eierforhold og ser nytteverdi av trøndersk matmanifest Starte arbeidet med å heve statusen på utdanningen i matsektoren, informasjon og tiltak som løfter blikket og viser muligheter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tydeliggjøre karrieremulighetene i hele verdikjeden Skolene og høgskolene får bedre innsikt i næringene som de skal rekruttere til Regionalt næringsliv får større innsikt i utdanningsløpet, nytteverdi for næringene, elev, student, opplæringsinstitusjonene. Bedre samarbeid mellom alle involverte parter. Rekruttere rollemodeller innen videregående utdanning innen resturant og matfag og innen høyere matfaglig utdanning Arbeidspakke 1: Prosjektledelse, forankring og formidling Arbeidspakke 1 i hovedprosjektet har fått nytt innhold og omfatter prosjektledelse av hovedprosjektet, forankring og formidling (flyttet fra Arbeidspakke 6 Erfaringsutveksling og resultatformidling i søknaden av aug. 2011). Også i hovedprosjektarbeidet er det viktig å sikre ytterligere forankring, forståelse og samarbeidsrelasjoner mellom de ulike utdanningsaktørene i prosjektet. Dette innebærer også involvering av skoleeierne i prosjektarbeidet, dvs. kommunene (ungdomsskolene), Fylkeskommunen (Videregående skoler samt Fagskoler) og Staten (U&H-sektor). En prosjektgruppe vil koordinere og lede praktisk prosjektarbeid; gruppen består av prosjektlederne Ragnhild Nisja og Nils V. Juul fra HiST samt Terje Nørstebø fra Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag og hovedkontaktene ved de fire videregående skolene: Geir Rune Larsen, Strinda vgs. avd. Ladejarlen, Elisabeth Selås, Skjetlein vgs., Ingrid Langen Bjørvik, Byåsen vgs. og Randi Høyem Tanem, Frøya vgs. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS bistår prosjektledelsen med kompetanse. Som i forprosjektet, vil man søke overordnet støtte gjennom en styringsgruppe bestående av ledere for utdanningsaktørene som er involvert i prosjektet og to personer fra de samarbeidende matbransjebedriftene Nidar og TINE Tunga. Vi har valgt å organisere arbeidet i arbeidspakker som har klart definerte mål, målgruppe og spesifisering av hvilke utfordringer tiltakene i arbeidspakken skal møte, ansvarsplassering etc. I Arbeidspakke 2 rettes fokuset mot utfordringer som må møtes i ungdomsskolen for å kunne bedre kvalitativ og kvantitativ rekruttering til matrelaterte utdanninger i videregående skole (naturbruk, restaurant- og matfag). Det vil bli arbeidet både med interesseutvikling og med kunnskaper om mat samt kompetanse/yrker som er viktige for produksjon av mat. Arbeidspakke 3 har vi kalt Praktisk prøving; - her fokuseres det på elementer som gir å gi vgs-elever praktisk erfaring og innsikt, tverrfaglighet og bransjeerfaring, med spesiell fokus på vg1-elever i Naturbruk og Restaurant- og Matfag. I Arbeidspakke 4 settes fokus på rekruttering fra vgs. til høgere utdanning. I Arbeidspakke 5 utvikles og implementeres en målrettet kommunikasjonsstrategi, det skal rekrutteres og benyttes rollemodeller samt andre rekrutterings- og markedsføringstiltak. Tiltakene i den enkelte arbeidspakken er satt opp i rekkefølge som styringsgruppen for prosjektet prioriterte; det er også kort tatt med tiltak som er presentert og diskutert i forprosjektperioden, men som ikke er gitt Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 9

10 prioritering i dette hovedprosjektet. Vedlegg 10 viser oversikt over arbeidspakker med prioriterte aktiviteter i en såkalt tiltaksmatrise. Det presenteres her hvem som skal ha ansvar for gjennomføring av tiltaket og hvordan de omsøkte midlene samt eget arbeid - er tenkt fordelt på de beskrevne tiltakene. Felles for alle tiltak: En ambisjon om å legge til rette for langsiktige tiltak, ikke stunt. Videreutvikle allerede eksisterende tiltak, samt utvikle enkelte nye. Ressurser må brukes på å heve utvalgte tiltak til et høyt nivå og få satt disse i system. Vi vil prioritere å fokusere på få, men kvalitetsmessig gode tiltak innen de ulike arbeidspakkene, selv om dette vil gå på bekostning av antall tiltak. Godt planlagte tiltak, fysiske møter og videreutvikling av tillit mellom prosjektdeltakerne er nødvendig investeringer som over tid vil lønne seg, for å få etablert et nettverk, som kan fungere som en ressurs i arbeidet med rekrutteringstiltak etter denne prosjektperioden Vi har satt opp hvem som skal ha et hovedansvar for arbeidspakkene, dvs. sikre godt samspill og erfaringsutveksling undervegs mellom tiltakene, men det forutsetter at en eller flere aktører i tillegg deltar i selve utførelsen. Ansvar for konkrete tiltak innen arbeidspakkene vil bli fordelt på flere aktører. Alle tiltakene som utvikles og utprøves i prosjektperioden, skal dokumenteres ut fra hva som er mål med tiltaket, målgruppen tiltaket retter seg mot, hva er gjennomført, erfaringer knyttet til gjennomføringer og oppnådde resultater i prosjektperioden. Systematikk knyttet til erfaringsutveksling og resultatformidling vil være en viktig del av prosjektet, slik at andre skal kunne ta i bruk undervisningsopplegg som er utviklet og trekke erfaringer av disse resultatene. Resultater og erfaringer med tiltakene skal formidles internt i prosjektet og være tilgjengelig for eksterne. Prosjektet vil sikre felles informasjonsbase gjennom egne prosjektnettsider med så vel åpent tilgjengelig som prosjektintern informasjon. I et eget sluttseminar som også vil være åpent for eksterne deltakere, vil resultatene fra prosjektet presenteres. Resultatmål 2 prosjektsamlinger; ved oppstart og våren Sluttrapport fra prosjektåret Søknad om videreføring for (tidshorisonten vil bli diskutert i prosjektperioden) Arbeidsperiode August 2012 sept Økonomisk ramme Totalt NOK 185, fordelt på: o Regionale utviklingsmidler (Sør-Trøndelag fylkeskommune): NOK 125 o Egeninnsats (arbeid utført av prosjektpartnerne): NOK 60 Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 10

11 Budsjett og finansieringsplan Kostnadsplan/disp. av midler Regionale utv.midl. Egne midler Eget arbeid Totalt Arb.pakke 1 Prosjektledelse, forankring og formidling Arb.pakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Arb.pakke 3 VG1 - Praktisk prøving i lokalt næringsliv Arb.pakke 4 Overgang mellom skolenivåene utprøving mellom vg.s og HiST Arb.pakke 5 Kommunikasjon/ omdømme X* SUM Finansieringsplan delsummer Totalt Eget arbeid: prosjektpartnerne Egne midler: HiST; til prosjektledelse og arbeidspakke Renatesenteret; til arbeidspakke FEED NHO; til arbeidspakke 5 X* -Sett Sjøbein; til arbeidspakke 5 X* STFK Regionale utviklingsmidler SUM X* FEED vil gjennomføre sitt pilotprosjekt i Sør-Trøndelag med å utvikle Rollemodeller i matindustrien, legge lanseringen av sin nasjonale rekrutteringskampanje til Trondheim i 17. sept. 12. FEED vil ha et eget budsjett som et del av sitt 3-årige prosjekt, men vil bruke lokale bedrifter, elever og lærlinger i forbindelse med å etabler et nasjonalt dataarkiv. X* Sett sjøbein har signalisert interesse og vilje til å delta med midler til konkrete tiltak undervegs i prosjektet Detaljert budsjett følger i vedlegg 10. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 11

Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST

Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Søker: Kontaktperson: HiST, Avdeling for teknologi, Program for MATteknologi på vegne av partnerskapet HiST, Frøya videregående

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Ansvar for arbeidspakken HiST ved prosjektlederne og Avdeling for lærer og tolkeutdanning

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT Geir Rune Larsen avdelingsleder Restaurant- og matfag - Strinda vgs. Leder av fagnettverker for RM i STFK. Stephanie Bang Munkvold opplæringsrådgiver - Opplæringskontoret for

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Bakgrunn Risløkka Kompetansesenter er Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig opplæring. Målsetningen med etableringen er å styrke og fornye yrkesfagopplæringen i Oslo. Kompetansesenteret skal etableres

Detaljer

Velg Skog region Øst Søknad om støtte

Velg Skog region Øst Søknad om støtte Saknr. 15/5911-3 Saksbehandler: Kjell Børresen Velg Skog region Øst 2016-2017 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner det viktig å videreføre prosjektet VELG SKOG også regionalt, som

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Unni Sundberg Nidar Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Disposisjon O Nidar og landbruket O Overbygning - Rekruttering og opplæring O Fagnettverk O Skoler O Opplæringskontor

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Praksisnært samarbeid mellom Frøya Videregående Skole og HiST

Praksisnært samarbeid mellom Frøya Videregående Skole og HiST Praksisnært samarbeid mellom Frøya Videregående Skole og HiST Nils V. Juul, HiST Asgeir Johansen, Frøya Vgs Fra dåpsdagen av det unike undervisningsfartøyet til Frøya VGS Kong Harald og dronning Sonja

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Rekruttering industri Hallingdal

Rekruttering industri Hallingdal Rekruttering industri Hallingdal Et arbeidsområde i: Industriløftet i Hallingdal DBC Næringshage og Hallingindustrien tok sammen med Norsk industri og NHO Buskerud initiativ til tettere samarbeid mellom

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010!

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010! NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen Høringsuttalelse Kompetanse 2010! I fag og yrkesopplæringa Troms har man helt fra gjennomføring av Reform-94 erfaring for at bedriftenes

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Yrkesfagkonferansen 1. februar 2017 Klara Rokkones Jarle Landro 1 Dette tar vi opp: Yrkesfaglærerløftet Tilbud ved NTNU: Utdanning av yrkesfaglærere to grunnutdanninger

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 9. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 HAUGALANDET Velkommen til faget

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Fremtidens Kompetansebehov -sett fra arbeidslivets side

Fremtidens Kompetansebehov -sett fra arbeidslivets side Fremtidens Kompetansebehov -sett fra arbeidslivets side Espen Lynghaug Samarbeidsrådet for yrkesopplæring SRY 8.April 2010 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) SRY er et samarbeidsråd for partene i

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

Startpakke for Restaurant- og matfag

Startpakke for Restaurant- og matfag Startpakke for Restaurant- og matfag 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til det faglige rådet Faglig råd for restaurant og matfag leverte en god problembeskrivelse

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 10/4133-4 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Høgskolen

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Samling for rådgivning og karriereveiledning, Stjørdal, onsdag 21. oktober 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1.

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11.

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11. Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken Trondheim, 11. mai 2017 Skole og videregående opplæring Yrkesfaglærerløftet for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongsskogen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongsskogen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kongsskogen vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Jakten på den «blå-hvite» operatøren!

Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor. Hvem er vi Marit Finseth

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 243 V70 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING AV PROSJEKT VELG SKOG. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 243 V70 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING AV PROSJEKT VELG SKOG. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/2408-2 Ark.nr. 243 V70 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING AV PROSJEKT VELG SKOG Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer