Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST"

Transkript

1 Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Søker: Kontaktperson: HiST, Avdeling for teknologi, Program for MATteknologi på vegne av partnerskapet HiST, Frøya videregående skole, Byåsen videregående skole, Skjetlein videregående skole, Strinda videregående skole, Opplæringskontoret for mat- og servicefag og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS seniorrådgiver Ragnhild Nisja/ høgskolelektor Nils V. Juul Innledende kommentarer: Det ble i brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) av 4. oktober 2011 gitt økonomisk tilsagn med inntil kr fra STFK til å arbeide med forprosjekt, som ble skissert i vår søknad av 22. august samme år. I samme brev fra STFK ble det meddelt åpning for fornyet søknad etter gjennomført forprosjekt, og at kr var avsatt til mulig gjennomføring av de skisserte arbeidspakkene 2 6 (hovedprosjektet). Prosjektpartnerne har i forprosjektet utviklet grunnlag for godt samarbeid gjennom to prosjektsamlinger med flere deltakere fra hver partner, to styringsgruppemøter for prosjektet og utveksling av informasjon, erfaringer og idéer. Gjennom denne prosessen har det blitt enighet om mål og prioriterte arbeidsområder i prosjektet slik det framkommer i denne søknaden om midler til gjennomføring av hovedprosjekt i kommende undervisningsår. Nærmere beskrivelser av forprosjektet framkommer i en egen rapport til STFK. 1. PROSJEKTETS INNHOLD/BAKGRUNN 1.1 Matproduksjon i Trøndelag Matsektoren i Trøndelag står for en stor del av landets matproduksjon. Denne sektoren er en av de viktigste for regionens verdiskapning og sysselsetting. I Nord- og Sør-Trøndelag foregår 25 % av norsk sjømatproduksjon og 20 % av landbruksproduksjonen. Det er ca sysselsatte i næringsmiddelindustrien i regionen. Trøndelag kjennetegnes av at vi har komplette verdikjeder både innen blå og grønn sektor. Trøndelag er ledende på sjømat, spesielt på lakseoppdrett, skalldyr og sild % av sjømatproduktene eksporteres til ulike nasjoner, mens landbruksbasert produksjon og industri i stor grad retter seg mot det nasjonale markedet. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 1

2 1.2 Utfordringer relatert til matsektoren God rekruttering er en forutsetning for å nå målene om økt verdiskaping for alle aktørene innenfor matsektoren. FEED 1 sin studie om matindustriens eget syn på kompetansebehovet i dag og i framtiden viser at bedriftene ikke får dekket behovet for faglært arbeidskraft. Årsaken er at det ikke utdannes nok kvalifiserte kandidater. 195 bedrifter som representerer alle bransjer i matindustrien, svarte på undersøkelsen, som konkluderer med at: Bransjen har i dag sin største kompetanseutfordring i det å dekke behovet for lærlinger; fagarbeidere er i følge bransjen klart viktigst for bedriftens suksess. Tekniske og industrielle fag er de områder der kompetansegapet og bransjebehovet for fremtiden synes størst, i antall kandidater. Kjøttbransjen er den enkeltbransje som sliter mest med å få dekket sine behov i dag. Videre viser søkertallene til de fleste programfag i Restaurant og matfag (RM) en nedadgående tendens. Blant søkerne til RM er det kun ¼ som går videre på matfag. Rekrutteringen nasjonalt til RM VG1 har gått litt opp i 2011, men søkningen til matfag VG2 viser fremdeles en negativ tendens. Regionalt kan en vise til de samme trendene, både ved videregående utdanning og ved MATteknologisk utdanning ved HiST. FEED har også gjennomført en Omdømmeundersøkelse blant ungdom våren 2011 og samtidig gjennomført dybdeintervjuer gjennom Elevpanel og Ansattepanel. Hovedkonklusjonene fra denne undersøkelsen er: Praktisk prøving viser seg å være det mest effektive, innflytelsesrike tiltak. Gode lærere med relevant kompetanse er også svært viktig for rekruttering. Målrettet innsats i 9. og 10. klasse samt i VG1 er nøkkelpunktene. Informasjon og omdømmebygging er avgjørende for å fjerne (mentale) barrierer. Vedlegg 4 gir oppsummeringen med mer utdypende informasjon fra FEED kartlegginger nasjonalt (Rapport av april 2012). I forbindelse med utvikling av utdannelsestilbud og kompetanse til næringslivet innenfor verdikjede mat, arrangerte HiST, HiNT, NTNU og SINTEF et arbeidsseminar høsten 2010 der et bredt utvalg av næringslivsaktører deltok (1). Noen av innspillene gitt under og rett i etterkant av dette seminaret kan oppsummeres slik 2 : Næringslivet uttalte et tydelig ønske et tett og aktivt samarbeid mellom næringsliv, studenter og utdanningsinstitusjoner. Rekruttering av kandidater til alle utdanningsnivåer er viktig. 1 FEED er navnet på prosjektet Kompetanse i Matvareindustrien, som er initiert av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund NNN. Disse tre organisasjonene sammen med 13 av de største matbedriftene i Norge står som eiere av FEED-prosjektet. 2 Kilde: HiNT, HiST, NTNU og SINTEF. Rapport (11 mars fase 2) om Utdanning ved HiST, HiNT og NTNU innen Verdikjede Mat som masterstudium Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 2

3 Rådgiverne i videregående skoler må utvikle bedre kontakt med næringslivet, for å forbedre forståelsen av næringslivets behov og muligheter for elevene og studentene. Profilering av matbransjen og synliggjøring av spennet av utfordrende og interessante jobbmuligheter i næringen bør vektlegges i rekrutteringsfremmende arbeid. Næringsmiddelbransjen framstår i dag som utydelig og vanskelig å selge til ungdom. Karriereveier innenfor hele verdikjeden mat og næringsmiddelproduksjon må synliggjøres. Det må reklameres for matrelaterte utfordringer tidlig i skoleløpet. RENATEsenteret, Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering, har flere års erfaring med målrettet rekrutteringsarbeid. Relevante og viktige erfaringer fra denne organisasjonen er: Skriftlig informasjon er ressurskrevende å utarbeide, og tilbakemeldinger fra både elever, studenter, lærere og ansatte indikerer at dette har en marginal betydning. Fysiske møter, gjerne én-til-én-møter, er de rekrutteringsfremmende tiltakene som har størst verdi: Elever og studenter møter unge personer fra senere studieløp og arbeidsliv, som forteller om sine erfaringer, opplevelser og oppfattelse av fagfeltet og arbeidshverdagen. En suksessfaktor ved slike tiltak er at personene fra senere studier og arbeidsliv er motiverte for rekrutteringsarbeidet og snakker et språk og har en væremåte som relaterer til ungdommene i målgruppen. o Forberedelsesarbeidet i forkant av fysiske møter er en suksessfaktor for disse tiltakene. Dette gjelder både målgruppen (elever/studenter), men også motivatorene (studenter/ansatte). Jo mer innsikt og nysgjerrighet målgruppen har, og jo bedre motivatorene har planlagt et gjennomtenkt budskap, jo mer ligger det til rette for et effektfullt møte. Kvalitetsmessige tiltak bør prioriteres, selv om dette går på bekostning av antall tiltak. Fysiske møter som er godt forberedt anbefales, selv om dette er noe av det mest ressurskrevende å arrangere. Det jobbes med mange ulike rekrutteringstiltak, lokalt på de enkelte skolene og/eller i bransjesammenheng knyttet til enkelte bransjeorganisasjoner eller utdanningsnivåer. En har via disse tiltakene høstet nyttige og gode erfaringer som det er viktig å bygge videre på. Utfordringen er å synliggjøre karriereveier innen hele verdikjeden mat og næringsmiddelproduksjon. I dette prosjektet vil hovedfokus være en felles rekrutteringsinnsats rettet mot både blå og grønn matproduksjon. 1.3 Partnerskapet bak søknaden Trøndelag har et godt utdanningstilbud og kan dekke de fleste kompetansebehov. Vi har valgt å etablere et partnerskap mellom et utvalg av videregående skoler og Høgskolen i Sør- Trøndelag for å dekke utdanningsløpet opp til høgskoleutdanning. Se prosjektpartnernes egne posterbeskrivelser i Vedlegg 1 (Fra prosjektsamlinga på Bårdshaug februar) og bekreftelser av prosjektdeltakelse i Vedlegg 4. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 3

4 Begrunnelse for valg av utdanningspartnere: Frøya vgs. representerer det blå utdanningstilbudet. Det er vedtatt at det skal bygges nytt Kultur- og kompetansesenter som representerer en samlokalisering av Frøya vgs., kulturhus og kulturskole. I tillegg planlegges det integrert i sentret et Froan senter (bruk/vern), et matsenter (primært sjømat) og et Newton havbruksrom. Gjennom «Prosjekt til fordypning» har skolen over mange år utviklet et godt samarbeid med næringslivet. Skolen har et bredt samarbeid med Hitra videregående skole; skolene har også felles Ressurssenter og skoleutvalg. Skjetlein vgs. Byåsen vgs. Strinda vgs. representerer det grønne utdanningstilbudet og er en av landets største naturbruksskoler med elever på vg1, elever på vg2 og ca. 40 på vg3. Etter at utbygging og rehabiliteringen er ferdig i løpet av skoleåret , representerer Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter sammen med kompetansemiljø for grønne næringer innen undervisning, forskning, næringsutvikling og rådgivning - et fagmiljø med stor tyngde. Skolen og kompetansesenteret har blant annet gjennom politisk vedtak fått en sentral rolle i implementeringen av Trøndersk Matmanifest. er en av de store videregående skolene som tilbyr både restaurant- og matfag (ca. 75 elever på VG1 og VG2) og teknikk og industriell produksjon (VG1 og VG2). tilbyr både restaurant- og matfag (VG1 og VG2) og elektrofag (VG1), Automatisering (VG2 og VG3) og Kulde og kjøleteknikk (VG2). Opplæringskontoret for Mat- og servicefag representerer fagopplæringen i bedrift som fører frem til fag- eller svennebrev og har til sammen 35 medlemsbedrifter innen matbransjen. Opplæringskontoret har ca. 30 løpende lærekontrakter innen matfagene. HiST: HiST Program for Matteknologi tilbyr to bachelorutdanninger innen matbransjen; MATteknologi og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) i Restaurantog matfag. HiST har samarbeidsavtaler med Strinda vg.skole avd. Ladejarlen, Frøya videregående skole, Byåsen videregående skole og med Skjetlein Grønt Kompetansesenter. I tillegg har HiST inngått en samarbeidsavtale med FEED. Til sammen representerer disse utdanningsaktørene et bredt utdanningstilbud innen videregående utdanning relatert til både blå og grønn matsektor. Alle videregående skolene har også studiespesialisering eller studieforberedende utdanningstilbud. Nærmere omtale av partnerskapets regionale og nasjonale medspillere er gitt i Vedlegg 3. Røros Videregående skole var samtalepartner i de første fasene av arbeidet med vår opprinnelige søknad sommeren 2011, men ble ikke med som beskrevet partner i den innsendte søknaden ettersom det ble valgt å satse på en egen lokal satsing/søknad. Det er imidlertid holdt kontakt med Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 4

5 Røros vgs. i forprosjektarbeidet og det var deltakelse derfra på begge (for-)prosjektsamlingene Vedlegg 2 viser Røros vgs. sin posterpresentasjon på Bårdshaug. - Også i forbindelse med et hovedprosjektarbeid vil kontakten (og informasjonsutveksling) med Røros vgs opprettholdes og utvikles med tanke på mulig senere samarbeid. Figur1. Grov skisse av mulige utdanningsløp relatert til blå og grønn matsektor med fokus på utdanningstilbudet i Sør-Trøndelag. En nærmere beskrivelse av det omfattende utdanningstilbudet innenfor universitetssektoren er ikke inkludert i denne fasen av arbeidet. 1.4 Prosjektets innretning En rekke utdanningsinstitusjoner har en ambisjon om å knytte undervisninga tettere til næringa og forskningsmiljøene. Argumentene for dette er mange, blant annet: Gi bedre innsikt i framtidige yrkesmuligheter og gjennom dette bidra til flere riktige utdanningsvalg blant ungdommene. Heve den faglige kvaliteten av undervisninga og studiene. Bidra til økt rekruttering til både egne studier og den tilknytta næringa Senke frafallet fra utdanninga gjennom å motivere elevene og studentene til et attraktivt yrkesliv som venter etter studiene. Matsektoren i Trøndelag har et stort potensial for en slik økt integrering, med mange aktører innenfor utdanning, næring og forskning, fra både blå og grønn sektor. Flere gode Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 5

6 utvekslingsprogram og besøksordninger er allerede etablert, og det finnes et viktig erfaringsmateriale fra dette. Imidlertid er kun en liten del av potensialet utnyttet, og både utdannings-, nærings- og forskningsmiljøene signaliserer at de trenger drahjelp for å etablere flere faste samarbeidsordninger. Det omsøkte prosjektet vil derfor fokusere på tiltak som i større grad integrerer undervisning, næring og forskning, blant annet gjennom fysiske møtepunkter mellom disse aktørgruppene. Kombinasjonen av fag, mat og opplevelse vil bli vektlagt ved slike tiltak. I det omsøkte prosjektet tas det utgangspunkt i følgende påstand: Heving av status hos primærnæringene og foredlingsbasert utdanning vil på sikt gi god rekruttering til næringslivet i hele verdikjeden. God rekruttering til matrelatert utdanning vil på sikt gi god rekruttering til matsektoren. Trøndelags matsektor har mange og sterke aktører innenfor hele den blå og grønne verdikjeden: Primærprodusenter, foredlingsbedrifter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsmiljøer, samt regionale bidragsytere og forvaltningsorgan. Partnerne i det omsøkte prosjektet mener at dette utgangspunktet, sammen med bevisst og strategisk samhandling, utvikling og markedsføring, kan legge grunnlaget for at Trøndelags matsektor kan videreutvikles til rekrutteringsmessig å framstå som en av landets mest attraktive sektorer. For å utvikle effektive rekrutteringsfremmende tiltak basert på sektorens behov velger vi i dette prosjektet en helhetlig tilnærming der vi ser verdikjeden under ett, både i forhold til næringsaktørene og utdanningsnivåene. Et arbeid som involverer en rekke ulike aktører fokusert mot felles målsettinger vil kunne bidra til verdifull nettverksbygging og erfaringsutveksling aktørene i mellom. Flere aktører kunne dra nytte av enkeltstående rekrutteringstiltak som har krevd betydelige ressurser å bygge opp. I tillegg vil et samarbeid om rekrutteringstiltak kunne legge grunnlaget for en tettere integrering av aktørgruppene i verdikjeden (produsenter, foredlingsbedrifter, serveringssteder, undervisnings- og kunnskapsmiljø), som i seg selv kan bidra til at regionens matsektor fremstår som mer attraktiv på sikt. Det omsøkte prosjektet er derfor bygget på grunnleggende tanker om langsiktighet, bredt samarbeid og nettverksbygging som prosjektpartnerne mener vil være mest hensiktsmessig for på sikt å styrke rekrutteringen og videreutvikle den regionale matsektoren. Prosjektet hovedmål rettes mot rekruttering til matrelatert utdanning. Når målet er god rekruttering til blå og grønn matproduksjon (næringsliv), må det settes to krav til utdanningen: Gode søkertall (antall elever/studenter som starter på utdanningen/studiene), og lavt frafall (antall elever/studenter som ikke gjennomfører utdanningen/studiene). Det omsøkte prosjektet vil derfor fokusere på to hovedinnretninger: Øke rekruttering inn til matrelaterte utdanninger: - fra ungdomsskoler til yrkesfaglig i videregående utdanning - fra studiespesialisering og yrkesfaglig utdanning i videregående utdanning til høgskole/universitet Bidra til at elevene og studentene fullfører påbegynt utdannelse Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 6

7 Vi vil vektlegge arbeidet med rekruttering inn til utdanningsløpet. Metodene og tiltakene vil være av en praktisk karakter som i de fleste tilfellene også vil bidra til økt grad av fullføring av påbegynt utdannelse. 1.5 Premisser i arbeidet Vi legger Trøndersk matmanifest generelt til grunn for arbeidet, og kobler innsatsen i dette prosjektet spesielt til pkt 8 i matmanifestet: Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning. I vår tilnærming til rekrutteringsutfordringene velger vi å se på rekruttering til blå og grønn matproduksjon under ett ved å ta utgangspunkt i hovedmålgruppen ståsted; ungdom og deres foresatte som står foran valg om hvilken utdanning ungdommen skal velge. For at ungdom skal velge utdanning som fører til en fagutdanning som etterspørres i matsektoren, er det viktig at de har et tilstrekkelig godt innblikk i hva næringen representerer av karrieremuligheter. Grunnlaget for elevenes valg av utdanningsprogram i den videregående utdanning legges i ungdomsskolen og i en del tilfeller enda tidligere. Videre må elevene allerede i løpet av VG1 foreta sine valg for VG2 og VG3/opplæring i bedrift. Informasjon om og innsyn i mulige karriereveger må derfor komme tidlig i utdanningsløpet, enten de planlegger et utdanningsløp via yrkesfaglig eller studieforberedende utdanning. Dette tilbudet må være mest mulig konkrete, slik at elevene kan få innsyn i næringen via praktisk prøving, jfr. anbefalinger fra FEEDs Omdømmeundersøkelse som også underbygger dette. Rekruttering til blå og grønn sektor bør etter vår mening sees i sammenheng og tiltakene som settes i gang bør gjennomføres via praktiske aktiviteter som gir innsikt i hele verdikjeden i en moderne matproduksjon jord / fjord (sjøbasert) til bord. Videre bør synergiene som ligger i at de fleste videregående skoler tilbyr både studiespesialisering og programfagene Naturbruk, Restaurant og matfag (MR), Teknikk og industriell produksjon (TIP) innen yrkesfaglige studieretninger utnyttes i rekrutteringssammenheng, men også mulighetene for koblinger/synergier mellom programfagene innen den yrkesfaglige utdanningsveien (inkludert opplæring i bedrift). Vi vil gjennom dette prosjektet dra veksler på arbeidsmetoder, erfaringer og resultater fra pågående rekruttering- og omdømmeprosjekter som utføres av nasjonale aktører som Renate-senteret, FEED, Sett Sjøbein etc., samtidig som rekrutteringsaktivitetene blir forankret i lokalt/regionalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Hovedinnsatsen i omdømmebygging av matindustrien må gjøres av industrien selv, bla. via Kompetanseprosjektet FEED. Rekruttering til både videregående utdanninger og høyere utdanning er imidlertid avhengig av et tett samspill mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 7

8 2. PROSJEKTPERIODE Prosjektet er et første trinn i det som bør være en langsiktig rekrutteringssatsing som bør strekke seg minst over fem år. Rekruttering og omdømmebygging tar tid. Gjennom forprosjektperioden har prosjektpartnerne dannet et godt grunnlag for et langsiktig arbeid. Planlagt oppstart: August 2012 (eller 1 måned etter positivt tilsagn) Planlagt sluttført: Aktivitetene avsluttes innen , sluttrapport innen Det er viktig med god forankring av arbeidet i fagmiljøene når detaljplanleggingen skal gjøres, samtidig som det skal innpasses i skoleplanene for de enkelte semester og skoleår. Prosjektpartnerne har i forprosjektet utviklet grunnlag for godt samarbeid gjennom to prosjektsamlinger med flere deltakere fra hver partner samt noen relevante samarbeidspartnere, to styringsgruppemøter for prosjektet og utveksling av informasjon, erfaringer og idéer. Gjennom denne prosessen har det blitt enighet om mål og prioriterte arbeidsområder i prosjektet slik det framkommer i denne hoved-søknaden. Se rapport fra forprosjektet av 26. juni og vedlagte avtaler fra prosjektpartnerne (Vedlegg 4). 3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE Prosjektets målgruppe: 1. Elever i det 13-årige skoleløpet og deres foresatte 2. Lærlinger (hovedmodellen 2 år i bedrift etter 2 år i vg. skole) 3. Regionalt næringsliv, inkl. primærnæringene. 4. Ledelse, rådgivere og lærere ved utvalgte videregående utdanningene og HiST, og de samarbeidene ungdomskoler på tiltaksnivå. 5. Studenter ved høgskole og universitet (bachelor-, master- og PhD-studenter) 6. Regionale beslutningstakere 4. PROSJEKTETS RESULTAT- FORVENTNINGER Effektmål Utvikle og utprøve pedagogiske opplegg i tilknytning til utvalgte fag både i ungdomskolen og ved videregående skole som skal bidra til å gi elevene en god praktisk innsikt i hele verdikjeden i en moderne matproduksjon fra jord / fjord (sjøbasert) til bord, slik at de blir motivert til å søke utdanning som fører til kompetanse som næringslivet etterspør. Hovedmål Konkretisering av resultatmålene er gjennomført gjennom forprosjektet og er gitt resultatmål under de enkelte arbeidspakkene. Hovedmålene for prosjektet er: Økt søkertall til utdanningsprogrammene naturbruk, restaurant og matfag og teknologi og industriell produksjon i videregående skole som kan relateres til blå og grønn matproduksjon Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 8

9 Økt søkertall til høyskolestudier som gir kompetanse av høyere grad for en kvalitetssikring av råvareproduksjon i åra som kommer og foredlingsindustrien Får eierforhold og ser nytteverdi av trøndersk matmanifest Starte arbeidet med å heve statusen på utdanningen i matsektoren, informasjon og tiltak som løfter blikket og viser muligheter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tydeliggjøre karrieremulighetene i hele verdikjeden Skolene og høgskolene får bedre innsikt i næringene som de skal rekruttere til Regionalt næringsliv får større innsikt i utdanningsløpet, nytteverdi for næringene, elev, student, opplæringsinstitusjonene. Bedre samarbeid mellom alle involverte parter. Rekruttere rollemodeller innen videregående utdanning innen resturant og matfag og innen høyere matfaglig utdanning Arbeidspakke 1: Prosjektledelse, forankring og formidling Arbeidspakke 1 i hovedprosjektet har fått nytt innhold og omfatter prosjektledelse av hovedprosjektet, forankring og formidling (flyttet fra Arbeidspakke 6 Erfaringsutveksling og resultatformidling i søknaden av aug. 2011). Også i hovedprosjektarbeidet er det viktig å sikre ytterligere forankring, forståelse og samarbeidsrelasjoner mellom de ulike utdanningsaktørene i prosjektet. Dette innebærer også involvering av skoleeierne i prosjektarbeidet, dvs. kommunene (ungdomsskolene), Fylkeskommunen (Videregående skoler samt Fagskoler) og Staten (U&H-sektor). En prosjektgruppe vil koordinere og lede praktisk prosjektarbeid; gruppen består av prosjektlederne Ragnhild Nisja og Nils V. Juul fra HiST samt Terje Nørstebø fra Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag og hovedkontaktene ved de fire videregående skolene: Geir Rune Larsen, Strinda vgs. avd. Ladejarlen, Elisabeth Selås, Skjetlein vgs., Ingrid Langen Bjørvik, Byåsen vgs. og Randi Høyem Tanem, Frøya vgs. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS bistår prosjektledelsen med kompetanse. Som i forprosjektet, vil man søke overordnet støtte gjennom en styringsgruppe bestående av ledere for utdanningsaktørene som er involvert i prosjektet og to personer fra de samarbeidende matbransjebedriftene Nidar og TINE Tunga. Vi har valgt å organisere arbeidet i arbeidspakker som har klart definerte mål, målgruppe og spesifisering av hvilke utfordringer tiltakene i arbeidspakken skal møte, ansvarsplassering etc. I Arbeidspakke 2 rettes fokuset mot utfordringer som må møtes i ungdomsskolen for å kunne bedre kvalitativ og kvantitativ rekruttering til matrelaterte utdanninger i videregående skole (naturbruk, restaurant- og matfag). Det vil bli arbeidet både med interesseutvikling og med kunnskaper om mat samt kompetanse/yrker som er viktige for produksjon av mat. Arbeidspakke 3 har vi kalt Praktisk prøving; - her fokuseres det på elementer som gir å gi vgs-elever praktisk erfaring og innsikt, tverrfaglighet og bransjeerfaring, med spesiell fokus på vg1-elever i Naturbruk og Restaurant- og Matfag. I Arbeidspakke 4 settes fokus på rekruttering fra vgs. til høgere utdanning. I Arbeidspakke 5 utvikles og implementeres en målrettet kommunikasjonsstrategi, det skal rekrutteres og benyttes rollemodeller samt andre rekrutterings- og markedsføringstiltak. Tiltakene i den enkelte arbeidspakken er satt opp i rekkefølge som styringsgruppen for prosjektet prioriterte; det er også kort tatt med tiltak som er presentert og diskutert i forprosjektperioden, men som ikke er gitt Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 9

10 prioritering i dette hovedprosjektet. Vedlegg 10 viser oversikt over arbeidspakker med prioriterte aktiviteter i en såkalt tiltaksmatrise. Det presenteres her hvem som skal ha ansvar for gjennomføring av tiltaket og hvordan de omsøkte midlene samt eget arbeid - er tenkt fordelt på de beskrevne tiltakene. Felles for alle tiltak: En ambisjon om å legge til rette for langsiktige tiltak, ikke stunt. Videreutvikle allerede eksisterende tiltak, samt utvikle enkelte nye. Ressurser må brukes på å heve utvalgte tiltak til et høyt nivå og få satt disse i system. Vi vil prioritere å fokusere på få, men kvalitetsmessig gode tiltak innen de ulike arbeidspakkene, selv om dette vil gå på bekostning av antall tiltak. Godt planlagte tiltak, fysiske møter og videreutvikling av tillit mellom prosjektdeltakerne er nødvendig investeringer som over tid vil lønne seg, for å få etablert et nettverk, som kan fungere som en ressurs i arbeidet med rekrutteringstiltak etter denne prosjektperioden Vi har satt opp hvem som skal ha et hovedansvar for arbeidspakkene, dvs. sikre godt samspill og erfaringsutveksling undervegs mellom tiltakene, men det forutsetter at en eller flere aktører i tillegg deltar i selve utførelsen. Ansvar for konkrete tiltak innen arbeidspakkene vil bli fordelt på flere aktører. Alle tiltakene som utvikles og utprøves i prosjektperioden, skal dokumenteres ut fra hva som er mål med tiltaket, målgruppen tiltaket retter seg mot, hva er gjennomført, erfaringer knyttet til gjennomføringer og oppnådde resultater i prosjektperioden. Systematikk knyttet til erfaringsutveksling og resultatformidling vil være en viktig del av prosjektet, slik at andre skal kunne ta i bruk undervisningsopplegg som er utviklet og trekke erfaringer av disse resultatene. Resultater og erfaringer med tiltakene skal formidles internt i prosjektet og være tilgjengelig for eksterne. Prosjektet vil sikre felles informasjonsbase gjennom egne prosjektnettsider med så vel åpent tilgjengelig som prosjektintern informasjon. I et eget sluttseminar som også vil være åpent for eksterne deltakere, vil resultatene fra prosjektet presenteres. Resultatmål 2 prosjektsamlinger; ved oppstart og våren Sluttrapport fra prosjektåret Søknad om videreføring for (tidshorisonten vil bli diskutert i prosjektperioden) Arbeidsperiode August 2012 sept Økonomisk ramme Totalt NOK 185, fordelt på: o Regionale utviklingsmidler (Sør-Trøndelag fylkeskommune): NOK 125 o Egeninnsats (arbeid utført av prosjektpartnerne): NOK 60 Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 10

11 Budsjett og finansieringsplan Kostnadsplan/disp. av midler Regionale utv.midl. Egne midler Eget arbeid Totalt Arb.pakke 1 Prosjektledelse, forankring og formidling Arb.pakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Arb.pakke 3 VG1 - Praktisk prøving i lokalt næringsliv Arb.pakke 4 Overgang mellom skolenivåene utprøving mellom vg.s og HiST Arb.pakke 5 Kommunikasjon/ omdømme X* SUM Finansieringsplan delsummer Totalt Eget arbeid: prosjektpartnerne Egne midler: HiST; til prosjektledelse og arbeidspakke Renatesenteret; til arbeidspakke FEED NHO; til arbeidspakke 5 X* -Sett Sjøbein; til arbeidspakke 5 X* STFK Regionale utviklingsmidler SUM X* FEED vil gjennomføre sitt pilotprosjekt i Sør-Trøndelag med å utvikle Rollemodeller i matindustrien, legge lanseringen av sin nasjonale rekrutteringskampanje til Trondheim i 17. sept. 12. FEED vil ha et eget budsjett som et del av sitt 3-årige prosjekt, men vil bruke lokale bedrifter, elever og lærlinger i forbindelse med å etabler et nasjonalt dataarkiv. X* Sett sjøbein har signalisert interesse og vilje til å delta med midler til konkrete tiltak undervegs i prosjektet Detaljert budsjett følger i vedlegg 10. Arbeidspakke_1_Prosjektledelse_Hovedsøknad / Side 11

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Ansvar for arbeidspakken HiST ved prosjektlederne og Avdeling for lærer og tolkeutdanning

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT Geir Rune Larsen avdelingsleder Restaurant- og matfag - Strinda vgs. Leder av fagnettverker for RM i STFK. Stephanie Bang Munkvold opplæringsrådgiver - Opplæringskontoret for

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Bakgrunn Risløkka Kompetansesenter er Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig opplæring. Målsetningen med etableringen er å styrke og fornye yrkesfagopplæringen i Oslo. Kompetansesenteret skal etableres

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Unni Sundberg Nidar Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Disposisjon O Nidar og landbruket O Overbygning - Rekruttering og opplæring O Fagnettverk O Skoler O Opplæringskontor

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Rekruttering industri Hallingdal

Rekruttering industri Hallingdal Rekruttering industri Hallingdal Et arbeidsområde i: Industriløftet i Hallingdal DBC Næringshage og Hallingindustrien tok sammen med Norsk industri og NHO Buskerud initiativ til tettere samarbeid mellom

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Startpakke for Restaurant- og matfag

Startpakke for Restaurant- og matfag Startpakke for Restaurant- og matfag 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til det faglige rådet Faglig råd for restaurant og matfag leverte en god problembeskrivelse

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfags utviklingsredegjørelse 2015-2016 del 1

Faglig råd for restaurant- og matfags utviklingsredegjørelse 2015-2016 del 1 Vår saksbehandler: Benedicte Bergseng Vår dato: 09.10.2015 Vårreferanse: 2015/31 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for restaurant- og matfags utviklingsredegjørelse 2015-2016 del 1 Faglig råd for

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Invitasjon til Oi! for en dag torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Velkommen til mat, fag og nettverk! Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et ideellt selskap som skal bidra til å utvikle matsektoren i Trøndelag.

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Prioriterte områder: Internasjonalisering av næringslivet Ungdom Annet: Chongqing Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag Erfaringer fra fylkeskommunale

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Jakten på den «blå-hvite» operatøren!

Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor. Hvem er vi Marit Finseth

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

En fylkeskommune med et utvidet ansvar

En fylkeskommune med et utvidet ansvar Sigurd Bjørgo, STFK Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 13. 14. februar 2013 Trondheim - Fylkeskommunen sine roller og sitt ansvar - Initiativ i forhold til forvaltningsutvikling - Hvor står fylkeskommunen

Detaljer