SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 15.02.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg - Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/12 12/571 HØRING- STRUKTUR FOR LÆRING - VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Alta, den Laila Davidsen Leder Charlotte B. Sætrum Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 HØRING- STRUKTUR FOR LÆRING - VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Saksbehandler: Berit Erdal Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 12/571 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Alta kommune synes det er flott at fylkeskommunen har igangsatt prosess for å strukturere videregående skole i fylket med mål å møte fremtidens behov, og har følgende høringsuttalelse til rapporten Struktur for læring : 1. Generellt Befolkningsutviklingen tas for generelt, den totale nedgang i Finnmark generelt blir veiledende for valgene som tas uten hensyn til lokale variasjoner. Alta er en av få plasser som vil oppleve vekst og dette må hensyntas når ny skolestruktur skal planlegges. Finnmark vil totalt redusere sin andel av åringer fra ca i 2011 til ca stk i 2040, mens Alta vil oppleve en økning i samme aldersgruppe fra 854 til 933 stk i samme perioden. Dette er fremskrevne tall etter middels nasjonal vekst. Det konkluderes med at skolestørrelse ikke i seg selv har stor betydning for kvaliteten, men allikevel blir nettopp størrelsen brukt mot Alta for å holde igjen på tilrettelegging for vekst her. Dette stemmer dårlig med befolkningsutvikling som kommer i Alta. Økonomien for hver skole kunne med fordel bli belyst i større grad, kun snittkostnaden totalt sett fremkommer. Tall viser at Alta Videregående skole har betydelig lavere i kostnad pr elev enn snittet i Finnmark, og også lavere enn nasjonalt snitt. Det tilsier at størrelsen på Alta Videregående skole fortsatt gir stordriftsfordeler og har mer å gå på. 2. Skolemodell: Alta kommune har forståelse for behovet om å redusere antall skoler i fylket, for bedre å møte morgendagens behov med bærekraftig drift. Kommunen er selv i samme prosess ift grunnskoler. Uten å mene noe om hvilke andre skoler som må avvikles er det ut fra de senere års søkertall, befolkningsvekst, demografi og bredde i næringslivet et prekært behov for å styrke Alta Videregående skole. Alta opplever oversøking år etter år, for skoleåret 2011/12 var det en oversøking på over 300. En utvidelse her vil være med på å redusere frafall ved å sikre at flere oppnår sitt førstevalg. Dette påpekes også i rapporten. Side 2 av 12

3 Regioninndelingen som fylkeskommunen har foretatt for VG1 bør oppheves. Om flere elever ikke får sitt førstevalg innfridd fordi de sokner til annen skole enn de ønsker seg til, blir regioninndelingen i seg selv ødeleggende for frafallsproblematikken. Alta Videregående må utvides vesentlig og favne 1200 elever, for å dekke innsøkingsområdet samt søkertall generelt. Alternativt kan man se på en todelt skolestruktur mellom studieforberedende og yrkesfag med felles administrasjon. Forslaget i rapporten om å tilby flere helhetlige utdanningsløp støttes fullt ut, om færre må skifte skole underveis i utdanningsløpet vil man redusere frafall ytterligere. Den største og viktigste utfordringen vi har i Finnmark er å sikre studiekompetanse på våre ungdommer. 3. Viktige premisser for organisering; - Befolkningsvekst og demografi - Søkertall og måltall ift Ny GIV - Behov fra næringslivet - Mulighet for lærlingeplasser 4. Behov for kompetanse i Alta; Det er en økende interesse for realfag i regionen og Alta opplever en oversøking på studiespesialisering VG1 Studspes bør utvides med én klasse. Finnmark vil ha et økende behov for spesielt lærere i årene som kommer og sikreste rekruttering er å utdanne våre egne. Bygg og anleggsbransjen er stor i Alta, og har behov for å sikre rekruttering nå og i fremtiden. Både rørleggermiljøet og opplæringskotoret for byggefag i Finnmark mener det er avgjørende at man kan følge utdanningsløpet på Bygg og Anleggsfag i Alta her er det også enklere å skaffe praksisplasser. VG2 KEM må videreføres i Alta. Flere innspill vedlagt. IKT-miljøet i Alta er voksende, antall ansatte vil øke med 30% de nærmeste tre år, og det oppleves som begrensende allerede i dag ift rekruttering at elever må til Vardø for å finne IKT Servicefag som tilbud. Flere dropper da utdanningsprogrammet. Det er derfor sterkt ønskelig å få lagt IKT Servicefag også til Alta, og næringen ønsker å bidra med lærlingeplasser. Se innspill vedlagt. Videre er havbruksnæringen i vestfylket stor, og voksende, og det meldes fra næringen et behov for å styrke Naturbruk blå linje ved å tilby dette også som en linje i Alta. I dag rekrutteres det i for liten grad og med en opprettet linje også i Alta vil man også kunne tilby lærlingeplasser i større grad. Innspill vedlagt. Frisører i Alta har formidlet et sterkt behov for å få et helhetlig utdanningsprogram for Side 3 av 12

4 Design og Håndverk, ved at VG2 Frisør opprettes også i Alta. I dag opplever man å miste studenter ut av fylket siden valget kun ligger i Vadsø. Det er også i Alta de fleste lærlingekontrakter kan tilbys. Innspill vedlagt. TIP VG1 opplever svært stor oversøking, med 44 stk sist skoleår, og her er det behov for opprettelse av én klasse til. Videre har Alta for få linjer/klasser videre ift TIP, og opplever derfor en svært stor oversøking på VG2 Kjøretøy. Det er derfor ønskelig å få lagt en ekstra linje til Alta for VG2 utover Kjøretøy. Fra Opplæringskontoret for hotell og næringsmiddelfag i Finnmark er det kommet et behov og sterkt ønske om å sikre fagutdannede retten til VG3 for påbygging til studiekompetanse.her er det i dag en stor oversøking, og Alta bør få utvidet med én klasse VG3 Påbygg til Gen.studkompenanse. Innspill vedlagt. 5. Annet: Elevhybler i Alta må videreføres og økes. Dette med bakgrunn i den vekst Alta opplever, hvor boligpriser presses oppover. For å sikre elever i alderen år et godt sted å bo under studietiden, og ofte langt hjemmefra, må tilbudet om hybler videreføres og styrkes i antall. Fordeling av satsningsområder på de ulike videregående skoler som ble lagt i Kompetent Region (13) er for Altas del for lite ambisiøst. Alta som er vesentlig større enn de andre og med et vesentlig bredere næringsliv å tilfredstille. Alta Videregående Skole må få flere satsningsområder i tillegg til Reiseliv fra skoleåret 2012/13. Egen prosess på satsningsområdene må finne sted, og Alta kommune som vertskommune må involveres. Ift satsningsområder tildelt så har Nordkapp fått tildelt Maritime og marine næringer med særlig vekt på fiske og havbruk, sikkerhet og beredskap. Dette er et satsningsområde de bør få videreført, og fagskolen her bør opprettholdes. Alta kommune vedlegger også innspill som ble meldt inn i 2010 og SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Rapport Struktur for læring 2. Vedtak fra Formannskapet Vedtak fra Formannskapet Innspill fra Rørlegger Dan Berg A/S 5. Innspill fra Jens Jensen A/S 6. Innspill IKT-nettverk Alta 7. Innspill NRL avd. Finnmark Side 4 av 12

5 8. Innspill Opplæringskontoret for hotell- og næringsmiddelfag i Finnmark 9. Innspill Frisører i Alta 10. Søkerantall 2011/ Innspill Opplæringskontoret for byggefagene i Finnmark 12. Fremskrevet folkemengde åringer Følgebrev fra FFK 14. Innspill Grieg Seafood Bakgrunn: Finnmark Fylkeskommune vurderer skolestrukturen for videregående skole i fylket og har innhentet en rapport Struktur for læring som nå er sendt på høring. Rapporten er delt i to; 1. Statusbeskrivelse av videregående opplæring i Finnmark (utarbeidet av FFK) 2. Analyse av alternativ skolestruktur (utarbeidet av NorConsult) Det er del 2 vi skal gi høringsuttalelse til, med frist 5.mars. Politisk mandat for utredningen er fra Kompetanseutvalget: KU ber om en helhetlig gjennomgang av tilbudsstrukturen, elevgrunnlaget, skolestrukturen, økonomi og ressursbruk i den viderefående skole i Finnmark. Utredningen skal foreligge senest høsten KU ønsker med bakgrunn i denne utredningen å se på mulighetene for effektivisering og forbedring av Finnmark Fylkeskommunes drift av de videregående skolene. Videre ble det i vurderingen av hva som skulle inngå i utredningen også tilføyd Kvalitetsperspektivet, med begrunnelse i nasjonale kvalitetsmål: Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som annerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. (Kunnskapsdepartementet 2008, s.11) For å oppnå dette vil FFK tilby opplæring av høy faglig kvalitet, tilstrekkelig bredde og tilgjengelighet. Andre relevante prosjekter i regi av FFK: FFK har utover opplæringsutreningen (Struktur for læring) også tre andre relevante prosjekter på gang: 1. Skolebruksplan skal se på arealbruk og teknisk tilstand ved hver videregående skole, samt forslag til evt tiltak Side 5 av 12

6 2. Forskningsprosjekt i regi av NIFU Bortvalg og gjennomstrømning i videregående opplæring i Finnmark skal se inngående på hva frafall skyldes og evt se på mulige tiltak. (Ferdigstilles vår 2012) 3. Elevhybelutredning vurderer status på hubler i dag, fremtidig omfang, drift og evt investeringer (Ferdigstilles vår 2012) Disse rapporter inngår ikke i høringen, og egne høringsrunder vil antagelig komme. Del 1 innledning og fakta: Finnmark Fylkeskommune er i dag ansvarlig for all videregående opplæring i fylket. I dag drifter FFK 8 videregående skoler(vardø, Vadsø, Kirkenes, Tana, Honningsvåg, Hammerfest, Lakselv og Alta) og har LOSA (Lokal opplæring i samarbeide med arbeidslivet) som tilbud i 8 kommuner (Gamvik, Hasvik, Lebesby, Måsøy, Loppa, Tana, Berlevåg og Båtsfjord). I tillegg til fylkeskommunale tilbud kommer statlig tilbud i Kautkeino og Karasjok med samisk videregående skole. Totalt tilbyr fylkeskommunen videregående opplæring i 15 av 19 kommuner. Av FFKs totale budsjett på 1.1 MRD går ca 435 mill til videregående opplæring og av dette da 320 mill til drift av de 8 videregående skoler i fylket. Opplæringsloven legger klare føringer for organisering og tilbud ift videregående skole. 3-1 Rett til videregående opplæring den såkalteungdomsretten gir ungdom etter søknad rett å få plass på trinn 1 på et av tre utdanningsprogram de søker på, og med mulighet for å gå videre på trinn 2 og 3 innen samme utdanningsprogram. Utover Opplæringsloven gir også Fylkesplan (11) (som etterfølges av Regional Planstrategi ), Kompetent Region (13) (strategier for videregående opplæring) samt Økonomiplanen føringer for tilbud av videregående opplæring. Ny GIV Dette er en satsning fra 2010 til 2013 med mål om et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetning for å fullføre og bestå videregående opplæring. I Finnmark viser tall fra 2010 at kun 51% hadde oppnådd studiekompetanse eller fag- /svennebrev, mot nasjonalt snitt på 70%!! Vedtatt måltall i 2013 for Finnmark er 57%. Søking og inntak i FFK: Kompetanseutvalget i FFK behandler årlig skoletilbudssaken i november hver år. Etter søknadsfrist 1.mars justerer man tilbudet etter etterspørsel i mai. Minimumsantall på søkere er satt til 10 på yrkesfag og 20 på studieforberedende, men det tas alltid en helhetlig vurdering før Side 6 av 12

7 tilbudet fjernes for skoleåret. Forskning viser at innfridd førsteønske er positivt ift elevens forutsetning for å gjennomføre videregående opplæring. På VG1-nivå er inntaket regioninndelt, for å sikre at flest mulig kommer inn på skole nær seg og slipper å bli borteboende elev. Det er fritt skolevalg for VG2 og VG3. Regioninndeling: Region vest: Alta, Loppa, Hasvik og Kautokeino Region midt: Porsanger, Hammerfest, Nordkapp, Lebesby, Gamvik, Måsøy, Kvalsund og Karasjok Region øst: Vardø, Vadsø, Tana, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Sør-Varanger Enkelte utdanningsprogram finnes kun i en eller to av regionene og hit kan man da søke fra hele fylket såkalte fylkeslinjer. Hovedinntaket(1.inntak) til videregående skole foretas i begynnelsen av juni og 2.inntak i slutten av juni begge disse foretas av sentraladministrasjonen i FFK. Deretter overtar hver enkelt skole, og fyller opp på linjer som har ledig kapasitet når skolen er i oppstart. Søkertrender og antall plasser: Søkertrenden ved studieforberedende utdanningsprogram viser en klar økning i søknad til studiespesialisering, mens søkerantallet til idrett, påbygging og musikk, dans & drama holder seg stabilt. De mest populære yrkesfag er teknikk og industriell produksjon (TIP), helse- og sosialfag, elektrofag samt bygg-og anleggsfag. Antall søkerer de siste år totalt på alle trinn har vært mot totalt plasser. Av denne er det søkere med ungdomsrett (87,8% av antall søkere her står feil i rapporten - og 91,5% av antall plasser). LOSA: Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet, et desentralisert tilbud på Vg1-nivå administrert fra Nordkapp Maritime fagskole og videregående skole og foregår over lyd/bilde. Tilbys i. Har ansatt en lokal veileder som følger opp elevene på hjemstedet. Omfang ca 80 elever, med fra 5 21 elever i hver kommune. Økonomi oppsummert: FFK har samlet sett høyere kostnader enn andre fylkeskommuner. Isolert sett ligger FFK på omtrent samme nivå som andre ift kostnader rettet mot undervisning, men Side 7 av 12

8 bygningsdrift/skolebygg, hybler for borteboende, pedagogisk ledelse og skoleadministrasjon trekker vesentlig opp. Kostnad per elev ligger på ca ,- totalt for fylket. Elevhybler: FFK eier og drifter elevhybler i Alta, Hammerfest, Vadsø, Vardø, Tana og Kirkenes. Det er kun Nordkapp og Lakselv som ikke har etablerte hybler. Kostnad for elevhybeldrift var i 2010 på totalt 7.2 MNOK. Del 2 Utredning og analyser: Multiconsult har fått føringer på å vurdere skolestruktur med utgangspunkt i dagens struktur, og det er gis ikke mulighet til å tenke nybygging eller utvidelse. Dette er en stor svakhet ved hele rapporten skal man se på strukturen ut fra dagens og fremtidens behov må man ikke begrense seg til dagens bygg. SSBs prognoser for aldersgruppen år viser en nedgang på ca 500 ungdommer i fylket fra år 2022, fra dagens ca 3100 til Rapporten har videre sett på fremskrevne tall iht inndelte regioner, og her viser Region Vest en økning i antall elever de kommende 5 år for deretter å reduseres ned til dagens nivå på ca 1000 elever. Befolkningsveksten kommer i Alta, dvs ingen reduksjon for innsøking til Alta Vgs. Skolestørrelse Det finnes lite eller ingen forskning som tilsier at skolestørrelse i seg selv har stor betydning for kvaliteten ved skolen. Noe forskning viser at en viss størrelse gir bedre faglig utbytte, men hva som er stor, middels og liten skole er varierende. Alta Vgs med ca 1000 elever er stor i norsk sammenheng, men middels i amerikansk målestokk hvor de fleste forskningsrapporter er skrevet. Gjennomføringsgrad Det konkluderes med i rapporten at største insitament for å få flere igjennom utdanningsprogrammet er å innfri elevens førstevalg i større grad. Videre konkluderes det med at flytting og skolebytte innvirker negativt ift frafall. Her kan man stille spørsmål om regioninndeling som FFK har foretatt, er en hemsko eller fordel. Det er kun Alta, Loppa, Kautokeino og Måsøy som vil kunne søke seg til Alta Vga. Om f.eks en elev fra Lakselv vil til Alta Vgs (kanskje har man slektninger her man vil bo hos) blir vedkommende satt bakerst i køen, og regioninndeling tilsier at elever fra Lakselv skal sluses til Hammerfest. Kan inndelingen hindre flere ungdommer i å få innfridd sine førstevalg? Rapporten påpeker at sentralisering og urbanisering pågår i Finnmark, ungdommene ønsker seg til byene og dette må hensyntas når skolestrukturen legges. Side 8 av 12

9 Økonomi: De større skolene i Finnmark kan vise til lavere kostnad pr elev, mens de små fagmiljøene er kostnadsdrivende. Vurdering: I høringsbrevet bes kommunene kommentere modellene som er foreslått, vurdere det beste alternativet videre, vurdere viktige premisser for organinsering samt si noe om behovet for kompetanse i vår kommune spesifikt. Modeller foreslått: I alle modeller beregner man ut fra et tall på elever, men hensyntar ikke hvor økningen/reduksjon i folketallet kommer. Det er i utgangspunktet en stor svakhet når konklusjonene dras. Videre tas det ikke hensyn til tidligere års innsøking til hver skole, ei heller økonomi for hver enkelt skole i dag. Modell 0: Som i dag omtales ikke ytterligere her. Modell 1: Omtrent som i dag, men en styrking av LOSA. Utgangspunktet er en styrking av utdanningskvalitet, uten hensyn til økonomiske besparelser. Kostnadene vil snarere tvert i mot øke, med større tilbud av desentralisert tilbud via LOSA. For Alta medfører ikke dette noen større endringer utover at vi får et tilbud innen Design og Håndverk også for VG2. Videre kan økt satsning på LOSA medføre at Alta Vgs får færre borteboende elever. Modell 2A - D: Her skal man i større grad ta hensyn til økonomi, tilgjengelighet og utdanningskvalitet. Mindre tilbud vil kuttes for en større konsentrasjon av fagmiljøer og et mål om at eleven skal kunne følge hele utdanningsprogrammet ved samme skole, dvs færre skolebytter underveise i utdanningsløpet.losa og Vardø er fjernet fra alle alternativer, mens Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø er med i alle. Modell 2A: Vardø og Lakselv avvikles. For Alta Vgs blir det følgende endringer: - Klima, energi og miljøteknikk VG2 flyttes fra Alta til Hammerfest - Design og Håndverk flyttes til Hammerfest - Media og kommunikasjon styrkes i Alta - ellers som i dag Modell 2B: Side 9 av 12

10 Vardø og Nordkapp avvikles. For Alta Vgs blir det følgende endringer: - Klima, energi og miljøteknikk VG2 flyttes fra Alta til Hammerfest - Design og Håndverk flyttes til Hammerfest - ellers som i dag Modell 2C: Vardø, Lakselv og Nordkapp avvikles. For Alta Vgs blir det følgende endringer: - Klima, energi og miljøteknikk VG2 flyttes fra Alta til Hammerfest - Design og Håndverk flyttes til Kirkenes, alt. Hammerfest som nr.2 - Teknikk og industriell produksjon styrkes i Alta og de andre gjenværende skoler - NB! SSA i Vardø VG2 nedlegges, men IKT-drift fortsetter i Vardø?? - ellers som i dag Modell 2D: Vardø avvikles. For Alta Vgs blir det følgende endringer: - Klima, energi og miljøteknikk VG2 flyttes fra Alta til Hammerfest - Design og Håndverk flyttes til Hammerfest - Restautant og Matfag styrkes i Alta og de andre gjenværende skoler - Service og Samferdsel Vardø flyttes til Vadsø - ellers som i dag Kort vurdert vil alle varianter av Modell 2 gi betydelig kostnadsbesparelser i form av aviklede skoler. Omfanget av elever vil kunne absorberes av de gjenværende skoler. Alt i alt fases elever i stor grad inn mot Kirkenes og Hammerfest, i noen tilfelles også mot Vadsø og i liten grad mot Alta.VG2 KEM foreslås flyttet til Hammerfest fra Alta i alle varianter. Modell 3: Avvikling av alle mindre skoler (Vardø, Vadsø, Nordkapp, Tana og Lakselv) og kun gå videre med Kirkenes, Hammerfest og Alta. LOSA avvikles også som tilbud. Side 10 av 12

11 For Alta Vgs blir det følgende endringer: - Klima, energi og miljøteknikk VG2 flyttes fra Alta til Hammerfest - Media og kommunikasjon styrkes i Alta - Økning av antall elevplasser ved TIP i Alta - ellers som i dag Kort vurdert vil Modell 3 gi betydelig besparelser. Her igjen er det Kirkenes og Hammerfest som er tiltenkt å absorbere 800 elever som må skaffes plass til etter nedleggelse av fem skoler, og dette kan knapt løses uten tilbygg.alta skal opprettholdes på samme nivå ut fra vurdering om en alt for stor skole i utgangspunktet. Vurdering av modeller og utdanningsprogram: Folkemøte: For å få et mest mulig forankret høringsuttalelse og for nærmere å avdekke næringslivets behov ble det 7.februar arrangert et folkemøte i Kommunestyresalen av Alta kommune og Alta Næringsforrening i felleskap. Her ble fakta fra Alta Vgs, de ulike scenarier i rapporten og erfaringer presentert. Det var også et innlegg fra Birgit Abelsen, direktøri Norut Alta, som fikk næringsliv og oppmøtte til å se inn i fremtiden og klarere definere behovet i fremtiden. Det møtte ca 60 stk på møtet, og det var stort engasjement. Mange innspill er meldt inn i etterkant av møtet, og disse vedlegges høringsuttalelsen. Dialogmøte: Utover høringsrunden har Fylkeskommunen invitert til dialogmøte om ny skolestruktur, og her får Alta kommune delta med to stk fra adm. Politisk deltagelse kommer i tillegg og her er antallet pr parti definert. Møtet finner sted på Rica Hotell 28.mars, og det er svært viktig at vi møter med alle representanter vi får møte med! Skolemodeller: Alta kommune har i liten grad et ønske om å uttale seg om nedleggelse av andre skoler i fylket, men forholder seg til rapport og de modeller som her er gitt med fokus på Alta og Altas behov. I utgangspunktet er det ingen modeller som tilfredstiller Altas behov for fremtiden, og å holde Alta Vgs på dagens nivå i antall elevplasser er å gå baklengst inn i fremtiden og dermed utelukket! Alta er i sterk vekst, har vært det over flere år, som den eneste byen i fylket og det er ikke samfunnsøkonomisk fornuft i å stagnere videregående skole på dagens nivå. Antall elevplasser og utdanningsprogram må økes for å bedre møte både næringslivets behov, skoleklassekull som tilkommer fra grunnskole, tilflytting fra omkringliggende kommuner med mer. Her må fylkeskommunen forholde seg til sentralisering som pågår i fylkes, og heller styrke Alta som vekstsenter. Om Alta Vgs skal begrenses i størrelse vil man etablere en Side 11 av 12

12 eliteskole med svært høye inntakskrav - det er ikke en ønsket utvikling. En utvidelse i Alta med nybygg/renovering vil tvinge seg frem. Frafallsproblemet: Finnmark har svært stor frafallsprosent, og dette er en av de største utfordringene fylket har i møte med fremtidsutsikter som tilsier økt aktivitet og mange muligheter behovet for kompetanse i regionen vil være skrikende. For å redusere frafall vil det være, som rapporten tilsier, størst effekt å sikre at flere kommer inn på sitt førstevalg. Videre hindrer vi flere frafall under studieløpet om flere får fortsette ved samme skole i hele utdanningsløpet. Rapport fra Norut Alta 2009:5; Bortvalg og gjennomstrømming i videregående skole i Finnmark viser at i tidsrommet ble ca 10% av ungdom i alderen år sendt ut av Alta for å gå videregënde. Omtrent 1/3 av disse falt i fra, dvs 170 elever avbrøt utdanningen. Det er svært høyt tall og tiltak må iverksettes for å redusere frafallet. Stordriftsfordeler: Selv om Alta Vgs er stor i nasjonal sammenheng er det ingenting som tilsier at stordriftsfordelene er borte tvert i mot viser øknomiske tall at skolen kan vise til lavere kostnader pr elev enn de mindre skolene i fylket. Stykker man opp bevilgning til skolen opp i antall plasser får man en snitt på 94 pr elev, mot 105 som nasjonalt snitt og 112 i snitt her i Finnmark (dette er både yrkesfag og sud.spes samlet). Alta har, stikk i strid med hva rapporten forsøker å fremstille, fortsatt stordriftsfordeler og har fortsatt mye å gå på skolen kan fint utvides uten å miste kosteffektive løsninger. Innspill fra næringslivet: Vi har mottatt mange innspill fra næringslivet og det kom opp flere under folkemøtet. Alle innspill er vedlagt og også tatt med i innstillingen. Konklusjon: Alta Vgs er svært viktig for Alta og for Finnmark om vi skal få utdannet ungdommen vår. Å revurdere skolestrukturen i sin helhet er fornuftig, og da må alle sider ved skoleøkonomi, befolkningsvekst, demografi, behov i næringslivet og ønsker fra ungdommen selv vil være førende. Slik rapporten fremstår og modellene er foreslått vil Altas ungdom i økende grad måtte reise ut for gå videregående skole, og det vil igjen gjøre Alta Videregående skole til en eliteskole kun for de aller flinkeste. Det er ikke av samfunnsmessig interesse, det vil medføre økt frafall hvor svært mange elever fra Alta vil måtte flytte for å gå videregående skole. Side 12 av 12

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole:

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole: Saksfremlegg Saksnr.: 10/3530-1 Arkiv: 000 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: INNSPILL ALTA VIDEREGÅENDE 2010 Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte: Hovedutvalg for Kompetanse HUK Møtested: Alta Rica Hotell Møtetid: juni 2012 Sekretariat: Politisk avdeling

MØTEPROTOKOLL. Møte: Hovedutvalg for Kompetanse HUK Møtested: Alta Rica Hotell Møtetid: juni 2012 Sekretariat: Politisk avdeling MØTEPROTOKOLL Møte: Hovedutvalg for Kompetanse HUK Møtested: Alta Rica Hotell Møtetid: 11. 12.juni 2012 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Lisbeth Isaksen Lisbeth Isaksen, SV Willy Andreas

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2015/678-6095/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 16.02.2015 Saksframlegg Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest- Agderskolen fram

Detaljer

Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen

Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer ved prosessveileder Bente Larssen Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen er godt i gang over hele landet. - Bakgrunn for reformen

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke Kommunereformen Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke AGENDA 1. Fylkesmannens mandat 2 Målene med reformen 3 Prosessen 4 Vurderingene kriterier 5 Status vedtak

Detaljer

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret Komite for utdanning og kompetanse Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Innlegg til Fagforbundets årskonferanse 18. mars 2015. v/prosessveileder Bente Larssen Overordnede mål for reformen Stortinget har sluttet

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016 Struktursaken Struktursaken Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november 2016 Fylkesting 5.-8. desember 2016 FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Vanskelig å

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I tillegg møtte: Lisbeth Sandtrøen Sissel Øverdal Ole Håkon Haraldstad Irmelin Klemetzen Gisle Eriksen

MØTEPROTOKOLL. I tillegg møtte: Lisbeth Sandtrøen Sissel Øverdal Ole Håkon Haraldstad Irmelin Klemetzen Gisle Eriksen MØTEPROTOKOLL Møte: Hovedutvalg for Kompetanse HUK Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset, Vadsø Møtetid: 21. 22.mai 2012 Sekretariat: Dokument,- og serviceavdeligna Møteleder: Tilstede: Lisbeth Isaksen

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret Saknr. 15/8921-6 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2016-2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen?

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Grete Haaland HiOA - Høringsutkast om ny struktur 1 INNSTRUK - Forskningsprosjekt om INNHOLD og STRUKTUR i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Saksfremlegg med innstilling

Saksfremlegg med innstilling Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2016/168-3 Saksfremlegg med innstilling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 28.01.16 Kommunestyret Vedlegg 1 Høring - forslag til nytt inntektssystem for

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark. Status, forutsetninger og utfordringer

Kommunereformen i Finnmark. Status, forutsetninger og utfordringer Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Reformbehov Reformbehov 1: oppgavene er blitt for store for de minste kommunene Reformbehov 2: Mange byer har vokst ut over sine administrative

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 23. november 2009 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.11.2010 Vår referanse: 2009/343 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5 2010 Dato: 9. desember

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer