Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Økonomi, investering, ledelse og personal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Økonomi, investering, ledelse og personal"

Transkript

1 Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Økonomi, investering, ledelse og personal Tiltak Status Prognose for 2012 Økonomi Budsjettere med eit netto driftsresultat på minst 1 % av brutto driftsinntekter, dette må ivaretakast i budsjettprosessen ved berekning og fordeling av rammer. Samlede inntekter og utgifter omtrent som budsjettert. I tråd med budsjett Følgje opp føringane vedtekne i sak om Langtidprioriteringar som inneber budsjettering av rentekostnader som sikrar avsetning til rentebufferfond så lenge renta er lågare enn 5 %. Legge til rette for å etablere buffarfond på pensjonsområdet gjennom avsetnad av premieavvik for å halde desse svingingane utafor driftsrammene, jf. vedtak i FT-sak 22/11. Investeringer I sak om Langtidsprioriteringar (Ft-sak 25/11) blei investeringsprogram for vedteke. Renteprognoser for året er lavere enn budsjett. Premieavviket for 2011 ble avsatt i forbindelse med årsregnsskapssaken for Renteprognoser sammenliknet med budsjett tilsier at det vil kunne avsettes midler til rentebufferfond i Ikkje grunnlag for annen prognose enn som budsjett. Ny prognose vil foreligge ifbm 2.tertialrapport. Utstyr skolane Det er lagt inn 1 mill kroner til undervisningsutstyr og mindre bygningsmessige tilpassingar i samband med skoletilbodet og utskifting av større utstyr. 0,5 mill av desse er tenkt nytta til utstyr på Søve vgs. Hovedutvalg for kompetanse har hittil i år vedtatt bruk av utstyrsmidler til Skogmo vgs ifm tannteknikk og til auditorium på Vest-Telemark vgs. Ufordelte utstyrsmidler blir foreslått disponert i skoletidbudssaken i desember. Tannhelse Det er lagt inn 0,5 mill kroner årleg til naudsynt utskifting av større utstyr. For 2012 er det planlagt investering i spesialutstyr til oralkirurgi. Det er satt av 1,2 mill kroner til den nye enheten på Skien tannklinikk. IT For dei neste åra er det satt av 4 mill kroner årleg opprusting av serverpark, infrastruktur og innføring av nye fagapplikasjonar. Ny web for TFK, Investeringer i Tannklinikken Åmot og til oralkirurgi er ferdigstilt. Det skal oppgraderes utstyr til narkosebehandling i forbindelse med ansettelse av endodontist. Det vil bli foretatt nødvendig utskifting av servere. Telemarksbarometeret er lansert og satt i drift. Arbeid med ny Investeringer innen tannhelse styres innenfor vedtatte ramme. Investeringer innen IT styres innenfor vedtatte ramme. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 1

2 meldingssentral for e-faktura og oppgradering/ utskifting av sentral infrastruktur er noen slike tiltak. Fylkesvegar I samråd med Statens vegvesen (Svv) er investeringsramma redusert med 11 mill kroner i 2012 og 2013 mot ei auke med 10 mill kroner i 2011 og 12 mill kroner i Totalramma på 550 mill kroner i perioden ligg fast. I tillegg kjem tilleggsløyvinga til fv37 Tinnsjøtunnelane ved 2. tertial 2011 på 34,5 mill kroner. Bygg Skien vgs samlokalisering Prosjektet omfattar samlokalisering av Skien vgs med ei samla ramme på 588 mill kroner. Arbeidet med utredning om lokalisering og eigarforhold er i gang. Anbefalt lokalisering blir lagt fram i eiga sak i ekstraordinært fylkesting mars Skolen skal stå ferdig i Notodden vgs Samlokalisering Prosjektet omfattar fysisk samlokalisering av Notodden vgs med ei samla ramme på 60 mill kroner. Det planleggast tilbygg til eksisterande gymsal som skal huse avd Tinnes. Etter planen skal bygget stå ferdig sommaren Etter innflytting seljast avd Tinnes. Elevkantine Notodden vgs Kantina flyttas og det krev ombygging. Noverande areal blir nytta til spesialrom (sjå neste tiltak). Prosjekta må stå klare til skolestart hausten Kostnadsramme på 2 mill kroner finansierast av skolen sjølv. Spesialrom Notodden vgs Det er lagt inn 4 mill kroner til ombygging og tilrettelegging. Dagens kantine web er godt i gang. Innstallering av meldingssentral for e-faktura er forsinket. Ytterligere merforbruk på prosjektrammene for Tinnsjøtunnelene og Mårem Steinsbøle. Mindreforbruk pga forsinkelser på mange andre prosjekt. Fylkestinget vedtok i april Prestejordet som lokalisering for ny Skien vgs. Elevdimensjonering og linjetilbud skal sees i sammenheng med det framtidige skoletilbudet i Skien/Telemark. Prosjektene samlokalisering, elevkantine og spesielrom Notodden vgs er i rute og lokalene vil være klare til skolestart høst Investeringsrammen til fylkesveger i 2012 vil bli overholdt, men store merforbruk på enkeltprosjekt vil føre til at budsjett til andre prosjekt i 2013 og 2014 må gjennomgås og reduseres betraktelig for å kunne overholde rammen og håndtere merforbrukene på de nevnte prosjektene. Prosjektets fremdrift blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Investeringer knyttet til Notodden vgs styres innenfor vedtatte rammer. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 2

3 byggas om for å legge til rette for multifunksjonshemma elever og STARelevar (studiespesialiserande med kvardagslivstrening). Oppgradering av brann og teknisk installasjonar Brannsikkerhet er vurdert som det viktigaste området å prioritere då dette går direkte på personsikkerheten ved en eventuell brann. Notodden vgs har størst behov og blir prioritert i Prosjektramme for brannsikring Notodden vgs aukar frå 3 mill kroner til 12 mill kroner. Idrettshall Bø vgs Det er tatt politisk initiativ for å sjå på muligheitene til å realisere ein idrettshall for Bø vgs. Det er ikkje avklart eigarforhold eller kostnadsramme, men det er lagt til grunn ei kostnadsramme på 37 mill kroner. Saken skal handsamast politisk. Murarverkstad Skogmo vgs Prosjektet har ei totalramme på 1,9 mill kroner som finansieras av skolen sjølv. Tilbygget vil gi utvida murarverkstad for å ha kapasitet til fleire elever. Arbeidet med oppgradering av bygg for å oppnå brannsikring har starta. Flere tilbydere har svart på anbudsutlysning. Fremdriften i prosjektet er god. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdig i Fremdriften er forsert. Hittil er det gått med 1 mill kr. Prosjektet styres innenfor vedtatt ramme og vil sluttføres i Det kan være mulig å forsere fremdriften dersom økonomisk ramme tillater det. Prosjektet vil avsluttes tidligere enn planlagt og finansieres av skolen selv. Leiing, personal og økonomiforvaltning Leiing Følgje opp program for introduksjon av nye leiarar. Programmet vil bli gjennomført høsten Høsten Leiarar får tilbod om rektorskolen og andre typar leiarprogram, samt TFKs 8 ansatte tar pt rektorskolen, 2 ansatte Nye program starter høsten eigne program. gjennomgår programmet løft Blikket. Det er i vår gjennomført faktaskolering av ledere i vgo i lederes arbeidstidsbestemmelser. Det etablerast nettverk for læring og erfaringsutveksling for skoleleiarar på alle nivå. Del av handlingsplan for kompetanse Implementeringsfasen vil starte høsten 2012 HMS-opplæring for leiarar gjennomførast våren Gjennomført Gjentas hvert annet år, neste Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 3

4 Likelønn Aktivt nytte lokale lønnsoppgjør til å utjamne forskjellen. Bedriftskultur Prosjektet vil, med bakgrunn i de administrative endringar som er gjennomført ved fylkeshuset, bli vurdert på nytt i løpet av hausten Kompetansestrategi Utarbeide og implementere handlingsplaner for kompetanse. I første omgang gjørast det for områda vidaregåande opplæring og areal/transport. Miljøfyrtårnsertifisering Følgje opp den plan som er utarbeida for arbeidet med sertifisering og bistå verksemdene i arbeide mot sertifisering. E-handel Utrulling og opplæring held fram i tråd med framdriftsplan i perioden oktober 2011 til mai Det vil jobbast vidare med kontakt/samhandling med BTV Innkjøp knytt til ehandel. Bruke årets lønnsoppgjør til å fortsette den utvikling som årsrapport 2011 viser Avventer evalueringen hausten 2012 Forslag til handlingsplanen vil være ferdig før sommeren 2012 Prosesser i gang på Hjalmar Johansen vgs, Skogmo vgs, Bø vgs, Bamble vgs, Søve vgs, Lunde vgs og Skien tannklinikk ehandel er tatt i bruk i hele organisasjonen med unntak av en skole. Her vil kurs avholdes tidlig høst Videre arbeid med helelektronisk mottak av e-faktura er forsinket pga omdisponering av ressurser. ehandel har en etablert og stabil drift. gang i 2014 Ta et nytt steg mot målsettingen som er Implementeringsfasen vil starte høsten 2012 De 4 første sertifiseres innen utgangen av Det startes prosesser på Rjukan vgs, Croftholmen vgs og Porsgrunn vgs. Avslutning av prosjektet var opprinnelig planlagt ved utgangen av Den må trolig utsettes. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 4

5 Politisk styring, administrasjon og folkehelse Tiltak Status Prognose for 2012 Felles postmottak Planlegge sentralisering av postmottak samt innføring av heilelektronisk arkiv. IT Alle skoler skal få ny oppdatert versjon av infrastrukturen ved at utstyr oppgraderast, samtidig som sentrale komponentar på fylkeshuset skiftas ut i takt med dette. Igangsetting av strømsparande tiltak med bakgrunn i Miljøfyrtårnsertifiseringa av fylkeshuset, ved å nytte virtuelle løysningar og skifte ut gamalt utstyr. Forespørsel på bistand er sendt ut. Er helt i startfasen. Regner med en prosjektperiode på 2 til 3 år. Pågår kontinuerlig og blir levert i henhold til forventning. En del utstyr er allereie virtualisert, slik at en del eldre utstyr er tatt strømmen på, og strømforbruket har gått ned. Kompetansehevingstiltak for medarbeidarar på brukarstøtte. Igangsatt og ferdigstilles innen 15/6. Forventet oppstart etter sommerferien. Kommunikasjon Fornye mediestrategien, opplæring i sosiale mediar Nye løysingar for web og intranett Årleg dialogmøte med kvar av kommunane Under arbeid. Knyttet til denne er retningslinjer for bruk av sosiale medier i TFK. Under arbeid. Web planlagt lansert Intranett planlegges påbegynt høst 2012, ferdigstilles 1. halvår Det er i løpet av 1.tertial avholdt Mediestrategi vil foreligge innen sommeren Opplæring i strategisk bruk av medier, inkl. opplæring i bruk av sosiale medier starter høsten 2012 og vil være et gradvis og holdningsskapende arbeid som vil kreve en prioritert innsats fra fagredaktører og teamledere. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 5

6 Gjennomføre kommunikasjonstiltak for å få gjennomslag for prioriterte regionale saker Utvide Telemarksbarometeret med nye statistikkområde og marknadsføre verktøyet Innsyn Få integrert andre fagsystem som produserer arkivverdig dokumentasjon med sak/arkivsystemet. Elektroniske skjema på nett lagras direkte i sak/arkivsystemet. Opplæring i arkivrutinar, lovverk og bruk av sak/arkivsystemet for alle brukarar for betre kvalitet. dialogmøte med 17 av 18 kommuner. Kommunikasjonstiltak ifbm. Bypakke Grenland er til dels gjennomført (internt kickoff, kommunikasjonsstrategi), og er dels under arbeid. Lansert april 2012, markedsført i media gjennom egne presentasjoner til redaksjonene mai Disse punktene vil bli sett på i sammenheng med prosjekt helelektronisk arkiv. Opplæring pågår kontinuerlig når det gjelder sak/arkivsystemet og arkivrutiner. Når det gjelder lovverk/saksbehandling planlegges et eget saksbehandlerkurs. Bypakke Grenland er høyt prioritert kommunikasjonsmessig, med mange planlagte tiltak i Øvrige satsingsområder vil bli definert før sommar 2012 ifbm. revidert kommunikasjonsstrategi. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 6

7 Tiltak Status Prognose for 2012 Folkehelse Opplæring i nytt lovverk - Politikere - Administrasjon/leiing - Ansatte Folkehelseprofilene, informasjon, opplæring og bruk Forankring, implementering og rapportering av folkehelseperspektivet i planer, overordna dokumenter Etablere intern sektorovergripande folkehelsegruppe Pådrivar i ulike partnarskap, nettverk og ressursgrupper Avtaler med kommuner Arrangere konferanser, fagseminar mm for kompetanseoverføring og opplæring Vidareutvikling av ny web for folkehelse Forvalte ulike økonomiske insentiv tilskottsmidlar og Folkehelseprisen Utarbeide kompetanseplan for helsefremmande og førebyggande/folkehelsearbeidet Telemark, som del av fylkeskommunens kompetansestrategi Aktiv Senior Telemark Auka innsats mot seniorsatsinga og fysisk aktivitet for alle. Politikere: - Fylkestinget i oktober Fylkesutvalget i november Hovedutvalget kompetanse i mars 2012 I liten grad for administrasjon/leiing og ansatt Som planlagt Del av Telemarksbarometeret Regionalt planstrategiarbeid Dialog med kommuner Planlagt til hausten Som planlagt Innan Helsefremmende barnehager og skoler (HERES) og Aktiv Senior - stor deltaking frå kommunar Del av TFK felles arbeid Som planlagt meldingssak til FUTV mai Folkehelseprisen til hausten Ikkje kapasitet mogleg samarbeid med FM i forhold til deira oppdrag Som planlagt første halvår bl.a. fallforebyggende kurs, helse- og trivsel i eldre år, instruktørkurs sittedans, Tverrfaglig bevisstgjøring og samhandling i overordna styringsdok, samt etterspørring/ rapporteringsrutiner Evaluering av regionalt partnarskap til hausten Avtaler med enkelte kommuner Engasjementet prosjektleiar vert avslutta Ressursgruppe Aktiv Senior vert Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 7

8 Helsefremmande barnehagar og skoler (HEFRES): Videreutvikling av Telemarks modellen, fortsette det langsiktige, systematiske og heilskaplege arbeidet i regi av Folkehelseprogrammet. God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringstilhøve. Elevar som trivst på skolen og opplever meistring, vil lettare kunne konsentrere seg om læringsoppgåvene i skolen. (Tiltak i vgo se kap 2) Kost/nytte i eldresatsingen (Fredericiamodellen), Verdens Aktivitetsdag i Brekkeparken mm Som planlagt Ressursgruppe HEFRES Ressursgruppe friluftsliv samt fleire andre arbeidsgrupper også nasjonalt tverrfaglig avvikla Den gode skolehelsetjenesten 2 årig prosjekt med HDIR-midler Tiltak folkehelse innanfor vidaregåande opplæring Helsefremmande skoler (HEFRES) Som planlagt i hht prosjektplan Prosjektleder ansatt i 50 % stilling og arbeider (råd, veiledning, kompetanseheving) tett m/kommunene og i nært samarbeid med andre ressurspersoner på fylkesnivå, bl.a. elev- og lærlingeombudet, FM, Talenter for framtida, Sykehuset Telemark, BUP, samhandlingskoordinatorene i kommunereg Videreutvikling av Telemarksmodellen av HEFRES. God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringstilhøve. Elevar som trivst på skolen og opplever meistring, vil lettare kunne konsentrere seg om læringsoppgåvene i skolen. Forskningsbasert folkehelsearbeid i vgs kartlegging og videreutvikling - Oslofjordfondet Telemark + 3 andre fylker + (HIVE og NIBR) Gjere helsesøster meir tilgjengeleg og tilstades på skolane, samt at skolane har ei operativ skolehelseteneste. Den gode skolehelsetjenesten i gang (se kap 1) Helsefremmende dialog - gjennomført for halvparten av skolene Gjennomføres for alle vgs i løpet av året saman med elev- og lærlingeombudet Skolane skal gjennomføre minst eit program for psykisk helse. Nesten alle skulane bruker eit Etterspørres ved Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 8

9 forebyggende program for psykisk helse Helsefremmende dialog eller alternativt opplegg Skolane skal tilby elevane sunn mat med grovt og grønt og gradvis fjerne sukkerhaldig mat og drikke. Alle tilbyr grovt og grønt Få har fjerna sukkerhaldig mat og drikke Etterspørres ved Helsefremmende dialog Prosjekt Sunne kantiner igongsett med 2 piloter Skolane sine idrettsfasilitetar er opne for elevar i fritimar/pauser. Bare på få skular Etterspørres ved Helsefremmende dialog Skolane er i praksis tobakksfrie (røyk- og snusfrie) i samsvar med vedtak i fylkestinget. Varierande praksis Etterspørres ved Helsefremmende dialog Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 9

10 Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Videregåande opplæring. Tiltak Status Prognose for 2012 Fokusområde 1: Auka gjennomføring Karriererettleiing: Fortsette å arbeide for auka profesjonalitet av karriererettleiarar/ rådgivarar ved å tilby kurs og studiar. Det skal leggast opp til eit tettare samarbeid blant anna med Karrieresenter Telemark, og Plan for karriererettleiing i Telemark blir følgt opp. Partnerskapet for karriererettleiing i Telemark skal revitaliserast i eit samarbeid mellom NAV, kommunane og fylkeskommunen. Grunnkompetanse: Vidareføre fylkestinget sitt vedtak frå desember 2010 om å opprette eit Vg3 for elevar som har eit planlagt løp med grunnkompetanse som målsetting, knytt til ein av dei vidaregåande skolane i Grenland. Ei prosjektgruppe har utarbeidd eit konkret innhald for dette tilbodet, som no er etablert. Skoleåret 2011/12 vil gjennomførast som eit prosjekt med evaluering våren Ein reknar med at tilbodet vil gå over i permanent drift, sidan behovet for eit tilbod til denne gruppa er permanent. Talent for framtida: Delta i samarbeidsprosjektet Talent for framtida. I 2010 blei det gitt eit tilskott av regionale utviklingsmidlar på 0,8 mill kroner per år i 3 år til teoridelen. Her kan ungdom som er i tiltak gjennom NAV få ein dag med teoriopplæring per veke. Teoridelen er lagt til Skogmo vidaregåande skole, og hadde de første elevene inne i vårsemesteret I prosjektet Talent for framtida er det sett i gang mange delprosjekt. I 2010 blei Ungteam oppretta i eit samarbeid mellom NAVs kontor i Grenland og Oppfølgingstenesta. Hausten 2010 kjem det på plass to nye element i satsinga: Henvisningsteam, som skal jobbe med ungdom som har behov for hjelp frå fleire tenesteleverandører, og Praksissenter med mentor. Samarbeidet med Karrieresenteret videreutviklet. Det er laget en opplæringspakke i interesseutforskning der både rådgivere i u.skole/vg skole og OT deltar. Starter kurspakke knytta til faget utdanningsvalg for u.skoler. 7 lokale veilederutvalg hvor det foregår kontinuerlig kompetanseheving, bl.a. gjennom bedriftsbesøk. Tilbudet her Arbeidssenteret og er administrativt knyttet til Hjalmar Joh. Vgs. Ca. 15 elever deltar i prosjektet og ingen har foreløpig sluttet. To ungdommer har fått opplæringskontrakt. Teorienheten for å ta opp fag som ikke er bestått. Ungdommer (40 stk) som tar ett eller flere fag i vg. skole. Kortsiktig løp av Talenter for framtida avsluttes juni 2012, mens teorienheten videreføres(kr. 0,8 mill pr år) i regionale midler. Fortsette arbeidet med å revitalisere Partnerskapet for karriereveiledning. Det er behov for plass til langt fleire elever, men det er ikkje kapasitet til å ta inn fleire. Teorienheten fortsetter som planlagt. Ny GIV: Delta i Ny GIV, som er regjeringas nasjonale satsing på auka Delprosjektet FYR har blitt et tilskudd Prosjektene fortsetter med Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 10

11 gjennomføring i vidaregåande opplæring. Ny GIV er delt i to underprosjekt: Ny GIV - Overgangsprosjektet i Telemark, som tar sikte på å utarbeide eit samarbeidsregime der TFK og kommunane i saman gjennomfører tiltak for å styrke fråfallsutsette elevars mogelegheiter for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring. Det skal samarbeidast om å identifisere, kartlegge og følgje opp fråfallsutsette elevar. Dessutan vil intensivundervisning med vekt på lesing, skriving og rekning være kjerneområder innan Ny GIV. Tiltak av meir universell art, som høyrer under prosjektet Tett på, blir samordna med Ny GIV i den grad det er hensiktsmessig ved den einskilde skole. Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet har som mål å styrke og vidareutvikle samarbeidet mellom skolane, fagopplæringa, Oppfølgingstenesta og NAV. I prosjektperioden skal ein få på plass eit strukturert, samordna og målretta system for unge som står utanfor opplæring og arbeid. Sommar- og haustskole: Vidareføre sommar- og haustskolen. Dette er eit tilbod til elevar som enten har strøket eller som ynskjer å betre karakterane frå vidaregåande skole. Dette er det andre året med ei slik satsing. Interessa for tilbodet er stor og resultata har så langt vore særs bra. når det gjelder pedagogisk verktøy, som er i oppstartfasen og Gjennomføringsbarometeret er verktøyet for vise/måle resultater. I Oppfølgingsprosjektet har et av tiltaka vært sterkere oppfølging av elever som kan komme til å slutte (avklaringssamtaler) Arbeides med å etablere et NY GIV senter for å ta seg av elever som er i ferd med å slutte. Sommer- og høstskole er i planleggingsfase. utvidelse til alle kommunene i fylket. Prosjektet videreføres Høstskole gjennomføres Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 11

12 Tiltak Status Prognose for 2012 Fokusområde 2: Betre læringsmiljøet og læringsutbytte Klasseleiing; vidareføre kompetanseheving med fokus på læraren som leiar. Vektlegge kulturbygging, god planlegging av opplæringa og medbestemming, metodevariasjon, grensesetting (skape ro i læringsmiljøet) og felles forståing av lik praksis for alle lærarar på skolen. Pågår som planlagt med bruk av midler frå Kunnskapsløftet Fagopplæring; etablere rutiner for rettleiing og oppfølging av opplæringskontor og lærebedrifter ut frå funn/avvik i analysa av den årlige rapportering frå opplæringskontor, medlemsbedrifter og enkeltståande lærebedrifter. Drive systematisk skolering av prøvenemnder for å betre vurderingskompetansen. Etablere rutinar for drift av dei etablerte fagforuma. Etablere rutinar for dialog og samarbeidsmøter med opplæringskontora. Styrke opplæringa av alle faglige leiarar og instruktørar i bedriftene. Tett på; Telemark fylkeskommune har for ein toårsperiode fått midlar frå Utdanningsdirektoratet for å gjennomføre prosjektet Tett på. Det er etter søknad fordelt 3 mill kroner til dei vidaregåande skolane. Prosjektet skal styrke opplæringa for svake elevar, og Telemark har spesielt prioritert faget matematikk. Prosjektet avsluttas våren Ny Giv; er eit eksternt finansiert prosjekt som inneheld tiltak for å gjøre overgangen frå ungdomsskolen til vidaregåande skole lettare for utvalde elevgrupper. Prosjektet omfattar alt frå å skolere lærarar som deltar i prosjektet, organisere intensivundervisning, gi elevane moglegheiter for sumarjobb, overgangsmøter og samtaler med ny giv elever og foresatte, til gjennomføring av velkomstdagar. Tiltaka krev eit nært samarbeid mellom aktørane i prosjektet med utveksling av informasjon, kunnskap om elevgruppa og erfaringsutveksling av effekten av dei ulike tiltaka som blir sett i verk. Elevane i overgangsprosjektet slit ofte med lav motivasjon og har svake lese-, skrive og regneferdigheter. Disse elevane får intensiv opplæring i norsk og matematikk i siste halvdel av 10. klasse. Yrkesretting av fellesfaga inngår i ramme av Ny GIV Overgangsprosjektet etter føresetnadene i oppdragsbrev frå KD av Skoler med yrkesfaglege utdanningsprogram knyttas opp i eit nettverk som har som felles mål å utvikle opplæringa i fellesfaga slik at elevane på disse Gjennomført og videreutviklet årsrapport brukes som grunnlag for rettledning av bedrifter/okt. Prøvenemnder skolert Fagforum har innført rutiner for drift og prosjekt Løft yrkesfagene avsluttes vår Samarbeidsmøter med OKT er prøvd ut og det er etablert fast møteplass som videreføres. Var tenkt som del av NY GIV prosjektet men har ikke blitt prioritert i perioden. 3. og siste fase med kommunene i Midt og Vest-fylket. Utvikling av samarbeidsrutiner er hovedfokus første halvår Jfr. Avsnitt over Er tema på felles kursdager for skolene PULS-verktøy skal tas i bruk. Prøvenemnder skolert i 2011 og kvalitetsgjennomgang av prøvenemnds-arbeid skal være ferdig i Driftsform/mandat for Fagforum legges fram i sluttrapport. Opplæring faglige ledere og instruktører videreføres. Nye midler foreligger og Tett på blir videreført. Hovedfokus er prosjektplan for FYR(fellesfag, yrkesretting og relevans) og utvikling av NY GIV tilbudet i videregående opplæring Jfr. Avsnitt over Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 12

13 utdanningsprogramma i større grad opplever fellesfaga som relevante for det yrket dei sikter mot. Det skal utviklas undervisningsressursar nettbasert og andre, som kan ha direkte verknad på den undervisningssituasjonen lærarane er i både i klasserom og verkstad. Vurdering for læring; forsking dokumenterer at lærlingar/lærekandidatar og elevar får betydeleg økt læringsutbytte dersom dei deltar og har eit bevisst forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av læreprosessen. Dette gjeld særleg underveis i opplæringsløpet. Eit vesentleg mål med prosjektet er å fokusere på endringskultur hos aktørane i skole og arbeidsliv, slik at undervegsvurderinga blir relativt sett meir vektlagt enn sluttvurderinga. Tiltaket føresett at sluttvurderinga blir betre dersom undervegsvurdering blir gjort på ein god måte. Det er utarbeidd eigen tiltaksplan som er godkjent av fylkesmannen. Grunnkompetanse; tiltak for å gje elevar som ikkje kan forvente full kompetanse eit søkbart og næringsretta alternativ. Det er m.a. oppretta eit søkbart Vg3- gunnkompetanse for elevar som ikkje har fått opplæringskontrakt med bedrift etter Vg2-grunnkompetanse. Denne elevgruppa manglar karakterar i eit eller fleire fag, og dei har grunnkompetanse som målsetting. Det er leid eigne lokale og tiltaket starta opp i september Alternative opplæringstilbod; sommaren 2010 ble det gitt tilbod om sommarskole. Tiltaket var vellukka, og det vidareførast med både sommar og haustskole og fleire fagtilbod, m.a. med fellesfaga på Vg1, og Vg2 på yrkesfag og fag innan studieførebuande utdanningsprogram. Pågår som planlagt gjennom veiledning og alle de 6 prosjektskolene er delaktige selv om det varierer med hvor mange lærere som er involvert på hver skole. I de te lærebedriftene er det allerede et godt innarbeidet system for Vurdering for læring Eget Arbeidssenter med ca. 15 elever Sommar- og høstskole videreføres. Tilbudet med eget Arbeidssenter fortsetter, ca. 15 elever pr. i dag. Planlegger å involvere alle de videregående skolene i løpet av sluttfasen i prosjektperioden. Behov for å ta inn flere elever på Arbeidssenteret men ikkje kapasitet til utvidelse. Høstskole videreføres. Arbeidssenter fortsetter Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 13

14 Tiltak Status Prognose for 2012 Fokusområde 3: Kompetanseheving Kompetanseheving; Satse vidare på kompetanseutvikling generelt og etter- og vidareutdanning og digital kompetanse spesielt for lærarane på dei vidaregåande skolane. For at IT generelt, NDLA og nye digitale læringsarenaer skal bli ein naturleg del av læringsarbeidet i dei ulike faga. Pedagogisk bruk av IT; Entusiastiske fagpersonar på kvar skole vil være viktige pådrivarar i arbeidet med rettleiing i bruk av IT i undervisninga. Denne pilotordninga blir vidareført og arbeidet med å få til ein betre delingskultur og kollegabasert rettleiing blir intensivert. Samtidig skal det bli gitt tilbod om vidareutdanning innan pedagogisk bruk av IT for lærarane Verdien av leiing; Leiarane på dei vidaregåande skolane blir svært viktige i arbeidet med å iverksette den fagdidaktiske bruken av IT som ein naturlig del av undervisninga. Det er ikkje opp til den einskilde lærar å ta i bruk IT. IT er ein basiskunnskap i Kunnskapsløftet som alle elevar skal ha ferdigheiter i. Leiinga på skolane har ei viktig oppgåve i motivasjonsarbeidet og leiinga må saman med dei tilsette prioritere og sette i verk tiltak for å auke bruken av IT i arbeidet på eigen skole. Opplæring i klasseleiing i det digitale klasserom. Følger Handlingsplanen for kompetanseheving i fylkeskommunen og det satses på temaer, etter- og videreutdanning som har relevans til satsingene/tiltakene i LTP og MOB. Fem IKT piloter tilknyttet skoler skal igangsettes med faglig rettede oppgaver innen IKT. Disse skal være en ressurs for kunnskapsdeling for andre skoler. Det tilbys blant annet deltakelse på rektorskole for skoleledelsen og leiing er eget tema i Lederforum(rektorkollegiet) Nettopp gjennomført felles planleggingsdag på de vg. skolene, der IKT pilotene hadde programansvar og gjennomføring. Her var klasseleiing i det digitale klasserom tema. Handlingsplanen er under revisjon for neste periode Avhengig av at egen politisk sak vedtas i juni dette gjelder tildeling av en ressurs på 6 mill. til å dekke rest elev-pc, IKT piloter, kompetanseheving og politiske flyktninger uten rett. Fortsetter som planlagt med revidert Handlingsplan for kompetanseutvikling. Alle elever på VG1 skal få PC haust Skoleledelsen må sikre lærernes kompetanse for de som skal undervise elevene på VG1. Kartleggje årsaker til manglande sensorvilje på skolane. Ikkje gjennomført/prioritert Forventes gjennomført høsten 2012 Gjennomføre opplæringstiltak i samarbeid med bransjane. Gjennomføres fortløpende etter behov Som planlagt videre Tilby spesialkurs for bedrifter som skal ha lærekandidatar. Ikkje gjennomført Bør iverksettes haust 2012 Gjennomføre opplæringstiltak innan vurdering for medlemmer av Noe er gjort gjennom skolering Behov for ytterligere tiltak prøvenemnder. prøvenemnder kartlegges Gjennomføre hospitering i lærebedrifter for 75 yrkesfaglærarar. Er gjennomført Videre gjennomføring og søkt Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 14

15 midler sentralt Tiltak Status Prognose for 2012 Fokusområde 4: Utvikle gode samarbeidsarenaer Utarbeide forpliktande intensjonsavtaler med kommunane i Telemark der disse i sin innkjøpspolitikk legger til grunn at leverandører til kommunen skal være godkjent som lærebedrift. Etablere forpliktande samfunnskontraktar om dimensjonering, praksisopplæring og inntak av lærlingar/ lærekandidatar innafor privat og offentleg sektor. Vidareutvikle partnarskapssamarbeidet med BIS Production Partner og etablere dette med andre aktørar. Gjennomføre prosjektet Løft yrkesfaga for å etablere fagforum innafor alle utdanningsprogram. Kartlegge kommunane sine rekrutteringsbehov fram mot Prosjekt i samarbeid med KS, Fylkesmann, OKOS, Fagforbund er gjennomført og kartlagt rekrutteringsbehov En kontrakt er klar for signering innen Elektrofag. Fungerer som planlagt Prosjektet er i avslutningsfase og Fagforum etablert Prosjekt i samarbeid med KS, Fylkesmann, OKOS, Fagforbund er gjennomført og kartlagt rekrutteringsbehov Kartleggingen er utgangspunkt for å tegne intensjonsavtaler. Satsing sammen med NHO/LO gjennom Aksjon lærebedrift om å tegne 10 samfunnskontrakter i løpet av Enighet om å fornye og videreutvikle avtalen Fagforuma driftes videre Kartleggingen er utgangspunkt for å tegne intensjonsavtaler. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 15

16 Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Tannhelse Tiltak Status Prognose for 2012 Halde fram marknadsføringa og samarbeide med utdanningsinstitusjonane og drive målretta og offensiv rekruttering. Gjennomføre ulike tiltak for å nå resultatmåla. Overtannlegane har ansvar i sine distrikt for samarbeidsavtaler, intervall, tilfredsstillande tilbod til det frie klientellet osv. Dei har og ansvaret for at inntekta ligg på budsjettert nivå. (sjå resultatmåla over). Måla for god tannhelse er satt høgt for at tannhelsetenesta skal ha noko å strekkja seg etter. EPJ(Elektronisk pasientjournal) gjev oss god informasjon på kva for kommunar eller kva for område i byane som har dårleg tannhelse. Førebyggjande og helsefremjande tiltak vert sett inn og vil krevje kreativitet. Tannpleierane er særs viktig personell i dette arbeidet. Jobbe for å betre ressursutnyttinga gjennom å styrke kompetansen på økonomistyring og involvere leiinga på distriktsnivå i den samla styringa av tenesta. Følgje opp krava knytt til Norsk Helsenett, Helfo og datatryggleik. Kontrakt med Universitetet i Tromsø (UNN) er forlenga for vidare samarbeid. Rekrutteringstiltaka har hatt positiv effekt og talet på kvalifiserte søkarar har auka. Tilbodet til fritt klientell er tilfredsstillande, men inntekta ligg under budsjett. Konkrete tiltak med fokus på effektiv bruk av tid og riktig personal til riktig oppgåve er starta. Tannhelsa er blitt betre hos barn og ungdom. Rollane til tannpleierane vert styrka og relevante tannhelsedata skal brukast slik at dei som treng det mest blir prioritert. Dette vil føre til meir effektivt arbeid både på klinikkane og i den utadretta verksemda der helsefremjande og førebyggjande tiltak er viktigast. Fokus på økonomistyring har avdekt at fleire langtidsavtaler er sterke kostnadsdrivarar og arbeid med å endre desse er i gang. Samstundes har ein teke fatt i tiltak som kan auke effektiviteten i arbeidet på klinikkane. Fungerar godt. Telemark ligg langt framme i landsmålestokk på datatryggleik, bruk av tannhelsedata og IT i heile verksemda. Samarbeidet med UNN vil styrke faglig miljø og vil bidra til at Telemark fylke blir ein attraktiv arbeidsplass for tannhelsepersonell God fordeling av arbeidsoppgåver mellom ulike grupper av tannhelsepersonell og god styring med timeboka vil bidra til betre effektivitet Utadretta verksemd har vist seg veldig effektiv og vil bidra til mindre behov for behandling både hos tannpleiarar og tannlegar sjølv om resultata må sjåast i eit lengre perspekti. Redusere kostnader gjennom betre avtalar og auka inntekter gjennom betre effektivitet i klinikkarbeidet Betre prioriteringar og ressursfordeling gjennom bruk av relevante tannhelsedata Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 16

17 Rapportering tiltak Mål- og budsjett 2012, 1. tertial Regional utvikling Tiltak Status Prognose for 2012 Regional utvikling Utarbeide ny regional planstrategi med fylkestingsbehandling hausten Utføres av ansvar Utarbeide gode modellar for partnerskap og handlingsprogram for I løp med årshjultanken, presentert for I løpet av året utviklingsarbeid i Telemark. sjefsmøte april Få til breie og forpliktande partnarskap med deltakande aktørar både lokalt, regionalt og nasjonalt. Se over Cruise til Telemark: Grenland hamn/telemarksreiser/tfk. Clean north sea shipping; Teltek, Grenland hamn, Tfk. Markis: Tfk, Teltek, HiT, Grenland hamn Usa 2012: IN, Tfk, Skien kommune, Norsk skieventyr, Telemark 2.0, Norges skiforbund med fleire. Fjellregionsamarbeidet: Fleire fylker, mange kommuner i Telemark, Halde fram den gode dialogen frå planprosessane med dei regionale planane - utarbeide og igangsette handlingsprogram basert på regional plan for nyskaping- og næringsutvikling og reiseliv. årskonferansen 2012 i Morgedal Prosess som settes i gang etter sommer Få aktivitetane til utarbeiding av handlingsprogram inn i årshjulet. Kultur Regional kunnskapskultur Skisse lagd og enighet på tl nivå på avdelingen, presentert fro sjefsmøte april 2012 I løpet av året Starte opp etablering av ei ordning for privathistoriske arkiv i Politisk bestilling frå hovudutvalet i mai. Telemark. Gjennomføring i september. Sikre framdrift og fullfinansiering av Telemarks Historie (tre bind a Arbeidet er i rute. Det står att noko 400 sider og eit budsjett på 12.5 millionar kroner som skal kome arbeid med 2-3 større sponsorar. ut i 2014). Gjennomføre Fylkeskulturkonferansen, Kulturtorget (DKS), Er i rute og følgjer faste fristar i 2. halvår Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 17

18 Fagdagane for dei kulturansvarlege i kommunane og Temadag for festivalnettverket i Telemark. Sikre god kunnskapsformidling og overføring mellom dei 8 partnarane i Regionalpark Telemarkskanalen. Administrativ ressursgruppe og politisk vald styre på plass. Innovasjonsmiljø og samspillarenaer Utarbeide eit forprosjekt for nybygg for Telemark Museum og Teater Ibsen i Cellulosen på Klosterøya, og deretter søkje tilsegn om statleg investeringstilskot til både Porsgrunn Sjøfartsmuseet, det nye fellesmagasinet til Telemark Museum og Cellulosen. Arbeide for at Rjukanbanen får statleg knutepunktfinansiering (Kulturdepartementet).. Halde fram prosessarbeidet med å få industriaksen Notodden- Rjukan godkjent som verdsarv. Arbeide for eit positivt vedtak om statleg tilsegn på 24,5 millionar kroner til Bok- og Blueshuset på Notodden (totalramme 170 mill.). Bidra aktivt til etablering av eit nytt heilårsope industri- og kunstmuseum på Tinfos. Næringsvenleg offentleg sektor Samarbeide med Innovasjon Noreg om etablering av eit profesjonelt danseensemble, Grenland Dansekompani, ved den nye regionale scena for samtidsdans og folkedans. Vurdere den effekten TFKs delfinansiering av Sør-Norsk senter for rytmisk musikk og Sør-Norsk filmsenter har for frilans filmfolk og musikarar, busette i Telemark. Gjennom avtale og møteverksemd med Skien kommune er vi samde om å ikkje gå vidare med Cellulosen. Hovudsaklig grunna usikkert eigarskap i Teater Ibsen. Saka løyste seg og årlege statlege tilskot på minimum 5,5 millionar er på plass! Dette arbeidet er i rute, jamf. innspel frå team kulturminnevern. Solid merknad frå kulturkomiteen. Vert avgjort ved framlegg av satsbudsjett for 2013 i oktober. Finansiering på 12 er på plass, 2 mill. frå TFK og 2 mill. frå Telemark utviklingsfond. Er finansiert av TFK og Norsk Kulturråd i Etableringa vert avgjort i 2013 av Norsk Kulturråd/Innovasjon Noreg. Det vert dokumentert tilskot og god hjelp for den regionale filmbransjen i Telemark. Diverse internasjonale prosjekter innenfor blant annet vann og maritim sektor: Clean north sea shipping, Stratmos, Mariks, Low carbon region, Waterways for growth og Ikon. Tiltak Status Prognose for 2012 Attraksjonskraft Det vert arbeidd vidare med ei løysing for nybygg ved Telemark Museum Effekten av Sør-Norsk senter for rytmisk musikk vert gjennomført i desember Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 18

19 Arbeide for å få utarbeidd ein strategiplan for kunst og kulturformidling. Sikre eit eigarskap til Teater Ibsen som gjer at regionen får overført 22,5 millionar øyremerkte kroner til teaterformål og som gjer arbeidet til 25 tilsette målretta og sikkert. Samarbeide med Telemark Idrettskrets, kommunane og næringslivet om ein modell som gjer det enklare for unge idrettstalent i individuelle idrettar som er på veg mot nasjonale representasjonslag å bu, trene og ta utdanning i Telemark. Ligg inne som eit forslag i framlegg til rullering av regional planstrategi. Arbeidet er i prosess/forprosjektfase. Sannsynleg framlegg i hovudutval for kompetanse og kultur i november. Avklåring av eigarskapen vil ikkje skje før i I mellomtida har TFK auka årlege utgifter på ca kr ,- av di Tønsberg trekte seg ut og Larvik ikkje har kome inn Kulturminnevern Regional kunnskapskultur Auke kunnskapsnivået om kulturminne og korleis dei kan brukast ved å: o Sette i gang årlege dialogmøte med kommunane o Følgje opp regionale og lokale prosjekter o Halde kulturminnevernet sine heimesider på nett oppdatert Større fokus på utviklingsoppgåver som del av ei aktiv forvaltning av kulturminne. Formidling, tilrettelegging og kursing har stor eigenverdi. Det er avgjerande for kulturminnevernet si framtid at ein byggjer opp kunnskap og engasjement i befolkninga. Møte med Vinje, Tokke og Fyresdal er avholdt, men svært gode tilbakemeldinger. Vi følger opp regionale og lokale prosjekter kontinuerlig, men her avhenger arbeidsmengden vår i stor grad av progresjonen i prosjektet. Vi er i gang med dette gjennom arbeidet opp mot kommunene. Hjelpe til med internasjonale kontrakter vis a vis Unesco-relaterte attraksjoner. Forhåpentlig skal vi rekke å få gjennomført slike møter med flere kommuner. Det er vanskelig å anslå hvor mange flere slike møter vi vil holde, siden det vil avhenge av kommunene. Vår rolle i forhold til prosjektene ligger fast og vi vil følge opp med de ressursene som trengs. Innovasjonsmiljø og samspillarenaer Auke trykket på UNESCO-satsinga ved å: o Arrangere interne møter for administrasjonen i fylkeskommunen o Invitere fylkeskommunale politikarar og/eller administrative nøkkelpersonar med på tur til Tinn og Notodden o Utveksle erfaringar med Vestfold og andre som er i UNESCO-søknadsprosess Vi har prøvd å få i stand slike møter, men møtt en lunken holdning til det ifra administrasjonen. Det er avholdt felles utvalgsmøte med kultur- og næringsutvalget hvor Unesco var tema og turen lagt til Notodden- Rjukan. For adm så blir det fokus på Vi regner med å få i gang en slik møtearena, men det avhenger av at resten av adm i fylkeskommunen stiller opp. Vi vil følge opp henvendelser fra politisk hold om mer info, turer og annen info om Unesco. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 19

20 o Utveksle erfaringar med eksisterande tekniskindustrielle Unesco-stader o Hjelpe Notodden og Tinn med å utarbeide heimesider for prosjektet Setje i gang fredingsarbeidet av Bandakkanalen i Regionalparkprosjektet og søkje meir midlar til å kunne gjennomføre prosjektet. Involvering i utvikling av regionalparken. Unesco gjennom avdelingsturen mai. Erfaringsutveksling er en pågående kontinuerlig prosess. Hjemmesider for Unesco satsingen følger tempoet til Notodden og Rjukan og vi er i dialog hele veien. Arbeidet med Bandakkanalen er igangsatt. Det arbeides med å skaffe midler til fullføring. Erfaringsutveksling pågår kontinuerlig. Vil følge kommunenes tempo. Arbeidet med Bandakkanalen vil fortsette etter planen. Vi vil jobbe med å skaffe den nødvendige finansieringen for å fullføre prosjektet. Finansieringen må på plass så fort som mulig. Næringsvennleg offentlig sektor Lovpålagte oppgåver må prioriterast og gjennomførast på ein god måte. Teammedlemmene sin kompetanse må oppretthaldast og utviklast: minst 4 teammedlem bør dra på etterutdanning i Plan- og bygningsloven i løpet av Arbeide for å få utarbeidd ein overordna plan for kulturminnevern i Telemark. Ein slik plan vil synliggjere fylkeskommunen sin kulturminnepolitikk, samtidig som det vil gje grunnlag for ei samla og berekraftig forvaltning av kulturminna. Dette vil og gjera synleg koplinga kulturminnene har overfor næringsutvikling spesielt for bulyst og som ein viktig element i reiselivsprodukt. Søkje midlar til, og starte opp, tilstandsregistrering av allereie kjente arkeologiske kulturminne. Dette vil vere verdifullt for kommunane, grunneigarar og andre aktørar Arbeide for å auke tilskot frå Riksantikvaren til freda bygg og anlegg i Telemark, og prioritere oppfølginga av freda bygg og anlegg. Her oppfyller vi de lovmessige kravene. Vi gjør prioriterer disse oppgavene høyt. 4 teammedlemmer er i gang med dette kurset. Vi har involvert oss i denne prosessen, og gitt innspill om våre behov. I denne saken har vi arbeidet aktivt overfor Riksantikvaren for å finne midler, men det finnes per i dag ikke finansiering til arbeidet. Vi ønsker å finne måter å jobbe mer effektivt i disse sakene. Kurset fullføres i juni. Målsettingen videre er å få ennå flere teammedlemmer på tilsvarende kurs. Vi håper å få godkjenning for å sette i gang arbeidet med en slik plan i løpet av høsten. Det jobbes aktivt fra Riksantikvarens side ovenfor Md for å sikre finansiering til et slikt prosjekt. Vi støtter opp der vi har mulighet. Attraksjonskraft Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 20

21 Bidra til oppfølginga av Regional plan for reiseliv Auke andre aktørar sin kompetanse på kulturminnefeltet gjennom møter med kommunane, historielag, ha god kontakt med presse etc. Legge til rette for berekraftig bruk av kulturminne i attraksjonsskaping ved å o bidra i utarbeiding og oppfølging av handlingsprogramma knytt til dei regionale planane o Bidra med faglige innspel i reiselivsprosjekt Satse på Unescoprosjektet, som er svært viktig for Telemark som reisemål. Involvering i Telemarkskanalen som regionalpark, gjennom fredingsarbeidet og deltaking generelt. Fortsette samarbeidet med Statens Naturoppsyn, som held tilrettelagte kulturminnelokalitetar under oppsyn, og som utførar skjøtsel for fylkeskommunen på fleire av desse kulturminna. Vi forsøker å bidra der vi ønskes inn. Her er vi godt i gang. Dette er en oppgave vi forsøker å prioritere innenfor ressursene våre. Her bidrar vi når vi blir bedt om innspill. Per i dag er ikke pågangen i forhold til å involvere oss særlig stor. Faglige innspill er gitt i flere reiselivsprosjekt. Vi forsøker å sette fokus på Unesco i reiselivssammenheng, men vi er avhengige av at andre følger opp. Vi er involvert i regionalparken gjennom faglig rådgivning og prosjektet med fredning langs Bandakkanalen. Samarbeidet med SNO går videre Vi vil fortsette å bidra inn der vi ønskes med så fremt vi kan avse ressurser. Vi har som mål å fortsette å bidra overfor kommune, historielag osv, etter beste evne. Målet er å komme mer på banen i forhold til dette arbeidet. Dette vil vi følge opp videre. Vi må jobbe langsiktig med å synliggjøre Unesco for reiselivsaktørene. Vi vil jobbe for at kulturminnevernperspektivet blir mer sentralt i kanalarbeidet. Vi ønsker å videreføre samarbeidet med SNO. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 21

22 Tiltak Status Prognose for 2012 Internasjonalt Regional kunnskapskultur Deltatt i møter i NSC tematiske grupper Utvikle kompetanse på, og vere oppdatert på, internasjonale trendar og utviklingstrekk innanfor fylkeskommunen sine ulike ansvarsområde. ta aktivt del i NSC sine arbeidsgrupper Auke kompetansen om internasjonalisering i fylket og i den fylkeskommunale organisasjonen. gjennomføre seminar i samarbeid med IN og andre samarbeidspartnarar Byggje opp og ta i bruk system for sikring av høg kvalitet på gjennomføring av prosjekt vi bidreg til å setja i gang, samt sikrar dokumentasjon og synleggjering av resultata. evaluere prosjekt og andre tiltak ( seminar, prosjektsamlingar ). Seminar om internasjonalisering og oppfølgingsmøter etter våre intensjonsavtaler med Grenlandskommunene, Notodden og Maritimt Forum Sør-Øst. Oppfølging og rapportering av EU prosjekter vi deltar i. (Waterways for Growth, Waterways Forward, Trans in Form, m. fl. ) Deltatt på prosjektmøter og konferanser i regi av ulike prosjekt. Fortsatt møte i NSC tematiske grupper. Avvikle NSC sekretariatet i løpet av september/oktober. Internasjonalt seminar som del av lokalt Open Days arrangement. Oppfølgingsmøter i henhold til intensjonsavtalene. Oppfølging og rapportering av prosjekter. Deltakelse i prosjektmøter og konferanser. Innovasjonsmiljø og samspillsarenaer: Delta aktivt i europeiske organisasjonar som CPMR, NSC, AER, Euromontana m fl. klargjøre og følgje opp politiske innspel UNESCO Verdssarv- prosjekt har ein internasjonal dimensjon som må følgjast opp i samarbeid med andre partnarar og interne team ( sjå Kultur/ Kulturminnevern ). ta del i prosjektutvikling. Attraksjonskraft. Auke bruken av europeiske og andre internasjonale program på områder som er prioriterte i Telemark, samt EU/EØS-program i det regionale utviklingsarbeidet i samarbeid med ORE, interne og eksterne partnarar. Næringsvennleg offentleg sektor. Styrke prosjektarbeid som støtter opp under fylkeskommunen sine Deltatt/bidratt på CPMR styremøte i februar, arrangert NSC styremøte i februar, deltatt på AER generalforsamling mars og arrangert NSC lansering av Nordsjøstrategi i Europaparlamentet i mars. UNESCO se kultur Møter om ulike Europeiske program og EØS finansieringsordning. Møter med ORE. NOK i Internasjonaliseringstilskudd er tildelt til diverse initiativ og prosjekter. Oppfølgingsmøter mht intensjonsavtale med Maritimt Forum Sør-Øst. Følge opp de kommende årsmøter og styremøter i disse organisasjonene utover høsten. Bidra på European maritime days med utstilling. Følgje opp de ulike finansieringsordning. Møter med ORE. Oppfølging av prosjekter som har fått tilskudd. Oppfølgingsmøter mht intensjonsavtale med Maritimt Forum Sør-Øst. Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 22

23 prioriterte satsingar, samarbeide med kommunane, bransjeorgan og verksemder i utvikling og deltaking i europeiske program og prosjekt. Følgje opp partnerskapsavtaler med bransjeorganisasjonar og regionar. Møter om internasjonalisering med; ViG, Norner, IN, Tel-Tek. Arbeid med Midt-Vesten/USA 2012 prosjektet som retter seg mot næringslivet i Telemark, skolene og kultur organer. Utvikling og samarbeid om internasjonaliseringsstrategi mot 2020 for Porsgrunn vgs. Studietur for en delegasjon frå Seljord kommune til Loch Ness i Skottland for å se nærmere på et EU prosjekt samarbeid og å utveksle erfaringer og kunnskap mht næringsutvikling. Deltakelse på Waterways for Growth partnermøte i Belgia saman med Nome kommune og Drømmemila prosjektpartnere. Eget program for å lære om ny IKT teknologi som brukes i turisme sektoren i Roselare, BE. Europeiske koblinger gjennom forprosjektet Telemarkspadlern og internasjonalisering Et verktøy for å stimulere utvikling av vann aktiviteter langst kanalen. Eksisterende Interreg prosjekt følges opp, for eks. Tel-Tek (CO2 handling i Nordsjø regionen). Del-prosjektene utvikles i samarbeid med delprosjektansvarlige. Planlegging og forberedelser til delegasjonsreise i september. Rundbord møte med NHO, IN, Porsgrunn kommune, m.fl. i mai. Godkjenning av strategien. Planlegging av en workshop til høsten for alle vgs skolene. Porsgrunn vgs tar initiativet. Seljord kommune jobber med å få på plass 6 partnere frå Europa (Italia, Island, Norge, Sverige, Skottland, Romania eller Polen?) og utvikle en EU Culture Program søknad som vil fokusere på kultur rettet næring i samfunnsutvikling. Jobber videre med forprosjektet Internasjonalisering av Drømmemila. Oppfølging av forprosjektet med prosjektlederen. Kobling til våre Europeiske vannvei prosjekter. (Waterways for Growth og Waterways Forward) Tiltak Status Prognose for 2012 Nyskaping Statusrapportering tiltak Mål- og budsjett Vedlegg 1 til tertialrapport pr Side 23

Mål- og budsjettdokument 2012-2015

Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkestingets vedtak www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 INNLEIING... 2 1.2 SAMANDRAG... 3 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2013-2016

Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 SAMANDRAG... 4 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE ÅRSRAPPORT Årsrapport SIDE Innhold 2 Kilde: Norsk industriarbeidermuseum Industriarven på UNESCOs verdensarvliste I 2009 presenterte Norge byene Rjukan/Notodden og Odda/Tyssedal som kandidatområder til

Detaljer

www.telemark.no Årsrapport

www.telemark.no Årsrapport www.telemark.no Årsrapport 212 INNHOLD ORGANISASJON 2 Telemark fylkeskommunes årsrapport for 212 Ansvarlig utgiver: Fylkesrådmannen Redaksjon: Kommunikasjonsteamet Trykk og design: Reklamehuset Wera Svanemerket

Detaljer

Årsrapport. www.telemark.no

Årsrapport. www.telemark.no Årsrapport 211 www.telemark.no Innhold Fylkesrådmannes forord... 3 Organisasjon...4 Personal... 5-7 Folkehelse... 8 Videregående opplæring...9 Gjennomføring...1-11 Faglige resultater, læringsmiljø...12

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 1. tertial 2011 24. mai 2011 Fylkesrådmannen INNHOLD SAMMENDRAG 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2011 2 DR1FTSREGNSKAPET 2 INVESTERINGSREGNSKAPET 2 SEKTORVISE KOMMENTARER

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial. 25. mai 2010 Fylkesrådmannen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial. 25. mai 2010 Fylkesrådmannen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 1. tertial 2010 25. mai 2010 Fylkesrådmannen INNHOLD SAMMENDRAG 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2010 2 DRIFTSREGNSKAPET 2 INVESTERINGSREGNSKAPET 2 SEKTORVISE KOMMENTARER

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer