Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket"

Transkript

1 Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål etter 10.kl... 4 Norsk 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl... 5 Muntlig kommunikasjon... 5 Språk og litteratur... 5 Historie 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl... 5 Samnskunnskap 8,9,10-Kompetansemål etter 10.kl... 5 Musikk 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl... 5 Komponere... 5 Lytte... 6 Mussisere... 6 Spesielt for Samisk læreplan i grunnskolen 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl... 6 Musikk... 6 Norsk for elever med samisk som første språk... 6 Læreplan i samfunnsfag samisk... 7 Religion, livssyn, etikk 8,9,10-Kompetansemål etter 10.kl... 9 Kristendom... 9 Cirkumpolare urfolksreligioner... 9 Videregående skole... 9 Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama VG Medier og produksjon, felles programfag vg Medieproduksjon Læreplaner Norsk- Kompetansemål vgs1 studieforberedende vgs 2, yrkesfaglig Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon

2 Språk, litteratur og kultur Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Vg3-Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Samisk læreplan - Norsk for elever med samisk som førstespråk Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Læreplan Historie VG 2 og 3 studieforberedende Vg2-Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Vg3-Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Samfunnsfag- Kompetansemål etter Vg1/ Vg Utforskaren Individ, samfunn og kultur Politikk og demokrati Samfunnsfag Vg Samfunnsfag Vg NorskVg1 Vg 2: Norsk Vg

3 Undervisningsopplegget Med nytt blikk på joik og oppgavene som følger med, kan knyttes til mange forskjellige kompetansemål innenfor en rekke fag og linjer på ungdomsskole og i videregående skole. Her er en oversikt med forslag til hvilke kompetansemål opplegget kan ta utgangspunkt- eller forankres i. Ungdomsskole Valgfaget levande kulturarv Formål Utforskning Formidling Valgfaget hentar hovudelement frå mat og helse, kunst og handverk/duodji, musikk, men kan også hente element frå norsk/samisk, samfunnsfag og RLE Hovedområdet omfattar kartlegging og bearbeiding av kunnskap om eigen og andre sin kulturarv og historie gjennom aktivt å finne frem til ulike kjelder. Videre omfattar hovedområdet oppøving Hovedområdet omhandlar det å skape eigne uttrykk og produkt baserte på tradisjonar og handverk, som til dømes bygningar, gjenstandar, matrettar, musikk eller munnlege forteljingar. Hovedområdet inneber formidling av eigen og andre 3

4 av praktiske ferdigheiter med utgangspunkt i ulike tradisjonar sin kulturarv gjennom fremføring, marknad, utstilling, framsyning eller digitale medium Valgfaget sal og scene Skape Formidle Utvikle og formidle ideer til en Presentere en eller flere produksjoner for eller flere produksjoner publikum Samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger Samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig Utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål etter 10.kl Visuell kommunikasjon Design Kunst Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram Tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare Skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv Samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for t arbeid 4

5 Norsk 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl Muntlig kommunikasjon Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering Språk og litteratur Gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge Gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Historie 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv Presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine Samnskunnskap 8,9,10-Kompetansemål etter 10.kl Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar Gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme Gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn Musikk 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl Komponere Improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner Skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter 5

6 Lytte Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere. Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk. Mussisere Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk Spesielt for Samisk læreplan i grunnskolen 8,9,10- Kompetansemål etter 10.kl Musikk (det samme som for norsk læreplan + det som er nevnt under) Komponere Bruke elementer fra joike- og salmetradisjonen til å illustrere historiske ritualer, myter, hendelser eller fortellinger gjennom musikk Mussisere: Fremføre et repertoar av joiker og sanger og eksperimentere med å modernisere joik eller annen folkemusikk Norsk for elever med samisk som første språk Muntlig kommunikasjon Lytte til, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd tilpasset mottaker og formål 6

7 Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Presentere fagstoff med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Skriftlig kommunikasjon Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger Uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og mestre sentrale regler i formverket Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra ulike eksempeltekster Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Språk, litteratur og kultur Gjøre rede for bakgrunnen for at det er to offisielle språk i Norge, og diskutere hvordan norsk og samisk har påvirket hverandre Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film Reflektere over hvordan verdier, tenkemåter og forestillinger framstilles i norske og samiske tekster og oversatte tekster fra andre språk Læreplan i samfunnsfag samisk Utforskeren Bruke samfunnsfaglige begreper i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og bygge videre på andres bidrag Vise hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og sannhet 7

8 Reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved å hjelp av informasjon fra ulike digtale og papirbaserte kilder og diskutere kildenes formål og relevans Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger Skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegreper, begrunnede konklusjoner og kildehenvisninger Historie Finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv Presentere viktige utviklingstrekk ved samisk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og diskutere konsekvenser av fornorskningspolitikken for enkeltmennesker og samfunn Finne eksempler på politisk mobilisering og kulturell visualisering i samisk historie fra midten av 1900-tallet til i dag Samfunnskunnskap Gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning, demokrati og deltakelse betyr nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i skolen Gi eksempler på hvordan oppfatninger om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet kan variere i og mellom kulturer Gjøre rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme, og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme Utforske tradisjonskunnskap og drøfte hvordan tradisjonskunnskap kan videreføres i moderne sammenhenger 8

9 Religion, livssyn, etikk 8,9,10-Kompetansemål etter 10.kl Kristendom Gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Sápmi/Sábme/Saepmie, i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag Samtale om kristendommens betydning for samisk språk, kultur og samfunnsliv og drøfte kristne kirkers engasjement i samiske samfunn Cirkumpolare urfolksreligioner Gjøre rede for sjamanens plass i de fortidige samiske samfunnene, beskrive trommen og bruken av den Gjøre rede for noen religiøse ritualer i fortid og nåtid Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til sirkumpolare urfolks religioner Videregående skole Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama VG1 Musikk Dans Drama Beherske grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmen Beherske god tekstuttale Følge instruksjon og ledelse Planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår Utforske, utvikle og formgi egne bevegelser og uttrykk relatert til dansens grunnelementer Utføre grunnleggende bevegelsesprinsipper i sceniske danseformer Utvikle kroppsbevissthet og beskrive egne danseerfaringer Planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i dans inngår Bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet Utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster Observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk Planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår 9

10 Medier og produksjon, felles programfag vg1 Medieproduksjon Planlegge, produsere og presentere tekst, lyd, stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til trykte og elektroniske medier Bruke relevante metoder for kvalitetssikring av egen arbeidsprosess og eget produkt Bruke tidsmessig verktøy, programvare og annet teknisk utstyr på en forsvarlig måte Oppbevare råmateriale og bearbeidet materiale på en faglig forsvarlig måte Læreplaner Norsk- Kompetansemål vgs1 studieforberedende vgs 2, yrkesfaglig Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære å forstå gjennom og oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen. Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk 10

11 Bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv Kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner Skriftlig kommunikasjon Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den systematiske videreutviklingen av lese- og skrivekompetansen gjennom hele opplæringsløpet. Opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. Leseopplæringen skal samtidig bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver. Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker. Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål Skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster Tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv Bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster Vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler 11

12 Innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett Språk, litteratur og kultur Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, også med internasjonale perspektiver. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. I tillegg skal elevene bli kjent med tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i lys av impulser utenfra. Beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger Gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn Drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster Gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster 12

13 Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen. Lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner Presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet Formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen Skriftlig kommunikasjon Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den systematiske videreutviklingen av lese- og skrivekompetansen gjennom hele opplæringsløpet. Opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. Leseopplæringen skal samtidig bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver. Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker. 13

14 Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål Språk, litteratur og kultur Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, også med internasjonale perspektiver. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. I tillegg skal elevene bli kjent med tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i lys av impulser utenfra. Analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier Sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning Beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster Referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner 14

15 Vg3-Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte, tolke og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen. Lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet (f.eks intervju med Ylva). Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål Drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon Bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster Skriftlig kommunikasjon Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. Opplæringen omfatter den første lese- og skriveopplæringen og den systematiske videreutviklingen av lese- og skrivekompetansen gjennom hele opplæringsløpet. Opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve. Leseopplæringen skal samtidig bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver. Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i 15

16 tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige konvensjoner og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker. Orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid Bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon Uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster Bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning Språk, litteratur og kultur Hovedområdet språk, litteratur og kultur handler om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, også med internasjonale perspektiver. Elevene skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur, og få innsikt i hvordan språk og tekster har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk. De skal lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. I tillegg skal elevene bli kjent med tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i lys av impulser utenfra. Gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk 16

17 Presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster (for eksempel joiketekstene i Snefjord) Tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster Bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster Gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov Samisk læreplan - Norsk for elever med samisk som førstespråk Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og form Referere på norsk samiske muntlige tekster om saker knyttet til lokalsamfunnet Uttrykke seg med et variert ordforråd og god språkføring tilpasset formål og mottaker Drøfte faglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon Sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program Skriftlig kommunikasjon Lese et utvalg samtidstekster og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid Uttrykke seg med et variert ordforråd og god språkføring, og mestre sentrale språklige formkrav Skrive litterære tolkninger og retoriske analyser, kreative tekster og resonnerende tekster med utgangspunkt i norskfaglige tekster Skrive informative tekster, utgreiinger og drøftinger med klar hensikt, god struktur og saklig informasjon 17

18 Bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning Språk, litteratur og kultur Diskutere konsekvenser av fornorskingspolitikken i de samiske områdene Presentere et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original Bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sakprosasjangere Læreplan Historie VG 2 og 3 studieforberedende Vg2-Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Historieforståelse og metoder Hovedområdet historieforståelse og metoder handler om hvordan mennesker tenker forskjellig om fortiden, og hvordan dette kommer til uttrykk i fortellinger og i historiske framstillinger. Hovedområdet handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Kildekritikk, analyse av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer vektlegges. Sentralt er også hvordan historikernes valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted. Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet. Finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger Bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger Identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger Forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette 18

19 Samfunn og mennesker i tid Hovedområdet samfunn og mennesker i tid omfatter sentrale historiske fenomener og prosesser og trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv (for eksempel fornorskningsprosessen). I hovedområdet vektlegges kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser, både som individ og i gruppe. Gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet Gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer Vg3-Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Historieforståelse og metoder Hovedområdet historieforståelse og metoder handler om hvordan mennesker tenker forskjellig om fortiden, og hvordan dette kommer til uttrykk i fortellinger og i historiske framstillinger. Hovedområdet handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Kildekritikk, analyse av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer vektlegges. Sentralt er også hvordan historikernes valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted. Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet. Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger Bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale 19

20 Utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling Gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse Undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden Drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden (f.eks samefolkets dag 6.februar) Samfunn og mennesker i tid Hovedområdet samfunn og mennesker i tid omfatter sentrale historiske fenomener og prosesser og trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv. I hovedområdet vektlegges kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser, både som individ og i gruppe. Gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse (fornorskningen) Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet Gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945 Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken 20

21 Gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder (sametromma inkluderte kristne symboler) gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon Samfunnsfag- Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider med mål frå andre hovudområde. Hovudområdet handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar. Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt. Utforskaren omfattar òg formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfagleg kunnskap og kompetanse. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep Bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene Individ, samfunn og kultur Hovudområdet omfattar sosialisering, personleg økonomi, fleirkulturelle samfunn, religionen si rolle i kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handlar òg om likestilling, urfolk, etniske og nasjonale minoritetar, korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast, og kven og kva som påverkar ungdom i dag. 21

22 Mål for opplæringa er at eleven skal kunne Definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid Beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk Diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter outfordringar Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette Politikk og demokrati Hovudområdet omfattar det politiske systemet på alle nivå og velferdsstaten. Det handlar om dei politiske partia og kva som kan truge demokratiet. I dette hovudområdet blir det òg lagt vekt på samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne Gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar Diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold Diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar Gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet Samfunnsfag Vg1 Beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk Gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar 22

23 Samfunnsfag Vg2 Definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid Diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette NorskVg1 Vg 2: Bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster Gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn Drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster Norsk Vg3 Gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk Tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster 23

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 VGS

Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 VGS Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 VGS Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 gratis kulturtilbud fra Ostfold kulturproduksjon og Den kulturelle skolesekken I år har vi nok en gang gleden av å tilby alle

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: Zwei Leben Regi: Georg Maas Roller: Klara Manzel, Ken Duken, Devid Striesow, Liv Ullmann, Juliane Köhler, Julia Bache-Wiig, Sven Nordin, Rainer Bock Manus: Manus Georg Maas,

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken for videregående skole 2011/2012 Kulturmenyen for VGS Skoleåret 2011/12 vil bli preget av 10-års jubileet for Den kulturelle skolesekken (DKS) og Østfold kulturproduksjon. Østfold

Detaljer