Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 MØTEBOK 1/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 28. februar 2012 fra kl , Pilestredet 46, rom 301. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Mette Holme Ingeberg Morten Reksten Roger Fromreide Blanca Estela Braña de Hvidsten Agneta Bladh Kari Pahle Vidar Sannerhaugen Anette Marie Solli Ingen forfall Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø Torbjørn Eeg Larsen Tove Bull-Njaa Torill Erikson Anne Berit Faaberg STYREMØTE: Dagsorden: S-sak 1/2012 Meldinger til styret S-sak 2/2012 Strategi 2020 (Jnr. 12/1458) S-sak 3/2012 Etablering av uavhengig nettavis ved HiOA (Jnr. 12/1458) S-sak 4/2012 Budsjettfordeling for 2012 Fastsetting av strategiramme (Jnr.12/126) S-sak 5/2012 Rapport og planer (Jnr.12/981) S-sak 6/2012 Innstilling om utdanningskvalitet og pedagogisk kvalifisering Forslag til organisering av oppgaveområdene ved Pedagogisk utviklingssenter ved HiOA (Jnr. 12/951) S-sak 7/2012 Instruks for institusjonens daglige ledelse (Jnr. 12/1485) Konstituering Det var ingen merknader til innkallingen.

2 2 S-sak 1/2012 Meldinger til styret: Referatsaker: a) Møtebok fra styremøtet 8. desember 2011 b) Møtebok fra møte i studieutvalget 12. desember 2011 c) Referater fra møte i FoU-utvalget 18. nov d) Referat fra møte i det sentrale doktorgradsutvalget 15. nov e) Møtebok fra sentralt IDF-møte 19. januar 2012 f) Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 23. februar 2012 (Delt ut i møtet) g) Rapportering fra tilsettingsutvalg for professorer og dosenter høst 2011 h) Fullmaktssaker pr. 15. feb i) Høring Brev til Kunnskapsdep. 19. desember 2011: - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m - Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og i fagog timefordelingen Organisering av skoleåret på Vg3 - Forslag til endringer i privatskoleloven bestemmelser som åpner for å godkjenne private skoler som tilbyr små og verneverdige håndverksfag Orienteringssaker: j) Drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 23. feb. - Orientering i møtet k) Arealforhold HiOA Orientering i møtet l) Foreløpig regnskap for 2011 m) Arbeidet med administrative arbeidsprosesser Orientering i møtet n) Orientering om HiOAs akkrediteringssaker i NOKUT Orientering i møtet (Ph.d.-akkreditering Masterstudier) Brev fra NOKUT 20. feb. 2012: Avslag på søknad om akkreditering av ph.d.- studium i helse og samfunn (Delt ut i møtet) Brev fra NOKUT 20. feb. 2012: Vedtak om akkreditering Ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning (Delt ut i møtet) Brev fra NOKUT 20. feb. 2012: Akkreditering av mastergradsstudium i universell utforming av IKT (120 stp) (Delt ut i møtet) Brev fra NOKUT 21. feb. 2012: Akkreditering av erfaringsbasert mastergradsstudium i bibliotek- styring og ledelse (90 stp) (Delt ut i møtet) Brev fra NOKUT 18. jan. 2012: Vedtak om akkreditering av mastergradsstudium i økonomi og administrasjon (120 stp) Brev fra KD 17. feb. 2012: Etablering av masterstudium i økonomi og administrasjon (120 stp) (Delt ut i møtet) o) Samarbeid med AFI/NOVA Orientering i møtet p) Medarbeiderundersøkelse ved HiOA Orientering i møtet q) Foreløpig saksplan r) Andre meldinger Til pkt. f) Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 23. februar 2012 Assisterende direktør Torbjørn Eeg Larsen orienterte fra drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene 23. februar om de aktuelle styresakene. Referatet ble delt ut i styremøtet. Til pkt. k) Arealforhold oppdatering Assisterende direktør gjorde rede for hovedtrekkene i arbeidet som venter med flere store delprosjekter på arealområdet, jf informasjonen styret har fått om dette tidligere. Innflytting i Andrea Arntzens hus i Pilestredet 32 er det store prosjektet, der forsinkelser i byggearbeidet gjør at

3 3 innflytting for Fak. HF blir todelt, med første del i juli måned og siste del i oktober. Når Fak. HF har flyttet fra lokalene i Falbesgt. 5 kan dette bygget tas i bruk for bl.a. avlastning for Fak. LUI i P 52, slik at oppgraderinger i dette bygget kan påbegynnes. Det tredje prosjektet gjelder St. Olavs gt. 32/tidl. Kunstakademiet der bygget gradvis tas i bruk fram mot sommeren, bl.a. til studentformål. Ved Studiested Kjeller planlegges en del indre flytting i bygget iverksatt til sommeren. Det siste prosjektet gjelder bedre utnyttelse av de eksisterende undervisningslokalene og fellesaraealer for øvrig, slik at disse benyttes en større del av arbeidsdagen enn i dag. Styret vil bli holdt orientert om utviklingen på disse områdene. Til pkt. m) Administrative arbeidsprosesser Assisterende direktør orienterte om pågående arbeid med administrative prosjekter, i etterkant av fusjonen. To pilotprosjekter er satt i gang knyttet til hhv. timeplanlegging og rekrutterings-/tilsettingsarbeid. Planen er å lage en oversikt over mulige forbedringstiltak, lagt opp gjennom en brukerdrevet prosess. Rammeverk og prosess for de ulike prosjektene må gis tydelig forankring. Til pkt. n) NOKUT Akkrediteringssøknader Styret fikk oppdatert informasjon om akkreditering og etablering av flere studier, der det er sendt søknad til NOKUT/KD. Sakkyndig komité for ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er nedsatt og kommer på institusjonsbesøk mars. Det kom spørsmål fra styret om hva akkrediteringssøknadene krever av ressurser og arbeid i HiOA, jf at dette vil være ett kostnadselement med betydning ift. HiOAs universitetsstrategi. Høgskoledirektøren kommer tilbake til dette i neste styremøte. Til pkt. o) Samarbeid med AFI/NOVA Assisterende direktør gjorde rede for arbeid med denne saken, der den interne høringsfristen for rapporten som er lagt fram løper til 1. mars. Det er holdt et møte med KD. Departementet vil komme med en ny forskningsmelding i Et tettere forhold til eller sammenslåing med institutter kan være interessant, jf HiOAs strategi fram mot universitet. Relasjoner til instituttsektoren skal HiOA uansett ha. Forholdet til AFI/NOVA er uansett en viktig forskningsstrategisk sak for HiOA. Saken er satt opp til neste styremøte. Til pkt. p) Medarbeiderundersøkelse våren 2012 Assisterende direktør orienterte om den kommende medarbeiderundersøkelsen for hele HiOA. Saken skal drøftes med arbeidsmiljøutvalget 24. februar, før undersøkelsen gjennomføres i løpet av mars. S-sak 2/2012 Strategi 2020 (Jnr. 12/375) Som grunnlag for styrets drøfting innledet Trine Beate Elvebakken, Avd. SK, om arbeidet med posisjonering klargjøring av høgskolens identitet som del av strategiarbeidet i denne fasen. Fra styret var det flere innspill til hva HiOA bør definere som unikt i en strategi for institusjonen. De store og brede miljøene ved lærerutdanninga og helsefagene ble trukket fram, jf stikkordene «helse, velferd, læring», samtidig som flere mente at strategien må heves over enkeltutdanninger. Mangfolds- og innovasjonsperspektivene ble omtalt, og koplingen til regionens brede nærings- og samfunnsliv. Utvikling av studie- og arbeidsstedet HiOA er en viktig premiss. Fornyelse av profesjonene og praksisnær forskning er helt sentrale tema å ta med til det videre arbeidet, og se an hva som kan være viktige perspektiver for HiOA i HiOA må derfor ha både «a vision» - et

4 4 mål fram i tid - og «a mission», dvs. det man skal samle seg om og ha med seg som føring på vei mot målet. Rektor oppsummerte debatten og viste til at innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet. Det første vedtakspunktet ble deretter justert i samsvar med dette. Strategiplanen kommer til endelig behandling i styret i møtet 28. august. Enstemmig vedtak i samsvar med den justerte tilrådingen: I. Styret slutter seg til det strategiske grunnlaget som et utgangspunkt for det videre arbeidet med strategi 2020, med de merknader fra styret som framkom i møtet. II. Styret legger til grunn at strategiprosessen skal bidra til å tydeliggjøre HiOAs faglige profil og for å styrke den videre posisjoneringen av høyskolen både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. III. Styret ber om at det initieres prosesser for å løfte følgende tverrgående tema i det videre strategiarbeidet: 1. Profesjonskvalifisering 2. HiOAs dannelsesprogram 3. Urbanitet, interkulturalitet og mangfold 4. Framtidsrettede arbeids-, lærings- og vurderingsformer- e-campus 5. Innovasjon 6. Samhandling mellom fag og administrasjon 7. HiOA et godt studie- og arbeidssted IV. Styret slutter seg til framdrift i fase 2 med vedtak om ny strategisk plan for HiOA 28. august. Styret holdes løpende orientert om strategiarbeidet. S-sak 3/2012 Etablering av uavhengig nettavis ved HiOA (Jnr. 12/1458) 1. Det etableres en nettavis underlagt Redaktørplakaten. 2. Nettavisen organiseres direkte under styret. 3. Styret oppnevner et redaksjonsråd og vedtar en egen formålsparagraf for nettavisen. 4. Medlemmene i redaksjonsrådet utpekes av styret og består av redaktør, to ansatterepresentanter, et medlem fra styret, en representant fra relevant fagmiljø ved HiOA og en student. 5. Redaksjonen organiseres med en tilsatt redaktør som disponerer et frilansbudsjett vedtatt av styret. 6. Ordningen evalueres etter 2 års drift.

5 5 S-sak 4/2012 Budsjettfordeling for Fastsetting av strategiramme (Jnr.12/126) Rektor informerte styret om at HiOA har fått 5 mill. kr. i SAK-midler fra KD knyttet til integrasjonsarbeidet etter fusjonen. Styret vil få en tilbakemelding til neste styremøte om disponering av disse midlene. Det vil også bli avsatt insentivmidler under FoU-området. Av de ledige stipendiatstillingene er 12 nå fordelt, mens 15 gjenstår til styrking på satsingsområder. For førstelektorprogrammet pågår det også arbeid i regi av UHR. Dette må sjekkes ut i forhold til HiOAs eget program, og hva som skal skje videre på dette området. Styret godkjenner det vedlagte forslaget til felles strategiske tiltak og fastsetter rammen for strategiske tiltak for 2012 til kr S-sak 5/2012 Rapport og planer (Jnr.12/981) En oppdatert utgave av Rapport og planer ble delt ut i møtet. Denne utgaven vil bli sluttført etter møtet, før oversendelse til KD. Årsplandelen ble behandlet i desember, og justeringer etter dette er tatt inn. Fra styret var det spørsmål til hvordan internkontrollarbeidet legges opp. Økonomidirektøren viste til at de konkrete oppgavene løses, men at det først og fremst er dokumentasjonen av hva som faktisk gjøres som må bli bedre. Styret vil få tilbakemelding om dette. Det var spørsmål til om det har skjedd noen rokering av studier eller personale mellom de to studiestedene etter fusjonen. Høgskoledirektøren opplyste at studiet i atferdsvitenskap er flyttet fra Kjeller til Wergelandsveien 27. Dette er først og fremst fakultetenes ansvar å håndtere. På administrativ side har det blitt noe rokering av personer ut fra oppgaver og tilhørighet. Det var innspill til omtale av samarbeid med samfunns- og næringsliv, som burde styrkes noe. Det var også spørsmål til hvilke tiltak som er aktuelle for å øke publiseringsaktivitetene på FoU-området. Prorektor for FoU opplyste at dette omhandler flere tiltak som frikjøpsmidler for å sluttføre prosjekter, og frikjøp av mentorer som kan støtte andre for å fremme deres publiseringsarbeid. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus godkjenner rapportene om virksomheten i 2011 for HiO og HiAk og årsplan for HiOA for 2012.

6 6 S-sak 6/2012 Innstilling om utdanningskvalitet og pedagogisk kvalifisering Forslag til organisering av oppgaveområdene ved Pedagogisk utviklingssenter ved HiOA (Jnr. 12/951) Rektor viste til at dette er en viktig sak å avklare av hensyn til PUS oppgaveområder. Disse er anerkjente områder, men sårbare med den organiseringen man har hatt. Hun takket de medvirkende for innsatsen både med utredningen og i prosessen fram mot styrebehandling. Assisterende direktør gjorde rede for prosess og ulike modeller som er drøftet, slik at man nå ender med en noe annen modell enn foreslått i innstillingen. Koplingen til strategiprosessen blir viktig, jf at endringene skal iverksettes 1. juni. Det har vært viktig å få til en snarlig avklaring av hensyn til de som er berørt. De aktuelle lederne vil nå få ansvaret for å ta endringene videre og iverksette dem på en god måte. Fra enkelte i styret var det kommentarer til at man savnet bredere omtale av den innholdsmessige delen av PUS virksomhet, og at utredningen hadde mest preg av organisatoriske forhold. Det er viktig at de oppgavene som er klart faglige, jf. bl.a. e-læring, må ha faglig forankring også i fortsettelsen. Fakultetene må medvirke i arbeidet med basisopplæringen i UH-pedagogikk, men det er mer uklart hva som vil skje med førstelektorprogrammet ved HiOA, siden UHR også arbeider med dette. Forslagene kan støttes nå, så får man se nærmere på hva som bør bli permanent løsning fra Det er behov for faglig styrke på disse feltene. Ledelsen ved HiOA ble oppfordret til å arbeide aktivt med overgangen, slik at både miljøet og ressursene ivaretas på en god måte når endringene iverksettes. 1. En videreutvikling av oppgaveområdene ved PUS må forankres i strategi for universitetssatsing og gjennom den pågående strategiprosessen for Høgskolen i Oslo og Akershus. 2. Det etableres et språk- og skriveverksted på Læringssenter og bibliotek (LB) med både studenter og tilsatte som målgruppe. Her inngår satsingen på English for Academic Purposes og tjenester som i dag er knyttet til studieverkstedet. 3. Det etableres en eped enhet på Læringssenter og bibliotek som bygges opp i tråd med anbefalingene i utredningen fra delprosjektet ecampus knyttet til prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning (LAU). 4. Oppgaveområdet utdanningskvalitet og UH-pedagogikk overføres til Senter for profesjonsstudier (SPS) koplet til satsingen på fremragende profesjonsutdanning. Førstelektorprogrammet legges også til SPS, og vurderes videre med utgangspunkt i Universitets- og høgskolerådets (UHR) utredning om førstelektorkompetanse i forhold til kvalifikasjonsrammeverket. SPS får med dette et hovedansvar for å lede og koordinere det faglige utviklingsarbeidet på disse oppgaveområdene de kommende to år. På grunnlag av dette arbeidet vil det bli lagt fram et forslag til en permanent organisasjonsløsning innen 1. juli 2014.

7 7 5. Overføringen av oppgaveområdene ved Pedagogisk utviklingssenter til Læringssenter og bibliotek og Senter for profesjonsstudier skjer med virkning fra 1. juni 2012, i tråd med håndbok for omstilling ved HiOA. S-sak 7/2012 Instruks for institusjonens daglige ledelse (Jnr. 12/1485) Styringsmodellen som HiOA har er regulert av UH-lovens 10: 10-1 Rektor a) Rektor er styrets leder. Rektor har på institusjonens vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med dette. b) Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at et ekstraordinært møte innkalles Institusjonens administrerende direktør a) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomheten ved institusjonen, innenfor de rammene styret fastsetter. b) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for dette. c) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret. d) Direktøren er ansvarlig for den samlede økonomi- og formuesforvaltning. e) Direktøren har generell anvisningsmyndighet. Styret skal fastsette instruks for daglig leders ansvarsområder og fullmakter. Foreslått instruks bygger på UH-lovens bestemmelser samt stillingsbeskrivelsen for administrerende direktør. Styret slutter seg til det framlagte forslaget til instruks for HiOAs daglige ledelse. Oslo 12. mars 2012 Kari Toverud Jensen rektor Ann Elisabeth Wedø høgskoledirektør

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg Møtebok 06.05.2014 Møtebok 3/14 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 6. mai 2014 fra kl. 12.30 14.05, Pilestredet 46, møterom 301 Til stede: Kari Toverud Jensen, Anton Havnes, Ragnar Audunson,

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG. Onsdag 29. februar kl. 9.35-12.00 i Pilestredet, 1. etg.

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG. Onsdag 29. februar kl. 9.35-12.00 i Pilestredet, 1. etg. Til studieutvalgets medlemmer Dato: 22.2.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer