Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3."

Transkript

1 Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren Tidslinjer 1+2 Verden og Norge Historie Vg2/Vg3 Bokmål

2 2 Forord Innhold 3 Å bruke Tidslinjer 1+2 Innhold Nærbilde > > > > > > Perspektiver 56 Norge 204 Verden > > > og metoder Tidslinjer 1+2 dekker læreplanen i historie fellesfag for studieforberedende utdanningsprogram som gjelder for Vg2 og Vg3. Tidslinjer 1+2 er skrevet med tanke på å hjelpe leseren til å nå den kompetansen læreplanen legger til grunn, men siktemålet er også å gi en sammenhengende oversikt over historien fram til vår egen tid. Tidslinjer 1+2 er basert på lærebøkene Tidslinjer 1 og Tidslinjer 2. Tredelingen av kapitlene i «Nærbilde», hovedtekst og «Perspektiver» er ført videre og utformet slik at de kan leses separat. Det nye i Tidslinjer 1+2 er at innholdet er redusert, omdisponert og delvis bundet sammen på nye måter. I tillegg er noen deler nyskrevet. En slik samlet framstilling av historie for Vg2 og Vg3, som er tematisk orientert, kan åpne for nye tilnærminger til undervisning og læring i et fag hvor eksamen skal kunne omfatte emner fra begge årstrinn. Det har vært et mål å framstille historien bredt og i sammenheng, og å tydeliggjøre sentrale utviklingstrekk gjennom hele historien både når det gjelder politisk, økonomisk, sosial og kulturell historie. For å få til det har det vært nødvendig å begrense mengden av detaljer i framstillingen. Tidslinjer 1+2 er delt inn i seks perioder som hver tar for seg norges historie, europeisk historie og den øvrige verdenshistorie i separate kapitler. Kapitlene som tar for seg norgeshistorie har fått en blå grunnfarge til forskjell fra den grønne grunnfargen som markerer kapitlene med verdenshistorie. Hovedtanken bak strukturen i Tidslinjer 1+2 er å tilby tematiske lengdesnitt innenfor hver periode, og at historien om Norge med fordel kan leses med verden som bakteppe. Hver av de seks periodene kartlegger først utviklingen i Europa og verden, dernest følger framstillingen av utviklingen i Norge innenfor samme tematiske og kronologiske avgrensning. Dette åpner for tematiske tilnærmingsmåter og mer fleksibel bruk av boka. Den kan leses fra perm til perm, men det er også mulig å følge et enkelt tema sammenhengende over tid eller å behandle norgeshistorien eller verdenshistorien hver for seg. Innsikt i historien vinnes gjennom samspill mellom oversikts- og dybdestudier. Mens læreboka gir den nødvendige oversikten, kan lærerens undervisning inspirere til dypdykk som vekker elevenes nysgjerrighet og gir dem lyst til å forske videre i historien. Tidslinjer 1+2 inneholder tekster som hjelper elever og lærere i dette arbeidet. Målene i læreplanens hovedområde, historieforståelse og metoder, er dekket i 7 deler av boka som er markert med en brun grunnfarge. Tekstene gir en innføring i læreplanens mål, og følges opp med oppgaver som har en progresjon gjennom boka. Samtidig fungerer oppgavene som små dybde undersøkelser og støtter opp om viktige temaer som er behandlet i hovedteksten. Som supplement til læreboka finnes det også et nettsted som inneholder blant annet interaktive oppgaver, kartanimasjoner, videoklipp og en søkbar kildebase. Med de ulike komponentene håper vi at Tidslinjer sørger for et samspill der oversiktskunnskap, dybdekunnskap og historieforståelse og ferdigheter støtter opp om hverandre. Forfatterne og metoder 7 og metoder del Å dele historien inn i perioder Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. 11 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner Nærbilde De første menneskene Ut av Afrika Jegere og sankere Jordbruksrevolusjonen Åkerbruk Husdyr De første sivilisasjonene Elvekulturer Organisering og spesialisering Skriftspråk Metaller og handel Oppløsning og nye samfunn Oppgaver Perspektiver : Den greske og romerske antikken Nærbilde Hellas Den greske bystaten Athen Sparta Gresk kunst og kultur Filosofi og vitenskap Krig mot perserne og indre strid Aleksander den store og hellenismen Romerriket Republikken Romersk ekspansjon Fra republikk til keiserdømme Pax Romana Kultur, vitenskap og teknologi Den romerske familien Kristendommen Romerrikets fall Oppgaver Perspektiver : Norsk forhistorie Nærbilde De første menneskene i Norge Innvandring Det nye landet Steinalderen Jordbruket Bronsealder Bronsealdersamfunnet Bronsealdergården Kulturkontakt i nord Jernalder Nyrydding og gårdsdrift i jernalderen Høvdingsamfunnet Handel og kulturutveksling Samfunnsendringer Oppgaver Perspektiver og metoder del Å finne, vurdere og bruke historiske kilder Del 2: Ca : Middelalderen i Europa.. 78 Nærbilde Føydalisme Landsbyen Vasaller og len Stats- og kirkemakt Det bysantinske riket Pavekirken Frankerriket et kortvarig keiserrike i vest Frankrike og det tysk-romerske keiserriket. 86 Keisermakt mot pavemakt Kongemakten styrkes i Frankrike og England Korstogene Kampen om Jerusalem Korstog i Europa Korstogenes virkninger Den store katastrofen Pesten kommer til Europa Alle ble rammet «En katastrofal velgjører»? Oppgaver Perspektiver : Asia og Midtøsten i middelalderen Nærbilde Det kinesiske keiserdømmet «Verdens midtpunkt» Nye oppfinnelser Befolkningsvekst og økonomisk framgang Handel og byvekst Kina under mongolsk styre Ny storhetstid Stormakt på havet Slutt på flåteferdene Det mongolske imperiet En brutal krigsmaskin Fra verdensrike til sammenbrudd Den islamske verden En ny religion blir til Fra småsamfunn til en samlet arabisk stat Nye erobringer Strid om liv og lære Vitenskap og tenkning Indre strid og angrep utenfra Islam i Asia og Afrika Indiahavet som møteplass Oppgaver Perspektiver : Vikingtid og middelalder i Norge Nærbilde Plyndring, handel og bosetting Fire faser Hvorfor dro vikingene ut? Virkninger av vikingferdene Rikssamling Arven fra Harald Hårfagre Rikssamlingen fullføres Norge blir et kristent land Håkon den gode og Olav Tryggvason Olav den hellige Tro og dagligliv

3 4 Innhold Innhold 5 Fred og aktiv utenrikspolitikk Borgerkrigene ( ) Hvorfor kom borgerkrigene? Allianse med kirken og tronfølgelov Borgerkrigene tar slutt Storhetstid Norgesveldet Storhetstid for hvem? Samfunnet på 1200-tallet Kongedømmet Kirken Aristokrati og bønder Føydalisme? Byer Svartedauden Union Margrete Årsaker til Kalmarunionen Oppgaver Perspektiver og metoder del Å forklare et historisk fenomen Del 3: Ca : Det nye Europa tar form.160 Nærbilde Handel og byvekst Den europeiske handelsrevolusjonen Livet i byene Handelskapitalisme Kunst og kultur i renessansen Greske og romerske forbilder Bøker og kunnskap Den vitenskapelige revolusjonen Reformasjonen Luther og Calvin Religionskriger Endrede maktforhold Nye sjø- og kolonialmakter Osmanene og det bysantinske rikets sammenbrudd Det osmanske riket blir en verdensmakt. 175 Russland blir stormakt Den moderne staten Eneveldige stater En krigersk statsform Merkantilisme Opplysningstida Opplysningsfilosofer Det opplyste eneveldet Den engelske revolusjonen Deling av makten Oppgaver Perspektiver : Oppdagelser, kolonier og slavehandel Nærbilde Portugal som sjømakt Vasco da Gamas ekspedisjoner Makt med begrensninger Koloniseringen av Latin-Amerika Kristoffer Columbus Erobring av azteker- og inkariket Hvordan gikk det til? Storgods og sølvgruver Det nye kolonisamfunnet Brasil Sukker og slaver i Karibia Nybyggerkolonier i Nord-Amerika. 199 Europeiske bønder og afrikanske slaver. 200 Afrika i slavehandelens tid En svekket verdensdel Verden veves tettere sammen Trekanthandelen over Atlanterhavet Vinnere og tapere Et økologisk verdenssystem Oppgaver Perspektiver : Norge fra nedgang til vekst Nærbilde Reformasjonen blir innført i Norge Erkebiskopen kjemper mot reformasjonen.212 Det norske riksrådet blir oppløst Politikk mer enn tro Dansk kulturell innflytelse Kampen om Norden Eneveldet Sentralmakt og statlig styring Befolkningen i Norge Manntall og folketellinger Den samiske befolkningen Jordbrukssamfunnet Selveiere og husmenn Fiske Husstanden Ekteskap og seksualmoral Nye næringer Bergverk Sagbruk Trelasthandel og skipsfart Profesjonell handel og byvekst Mangesysleri, handel og bedre levestandard Oppgaver Perspektiver og metoder del Å studere en historisk person Del 4: Ca : Den industrielle revolusjonen Nærbilde Maskiner og effektivisering Fra hjemmeproduksjon til fabrikkdrift Kull, damp og jernbaner Hvorfor Storbritannia? Beskyttelse og kamp om markeder Slaveriet Den andre industrielle revolusjonen. 246 Ny teknologi og ny energi Ny organisering og finansiering Transport og kommunikasjon USA Kapitalisme og økonomisk liberalisme Verdensøkonomi Befolkningsvekst og utvandring Industrialiseringens sosiale virkninger Miljøproblemer og forurensning Et tydeligere klassesamfunn Lovgivning Oppgaver Perspektiver : Industrialisering og modernisering i Norge Nærbilde Industrialisering i Norge Storindustri fra århundreskiftet Kommunikasjonsutbygging Jernbane og dampskip Skipsfart Post og telegraf Det store hamskiftet Gamle og nye klasser Tydeligere klasseskiller Befolkningsvekst og flytting Til byen Til Amerika Oppgaver Perspektiver : Demokrati og nasjon Nærbilde Demokratiske revolusjoner Den amerikanske revolusjonen Amerikas forente stater Den franske revolusjonen Eneveldet og standssamfunnet avskaffes Menneskerettighetserklæring og ny grunnlov Krig og terrorvelde Napoleons Europa Nasjonen samles Europa i krig Uavhengighet i Latin-Amerika Reaksjon i Europa Ideologier Politisk liberalisme Radikalisme og sosialisme Konservatisme Nasjonalisme Opprør og revolusjoner Februarrevolusjonen Italiensk og tysk samling Samlingsprosessen Imperiene Det osmanske riket Østerrike-Ungarn Russland Politisk utvikling mot slutten av århundret Arbeiderbevegelsen Kvinnebevegelsen Demokratiet før første verdenskrig. 300 Oppgaver Perspektiver : Demokratisering og nasjonsbygging i Norge Nærbilde Danmark-Norge i krig Krig, blokade og nød Karl Johan Mot norsk selvstendighet Kristian Fredrik Riksforsamlingen på Eidsvoll Grunnloven av 17. mai I union med Sverige Det unge demokratiet Kampen om Grunnloven Bøndene kommer Lokalt selvstyre Februarrevolusjon på norsk Kampen om parlamentarismen Utvidet skolegang Bøndene organiserer seg Opposisjonen seirer En politisk revolusjon Nasjonsbygging Kampen for et norsk skriftspråk Nasjonalromantikken En nasjon for alle? Unionsoppløsning Oppgaver Perspektiver : Imperialismens tidsalder Nærbilde Europeisk ekspansjon Imperialisme i mange former Afrika Delingen av kontinentet Både samarbeid og motstand Kolonistyret Asia India Imperiets juvel Andre erobringer Kina Imperiet utvides En svekket stat Opprør Japan Latin-Amerika Oppgaver Perspektiver og metoder del Å foreta en problemorientert undersøkelse Del 5: : Krig og krisetid Nærbilde Fra maktbalanse til todeling Første storkrig på hundre år Verdenskrig? Krigens gang Krigens mål Krigsøkonomien Kvinner i krig Industri og våpenmakt Politiske følger Tyskland og Øst-Europa På ruinene av det osmanske riket Et mislykket fredsoppgjør? Økonomisk nedgangstid De ustabile 1920-årene Den store depresjonen New Deal i USA Europeernes maktposisjon utfordres Nasjonalisme i den arabiske verden Gandhi og kampen mot det britiske kolonistyret Splittelse og enhet i Kina Militarisme i Japan Oppgaver Perspektiver : Kommunisme og fascisme Nærbilde Kommunismen Oktoberrevolusjonen Verdensrevolusjonen som ikke kom Hvilken vei? Stalinisme Fascismen Ideologi Maktovertakelse Fascistisk diktatur Demokrati, kommunisme og fascisme Oppgaver Perspektiver : De vanskelige mellomkrigsårene Nærbilde Norge under den første verdenskrig. 404 Det nøytrale Norge Knapphet, dyrtid og regulering Økonomisk krise Forbudssaken Demokratiet utfordres Den revolusjonære arbeiderbevegelsen. 408 Fedrelandslaget og Nasjonal Samling Bedre tider Nygaardsvold danner regjering Økonomisk oppsving Hverdagsliv og fritid Husmødrene organiserer seg Utenriks- og forsvarspolitikk Tyskland går til angrep på Norge

4 6 Innhold Innhold 7 Oppgaver Perspektiver : Den annen verdenskrig.416 Nærbilde Verdensomspennende politisk krise. 418 Aggressive makter på frammarsj Forsoningspolitikk Krigsutbruddet Krigens gang Aksemaktene rykker fram De allierte på offensiven Moderne krigføring Nazistenes rasekrig Følger av krigen Sovjetunionen og vestmaktene Oppgaver Perspektiver : Det okkuperte Norge Nærbilde Tyskland angriper Norge Kapitulasjon eller motstand? Okkupasjonsstyret Demokratiet avskaffes Nasjonal Samling (NS) Jødeaksjonen Økonomi og dagligliv Motstandskampen Sivil motstand Militær motstand Utefronten Frigjøring Krigens fasit Oppgaver Perspektiver og metoder del Bruk og misbruk av historie Del 6: Etter : Øst og Vest Nærbilde Fra fredsslutning til kald krig To supermakter i konflikt Frontene fryser til i Europa Den kalde krigen blir global Koreakrigen og Cubakrisen Krigsfrykt og terrorbalanse Vietnamkrigen Sovjetisk invasjon i Afghanistan Avslutningen på den kalde krigen Den vestlige verden Økonomisk vekst Forbruk og nye problemer Protestbevegelser Høyrebølge og nyliberalisme Supermakten USA Lederposisjonen svekkes En vellykket smeltedigel? Vest-Europa: velferdsstat og samarbeid Velferdsstaten Økonomisk samarbeid Den europeiske union (EU) Japan fra ruin til økonomisk stormakt Øst-Europa: kommunismens vekst og fall Opprør og reformforsøk Sovjetunionens sammenbrudd Frigjøringsbølge Krigene på Balkan Det vanskelige demokratiet Oppgaver Perspektiver : Frigjøring og utvikling i den tredje verden Nærbilde Avkolonisering og nye nasjoner Afrika Kamp for frigjøring Den vanskelige selvstendigheten Kriser og kriger Sør-Asia Frigjøring og splittelse Stormakten India Kina Kommunistpartiet ved makten Hungersnød og kulturrevolusjon Kapitalisme under kommunistpartiets ledelse Latin-Amerika Militærdiktaturer og revolusjoner Krise og radikalisering Midtøsten Religion og politikk Kampen om oljen Israel og Palestina Forhandlinger og nye konflikter Kamp for en ny økonomisk verdensordning Tilbakegang og vekst Oppgaver Perspektiver : Velferd og mangfold Nærbilde Gjenreisning og økonomisk vekst Rasjonering, boligbygging, og industrireisning Modernisering og urbanisering Oljeeventyret Fra industrisamfunn til tjenestesamfunn. 520 Samfunnet endrer seg Velferdsstat og kunnskapssamfunn Mot et mangfoldig mediesamfunn Mot et flerkulturelt samfunn Kjønnsroller og familiemønstre Det politiske Norge Gerhardsen-epoken Nye politiske bevegelser Samene organiserer seg Høyrebølgen I den vestlige leir Norges forhold til Europa og verden Oppgaver Perspektiver : Inn i et nytt årtusen En truet planet Befolkningsøkning og forbruksvekst Byene vokser Mat og vann Den globale miljøtrusselen Klimatrusselen Globaliseringens tidsalder Økonomiske drivkrefter Teknologi og kultur Global vekst større ulikheter En usikker verden Internasjonal terrorisme Krig mot Afghanistan og Irak Risikosamfunnet «Det asiatiske århundret»? og metoder del Forestillinger om fortida Tidslinjer 1+2 og læreplanen Register Litteraturliste Bilder og illustrasjoner og metoder Hvordan blir historien til? Hvordan arbeider historikerne? Gjennom å arbeide med kompetansemålene til hovedområdet «og metoder» i læreplanen vil du lære mer om dette. Kompetansemålene er dekket i sju deler i denne boka: og metoder del 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Metodekurset integrerer arbeidet med de to hovedområdene i læreplanen: og metoder og Samfunn og mennesker i tid. Samtidig som du tilegner deg ferdigheter i metoder, utvider du historiekunnskapene. Temaene periodisering og kildearbeid kommer først i kurset, fordi disse er de viktigste redskapene til historikeren. Mot slutten av boka tar vi opp spørsmål knyttet til historie og identitet. Dette er emner som krever en større oversikt over historien. Til målene har vi lagd korte introduksjonstekster, som blir etterfulgt av oppgaver. Introduksjonstekstene forklarer sentrale begreper og arbeidsmetoder knyttet til faget, og følges opp med oppgaver hvor du får arbeidet praktisk med begrepene og arbeidsmetodene.

5 8 > > > > og metoder del 1 >>>> 9 > > > > og metoder del 1 Å dele historien inn i perioder Middelalderen Tidlig middelalder Fra læreplanen: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette.» Forandringer skjer gradvis. Derfor vil det alltid innebære en overforenkling av historien å dele den inn i perioder. Likevel gjør historikerne det. Hvorfor? En grunn kan være at selv om forandringer skjer gradvis, skjer de ofte ikke i et jevnt tempo. Mange og raske forandringer, det historikerne gjerne kaller brudd, markerer skillene mellom historiske perioder som er preget av stabilitet eller kontinuitet. Når historikerne skiller ut vendepunkter der det skjedde mange og viktige forandringer og tidsperioder preget av stabilitet, kan det hjelpe dem til å kunne forklare forandringer og til å se ulike samfunnsforhold i en større sammenheng. Ved å konstruere perioder skaper historikerne en oversikt som gjør det lettere å se de lange linjene i historien. Innholdsfortegnelsen til denne boka er også en periodisering av historien. Hver del er avgrenset med årstall og hvert kapittel tar for seg et avgrenset emne innenfor perioden. For å få en oversikt over historien og hvordan den er delt inn i denne boka kan innholdsfortegnelsen studeres. Er delene og periodene avgrenset slik du trodde? Finner du de ulike emnene i det tidsrommet du forventet? Tradisjonell europeisk inndeling Når historien deles inn i perioder, må det alltid gis en begrunnelse for hva som markerer begynnelsen og slutten på perioden og hva som er periodens særpreg. Begynnelser og avslutninger vil markere historiens vendepunkter. Vendepunktene vil være forskjellige avhengig av hvilket perspektiv historikeren legger til grunn. Alt ettersom historikeren velger å ta utgangspunkt i økonomiske forhold, menneskenes levekår eller i kulturelle eller politiske forhold, vil dette valget føre til helt forskjellige periodeinndelinger. Men et skille ligger fast, og det er skillet mellom forhistorie og historie. Vendepunktet, eller det som markerer overgangen fra forhistorie til historie er at skrift blir tatt i bruk og vi får skriftlige kilder. Denne overgangen kan du lese mer om på side 24, og inndelingen av forhistorien blir forklart på side 58. Historien fortoner seg helt forskjellig ut fra forskjellige ståsteder i verden. I Europa var andre verdenskrig en tid preget av kamp mot nazismen; i koloniene i Afrika og Asia kunne den samme perioden være preget av at kolonier frigjorde seg fra kolonimakten. Tradisjonelt er det europeiske historikere som har bestemt inndelingen i perioder. Det ser vi tydelig av tidsregningen, der Kristi fødsel vanligvis brukes som det avgjørende vendepunktet. Den tradisjonelle europeiske inndelingen av historien i perioder er en tredeling: Antikken 500 f.kr. 500 e.kr. Middelalderen Den nye tid 1500 Denne inndelingen setter Europa i sentrum, og vi sier derfor at den er eurosentrisk. Antikken ble regnet som storhetstida for den greske og romerske sivilisasjonen i middelhavsområdet. Vestromerrikets undergang på 400-tallet innebærer starten på middelalderen, som av europeiske historikere i ettertida har blitt sett på som en mindreverdig forfallstid mellom antikken og den nye tid (se side 96). Den nye tid blir regnet som en europeisk storhetstid, der de viktigste startpunktene var Columbus oppdagelse av Amerika i 1492 og Kopernicus verdensbilde fra 1543 med solen som sentrum. En mer detaljert utgave av den tradisjonelle periodeinndelingen kan se slik ut: Førantikken Antikken fram til 500 f.kr. 500 f.kr. 500 e.kr. Høymiddelalder Seinmiddelalder Den nye tid 1500 Tidlig nytid Moderne tid 1750 Samtid Tida med levende fortellere For en ikke-europeer vil en slik periodeinndeling virke meningsløs, fordi mange ikke-europeiske kulturer hadde sine storhetstider nettopp i middelalderen. Likevel er den tradisjonelle periodeinndelingen seiglivet, ettersom den har blitt benyttet over lang tid, og fordi det er historikere fra Europa og Nord-Amerika som har dominert historiefaget. (Se side 141 for norsk middelalder.) Alternative inndelinger Mange historikere har forsøkt å introdusere alternative periodeinndelinger som skal unngå å sette Europa i sentrum. Utgangspunktet for slike inndelinger har for eksempel vært geografiske områder med sterk kulturblomstring, noe som kommer til uttrykk i form av store riker, vitenskap, kunst og byggverk: Middelhavsområdets tid 500 f.kr. 200 e.kr. Indias tid Midtøstens tid Kinas tid Vest-Europas tid Nord-Amerikas tid 1945 I denne periodeinndelingen blir den perioden som tradisjonelt blir kalt for middelalderen, en tid da andre enn europeerne dominerte. Det har også blitt foretatt periodiseringer etter hvilke typer av sivilisasjoner som har vært dominerende: Jordbrukssivilisasjonenes tidsalder 3000 f.kr. 400 e.kr. Nomadenes tidsalder Sjøfarernes tidsalder 1500 Nomadenes tidsalder? Mongolenes erobringer fikk virkninger for store deler av verden. Nomadenes tidsalder kan kanskje høres overraskende ut som en periode, men den viser til at nomadiske sivilisasjoner i denne tida både erobret store riker og grunnla nye. Statene var ennå ikke sterkt nok bygd opp til å kunne stå imot angrep fra nomadiske rytterfolk. Folkevandringer i Europa utløste Vestromerrikets fall, og både araberne, mongolene og tyrkerne var opprinnelig nomadefolk som grunnla storriker i denne perioden. Vi legger merke til at i alle de tre periodeinndelingene ovenfor ligger et vendepunkt rundt 1500, da Vest-Europa utviklet seg til å bli en verdensmakt.

6 > > > > og metoder del 1 10 > > > > og metoder del 1 >>>> 11 Oppgaver 1 Periodeinndeling i Tidslinjer 1+2 a Studer innholdsfortegnelsen i denne boka og undersøk i hvilken grad periodeinndelingen passer til noen av inndelingene ovenfor. Hvorfor tror du år 1500 ikke er brukt som et vendepunkt i Tidslinjer 1+2? Ingressen til kapitlene kan være til hjelp. b Sett opp en periodisering for norsk middelalder ved hjelp av innholdsfortegnelsen og kapittel 3 og 6. Sammenlign din inndeling av norgeshistorien med inndelingen av europeisk middelalder slik den er satt opp på forrige side. Hvilke likheter og forskjeller finner du? 2 Inndelingen av historien i tidsperioder Denne oppgaven gir både oversiktskunnskap og danner et utgangspunkt for å reflektere over hvordan historiske perioder blir konstruert. Oppgaven egner seg best for samarbeid i grupper på 2 4 elever, men kan også løses individuelt. Ta kopi av denne siden og klipp ut kort av firkantene. a Legg kortene kronologisk (i tidsrekkefølge). b Diskuter hvilke av kortene som viser til historiske hendelser og fenomener, og hvilke av kortene som viser til historiske perioder. Hvilke av hendelsene markerer begynnelsen eller slutten på en periode? c Diskuter hva som særpreget de ulike historiske periodene. Jordbruksrevolusjonen Opplysningstida Sivilisasjoner Den kalde krigen Antikken 1. verdenskrig 2. verdenskrig Renessansen Imperialismen Columbus oppdager Amerika Vestromerrikets fall Islam blir grunnlagt Perserkrigene Eneveldet Det romerske keiserriket Den industrielle revolusjon Germanske folkevandringer Middelalderen Den nye tid Vikingtida Føydalisme Trekanthandelen Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. For ca år siden vokste verdens første sivilisasjon fram på elveslettene ved Eufrat og Tigris i dagens Irak. Det er vanlig å bruke ordet «sivilisasjon» om tidlige samfunn som hadde oppnådd et visst nivå av spesialisering og en viss størrelse. Når menneskelige samfunn når en viss størrelse, oppstår det et behov for regulering og lover. På bildet under ser vi den babylonske kongen Hammurabi som mottar loven fra solguden Shamash. Loven er risset inn på denne steinstøtten som franske arkeologer fant i oldtidsbyen Susa i 1902.

7 12 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner Nærbilde > > > Vi befinner oss et sted i Europa for ca år siden. En veldig isbre dekker det meste av Nord-Europa. Klimaet er kjølig, men sør for de enorme ismassene strekker sletter med næringsrikt gras seg så langt øyet kan se. Hit vandrer store flokker med mammuter hver sommer, og her samles også jegerne for å sikre seg kjøtt, huder og støttenner. I en iskløft ved kanten av den store breen kjemper en mammutflokk for livet. Det samme gjør mammutjegerne som har drevet dem dit ved å tenne på graset og vifte med fakler. Med enkle spyd forsøker de å ta livet av de verdifulle dyrene, uten selv å bli drept eller skadet. Nedenfor følger et utsnitt fra en fortelling om jakten. Vi går inn i fortellingen idet høvdingkvinnen Brecie tar livet av matriarken mammutenes gamle lederhunn. Et stykke unna står Brecies venninne Ayla og ser på. Hun har aldri vært med på noe slikt før: Den gamle hunnmammuten sank i kne, prøvde én gang å reise seg, men falt over på siden. Snabelen løftet seg enda en gang med en kraftanstrengelse for å blåse en advarsel, og så sank den langsomt, nesten yndefullt ned på bakken igjen. Brecie holdt et spyd mot hodet på det modige gamle hunndyret, roste henne for den tapre kampen og takket Store mor for offeret som gjorde at Jordens Barn kunne overleve. Brecie var ikke den eneste om sto ved siden av en tapper mammut og takket Moren. Små improviserte jaktlag hadde gruppert seg til samlet angrep på hvert dyr. Spydene de kastet, tillot dem å holde seg utenfor rekkevidden av støttennene, snablene og de tunge føttene på mammutene de hadde valgt seg ut. Men de måtte også passe seg for dyr som var offer for andre jegere i den trange fellen. Blodet som fosset fra sårede og døende dyr, smeltet isen i den halvfrosne grunnen, men frøs igjen i høyrøde sklier, så det var lett å miste fotfestet. Det var et rabalder uten like i iskløften, med jegernes skrik og mammutenes hyl, og de glitrende veggene forsterket og kastet tilbake hver eneste lyd. Da hun hadde sett på en liten stund, gikk Ayla løs på en ung hann med tunge støttenner som var lange og krumme, men fortsatt brukbare våpen. Hun satte det tunge spydet inn i den nye spydkasteren og prøvde å få den rette følelsen for våpenet. Spydet fløy fort og treffsikkert og traff bukhulen. Men med kraften i våpenet og styrken bak kastet, og uten andre som stod klar til å hjelpe, skulle hun heller ha siktet på et mer dødbringende punkt. Et spyd i magen drepte ikke med én gang. Han blødde kraftig og var dødelig såret, men smerten gjorde ham rasende og ga ham styrke til å gå løs på angriperen. Mammuthannen lot et truende trompetstøt skingre, senket hodet og dundret mot den unge kvinnen. Det lange skuddholdet hun brukte med spydkasteren, ga Ayla den eneste fordelen hun hadde. Hun kastet spydene fra seg og stormløp mot en isblokk. Men foten gled da hun prøvde å klatre opp. Hun slengte seg bak blokken akkurat idet den svære mammuten drønnet inn i den med all sin kraft. De massive støttennene kløvde den gigantiske blokken med frosset vann i to og smelte den bakover, så Ayla mistet pusten av slaget. Så skrek han frustrert og døende, og rev og slet i blokken i forsøket på å få tak i skapningen bakom. Med ett kom to spyd jagende rett etter hverandre og traff den olme mammuthannen. Det ene satte seg i halsen hans, og det andre knekte et ribben med slik voldsom kraft at det nådde fram til hjertet. Mammuten falt sammen i en haug ved siden av den kløvde isblokken. Blodet fløt ut av sårene og ble til dype, røde dammer som dampet, ble avkjølt og frøs på den kalde breisen. Ayla skalv fortsatt da hun krabbet fram fra blokken. Ayla og de andre mammutjegerne risikerer livet, men belønningen er tilsvarende stor. Nå har de mat for lange tider framover, og huder og knokler som blant annet kan brukes til å lage varme telt. Mammutjegerne har spesialisert seg på storviltjakt, men for å overleve må de utnytte alt de kan finne i naturen. For Brecie og Ayla finnes det ikke noe alternativ til denne livsstilen. Alle menneskene i deres verden utnytter naturen som jegere og sankere. Jaktscenen er hentet fra boka Mammutjegerne (Oslo 1987) av Jean M. Auel. Handlingen skal ha foregått i Europa for ca år siden. Forfatteren har bygd på teoriene til arkeologer og andre forskere, og studert funn av våpen og boplasser fra denne tida. I tillegg har hun selvsagt brukt sin egen innlevelsesevne og fantasi for å skape personene og handlingen i boka.

8 14 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 15 Utviklingen av mennesket År før nåtid 2 mill. 1,5 mill Homo erectus ut fra Afrika Det moderne menneske (homo sapiens) Homo sapiens ut fra Afrika og befolker verden I dette kapitlet skal vi først se hvordan mennesket som biologisk art har blitt til gjennom millioner av år, og hvordan det moderne mennesket Homo sapiens for rundt år siden begynte å spre seg fra Afrika til alle deler av kloden. I mesteparten av menneskehetens historie har vi vært jegere og sankere, men etter den siste istida begynte en overgang til korndyrking og husdyrhold. Dette regnes som et av de viktigste vendepunktene i historien, og fant sted for år siden. Deretter skal vi se hvordan jordbruksrevolusjonen la grunnlaget for de første byer og første statsdannelser eller sivilisasjoner der konger, prester, soldater og håndverkere kunne leve av matoverskuddet som fastboende bønder produserte. Dette var en utvikling som først fant sted utenfor Europa, og vi skal derfor hente eksemplene fra Midtøsten, India og Kina. Et fellestrekk var at det ble større forskjeller mellom vanlige folk og deres politiske, religiøse og militære ledere og mellom menn og kvinner. Om dette var en utvikling mot noe bedre for menneskeheten og for naturen, kommer an på øynene som ser. Dette spørsmålet vender vi tilbake til i siste del av kapitlet. EUROPA Sahara AFRIKA Det moderne menneskets vandringer MIDT- ØSTEN SØR- ASIA Opprinnelsen til det moderne mennesket SENTRAL- ASIA KINA JAPAN AUSTRALIA ØYENE I STILLEHAVET 1500 NEW ZEALAND 1000 ALASKA NORD-AMERIKA SØR-AMERIKA Utviklingen av sivilisasjoner Jordbruksrevolusjonen begynner i Midtøsten Sauer og geiter temmes Kveg temmes Første sivilisasjoner i Mesopotamia Egypt samles under én leder Sivilisasjon med storbyer ved Indus Tidlige skriftsystemer med bilder og tegn i Egypt og Mesopotamia Bronseproduksjon i Midtøsten Mesopotamia samles under én leder Nordkinesiske kongedømmer Kinesisk skrift Bokstavskrift i Midtøsten Jernproduksjon i Lilleasia Byene ved Indus forlates De første menneskene Selv om Ayla og de andre mammutjegerne er oppdiktede personer, kan fortellingen om dem si noe om livsvilkårene for menneskene som levde på jorden for år siden: De måtte kjempe hardt for å skaffe seg mat og for å overleve i et ofte kaldt og ugjestmildt miljø. Men de var i stand til å lage gode våpen og varme klær. De kunne også gjøre opp ild og bygge seg lune bosteder. Vi kan derfor si at de behersket det miljøet de levde i. På denne tida hadde de også utviklet språk, abstrakt tenkning, selvbevissthet og evne til problemløsing, slik at ferdigheter og kunnskaper kunne bringes videre til neste generasjon. Dette er egenskaper som er typiske for moderne mennesker, og som er resultat av en langvarig utvikling eller evolusjon. Denne utviklingen kan forskere følge ved å undersøke funn av forskjellige redskaper som ble brukt av de tidlige menneskeartene. Større ferdigheter i å lage og bruke avanserte redskaper vitner om økende kunnskapsformidling, kommunikasjon og kultur. Ettersom språkutvikling og evnen til å løse problemer ofte knyttes til hjernens størrelse, har også utviklingen av hjernehulrommet i gamle hodeskaller blitt brukt til å kartlegge menneskets utvikling. Ut av Afrika Fra 2,5 millioner år tilbake har vi funn fra Afrika etter skapninger som har brukt enkle steinredskaper. De var kortvokste og hadde et hjernevolum som neppe Utvandringen var mer enn halvparten av det vi er utstyrt med. Da disse skapningene begynte å gå på to bein, ble det mulig for dem å bruke armene til noe annet, som for eksempel å bære hjem jaktbyttet. Det var medlemmer av denne arten Homo erectus som for 1,5 til 2,0 millioner år siden utvandret fra Afrika til Europa og Asia. Her utviklet de seg videre til nye arter i møte med forskjellige omgivelser. Men etter hvert døde alle disse artene ut. Den av våre nærmeste slektninger som holdt ut lengst, var trolig neandertalerne, som levde i deler av Europa fram til for år siden. Neandertalerne, som hadde spesialisert seg på storviltjakt, ble utkonkurrert av en ny art: Homo sapiens våre direkte formødre og forfedre. Sannsynligvis var de mer allsidige enn sine forgjengere, lagde flere redskaper og skaffet seg et mer variert kosthold. Hvor kom så de menneskene fra som utkonkurrerte neandertalerne i Europa? Igjen må vi tilbake til Afrika, der forskere kan følge evolusjonen gjennom hundretusener av år i retning av større hjernevolum, bedre redskaper og evne til å tilpasse seg skiftende klima. Et viktig steg på denne veien var bruken av ild, som blant annet gjorde det lettere å tilberede næringsrik mat. Selv om en god del fortsatt er uklart, har forskerne blitt stadig mer overbevist om at vi alle stammer direkte fra de menneskene som hadde utviklet seg i det nordøstlige Afrika for ca år siden. Da hadde de nådd så langt at det seinere ikke har skjedd vesentlige forandringer med hensyn til utseende og hjernevolum. Hvis vi hadde kunnet se en av dem med moderne klær og frisyre, ville vi neppe ha stusset noe særlig. Derimot hadde de nok ikke utviklet sine språkferdigheter fullt Kartet viser det moderne menneskets vandringer. Kartet tar utgangspunkt i teorien om at det moderne mennesket hadde sin opprinnelse i Afrika, og derfra vandret ut til alle verdensdeler. Tallene viser antall år før nåtid. Mange av tidfestingene er svært usikre. Særlig er forskerne usikre på når det moderne mennesket nådde det amerikanske kontinentet.

9 16 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 17 Jaktscene slik den er framstilt på et forhistorisk hulemaleri i Cavalls, Spania. ut, heller ikke evnen til å skape musikk, kunst og andre kulturelle uttrykk. Dessuten var deres kommunikasjon med andre mennesker og deres måte å oppfatte verden på fortsatt et godt stykke fra det vi vil kalle «moderne». I mesteparten av sin levetid har Homo sapiens bare bodd og utviklet seg i Afrika. Den store endringen fant sted for år siden, da enkelte grupper begynte å utvandre til andre verdensdeler. Kanskje hadde det sammenheng med at klimaet forandret seg, slik at det ikke ble like lett å jakte på storvilt og leve på savannene. Når denne utvandringen etter hvert medførte at alle deler av verden ble befolket med mennesker, var det også fordi istida gjorde at flere av dagens havområder var frosset igjen. Slik var det for eksempel mulig å følge mammuter, moskuser og annet storvilt over fra den sibirske tundraen til Alaska på det amerikanske kontinentet, der Beringstredet går i dag. Ved hjelp av overlegen intelligens og teknologisk dyktighet trengte det moderne mennesket alle andre arter til side. Ofte skjedde det i kamp om det samme territoriet og det samme storviltet. Når den ene etter den andre av menneskelignende arter ble borte, kan det også ha sammenheng med at de ble hardt rammet av et katastrofalt vulkanutbrudd på Sumatra for ca år siden. Det la store områder i Asia under aske, og en «vulkansk vinter» senket temperaturen med mange grader over hele verden. Mennesker på vandring til nye områder viste stor evne til å tilpasse seg klima og nye muligheter til å skaffe seg mat. Tilpasningen har satt spor etter seg i hudfargen, der behovet for å beskytte seg mot ultrafiolett stråling fra solen avgjorde hvor mørk huden ble. Ulikheter i hudfarge, språk og kultur førte imidlertid ikke til endringer av betydning i det genetiske materialet som menneskene har felles. Ut fra et slikt grunnlag er det derfor umulig å dele Homo sapiens inn i forskjellige raser. Jegere og sankere I flere titalls tusen år levde alle mennesker som jegere og sankere. De jaktet, fisket, samlet bær, nøtter, frø og spiselige planter. Redskapene de brukte, var av stein, tre og bein, klærne ble lagd av skinn. De levde på forskjellige måter, alt etter klima og naturressurser. Derfor var det store variasjoner i levemåte mellom inuitter i Alaska, urfolk i det tropiske Afrika, kanofiskere på stillehavsøyene og de europeiske mammutjegerne vi møtte i innledningen til kapitlet. Disse folkene har ofte vært undervurdert fordi de ikke hadde noe skriftspråk, men de viste ofte en imponerende kunnskap om sitt nærmiljø. For å overleve var det nødvendig å kjenne til hvordan dyr, fugler og fisk forflyttet seg, hvilke planter som var spiselige og hvordan været endret seg. Selv om jegerne og sankerne var nomader, betydde det ikke at de streifet rundt på måfå. Nærmere vår egen tid forteller også funn fra boplasser om stadig mer effektive våpen, slik som pil og bue og kastespyd. I funnmaterialet fra slike boplasser finnes tegn på religiøse forestillinger i form av gravlegginger. Pyntegjenstander, musikkinstrumenter og hulemalerier tyder på at de også var drevne kunstnere, blant annet finnes år gamle hulemalerier i Nord-Spania og Sør-Frankrike. Et fellestrekk for jegere og sankere var at de ikke hadde så mange barn. Under vandringene var det vanskelig å bære med seg mer enn ett lite barn om gangen, og det var nødvendig å bevege seg over store avstander for å skaffe mat. Fordi det ikke fantes melk eller korn til å lage grøt av, var småbarna også avhengige av morsmelk i flere år. Vi vet at så lenge en mor dier, er hun mindre fruktbar enn ellers, også av den grunn ble det født færre barn. I de små jeger- og sankergruppene var det vanlig å dele på maten. Og siden det ikke var så lett å frakte med seg eiendeler, var det bare små sosiale forskjeller mellom folk. Ettersom det ikke bodde så mange mennesker på samme sted, og fordi de levde spredt og høstet av det naturen ga, var inngrepene i miljøet beskjedne. Med et moderne uttrykk kan vi si at jegerne og sankerne satte et lett økologisk fotavtrykk etter seg. Men det hendte at jakten kunne gå hardt ut over enkelte dyrearter. Det er for eksempel grunn til å tro at utryddelsen av storvokste arter som det ullhårede nesehornet og mammuten, skyldtes hardt jaktpress fra menneskene. Men disse artene forsvant omtrent samtidig med at isen smeltet etter siste istid, så det varmere klimaet kan også ha spilt inn. Jordbruksrevolusjonen I mesteparten av menneskenes levetid har folk levd av det de kunne fange, fiske og sanke. Dette er en livsform som har vist seg svært levedyktig, og fortsatt finnes det mindre grupper av mennesker som lever på denne måten. Opp gjennom tidene har det skjedd store klimaforandringer, der kaldere og varmere perioder har vekslet. Da det for om lag år siden var slutt på den siste istida, tørket enkelte plantevekster ut på grunn av at det ble varmere i været, og det ble mangel på storvilt. De som bodde i områder der det skjedde, var derfor nødt til å ta naturen i bruk på nye måter for å kunne livnære seg. Vi har sett at mange forskjellige plantevekster utgjorde en viktig del av kostholdet for jegere og sankere. Der det var god tilgang på mat, kunne de bli boende på samme sted i lengre tid om gangen. Men dette kunne også føre til mer press på naturressursene, og det må ha oppstått et behov for å dyrke og videreutvikle nye planter, for eksempel kornplanter. Det var i områder med god jord, tilgang på vann og stadig lengre vekstsesonger at overgangen til jordbruk først fant sted. Aller først ute var det området som er kalt «den fruktbare halvmåne» i Midtøsten, og herfra bredte jordbruket seg videre til Europa. Men også i andre deler av verden oppsto ulike former for jordbruk, uavhengig av utviklingen i Midtøsten. Det skjedde flere steder i Asia, Afrika, Sør- og Nord-Amerika og i høylandet på Ny Guinea for mellom til 5000 år siden. Utviklingslære og evolusjon Før den britiske naturviteren Charles Darwin presenterte sin utviklingslære i boka Om artenes opprinnelse i 1859, trodde mange at dyr og mennesker ble skapt ferdig utviklet. Ifølge enkelte tolkninger av Bibelen skal det ha skjedd en gang for bare om lag 6000 år siden. Darwins vitenskapelige studier sannsynliggjorde derimot at det hadde foregått en langvarig utvikling over millioner av år, som var styrt etter et bestemt prinsipp den naturlige utvelgelse. Ifølge en slik evolusjon ville de skapningene som var best tilpasset miljøet, overleve og føre sine gener videre. De som ikke fungerte så godt, ville dø ut. Egenskaper som gjorde det lettere å overleve, ville dermed forsterkes. Over lang tid kunne en slik utvikling føre til at nye arter oppsto, slik som vi har sett at til fellet var med Homo sapiens. Det finnes fortsatt dem som trekker utviklingslæren i tvil, mest på religiøst grunnlag. Men innenfor vitenskapen er den allment akseptert. Undersøkelser viser at det også er tilfellet for de fleste nordmenn.

10 18 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 19 Nord- og Mellom- Amerika (For ca år siden) Tomat, mais, skvåsj, avokado, bønner Kalkun Kilde: Crosby Jordbruket Sør-Amerika (For ca år siden) Potet, søtpotet, bomull, pepper, ananas Lama, marsvin Kartet viser opphavssted for noen viktige kulturplanter og tamdyr, og ca. når jordbruket oppsto i de ulike regionene. Enkelte planter og dyr er nevnt flere steder. Dette viser at disse sannsynligvis ble dyrket/temmet på flere steder uavhengig av hverandre. Figuren viser sannsynlig befolkningsutvikling de siste årene. Befolkning i millioner Midtøsten (For ca år siden) Bygg, hvete Geit, sau, kveg, gris, esel, kamel, hest Afrika (For ca år siden) Hirse, durra, vannmelon Kveg «Den fruktbare halvmåne» Kina (For ca år siden) Ris, soyabønner Gris, høns, vannbøffel Sørøst-Asia (Datering uviss) Sukkerrør, appelsin, sitron, ris Gris, høns I Midtøsten var det mest forskjellige bygg- og hvetesorter som ble «temmet», mens mais var viktigst i Mexicodalen, ris mest utbredt i det sørlige Kina og hirse og jams vanligst i Afrika. Forandringene i folketall og levemåte var så store at historikerne snakker om en jordbruksrevolusjon, selv om det var en prosess som pågikk over flere tusen år, og ikke en brå omveltning. Åkerbruk Ved å velge ut og så frø fra planter som ga stor avling, bidro menneskene til at plantene forandret seg. Slik oppsto kulturplanter, det vil si planter som utviklet seg ved menneskelige inngrep i stedet for ved vanlig evolusjon. Ofte ligner de ikke så mye på sitt «ville» opphav. For eksempel var de naturlige maiskolbene ikke større enn en tommelfinger. Trolig var det i første rekke kvinner som hadde kunnskap om matplanter, og som nå la vekt på å dyrke fram, vanne og beskytte planteslag som var lette å tilberede eller lagre. Korn ble blant annet lagret i krukker av keramikk. Fordi det i første rekke var kvinnene som oppholdt seg I dag År før nåtid Befolkningsutvikling Jordbruksrevolusjonen ved ildstedene, er det grunn til å tro at det også var de som oppdaget hvordan brent leire kunne bli til keramikk. Det sier mye om deres dyktighet at det er disse matplantene fra jordbruksrevolusjonens første tusenår som utgjør hovedtyngden av kostholdet i verden i dag. Det første åkerbruket foregikk på lettdyrket, fruktbar jord i skråninger. Det ble gjerne drevet som svibruk, det vil si at åkerbrukerne brente ned busker og trær i et område og sådde frøene i asken. Trolig var det befolkningspresset i disse åssidene som førte til at åkerbruket spredte seg til elveslettene. Her var jorda tyngre, men siden elvene med jevne mellomrom flommet over sine bredder, ble det avsatt næringsrikt slam som kunne gi gode avlinger. Slik ble det mulig å dyrke den samme jorda år etter år uten at den ble utpint. De som dyrket opp elveslettene, trengte derfor ikke å flytte, men kunne bli bofaste. For å dra nytte av flomvannet og unngå flomskader var det viktig å bygge diker og kanaler. Det krevde både samarbeid og organisering. Det var mer strev og lengre arbeidsdager for bønder enn for jegere og sankere, men til gjengjeld kunne avlingene bli så store at det ble overskudd på mat. Avlingene økte også etter hvert ved hjelp av mer effektive redskaper, slik som plog og sigd. Mer mat kunne holde liv i flere mennesker, som kunne bygge nye kanaler og dyrke opp nye områder. Folketallet økte også raskere enn før: Flere barn ga mer arbeidskraft. Behovet for å passe på egne dyr og åkrer førte dessuten til at menneskene begynte å gjerde inn eiendommene sine, og det var starten på utviklingen mot den privat eiendomsretten. Etter hvert som familiemønstret i stadig sterkere grad utviklet seg mot parforhold, med mor, far og barn, spilte også arveretten til eiendommer en viktig rolle i denne utviklingen. Husdyr På den tida åkerbruket vant fram, begynte menneskene også å temme dyr som sau og geit. Disse dyrene levde vilt i Midtøsten og ble trolig lokket til bosettingene av planter på de nye åkrene. Beinrester viser at sauer og geiter ble holdt som tamdyr så tidlig som for år siden, og snart fulgte grisene etter. De eldste sporene etter tamkveg er rundt 8000 år gamle og finnes i Tyrkia, Sahara, Hellas og India. Et par tusenår seinere ble ville hester temmet til ridedyr, det skjedde først på steppene i Ukraina. I andre verdensdeler ble andre arter temmet, for eksempel vannbøffel i Kina og lama i Sør-Amerika. Husdyrhold på ett fast bosted førte til at det ikke var like nødvendig som før å gå på jakt for å få tak i kjøtt. Mange dyr var mer verdt levende enn døde, ettersom de kunne gi både melk og ull. I tillegg var noen arter også nyttige som trekkdyr eller til vakt- og jaktformål. Med flere dyr ble det også bedre tilgang på naturgjødsel, og det var en fordel at husdyrene mest spiste gras og andre planter som menneskene ikke selv utnyttet til mat. Likevel var det bare noen ytterst få dyrearter som egnet seg til å bli temmet. De som overlevde i Menneskets beste venn Hunden var det aller første av husdyrene. Ny forskning viser at mennesker som holdt seg med tamhund, kan ha levd så tidlig som for år siden, og at utgangspunktet kanskje var en ulvestamme som holdt til i det nordlige Kina. Enda hunder kan være svært forskjellige, ikke minst i størrelse og utseende, kan alle føre sine røtter tilbake til ulvene. Når hundehold spredte seg så raskt til mange steder i verden, var det fordi hundene tilbød menneskene så mange goder. De var lydige overfor sin herre, voktet gård og grunn, jagde bort uvedkommende, hadde mye bedre luktesans enn sine eiere og var bra å ha med på jakt. I tillegg spiste de mest rester eller avfall. Dessuten var de gode å ligge ved siden av i kalde vinternetter, og de var morsomme for barn å leke med. Etter hvert passet de også på andre husdyr. I nødstilfeller kunne hunden også bli en god middag. Det var vanskeligere å temme villkatter. Kanskje skjedde det i Egypt for rundt 5000 år siden, da de gjorde nytte for seg ved å fange mus og rotter i kornlagrene.

11 20 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 21 Sivilisasjon Ordet «sivilisasjon» kommer fra det latinske ordet for samfunn eller by. Men det er kanskje mer dekkende å tale om «jordbrukssivilisasjoner», fordi grunnlaget egentlig ble lagt gjennom bøndenes arbeid. For å unngå å skape et inntrykk av at andre samfunn er mer «usiviliserte» enn andre, foretrekker mange historikere i dag å bruke begreper som «mer sammensatte» eller «komplekse» samfunn. Tidlige sivilisasjoner. I motsetning til sivilisasjonene i Midtøsten, Kina og Indusdalen, var ikke de tidlige sivilisasjonene i Amerika knyttet til store elveløp. Mellom-Amerika (For ca år siden) Peru (For ca år siden) fangenskap, var flokkdyr som godtok nye ledere og som sjelden angrep mennesker. Derfor er det ikke flodhestene som gir oss melk eller sebraer som brukes av ridende politi. Enkelte grupper spesialiserte seg på husdyrhold og vandret som nomader eller kvegfolk sammen med dyreflokkene sine til stadig nye beite om råder. Ridedyrene gjorde dem i stand til å bevege seg raskt, og nomadefolk og mer bofaste grupper kom ofte i strid med hverandre om de samme land- og beiteområdene. Den nye måten å leve og produsere på var ikke uten skyggesider. Etter at folk var blitt avhengige av noen få kornplanter, var det risiko for hungersnød i år med tørke, for mye regn, plantesykdommer eller invasjon av grashopper og andre insekter. Med nærheten mellom husdyr og mennesker fulgte også sykdommer som før hadde vært ukjent. Influensa smittet over fra fugl og svin, vanlig forkjølelse kom fra hest, og kuer førte med seg meslinger og kopper. Skjelettundersøkelser viser at folk i den første tida etter overgangen til jordbruk både var mindre av vekst, hadde dårligere tenner og levde kortere enn før. De første sivilisasjonene For ca år siden vokste det vi kaller verdens første sivilisasjoner fram. Det ser ut til å ha startet i Mesopotamia, dagens Irak. Noen hundre år seinere skjedde det samme ved Nilen i dagens Egypt og i Indusdalen i det nåværende Pakistan og India. For rundt 4000 år siden finner vi de første Egypt (For ca år siden) Mesopotamia (For ca år siden) Kina (For ca år siden) Indusdalen (For ca år siden) byer og kongedømmer nord i Kina, og ikke lenge etter utviklet noen samfunn i Mellom-Amerika og Peru seg på samme måte (se kart). Det er vanlig å bruke ordet «sivilisasjon» om tidlige samfunn som hadde oppnådd et visst nivå av spesialisering og en viss størrelse. Det vil si at ikke alle var jordbrukere lenger, men at en del av befolkningen hadde gått over i andre yrker, som håndverkere, handelsfolk, prester, kunstnere, offentlige tjenestemenn osv. Forutsetningen var at bøndene produserte et overskudd av mat, slik at det ble mulig å holde liv i dem som ikke selv arbeidet i jordbruket. Dette førte igjen til lagdeling, det vil si større ulikheter med hensyn til makt og leveforhold mellom høy og lav i samfunnet. En slik utvikling la også grunnlaget for utvikling av byer og en sentralmakt som sto for innkreving av korn og skatter. Elvekulturer Felles for nesten alle de tidligste sivilisasjonene er at de oppsto som elvekulturer. For eksempel er Mesopotamia et gresk ord for landet mellom de to elvene, det vil si Eufrat og Tigris. I utgangspunktet lå ikke forholdene her så godt til rette for korndyrking og husdyrhold. Jorda var tung og tørr, og det var fare for oversvømmelser. Men kanaler og diker førte til høy avkastning, og det ble utviklet stadig bedre redskaper. Det er også her vi regner med at hjulet for første gang ble tatt i bruk. I Nildalen gjennomgikk samfunnene en tilsvarende utvikling med organisert jordbruk, sentralisering av makt og spesialisering i ulike yrker. Her ble grunnlaget lagt ved at Nilen hvert år flommet over sine bredder og førte fruktbart slam ut på åkrene. Også i områder rundt den brede Indusdalen vokste det fram en sivilisasjon med byer som kunne måle seg med byene i Mesopotamia og Egypt. Også her var grunnlaget korndyrking og god tilgang på vann. I dagens Pakistan har arkeologene funnet rester etter velorganiserte bysamfunn med rette gater, offentlige bad og underjordiske rørsystemer for vann og kloakk. De tidligste tilløpene til statsdannelser i Kina finner vi langs Huang He (eller «Den gule elva») i nord. Huang He har sitt utspring i de tibetanske høyfjellene og strekker seg nesten 5000 kilometer gjennom Nord-Kina på vei mot havet. Jordsmonnet rundt elva er fruktbart, og det tørre klimaet egner seg godt til dyrking av hvete og hirse. Den næringsrike jorda ga gode avlinger uten at det var nødvendig med kunstig vanning, naturgjødsel eller bruk av plog med trekkdyr. I mer sentrale Dette bildet er en del av dekorasjonen i et gravkammer i Egypt. Bildet ble malt på 1300-tallet f.kr. og viser scener fra innhøstingen, og er en kilde til kunnskap om redskap og plantesorter i Egypt på dette tidspunktet Sivilisasjoner

12 22 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 23 deler av dagens Kina var klimaet varmere og fuktigere, og langs Chang Jiang («den lange elva») ble det dyrket ris. Mens det var forbindelser mellom de tre andre sivilisasjonene vi har nevnt, skiller elvekulturen i Kina seg ut ved å ha vokst fram uten særlig påvirkning utenfra. Organisering og spesialisering At håndverkere kunne få betaling i form av mat, ga dem mulighet til å arbeide utelukkende som pottemakere, snekkere, murere, smeder, tekstilvevere eller eksperter på husdyravl. Slike spesialister utviklet redskaper og utstyr av høy kvalitet, noe som igjen bidro til mer effektiv produksjon. Spesialiseringen førte også til betydelige framskritt innenfor arkitektur og kunst, noe de mange storslåtte bygningene er vitnesbyrd om. Flere fikk tid til å vie seg til astronomi og matematikk. Fra tallsystemet med 12 og 60 som enheter i Mesopotamia har vi systemet med 12 måneder, 60 sekunder i et minutt og en sirkel med 360 grader. Alle menneskelige samfunn trenger noen felles regler og normer for å kunne fungere, og med flere mennesker oppstår behovet for en sentralmakt som organiserer fellesoppgaver. Det var nødvendig å grave ut kanaler for å gi plantene nok vann om våren, og det måtte bygges diker som beskyttet mot oversvømmelser. De som ledet dette arbeidet, sørget også for å sitte igjen med en andel av overskuddet. For å forsvare byene og for å utvide territoriet gjennom krig ble det bygd bymurer og opprettet hærstyrker. Kontroll over hær og politi var et viktig maktgrunnlag for dem som satt på toppen av samfunnet, ettersom disse styrkene også kunne settes inn mot vanlige folk dersom de uttrykte misnøye eller gjorde opprør. Flere byer fungerte som uavhengige stater med egne lover og egen administrasjon. For om lag 5000 år siden behersket bystater som Ur og Uruk i Mesopotamia store områder utenfor sine egne bykjerner, og kunne ha opptil innbyggere. Gjentatte kriger mellom bystatene førte til at de militære lederne utvidet sitt maktgrunnlag, og etter hvert erklærte de seg som konger som hersket på livstid. Både krigsfanger og fattige bønder uten tilgang på jord ble brukt som slaver. For mange ledere var det viktig å finne en måte å rettferdiggjøre sitt styre på. I de første sivilisasjonene brukte de ofte religionen som grunnlag for utøvelse av makt. Ved å stå fram som slektning eller venn av gudene, kunne de som satt på toppen av samfunnet, hevde at beslutningene i virkeligheten var gudenes vilje. Vanlige folk ville nødig legge seg ut med høyere makter, og de godtok lettere et undertrykkende system når det var religiøst begrunnet. Da hele Nildalen ble samlet under én leder for rundt 5000 år siden, fikk han enda mer makt enn det som militære ledere hadde hatt i Mesopotamia. Den øverste lederen i Egypt ble nemlig oppfattet både som konge (farao) og gud. Troen på et liv etter døden førte til at både faraoer og andre på toppen av samfunnspyramiden ble balsamert. De nye kunnskapene i matematikk, ingeniørkunst og arkitektur ble brukt til å bygge templer og gravmonumenter over kongene. Overskuddet fra jordbruket gjorde det mulig å sørge for mat til slavene og bøndene som utførte byggearbeidet. Både religion og en mektig leder i et overdådig palass kunne fungere som et samlende symbol for befolkningen. En felles tro uttrykt gjennom offentlige ritualer, og gjerne med utgangspunkt i et praktfullt tempel, bandt folk sammen. Samtidig markerte man avstand til andre sivilisasjoner som dyrket andre guder. Felles normer virket også samlende, og kanskje særlig hvis de ble utformet som formelle lover. Et eksempel på det siste er et omfattende lovverk med nærmere 300 paragrafer som ble gitt av kong Hammurabi i Babylon for 3750 år siden (se side 43 44). Det var i første rekke mennene som inntok de viktige maktposisjonene, og som spesialiserte seg som håndverkere, prester og embetsmenn. En forklaring på dette kan være at befolkningsøkningen førte til at en større del av kvinners tid gikk med til å føde og ta hånd om barn. Mange historikere mener derfor at overgangen fra jeger- og sankersamfunn til jordbrukssamfunn medførte at kvinnene fikk en lavere status i samfunnet. Skriftspråk Den første skriften vi kjenner til, kalles bildeskrift, fordi den besto av tegninger, ikke bokstaver. Hvert tegn gjenga som oftest et ord, ikke en enkelt lyd, slik som i vårt alfabet. Kileskrift og hieroglyfer er eksempler på skriftspråk som har utviklet seg fra bildeskrift, hvor tegnene representerer både ord, stavelser og lyder. Begge er om lag 5000 år gamle. Kileskriften stammer fra den sumeriske befolkningen i Sør-Mesopotamia. Navnet på skriften henger sammen med at skrifttegnene ble presset inn i fuktig leire med en pinne, og så ut som kiler. Hieroglyfene stammer fra Egypt, og de kan studeres gjennom funn av tusenvis av gamle ruller. Bokstavskriften, der hvert tegn står for en enkelt lyd, ble utviklet for ca år siden i Midtøsten (se illustrasjon side 24). Et slikt moderne alfabet, med bare bokstaver, stammer fra fønikerne, et handelsfolk fra Libanon som drev sin virksomhet ved Middelhavet og deler av Atlanterhavet. I stedet for et alfabet med et begrenset antall bokstaver bygger det kinesiske skriftspråket på tusenvis av tegn. Siden det kinesiske riket omfattet en rekke ulike språk og dialekter som gjorde det vanskelig for folk å forstå hverandre, var det store fordeler med felles tegn for ord og begreper. Et felles skriftspråk har gjort det lettere å holde det veldige riket sammen gjennom en felles administrasjon, og har bidratt til kulturell samhørighet (se side 100). I et stort og sammensatt samfunn med tusenvis av Rosettasteinen ble funnet under Napoleons felttog i Egypt i 1799 og har vært i British Museums eie siden Steinen er fra Ptolemaios 5.s tid (196 f.kr.) Teksten på steinen er skrevet på både gresk og to gammel-egyptiske skriftformer. Thomas Young og Jean Francois Champollion tydet tekstene på 1820-tallet og bidro dermed til at Rosettasteinen har blitt en nøkkel til den gamle egyptiske verden.

13 24 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 25 Tidlig semittisk Fønikisk Gresk Over land ble varene transportert med kjerrer og vogner trukket av esler. På de store elvene ble det brukt båter, og fra havner i India og ved Persiabukta seilte skip. Handelsmennene byttet ikke bare varer, men bidro også til at frø, husdyr, teknologiske nyvinninger og kulturelle impulser spredte seg over større områder. Romersk Det første alfabetet ble trolig utviklet av semittiske Alfabet folkeslag i Midtøsten for om lag 3500 år siden, sannsynligvis på basis av egyptiske hieroglyfer. Siden ble dette videreutviklet av fønikerne, grekerne og romerne. Bokstaver som står over hverandre, er historisk beslektet, men uttalen av dem har forandret seg over tid. Skriftlige kilder Skriftlige kilder utgjør et viktig skille for historikere. Alt som har hendt før skriftkulturens begynnelse, blir ofte kalt forhistorie. Tidligere perioder kan best forstås gjennom arkeologiske spor etter bosettinger, beinrester, redskaper og pollenavleiringer i myrer, i tillegg til det klimaforskere og spesialister på genstudier kan fortelle oss. Med skriftlige kilder får vi lettere tilgang til menneskenes tanker, slik at vi bedre kan forstå det samfunnet de levde i. mennesker og en rekke forskjellige yrker var skriftspråket en fordel for dem som befant seg på toppen av samfunnspyramiden. I Egypt var det neppe mer enn én prosent som kunne lese og skrive. Ingen kunne stoppe Nilen, men de skriftkyndige kunne ved hjelp av kalendere og nedtegnelser av tidligere hendelser forutsi når den årlige flommen ville komme. Skriftspråket fikk også betydning for utbredelsen av handel, der avtaler, varelister og økonomiske oversikter kunne nedskrives. Mennesker kunne kontrolleres ved hjelp av skattelister, regnskap og oversikter over pliktarbeid og krigstjeneste, men også gjennom lover og religiøse tekster. Religiøse forestillinger låses nærmest fast når de skrives ned slik Bibelen og Koranen seinere ble gode eksempler på. Men ved at tanker og ideer ble nedskrevet, ble det også lettere å bygge videre på gammel kunnskap og vurdere den kritisk. Metaller og handel I tillegg til jordbruk, byer, statsdannelser, organisert religion og skriftkultur innebar bruken av metaller en revolusjon i menneskenes historie. I begynnelsen var de nok mest til pynt. Før smelteteknikken ble utviklet, ble metallbitene ganske enkelt hamret til de fikk ønsket form. Dersom en skulle ha praktisk nytte av metaller, måtte de smeltes, og det var ingen enkel oppgave. Det lå mye prøving og feiling bak da bronsen ble utviklet, det vil si at kobber ble blandet med tinn. Da det skjedde, var det nok av bruksområder for bronsen, ikke minst til våpen. For ca år siden ble den tatt i bruk i Midtøsten, og fikk stor betydning for utviklingen i området. Bronsen ga fordeler både i krig og i fred, og bronsegjenstander ble et ettertraktet statussymbol for den voksende overklassen. Tidlig jernproduksjon er kjent fra omkring 3500 år tilbake, da metallet ble tatt i bruk i Lilleasia. Framstilling av jern forutsatte en avansert smelteteknikk med høy temperatur, men jernmalm var lettere tilgjengelig enn bronse. Jernet ble derfor det første metallet som kom det store flertallet av befolkningen til gode. Først da jernet ble tatt i bruk, forsvant steinredskapene helt. (Se også ramme side 58 om steinalder, bronsealder og jernalder.) Fordi mange områder manglet viktige råvarer, slik som for eksempel tinn til framstilling av bronse, ble det en økende handel over lange strekninger. Behov for tømmer til byggematerialer førte til mer handel med land som hadde skog. Også salt til mennesker og husdyr var en nødvendig og ettertraktet handelsvare. Fra Afrika ble det hentet elfenbein og slaver. Oppløsning og nye samfunn Etter et par tusen år gikk de nye statsdannelsene i Mesopotamia og Egypt i oppløsning. Det finnes ingen enkle forklaringer på hvorfor det gikk slik. Som så ofte ellers i historien skyldtes det et sammenfall av mange faktorer. Både i Mesopotamia og i Egypt kan økologiske forhold ha spilt inn, slik som overbeiting, jorderosjon og forsalting (opphoping av salt i jordoverflaten) som følge av kunstig vanning. Rovdrift på fisk og vilt kan også ha skjedd. Vi kjenner til mange eksempler på uår og hungersnød da det ble vanskeligere for herskerne å få oppslutning blant folk. Med sine rikdommer var byene fristende angrepsmål for nomadegrupper på vandring med sine dyr eller rytterstyrker. For 4350 år siden rykket semittiske nomadegrupper inn og tok kontroll over kjerneområdene i Mesopotamia. Først seks hundre år seinere ble de viktigste byene igjen samlet til ett rike. Men kort tid etter rykket assyrere inn, folk fra byen Assur litt lenger nord ved Tigris. De utvidet riket mot nord og vest og la under seg både Syria og Palestina. For 2700 år siden erobret de også Egypt, der seinere både persere, makedonere og romere skulle følge i deres fotspor. Det er heller ingen som med sikkerhet vet hvorfor bysamfunnene i Indusdalen gikk til grunne for ca år siden. Det kan skyldes avskoging fordi folk brente murstein til husbygging, lange HATTI tørkeperioder, jordskjelv, forandringer i elveløpet eller utpining av Alalakh jorda. Kort etter innvandret et Ugarit nomadefolk fra nordvest arierne M I D D E L H A V E T Byblos med hester og bedre våpen enn Sidon Tyrus folket i Indusdalen. Med utgangspunkt i de første Gaza Jeriko jordbrukssamfunnene langs Giza Memfis Huang He vokste det fram en EGYPT rekke nordkinesiske kongedømmer, som stadig lå i strid med hverandre. Noen av dem var så langvarige og dominerende at de Theben ble kjent som dynastier, og i år 221 f.kr. ble store deler av Kina samlet til ett rike. Nilen Hattusas (HETTITTER-RIKET) Çatal Hüyük R Ø D E H A V E T Damaskus Jerusalem Eufrat Assur ASSYRIA Mari Ninive Tigris Babylon Kulturer i Midtøsten for ca år siden Mesopotamisk Egyptisk Hettittisk (mesopotamisk påvirket) Viktige oldtidsbyer Nippur Susa Uruk BABYLONIA Ur Eridu P E R S I A - B U K T A Mesopotamia Egypt

14 26 Del 1: Fram til ca. 500 e.kr. Kapittel 1: Fra de første mennesker til de første sivilisasjoner 27 >>>> O p p g a v e r > > > > Perspektiver Test deg selv 1 Hvilke særtrekk kan vi si er typiske for mennesket som biologisk art? 2 Hva går evolusjonslæren ut på? 3 Hvor lenge er det siden de første moderne mennesker vandret ut fra Afrika? 4 Hva kjennetegner et jeger- og sankersamfunn? 5 Hvor oppsto det første åkerbruket? 6 Hvorfor begynte menneskene å temme villdyr? 7 Hva var fordelene med jordbruk i forhold til jakt og sanking. Og hva var ulempene? 8 Hva menes med en sivilisasjon, og når oppsto de første sivilisasjonene? 9 Hvordan ble de første skriftsystemene brukt? 10 Hva var de viktigste årsakene til statsdannelser i Mesopotamia og Egypt? 11 Hvilke forhold har vært trukket fram når sivilisasjoners oppløsning og sammenbrudd skal forklares? Perspektiver på utvikling Forestillinger om tid og historisk utvikling varierer mellom religioner, kulturer og tenkemåter. I asiatiske religioner som buddhisme og hinduisme oppfattes tida som en stadig sirkelbevegelse uten begynnelse eller slutt. Verdens historie oppfattes som syklisk, det vil si at den gjennomgår de samme stadiene i en evig sirkel. Omtrent som årstidene skifter i løpet av et år, gjentas en syklus på samme måte år etter år. Går utviklingen framover? I jødedom, kristendom og islam har det derimot vært vanlig å tenke seg en verden som begynner med skapelsen og tar slutt på dommens dag. Historien blir dermed en rett tidslinje hvor hendelser kan ordnes i forhold til hverandre. Med 1700-tallets europeiske opplysningstid ble en slik lineær tidsoppfatning koblet sammen med Arbeidsoppgaver 1 Lag ei liste over de viktigste vendepunkter og revolusjoner i menneskenes tidlige historie. 2 Velg ut en teknologisk nyvinning som du mener må ha vært spesielt viktig, og forklar hvorfor den var så viktig. 3 Nevn noen grunner til at større bysamfunn vokste fram. 4 Velg en av de tidlige sivilisasjonene og lag ei tidslinje for denne sivilisasjonen hvor du markerer viktige hendelser og teknologiske gjennombrudd. Bruk gjerne biblioteket eller ressurssider på Internett for å finne ut mer om den sivilisasjonen du har valgt. Se også metodeoppgave side 73 og 74 om Hammurabis lov. > > > > Perspektiver en tro på at mennesker, samfunn og jorden kan utvikle seg til noe stadig bedre. En slik positiv holdning til utvikling kalles utviklingsoptimisme. Måten vi oppfatter livet og verden på, vil selvfølgelig også prege måten vi forstår historien på. Særlig i vestlige land har det lenge vært vanlig å tolke menneskets historie som en sammenhengende utvikling i retning av en lys framtid. Store framskritt innenfor moderne teknologi, medisin og andre vitenskaper bidro til at utviklingsoptimismen ble vanlig i vestlige land ved slutten av 1800-tallet. Den var også koblet til en rasistisk forestilling om at hvite europeere sto over andre folkeslag. En slik utviklingsoptimisme fikk en knekk som følge av verdenskriger, økonomiske kriser og folkemord under autoritære regimer, men ble aldri helt borte. Suksess eller en sørgelig historie? I dette kapitlet har vi sett at utviklingen i retning av Homo sapiens kan forstås som en naturlig utvelgelsesprosess der faktorer som større hjernevolum og oppreist gange har lagt grunnlaget for bedre teknologi og større kontroll over omgivelsene. Denne utviklingen har også vært et resultat av endringer i klima og miljø, der vekslinger mellom istider og varmere mellomperioder har gjort det nødvendig med tilpasninger og nye redskaper for å overleve. Bedre redskaper og ny teknologi har stilt større krav til ferdigheter, men også gjort det mulig med større og mer spesialiserte samfunn. Slike samfunn har i sin tur skapt behov for enda bedre teknologi, mer kontroll og bedre kommunikasjon. Viktige gjennombrudd i jordbruk, husdyrhold, bruk av metaller og skriftkultur har økt takten i utviklingen og gitt mennesket bedre muligheter til å beherske og omforme sine omgivelser. Men overgangen til jordbruk var ikke problemfri. Det ble økt risiko for uår og nye sykdommer som ble overført fra husdyr. Vi har sett at opprettelsen av de første byene og statene også innebar større sosial ulikhet, fattigdom, slaveri, kvinneundertrykking og kriger. Oppløsningen av mange av de første sivilisasjonene har også vært satt i sammenheng med rovdrift på naturen. I dag er det mange som er bekymret for at det skal bli for mange mennesker på jorden, at for mye skog blir hogd ned og at arter dør ut. Mye tyder på at forbrenning av fossil energi og annen menneskelig aktivitet gir global oppvarming, som igjen fører til alvorlige trusler både mot menneskeheten og vår planet. Uhemmet økonomisk vekst gir rovdrift på naturressursene og skaper problemer for kommende generasjoner. Lagrene av atomvåpen er store nok til å utslette oss alle mange ganger. Hvordan skal vi forstå den menneskelige utviklingen og vårt forhold til omgivelsene og andre arter? Er det en optimistisk fortelling om løsrivelse og frigjøring fra naturen? Er det en suksesshistorie om hvordan menneskene tok Har mennesket tatt fullstendig kontroll over naturen? Bildet er fra Hongkong. kontroll over omgivelsene? Eller er det heller en sørgelig historie om en enkelt art som for første gang i klodens lange historie kom til å dominere alle andre arter, og som underveis druknet i sin egen suksess? T i l d i s k u s j o n 1 Hadde menneskene det bedre for år siden i dine øyne? Begrunn svaret ditt. 2 Hva er etter din mening de største utfordringene som menneskeheten står overfor? I hvilken grad tror du teknologi kan løse disse problemene?

ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE. Måltidet. Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv

ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE. Måltidet. Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv ÅRSOPPGAVE VED RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE Måltidet Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv Bendik Clemetsen Barane 08.03.2011 1 Forord I denne årsoppgaven i tredje klasse studiespesialisering

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

katalog 2009 ungdomstrinnet

katalog 2009 ungdomstrinnet katalog 2009 ungdomstrinnet Kontakt oss! Sentralbord: 22 03 41 80 Kundeservice: 22 03 42 01 E-post: undervisning@gyldendal.no Faks: 22 03 41 82 GYLDENDAL UNDERVISNING Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130

Detaljer

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre.

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre. Kort om paperet: Teksten er et førsteutkast. Det innebærer at ikke all den drøftingen vi mener bør med, er kommet med i denne teksten. Noen av funnene bør også presiseres, utdypes og nyanseres noe mer.

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene KAPITTEL 2 Teorien brukt på KOMINTERN-partiene (KOMINTERNs «indre» og «ytre» historie) AKP(m-1) kommer fra den kommunistiske tradisjonen, som går fra Oktoberrevolusjonen og Lenin gjennom KOMIN- TERN-perioden

Detaljer

VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN

VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN VERDENSLÆREREN FOR HELE MENNESKEHETEN BENJAMIN CREME Amsterdam London Copyright 2007 Benjamin Creme, London Utgitt av All rights reserved Engelsk ISBN-10: 90-71484-39-4/ISBN-13: 978-71484-39-1 Første utgave

Detaljer

Middelalderen 500-1500. Skrevet av 6.klasse våren 2009

Middelalderen 500-1500. Skrevet av 6.klasse våren 2009 1 Middelalderen 500-1500 Skrevet av 6.klasse våren 2009 2 Innholdsfortegnelse Tider i middelalderen Kaja Livet i landsbyen Simen Føydalisme Kaja I byen og på landet Heidi Mestere og svennere Kaja Riddere

Detaljer

marxistleninistisk manifest

marxistleninistisk manifest Marxist-leninistiske hefter 7 Utkast til marxistleninistisk manifest 3. utkast november 2001 2 Innledning... side 3 Kapitalismens plass i historia... side 4 Vareproduksjonen kapitalismens grunnlag... side

Detaljer

Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjonen Elevene skal kunne > gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen kapittel 1 Rekonstruksjon av en av James Watts dampmaskiner James Watt (1736 1819) konstruerte denne dampmaskinen i 1781.

Detaljer

Eva Mæhre Lauritzen. Seks planter som forandret verden

Eva Mæhre Lauritzen. Seks planter som forandret verden Eva Mæhre Lauritzen Seks planter som forandret verden Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0018-7 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det som er tillatt etter bestemmelser

Detaljer

Arundhati Roy: Konfronterer imperiet Side12. Jørgen Johansen

Arundhati Roy: Konfronterer imperiet Side12. Jørgen Johansen TheGandhianView Avis som ser verden og historien i et fredsperspektiv IGNIS 2004 Martin Luther King: Talen han holdt årsdagen før han ble myrdet Side14 Arundhati Roy: Konfronterer imperiet Side12 Bill

Detaljer

1 Vi selger vår framtid

1 Vi selger vår framtid 13 1 Vi selger vår framtid Fra tid til annen går jeg tilbake og leser om tidligere sivilisasjoner som forfalt og brøt sammen, for å prøve å forstå hvorfor det gikk som det gikk. I de fleste tilfeller er

Detaljer

antikkens kultur antikkens kultur antikkens kultur Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Thea Selliaas Thorsen Siri Sande Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå

antikkens kultur antikkens kultur antikkens kultur Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Thea Selliaas Thorsen Siri Sande Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Vibeke Roggen er førsteamanuensis i latin ved Universitetet i Oslo. Hun har erfaring som lærebokforfatter og arbeider for å styrke de klassiske fagene i norsk skole. Hun har skrevet bøker om et latinsk

Detaljer

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10 Versjon 0.10 Tjen folket: program Innholdsliste Tjen folket: program...1 Innledning:...2 Om Tjen folket...2 Vårt mål...2 Kapittel 1: Kapitalismen skaper kriser, kriger og grunlaget for kommunismen...3

Detaljer

Berlusconis utbrudd. Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra

Berlusconis utbrudd. Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra Truls Øra, Romano Prodi Det nye Europa Romano Prodi i samtale med Truls Øra Når EU prosessen i Norge, et land som har sagt nei to ganger før, tar så mye lenger tid, skyldes det etter min mening at Norge

Detaljer

Hvor går vi?? For redaksjonen: Rigmor Haugen Jensen

Hvor går vi?? For redaksjonen: Rigmor Haugen Jensen Hvor går vi?? Det er noe vi skulle hatt tak i, noe vi bare aner. Kanskje det dikteren W. H. Auden kaller «Atlantis». Det sunkne kontinentet, det glemte landet som vi retter all vår lengsel mot. Det som

Detaljer

www.pdf-arkivet.no/steigan/ 2013

www.pdf-arkivet.no/steigan/ 2013 VARGTID OKTOBERS GRØNNE SERIE Wandana Shiva: Til livets opphold Pål Steigan: Veiskille Kjersti Ericsson: Den flerstemmige revolusjonen Samir Amin: Eurosentrismen Pål Steigan: Vargtid Pål Steigan VARGTID

Detaljer

Emigrasjon fra Norge til USA

Emigrasjon fra Norge til USA Emigrasjon fra Norge til USA Jon Arne Ormbostad Skriveopplegg i historie I forbindelse med temaet den industrielle revolusjon i faget nyere historie gjennomførte elever i en klasse på vg3 på studiespesialiserende

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips!

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips! ALTERNATIV ENERGI Mål: lære om fornybar energi Utstyr: en fjær til hvert lag, noe som kan markere start og målstrek.tid: 15 min Tid: 10 min Antall deltakere: ubegrenset. Gruppevis. Det finnes mange alternative

Detaljer

Innledning INNHOLD: Redaktørene

Innledning INNHOLD: Redaktørene Innledning INNHOLD: Side 2 Hvorfor be for muslimene? Side 3 Tips for bønneaksjonen Side 4 Hva er Ramadan? Side 4 Den første kvelden i Ramadan Side 5 Fokus på Midtøsten Side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia

Detaljer

Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015

Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015 Studieplan til BIBEL-FAKTA Vidar Kristensen IKO-forlaget 2015 1 Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper for ungdom og voksne. Læringsmål: Å få faktakunnskap som gir bedre bakgrunn for å forstå bibelfortellinger.

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

#194. Gourmet Trip HOOP DANCE. Fattigmat. Kjærlighetsskjelv. Svart Afrika? NAV - et kav. Slipp Elefantene Fri!

#194. Gourmet Trip HOOP DANCE. Fattigmat. Kjærlighetsskjelv. Svart Afrika? NAV - et kav. Slipp Elefantene Fri! 1 #194 Nr. 194 (1/13) Organ for avvikere Kr. 40, Gourmet Trip HOOP DANCE Fattigmat Kjærlighetsskjelv Svart Afrika? Slipp Elefantene Fri! NAV - et kav 2 1/13 InnLeder Velkommen til Gateavisa 194, nr. 1-2013!

Detaljer