Åvb9/ /000,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åvb9/ /000,

Transkript

1 Åvb9/ /000, <U: *:2O 000: Stortingets Samferdselskomité, Otta v/fylkesordf rer «Samferdselspolitiske utfordringer i Oppland» Lars Skjølaas.

2 Fylkesordfører Lars Skjølaas, Oppland Fylkeskommune Stortingets samferdselskomite Otta 12. februar 1997 Samferdselspolitiske utfordringer i Oppland I Innledning Jeg vil ønske samferdselskomiteen vel møtt til dette drøftingsmøtet på Otta, hvor det settes fokus på veg, miljø og samferdselspolitiske utfordringer i fylket og i norddals regionen. Historisk har Opplands mangel på kystlinje og havn ved sjøen vært et stort handikap for utvikling av næringslivet i fylket. Det indre Østlandet har selv med en sentral beliggenhet i forhold til Oslo og hovedstadsområdet, relativt dårlig tilgjengelighet til øvrige deler av landet. Og egentlig dårligere enn hva vi i første omgang skulle forvente. Toget fra Otta tar vel 4 timer til Oslo, og skal vi til Vestlandet og f.eks Bergen, må vi fort regne med 13 til 14 timers reisetid. Da jernbanen kom til fylket i årene straks før og etter århundre skiftet, var det nærmest en revolusjon for samferdselen. Innlandet ble trukket inn i et større marked, og mange virksomheter ble tvunget til å omstille seg som følge av den nye konkurransen. Både jernbanetilknytningen og etterhvert også selve jernbanetilbudet har hatt stor næringsmessig og bosettingsmessig betydning for norddalen og distriktene langs banen. Med bilen, har vi fått en ny endring av samferdselen og konkurransevilkårene for næringslivet i fylket og de mer spredt bosatte områder. For innlandet betyr dette at ulempen ved ikke å ligge ved kysten er blitt mindre. Samtidig har det faktum at de øvrige landsdeler er tilknyttet flyrutenettet,skjerpet konkurransen og bedret deres tilgjengelighet vis à vis innlandet. En viktig målsetting for fylkeskommunen har følgelig vært å styrke forbindelseslinj ene inn og ut av fylket for på denne måten å bedre tilgjengeligheten og kontakten til våre viktigste markeder og stimulere til økt verdiskapning i næringslivet. Historisk har transportlinjene fulgt dalførene, og transporttilbudet i fylket har i stor grad vært rettet til/fra Oslo og Oslofjordområdet. Over 70 % av de reisende over fylkesgrensen har Oslo som start- og bestemmelsessted. Hele 80 % av nyttetrafikken over fylkesgrensen er rettet sørover. Gode veg- og jernbaneforbindelser til Oslo området, til distriktene syd for oss og til kommunikasjonsaksene på begge sider av Oslofjorden, er følgelig meget viktig for Oppland. Gode kommunikasjoner mot de øvrige skandinaviske land og Europa; Scandic Link over Gøteborg og Nordic Link over Kristiansand, er også av stor betydning for et innlandsfylke som Oppland. IK ' (é.39a Si 1

3 n I de handlingsplaner vi har trukket opp for den regionale samferdsel i fylket; fylkesplan og strategisk samferdselsplan, er styrking av kommunikasjonene til og fra fylket for å stimulere til verdiskapning og gode levevilkår, helt sentralt. Det kan også være grunn til å understreke at gode forbindelser ikke bare er viktig for bosetting og næringsliv, men også viktig for å få et regionalt arbeidsmarked til å fungere og få til et nødvendig samspill mellom de tett befolkede områder og de mer spredt bosatte distrikter. Et arbeidsmarked som både de sydlige deler av fylket og de mer spredt bebodde dal- og fjellbygder, er svært avhengige av. II Vegpolitikk Vegtransporten er som tidligere nevnt, helt dominerende i fylket både når det gjelder gods- og persontransport innen, til og fra fylket. Vegpolitikken er således en sentral del av vår samferdselspolitikk. Fylkestinget behandlet juni 1996 vegdirektoratets forslag til stamveginvesteringer og vegkontorets planforslag til riksveginvesteringer for den kommende vegplanperiode Fylkestinget var positive til at stamvegene nå behandles i en egen strategisk plan, hvor vi ser vegruter i sammenheng og uavhengig av fylkesgrenser. Dette må være en riktig utvikling, men klart vanskelig når vi vet at hovedvegnettet i fylket ikke har en tilfredsstillende standard. De strategier Vegdirektoratet har trukket opp, er i hovedtrekk i samsvar med de synspunkter vi har lagt til grunn ved utforming av Fylkesplanen for Når det gjelder strekningsvise investeringer, er det forutsatt satsing på stamvegrutene E6 og E16 og det regionale hovedvegnettet i sørfylket. Det forutsettes at videreføringen av riksveg 35 fra Roa til Gardermoen gis høy prioritet og finansieres utenom fylkets rammer. Vi er for øvrig meget tilfreds med at riksveg 35 blir endel av stamvegnettet. Vikan imidlertid ikke være fornøyd med at en svært beskjeden andel av investeringsmidlene på E6 og E16 er forutsatt investert i fylket den neste vegplanperioden. Dette kan tolkes dit hen at standarden er god i forhold til viktige vegstrekninger i andre deler av landet. Vi mener det fortsatt er et betydelig investeringsbehov på begge disse rutene, ikke minst på grunn av stor gjennomgangstrafikk og turisttrafikk sommerstid. Stortinget har vedtatt E 16 som stamveg mellom Bergen og Oslo. Små investeringer på E16 mellom Hønefoss og Borlaug kan bidra til å svekke E16 s betydning som stamveg mellom Oslo og Bergen. Nye investeringer på riksveg 7 gjennom Hallingdal kan ytterligere bidra til dette. Rammene til E16 må etter min vurdering økes slik at også store deler av strekningen Hønefoss - Borlaug kan få stamvegstandard i løpet av perioden. Når det gjelder E6, er det viktig med en videreføring av utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen, både for å styrke nord-sør-forbindelsen i landet og av hensyn til stamvegrutene riksveg 9 og riksveg 15. Samtidig bidrar E6-utbyggingen til å bedre forbindelsene fra Ottadalen og Gudbrandsdalen mot sentrale strøk. 2

4 n Oppland har tidligere satset betydelige beløp på stamvegnettet. Dette innebærer at fylket i dag har et oppdemmet behov for utbygging av mange og lønnsomme prosjekt på det øvrige riksvegnettet. Ser en dette i sammenheng med vegtransportens meget dominerende betydning i fylket, er det rimelig med en høy ramme til Oppland i kommende planperiode. Det økende standardgapet mellom riks- og fylkesveger er bekymringsfull. Situasjonen blir ikke bedre ved at de øremerkede statstilskuddene til fylkesveger ser ut til å bli borte. Hovedflyplassen på Gardemoen må få stor betydning for vegbyggingen framover også for Oppland.Et av argumentene for å legge hovedflyplassen hit, var hensynet til utviklingen av det indre Østlandsområdet. Det er flere veger som fører til Gardemoen. VDetopplegget som ivaretar de fleste hensyn for de sydligere deler av fylket, er å bygge ut rv 4 kombinert med tverrforbindelse fra Roa til Gardemoen over Romerike. Vi kommer tilbake til denne saken i morgen, men jeg vil allerede i denne generelle gjennomgangen av samferdselspolitikken i Oppland, få understreket vegsambandets regionale betydning. Ny tverrforbindelse mellom Hadeland og Gardermoen er etter min vurdering en absolutt forutsetning for at vekstpotensialet fra flyplassen skal kunne utnyttes i våre to mest berørte regioner; Hadeland og Gjøvik-Land-Toten. Derfor har fylkeskommunen, sammen med Hadelandskommunene,vegsjefen og fylkesmannen nedlagt et betydelig arbeid for å få denne vegen bygd og ferdigstilt så tidlig som mulig etter flyplassåpningen i oktober Når det gjelder vegpolitikken, vil jeg minne om at Oppland er et viktig turistfylke hvor flere ulike organ arbeider for å legge forholdene best mulig tilrette også for denne trafikantgruppen. Det satses på bygging av hovedrasteplasser og videre utvikling av viktige turistveger. Jeg kan ikke forlate vegpolitikken i Oppland uten å nevne diskusjonen vi har med bruk av salt på vintervegene. Statens Vegvesen i fylket er tilbakeholden med å bruke salt. Dette standpunktet er i hovedsak tatt ut fra hensynet til miljøet, men også fordi bilparken påføres kostbare rustskader. Vegdirektoratet har bestemt at rv 4 og E 6 sør for Lillehammer skal saltes, ellers brukes salt bare i overgangsperiodene vår og høst og i ekstreme tifeller ved underkjøl regn. Jeg har gitt men tilslutning til forsiktig bruk av salt på vegene, ikke minst fordi vi som nevnt satser på turisme og da må vi ha vinterhvite veger. III Jernbanetilbudet i Oppland På samme måte som vegsektoren inngår også jernbanetilbudet som en viktige del av den overordnede strategi om å styrke kommunikasjonene til og fra fylket. Også forslag til Norsk Jernbaneplan ble behandlet på fylkestinget i juni Vi er kjent og inneforstått med at NSB står ovenfor betydelige omstillingstiltak for 3

5 å tilpasse tilbud og drift til endrede markedsforhold og endrede økonomiske rammebetingelser. Omstillingene bør imidlertid ikke skje så raskt at den gode og tette kontakten NSB i dag har til mange av sine brukere og distrikter, mistes på vegen mot en moderne og strømlinjet framtid. Vi vet at kjørehastighet er et sentralt tema i det planforslaget som nå er til behandling i Samferdselsdepartementet. For noen år siden stilte vi i fylkeskommunen betimelige spørsmål ved NSB`s satsing på høyhastighetstog gjennom Gudbrandsdalen med omfattende forslag om investeringer i skinnegang og med tilhørende få togstopp. Vi syns det er positivt at denne strategi er forlatt til fordel for investering i vognmateriell som kan gå raskere i kurvene og stort sett benytte dagens Skinnegang. Det er viktig at vi nå får raskere forbindelser til Oslo-området. Det hjelper imidlertid svært lite at bane og vognmateriell blir av første klasse dersom togene ikke stopper der folk bor. Her må det foretas en fornuftig avveining. Foruten vektlegging av vognmateriell, vil jeg mene at en god tilknytning av Gardermobanen til det regionale jernbanenettet, utvidet kapasitet gjennom Oslo og etablering av gode kommunikasjonsknutepunkter for overgang mellom transportmidler, er de mest sentrale oppgaver for NSB i den kommende planperiode. Gardermotrasèen bør nyttes av regionale tog og intercitytog uten ekstra kostnader for passasjerer i tog som benytter høyhastighetstrasèen. Jeg har liten sans for at distriktene nord for Minnesund må betale bompenger for å benytte den nye jernbanelinja. Dette er i tilfelle en ganske ny politikk for å kjøre tog. Vi ser fram til åpningen av Gardermobanen 4. oktober Såvidt meg bekjent vil reisetíden reduseres betydelig i forhold til idag. Skal vi få full nytte av reduserte reisetider, er det viktig at ankomstider til Oslo er tilpasset arbeidstider og møtetidspunkter for pendlere og forretningsreisende. Vi ønsker ankomsttider til Oslo 15 til 20 minutter før hele timer. Jeg håper ikke at åpningen av Gardermobanen også skal føre til redusert togtilbud til og fra Gudbrandsdalen nord for Lillehammer, slik det er antydet fra NSB i forbindelse med ruteforslagene som iverksettes 8. juni då. Slike forslag ønskes drøftet på et så tidlig tidspunkt som vel mulig. I Oppland har det i lengre tid vært arbeidet for å utviklet attraktive og effektive kollektivknutepunkter- regionale skysstasjoner. Disse knutepunktene ligger sentralt i de enkelte regioner og er av vesentlig betydning både for å oppnå fylkesdekkende transporttilbud og en genereltbedre service for de reisende. Fylkeskommunen har i samarbeid med NSB vært med å utvikle regionale skysstasjoner på Otta, Lillehammer og Fagernes. Det er behov for en del avklaringer på Gjøvik før vi kan si oss ferdig med dette prosjektet. Det arbeides med etablering av regional skysstasjon også på Hadeland i tilknytning til tettstedet Roa. Vi ser positivt på at NSB har forslag om å opprettholde Otta, Lillehammer og Gjøvik som knutepunktstasjoner. 4

6 C r Det er en kjent sak at det har vært ulike syn fylkeskommunene imellom for å etablere et eget jernbaneforum for Indre Østlandet. J ernbaneforum kan være en utmerket måte å komme i dialog med planleggende parter for framtidig transporter på jernbanen. Dette er imidlertid avhengig av at man har en klar oppgave, og at man kan trekke i samme retning. Jeg har forståelse for at enkelte kan synes at det etter hvert blir vel mange organ å forholde seg til. Og fylkeskommunene på Østlandet ønsker nå å kanalisere mange aktuelle samferdselsspørsmål gjennom Kontaktutvalget for fylkeskommunene på Østlandet. Spørsmål om et eget jernbaneforum for Gudbrandsdalen og eventuelt både Gjøvik- og Dovrebanen, er tatt opp. Det kan være grunn til å drøfte dette forslaget nærmere. III Leirin Samferdselskomitéen var på Fagernes Lufthavn, Leirin, for snart to år siden, i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr 15 (!994-95) «Om statens enagsjement regional luftfart». i Gjennom stortingsbehandlingen er nå statens ansvar avklart og det som gjenstår er forhandlingene om godtgjørelse for de investeringer lokalsamfunnet har foretatt på flyplassen. Det engasjement som både det offentlige og private har vist ved Leirin viser troen vi lokalt har til flyplassen og dens plass i flyrutenettet. Etter en langvarig prøvedrift er flyruten mellom Oslo-Fagernes-Bergen etablert på lik linje med det øvrige kortbanenettet, dog med den vesentlige forskjellen at det ikke er Widerøe som opererer ruten. Selv om trafikken nå er litt lavere enn i 1995, er håpet at vi får en stabil trafikk som viser rutens berettigelse. Aktiviteten som følger av flyruten er en viktig forutsetning for reiselivs- og chartersatsingen på Leirin. Gjennom ETON kommer det ca reisende hvert år over flyplassen og utsiktene for de nærmeste årene er gode. Chartervirksomheten har betydning for flyplassen, men ikke minst for øvrig reiseliv i store deler av SørNorge/Vestlandet. Målet nå er å utvide aktiviteten på vinterstid for å få en jevnere drift over året. IV Anbud innen samferdsel. Erfaringer så langt. Fylkestinget vedtok i forbindelse med årsbudsjettet for 1994 at det skulle innhentes anbud på minimum to rutestrekninger, eventuelt ruteområder iløpet av Som kjent ble det gjennomført en anbudsopphenting iløpet av 1995 i fylket, og den 1. november 1995 ble rutekjøringen i Lillehammer, Landekspressen mellom Oslo og Dokka og ruten Ringebu - Lillehammer ble overtatt av Oslo og Follo Bilruter. Den samlede anbudskjøringen på nærmere 1 mill vognkm utgør ca 8 % av totalproduksjonen i fylket. Det er nå gått litt over et år siden anbudsrutene startet opp. Erfaringene så langt er meget positive, særlig på Lillehammer. Anbudsrutene er i 1996 drevet med lang lavere kostnader enn tidligere. Samtidig er det i Lillehammer oppnådd en betydelig 5

7 trafikkvekst og dermed økte inntekter på nærmere 1 mill kr. Resultatforbedringen fylkeskommunen for samtlige anbudsruter er årlig på ca 4 mill kr. for Brukerundersøkelser viser at de fleste reisende mener at det ikke har noen betydning hvilket rutebilselskap som kjører - bare kvalitet og tilbud er godt nok. Sysselsettingen i anbudsrutene er også høyere enn før 1. november 1995.Totaleffekten er etter min vurdering positiv, noe som ikke minst skyldes økt trafikk. I årene fremover er det behov for å gjennomføre ytterligere kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak innen den rutegående transport for å unngå reduksjon i tilbudet. Fylkestinget har inntil videre blitt enig om at det skal arbeides for effektiviseringsavtaler med de største selskapene med tilstrekkelig prosentvis reduksjon i pris. I den grad dette ikke oppnås, er det åpnet for nye anbudsrunder i fylket. For mitt vedkommende, er jeg etter erfaringene på Lillehammer i tillegg til kostnadsreduksjoner, også opptatt av at fylkeskommunen ved bruk av anbud får langt større styring med viktige elementer som rutetilbud, kvalitet, kostnader og miljøforhold. V Reform åringer i skoleskyssen Avslutningsvis vil jeg nevne at trafikksikkerheten i forbindelse med skolestart for 6åringer nå til høsten opptar oss svært mye. Det er inngått et samarbeid mellom berørte etater og trafikksikkerhetsutvalget i fylket følger denne saken opp så godt som mulig. Når det gjelder antall elever som skal ha organisert skoleskyss så er dette foreløpig usikkert grunnskoleelever i fylket har dette skoleåret daglig skoleskyss. Vi antar at antall 6-åringer i Oppland vil være i underkant av ved høstens skolestart. Erfaringsmessig vil grovt regnet 40% av grunnskoleelevene være skyssberettigede, men vi tror denne prosentandelen blir langt høyere enn 40% utfra at skyssgrensen for 6-åringene settes til 2 km. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 1997 ble fylkeskommunens kompensasjon for økte skyssutgifter som følge av Reform -97 anslått til kr 2.2 mill kr. Ved saldering av budsjettet for 1997 er fylkeskommunens godtgjørelse etter nye beregninger, redusert med kr ,-. Hvilke ekstra utgifter fylkeskommunen vil ende opp med på grunn av økte skyssutgifter for 6- åringer, vil ventelig ikke foreligge før etter skolestart den 18. august. VI Avslutning Jeg vil håpe samferdselskomiteen får to utbytterike dager i Oppland og at vi kan komme nærmere inn på endel av de forhold som jeg har tatt opp i denne orienteringen. 6

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø Terje Andreas Mathisen Forsker Handelshøgskolen

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

Innlandet 2030: Infrastruktur

Innlandet 2030: Infrastruktur ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 Tittel:

Detaljer

15.10.1996 TØI-kurset 1996 «Erfaringer med anbud i Oppland ett år etter» Arte.9/H/M/0002-0001 00032

15.10.1996 TØI-kurset 1996 «Erfaringer med anbud i Oppland ett år etter» Arte.9/H/M/0002-0001 00032 15.10.1996 TØI-kurset 1996 «Erfaringer med anbud i Oppland ett år etter» Arte.9/H/M/0002-0001 00032 \ 4 I TØI -kurset 15. okt 1996 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune Erfaringer med anbud

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Fylkesdelplan. for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene. Hovedrapport. Dombås. Otta. Koppang. Fagernes. Gol. Drammen. Kongsberg.

Fylkesdelplan. for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene. Hovedrapport. Dombås. Otta. Koppang. Fagernes. Gol. Drammen. Kongsberg. Dombås Fylkesdelplan Otta for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene Hovedrapport Koppang Øyer Lillehammer Fagernes Moelv Gol Gjøvik Hamar Brumunddal Elverum Raufoss Lena Kolomoen Jaren Eidsvoll Hønefoss

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Joar Nordtug Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : REGIONAL UTVIKLING VED HJELP AV BEDRET JERNBANENETT

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

02.07.2009. looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl

02.07.2009. looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl 02.07.2009 looårs jubileum rutebilene i Valdres. «Fra melkerute til ekspress» f\ rk. 9M/YA/Q0GZ -0001' OQOl 100 års jubileum rutebilene i Valdres 2. juli 2009 Samferdselssjef Arild Bøhn "Fra melkerute

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland 20. - 22. februar 2012

Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland 20. - 22. februar 2012 Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland 20. - 22. februar 2012 3 PROGRAM Mandag 20. februar 09:00 Avreise med buss fra Løvebakken 11:30 Lunsj 12:20 Møte på Vinger Hotell og

Detaljer

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo og Kristian Lein 2 Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Saksbehandler: Susanne Bratli SAKSFREMLEGG «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Behandles i: Styringsgruppa 08.12.14 Region Namdal

Detaljer

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 02/03 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag 2: 1.000 Design: Kaland

Detaljer

Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk

Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk SNF RAPPORT NR. 06/01 Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk av Kari Holmefjord Elisabeth Steckmest SNF-prosjekt nr. 2165 Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer