Åvb9/ /000,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åvb9/ /000,

Transkript

1 Åvb9/ /000, <U: *:2O 000: Stortingets Samferdselskomité, Otta v/fylkesordf rer «Samferdselspolitiske utfordringer i Oppland» Lars Skjølaas.

2 Fylkesordfører Lars Skjølaas, Oppland Fylkeskommune Stortingets samferdselskomite Otta 12. februar 1997 Samferdselspolitiske utfordringer i Oppland I Innledning Jeg vil ønske samferdselskomiteen vel møtt til dette drøftingsmøtet på Otta, hvor det settes fokus på veg, miljø og samferdselspolitiske utfordringer i fylket og i norddals regionen. Historisk har Opplands mangel på kystlinje og havn ved sjøen vært et stort handikap for utvikling av næringslivet i fylket. Det indre Østlandet har selv med en sentral beliggenhet i forhold til Oslo og hovedstadsområdet, relativt dårlig tilgjengelighet til øvrige deler av landet. Og egentlig dårligere enn hva vi i første omgang skulle forvente. Toget fra Otta tar vel 4 timer til Oslo, og skal vi til Vestlandet og f.eks Bergen, må vi fort regne med 13 til 14 timers reisetid. Da jernbanen kom til fylket i årene straks før og etter århundre skiftet, var det nærmest en revolusjon for samferdselen. Innlandet ble trukket inn i et større marked, og mange virksomheter ble tvunget til å omstille seg som følge av den nye konkurransen. Både jernbanetilknytningen og etterhvert også selve jernbanetilbudet har hatt stor næringsmessig og bosettingsmessig betydning for norddalen og distriktene langs banen. Med bilen, har vi fått en ny endring av samferdselen og konkurransevilkårene for næringslivet i fylket og de mer spredt bosatte områder. For innlandet betyr dette at ulempen ved ikke å ligge ved kysten er blitt mindre. Samtidig har det faktum at de øvrige landsdeler er tilknyttet flyrutenettet,skjerpet konkurransen og bedret deres tilgjengelighet vis à vis innlandet. En viktig målsetting for fylkeskommunen har følgelig vært å styrke forbindelseslinj ene inn og ut av fylket for på denne måten å bedre tilgjengeligheten og kontakten til våre viktigste markeder og stimulere til økt verdiskapning i næringslivet. Historisk har transportlinjene fulgt dalførene, og transporttilbudet i fylket har i stor grad vært rettet til/fra Oslo og Oslofjordområdet. Over 70 % av de reisende over fylkesgrensen har Oslo som start- og bestemmelsessted. Hele 80 % av nyttetrafikken over fylkesgrensen er rettet sørover. Gode veg- og jernbaneforbindelser til Oslo området, til distriktene syd for oss og til kommunikasjonsaksene på begge sider av Oslofjorden, er følgelig meget viktig for Oppland. Gode kommunikasjoner mot de øvrige skandinaviske land og Europa; Scandic Link over Gøteborg og Nordic Link over Kristiansand, er også av stor betydning for et innlandsfylke som Oppland. IK ' (é.39a Si 1

3 n I de handlingsplaner vi har trukket opp for den regionale samferdsel i fylket; fylkesplan og strategisk samferdselsplan, er styrking av kommunikasjonene til og fra fylket for å stimulere til verdiskapning og gode levevilkår, helt sentralt. Det kan også være grunn til å understreke at gode forbindelser ikke bare er viktig for bosetting og næringsliv, men også viktig for å få et regionalt arbeidsmarked til å fungere og få til et nødvendig samspill mellom de tett befolkede områder og de mer spredt bosatte distrikter. Et arbeidsmarked som både de sydlige deler av fylket og de mer spredt bebodde dal- og fjellbygder, er svært avhengige av. II Vegpolitikk Vegtransporten er som tidligere nevnt, helt dominerende i fylket både når det gjelder gods- og persontransport innen, til og fra fylket. Vegpolitikken er således en sentral del av vår samferdselspolitikk. Fylkestinget behandlet juni 1996 vegdirektoratets forslag til stamveginvesteringer og vegkontorets planforslag til riksveginvesteringer for den kommende vegplanperiode Fylkestinget var positive til at stamvegene nå behandles i en egen strategisk plan, hvor vi ser vegruter i sammenheng og uavhengig av fylkesgrenser. Dette må være en riktig utvikling, men klart vanskelig når vi vet at hovedvegnettet i fylket ikke har en tilfredsstillende standard. De strategier Vegdirektoratet har trukket opp, er i hovedtrekk i samsvar med de synspunkter vi har lagt til grunn ved utforming av Fylkesplanen for Når det gjelder strekningsvise investeringer, er det forutsatt satsing på stamvegrutene E6 og E16 og det regionale hovedvegnettet i sørfylket. Det forutsettes at videreføringen av riksveg 35 fra Roa til Gardermoen gis høy prioritet og finansieres utenom fylkets rammer. Vi er for øvrig meget tilfreds med at riksveg 35 blir endel av stamvegnettet. Vikan imidlertid ikke være fornøyd med at en svært beskjeden andel av investeringsmidlene på E6 og E16 er forutsatt investert i fylket den neste vegplanperioden. Dette kan tolkes dit hen at standarden er god i forhold til viktige vegstrekninger i andre deler av landet. Vi mener det fortsatt er et betydelig investeringsbehov på begge disse rutene, ikke minst på grunn av stor gjennomgangstrafikk og turisttrafikk sommerstid. Stortinget har vedtatt E 16 som stamveg mellom Bergen og Oslo. Små investeringer på E16 mellom Hønefoss og Borlaug kan bidra til å svekke E16 s betydning som stamveg mellom Oslo og Bergen. Nye investeringer på riksveg 7 gjennom Hallingdal kan ytterligere bidra til dette. Rammene til E16 må etter min vurdering økes slik at også store deler av strekningen Hønefoss - Borlaug kan få stamvegstandard i løpet av perioden. Når det gjelder E6, er det viktig med en videreføring av utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen, både for å styrke nord-sør-forbindelsen i landet og av hensyn til stamvegrutene riksveg 9 og riksveg 15. Samtidig bidrar E6-utbyggingen til å bedre forbindelsene fra Ottadalen og Gudbrandsdalen mot sentrale strøk. 2

4 n Oppland har tidligere satset betydelige beløp på stamvegnettet. Dette innebærer at fylket i dag har et oppdemmet behov for utbygging av mange og lønnsomme prosjekt på det øvrige riksvegnettet. Ser en dette i sammenheng med vegtransportens meget dominerende betydning i fylket, er det rimelig med en høy ramme til Oppland i kommende planperiode. Det økende standardgapet mellom riks- og fylkesveger er bekymringsfull. Situasjonen blir ikke bedre ved at de øremerkede statstilskuddene til fylkesveger ser ut til å bli borte. Hovedflyplassen på Gardemoen må få stor betydning for vegbyggingen framover også for Oppland.Et av argumentene for å legge hovedflyplassen hit, var hensynet til utviklingen av det indre Østlandsområdet. Det er flere veger som fører til Gardemoen. VDetopplegget som ivaretar de fleste hensyn for de sydligere deler av fylket, er å bygge ut rv 4 kombinert med tverrforbindelse fra Roa til Gardemoen over Romerike. Vi kommer tilbake til denne saken i morgen, men jeg vil allerede i denne generelle gjennomgangen av samferdselspolitikken i Oppland, få understreket vegsambandets regionale betydning. Ny tverrforbindelse mellom Hadeland og Gardermoen er etter min vurdering en absolutt forutsetning for at vekstpotensialet fra flyplassen skal kunne utnyttes i våre to mest berørte regioner; Hadeland og Gjøvik-Land-Toten. Derfor har fylkeskommunen, sammen med Hadelandskommunene,vegsjefen og fylkesmannen nedlagt et betydelig arbeid for å få denne vegen bygd og ferdigstilt så tidlig som mulig etter flyplassåpningen i oktober Når det gjelder vegpolitikken, vil jeg minne om at Oppland er et viktig turistfylke hvor flere ulike organ arbeider for å legge forholdene best mulig tilrette også for denne trafikantgruppen. Det satses på bygging av hovedrasteplasser og videre utvikling av viktige turistveger. Jeg kan ikke forlate vegpolitikken i Oppland uten å nevne diskusjonen vi har med bruk av salt på vintervegene. Statens Vegvesen i fylket er tilbakeholden med å bruke salt. Dette standpunktet er i hovedsak tatt ut fra hensynet til miljøet, men også fordi bilparken påføres kostbare rustskader. Vegdirektoratet har bestemt at rv 4 og E 6 sør for Lillehammer skal saltes, ellers brukes salt bare i overgangsperiodene vår og høst og i ekstreme tifeller ved underkjøl regn. Jeg har gitt men tilslutning til forsiktig bruk av salt på vegene, ikke minst fordi vi som nevnt satser på turisme og da må vi ha vinterhvite veger. III Jernbanetilbudet i Oppland På samme måte som vegsektoren inngår også jernbanetilbudet som en viktige del av den overordnede strategi om å styrke kommunikasjonene til og fra fylket. Også forslag til Norsk Jernbaneplan ble behandlet på fylkestinget i juni Vi er kjent og inneforstått med at NSB står ovenfor betydelige omstillingstiltak for 3

5 å tilpasse tilbud og drift til endrede markedsforhold og endrede økonomiske rammebetingelser. Omstillingene bør imidlertid ikke skje så raskt at den gode og tette kontakten NSB i dag har til mange av sine brukere og distrikter, mistes på vegen mot en moderne og strømlinjet framtid. Vi vet at kjørehastighet er et sentralt tema i det planforslaget som nå er til behandling i Samferdselsdepartementet. For noen år siden stilte vi i fylkeskommunen betimelige spørsmål ved NSB`s satsing på høyhastighetstog gjennom Gudbrandsdalen med omfattende forslag om investeringer i skinnegang og med tilhørende få togstopp. Vi syns det er positivt at denne strategi er forlatt til fordel for investering i vognmateriell som kan gå raskere i kurvene og stort sett benytte dagens Skinnegang. Det er viktig at vi nå får raskere forbindelser til Oslo-området. Det hjelper imidlertid svært lite at bane og vognmateriell blir av første klasse dersom togene ikke stopper der folk bor. Her må det foretas en fornuftig avveining. Foruten vektlegging av vognmateriell, vil jeg mene at en god tilknytning av Gardermobanen til det regionale jernbanenettet, utvidet kapasitet gjennom Oslo og etablering av gode kommunikasjonsknutepunkter for overgang mellom transportmidler, er de mest sentrale oppgaver for NSB i den kommende planperiode. Gardermotrasèen bør nyttes av regionale tog og intercitytog uten ekstra kostnader for passasjerer i tog som benytter høyhastighetstrasèen. Jeg har liten sans for at distriktene nord for Minnesund må betale bompenger for å benytte den nye jernbanelinja. Dette er i tilfelle en ganske ny politikk for å kjøre tog. Vi ser fram til åpningen av Gardermobanen 4. oktober Såvidt meg bekjent vil reisetíden reduseres betydelig i forhold til idag. Skal vi få full nytte av reduserte reisetider, er det viktig at ankomstider til Oslo er tilpasset arbeidstider og møtetidspunkter for pendlere og forretningsreisende. Vi ønsker ankomsttider til Oslo 15 til 20 minutter før hele timer. Jeg håper ikke at åpningen av Gardermobanen også skal føre til redusert togtilbud til og fra Gudbrandsdalen nord for Lillehammer, slik det er antydet fra NSB i forbindelse med ruteforslagene som iverksettes 8. juni då. Slike forslag ønskes drøftet på et så tidlig tidspunkt som vel mulig. I Oppland har det i lengre tid vært arbeidet for å utviklet attraktive og effektive kollektivknutepunkter- regionale skysstasjoner. Disse knutepunktene ligger sentralt i de enkelte regioner og er av vesentlig betydning både for å oppnå fylkesdekkende transporttilbud og en genereltbedre service for de reisende. Fylkeskommunen har i samarbeid med NSB vært med å utvikle regionale skysstasjoner på Otta, Lillehammer og Fagernes. Det er behov for en del avklaringer på Gjøvik før vi kan si oss ferdig med dette prosjektet. Det arbeides med etablering av regional skysstasjon også på Hadeland i tilknytning til tettstedet Roa. Vi ser positivt på at NSB har forslag om å opprettholde Otta, Lillehammer og Gjøvik som knutepunktstasjoner. 4

6 C r Det er en kjent sak at det har vært ulike syn fylkeskommunene imellom for å etablere et eget jernbaneforum for Indre Østlandet. J ernbaneforum kan være en utmerket måte å komme i dialog med planleggende parter for framtidig transporter på jernbanen. Dette er imidlertid avhengig av at man har en klar oppgave, og at man kan trekke i samme retning. Jeg har forståelse for at enkelte kan synes at det etter hvert blir vel mange organ å forholde seg til. Og fylkeskommunene på Østlandet ønsker nå å kanalisere mange aktuelle samferdselsspørsmål gjennom Kontaktutvalget for fylkeskommunene på Østlandet. Spørsmål om et eget jernbaneforum for Gudbrandsdalen og eventuelt både Gjøvik- og Dovrebanen, er tatt opp. Det kan være grunn til å drøfte dette forslaget nærmere. III Leirin Samferdselskomitéen var på Fagernes Lufthavn, Leirin, for snart to år siden, i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr 15 (!994-95) «Om statens enagsjement regional luftfart». i Gjennom stortingsbehandlingen er nå statens ansvar avklart og det som gjenstår er forhandlingene om godtgjørelse for de investeringer lokalsamfunnet har foretatt på flyplassen. Det engasjement som både det offentlige og private har vist ved Leirin viser troen vi lokalt har til flyplassen og dens plass i flyrutenettet. Etter en langvarig prøvedrift er flyruten mellom Oslo-Fagernes-Bergen etablert på lik linje med det øvrige kortbanenettet, dog med den vesentlige forskjellen at det ikke er Widerøe som opererer ruten. Selv om trafikken nå er litt lavere enn i 1995, er håpet at vi får en stabil trafikk som viser rutens berettigelse. Aktiviteten som følger av flyruten er en viktig forutsetning for reiselivs- og chartersatsingen på Leirin. Gjennom ETON kommer det ca reisende hvert år over flyplassen og utsiktene for de nærmeste årene er gode. Chartervirksomheten har betydning for flyplassen, men ikke minst for øvrig reiseliv i store deler av SørNorge/Vestlandet. Målet nå er å utvide aktiviteten på vinterstid for å få en jevnere drift over året. IV Anbud innen samferdsel. Erfaringer så langt. Fylkestinget vedtok i forbindelse med årsbudsjettet for 1994 at det skulle innhentes anbud på minimum to rutestrekninger, eventuelt ruteområder iløpet av Som kjent ble det gjennomført en anbudsopphenting iløpet av 1995 i fylket, og den 1. november 1995 ble rutekjøringen i Lillehammer, Landekspressen mellom Oslo og Dokka og ruten Ringebu - Lillehammer ble overtatt av Oslo og Follo Bilruter. Den samlede anbudskjøringen på nærmere 1 mill vognkm utgør ca 8 % av totalproduksjonen i fylket. Det er nå gått litt over et år siden anbudsrutene startet opp. Erfaringene så langt er meget positive, særlig på Lillehammer. Anbudsrutene er i 1996 drevet med lang lavere kostnader enn tidligere. Samtidig er det i Lillehammer oppnådd en betydelig 5

7 trafikkvekst og dermed økte inntekter på nærmere 1 mill kr. Resultatforbedringen fylkeskommunen for samtlige anbudsruter er årlig på ca 4 mill kr. for Brukerundersøkelser viser at de fleste reisende mener at det ikke har noen betydning hvilket rutebilselskap som kjører - bare kvalitet og tilbud er godt nok. Sysselsettingen i anbudsrutene er også høyere enn før 1. november 1995.Totaleffekten er etter min vurdering positiv, noe som ikke minst skyldes økt trafikk. I årene fremover er det behov for å gjennomføre ytterligere kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak innen den rutegående transport for å unngå reduksjon i tilbudet. Fylkestinget har inntil videre blitt enig om at det skal arbeides for effektiviseringsavtaler med de største selskapene med tilstrekkelig prosentvis reduksjon i pris. I den grad dette ikke oppnås, er det åpnet for nye anbudsrunder i fylket. For mitt vedkommende, er jeg etter erfaringene på Lillehammer i tillegg til kostnadsreduksjoner, også opptatt av at fylkeskommunen ved bruk av anbud får langt større styring med viktige elementer som rutetilbud, kvalitet, kostnader og miljøforhold. V Reform åringer i skoleskyssen Avslutningsvis vil jeg nevne at trafikksikkerheten i forbindelse med skolestart for 6åringer nå til høsten opptar oss svært mye. Det er inngått et samarbeid mellom berørte etater og trafikksikkerhetsutvalget i fylket følger denne saken opp så godt som mulig. Når det gjelder antall elever som skal ha organisert skoleskyss så er dette foreløpig usikkert grunnskoleelever i fylket har dette skoleåret daglig skoleskyss. Vi antar at antall 6-åringer i Oppland vil være i underkant av ved høstens skolestart. Erfaringsmessig vil grovt regnet 40% av grunnskoleelevene være skyssberettigede, men vi tror denne prosentandelen blir langt høyere enn 40% utfra at skyssgrensen for 6-åringene settes til 2 km. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 1997 ble fylkeskommunens kompensasjon for økte skyssutgifter som følge av Reform -97 anslått til kr 2.2 mill kr. Ved saldering av budsjettet for 1997 er fylkeskommunens godtgjørelse etter nye beregninger, redusert med kr ,-. Hvilke ekstra utgifter fylkeskommunen vil ende opp med på grunn av økte skyssutgifter for 6- åringer, vil ventelig ikke foreligge før etter skolestart den 18. august. VI Avslutning Jeg vil håpe samferdselskomiteen får to utbytterike dager i Oppland og at vi kan komme nærmere inn på endel av de forhold som jeg har tatt opp i denne orienteringen. 6

10.05.1996 Samferdsel år 2000,Fredrikstad, v/fylkesordfører Lars Skjølaas. «Hvordan kan Østlandsfylkene og kommunene styrke sin innflytelse på

10.05.1996 Samferdsel år 2000,Fredrikstad, v/fylkesordfører Lars Skjølaas. «Hvordan kan Østlandsfylkene og kommunene styrke sin innflytelse på 10.05.1996 Samferdsel år 2000,Fredrikstad, v/fylkesordfører Lars Skjølaas. «Hvordan kan Østlandsfylkene og kommunene styrke sin innflytelse på samferdselsspørsmål i regionen» Ar/Q-9/K/}

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer»

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 1 MILJØ OL-94 - TRANSPORT OG SAMFERDSEL Hamar 4. sept. 1991 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune

Detaljer

06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r"; I Z:, :.:)/ ,, ; f L/ /T ; f' "i '..

06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r; I Z:, :.:)/ ,, ; f L/ /T ; f' i '.. 06.05.2009 Tekna konferanse, Kristiansand. «Lillehammer, best på buss i Norden?» 1 f f /f r"; I Z:, :.:)/ K/ 'KQ//fit» n a),, ; /T ; f' "i '.. J. `. `. f,, _ (I v' f L/ Tekna Kristiansand 6. mai 2009 Samf

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

31.08.1988 Stortingets samferdselskomité. «Flyplassutbygging i Oppland» /1'." ' --

31.08.1988 Stortingets samferdselskomité. «Flyplassutbygging i Oppland» /1'. ' -- 31.08.1988 Stortingets samfdselskomité. «Flyplassutbygging i Oppland» /1'." ' -- 1 '.n Stortingetssamfdselskomités møte på Otta 31. august1988 SamfdselssjefArild Bøhn "FLYPLASSUTBYGGING I OPPLAND" Led

Detaljer

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Ark 9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983 Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Samferdselssjefen i Oppland. KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING I VALDRES LUFTHAVN A/S DEN 19. JANUAR 1983. Herr

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

FORVALTNINGSREFORMEN -

FORVALTNINGSREFORMEN - FORVALTNINGSREFORMEN - NVF, utvalg 13 17. oktober 2007 St. meld. nr 12 2006-2007 Regionale fortrinn regional framtid Reform for å endre styringssystemet i offentlig forvaltning Omfatter mer enn bare Statens

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013:

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Noen har fått det bedre: Dal-Drammen: 2 togavganger i timen! Eidsvoll-Kongsberg: Går på Gardermobanen og fungerer godt for pendlerne fra Eidsvoll. Flere korte togsett

Detaljer

22.01.1985. Stortingets Samferdselskomité, møte Fagernes XXX. Ark. 9/k/Ka/0001-0001 -000b

22.01.1985. Stortingets Samferdselskomité, møte Fagernes XXX. Ark. 9/k/Ka/0001-0001 -000b 22.01.1985 Stortingets Samferdselskomité, møte Fagernes XXX Ark. 9/k/Ka/0001-0001 -000b r STORTINGET SAMFERDSELSKOMITÉS MØTE PA FAGERNES RÅDHUS 22. JANUAR 1985 v/fylkesordfører Ola Dahl. Jeg vil på nytt

Detaljer

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering Forvaltningsreformen Ekstern orientering 02.05.200905 2009 02.05.2009 Bakgrunn og målet med reformen Bakgrunn: Det ble på 1990-tallet konstatert et økende demokratisk underskudd på regionalt og lokalt

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 07.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Statsbudsjett 2004 Samferdselsdepartementet Samferdselsminister Torild Skogsholm Pressekonferanse 8. oktober 2003

Statsbudsjett 2004 Samferdselsdepartementet Samferdselsminister Torild Skogsholm Pressekonferanse 8. oktober 2003 Statsbudsjett 2004 Samferdselsdepartementet Samferdselsminister Torild Skogsholm Pressekonferanse 8. oktober 2003 Hovedpunkter Samferdselsformål over Samferdselsdepartementets budsjett: 21,1 mrd. kr en

Detaljer

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Hovedpunkter i foredraget Samarbeidsregjeringen: Gjennomførte og planlagte reformer

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

Arbeidet med Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Arbeidet med Nasjonal transportplan Fylkestinget i Hedmark 14.12.2015 Regionvegsjef Per Morten Lund Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst - fra

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Omklassifisering av vegnettet? Et bilde fra Troms. Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) Gardermoen

Omklassifisering av vegnettet? Et bilde fra Troms. Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) Gardermoen Omklassifisering av vegnettet? Et bilde fra Troms Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) Gardermoen 18.12.2015 Fylkesrådet Bakteppe - Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall,

Detaljer

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. DET NORDLIGE ALTERNATIVET: Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Høgfjellskonferansen 2015:«På rett veg mellom øst og vest» Stamvegutvalget

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft!

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Harald Thoresen Seniorrådgiver NHO Innlandet / Leder - Vegforum Innlandet Samferdselskonferansen for Innlandet Lillehammer 30.januar 2008 Er forslag

Detaljer

Salten som bo-, arbeids og serviceregion

Salten som bo-, arbeids og serviceregion Salten som bo-, arbeids og serviceregion Regional Samferdselskonferanse 25. september 2014 Ingelin Noresjø prosjektleder samferdsel Salten - Nordområdeperspektiv De viktigste forbindelseslinjene til den

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Regional transportplan 2018-29 KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for samferdsel og miljø Om fylkeskommunens eierskap og ansvar samferdsel Rundt 3000 kilometer

Detaljer

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP

13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 13/17 Transport-og kommunikasjonskomiteens innstilling til ny NTP I denne sak legges det opp til å orientere om Transport og Kommunikasjonskomiteens (TKK) sine merknader om

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå!

Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå! Jernbaneforum Rørosog Solørbanen Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå! Leder Arnfinn Nergård Status Rørosbanen Formidabel vekst i persontrafikken 50 prosent på fem år

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/1284-10 Ark.nr. 113 N Saksbehandler: Per Olav Bakken STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Tiltaksplan Hedmark Trafikk

Tiltaksplan Hedmark Trafikk Tiltaksplan 2014-2017 Hedmark Trafikk Bakgrunn Oppfølging av Regional samferdselsplan for Hedmark 2012 2021 (RSP), som ble vedtatt i Fylkestinget i juni 2012 (sak 40/12) 4-årige handlingsplaner underlagt

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder:

Byrådssak /11. Dato: 10. august 2011. Byrådet. Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen SARK-03-201100219-179. Hva saken gjelder: Dato: 10. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Aksdal - Bergen NIHO SARK-03-201100219-179 Hva saken gjelder: For statlige investeringer over 500 mill kroner skal

Detaljer

Lærdommene fra tidligere samarbeid

Lærdommene fra tidligere samarbeid Lærdommene fra tidligere samarbeid Seminar 7. april 2010 Tor Dølvik Samordning i Osloregionen. En innsikt med lang historie Hvor omhyggelig de lokale myndigheter enn regulerer forholdene innen sitt distrikt,

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» SAMPLAN Havet, 6.4.2016 Daniel Bjarmann-Simonsen Prosjektleder Flyplassskryt Et historisk veivalg By og fly Nye muligheter: Et nytt

Detaljer

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008 Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør Arendal 7. februar 2008 Transportkorridorer Korridorer i region sør Korridor 2: rv. 35 Korridor 3: E18, E39, rv. 23 Korridor 4: rv. 9 Korridor 5: E134,

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Dette er Vegforum Trøndelag Vegforum Trøndelags hovedoppgave er å sikre økt satsing på vegutbygging

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel.

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel. Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 40/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/846 Tittel: Saksprotokoll: Regional samferdselsplan 2012-2021 Behandling:

Detaljer

28.09.1995 Seminar Transport Østlandet og Oslo-regionen. «Østlandets betydning for Norge og samferdselsutbyggingens betydning for Østlandet»

28.09.1995 Seminar Transport Østlandet og Oslo-regionen. «Østlandets betydning for Norge og samferdselsutbyggingens betydning for Østlandet» 28.09.1995 Seminar Transport Østlandet og Oslo-regionen. «Østlandets betydning for Norge og samferdselsutbyggingens betydning for Østlandet» Am 0/i

Detaljer

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger:

Ansvar og finansiering ved slike knutepunkter kan illustreres som følger: Rolleavklaring og innhold i kollektivknutepunkter 5.2 Knutepunkter ved jernbane Ansvar og finansiering ved knutepunkter tog/buss omfatter ofte mange aktører og kan dermed bli mer komplisert. Dette gjelder

Detaljer

Namsos Kommune. Saksframlegg. Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos Kommune. Saksframlegg. Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos Kommune Saksmappe: 2011/8230-4 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling 1.

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

12.02.2014 Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Lillehammer. «Samferdsel og transport til og fra Lillehammer -før og nå»

12.02.2014 Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Lillehammer. «Samferdsel og transport til og fra Lillehammer -før og nå» 12.02.2014 Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Lillehammer «Samferdsel og transport til og fra Lillehammer -før og nå» Landslaget for offentlige pensjonister(lop) Lillehammer 12.02.2014 Arild

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18?

Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18? Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18? Senior Rådgiver Tom Granquist, Akershus fylkeskommune 4. Februar 2016 Utfordringer innenfor samferdsel InterCity-utbyggingen Mer godstransport med bane

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen Folk vil ta toget, hvorfor vil ikke regjeringen satse? Gjøvikbanen i dag Det vil gi: Miljøgevinst

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen 117 Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen E6 Trondheim Fauske med tilknytninger 1. Innledning Ruta omfatter E6 fra Trondheim til Fauske. Mellomriksvegene E14 mellom Stjørdalshalsen og

Detaljer

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010?

Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Betyr det noe for anleggsbransjen at fylkene tar over store deler av vegnettet i Norge fra 1. januar 2010? Siri Ulvin informasjonssjef Maskinentreprenørenes Forbund Hvem er jeg? Informasjonssjef i MEF

Detaljer

Samferdselssjefmøte Kristiansand 09.11.2000 Samf. sjef Arild Bøhn

Samferdselssjefmøte Kristiansand 09.11.2000 Samf. sjef Arild Bøhn 09.11.2000 KS konferanse, Kristiansand. «Organisering av samferdselssektoren sett i lys av forslag fra OppgavefordelingsutvaIget og Nasjonal Transportplan» AHe.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Informasjonsmøte E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Narvik 29. september 2008 Torbjørn Naimak Regionvegsjef Statens vegvesen Region Nord Nasjonal Transportplan Statens vegvesen -prioriteringer og dilemmaer

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Samferdselspolitiske utfordringer i Rogaland Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Fylkeskommunen som samferdselsaktør 2 veieiere: Rogaland fylkeskommune: 2.508 km

Detaljer

Kjell Bjørvig. København, 26 november 2009

Kjell Bjørvig. København, 26 november 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Forbundsstyremøte København, 26 november 2009 Aktuelle saker Trafikksikkerhetssituasjonen Nasjonal transportplan 2010-2019 F lt i f i i Forvaltningsreform og ny organisering

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer