Hol kommune Saksutskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hol kommune Saksutskrift"

Transkript

1 Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /14 2 Kommunestyret /14 Detaljregulering for Geilo Fjellandsby, Kikutgrenda felt 2. Saksordfører: Trine Raknes Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Saksutskrift, utvalg for plan og utvikling, sak 10/14 Reguleringsbestemmelser datert Plankart datert Planbeskrivelse Illustrasjonsplan Snitt AA Snitt BB Snitt CC Snitt DD Snitt EE Fylkesmannen i Buskerud i brev datert Buskerud fylkeskommune i brev datert Statens vegvesen i brev datert Bjørn H. Rasmussen i brev datert Kikut Panorama AS, 15 seksjonseiere, fremsatt av Garmann Mitchell, Adv. Martin Holger Dale Jan Erik Thorstensen og Jorun Jordal i brev datert Sameiet Kikut Panorama v/tomas Knutsen i brev datert Arne og Grete Bakke i brev datert Garmann Mitchell & Co ved Arild Solheimsnes for Kikut Panorama AS I brev datert Dokument i saken: Dokumentjournal 1

2 Saksopplysninger: Detaljregulering for Kikutgrenda felt 2 ble 1.gangsbehandlet i sak 10/14 den Saken har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden til Det er mottatt 8 merknader og ingen innsigelser fra offentlige sektormyndigheter. Fylkesmannen har kommet med klare anbefalinger til planen. I tillegg er det sendt inn en merknad i fra berørte naboer i etterkant av offentlig ettersyn. Forslag til reguleringsplan vil legge til rette for etablering av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Totalt er det planlagt utbygging av 9 leilighetsblokker med tilhørende uteopphold og parkeringskjeller under terreng. I forkant av utlegging til offentlig ettersyn ble planforslaget vesentlig revidert etter oppfordring fra administrasjonen. Planfremmer har innsendt revidert planforslag datert i etterkant av offentlig ettersyn. Planforslaget er justert i forhold til bygghøyder fra 14 til 12,5 meter for tomtene 1, 2 og 7. Maks byggehøyde er i revidert plankart og bestemmelser satt til 12,5 meter. Planfremmer har i tillegg kommentert alle innsendte merknader i den oppdaterte planbeskrivelsen. Forhold til overordnet plan: Planforslaget er delvis i tråd med overordnet plan. Det er gjennomført justering av planens avgrensning, utnyttelse og i forhold til høydebestemmelsene i overordnet plan. Se for øvrig sak 10/14 og administrasjonens vurdering i denne sak. Miljøkonsekvenser: Se sak UPU 10/14 Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen vesentlige helse-/miljø og beredskapsforhold Økonomiske konsekvenser: Ingen vesentlige for Hol kommune Vurdering: Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden til Det er mottatt 8 merknader i saken: 1. Fylkesmannen i Buskerud i brev datert Buskerud fylkeskommune i brev datert Statens vegvesen i brev datert Bjørn H. Rasmussen i brev datert Kikut Panorama AS, 15 seksjonseiere, fremsatt av Garmann Mitchell, Adv. Martin Holger Dale 6. Jan Erik Thorstensen og Jorun Jordal i brev datert Sameiet Kikut Panorama v/tomas Knutsen i brev datert Arne og Grete Bakke i brev datert

3 I etterkant av offentlig ettersyn er det mottatt en tilleggsmerknad fra Garmann Mitchell & Co ved Arild Solheimsnes for Kikut Panorama AS i brev datert Administrasjonen har valgt å ta denne med og kommentere den som merknad nr. 9. Det er ikke mottatt innsigelse fra offentlige sektormyndigheter i plansaken. Under følger et kort resyme fra innsendte merknader ved offentlig ettersyn og administrasjonenes kommentarer. 1. Fylkesmannen i Buskerud i brev datert Fylkesmannen viser til nasjonale føringer om ivaretakelse av landskapsmessige forhold i Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging og den europeiske landskapskonvensjonen. Planområdet er eksponert mot større områder og det er lite skjermende vegetasjon. Fylkesmannen fremhever at planforslaget avviker fra overordnet plan da bygg med 14 meters høyde er plassert i høyreliggende terreng og at den planlagte bebyggelsen bryter horisontlinjen. Fylkesmannen stiller spørsmål om planforslaget i tilstrekkelig grad vil ivareta landskapshensyn og intensjonen i den overordnede reguleringsplanen og ber om at dette vurderes nærmere av kommunen. Det henvises videre til St. meld. nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, PBL 3-1 bokstav g og kommunens energi og klimaplan som gir føringer for miljøvennlig energiløsninger. Noe som innebærer at kommunen vurderer om vannbåren varme vil være hensiktsmessig. Det må også legges vekt på trafikksikkerhet for gående og syklende og god tilgjengelighet til kollektive transportløsninger. Administrasjonens kommentar: Administrasjonen har vurdert hensynet til omkringliggende bebyggelse og forholdet til landskap og horisont. I etterkant av offentlig ettersyn har planfremmer justert ned bygghøydene til maks tillatt mønehøyde på 12,5 meter, slik at hensynet til landskap, fjernvirkning og omkringliggende bebyggelse blir ivaretatt. Administrasjonen har også foreslått implementering av en planbestemmelse som sikrer tilkoblingsmulighet for fremtidig fjernvarmeløsning. 2. Buskerud fylkeskommune i brev datert Buskerud fylkeskommune har gitt uttalelse til planforslaget angående kulturminnehensyn. Enkelte deler av planområdet er tidligere registrert av kulturmyndighetene. Det kreves derfor ikke ny registrering. Planforslaget omfatter også bestemmelser som presiserer varslingsplikten ved uforutsette funn. Administrasjonens kommentar: Merknaden fra Buskerud fylkeskommune er tatt til orientering. 3. Statens vegvesen i brev datert Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget og opplyser om at krysset til fylkesveg 40 er av tilfredsstillende standart etter opparbeidelsen i tråd med reguleringsplan for Geilo Fjellandsby. 3

4 Administrasjonens kommentar: Merknaden fra Buskerud fylkeskommune er tatt til orientering. 4. Bjørn H. Rasmussen i brev datert Merknaden til planforslaget er fremsatt av Rasmussen på vegne av hans 3 barn som i dag er hjemmelshavere til nabotomten med gnr.bnr 66/657 gjennom sameiet i nevnte grunneiendom. Rasmussen fremhever at den foreslåtte reguleringsplanen er en sterk endring av det som lå til grunn som forutsetninger den gangen området ble regulert og tomter i felt 7 ble solgt. Ny bebyggelse vil bidra til negative konsekvenser for de som har hytte i felt 7 og med en innkjøring som nå er foreslått lagt om vil dette være ødeleggende for tomten så vel tomteverdien. Planforslaget legger opp til en utnyttelsesgrad på % BYA = 37 %, noe som er økt fra 32 %, samt at de høyeste byggene er plassert på den høyeste delen av tomten. Dette vil medføre en forringelse av utsikt og sol for den eksisterende hyttebebyggelsen og vil være skjemmende i naturen tilsvarende leilighetsbygget som er oppført av Hallingdal Hytteservice AS. En omlegging av veien vil også medføre økt trafikkstøy. Rasmussen kan ikke se at den foreslåtte veitraseen vil få en bedre stigningskurve enn dagens vei. For øvrig vises det til at eierne av gnr. bnr. 66/657 har forkjøpsrett på tomten i felt 2 som nå ønskes utbygd. Administrasjonens kommentar: Administrasjonen har vurdert plasseringen av bebyggelsen i planforslaget spesifikt. Bygghøydene er redusert til maks tillatt mønehøyde på 12,5 meter. Utnyttelsen i planforslaget beregnes ut fra formål avsatt til konsentrert fritidsbebyggelse. 5. Kikut Panorama AS, 15 seksjonseiere, fremsatt av Garmann Mitchell, Adv. Martin Holger Dale Garmann Mitchell ved Adv. Martin H. Dale fremsetter merknader til reguleringsplanen for følgende seksjonseiere i Kikut Panorama AS: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23 og 25 på gnr. bnr. 66/747. Planforslaget innebærer at de største byggene i volum og høyde plasseres øverst i terrenget. En direkte konsekvens av dette er at flere av leilighetene i Kikut Panorama vil miste bortimot all utsikt i retning felt 2. Planforslaget er i strid med bestemmelsene for Geilo Fjellandsby når det gjelder volum, høyder og plassering i terrenget. Garmann Mitchell fremfører videre at 4 i overordnet reguleringsplan tillater mønehøyde i felt 2 på 12,5 meter dog slik at: «1/3 av bebyggelsen innenfor planområdet kan ha en mønehøyde på 14,0 meter under forutsetning av at bygningene ligger i de laveste områdene innenfor felt 2, for felt 2 skal den laveste mønehøyden benyttes på oversiden av veien gjennom området.». For å være i tråd med bestemmelsene om maks tillat høyde i overordnet plan må bebyggelsen i øvre og midtre del reduseres til maks mønehøyde 12,5 meter. Deler av bebyggelsen må også ha en lavere mønehøyde slik at kravet om variasjon i høyder 4

5 ivaretas. Utnyttelse og høyder skal også dokumenteres gjennom modell og feltet skal gis en forsvarlig utnyttelse ut fra områdets topografi og fjernvirkning. Merknaden fra Garmann Mitchell har fremsatt følgende prinsipper som bør legges til grunn for bebyggelsen i øvre del av feltet: Det er også foreslått et alternativt forslag til reguleringsplan slik det fremgår av vedlagt merknad. Merknaden er såpass omfattende at det henvises til vedlegg for ytterligere informasjon. Administrasjonens kommentar: Administrasjonen har vurdert konsekvensene for eksisterende bebyggelse, Kikut Panorama i lys av merknadene som er mottatt ved offentlig ettersyn. Slik det fremgår av administrasjonens vurdering under og Rådmannens innstilling ser vi ikke behovet for å endre plankart og bestemmelser av landskapshensyn i forhold til overordnet plan, eksisterende bebyggelse og fjernvirkning da bygghøydene er justert av planfremmer i etterkant av offentlig ettersyn ned til maksimal tillatt mønehøyde på 12,5 meter. 6. Jan Erik Thorstensen og Jorun Jordal i brev datert Vedtaket gjort i Hol kommune i sak 10/14 kan synes å være fattet på uriktige opplysninger ettersom informasjonen i planen til Opus ikke er korrekt. Vi er ikke varslet i eget varselbrev slik det fremkommer i planens punkt 4.1. Vi mener dette må være saksbehandlingsfeil. Vi følger at vi som eiere av fritidsbolig på Geilo blir fratatt vår rettighet til å komme med merknader til planen. For oss vil gjennomføringen av en slik plan påføre oss et økonomisk tap i forhold til at eiendommen forringes i verdi. Vi ber derfor at planforslaget trekkes tilbake og behandles på nytt. Administrasjonens merknad: Det tilligger planfremmer å varsle oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til PBL Dette ble gjennomført ved brev og annonse ved oppstart av arbeidet. Det er uheldig at de som grunneier ikke har fått varselbrev direkte, men da varslingsbrev ble sendt til Kikut Panorama AS og det er publisert to aviser ansees varslingsplikten som oppfylt. Varsling om oppstart av reguleringsplanarbeid skal gjennomføres på en hensiktsmessig måte og i den grad det er mulig i henhold til PBL Etter administrasjonens vurdering medfører ikke manglende varsling til en andelseier saksbehandlingsfeil når det er sendt direkte brev til gnr. bnr 66/747 (Kikut Panorama AS). 7. Sameiet Kikut Panorama v/tomas Knutsen i brev datert sameiet Kikut Panorama vil gi merknader/klage på vegne av beboerne på Kikut Panorama, gnr. bnr. 66/747. Vedtaket gjort i Hol kommune sak 10/14 kan synes å være gjort på uriktige opplysninger da opplysningene i Opus sitt planforslag ikke er korrekt. Vi mener de fremlagte planer er til betydelig sjenanse for beboerne på Kikut Panorama. Flertallet av beboerne til miste hoveddelen av sin utsikt, i tillegg til 50 % av dagens solforhold. I 5

6 området mellom dagens bygninger vil det bli tilnærmet konstant skygge. Vi bestrider på det sterkeste utsagnet i planens pkt som er feil og grovt misvisende. Vi er av den oppfatning at solmålingen i planen er uriktig. Fra planen identifiserer vi mønehøyder på inntil 14 meter. Dette anser vi som svært uestetisk og skjemmende i et landskap som ligger på 1040 meter over havet. Den ekstreme fortettingen av bygningsmasse mot Kikuttoppen vil slik vi ser det være til skade for dyreliv i området da planen grenser opp til et sårbart naturområde hvor det er et rikt dyreliv. Slik planen fremstilles er det ikke på noen måte hensyntatt å bevare dyreliv på en god nok måte. Hensynet til barn og unge er ikke behandlet på en tilstrekkelig måte i planen. Samtlige beboere på Kikut Panorama har fått opplyst at det ikke skulle komme bygningsmasse foran fritidsleilighet 117, 217 og 317. dette gjelder i samme grad for de 15 fritidsleilighetene i bygg 1 som er vinklet mot sør. Sameiet Kikut Panorama er ikke imot enhver utbygging av nye områder på Kikut. Vi mener imidlertid at dette må skje på en god måte hvor det tas hensyn til berørte parter. Sameiet Kikut Panorama ber om at planforslaget trekkes tilbake og behandles på nytt da det ikke er fullstendig og basert på uriktige opplysninger. Administrasjonens merknad: Tap av utsikt vil normalt sett ikke være et moment som kan benyttes for å endre et planforslag. Redusert solforhold for rom med varig opphold er av betydning i en slik sak. Konsekvensene for eksisterende bebyggelse i Kikut Panorama fremgår av planbeskrivelsen, men burde i større grad vært redegjort for planforslaget. Det er Bygg 1 (T1) i planen som vil medføre størst konsekvenser for Kikut Panorama på grunn av avstand og terrengforhold. I etterkant av offentlig ettersyn er planforslaget justert og tillater nå maks mønehøyde på 12,5 meter. Dette vil redusere ulempene for omkringliggende bebyggelse noe og hensynta landskap og fjernvirkning i større grad. Overordnet plan gir juridisk rett til å bygge etter det er gjennomført en planprosess på Kikutgrenda felt 2. Ved erverv av eiendom er det kjøpers ansvar å sette seg inn i områdets reguleringsplaner. 8. Arne og Grete Bakke i brev datert Vi er ikke varslet i eget varselbrev slik det fremkommer i planens punkt 4. side 24. Vi anser dette etter gjeldende rett som saksbehandlingsfeil. Som innehaver av leilighet 117 er vi den beboer i Kikut Panorama som blir mest berørt av den foreslåtte planen. På bakgrunn av ovennevnte saksbehandlingsfeil mener vi at lovens krav om at søknaden/planen er «fullstendig» ikke er oppfylt. Vi krever derfor at planforslaget trekkes tilbake og behandles på nytt. Administrasjonens merknad: Det tilligger planfremmer å varsle oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til Plan-og bygningsloven Dette ble gjennomført ved brev og annonse ved oppstart av arbeidet. Det er uheldig at de som grunneier ikke har fått varselbrev direkte, men da varslingsbrev ble sendt til Kikut Panorama og det er publisert i avis som normalt er lest på stedet ansees varslingsplikten som oppfylt. 6

7 9. Tilleggsmerknad fra Garmann Mitchell & Co ved Arild Solheimsnes for Kikut Panorama AS I brev datert (Merknaden er omfattende og kun deler av merknaden gjengis i dette sammendraget, merknaden ligger som vedlegg til saken.) Garmann Mitchell har innsendt en tilleggsmerknad på grunnlag av justert planforslag fra Opus Bergen AS. Det reviderte planforslaget bryter med overordnet plan både hva gjelder byggehøyde og beregning av BYA. Med henvisning til overordnet plan, reguleringsplan for Geilo fjellandsby, 2.4 og 4, fremholder merknaden at planforslaget er i strid med overordnet plan. 2.4: Nye tiltak skal tilpasse seg landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. landskapssilhuetten skal ivaretas. 4: Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 12,5 meter. I forbindelse med behandling av bebyggelsesplan (forstås i denne sammenheng som detaljregulering) for felt 2, må det dokumenteres gjennom modell i egent målestokk, at feltet er gitt en forsvarlig utnyttelse ut fra områdets topografi og fjernvirkning. Enten kunne man være svært forsiktig med å tillate høye mønehøyder i de felt (2,7,10 og 20) der man ut fra foreliggende modeller var av den oppfatning at bygge/mønehøyder kunne tenkes å komme i konflikt med hensyn til topografi og fjernvirkning, herunder landskapssilhuetten. Konsekvensen ville da være at mønehøydene i reguleringsplanen ville blitt fastsatt langt lavere enn 12,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Alternativt kunne man velge en løsning der det ble åpnet for en høyere mønehøyde (inntil 12,5 meter), men ettersom det ikke var avklart hvilke konsekvenser slike mønehøyder ville ha for fjernvirkningen og topografien måtte man i et slikt tilfelle innta en begrensning i reguleringsplanen om at slike mønehøyder kun skulle tillates i de delere av feltet der det ikke kom i konflikt med fjernvirkning og topografi. Kommunen falt ned på sistnevnte løsning da Geilo Fjellandsby ble vedtatt. Planforslaget er i strid med kravet i maks byggehøyde i 2.4 i reguleringsplan for Geilo fjellandsby. Dette fremgår tydelig av fotomontasjene som viser at landskapssilhuetten er brutt. Resultatet av en skjønnsmessig vurdering må bli en reduksjon av bygg 1 på 1-2 meter, bygg 3-4 må reduseres med den øverste fulle etasje og loft og bygg 5 må reduseres med loft og muligens også den øverste fulle etasjen. Garmann Mitchell fremhever også at planforslaget er i strid med tillatt BYA i overordnet plan. Administrasjonens merknad: Merknaden er mottatt i etterkant av gjennomført offentlig ettersyn og er tatt til orientering og vurdert i saksbehandlingen. Da planforslaget er justert i forhold til maks tillatte mønehøyder på 1,5 meter for deler av bebyggelsen vil det ikke være behov for nytt offentlig ettersyn i denne sammenheng. Justeringen av planforslaget er også til 7

8 fordel for de berørte naboene. Administrasjonen kommenterer konsekvensene av planforslaget for omkringliggende bebyggelse og hensynet til administrasjonens vurdering. Administrasjonens vurdering Etter gjennomført offentlig ettersyn har planfremmer justert planforslaget og redusert bygghøydene til maksimalt 12,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det er også utarbeidet nye snitt som er vedlagt denne saken. Forslag til detaljregulering for Kikutgrenda har ligget ute på offentlig ettersyn, merknadene som har vært fremsatt til planforslaget er på generelt grunnlag kritisk til planforslaget i forhold til bygningsplassering, maks tillatte mønehøyder, forringelse av solforhold, utsikt, hensyn til eksisterende bebyggelse og forholdet til overordnet plan. Det hevdes også at det er begått saksbehandlingsfeil på grunnlag av manglende varsling. Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget fra offentlige sektormyndigheter, men Fylkesmannen kommer med konkrete anbefalinger i forhold til miljømessige forhold. Planfremmer har ansvaret for å varsle oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) Dette gjøres i den grad det er praktisk mulig, i en avis som alminnelig er lest på stedet, ved brev til berørte parter og gjennom elektroniske medier (internett). Manglende varsling om oppstart direkte til partene medfører etter kommunens vurdering ikke saksbehandlingsfeil da hjemmelshaverne er del av et sameie, og sameiet er varslet. Selv om dette fortrinnsvis bør gjennomføres direkte til alle parter som er involvert. Ved offentlig ettersyn er alle parter varslet direkte ved brev, gjennom elektroniske medier (internett) og ved kommunens fellesannonse i Hallingdølen. Mottatte merknader fra berørte naboer presiseres det at overordnet plan gir hjemmel til utbygging på Kikutgrenda felt 2. Dette vil i flere henseende gi visse ulemper for nærliggende bebyggelse uavhengig av bebyggelsens plassering og utforming i forhold til de rammebetingelsene som ligger til grunn i overordnet plan. En av hovedårsakene til dette er avstanden til eksisterende bebyggelse, utnyttelse og høyder. Forhold som redusert utsikt er i seg selv ikke et argument for å revidere planforslaget, men reduserte solforhold vil i en slik plansak være av betydning. Fylkesmannen fremhever at den tillatte mønehøyden for planområdet er 12,5 meter, men at det for inntil 1/3 av bebyggelsen tillates 14 meter og at det ved detaljreguleringen må dokumenteres en forsvarlig utnyttelse sett i lys av topografi og fjernvirkning. Det er heller ikke ønskelig at bebyggelsen bryter horisontlinjen sett fra riksveg 40. Dette fremgår også av mange av merknadene til planforslaget. Administrasjonen har i lys av mottatte merknader og Fylkesmannens oppfordringer vurdert hensynet til nabobebyggelse, høyder, landskapsmessige forhold og plassering av bebyggelse. For å redusere fjernvirkningen, forholdet til omkringliggende bebyggelse og hensynta områdets landskapsforhold bør maks tillatte mønehøyder reduseres. En reduksjon i bygningshøyde for høytliggende bebyggelse vil bedre solforholdene for tilgrensende bebyggelse og dempe landskapsvirkningen. I lys av det justerte planforslaget der høydene er redusert for deler av bebyggelsen anser administrasjonen at planforslaget i større grad enn tidligere tar hensyn til den omkringliggende bebyggelse og reduserer fjernvirkningen. 8

9 I henhold til overordnet plan kan deler av bebyggelsen tillates med en maks mønehøyde opp til 14 meter. Planfremmer har nå justert ned deler av den øverste bebyggelsen og satt maks høyde på 12,5 meter. Således utnyttes ikke mulighetene for at 1/3 av bebyggelsen kan tillates med maks mønehøyde opp til 14 meter. Gjennomføringen av planforslaget vi til en viss grad bryte silhuetten sett fra fylkesvei 40 slik det fremgår av 3D illustrasjonene i planbeskrivelsen. Reduksjonen av bygghøydene begrenser dette noe, men det vil være vanskelig å etablere ny bebyggelse i planområdet uten å bryte silhuetten. Utnyttelsen i planforslaget avviker noe på grunnlag av maksimal tillatt % BYA. I overordnet plan er beregningen av biloppstillingsplassene ikke medregnet i utnyttelsesgraden, for at utnyttelsesgraden skal samsvare med veileder for grad av utnytting er utnyttelsen i planforslaget er den foreslått økt fra % BYA = 32 til % BYA = 37 %. Administrasjonen har gjennomført beregning av utnyttelsen og finner at den på grunnlag av areal opplyst på plankart er % BYA = 36,909 %. Arealet avsatt til utendørs parkering (f_pp i vedlagt plankart) kun utgjør om lag 300 m² (2,1 % BYA). Planbeskrivelsen har opplyst at parkeringsplassene utgjør 100 m² på side 38, måling i kart viser om lag 300 m² noe som også samsvarer med reguleringsformålet slik det fremgår i kap En justering av % BYA fra 32 til 37 % BYA på 5 % har ligget til grunn ved 1.gangsbehandlingen av planforslaget jf. sak 10/14. Slik at planforslaget var i tråd med gjeldende praksis på beregning av % BYA. Administrasjonen foreslo dette ovenfor planfremmer ved revisjonen av plankartet i forkant av 1.gangsbehandlingen der det ble gjennomført en rekke justeringer i planen for å heve detaljnivået (Blant annet ved å avsette formål til uteopphold og lek, legge inn byggegrenser og fastsette møneretning). Klimatilpasning er vurdert i behandlingen av planforslaget. Tilkobling til fjernvarme vil ikke være aktuelt i nærmeste fremtid for planområdet på grunn av avstand til eksisterende fjernvarmenett. Administrasjonen ser behovet for å implementere en planbestemmelse som ivaretar hensynet til etableringen av miljøvennlige oppvarmingsløsninger i planområdet for å oppfylle statlig planretningslinje for Norsk klimapolitikk og PBL 3-1 bokstav g og kommunens energiplan. Ved krav om tilrettelegging for forsyning av fremtidig vannbåren varme innebærer dette at det i detaljprosjekteringen av planområdet avsettes tilstrekkelig plass til fremføring av fremtidig tilkobling for fjernvarme fra hovednett og inn til ny bebyggelse. Rådmannens innstilling: Innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for Kikutgrenda felt 2. Før planen kan sendes Hol kommunestyre må følgende endringer være gjennomført i planforslagets bestemmelser: Det innarbeides planbestemmelse som stiller krav til etablering av felles energiløsning og tilrettelegging for forsyning av fremtidig vannbåren varme til ny bebyggelse jf. PBL 12-7 nr Generelt. Siste setning i første avsnitt strykes: Avvik fra byggegrensen kan tillates jf. pkt

10 Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte sak 38/14 Behandling Rådmannens la fram slik ny innstilling: Utvalg for plan og utvalg råd Hol kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningsloven å vedta detaljregulering for Kikutgrenda felt 2. Før planen kan sendes Hol kommunestyre må følgende endringer være gjennomført i planforslagets bestemmelser: Det innarbeides planbestemmelse som stiller krav til etablering av felles energiløsning og tilrettelegging for forsyning av fremtidig vannbåren varme til ny bebyggelse jf. PBL 12-7 nr Generelt. Siste setning i første avsnitt strykes: Avvik fra byggegrensen kan tillates jf. pkt Innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for Kikutgrenda felt 2. Votering Rådmannens endra innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Trine Raknes. Vedtak Utvalg for plan og utvalg råd Hol kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningsloven å vedta detaljregulering for Kikutgrenda felt 2. Før planen kan sendes Hol kommunestyre må følgende endringer være gjennomført i planforslagets bestemmelser: Det innarbeides planbestemmelse som stiller krav til etablering av felles energiløsning og tilrettelegging for forsyning av fremtidig vannbåren varme til ny bebyggelse jf. PBL 12-7 nr Generelt. Siste setning i første avsnitt strykes: Avvik fra byggegrensen kan tillates jf. pkt Innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for Kikutgrenda felt 2. 10

11 Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 70/14 Behandling Saksordfører: Trine Raknes. Inger Brit Vindegg fremmet følgende endringsforslag: Krav til etablering av felles energiløsning og tilrettelegging for forsyning av fremtidig vannbåren varme til ny bebyggelse jf. PBL 12-7 nr. 8 tas ut av planbestemmelsene. ********************************* Votering Endringsforslag fra Inger Brit Vindegg ble vedtatt med 20 mot 1 stemme (1V). Innstillingen fra utvalg for plan og utvikling med vedtatt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for Kikutgrenda felt 2 med følgende endring: Krav til etablering av felles energiløsning og tilrettelegging for forsyning av fremtidig vannbåren varme til ny bebyggelse jf. PBL 12-7 nr. 8 tas ut av planbestemmelsene. RETT UTSKRIFT DATO 30.oktober

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 60/06 Side 1 av 6 Arkivsaksnr.: 04/2851 Arkivkode: PLAN GEILO-76 Saksbehandler: Liv L. Sundrehagen Saksnummer Utvalg Møtedato 75/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Saksutskrift. Områderegulering for Holsåsen. Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Trond Bølstad. Saksgang Møtedato Saknr

Saksutskrift. Områderegulering for Holsåsen. Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Trond Bølstad. Saksgang Møtedato Saknr Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/01077-98 Arkivkode. Andre Planer-33 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr Områderegulering for Holsåsen Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Saksutskrift

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/01600-112 Arkivkode. Geilo - 183 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 5/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0124/04

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0124/04 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0124/04 Side 1 av 9 Arkivsaksnr.: 03/01938 Arkivkode: RP GEILO-103 Saksbehandler: Trond Bølstad Saksnummer Utvalg Møtedato 0035/04 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 16/1324-16/18808 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Vår ref. Deres ref. Dato: 15/2733/FA - L12/RJO/ 05.04.2016 Mindre endring av reguleringsplan Sandvik. Vedtak Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06.

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06. Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/889 Arkiv: L12/02/HE07 Saksbehandler: Jan Petter Vad Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/04114-16 Arkivkode. 80/2, 80/5 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 17.06.2015 72/15 2 Kommunestyret 10.09.2015 62/15 Gbnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak Saksutskrift R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 PLANER-31 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 04/3632 Arkivkode: PLAN ANDRE Saksbehandler: Bjørn Gregull Saksnummer Utvalg Møtedato 182/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

R Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien Klage på vedtak. Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/

R Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien Klage på vedtak. Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/ Ås kommune R-273 - Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - Klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-25 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

07.02.2013 05.06.2013. Saksbehandler: Katarzyna Komorek Arkivsaksnr.:10/3016-58 Arkiv: REG 0501

07.02.2013 05.06.2013. Saksbehandler: Katarzyna Komorek Arkivsaksnr.:10/3016-58 Arkiv: REG 0501 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 21.03.2012 Utvalg for arealsaker 18.04.2012 Utvalg for arealsaker 12.12.2012 Kommunestyret Utvalg for arealsaker 07.02.2013 05.06.2013

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1545 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 21.09.2015 A-sak. Forslag til detaljregulering for Schuelrudhagenannengangsbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Planutvalget

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00149 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.02.2006 0027/06 FORMANNSKAPET 11.05.2006 0066/06 KOMMUNESTYRET 18.05.2006 0043/06

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 21 Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 02/02213 Arkivkode: RP SUDNDALEN- Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 0144/04 Teknisk hovedutvalg 22.09.2004

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 Dok.nr: 35 Arkiv: FA-L12, FE- Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 23.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 3, BNR. 75, FRØYSLIEVEIEN. 2. GANGS BEHANDLING Utvalgssaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-273 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HOGSTVETVEIEN 29-51 Saksbehandler: Liv Søyseth Arkivnr: REG R - 273 Saknr.: 12/524 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Rådmannens innstilling: R-273

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/858 RAMMSMOEN-KVARTALET - 1. GANGSBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet 10.03.2016 Vedlegg 1. Planbeskrivelse, plan-id R85b, datert

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

PLAN : MINDRE ENDRING I BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : MINDRE ENDRING I BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PLNR-1121.0253.02, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 10/2107-5 Journalpostid.: 10/23199 Saksbeh.: Margrete Skålvik PLAN 1121.0253.02: MINDRE ENDRING I BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM

Detaljer