Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)"

Transkript

1 Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: ) Dato for siste rev. av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets godkjenning: GENERELT 1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. 1.2 Reguleringsformål: PBl 12-5: 1. Bebyggelse og anlegg - Barnehage (B) - Lekeplass (L1-2) - Renovasjonsanlegg (R) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: - Kjøreveg (KV1-2) - Fortau (F) - Gangareal (GA1-2) - Annen veigrunn (AV1-8) - Bussholdeplass (BH) - Parkeringsplass (P) 3. Grønnstruktur - Grønnstruktur (G) - Vegetasjonsskjerm (VS) 1.3 Hensynssoner: PBl 12-6: - Sikringssoner frisikt (H140) - Faresoner høyspenningsanlegg (H370) 2. Utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet (jfr. PBL 12-7 nr. 1) 2.1 Barnehage (B) a) Byggeområde B tillates benyttet til barnehage. Maksimalt tillatt BYA er 55 % fordelt med maksimalt 45% til hovedbygg og 10% til sekundære bygg (uthus, bod, sykkelskur o.l.), bilparkering (4 plasser) og sykkelparkering (minimum 10 plasser). Det tillates etablert adkomst for betjening av vareleveranse til barnehagen innenfor området. b) Viste omriss av planlagt bebyggelse innenfor område B er veiledende. c) Maksimalt tillatt gesimshøyde er 6,5 m og tilsvarende mønehøyde 9,0 m målt over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Ved flatt tak eller pulttak er maksimal gesims- og Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5

2 mønehøyde 9,0 m. d) Eventuelle uteboder kan bare oppføres i 1. etasje og skal være tilpasset hovedbygningen med hensyn til materialvalg, form og farge. Maks. mønehøyde for utebod er 5,0 m målt ved bygningens høyeste gavlvegg. e) Det skal ved byggesøknad utarbeides og vedlegges en samlet situasjonsplan/landskapsplan som er bindende for B, L, G, GA, P og VS. Planen skal vise lekearealer og andre grøntarealer, bebyggelsens plassering, eksisterende terrengnivå, planlagt terrengnivå og terreng og vegetasjon som planlegges bevart. Etablering av sykkelparkering kan tillates nær barnehagens adkomst/inngangsparti. Høyder på veg, tomt, bebyggelse, terrasser/uteplasser, gjerder og lévegger skal angis sammen med eventuelle støttemurer som er nødvendige for å oppta nivåforskjeller. Eventuelt gjerde eller annen innhegning skal også fremgå av planen. 2.2 Lekeplass (L1-2) Det tillates oppført mindre bygninger i lekeområdet (lekehus og boder for lekeutstyr). Mønehøyden skal maksimum være 3,5 m, og et samlet areal på bygningene skal ikke overstige 150 kvm. Etablering av sykkelparkering i området kan tillates nær barnehagens adkomst/inngangs-parti. 2.3 Renovasjonsanlegg (R) Innenfor areal avsatt til formålet tillates plassert utstyr for oppsamling av husholdningsavfall. Kommunen kan også godkjenne annen egnet plassering av slikt utstyr. 2.4 Kjørevei (KV1-2) KV1-2 skal tjene som adkomst til boligene i området samt til planlagt barnehage. 2.5 Gangareal (GA2) Innenfor GA2 tillates det etablert gangadkomst mellom parkeringsplass P og barnehageområde B. Endelig plassering av gangadkomsten kan tillates å avvike noe fra planen slik at beste løsning oppnås mht høydeforskjellen mellom de to områdene som adkomsten skal binde sammen (P og B). Dette skal fremgå av situasjonsplanen/landskapsplanen som omtalt under 2.1.e. 2.6 Parkeringsanlegg (P) Innenfor området tillates oppført trafikkanlegg for hente-/bringefunksjon og parkering for bebyggelse på felt B. Innenfor området tillates etablert garasje/carport/utebod i 1 etasje som skal være tilpasset bebyggelsen på delfelt B med hensyn til materialvalg, form og farge. Maks. mønehøyde for garasje/carport/utebod er 5,0 m målt ved bygningens høyeste gavlvegg. Maks tillatt BRA er 125 kvm 2.7 Vegetasjonsskjerm (VS) Området VS skal opparbeides parkmessig og fungere som en grønn overgang mellom veiens grøftesone og byggeområde B samt adkomstsone GA2. Bruk av vegetasjon kan tillates kombinert med gjerde/skjerm som kan plasseres umiddelbart på innsiden av område VS. 2.8 Hensynssoner sikring av frisikt (H140) I området mellom frisiktlinjer og vegformål (frisiktsoner) skal det i avkjørsler og vegkryss være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær med tilfredsstillende oppkvisting kan tillates. Reguleringsbestemmelser Side 2 av 5

3 2.9 Hensynssone faresone ved høyspenningsanlegg (H370) Innenfor område for hensynssonen tillates ingen tiltak, aktivitet eller anlegg som kommer i konflikt med høyspenningsanlegget, jfr egen lov og forskrift for slike anlegg. 3. Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn innenfor eller utenfor planområdet (jfr. PBL 12-7 nr. 2). 3.1 Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god form, materialbehandling og fargesetting. Materialbruk (herunder også takmaterialer) og fargebruk skal godkjennes av kommunen og må derfor inngå i byggesøknaden. Det skal vektlegges at ny bebyggelse får en høy arkitektonisk kvalitet- både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 3.2 De ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. Det tillates kun nedadrettet og blendingsfri utebelysning. 3.3 Behandling av takvann og overvann fra harde overflater skal fremgå av landskapsplan ved byggeanmeldelse. Utbygging skal skje i henhold til Fredrikstad kommunes overvannsrammeplan. Løsning for lokal overvannsdisponering skal godkjennes av kommunen. 3.4 Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) Fysiske trafikksikkerhetstiltak langs Anton Brekkesvei skal utredes og utføres før brukstillatelse gis. 4. Grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning (jfr. PBL 12-7 nr. 3). 4.1 Hensynssone fareområde ved høyspenningsanlegg (H370) a) Sonens utstrekning skal sikre at tilliggende byggeområde for barnehage (B) ikke utsettes for stråling over gjeldende normgrense for stråling -0,4 microtesla. b) Dersom det planlegges økning av belastningen på bestående linje eller en ombygging/oppjustering av denne, må det foretas beregninger som dokumenterer at byggeområde B ikke vil utsettes for større strålingsnivåer enn den til enhver gjeldende norm for dette. 4.2 Støybegrensing fra barnehagen overfor boliger i Ørebekkbråten Dersom støy fra barnehagen medfører at gjeldende retningslinjer T-1442/2012 for støy i boligområder overstiges, kan kommunen pålegge eier av barnehagen å etablere nødvendig støyskjerm på egen tomt for å motvirke dette. Reguleringsbestemmelser Side 3 av 5

4 5. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal (jfr. PBL 12-7 nr. 4). 5.1 Universell utforming Det skal tilrettelegges for universell utforming med god tilgjengelighet slik at bebyggelsen og utearealer kan benyttes på en likestilt måte av alle, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T- 5/99B- Tilgjengelighet for alle / Byggteknisk forskrift - TEK Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning (jfr. PBL 12-7 nr. 7). 6.1 Parkeringskrav for bil For barnehagen skal det innenfor område P være opparbeidet minst 1 bilplass pr 50 m 2 BRA. I tillegg skal det innenfor område P være opparbeidet en hente-/bringesone med tilstrekkelig kapasitet uten behov for ryggebevegelser. 6.2 Parkeringskrav for sykkel For barnehagen skal det være opparbeidet minst 1 sykkelparkering pr 100 m 2 BRA. Innvendig sykkelbod kan inngå i antallet plasser. 7. Krav om tilrettelegging for vannbåren varme til ny bebyggelse, jf (jfr. PBL 12-7 nr. 8). 7.1 Vannbåren varme Ny bebyggelse innenfor B skal være tilrettelagt for vannbåren varme. 8. Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert (jfr. PBL 12-7 nr. 10). 8.1 Situasjonsplan Før utbygging kan igangsettes skal det foreligge en samlet situasjonsplan og fagmessig utført landskapsplan som skal være godkjent av kommunen. 8.2 Frisikt Før brukstillatelse kan gis skal det sikres tilfradstillende frisikt ihht frisiktlinjene i plankartet i krysset mellom KV1/KV Kjørevei (KV1), fortau (F), gangareal ( GA1) og bussholdeplass (BH) Byggeplaner for tiltak som berører KV1 skal godkjennes av Fredrikstad kommune. Byggeplan for GA1, F, BH og andre tiltak som berører Gamle Ålevei skal godkjennes av Statens vegvesen før arbeidet med dette igangsettes. 8.4 Lekearealer (L1-2) Lekeplass L1-2 skal være opparbeidet før barnehage innenfor område B tas i bruk. Reguleringsbestemmelser Side 4 av 5

5 8.5 Støyskjerming Det skal fremlegges en støyfaglig vurdering basert på prosjektert situasjon sammen med rammesøknad. Dersom det etter en støyfaglig vurdering anbefales støyskjermende tiltak skal disse være gjennomført før barnehage innenfor område B tas i bruk. 8.6 Trafikkregulerende tiltak a) Før barnehage i område B tillates tatt i bruk skal det være gjennomført nødvendige trafikkregulerende tiltak i KV1. Planen skal omfatte både hastighetsregulerende tiltak og tiltak som sikrer myke trafikanter. Før arbeidet igangsettes skal plan for dette være godkjent av Fredrikstad kommune, Teknisk Drift, avdeling vei. b) Det skal utarbeides en plan for trafikk på KV1 i anleggsperioden. Planen skal blant annet legge føringer for maks akseltrykk og hastighet som kan tillates. Planen skal godkjennes av kommunen. c) Det skal gjennomføres en bygningsbesiktigelse/vibrasjonsmåling før tiltaket igangsettes og etter at brukstillatelse for ny bebyggelse er gitt for å dokumenetere eventuelle setningsskader på bebyggelsen langs KV Strålingsverdier Måledata for faktisk målt stråleverdi fra tilliggende høyspentlinje må fremlegges sammen med byggesøknad for barnehage i område B for å dokumentere at strålingsverdien ligger under gjeldende normkrav. Dersom målte verdier ligger nær gjeldende normgrense, kan kommunen kreve at det i tillegg utføres jevnlige målinger etter at bygget er tatt i bruk (f eks en gang pr år). Målingene skal leveres kommunens avdeling for miljørettet helsevern. 8.8 Renovasjonsplan/Overvannsplan Egen plan for renovasjon og overvann må fremlegges sammen med byggesøknad. Planen må være godkjent av kommunen før byggetillatelse kan gis. 9. Hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal (jfr. PBL 12-7 nr. 14). 9.1 Offentlige arealer Kjøreveg KV1, fortau F, gangareal GA1, bussholdeplass BH og annen veigrunn AV1-6 er offentlige arealer Reguleringsbestemmelser Side 5 av 5

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 Datert: 27.11.2013 1 FORMÅL Formålet med planen er å regulere offentlig areal

Detaljer