Styret for miljø og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for miljø og utvikling"

Transkript

1 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09: Faste medlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen LEDER AP Wenche Stenvoll NESTL ankom kl 10:10 AP Frank Hansen MEDL AP Elin Mølmann Holmgren MEDL AP Herold Paul Paulsen MEDL til kl H Stina Halvorsen MEDL H Anne-Mette Bæivi MEDL FELLES Lars Mathisen MEDL FRP Hans Mathias Ellingsen MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV John Wahl MEDL AP Thomas F. Øien møtte Varamedl. fra kl Høyre Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Anita Steigre MEDL SV Berit Hågensen MEDL AP Varamedlemmer som møtte: Navn Reidar johansen Vararepresentant SV John Wahl Vararepresentant AP Thomas F. Øien møtte Varamedl. Fra kl Høyre 10 representanter av (11) til stede. Wenche Stenvoll ankom kl. 10:10 (e. sak 31/09) 11 representanter av (11) til stede Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, plansjef Odd Edvardsen, plansjef Maria Wirkola, kultursjef Gerd Hagen, arealplanlegger Øyvind Sundquist og leder for byggesaker Bjarne Hammervold. Fra barne- og unges representant møtte Bjørn Sigvardsen.

2 Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær Saksliste Saksnr PS 30/09 PS 31/09 PS 32/09 PS 33/09 PS 34/09 PS 35/09 Innhold Rypefjord Marina 1 g. behandling i MU Reguleringsplan for Storsvingen, 1.gangs behandling 2 gangs behandling, Findustomten Energi- og klimaplan - søknad til Enova Dispensasjon fra bygge- og deleforbud Årsrapport Hammerfest Kommune PS 36/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 PS 37/09 PS 38/09 Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Innkallingen enstemmig vedtatt. Sakslista med sakene 30/09 til og med 38/09 enstemmig vedtatt. Følgende spørsmål ble stilt: Jarle Edvardsen (AP) - avklaringer om flytebrygge i Rossmolla. Kommuneadvokaten besvarte spørsmålet. Elin M. Holmgren /AP) - svar på spørsmål stilt tidligere om Bootleg og Backstage tilrettelegging for funksjonshemmede. Spørsmålet ble besvart i starten av møte. Reidar Johansen (SV) - Hammerfest energi sin praksis i forhold til fridtidsboliger. Administrasjonen orienterte og konkludere med at det sendes et foreløpig svar til Hammerfest energi. Endelig avgjørelse i et av de nærmeste møtene i MU. Frank Hansen (AP) avklaringer om vei ved Kulturhuset. Spørsmålet ble besvart under behandling av sak 32/09. Hans M. Ellingsen (AP) parkering for bobiler. MU oversender forslag om bobilparkering i Hammerfest. Parkeringen må komme nærmest mulig sentrum og parkeringsplassen ved Rica / Bohus vil være en god løsning (jfr. Ålesund komune) Administrasjonen ville orientere om reingjerde på Seiland og i Hammerfest by (spørsmål stilt i et tidligere møte).

3 PS 30/09 Rypefjord Marina 1 g. behandling i MU Styret for miljø og Utvikling vedtar i henhold av Plan og bygningslovens 27-1, at forslag til reguleringsplan for Rypefjord Marina med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Følgende tilleggsbestemmelser skal tas med: o Alle boliger skal tilrettelegges for vannbåren varme. o Det skal inngås utbyggingsavtale før rammetillatelse eller tillatelse til tiltak kan gis. o Kaifront samt gulvnivå i oppholdsrom skal ikke ligge lavere enn cote c+3. Før planen sluttbehandles skal det utarbeides en klimaanalyse som ser på vindforhold og snedrift i forhold til utforming av terreng, boligenes plassering, form på boligene og løsning på takvinkel samt utformingen av småbåthavna. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. Jarle Edvardsen erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 10 representanter (av 11) til stede. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg: Nytt kulepunkt: Vedtekter for uterom i Hammerfest kommune, vedtatt , innarbeides i reguleringsplanen for Rypefjord Marina. Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende tillegg: Nytt kulepunkt: Hammerfest lysplan må følges. Votering: SV s forslag ble enstemmig vedtatt. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. Jarle Edvardsen tiltrådte møte etter voteringen. Styret for miljø og Utvikling vedtar i henhold av Plan og bygningslovens 27-1, at forslag til reguleringsplan for Rypefjord Marina med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Følgende tilleggsbestemmelser skal tas med: o Alle boliger skal tilrettelegges for vannbåren varme. o Det skal inngås utbyggingsavtale før rammetillatelse eller tillatelse til tiltak kan gis. o Kaifront samt gulvnivå i oppholdsrom skal ikke ligge lavere enn cote c+3.

4 o Vedtekter for uterom i Hammerfest kommune, vedtatt , innarbeides i reguleringsplanen for Rypefjord Marina. o Hammerfest lysplan må følges. Før planen sluttbehandles skal det utarbeides en klimaanalyse som ser på vindforhold og snedrift i forhold til utforming av terreng, boligenes plassering, form på boligene og løsning på takvinkel samt utformingen av småbåthavna. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. PS 31/09 Reguleringsplan for Storsvingen, 1.gangs behandling Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens 27-1, at forslag til Reguleringsplan for Storsvingen med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn slik den foreligger til behandling, men med følgende endringer i bestemmelsene: - Ny rekkefølgebestemmelse: Utbygging av planområdet kan ikke finne sted før tilfredsstillende vannforsyning, avløpssystem og energiforsyning er tilstrekkelig etablert. - Ny fellesbestemmelse: Det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. - Ny bestemmelse under 8.3: "Det skal tilrettelegges for adkomst til friluftsområdet ved sjøen". - Ny formulering av bestemmelse 8.2.c): Innenfor området tillates oppført bebyggelse for forretninger med tilhørende kontorer og lager. Området er tiltenkt arealkrevende handelskonsepter og salg av plasskrevende varer/store varemengder. Området skal primært benyttes til virksomheter med mer enn m 2 bruksareal. Inntil 10 % av totalt bruksareal kan benyttes til forretninger med bruksareal under m 2. Det åpnes for etablering av tilhørende kafé/restaurant. Tradisjonelt kjøpesenter med mange mindre forretninger, samt typiske sentrumsfunksjoner, er ikke tillatt. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg : 1. Vedtekter for uterom i Hammerfest kommune, vedtatt , innarbeides i reguleringsplanen for Storsvingen. 2. Allmennheten skal sikres fri og uhindret adgang til utsiktpunket retning nord i Storsvingen etter ferdigstillelse av utbygging i området og søkes gjennomført i byggeperioden. Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende tillegg: Hammerfest lysplan må følges. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SV s forslag 1 enstemmig vedtatt. SV s forslag 2 fikk 8 stemmer for og 2 stemmer mot AP s forslag enstemmig vedtatt.

5 Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens 27-1, at forslag til Reguleringsplan for Storsvingen med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn slik den foreligger til behandling, men med følgende endringer i bestemmelsene: - Ny rekkefølgebestemmelse: Utbygging av planområdet kan ikke finne sted før tilfredsstillende vannforsyning, avløpssystem og energiforsyning er tilstrekkelig etablert. - Ny fellesbestemmelse: Det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. - Ny bestemmelse under 8.3: "Det skal tilrettelegges for adkomst til friluftsområdet ved sjøen". - Ny formulering av bestemmelse 8.2.c): Innenfor området tillates oppført bebyggelse for forretninger med tilhørende kontorer og lager. Området er tiltenkt arealkrevende handelskonsepter og salg av plasskrevende varer/store varemengder. Området skal primært benyttes til virksomheter med mer enn m 2 bruksareal. Inntil 10 % av totalt bruksareal kan benyttes til forretninger med bruksareal under m 2. Det åpnes for etablering av tilhørende kafé/restaurant. Tradisjonelt kjøpesenter med mange mindre forretninger, samt typiske sentrumsfunksjoner, er ikke tillatt. - Vedtekter for uterom i Hammerfest kommune, vedtatt , innarbeides i reguleringsplanen for Storsvingen. - Allmennheten skal sikres fri og uhindret adgang til utsiktpunket retning nord i Storsvingen etter ferdigstillelse av utbygging i området og søkes gjennomført i byggeperioden. - Hammerfest lysplan må følges. PS 32/09 2 gangs behandling, Findustomten o I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 egengodkjenner Hammerfest Kommunestyre reguleringsplanen for Findustomta med tilhørende bestemmelser og beskrivelse slik de er lagt frem. Følgende tilleggsbestemmelse under fellesbestemmelser må tas med: Det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. Hans M. Ellingsen (AP) og Herold Paulsen (H) erklærte seg innhabil i saken og fratrådte.. 9 representanter (av 11) til stede. Administrasjonen fremmet følgende tillegg: - Ny formulering 6.4 b) b) Det er viktig at kaipromenaden fremstår estetisk og helhetlig. Ved store høydeforskjeller skal det etableres et uteareal på inntil 5 m utenfor formålsgrensen for avtrapping av kaipromenade ned mot sjø. - Areal i Ballastbakken utvides mot nord - Areal i park utenfor AKS justeres etter faktisk situasjon i dag. - GF 2 skal være enveiskjørt mot kaia.

6 Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre finner ikke å kunne ta standpunkt til reguleringsplanens innhold på nåværende tidspunkt. Planens volum sett i forhold til hvordan området skal brukes er etter kommunestyrets vurdering ikke realistisk på dette tidspunkt. Planen må omarbeides og justeres ned i omfang og gis et annet innhold. Findusområdet skal primært utvikles til gavn for Hammerfest befolkning og i allmennhetens interesse. Dette betyr at fellesarealer og bygg må tilpasses den øvrige bygningsmasse i området og Hammerfest sentrum. Dette gjelder både volum og form. Dette gjelder ikke minst i forhold til AKS som skal være et signalbygg i området. Videre så skal de nye vedtektene for uterom gjøres gjeldende i området nettopp for å oppnå målet; til gavn for Hammerfests befolkning og i allmennhetens interesse. Den nye strandpromenaden skal være inngangsporten til området for publikum. I den grad en finner aktører som ønsker å bygge hotell, evt kjøpesenter, parkeringshus og andre formål, må disse forpliktes av dette og dras med i denne prosessen. Driften av parkeringshuset skal fullt ut finansieres av brukerne gjennom Hammerfest Parkering KF. Men aktørene i området må sjøl finanisere bygginga av parkeringshuset. I reguleringssammenheng må parkeringsarealene tilpasses dagens kainivå og ikke heves slik endringsforslaget legger opp til. Strandpromenaden skal fremstå som et sammenhengende friområde for publikum på samme nivå fra Rådhusplassen til Storelva. Høyden på AKS må være et absolutt tak på høyden til planlagte bygg i området. Variasjoner i høyde og bredde/dybde må tilpasses dette og de kravene til fellesarealer som fremkommer av vedtekter for uterom. Dette betyr at antall lameller og et nærmest sammenhengende kjøpesenter må reduseres og brytes ytterligere opp, enn det som foreslåes i endra reguleringsplan. Reguleringsbestemmelsene. 2 Må endres sett i forhold til generell merknad. 3 Må endres sett i forhold til generell merknad. 4 Må endres sett i forhold til generell merknad. 4.2 Erstattes fullt ut av punktene 4 og 5 i kommunens vedtekter for uterom med følgende innskjerping. Siste avsnitt i vedtektenes pkt 4 strykes Som forslaget. 4.8 Parkering. Her inntaes i utbyggingsavtaler ansvaret for finansiering av bygging Som forslaget under pkt b nytt kulepunkt. Det skal fremlegges 3D- presentasjon av hele utbygginga før bygging startes og rammetillatelse innvilges Som forslaget. 5 8 Må endres sett i forhold til generell merknad. Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende tillegg: Hammerfest lysplan må følges. Votering: Innstillingen m/ tillegg fikk 6 stemmer og SV s forslag fikk 3 stemmer. AP s forslag enstemmig vedtatt.

7 Hans M. Ellingsen (AP) og Herold Paulsen (H) tiltrådte møte etter votering: o I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 egengodkjenner Hammerfest Kommunestyre reguleringsplanen for Findustomta med tilhørende bestemmelser og beskrivelse slik de er lagt frem med følgende endringer: - Ny formulering 6.4 b) b) Det er viktig at kaipromenaden fremstår estetisk og helhetlig. Ved store høydeforskjeller skal det etableres et uteareal på inntil 5 m utenfor formålsgrensen for avtrapping av kaipromenade ned mot sjø. - Areal i Ballastbakken utvides mot nord - Areal i park utenfor AKS justeres etter faktisk situasjon i dag. - GF 2 skal være enveiskjørt mot kaia. Følgende tilleggsbestemmelse under fellesbestemmelser må tas med: Det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. Hammerfest lysplan må følges. PS 33/09 Energi- og klimaplan - søknad til Enova Energi- og klimaplan utarbeides som en kommunedelplan. Hammerfest kommune søker Enova om støtte til utarbeidelse av energi- og klimaplan. Herold Paulsen fikk innvilget permisjon fra kl Thomas F. Øyen tiltrådte som vara. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Energi- og klimaplan utarbeides som en kommunedelplan. Hammerfest kommune søker Enova om støtte til utarbeidelse av energi- og klimaplan. PS 34/09 Dispensasjon fra bygge- og deleforbud I medhold av plan- og bygningslovens 33 annet ledd innvilger Styret for Miljø og Utvikling dispensasjon fra gjeldende midlertidig forbud mot delig og byggearbeid for eiendom 23/312.

8 Frank Hansen (AP) erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 10 representanter (av 11) til stede. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende tilleggforslag: Styret for Miljø og utvikling (MU) vil allerede nå signalisere at et planlagt større bolighus i 2 etasjer med 5 enheter, ikke vil bli godkjent av MU. Votering: Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. Frank Hansen (AP) tiltrådte møte etter votering i saken. 11 representanter (av 11) til stede. I medhold av plan- og bygningslovens 33 annet ledd innvilger Styret for Miljø og Utvikling dispensasjon fra gjeldende midlertidig forbud mot delig og byggearbeid for eiendom 23/312. Styret for Miljø og utvikling (MU) vil allerede nå signalisere at et planlagt større bolighus i 2 etasjer med 5 enheter, ikke vil bli godkjent av MU. PS 35/09 Årsrapport Hammerfest Kommune Årsrapport Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning.saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Som innstillingen enstemmig vedtatt. Årsrapport Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til orientering. Saksprotokoll i Eldrerådet Som KOU styrets vedtak enstemmig vedtatt. Årsrapport Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til orientering.

9 Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Rådmannen endret til orientering i stede for etterretning. Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. Årsrapport Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til orientering. Rådmannen endret til orientering i stede for etterretning. Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. Årsrapport Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til orientering. PS 36/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 Tertialrapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning. Saksprotokoll i Eldrerådet Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tertialrapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning

10 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tertialrapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tertialrapporten for 1. tertial 2009 tas til etterretning. PS 37/09 Diverse referatsaker RS 09/23 Referat fra møte i Pandemigruppa RS 09/24 Referat fra møte i Pandemigruppa onsdag Referatsakene tas til orientering enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering.

11 PS 38/09 Godkjenning av protokoll Protokoll fra godkjennes enstemmig vedtatt. Protokoll fra godkjennes.

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent.

Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent. Hammerfest kommune Møteprotokoll 05/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 07.06.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Nestleder Wenche Stenvoll,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer