Kompas-/Pandaseminar Gardermoen Klima og miljø: Lokale og regionale planutfordringer. Hva gjør kommunene? Unn Hofstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompas-/Pandaseminar Gardermoen 29.01.10. Klima og miljø: Lokale og regionale planutfordringer. Hva gjør kommunene? Unn Hofstad"

Transkript

1 Kompas-/Pandaseminar Gardermoen Klima og miljø: Lokale og regionale planutfordringer Hva gjør kommunene? Unn Hofstad Rådgiver miljø og samfunnsutvikling Lier kommune

2 Innhold Klima forebygging i Lier Energi- og klimaplan Kommuneplan, arealdel - konsekvensutredning med klimagassregnskap og bestemmelser Utbyggingsprosjekter, reguleringssaker Energi- og klimatiltak Nasjonale rammebetingelser Ny planlov og planretningslinjer

3 Grønne Lier - fugleperspektiv

4 Lier kommune innbyggere arb.takere / arb.plasser 301 km daa dyrket mark daa skog daa annet areal Tettsteder Lierbyen Tranby Lierskogen Sylling

5 Bærekraftig samfunnsutvikling Hva er det viktigste målet? Nivå 1: Reduksjon av klimagassutslipp Nivå 2: Biologisk mangfold Reduksjon av støy og lokal forurensning Bevare landskap og kulturverdier

6 Ny plan- og bygningslov (plandelen) Ny planlov styrker hensynet til miljø og klima Effektivt redskap for klimaarbeidet (regj.) Planlegging etter PBL skal være et redskap for folkevalgte organer til å styre viktige utviklingstrekk i lokalsamfunnet Hva er nytt og bedre klima Komm kan stille krav om fleksible og miljøvennlige energiløsninger i fbm ny utbygging. Dvs kan kreve at det legges til rette for vannbåren varme. Kan kreve felles regulering for flere eiendommer for å sikre gode helhetsløsninger

7 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging

8 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging

9 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging

10 Utslippstrender

11 Utslippsbildet

12 Klimafotavtrykk Lier kommunes virksomhet Direkte utslipp: 800 t CO2e pr år Tilsvarer snaut 7 % Av vårt samlede fotavtrykk på t årlig Husholdning: direkte utslipp ~ 10 % av fotavtr.

13 Lier mot 2040 et lavutslippssamfunn

14 Tiltaksområder

15 Areal- og transportplanlegging

16 Partnerskap og frivillig samarbeid

17 Kommunal virksomhet

18 Kommuneplanen som verktøy for EKP og ATP Samfunnsdel med overordnede målsettinger bærekraftig utvikling Kvantifiseres i tråd med EKP Arealdel 1. Valg av utbyggingsområder og lokalisering 2. Formål og bestemmelser som virkemiddel for miljøriktig utbygging. Forlengelse av Plan- og bygningsloven Presskommune gunstig utgangspunkt

19 Planlegging i Lier - Energi- og klima Energimål i kommuneplan for Lier Redusert energibehov Stabilisering av energibehovet på 98-nivå innen 2006 Redusert el-avhengighet og nye fornybare energikilder 70 % av ny utbygging med vannbåren varme El-andelen av energiforbruket reduseres med 10 % Krav om energiutredning hvordan møtes målene Utbyggingsavtaler Reguleringsplan / bebyggelsesplan

20 Samfunnsdel og tjenestedel Samfunnsdel Et bærekraftig samfunn klima og miljø (s 20) Mål for Grønne Lier bærekraft (s 22) Tjenestedel Klima og miljø (s 32)

21 Utbyggingsområder Lier kommune Kommuneplanen +240 boliger +110 boliger +320 boliger +60 boliger SKOLEKRETS- STRATEGIEN Balansert vekst i alle skolekretsene +320 boliger +80 boliger +180 boliger Til sammen boliger +880 boliger +330 boliger boliger +360 boliger

22 Liers viktigste utviklingsområder Lier kommune Kommuneplanen LIERS VIKTIGSTE UTVIKLINGS- OMRÅDER Lierbyen (Lier sykehus) 600 boliger Lierstranda 2000 boliger m2 næring Gullaug 172 daa Sykehus og næring

23 Valg av utbyggingsområder Konsekvensvurdering av enkeltområdene Samlet konsekvensvurdering Klimagassutslipp vurdert for boligområder Enkel beregningsmodell med potensiale

24 t CO2-ekv / år Klimaregnskap for foreslåtte utbyggingsområder i KP. Konsekvensutredning Akkumulerte utslipp Nye Vedtatt 30 % økning ifht dagens utslipp på tonn (samme beregningsforutsetninger) Lavenergistd. og fjernvarme vil halvere dette

25 Samlet utslipp pr boenehet

26 Samlet utslippp pr felt

27 Fremskriving

28 Retningslinjer til arealdelen(pkt 1, s 18) Tydeliggjøre ønsket utviklingsretning Ikke juridisk bindende Godt kollektivtilbud og miljøvennlige transportløsninger skal være premisser ved utbygging av nye områder Lier som framtidig lavenergi- og lavutslippssamfunn skal sikres ved at ny utbygging skal gi lavest mulig økning i klimagassutslipp og energibehov. Premisser:

29 Lavutslippssamfunn - Premisser Lavenergistandard skal være hovedregelen for nye bygninger. Direktevirkende gass (gasspeis) og elektrisitet (panelovner) til romoppvarming er ikke ønskelig. Hovedoppvarmingskilden skal være basert på ny fornybar energi som bioenergi, solenergi eller varmepumpe, eller andre tilsvarende klimariktige løsninger. Det skal søkes å benytte vannbåren oppvarming, og tilrettelegge for felles varmeforsyningsløsninger i tettbebygde områder. Felles varmeforsyningsløsninger som fjernvarme og lokale energisentraler skal baseres på maksimal andel ny fornybar energi. Godt kollektivtilbud og miljøvennlige transportløsninger, herunder tilrettelegging for effektiv bruk av gange og sykkel, felles bilordning, ladestasjoner for el-bil etc.

30 Hensynssone fjernvarme ( 2-10) Hensynssone m bestemmelse erstatter tidligere lokal forskrift

31 Sparer på grønn fyring, DT

32 Lier kommune Biobasert fjernvarme - Høvik/Stoppen Garantert lave klimagassutslipp for fire skoler, to idrettshaller, en kunstgressbane og et borettslag 5 mill kwh varme årlig Lokalt råstoff/flis <50 g CO2/kW Sparer 1500 tonn CO2-utslipp/år Og kr/år Levering fra 1/1-10

33 Plan for redusert klimabelastning ( 2-15) Energi- og klimabudsjett Inngår i reguleringssaken Grunnlag for reguleringsbestemmelser Grunnlag for utbyggingsavtale Skal lages mal

34 Utbyggingsavtaler ( 3-3) Energiløsninger og energidistribusjon Andre forhold Energireduserende tiltak Klimagassreduserende tiltak Miljøprogram

35 Rekkefølgekrav ( 3-4) Gitte områder kan ikke bygges ut før felles varmeforsyning er etablert eller sikret (ved > 5-10 boeneheter f.eks) (ikke med i høringsforslag) (Lokale energisentraler tilskuddsberettiget hos Enova)

36 Krav til miljøoppfølging Alt. Krav til miljøprogram Gjelder større utbygginger Gullaug Lierstranda Lier sykehus Ref. Fornebu og Bjørvika

37 Kommuneplanen som verktøy for EKP og ATP Samfunnsdel med overordnede målsettinger Arealdel Valg av utbyggingsområder og lokalisering Formål og bestemmelser som virkemiddel i forlengelse av Plan- og bygningsloven En god plan gir handlingsrom God praksis gir resultater

38 Engersand 112 m2 4 mill. kr Fra kr/m2 Ikke økonomisk rom for vannbåren varme og felles sentral med varmepumpe?

39 Hasselbakken/Flåtan Utbyggingsavtale Energiplan utarbeides i fbm bebyggelsesplan, basert på: Innrette utbyggingen med sikte på lavest mulig energibruk Legge til rette for alternativer til elektrisk strøml og fossilt brensel som oppvarmingskilder Legge til rette for felles oppvarmingsløsninger Sentrale prinsipper Lavest mulig energibruk (klimatilpasset plassering og utforming, solavskjerming, ekstra isolasjon, balansert ventilasjon med VVX) Småhus krav om pipe og mulighet for biobrensel Delfelt B4 + B5: Vurdering av felles varmesentral basert på nye fornybare energikilder og tilhørende vannbåren varme

40 Delfelt B4 + B5 Stoppenkollen ENERGIPLAN foreligger Utbyggingsavtale og reguleringsbest. forslag: Utbygging skal planlegges og utføres i samsvar med retningslinjer gitt i energiplan for Stoppenkollen av Energiplanen har samme ikrafttredelsesdato som ny teknisk forskrift TEK 07. Vedtak: skal hovedsakelig planlegges

41

42

43 Kommuneplanens samfunnsdel Den peker på de viktigste utfordringene vi står overfor i årene som kommer og setter mål for hvordan vi ønsker Lier skal utvikle seg Hovedpunkter: Grønne Lier for alle innbyggere Bærekraftig utvikling - klima og miljø Vekst og vern - press på arealene Transport Tettstedsutvikling Nærmiljø

44

45 Kommuneplanen som verktøy for energi- og klimariktig utbygging Konsekvensvurdering av utbyggingsområder. Klimaberegningsverktøy. GEK arbeidsmøte , Ås Unn Hofstad, Lier kommune

46 Arealplankart Lier kommune Kommuneplanen Kommuneplanens arealdel med bestemmelser Juridisk bindende for arealbruken Følger opp: Samfunnsdelen Langsiktig arealstrategi

47

48 Agenda Orientering om EKP /KP Hva er EKP mål og tiltaksområder Hva gjør vi (pågår) Kommuneplan: klimaregnskap og KU, bestemmelser Andre igangsatte tiltak - egen virksomhet, Lierstranda Resultatmål og rapportering Ytterligere tiltak, ressurser og ambisjoner Gruppevis drøfting Målsettinger (ambisjonsnivå, KP-sammenheng) Arealplan lokalisering og rammer Prioriterte tiltak Plenumsdiskusjon

49 Soria Moria II Skjerpe Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser Gjøre Statens forurensningstilsyn om til Klima- og forurensningsdirektorat Bruke plan- og bygningsloven aktivt for å redusere utslippene av klimagasser fra transport og byggsektoren Fortsette å styrke satsingen på fornybar energi og legge fram en opptrappingsplan for dette En handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020 Sikre kommunenes kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene

50

51 Kommuneplanen som verktøy for ATP Samfunnsdel med overordnede målsettinger Kvantifisering i tråd med EKP? Arealdel Valg av utbyggingsområder og lokalisering Formål og bestemmelser som virkemiddel i forlengelse av Plan- og bygningsloven

52 t CO2-ekv / år Klimaregnskap for foreslåtte utbyggingsområder i KP. Konsekvensutredning Akkumulerte utslipp Nye Vedtatt 30 % økning ifht dagens utslipp på tonn (samme beregningsforutsetninger) Lavenergistd. og fjernvarme vil halvere dette

53 Miljøstyrt utbygging en utfordring En god plan gir handlingsrom Praksis gir resultater Eksempler Engersand Utsikten/Bråtan Stoppenkollen

54 Stoppenkollen boligområde Fremtidsrettet og miljøriktig utbygging i Lier Energiplan Tiltak for å redusere energibehovet: Alle hus og bygg for varig opphold med oppvarmede rom skal bygges med romoppvarmingsbehov på maksimalt 35kWh/m2år. Dette dokumenteres med simuleringsrapport vedlagt byggemelding og utformes som energiattest i hht vedtak om energimerking av Alle hus installeres med balansert ventilasjon med virkningsgrad minimum 80 % varmegjennvinning. Tiltak for å redusere el-avhengighet: Alle hus skal ha minimalt 50% andel fornybar energi simulert av totalforbruk av oppvarmingen i hht Norsk Standard. Tolkning i hht til TEK-07 Alle hus skal ha vannbåret distribusjon av varme. Fortettingsområder skal ha fellesvarmeanlegg baser på vannbåren varme med andel fornybar energi på 50 % av totalforbruk. Tolkning i hht til TEK-07. Disse områder har betegnelsene B5.. og B4 Ved bruk av solfangere/solceller og varmepumper skal disse prosjekteres og integreres i fasade og byggemeldes sammen med bolighus/garasje. Ved senere montering skal alle installasjoner byggemeldes og nabovarsles. Bakgrunn for dette er at området og bygninger skal fremstå med et helhetlig uttrykk og at installasjoner skal sikres for å avgi sjenerende støy mot naboer.

55 Andre igangsatte tiltak Buskerudbyen Miljøfyrtårn egne og private virksomheter Enøk i kommunale bygg El-bil ladestasjoner vurderes Høvik skole lavenergibygg med klimaregnskap Miljøprogram og krav for kulturhuset Fjernvarme i Lierbyen og Høvik/Stoppen 0-visjon for Lierstranda

56 0-visjon for Lierstranda Fra miljøopprydding til miljøbygging: Utstillingsvindu for miljøvennlig utbygging Miljøprogram med krav til utbyggingen Energiløsninger Fjernv, sjøvanns-vp, geo-varme, CHP bio, Energibehov = 0? Plusshus? (ikke fjernvarme) Vann og avløp Overvann, lokale vs sentrale løsninger, Avfall og materialbruk Transportløsninger Klimagassutslipp = 0?

57 Resultatmål og rapportering Handlingsplan og rapportering på virksomhetsnivå Resultatavtaler Miljøfyrtårn og HMS Sentral handlingsplan og rapportering Tertial- og årsrapport Samordning med Vestregionen

58 Lier kommune Bærekraftig utvikling klima og miljø Vår livsførsel gir globale klimakonsekvenser Grønne Lier foregangskommunen vil ta ansvar Norge er blant verdens verstinger i klimagassutslipp Høyt forbruk av energi til transport, bygninger og industri Høyt forbruk av varer og tjenester Lier mot et lavutslippssamfunn 20 % reduksjon i klimagassutslipp og energibruk innen 2020 Konsekvenser: kostnader, restriksjoner og tilrettelegging Felles innsats kommune, innbyggere og næringsliv Kommunens bidrag: Bygger lavenergi Høvik skole og Kulturhus Bygger ut fjernvarme i Lierbyen og på Høvik /Stoppen Lager Energi- og klimaplan med mål og tiltak Miljøsertifiserer alle kommunale virksomheter

59 Lier kommune Bærekraftig utvikling klima og miljø Ny utbygging gir varig energibehov og utslipp Grønne Lier - Handlekraft for langsiktige resultater Konsentrert utbygging er mer miljøeffektivt enn spredt Lokalisering for redusert transportbehov og høyere kollektivdekning Mindre boenheter og blokkbebyggelse for bedre energiløsninger For ny utbygging kreves følgende miljøtiltak Lavenergistandard for boliger og næringsbygg Fjernvarme, varmepumper, bioenergi og sol til oppvarming Olje, gass og panelovner til oppvarming er uønsket Plan for redusert klimabelastning (utbygg > 3 boeneheter) Miljøprogrammering for større utbygginger Lierstranda som høyt profilert miljøprosjekt Tilknytningsplikt for fjernvarme

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast)

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Klima- og energiplan for Notodden kommune Handlingsdel med mål og tiltak Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Innhold 1 Forord...3

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel

Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011. Faktadel Klima - og energiplan for Andebu kommune 2012-2016 23.11.2011 Faktadel Innhold 1. Innledning 3 2. Tilpasning til klimaendringer 4 3. Klimagassutslipp og energibruk: Totale tall 10 4. Transport og arealplanlegging

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune 2013 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Høringsutkast 25.3.2015 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hvorfor jobbe med energi og klima... 4 1.3 Nasjonale mål... 7 1.4 Regionale

Detaljer

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen Klimakur 2020 Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen TA 2598 2010 Klima- og forurensningsdirektoratet Sammendrag Formålet med denne rapporten er å beskrive eksisterende virkemidler som kommuner og

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune

Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune Februar 2014 Innhold INNHOLD... 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER...

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Re kommune

Lokal energiutredning 2013 Re kommune Lokal energiutredning 2013 Re kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer