Sammendrag av innkomne uttalelser etter 1.gangsbehandling. 1. Statens vegvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag av innkomne uttalelser etter 1.gangsbehandling. 1. Statens vegvesen. 02.02.2015"

Transkript

1 Sammendrag av innkomne uttalelser etter 1.gangsbehandling. 1. Statens vegvesen Synes det er uheldig å samle alle tre aktiviteter (skolebuss, Kiss & ride, parkering på/langs fylkesvegen. Løsningen presentert på plankart kan ikke aksepteres pga.bla: - Dårlig tilbud til fotgjengere - Utkjøring for buss/bil nesten på samme sted som gangfelt - At barna må krysse kjøreareal for kiss & ride fra skolebussen - Dårlig sikt for biler ut fra kiss &ride Viset til eposter/møter med oppdragsgiver og Rambøll, og at oversendt skisse 4 vurderes som den beste trafikkløsningen for videre arbeid. Gir innspill til skisse 4 angående manglede gjennomgående gang-/sykkelveg langs fylkesveg på sjøsiden og trafikksikker og universell utforming av kryssing over fylkesvegen. Skolepatruljer er et alternativ for sikre krysningssteder. Hurum kommune tar innspillet til etterretning, og modifiserer skisse 4 i forhold til øvrige innspill fra Statens vegvesen. 1.2 Understreker behovet for å vurdere om bussholdeplasser skal benyttes kun av skolebusser, hvor mange, og/eller også rutebusser og ev. leskur. Reguleringsplanen skiller ikke mellom skolebuss og rutebuss, dette avgjøres av kommunen. Vedrørende leskur er det innarbeidet en bestemmelse som åpner for bygging av leskur. Imidlertid må dette avklares gjennom byggeplan og gjennomføringsavtale med SVV. 1.3 Viser til vegnormalen for utforming av bussholdeplassene, men foreslår å opparbeide bussholdeplassene skolesiden med kortere utkjøring, slik at den slutter før fotgjengerkryssingen. Bussholdeplass på sjøsiden er mulig å utsette. Innspillet tas til følge for bussholdeplassen på skolesiden, holdeplassen på sjøsiden er utformet på samme måte, for å gi bedre forhold for myke trafikanter. 1.4 Statens vegvesen forutsetter atkomst til gnr.36/42 over o_pp_1, og at det jobbes videre med løsning for kiss & ride i Skoledalen hvis det er behov for ytterligere plassen enn de to plassene som nå er foreslått og en løsning for trafikksikker snumulighet for bil. Atkomst til gnr. 36/332 må vurderes nærmere i forhold til frisikt.

2 Planen sikrer atkomst over o_pp_1 til 46/42. Hva gjelder 36/332 er siktlinjer lagt inn på plankartet. 1.5 Anbefaler å planlegge noen fysiske hindringer for å sikre at elevene i størst mulig grad bruker gangveg/skolesti og ikke snarveien gjennom rosehagen. Innspillet tas til følge, utforming av fysisk hindring må løses i utomhusplanen. 1.6 Statens vegvesen har ikke direkte innsigelser mot planforslaget dersom planen bearbeides i henhold til skisse 4 og overnevnte kommentarer. Planforslaget er bearbeidet i henhold til skisse 4 og Statens vegvesen kommentarer. 2. Fylkesmannen i Buskerud. Brev Stiller seg positiv til at bestemmelsene i planforslaget stiller krav om at ny bebyggelse skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. Fylkesmannen ber også om at det legges opp til vannbåren oppvarming i bygg og anlegg, gjerne klimanøytral bioenergi. Bruk av mest mulig tre som byggemateriale vil også være klimamessig gunstig. Planforslaget legger til rette for forsyning av vannbåren varme, per i dag planlegges det bruk av jordvarme. 2.2 Fylkesmannen har ingen spesielle merknader vedrørende støysone, men forutsetter at planforslaget ikke fører til økt støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende støyømfintlig bebyggelse langs atkomstveien. Fylkesmannen understreker Statens vegvesens uttalelse ang justeringer av hvor bussholdeplass og parkeringsareal plasseres, og forutsetter at kommunen i samarbeid med vegmyndighetene kommer frem til en løsning som ivaretar trafikksikkerheten til de myke trafikantene på best mulig måte. Viser til støyanalysen utarbeidet med planforslaget. Hovedtyngden av trafikken vil foregå via planlagt løsning tilknyttet fylkesveien. Planen er bearbeidet i henhold til kommentarer fra Statens vegvesen. Det er lagt inn bestemmelser som sikrer ar støy håndteres iht veileder T Fylkesmannen opplyser også om vedtaket for flytting av et epletre med Misteltein i, innvilget og godkjent av Klima- og miljødepartementet i brev av 28. januar Innspillet tas til etterretning.

3 3. Buskerud fylkeskommune. Brev Uttaler seg om kulturminner. 3.1 Ber om at reguleringsbestemmelse i Pkt. 6.2 a) endres fra «bebyggelse avmerket på plankartet skal bevares og tillates ikke revet. Eventuelle tiltak på bygningene må godkjennes av kulturmyndighetene.» endres til «bebyggelse avmerket på plankartet skal bevares og tillates ikke revet. Det skal innhentes uttalelse fra fylkeskommunen for tiltak som gjelder fasadeendring eller rivning før vedtak fattes. Fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av vedtaket i saker fylkeskommunen har uttalt seg til.» Fylkeskommunen ber også om at følgende bestemmelser legges til under pkt. 6.2: - «Bygningene kan settes i stand under forutsetning av at takform, fasadeutforming, materialbruk og detaljering er lik eksisterende, eller tilbakeføres til tidligere utsende. Ved planlagt fasadeendring på verneverdig bebyggelse skal originale/ eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke bevares så langt det lar seg gjøre.» - «Mindre tilbygg og påbygg kan tillates, dersom endringene underordnes bygningens hovedform og volum, material- og fargebruk og utformes på en slik måte at bygningen beholder sin verneverdi.» Innspill tas til etterretning og innarbeides i reguleringsbestemmelse pkt. 6.2 a) og nye 6.2 b) og c). 4. Utdanningsforbundet. Brev Ber om følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: Strekpunktene «holdeplass/plattform» og «kollektivholdeplass» tas ut av Pkt. 2 Arealformål 12-5nr.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur, for å ivareta behovet for tilstrekkelig uteoppholdsareal. Trafikkløsningen er opparbeidet i henhold til krav fra Statens vegvesen. Innspillet tas ikke til følge. 4.2 Erstatt Pnkt 5.1 Utomhusplan fra «Eventuell skjerming eller sikring mot Skoledalen og Vestre Strandvei» med «Skjerming og sikring mot Vestre Strandvei, samt eventuell skjerming mot Skoledalen». Innspillet tas til etterretning. 4.3 Til : Planforslaget oppleves å være stikk i strid med RPR barn og unge (1995), da anlegning av transportløsninger som fører skolebarn til fylkesvei, hvor det med stor sannsynlighet vil oppleve vesentlig økning i tungtransporten. Bemerker at det ikke er sammenhengende gangfelt langs FV 281 i området ved KIWI og apoteket, et område som i dag oppfattes som særlig trafikkfarlig av beboere/kunder/ansatte. Understreker at prosjektet «Miljøgate Tofte» ikke innebærer etablering av fortau i tilknytning til området ved apoteket og kiwi.

4 Prosjektet Miljøgate Tofte innebærer ikke etablering av fortau. Det er mulig å gå via Skoledalen heller enn Østre Strandvei, via kulvert ved fabrikken og opp Skoledalen. Denne veien er ca 200 meter lengre. Planen sikrer diverse trafikksikkerhetstiltak ved kryssing av fylkesveien innenfor planområdet. Planen omfatter ikke etablering av gangvei utenfor planområdets avgrensing. 4.4 Skolens uteareal ligge langt under normen for middels store skoler. Transport/trafikkløsninger må plasseres utenfor det regulerte området, men i nær tilknytning til skolen. Planen forutsetter høy kvalitet på utearealene som skal være skjermet mot støy fra fylkesveien. Se forøvrig svar punkt Oppfatter at tiltaket er i strid med RPR barn og unge (1995), da det er lite gunstig å planlegge for lek/ aktivitet i et område som allerede per dags dato er kategorisert som gul sone i støyvurderingen. Støyskjerminsgtiltak mot FV 281 er nødvending. Det er lagt inn bestemmelser som sikrer ar støy håndteres iht veileder T Mener det må etableres korttidsparkering for foreldre som skal følge barna til skole/sfo morgen og ettermiddag, da disse erfaringsmessig, uansett vil tvinge seg frem enten det er lagt til rette for det eller ikke. Se svar punkt 1, Statens vegvesen. 4.8 til STØY: «Uteoppholdsarealet mellom skolen, ballbingen og Fjordgløtt utgjør en liten del av uteoppholdsarealet ved skolen. Med et elevtall mellom 200 og 300 elever er det behov for også å bruke parken til lek og aktivitet.» Planen åpner for at parken kan brukes til lek og aktivitet, og at arealene skal være beskyttet mot støy. 4.9 Mener punktet Trafikkforhold i planbeskrivelsen er bekymringsfulle, da løsningen fremstår som usikker med tanke på elevenes sikkerhet. Se svar under punkt 1, svar til Statens vegvesen.

5 4.10 utdanningsforbundet ber om at det opparbeides 50 parkeringsplasser i nær tilknytning til skolen. Innenfor planområdet er det sikret tilfredsstillende parkeringsplasser. Forøvrig viser til planbeskrivelsen kapittel parkering. Innspillet tas ikke til følge. 5. Kommunalt ra d for funksjonshemmede. Saksprotokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede stiller seg bak det framlagte forslag til reguleringsplan for Tofte barneskole. Innspillet er mottatt. 6. Rune Gulbrandsen 6.1 Negativ til foreslått reguleringsplan angående manglende tiltak for å begrense støy fra skolen mot naboer, og da spesielt fra uteområder som ballbingen. Ber om at reguleringsplanen inkluderer støybegrensende tiltak. Viser til at støykart som er i Støyvurderingsnotat ikke har vurdert støy generert fra skolen, kun støy som fra RV281, og mener skolens utforming og utearealer må støyvurderes og tiltak må inn i planen. Det foretas ingen endring av eksisterende situasjon, med tanke på bruk av skoleområdet, og plassering av ballbinge. Støyvurdering av skolens område vurderes derfor ikke. 7. Tone Sundbye, vestre strandvei 8. Brev Klager på at friluftsområdet i strandsonen skal omreguleres til parkeringsplass for lærerne. Mener det ikke handler om tilgang til turveien men tilgang på et mye brukt friluftsområde, og at forslaget bryter med PBL 6-2, planretningslinjer for strandsonen langs sjøen, kap 5.4 og viser til at alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates. Fremmer også et ønske om at løvtreet tegnet inn i foreslått plan kan endres til en noe lavere beplantning, mtp. ettermiddagssolen til eiendommen. Fotografiet som følger innspillet viser friluftsområdet utenfor planområdet. Det er vurdert flere alternativer for parkering og trafikkløsninger, foreslått løsning etter Statens vegvesens innspill - vurderes som den mest trafikksikre. Merknad om «nytt løvtre» som er vist i illustrasjonsplan tas til følge.

6 8. Torkjel Haabeth. Brev Stiller spørsmål til hvorfor Hurum kommune har trosset Statens vegvesens anbefaling om bruk av Skoledalen og ikke Vestre Strandvei for aktivitet tilknyttet atkomst, henting, levering og parkering til Tofte skole. Mener foreslått kiss&ride løsning, som antas å ha en kapasitet på 6-7 kjøretøy av gangen, er dårlig gjennomtenkt og at den vil skape trafikalt kaos da elevene i stor grad blir levert samtidig, og 1.klassinger stort sett følges helt frem til skolen. Noe som vil kreve en viss mengde parkeringsplasser. Er negativ til utvidelse av parkeringen ved Apotekerstranda, da det innebærer kryssing av FV281 for elevene. Planforslaget er nå endret og følger SVV anbefalinger. 9. Christian P. Norling. Brev 4. februar Mener HC- plassene ved siden av Skoledalen 3 er for små grunnet lite tilgjengelig areal der de er plassert i planforslaget. Dette kan skape daglige farlige situasjoner ved rygging og manøvrering nær arealer som er avsatt til lek. Hovedatkomsten for gående og syklende som kommer fra øst vil være via Skoledalen, at de da må gå i ryggesonen til to HC plasser synes jeg er en ugunstig løsning med tanke på barnas sikkerhet. Merknaden tas med i arbeidet med utforming av utomhusplan for å ivareta en best mulig løsning for HC-parkering, sykkel- parkering og gående. 10. Eva Sidsel Lippert. Brev 5. februar Er på grunnlag av foreslått reguleringsplan bekymret for trafikksikkerheten til elevene tilknyttet skolen. Se svar punkt 1, Statens vegvesen for utfyllende svar ang trafikkløsning og trafikksikkerhet. 11. Knut Runar Bakke. Brev 5. februar Er på grunnlag av foreslått reguleringsplan bekymret for trafikksikkerheten til elevene tilknyttet skolen. Mener videre at elevene vil få til dels trange klasserom og lite disponibelt uteområde jf. foreslått plan. Se svar punkt 1, Statens vegvesen for utfyllende svar ang trafikkløsning og trafikksikkerhet. Størrelse på klasserom fastsettes ikke av reguleringsplanen. Trafikkløsningen er opparbeidet i henhold til krav fra Statens vegvesen. Løsningen gir ikke mulighet for å utvide uteoppholdsarealet til skolen. Trafikksikker løsning for sikker atkomst til og fra skolen veies tyngre enn noe mer uteoppholdsareal ned mot fylkesveien.

7 12. Mona Beate Lippert-Bakke. Brev 5. februar Er på grunnlag av foreslått reguleringsplan bekymret for trafikksikkerheten til elevene tilknyttet skolen. Mener videre at elevene vil få til dels trange klasserom og lite disponibelt uteområde jf. foreslått plan. Se svar punkt 1, Statens vegvesen for utfyllende svar ang trafikkløsning og trafikksikkerhet. Størrelse på klasserom fastsettes ikke av reguleringsplanen. Trafikkløsningen er opparbeidet i henhold til krav fra Statens vegvesen. Løsningen gir ikke mulighet for å utvide uteoppholdsarealet til skolen. Trafikksikker løsning for sikker atkomst til og fra skolen veies tyngre enn noe mer uteoppholdsareal ned mot fylkesveien. 13. Laila Sundin Østenstad. Brev 5. februar Er uenig planforslaget og rehabilitering/utbygging av Tofte skole og mener kostnaden for nytt gymsalbygg kan bli mange nye klasserom på 1-10 skole ved Hurum ungdomsskole. Viser til at det bør være penger å spare på felles administrasjon, skolekjøkken, kantine m.m ved å bygge 1-10 skole. Ønsker at skolen ble lokalisert i forbindelse med ungdomsskolen. Trafikkforholdene vil bli verre enn dagens situasjon ved en dobling av elevtallet tilknyttet henting/bringing, spesielt foran KIWI og langs skoleveien for øvrig. Mener planen gir for lite uteareal både til barn og parkering, og at foresatte ønsker seg et idrettsanlegg i umiddelbar nærhet til skolen. Mener et moderne tilbygg ut mot Skoledalen vil bli skjemmende, da eksisterende bebyggelse ikke bør komme i skyggen av en «nymotens kloss». Vedtak angående lokalisering av skolen, antall klassetrinn og vurderingen av behov for ny gymsal behandles og vedtas av Hurum kommune/kommunestyret, og vurderes ikke i arbeidet med planforslaget for selve reguleringen. Se svar punkt 1, Statens vegvesen for utfyllende svar ang trafikkløsning og trafikksikkerhet. Trafikkløsningen er opparbeidet i henhold til krav fra Statens vegvesen. Løsningen gir ikke mulighet for å utvide uteoppholdsarealet til skolen. Trafikksikker løsning for sikker atkomst til og fra skolen veies tyngre enn noe mer uteoppholdsareal ned mot fylkesveien. Skissen som følger planforslaget er en skisse som viser en mulig utforming. I byggesaken vil man som nabo få mulighet til å kommentere på byggets utseende. 14. Patrik Hjertkvist. Brev 5. februar Mener at foreslått plan ikke ivaretar barnas sikkerhet når det gjelder «trygg skolevei» og stiller spørsmålstegn til hvorfor Statens vegvesens anbefaling ikke er blitt tatt til følge.

8 Etterlyser at trafikkanalysen tar hensyn til lastbilstrafikk i samband med at Statkraft etablering på Tofte, og økt turisme med 500 båtplasser på Toftestrand. Mener trafikkanalysen er mangelfull og ikke tar høyde for nærliggende forandringer av trafikkbildet. Viser til at planforslaget ikke ivaretar universell utforming godt nok da deler av utearealet er utilgjengelig for barn med handikapp (permanent eller midlertidig) og at løsning for handikappsparkering er farlig. Mener foreslått bebyggelse vil skille seg ut i for stor grad og etterlyser en fasade som heller smelter inn i omkringliggende bebyggelse. Se svar punkt 1, Statens vegvesen for utfyllende svar ang trafikkløsning, og punkt 9.1 ang HC-plasser. Trafikkanalysen 2.3 viser at en eventuell utvikling av Tofte strand kan påvirke trafikksituasjonen noe, og at en eventuell full utbygging anslås trafikken på fylkesvei 281 å øke til noe over 5000 kjt. Døgn mot dagens Trafikkanalysen konkluderer med at konsekvenser av en trafikkøkning tas opp i forbindelse med den eventuelle utbyggingen. Trafikkanalysen 2.4 viser til at eventuelle fremtidige planer vil medføre en del tungtrafikk. På grunn av planområdets terreng og eksisterende bebyggelse er det visse utfordringer tilknyttet universell utforming. Det er utført så langt det er hensiktsmessig mulig, jf lov om forbud for diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 13. Viser for øvrig til punkt 5. og Kommunalt råd for funksjonshemmedes innspill. Skissen som følger planforslaget er en skisse som viser en mulig utforming. I byggesaken vil man som nabo få mulighet til å kommentere på byggets utseende. 15. Vibeke Torp Nilsen. Brev Mener at det er feil å sammenligne Tofte med større tettsteder og tilhørende anbefalt uteareal per elev ihht Sosial- og helsedirektoratets veileder, da en av de store fordelene med å bo på Hurum er tilgangen på uteareal. Mener skolen heller burde vært lokalisert rundt ungdomskolen/ idrettsanlegg/ energiverk. Skeptisk til den trafikale løsningen med tanke på elevenes sikkerhet langs veien og kryssing av denne. Hvordan kan Hurum Kommune v/kommunestyret være fornøyd med å tilby en skole som ikke innbyr til økt tilflytning og vekst på søndre Hurum? Angående lokalisering av skolen se punkt Se punkt 1, svar til Statens vegvesen angående de trafikale løsningene. 16. Sonja Lee. Brev Mener det er feil å rehabilitere Tofte skole og at løsningen med å legge opp til parkering i strandsonen samt rehabilitering av et område som ikke har mulighet for vekst er lite klok. Og at prosjektet ikke har en klar investerings forutsigbarhet, noe det bør ha da det er «våre» penger som skal brukes.

9 Mener foreslått bygg vil skjemme utrykket i Tofte sentrum, og at foreslått trafikkløsning vil gå utover elevene på en uakseptabel måte. Vedtak angående lokalisering av skolen vedtas av Hurum kommune/kommunestyret, og vurderes ikke i arbeidet med planforslaget for selve reguleringen. Se punkt 1, svar til Statens vegvesen angående valg av trafikkløsning og utforming av dette. 17. Wenche Kristiansen 17.1 Klager på trafikksikkerheten, at denne skolen ikke blir bygget etter de nye lovene om størrelse på uteareal pr, elev og at dette ikke er en skole bygget for fremtiden hvis det blir en elevøkning så blir den for liten i henhold til planen deres, for blir det nye arbeids plasser på Tofte og borte på sagene så er jo skolen alt for liten. Men kommunen ønsker vel ikke noen utviklingen på søndre Hurum virker det som. Se punkt 1, svar til Statens vegvesen angående valg av trafikkløsning og utforming av dette. Vedtak angående lokalisering av skolen og tidsperspektiv for denne, vedtas av Hurum kommune/kommunestyret, og vurderes ikke i arbeidet med planforslaget for selve reguleringen. 18. Nina Terese Riis Representant barn og unge 18.1 Stiller spørsmål til hva som ligger til grunn for trafikkanalysens konklusjon om a trafikksikkerheten ikke vil bli påvirket av sammenslåingen mellom Filtvet og Tofte skole. Etterspør en sammenhengende gang-/sykkelforbindelse mellom Filtvet og Tofte, samt en bedre løsning for gangsykkel fra fylkesveien og opp Skoledalen. Skeptisk til Kiss&ride løsningen og om denne vil fungere i praksis. Etterspør løsning for hvor henting og bringing av bevegelseshemmede skal foregå. Se punkt 1, svar til Statens vegvesen angående valg av trafikkløsning og utforming av dette. Henting og bringing av elever eller ansatte med nedsatt funksjonsevne vil foregå via Skoledalen, jf planbeskrivelsen bla. Pkt Mener areal innenfor planen som er universelt tilgjengelig er for begrenset, og etterspør en oversikt over hvor stort uteareal som totalt vil være universelt utformet, da deler av dagens tilgjengelige areal vil bli bebygget med gymsalen. Stiller spørsmål til hvor universelt utformet og tilgjengelig skogen nord for skolen er, da dette brukes mye av elevene.

10 Området mellom dagens bebyggelse og sør-vest for skolen er universelt tilgjengelig, jf utomhusplanen. Dvs at arealet sør for Rosehagen er det som er blitt vurdert til å ikke være hensiktsmessig å utforme etter universell standard med tanke på terrenginngrep. Viser for øvrig ti punkt 5.1 Kommunalt råd for funksjonshemmede. Skogen er ikke utformet i henhold til universell utforming. 19. Rita Refvik. Epost Skeptisk til at kommunen gjør saken til et hastevedtak og ber om at de vurderer saken på nytt i et helhetlig perspektiv. Vedtaket om en samlokalisering mellom Tofte og Filtvet er politisk forankret i Hurum kommune/ kommunestyret og vurdere sikke i selve planforslaget her.

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Utarbeidet av: Torstein Ramberg AS sivilarkitekt MNAL for BOTO AS for Bøler Parkering AS

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer