Energi-analyse. O verhalla helsesenter. Enøk-analyse. Konvertering til vannbåren varme. Alternativ varmeforsyning. Finansiering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi-analyse. O verhalla helsesenter. Enøk-analyse. Konvertering til vannbåren varme. Alternativ varmeforsyning. Finansiering."

Transkript

1 Energi-analyse O verhalla helsesenter Enøk-analyse Konvertering til vannbåren varme Alternativ varmeforsyning Finansiering En rapport fra Andr^r^ C]v^r r^iri ^.^ 2008

2 Anders Overrein AS TITTEL TEKNISK RAPPORT Overhalla helsesenter - Postadresse: Binde energianalyse Steinkjer PROSJEKTANSVARLIG Telefon: Telefaks: Anders Overrein e-post: OPPDRAGSGIVER(E) Overhalla kommune v/ Stig Mourn DATO PROSJEKTNR. PROSJEKT REF Denne rapporten dokumenterer energivurderinger ved Overhalla helsesenter, inkludert enøk-analyse, konvertering til vannbåren varme (bygg C) og alternativ varmesentral. Overhalla helsesenter er m2 (BTA) fordelt over fire byggetrinn (1977, -97, -97 og -03). Bygd i tegl. Bygningsmassen bærer preg av å være driftet av kompetent driftstekniker. Det er avdekket et lønnsomt enøk-potensial på kwh. Dette realiseres med 60 tiltak med et investeringsbehov på ,-; gjennomsnittlig inntjeningstid ca 2 år. Gjennom koordinering med vedlikeholdsrelaterte tiltak, er det laget en treårs gjennomføringsplan med et investeringsbehov på 2,4 mill kr. Vannbåren varme i bygg C er kostnadsberegnet til 1,4 mill kr. Tilskudd fra Enova kan forventes. Eksisterende kjelanlegg har tilstrekkelig kapasitet till en slik utvidelse. Gevinst forsvarer ikke kapitalkostnad direkte, men koordinert med tiltak i varmesentral, anbefales en konvertering på sikt. Bioenergi er vurdert som mest aktuell alternativ varmeforsyning til helsesenteret, gjerne med samvirke mot Arnebo. Å tilknytte adm.bygget (kommunehuset) anbefales ikke pga kulvertkostnad. Tilskudd aktuelt. INNHOLD: i Orientering om oppdraget Analysemetodikk Grunnlag besparelser og kostnadsoverslag Lønnsomhetsvurdering Bygningsmasse som er analysert Enøk-analyse Resultat av enøk-analyse Historisk energiforbruk Enøk-potensial Enøk-tiltak Anbefalt gjennomføring Konvertering bygg C til vannbåren varme Teknisk løsning Kapasitet kjeler Økonomi Alternativ varmeforsyning Vurdering av energibærer Alternativ varmesentral Tilskudd fra Enova...14 STIKKORD EGENVALGTE

3 1 Orientering om oppdraget 1.1 Analysemetodikk Enøkanalysen er en såkalt forenklet analyse, gjennomført ved befaring på bygget med visuell vurdering/ registrering av status og relevante driftskarakteristika. Opplysninger og dokumentasjon fra byggeier og driftspersonale danner mye av grunnlaget for status- og tiltaksbeskrivelser. Det tas generelt forbehold om at det kan finnes forhold som ikke er påvist. Dette kan skyldes blant annet manglende opplysninger eller skjulte forhold som krever mer omfattende bruk av måleinstrumenter, fysisk avdekking eller logging av data over tid, for å kunne bli identifisert. Tiltaksbeskrivelser, mengdeberegninger og kostnadsoverslag for større tiltak/investeringer må ikke brukes direkte som anbudsgrunnlag uten nærmere vurdering. 1.2 Grunnlag besparelser og kostnadsoverslag Hvert tiltak er vurdert i forhold til energibesparelser, samt kostnadsberegnet. Besparelser er beregnet ut fra mengdeoverslag og basert på anerkjent formelverk og/eller erfaringstall. Kostnader er inkludert material- og arbeidskostnader, dvs. markedspris. Inkludert i kostnad er også eventuelt behov for lift/stillas, tildekking, rengjøring etc. I flere tilfeller vil man oppnå besparelser ved å koordinere flere tiltak. Enkelte tiltak har ikke angitt besparelse/kostnad, der for mange usikre parametre avgjør resultatet. Ved større tiltak eller f.eks der mange tiltak koordineres til en større jobb, vil man normalt måtte legge inn kostnader til prosjektering, rigg og drift, reserver etc. De fleste tiltak er kalkulert ut fra enhetspriser fra HolteProsjekts Kalkulasjonsnøkkelen 2008 og FDVnøkkelen 2008, egne erfaringstall, samt budsjettpriser i markedet (innhentet fra leverandører). Noen tiltak har kun "Rund Sum" (RS) i overslag, noe som har sammenheng med at de er metodeavhengig, har usikkert omfang, manglende opplysninger etc. Kostnadsoverslagene må vurderes som budsjettpriser, da de kan variere noe i forhold til valgt løsning, lokalt marked etc. Mengder og enhetspriser er dessuten noe avrundet. 1.3 Lønnsomhetsvurdering Lønnsomhetskriterier: energipris = 70 øre/kwh, rente = 7 % p.a, avskrivningstid = 25 år. Følgende prioritering er lagt til grunn for anbefalt gjennomføring: Pri 1: Inntjeningstid 0-3 år, strakstiltak. Pri 2: Inntjeningstid 4-6 år, lønnsomme enøktiltak som anbefales gjennomført. Pri 3: Inntjeningstid > 6 år, tiltak med noe svakere lønnsomhet, eller som trenger nærmere analyse. 1.4 Bygningsmasse som er analysert Kort beskrivelse av vurdert bygningsmasse: - Navn, kategori: Overhalla helsesenter, sykeheim/helsesenter/bo- og behandling - Byggeår: Bruttoareal: ca mz - Hovedkonstruksjoner: Fundament: betong banketter. Kjellervegg: plasstøpt betong. Etasjeskiller: betongdekker. Yttervegger: tegl m/innenforliggende stål bæring og lettvegg m/isol. Tak: delvis flatt tak/pulttak/saltak, tekt m/asfalt takbelegg (hovedsakelig). - Varmeanlegg: Hoved: vannbåren radiator-/gulvvarme. Eldste byggetrinn har elektriske gjennomstrømningsovner. El varmekabler i noe areal ut/innv. Varmesentral m/olje-/elkjel forsyner vannbårne kurser + ventilasjonsvarme + varmtvannsbereder. - Ventilasjon: 5 anlegg, balansert. Ikke klimakjøling. Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 3

4 n 2 Enøk-analyse 2.1 Resultat av enøk-analyse Analysen beskriver ca 60 tiltak. Disse er presentert l kapittel 2.4. Anbefalt prioritering og plan for gjennomføring er presentert i kapittel 2.5. I tabell 1 er tiltakene oppsummert etter kategori og prioritet. Besparelse fra tiltak kan ikke summeres direkte, da flere tiltak avhenger av eller utelukker hverandre. Totalt avdekket potensial er på kwh/år med et totalt kostnadsestimat på kr 2,5 mill kr. Dette er ambisiøse tall, og omfatter også tiltak som ikke er lønnsomme rent enøk-messig, men som bør vurderes ut fra vedlikeholdsmessige argumenter. Det er avdekket lønnsomme enøk-tiltak (pri 1 + pri 2) med beregnet besparelse på totalt kwh/år. Investeringsbehov for å realisere dette er kalkulert til kr ,-. Det gir en gjennomsnittlig inntjeningstid på ca 2 år, 2.2 Historisk energiforbruk Overhalla sykeheim har følgende sentrale energidata: Energiforbruk: kwh (temp.korrigert gj.snitt) Oppvarmet areal (BTA): m2 Spesifik energibruk: 358 kwh/m2 Utvikling siste tre år viser relativt stabilt totalforbruk, men energi til oppvarming, ventilasjonsvarme og forbruksvann har økt med 6 % (kjelkraft). Strømforbruk ved Laksvoll har hatt 13 % reduksjon, men i kwh utgjør det relativt lite. 2.3 Enøk-potensial Statistikk og nye rammekrav for sykehjem indikerer et vesentlig enøk-potensial; gjennomsnittet for sykehjem nasjonalt ligger 10 % lavere, mens nye krav vil gi 24 % lavere forbruk (justert for klimaforskjeller). Ut fra denne analyse, samt registrerte mulige tiltak, bør en kunne forvente et enøk-potensial på opp mot %, avhengig av ambisjonsnivå: Enøk-potensial: kwh => ca årlig kostnadsbesparelse : kr , D El sykeheim n El helsesenter O El Laksvoll O Kjelkraft n Olje Forbruksmønster Som del av analysen er forbrukskurver for 2007 gjengitt og drøftet på de neste to sidene. Hver figur er kommentert, og gir indikasjoner på feil og/eller potensial til forbedringer. Konklusjonen er at energiforbruk ser relativt bra behovsstyrt ut, men at det klart er potensial til forbedringer. E Overhalla sykeheim Statistikk Nye krav Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 4

5 Kjelkraft Fastkraft sykeheimen n )i.y: T a71r 2a an, 4Sn a^ 12 1»- ryr.2aa47 n aa^^exrtuernrxs^we.muaa7c.aala^at Høye peaker I mai/juni. Mulig utekompensering av kjeltemperatur ute av funksjon. 1) t4 S i 2 Y ia aj a49. Si.. Y! a41la H...a2Yl.a..Ala)Hrla71rN31 } Tilsynelatende normal utvikling over året. (74- Kjelkraft - januar 2007 Fastkraft sykeheimen - januar 2007 A^.F+.nr a 7 F SIt Il 12Ill 4141Y1 7141i P Helgedager er lite markante. Høyt helgeforbruk. Helgesenking varmelnattmodus ventilasjon kan mangle. Svært lite markerte helgedager, men her er oppvarming også basert på fastkraft. Kjelkraft - Fredag 5. - lørdag 6. januar 2007 Fastkraft sykeheim - fredag 5. - lørdag 6. januar al 12i, Ra - Jr ly^ ^^^ `^ K..y lei 6`%k tv. 1Sa.SY7YYItlAatar]YitlY2iil da.sy) YilrtJtaYlrirYd 12ta4 Tur Høyt nattforbruk. Nattsenking varme/ nattmodus ventilasjon kan mangle. Tilsynelatende normalt. Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 5

6 41S Fastkraft helsesenteret Fastkraft Laksvoll RY" )l T'^k' t3 t.ii 1 i fl bil i.it/f!f R2 2#fRiilf Idflio7^fY iy/11i7myilf7 it{;. 1!»S{7.i il /+Ili^iff lfflfft?lfflnffmm/fnliilmsk2 1Ip! Svært markant forskjell sommer- og vinterforbruk. Tunge laster sesongstyrt? Utpreget jevnt forbruk hele året bortsett fra fellesferie. Noe overraskende l leilighetsbygg der beboerne ikke reiser bort l ferien. Årsak? Potensial resten av året? Fastkraft helsesenteret -januar 2007 Fastkraft Laksvoll -januar 2007 Y{;!.1Me I i Y,5 Økning grunnforbruk + helg, men ikke topper l uka. Indikerer nattsenking blitt ute av funksjon. Lite markante helger => normalt for byggkategorien. Fastkraft helsesenter - fredag 5. - lørdag 6. januar 2007 Fastkraft Laksvoll - fredag 5. - lørdag 6. januar 2007 åiwh It IJSi ri11^^7'a7fx^nf f!>!!11 zx^9 /fsi n fd3i7^111f^^a Z Iry a i7 >.lalafksf7lierrtt.lty.sir fntlia/4fn f^ftqfa+ n.. Fin differanse uke/helg. Indikerer at helgesenking fungerer l stor grad. Delvis høyt nattforbruk. Potensial l nattsenking/nattmod us. Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 6

7 2.4 Enøk-tiltak n Bygningsmessige tiltak Bygningsmasse har potensial mht isolasjon, tetthet og konstruksjonsmessige løsninger. Hovedsakelig henger dette sammen med gjeldende byggeforskrifter i byggeår. Følgende observasjoner gjort/tiltak foreslått: Tabell 1: Bygningsmessige tiltak Tiltak Gevinst Kostnad Inntjent kwh/år kr år 2.01 Termografering: Alder/konstruksjon/symptomer indikerer lav isolasjonsstandard, utettheter Kommer med tiltak og varmetap. Anbefaler termografering av bygningsmasse. Gir svar på problemområder, nedenfor omfang og aktuelle tiltak uten å fysisk avdekke konstruksjoner. Må gjøres vinterstid Ising raft, bygg C: rel stort omfang istapper langs raft. Skyldes varmetap gjennom bjelkelag mot kaldt loft (15 cm min. ull + stedvis etterisolert m/ syddmatter), via yttervegg (10 cm min.ull) og konstruksjon raft (3 cm isol utside ståldragere). Mulig for lite areal luftspalter for ventilering av loft/takkonstruksjon gir høy temperatur og ising. Mulige tiltak: Sjekke/evt øke ventilareal => reduserer isproblem, men ikke varmetap. Innvendig etterisolering yttervegger inkl ståldragere aktuelt for redusert varmetap/stoppe kuldebro. Kan evt ta kun over vinduer (priset). Utlagte syddmatter på loft sjekkes/kompletteres (rund sum). Ved retekking tak: vurdere etterisolere flatt tak/gesims mot atrium (12/10 cm pr i dag) Vindtetting: opplyst problem med trekk rundt elektriske gjennomføringer i yttervegg. Indikasjon på punktert dampsperre/dårlig vindtetting. Avdekkes og skummes. Ses i sammenheng med øvrig bygn.messige tiltak under Kan utgjøre flere 10-talls W pr pkt Vinduer bygg C: 2-lags forseglet vindu, -77. Noen skiftet. Ulik tilstand, vedlikeholdsmessige argument for utskifting. Ca 80 vinduer skiftes til energiglass rn/u-verdi < 1,0 W/m2K. Vinduer er PCB-merket Ytterdører C-bygg: Enkelte dører fra -77. Delvis slitt, dårlige tetningslister. Luftlekkasjer utbedres med nye tetningslister evt justering dørblad. Ved utskifting dør (pga vedlikeholdsmessige argumenter) velges lav U-verdi Vinterhager: konstruksjon med energi- og inneklimamessige utfordringer pga høy U-verdi; gir stort varmetap om vinter og stort solvarmetilskudd om sommer. Løst pr. i dag med varmepumpe for økt oppvarming/evt kjøling; energikrevende. Vanskelig med fullgode tiltak med dagens bruk, men kan vurdere bygge om glasstak med tett tekking => beste bidrag Venteværelse/inngangsparti m/glassvegger og -tak (nordvendt): i utgangspkt ikke egnet til oppholdsrom m/komforttemperatur. Store varmetap, snø- og isproblematikk gir stor påkjenning konstruksjoner. Utforming inngangsparti gir snødrev inn på gulv. Sommerstid blir lokalet svært varmt. Generelt ugunstig løsning ift bruk, med stort energiforbruk og inneklimarnessige utfordringer for brukerne. Aktuelle tiltak: større ombygging, evt endret bruk og endringer på inngangsparti. Må utredes nærmere Fryserom kjøkken: slitt slepelist på dør => økt driftstid kjølemaskin '/ Fryserom kjøkken: kondens i himling => kan indikere for dårlig og/eller fuktig isolasjon i himling. Erfaringsvis utsatt for fuktskader/råte; sjekkes. Noe tilfrosset kjøleunit => økt gangtid kjølemaskin. Viktig med optimalisert avrimingsrutiner. Sanitær/varmtvannsproduksjon Seriekoblede beredere fra - 93, forvarmet fra kjelanlegg, med evt ettervarming med egen el.kolbe. Nettvann i egen bereder til kjøkken. Nyere installasjon, men avdekket tiltak. Sanitærutstyr er modent for utskifting i bygg C. Vannforbruk på liter/år (tilsvarende ,- kr/år i avgifter + energi til oppvarming) gjør vannforbruk og sanitæranlegg interessant. Følgende observasjoner gjort/tiltak foreslått: Tabell 2: Tiltak sanitæranlegg Tiltak Gevinst Kostnad Inntjent kwh/år kr år Termometre indikerer at varmeveksler er installert feil; sekundærside skal gå motstrøms % primærside for optimal varmeoverføring. Kan være defekt termometer, men sannsynligvis ikke. Sjekkes nærmere; kobling snus. Ikke vesentlig kwh-besparelse, men større andel kjeloppvarming medfører at pris-forskjell i tariff kan gi kr-besparelse To-greps batteri l bygg C: Gammelt utstyr, stort vannforbruk, større risiko for lekkasjer F.eks hurtige drypp => 20 m3 vann pr batteri pr år! Tilfredsstiller ikke dagens krav til 20 funksjonalitet, forventet levetid nådd. Skiftes til moderne vannbesparende tappebatteri. Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 7

8 31.03 Gamle WC I bygg C: Gammelt utstyr med større vannforbruk enn moderne utstyr, større risiko for lekkasjer. F.eks synlig lekkasje => 200 m3 vann pr wc pr år! Tilfredsstiller ikke dagens krav til funksjonalitet, forventet levetid nådd. Skiftes til moderne vannbesparende wc Bygg C: Dusjbatteri av bra type. Finnes enda mer vannbesparende typer ned i liter/min. Kan sjekke forbruk i eksisterende dusjer (10 liters bøtte + stoppeklokke). Estimert besparelse. Vannbåren varme Hovedsakelig vannbåren varme med radiatorer og gulvvarmekurser basert på el.kjel/oljekjel. Bygg C (sykeheim + fellesfunksjoner) har oppvarming med direkte el via panel-/gjennomstrømningsovner. Følgende observasjoner gjort/tiltak foreslått: Tabell 3: Tiltak vannbåren varmeanlegg Tiltak Gevinst Kostnad Inntjent kwh/ar kr ar Utekompensering kjeltemperatur fungerer ikke som tenkt. Temp styres manuelt. Avhengig /2 av rutiner for justering, kan ha stort potensial. Varmeanlegg oppgitt dimensjonert til 90/70 C, men kjel kjøres sjelden over 80 C. Arsak ikke oppgitt. Gir mindre effekt til å ta natt-/helgesenking. Kan også medføre manglende kapasitet i kalde perioder. Antar kjeler takler høyere temp => øk temperatur på kjel/primærkrets koordinert med utbedring av automatikk for utekompensering Turvann fra el.kjel sirkulerer via oljekjel selv om denne ikke er i drift. Gir vesentlig varme tap. Oljekjel stenges av. Evt behov "beredskap" kan løses på annet vis Samkjøring kjeler: el.kjel går som grunnlast, når kaldt kobles oljekjel inn. Ugunstig å kjøre '/a oljekjel som spisslast, da driftsvirkningsgrad blir lav. "Kjeldriftsprogram" lages. Kan med fordel programmeres for automatisk styring i SD-anlegg. Besparelse/kostnad avh av faktisk drift (ikke dok). Beregnet ut fra 10% dårligere virkn.grad på andel av spisslast Ca 10 stk ventiler i fyrrom ikke isolert. Ca varmetap pr ventil = 500 W. Ventiler isoleres med skreddersydde termokapper Lekkasje på vannbåren anlegg, etterfylling 4-5 liter/uke => jevn tilførsel oksygen => risiko for korrosjon. Ikke installert vannbehandlingsanlegg, men luftepotter installert. Lekkasje identifiseres/utbedres. System for vannbehandling gir bedre varmeoverføring. Erfaringsvis opp mot 15-20% besparelse på eldre anlegg. Kostnad avhengig av bl.a valgt løsning Service/røykgassanalyse/feiing/dyseskift etc ikke dokumentert utført siden Stor '/ betydning for virkningsgrad. Tall beregnet ut fra olje dekker 50% av varmebehov, virkn.grad redusert 10%. Reell besparelse selvfølgelig ikke stor hvis kjel ikke brukes Vifte frisklufttilførsel oljekjel skal være forriglet med oljebrenner; dvs skal stoppe når oljekjel ikke brukes. Forrigling må sjekkes da vifte tilsynelatende går uavhengig av brenner Radiatorkurser helsestasjon: Settpunkt dagtemp satt til C. Kan vurdere å senke til jevnt 23 C. Mulig behov flytte enkelte temp.følgere. Settpunkt nattemp satt til C, noe som er høyt. Bør klare senke 3-4 C ift dagtemperatur. Areal ikke i bruk helg => vesentlig potensial for senking. For venterom; samkjør med styring gulvvarme; denne har konstant temp etter fyringskurve. Denne bør settes så lavt (17-19 C) at effekt av nattsenking radiatorer oppnås (noe usikkert om radiatorer har kapasitet til templøft) Møterom 2.etg helsestasjon utgjør egen radiatorkurs, har ikke natt-/helgesenking Gj.snittlig besparelse pr C er 5 %. Styring oppgraderes med senkingsfunksjon Bygg B: gulvvarme og radiatorer. Radiatorer nattsenkes til 19 C, men pga gulvvarme styrt av utetemperatur, fungerer ikke nattsenking (logget =>dok). Kan justere ned fyringskurve. Referansefølere i ett rom pr fasade gir ulik temp i div rom => tilpasse plassering. Romtemperatur stue = 2511 C pga ekstra radiator; for høyt. Justeres Bygg D har gulvvarme styrt på romnivå: Flere rom C => høyt. Nattsenking stilles manuelt i SD. Rutiner for periodisk gjennomgang og tilpasning til beboer nødvendig Shunt i fyrrom er opplyst å ikke fungere. Ikke sjekket ut energimessige følger, men må utbedres for å sikre funksjonalitet, inneklima og enøk. Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 8

9 Luftbehandling Hele bygningsmassen har balansert ventilasjon, fordelt på fem anlegg. Alle har vannbårne varmebatteri forsynt fra kjelanlegg. Følgende observasjoner gjort/tiltak foreslått (tabell neste side): 41S Tabell 4: Tiltak ventilasjon/luftbehandling Tiltak Rengjøring aggregat : flere anlegg behov for rengjøring aggregat. Betydning for luftkvalitet, levetid komponenter og virkningsgrad vvx. Kanaler ikke sjekket; krever spesialutstyr. Anlegg bygg C kan forventes å være noe tilsmusset. Kostnad aggregat Filterskifte: flere anlegg ikke dokumentert skiftet på flere år (enkelte 11 år!). Lite sannsynlig at så tilfelle, men bør dokumenteres. Filter betydning som tiltak Bygg A : roterende varmeveksler tilsynelatende skjevt montert i aggregat => luftlekkasje forbi gjenvinner gir tapt virkningsgrad. Sjekkes ut og justeres. Besparelse avh av andel luft som lekker. Anslag 5% Bygg A, balansert vent.anlegg : oppgitt gjenvinningsgrad i SD helt feil. Sjekkes. Tilluftstemp styrt av mange parametre => ømfintlig for feil, shunt jager + svingninger (Tt=24,9 C ved befaring ; for høyt). Bør være 1-2 C under ønsket romtemp. Temp justeres ned. Kan vurdere reprogrammere til fast dag -/natttemperaturer Bygg B: balansert vent.anl -97. Opplyst kontinuerlig drift 1/ 1-hastighet, men SD indikerer Y2-hastighet Sjekke og evt gå ned på'/2 - hastighet større del av døgnet. Konsekvens for luftkvalitet kontrolleres med CO2-føler. Alternativt kan større oppgradering inkl frekvensstyrte vifter vurderes. Ikke priset. Tilluftstemp styrt av mange parametre => ømfintlig for feil, shunt jager + svingninger (Tt=24,3 C ved befaring; for høyt). Bør være 1-2 C under ønsket romtemp. Temp justeres ned. Kan vurdere reprogrammere til fast dag-/natttemperaturer. Tiltak: justere tid for %-hastighet + tilluftstemperatur Bygg C : balansert vent.anlegg -77: Misforhold registrert romtemp og avtrekkstemp - giverfeil? Gjenvinningsgrad i SD viser 1420% => feil. Kan påvirke regulering. Gjenvinningsgrad beregnet til 71 %; brukbart. Tempgivere sjekkes og evt skiftes. RS Bygg C : balansert vent. anlegg -77 : m3/ h kontinuerlig. I påvente av nytt anlegg, bør anlegget behovsstyres ift luftmengde. Frekvensomformer kan vurderes. Besparelse avh av valgt drift Bygg C: balansert vent.anlegg -77: Asbest i isolasjon, utett, gen behov utskifting. Priset nytt anlegg m/behovstyrte luftmengder. Eksisterende tilluft via Nobøvent u. Vindu. Pris og besparelser avhengig av valgt løsning, samt behov renovering/utskifting kanaler Bygg C, kjøkken : balansert vent. anlegg -03. Ønsket tilluftstemp satt til 19,3 C, kun 0,7 C under ønsket romtemp. Anbefaler 1-2 C undertemp. Bidrar også til bedre arbeidsklima. I drift man-søn. Kjøkken ikke i bruk lørdag, for øvrig starter arbeidsdag kl Temperatur og tidsstyring justeres Bygg C, kjøkken : balansert vent. anlegg -03: el.batteri (frostsikring ) før varmegj. vinner har settpkt temp = 8 C => mye av temp-løft tas av batteriet, og kapasitet varmegjenvinner utnyttes ikke. Frostsikring må fungere, men temp for innslag bør kunne reduseres Bygg C, kjøkken: balansert vent. anlegg -03 : Ulyd vifte avtrekk kjøkkenanlegg. Sjekkes! Gevinst Kostnad I nntjent kwh/år kr år / Belysning Følgende observasjoner gjort/tiltak foreslått: Tabell 5 : Tiltak belysning Tiltak Bygg C: "Nattmodus" på korridorbelysning, men koblet slik at fortsatt mye lys på. Kursopplegg/styring/rutiner gjennomgås for ytterligere demping. Kostnad usikker Bygg C, underetg: lysrørarmaturer konstant på. Konvensjonell forkobling gjør at ikke lønnsomt å slå på/av ved hyppig trafikk. Imidlertid vurderes her som mindre trafikk => få brukerne til å slå av etter seg, evt installere bevegelsesensorer. Lysrørarmaturer fra -77 er i "faresonen" mht PCB-innhold. Dette må sjekkes hvis ikke allerede kartlagt. Alder tilsier at utskifting uansett bør vurderes (ikke priset) Bygg C, 1.etg: Enkelte birom, kort brukstid, lang driftstid. Kan løses som over. Lysrørarmaturer fra -77; som over. Alder tilsier at utskifting uansett bør vurderes (ikke priset). Gevinst Kostnad Inntjent kwh/år kr år Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 9

10 44.04 Bygg D, lager underetg: 7 stk 2x58W armaturer lyser konstant. Bevegelsessensor installeres. Antatt 90 % redusert driftstid. 44,05 Bygg D: belysning fellesrom urstyrt/dimmes vha SD; fungerer ikke. 22 stk 26W kompakt-lysrør konstant drift, 6 stk 35W spoter konstant på. "Nattmodus" mangler. Utbedres slik at dimming/tidsstyring/nattmodus fungerer. Kostnad avhengig av nødvendige grep Utebelysning v/inngang på på dagtid. Ikke dok tilkoblet SD som øvrig utelys. Liten energimessig betydning, men symbolsk! Kompaktlysrør m/egen fotocelle monteres Lys i vinterhager: på også på høylys dag. Kan vurderes styrt av dagslys Utebelysning master, 14 stk rei. nye armaturer m/hql125, styrt av fotocelle. Vurdere styre på ur evt bevegelsessensor for utvalgte armaturer om natta. Kostnad/besparelser avhengig av kursopplegg og behov Y El.varme Bygg C har panel-/gjennomstrømningsovner styrt av romtermostater/-følere. Div el varmekabler installert. Følgende observasjoner gjort/tiltak foreslått: Tabell 6: Tiltak elektrisk varmeanlegg Tiltak Bygg C, div birom, korridorer/fellesrom: Gamle mekaniske termostater med stor unøyaktighet. Skiftes Bygg C: temp.nivå C. 23 C bør være nok. 5 % redusert oppvarmingskost pr C Bygg C: Lufterutine hver morgen på beboerrom gjør at ovner yter varme selv om vinduer står åpne. Romføler montert på innervegg => ikke direkte påvirket, men slår fort inn likevel. Kan løses med elektrisk bryter som registrerer åpent vindu og slår av ovn. Evt manuell bryter som overstyrer termostat. Alternativt må rutine for betjening som foretar lufting lages. Kostnad avhengig av nødvendig tiltak Varme vaktrom: 4 kw på egen termostat uten nattsenking. Vurdere om installere automatikk for nattsenking hvis forenlig med bruk Kjøkken: ribberørovner 20,5"C man-søn, 18 C nattsenking. Kjøkken ikke i bruk lørdag. Mulig potensial i utvidet nattsenkingsperiode Varme hjelpemiddellager: konstant 25 C over egen termostat. Bør kunne senkes til C. Ved å koble opp mot SD i tillegg oppnå natt-/helgesenking ut over dette Utvendige varmekabler: orig.tegninger viser 14 kw installert effekt i gml sykeheim. Noe usikkert i øvrige bygg. Opplyst noe frakoblet, men også avdekket flere kabler i drift. Styrt av manuellbryter av/på og/eller termostat. Varmekabel i taknedløp, termostatstyrt. Erfaringsvis 70-90% redusert driftstid ved også styrt etter nedbør/duggpunkt/frysepunkt. En sentral kan handtere alt, evt koble følere til SD-anlegg. Vurderes nærmere. _ Gevinst Kostnad Inntjent kwh/år kr år Driftsteknisk Følgende observasjoner gjort/tiltak foreslått: Tabell 7: Tiltak teknisk drift Tiltak Energioppfølging (EOS): Er fundament for systematisk enøk-arbeid, og gir i seg selv besparelser gjennom bevissthet og gode driftsrutiner. Driftspersonale har bra oversikt over forbruk, men har potensial til å utvikles til et mer nyttig verktøy. Avhengig av en viss måierstruktur (strøm- og energimålere), som delvis finnes. EOS videreutvikles Effektstyring: på fastkraft-tariff betales avgift for høyeste effekttopp (timeverdi). Maks effekt var i str.orden 220 kw (fordelt på tre målere), med topp mellom kl Maksimalvokter-funksjon styrer installasjonene slik at toppene reduseres; bør forvente 20-30% reduksjon av topp ved maksvokt => opp mot kw, som tilsvarer ca kr/år i redusert avgift. I tillegg oppnås erfaringsvis 3-5 % redusert energiforbruk på installasjoner tilknyttet disse målerne. Maksvokter installeres. Kostnad avh av kursopplegg, om SD-anlegg er tilrettelagt etc. Gevinst Kostnad I nntjent kwh/år kr ar eff.avgift Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 10

11 46.03 SD-anlegg: Andover (Energispar) anlegg med rei store tekniske muligheter, men også høy brukerterskel ift det markedet tilbyr i dag. Anlegg oppdateres/settpkt sjekkes (f.eks stemmer ikke romreferanser), vurderes oppgradert og/eller utnytte flere funksjoner som er innebygd. Flest mulig installasjoner bør tilknyttes; f.eks ligger ikke kjølemaskinene inne. For øvrig svært viktig å sette av ressurser, samt ha gode rutiner for bruk Serviceavtaler/driftsinstrukser: Driftspersonale er avhengig av dokumentasjon, driftsinstrukser, verktøy og kompetanse for å kunne drifte bygget og tekniske installasjoner optimalt. Godt ivaretatt, men fortsatt forbedringspotensial. Alternativ kan være serviceavtale med eksternt firma der ikke har kapasitet, kompetanse eller utstyr selv Gjenvinning av kompressorvarme kjølemaskiner: Spillvarme (anslagsvis 5-7 kw gjenvinnbart) trekkes ut fra maskinrom vha 125W avtrekksvifte. Rom lokalisert like over ventilasjonsrom/fyrrom => flere muligheter for gjenvinning av varmen. Ett interessant alternativ er luft/vann VP til oppvarming tappevann med kompressorvarme og uteluft som energikilde. Annet alternativ er væskekjøtt kompressor for gjenvinning. Tall er grove anslag, må analyseres nærmere Varme hjelpemiddellager: konstant 25 C over egen termostat. Bør kunne senkes til C. Ved å koble opp mot SD i tillegg oppnå natt-/helgesenking ut over dette Kjøkkenutstyr: effektkrevende maskiner som ved bevisst bruk kan bidra mye til redusert effektavgift. Rutiner for bruk utenom perioder da effekttopper slår inn, utvikles. Gasskomfyrer kan kjøres i stedet for el.komfyrer. Henger sammen med tiltak effektstyring Oljekjel installert i samme rom som hoved el.tavle: Ikke enøk-relatert, men dette er tvilsomt ift gjeldende forskrifter! Sjekkes. 2.5 Anbefalt gjennomføring Gjennomføring avhenger av bl.a av økonomiske rammebetingelser og kapasitet. Basert på definisjonene for prioritetene Pri 1 - Pri 3, er følgende plan for gjennomføring anbefalt (foreslått treårs perspektiv). Tabell 8: Gjennomføringsplan 2 Bygningsmessig Termografering, grunnlag for øvrige bygn.messige tiltak Vindtetting el. etc. Ga pa hvert punkt Sjekke evt utbedre syddmatter Fryserom: skifte slepelist, sjekke kondensarsak. 200 Retekk tak m/etterisolering Skifte vinduer Sanitæranlegg Vurdere tiltak glassgang/vinterhager nærmere. Evt tiltak Omkobling varmeveksler beredere Sjekke vannforbruk dusjer. Om aktuelt skifte til sparedusjer Utskifting servantbatteri + wc-er Vannbåren varme Alle pri 1 innen styring varme (01, 02, 03, 07, , 10, 11) j Isolere ventiler, service, utbedre lekkasje, vannbehandling Luftbehandling Alle pri 1 (01, 02, 03, 04, , , 11) Nytt vent.anlegg Bygg C. Hvis tas senere enn 2009, Belysning gjennomføres som strakstiltak. Alle tiltak Ei.varme Tiltak 02, 05, Skifte termostater, styring ovner v/lufting, vaktrom, v.kabler Driftsteknisk Oppdataering/optimalisering settpkt. Se pa serviceavtaler, 0 rutiner, dok. etc. Energioppfølgingssystem, maks. vokter, Vurdere oppgradering SD-anlegg Gjenvinning kompressorvarme, vurdere løsning koord m/evt nytt vent.anlegg bygg C SUM : Foreslått gjennomføring medfører et investeringsbehov på kr ,- over en treårs-periode. Viktig å merke seg at ca 1, 5-2 mill kr av dette også er vedlikeholdsrelatert (eksempelvis retekking tak, nytt ventilasjonsanlegg ). Besparelser estimert til kwh, tilsvarende kr/år Overhalla helsesenter - energianalyse Side 11

12 3 Konvertering bygg C til vannbåren varme 41S Bygg C, gamle sykeheim, er fra 1977, har vannbåren varme til ventilasjon, men romoppvarming er basert på direkte el via panel -/gjennomstrømningsovner. Det er ønskelig å se på mulighetene for konvertering til vannbåren varme. 3.1 Teknisk løsning I eksisterende bygg, der det ikke foreligger planer for omfattende ombygging, er radiatorer det eneste aktuelle distribusjonssystemet for vannbåren varme. Det krever små bygningsmessige inngrep, erstatter plassmessig demonterte el.ovner, og har god regularitet som gir behovsstyrt energibruk. Eksisterende system er dessuten høytemperert (90/70 C), noe som er godt egnet da det gir "smekre" dimensjoner på rør/radiatorer. 3.2 Kapasitet kjeler Dagens kjelanlegg består av: Oljekjel (kjel fra -87, brenner fra -01): 400 kw El-kjel (2003): 225 kw Kjeler dekker: Oppvarming (2.400 m2): 168 kw Ventilasjon (4.400 m2): 132 kw Tappevann ( anslag ut fra antall beboere): 17 kw SUM: 317 kw Konvertert areal bygg C: Oppvarming (2.000 m 2): 140 kw TOTALT NYTT EFFEKTBEHOV: 457 kw Kapasitetsmessig vurderes eksisterende kjelanlegg til å kunne levere varme til et utvidet areal, men må ses i sammenheng med evt ny varmesentral (se kap 4). 3.3 Økonomi Investeringsbehov for konvertering er beregnet ut fra erfaringstall, og omfatter demontering av eksisterende ovner, montering nye radiatorer, rørinstallasjon fra fyrrom, automatikk/oppkobling mot SD-anlegg, samt bygningsmessige- og elektrotekniske følgearbeider. Investering er beregnet til ca kr ,- El.ovner og radiatorer er relativt like driftsmessig og ift energiforbruk, men det kan hentes gevinster ved ytterligere optimalisert styring. Tilgang på alternativ tariff/energikilde vil også kunne gi kostnadsbesparelse, både ift at effektavgift unngås og at man kan svitsje til billigste tilgjengelige energikilde. Med dagens bilde utgjør imidlertid ikke dette mer enn i størrelsesorden kr ,- pr år. Lønnsomhetsberegning: Årlig besparelse: kr ,- - Investering (årlig kapitalkost 25 år, 7% p.a): kr SUM netto besparelse: kr _ ,- En konvertering til vannbåren varme er altså i seg selv ikke direkte økonomisk lønnsomt. Imidlertid må dette se i et større perspektiv med ny framtidig varmesentral, der man også vil kunne få økonomisk støtte fra Enova SF. Med støtte opp til 30 % av investering = ,-, blir årlig kapitalkostnad på ca kr ,-. En søknad til Enova som omfatter flere prosjekt/tiltak styrker sjansen for å motta støtte. Det anbefales å gå videre med planene om konvertering av bygg C. Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 12

13 4 Alternativ varmeforsyning 4.1 Vurdering av energibærer Alternativ energibærer til dagens olje- og elkjel skal vurderes i tråd med myndighetenes mål om å komme over på nye fornybare energikilder, spesielt til oppvarming. Bioenergi i form av flis eller pellets er tidligere vurdert for nærvarmeløsning i området (utredning RG-Prosjekt ), og er funnet aktuelt for flere alternativ. Bioenergi er også et godt egnet alternativ for bygningsmassen lokalt ved sykeheimen (evt inkl Arnebo). Et bioanlegg er egnet for høytemperaturanlegg (som bygningene har), og vil kunne dekke % av effektbehov, men hele 90 % av energibehovet. Varmepumpe kan gjøre nytte av varmeenergi lagret i omgivelsene; uteluft, jord, vann, fjell, grunnvann etc, men også fra andre "prosesser" som avtrekksluft, spillvarme kjøleprosesser, spillvarme industri o.a. Den mest stabile energikilden er fjell og grunnvann, men i området er det langt ned til fjell, noe som krever kostbare foringsrør, så det vurderes som uaktuelt. Det finnes ikke tilstrekkelig landareal tilgjengelig til å legge jordkollektor, det er ikke vann i nærheten, og elva Namsen vurderes som uegnet ift strøm og isforhold. Ikke utnyttbar spillvarme fra industri i området. Uteluft vurderes som eneste tilgjengelige energikilde, men den har minst energi når behovet er størst (kalde vinterdager) og en VP er mest egnet til å forsyne et lavtemperatur-anlegg; bygningsmassen har høytemperatur (90/70 C). Dette fordi en VP ikke klarer å løfte vanntemperaturen høyt nok med god virkningsgrad. En må følgelig ta en større andel av effekt-/energibehovet med spisslast. For Overhalla sykeheim vurderes imidlertid luft-/vann-vp å være egnet ved følgende interne løsninger: I anlegg med rei jevnt varmebehov; eksempelvis til forvarming av varmt tappevann (koble mot beredere) Som over evt i kombinasjon med gjenvinning av spillvarme fra kjølemaskiner kjøkken Som varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg der man også har kjølebehov. Kun bioenergi vurderes videre under alternative løsninger. 4.2 Alternativ varmesentral Det er vurdert følgende alternative varmeforsyning: Alternativ 1: Nærvarmeanlegg for Overhalla sykeheim (grønn ring) og Arnebo (blå ring). Omfatter tilknytning av Arnebo til sykeheimens varmesentral via eksisterende kulvert, samt etablering av ny kjelsentral for flis. Tilknytning kan gjøres umiddelbart uten endringer i eksisterende kjelanlegg, da kapasitet er tilstrekkelig til også å forsyne dette bygget. Beregning omfatter imidlertid også ny varmesentral. Alternativ 2: Nærvarmeanlegg for Overhalla sykeheim, Arnebo og Overhalla adm.bygg ( rød ring ). Omfatter i tillegg til tiltak i alternativ 1, varmekulvert til adm.bygget ( gul strek). Energi- og effektbehov Overhalla sykeheim*: 450 kw kwh Arnebo: 35 kw kwh SUM Alternativ 1: 485 kw kwh Administrasjonsbygg: 200 kw kwh SUM Alternativ 2: 685 kw kwh `inkl konvertert areal i bygg C Bioenergianlegg dimensjoneres for å dekke 45 % av effektbehov, noe som gir en energidekning på opp mot 85 %. Det gir følgende: Alternativ 1: 220 kw kwh Alternativ 2: 310 kw kwh Overhalla helsesenter- energianalyse, 2008 Side 13

14 Investering Investeringskostnad basert på erfaringstall, samt at alternativ 2 tar utgangspunkt i tidligere nevnte utredning. ths Investeringskostnad: Mulig Enova-tilskudd Alternativ 1: kr , ,- Alternativ 2: kr , ,- Arskostnadsvurdering: Legges til grunn for å se langsiktig lønnsomhet i alternativene. Alternativ 1 Alternativ 2 Kapitalkostnad ( 25 år, 7 % p.a) Drift/vedlikehold ( ca 5 % av invest ) SUM årskostnad Energikostnad for anlegg (kr/kwh) 0,15 0:24 Brenselkostnad (kr/kwh) 0, SUM energikostnad 0, Tall forutsetter at eksisterende kjeler brukes til spiss- og reservelast. Andre alternativ Kostnadsmessig vil det være interessant å vurdere å konvertere eksisterende oljekjel, dvs å erstatte oljebrenner med f.eks pelletsbrenner. Det må sjekkes om kjel er egnet. I tillegg må lager og matningssystem bygges/installeres. Egen lokal vurdering anbefales også for administrasjonsbygg. Som alternativ til å installere og drifte varmesentral selv, bør man vurdere å kjøpe ferdig varme. Det innebærer at ekstern aktør eier, installerer og drifter varmesentral, og at kommunen betaler levert varme pa varmeveksler tilsvarende som i en fjernvarmeavtale. 5 Tilskudd fra Enova Enova SF har ulike støtteprogram for kommuner som kan bidra med realisering av enøk- og energiprosjekter. Disse er for tida: Kommunal energi- og klimaplanlegging Støtte til utarbeidelse av kommunal energi- og klimaplan, til utredning av mulige prosjekter for anlegg for nærvarme, fjernvarme og varmeproduksjon og til utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg. Økonomisk tilskudd opp til 50 % av prosjektkostnad (maks ,-). Vil danne beslutningsgrunnlag for gjennomføring av konkrete prosjekt og tiltak. Disse kan så igjen oppnå støtte gjennom følgende program: Investerings- og prosjektstøtte Økonomisk støtte til prosjekter i eksisterende og nye næringsbygg, boliger, veglys, jernbane, veksthus, VARsektor og idrett. Prosjektene må inneholde fysiske/materielle tiltak, men nødvendig planlegging, dokumentasjon og opplæring kan også inngå i prosjekter som støttes. Støttebeløpet vil normalt ikke overstige 30 prosent av investeringen. Anbefalt strategi for Overhalla kommune Det anbefales å utarbeide og vedta en handlingsrettet energi- og miljøplan som grunnlag for energi- og enøk-arbeidet. Denne må forankres i kommuneledelse og legge føringer på tiltak, samt omfatte budsjett. Kr ,- kan påregnes fra Enova, forutsatt at dette blir gjort riktig. Det anbefales så å omsøke et prosjekt som omfatter en tiltaks-/prosjektportefølje for kommunen over f.eks en femårsperiode. Denne kan omfatte både kjente/konkretiserte tiltak, prosjekter som må utredes nærmere, nybygg-prosjekter, samt en "sekkepost" for framtidige tiltak innenfor omsøkt periode. Kommunen konkurrerer med andre søkere, så nøkkelen er "størst mulig prosjekt, størst mulig forpliktet besparelse/konvertering". Overhalla helsesenter - energianalyse, 2008 Side 14

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/9116-2 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 12.12.2013, kl Sak 31/13 ENØK-analyse SAKSLISTE 32/13 Ekspedisjoner

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Byremo videregående skole

Byremo videregående skole Energi og effektanalyse for: Byremo videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Byremo videregående skole Byremo Rådgiver Utførende rådgiver: Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Eilert Sundt videregående skole

Eilert Sundt videregående skole Energi og effektanalyse for: Eilert Sundt videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole Farsund Rådgiver Utarbeidet Utførende rådgiver: av Nettkonsult

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 Del 2 Vedlegg i f.m. rbeidstilsynspålegg Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 05.12.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Forenklet Enøkvurdering

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger 1. Innledning Det foregår omfattende nybygging og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, både i offentlig og i privat regi.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sigurds gate 2 Juni 213 Saksnr: 58694 Utført av Utarbeidet av: Martin Schjølberg energirådgiver Kontrollert av: Lennart A Roald energirådgiver Innspurten 15 info.emt@afgruppen.no

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Hánnomaras 14 Postnr 9520 Sted Andels- /leilighetsnr. KAUTOKEINO / Gnr. 3 Bnr. 432 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 192487080 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-569839 Dato 24.06.2015 Eier Innmeldt av

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer