INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet"

Transkript

1 INFORMASJON Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli Skoleåret 2012/13 har vi ca. 190 elever på 1. til 10. trinn. Skolestart: H 2012 mandag 20. august Søknadsfrister: 1. kl kl Betaling: Foreldrebetaling pr. måned for ett barn: kr. 1135,- Søskenmoderasjon: To barn, til sammen: kr. 1960,- Tre barn eller flere, til sammen: kr. 2590,- Ungdomsskoletillegg pr mnd: kr. 210,- Forfall: 1. i hver måned (totalt 10 måneder). (Prisene indeksreguleres i august hvert år) Ved manglende innbetaling av skolepenger kan eleven miste plassen ved skolen, jf samarbeidsavtalen. Bespisning: Kommunikasjon: Off. støtte til skoleskyss: Elevene må ta med mat selv. De får frukt på skolen. Melk bestilles direkte fra Tine, og informasjon om dette kommer når barnet har begynt på skolen. Ungdomsskoleelevene har tilgang til personalkantinen til Oslo Kristne Senter. Bussholdeplasser like ved skolen med busser til/fra Lillestrøm, Oslo, Nannestad, Skedsmokorset, Sørum m.fl. Bussknutepunkt ved Olavsgaard Hotell, ca. en km fra skolen. Det vises til eget informasjonsskriv om dette på skolens læringsplattform Itslearning. Skolefritidsordning: Tilbys for trinn. Skolefritidsordningen har eget søknadsskjema som finnes på hjemmesiden. Åpningstiden er: og fra skoleslutt til kl Priser SFO : Aktivitetsskolen er en del av Sfo-tilbudet og Pris/mnd. 1. barn Pris/mnd,søsken prisen er inkludert nedenfor. Heldagsplass 2475,- 2150,- Fra kl til 8.30 og fra skoleslutt til kl Korttidsplass 1575,- 1395,- Fra skoleslutt til kl Ikke morgen. Halv plass (2 3 dager annenhver uke). 1900,- 1590,- Morgen inkludert. Fra skoleslutt til kl Drop-in Kr 60,- pr time Kr 160,- pr dag Kun om morgenen 5 dager pr uke 1050,- 940,-

2 2 Forfall: 1. i hver måned i 11 måneder. (Juli er betalingsfri) (Prisene indeksreguleres i august hvert år) Adresse: Fetvn. 1, 2007 Kjeller, Skedsmo Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Konto: I N N T A K S R E G L E R Skolen har elever fra 1. til 10. klassetrinn. 1. Inntaksområde Grunnskolen Oslo Kristne Senter har hele landet som inntaksområde. Jfr. Privatskolelova Inntaksbegrensninger Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar Jfr. Privatskolelova Opptak av barn ved oversøkning - i prioritert rekkefølge. a) Søsken av elever som allerede går på Grunnskolen Oslo Kristne Senter. b) Barn av ansatte ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter. c) Tidligere elever ved skolen som kommer tilbake etter utenlandsopphold. d) Barn av medlemmer i menigheten Oslo Kristne Senter. e) Barn av elever ved Bibelskolen Oslo Kristne Senter. f) Barn av styremedlemmer. g) Barn bosatt nærmiljøet. h) Til u-trinnet: Karakterer. i) De resterende plassene avgjøres ved loddtrekning. Antall ledige plasser for gutter og jenter på hvert klassetrinn trekkes hver for seg. Kjønnet i mindretall prioriteres. Regelen trer i kraft ved minst 60% flertall av ett kjønn. j) Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til underkategorier som har fortrinnsrett, blir prioriterte, men ikke slik at de kan fortrenge søkere som allerede har fått plass. 4. Vedtak Rektor, eller den inspektøren som har fått delegert myndighet, fatter inntaksvedtak; et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Søkere har klagerett etter avgjørelse i forvaltningslova kapittel VI. Fylkesmannen er

3 3 klageinstans. Klagen sendes skolen innen 3 uker etter mottatt avslag på søknad om skoleplass. 5. Styrets mandat Styret kan når det er formålstjenlig vedta å stenge klasser når pedagogiske eller plassmessige hensyn tilsier dette. Dette skal gjøres før avslag på søknad om inntak. 6. Opptaksperiode Opptak skjer normalt innen skolestart i august og innen oppstart i januar. Søknadsfrist for 1. klassetrinn er 1. april. Likevel tar skolen opp elever hele året så lenge det er ledig plass og pedagogisk forsvarlig. Vedtatt i skolestyret ORDENSREGLEMENT Del 1 INNLEDNING 1.1. Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr 84: Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) 3-9. Reglementet gjelder Grunnskolen Oslo Kristne Senter og er vedtatt av skolestyret 14. juni Innhold og virkeområde Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (prosedyrer). Skolen plikter å informere foresatte og elever om disse reglene. Skolen har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner m. m. der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, studieturer o.l. Reglementet gjelder også på vei til og fra skolen Formål Skolen har som mål å være et godt sted å oppholde seg og gi de beste muligheter til at elevene får utvikle seg på de ulike områder. Vi ønsker at Guds vilje og Hans kjærlighet skal få råde i hele skolemiljøet.

4 4 Del 2 ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER 2.1. Trygg skole Alle elever har rett til å føle seg trygge på skolen. Dette gjelder både i undervisningen og i friminuttene. Reglene som er satt opp i dette reglementet er nettopp med utgangspunkt i dette og er ment å være til det beste for alle elever Godt arbeidsmiljø Grunnskolen Oslo Kristne Senter skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk Skolens grunnlag Skolen er opprettet på religiøst grunnlag, og elever har derfor ikke rett til fritak fra religiøse aktiviteter m.m. (Privatskolelova 3-12) Elevers rettigheter Som elev har du krav på at: alle behandler deg på en ordentlig måte andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing du har et godt lærings- og skolemiljø 2.5. Elevers plikter Som elev plikter du å følge disse hovedreglene for orden og oppførsel: Vis hensyn og respekt for andre Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen Møt presis til alle timer og avtaler Gjør skolearbeidet til avtalt tid Hold god orden Hold skolens område rent og ryddig. Bruk avfallskurvene til avfall Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå så langt som mulig å ta med verdisaker på skolen. Skolen er ikke erstatningspliktig for eiendeler som blir borte/stjålet Banning, slossing og forstyrrelser av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn og vil ikke bli tolerert Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt Mobbing skal ikke forekomme. Grunnskolen Oslo Kristne Senter er en mobbefri sone Seksuell trakassering er ikke tillatt (f. eks. seksuelle kommentarer og uønsket fysisk kontakt) Sjikane (krenking eller fornærmelser) på grunn av religion eller livssyn vil ikke bli tolerert 2.6. Arbeidsro

5 5 Alle elever har rett til å få maksimalt ut av hver enkelt undervisningstime på skolen. For å skape best mulig læringsmiljø for elevene må alle utvise god arbeidsro og vise respekt for undervisningen. Bråk, høylytt prating og andre forstyrrelser vil ikke bli akseptert Språkbruk og erting Språkbruken skal avspeile vår respekt for Gud og hverandre. Derfor blir banning og grove eller nedsettende uttrykk ikke akseptert. Slossing, plaging og erting av medelever vil heller ikke bli tolerert Respekt for skolens eiendom Vis respekt for skolelokalene, inventar og materiellet. Det er ikke lov til å skrive eller tegne på pulter, vegger eller andre av skolens eiendeler. Ballspill skal kun skje på anviste uteområder og er ikke tillatt inne på skolens områder unntatt i gymsalen. Det er heller ikke tillatt å bruke hjul inne (f. eks. sparkesykler og sko m/hjul) Rusmidler For å bevare skolen som et trygt og godt sted å oppholde seg, har skolen en nulltoleranse når det gjelder alkohol, tobakk, snus og andre rusmidler på skolen. Dette gjelder både bruk, oppbevaring, besittelse og omsetting av rusmidler Bruk av internett Internett er en av de beste kilder for innhenting av informasjon og er en viktig del av elevenes skolehverdag. Skolen ser det derfor som viktig at elevene lærer seg å bruke dette på en riktig måte, og skolen vil ikke tolerere at elevene går inn på sider som er krenkende for andre mennesker eller andre destruktive eller moralsk forkastelige sider. Internett skal kun benyttes i forbindelse med undervisningen eller etter avtale med ansvarlig voksen. Skolen viser her til egen IKT-plan og nettvett-regler Tilgang til skolens datamaskiner Brukernavn og passord til skolens datamaskiner er personlige og skal holdes hemmelig for andre elever. Bruk av andre elevers brukernavn/passord er ikke tillatt Bruk av sykkel til og fra skolen Skolen er opptatt av elevenes sikkerhet også på skoleveien, og har derfor som regel at ingen elever kan benytte sykkel til og fra skolen før de går i 5. klassetrinn. Skolen kan fravike denne regel etter skriftlig søknad fra foresatte og etter en vurdering av hvert enkelt tilfelle i samarbeid med foresatte Filming/fotografering Filming eller fotografering av elever eller ansatte ved skolen kan ikke gjøres uten tillatelse fra elevene, deres foresatte, de ansatte ved skolen og/eller skolens ledelse. Film/bilder skal ikke benyttes til annet enn det som er avtalt og kan ikke publiseres på sosiale nettverk (Facebook, Twitter, MySpace e.l.) eller på internett i det hele tatt Snøballkasting

6 6 Snøballkasting skal kun skje på anvist sted og da kun mot oppsatt blink. For å unngå skader, er snøballkasting mot andre personer ikke tillatt Bruk av hjelm For å unngå skader under lek og andre aktiviteter er det påbudt å bruke hjelm ved følgende aktiviteter: Sykling, skating, aking i store akebakken og bruk av sparkesykkel og rulleskøyter/skøyter og lignende. Kontaktlærer vurderer behovet for bruk av hjelm ved andre aktiviteter som normalt krever bruk av hjelm. Det er elevenes sikkerhet som kommer foran andre vurderinger i situasjoner der det er oppstått tvil om bruk av hjelm bør være påbudt Farlige gjenstander Et trygt skolemiljø er også avhengig av at ingen elever har med seg våpen, kniver eller andre farlige gjenstander som kan skade andre. Slike gjenstander er forbudt på skolen. Det er heller ikke lov å ha med fyrstikker eller lighter Fusking For å kunne følge den enkelte elevs faglige utvikling er det viktig at elevene besvarer prøver og andre oppgaver uten fusk. Derfor er fusk eller forsøk på fusk ikke akseptert og vil medføre sanksjoner som er nærmere beskrevet under punkt Fremmøte og fravær En viktig del av læringen ved skolen er å ha respekt for sin egen og andres tid. Det er derfor viktig at elevene møter presis både til undervisningen og andre avtaler på skolen. Må en elev være hjemme fra skolen, skal skolen ha beskjed om det i meldingsboka samme dag som eleven er tilbake på skolen etter fraværet. Dersom eleven er hjemme i tre sammenhengende dager eller mer, plikter foresatte å gi beskjed til kontaktlærer eller skolens administrasjon. Kontaktlærer kan gi eleven fri inntil én dag. Etter søknad kan rektor i samarbeid med kontaktlærer gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker når det er forsvarlig etter søknad. (Privatskolelova 3-13) Bruk av mobiltelefoner, musikkspillere og elektroniske spill Spill skal være slått av og pakket bort i undervisningstimene. Elever på årstrinn 1-7 må ha mobiltelefoner avslått under hele skoledagen med mindre annet er avtalt med lærer. Bruk av musikkspillere er ikke tillatt i undervisningstimene. Elever på årstrinn 8-10 må ha mobiltelefoner på lydløst og kan ikke ha den framme i undervisningstimene med mindre annet er avtalt med lærer Godteri og søtsaker Det er ikke tillatt for elevene å ha med søtsaker, tyggegummi, brus eller annet godteri på skolen med mindre dette er avtalt med skolen (f. eks. avslutninger, kosedager og lignende). Unntatt fra dette er elever på ungdomstrinnet, da kun i storefri eller etter avtale med lærer Regler for å forlate skoleområdet

7 7 I skoletiden kan elevene bare forlate skoleområdet etter å ha fått tillatelse fra rektor eller en lærer. Elever på årstrinn 8-10 har tillatelse til å forlate skolen i storefri Opphold i fellesområder For elever på årstrinn 1-7 gjelder følgende regel: Før skoletid og i friminuttene må elevene oppholde seg på skoleplassen hvis ikke noe annet er avtalt. Det er ikke tillatt å oppholde seg i ganger, trapper eller andre fellesarealer. Elever på årstrinn 8-10 kan oppholde seg i korridorene utenfor klasserommene fra skoleinngangen åpnes for elevene på morgenen og i friminuttene Opphold på skolen etter skoletid Skolen har ikke ansvar for elever etter endt skoletid. Elever på årstrinn 1-4 som ikke har plass på skolefritidsordningen (SFO) har ikke lov til å oppholde seg på skolens område innenfor åpningstiden til SFO. Øvrige elever kan oppholde seg på skolens områder såfremt dette ikke forstyrrer SFOs aktiviteter. Del 3 SANKSJONER 3.1. Sanksjoners rimelighet Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg Fysisk refsing Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre Kollektiv avstraffelse Det er ikke anledning til å benytte kollektiv avstraffelse for handlinger utført av enkelte medlemmer av en gruppe elever. (Jfr. NOU 1995: 18) 3.4. Overhold av sanksjoner Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner Sanksjoner ved mindre alvorlige brudd Tilsnakk av lærer eller andre ansatte ved skolen Beslaglegging av gjenstander som er benyttet ved regelbruddet (f. eks. mobil eller fotball) Muntlig eller skriftlig melding til hjemmet Samtale med skolens ledelse samt evt. kontraktskriving 3.6. Sanksjoner ved grove eller gjentatte brudd på disse reglene Skolen kan i tillegg beslutte følgende sanksjoner: Elev og foresatte innkalles til samtale med skolens ledelse og kontraktsskriving

8 8 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) Bortvisning fra undervisningen Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel for elever på årstrinn 8-10 Overføring til annen skole. (Jfr. pkt. 4.3.) Anmeldelse av ulovlige forhold til politiet 3.7. Bortvisning (Privatskolelova 3-10) På årstrinnene 1-7 kan elever vises bort for enkelttimer eller resten av dagen. Ved bortvisning resten av dagen, må foresatte bli varslet før bortvisingen blir satt i verk. På årstrinnene 8-10 kan elever bortvises i inntil tre dager. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig og man skal først ha vurdert andre hjelpe- og refsingstiltak Overføring til annen skole Dersom hensynet til andre elever skulle tilsi det, kan en elev overføres til en offentlig skole i hjemkommunen etter at andre tiltak har vært utprøvd (Privatskolelova 3-3). Det er skolens styre som skal fremme slike saker for kommunen (Privatskolelova 3-10 e). 3.9 Beslaglegging av gjenstander Ulovlige og/eller farlige gjenstander beslaglegges. Ulovlige gjenstander skal overlates til politiet. Rusmidler som tobakk, snus og alkohol beslaglegges: Illegale rusmidler skal overlates til politiet. Andre gjenstander kan beslaglegges dersom de er i strid med dette reglementet eller er benyttet i et brudd på dette reglementet. Slike gjenstander kan overlates til elevene etter skoletid. Dersom skolen ikke velger å overlate gjenstanden til eleven etter skoletid, kan elevens foresatte komme på skolen og hente gjenstanden Fastsettelse av ordens- og oppførselskarakter Karakterer i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i ordensreglementet. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse. Skolen har utarbeidet et dokument som omhandler kjennetegn på måloppnåelse i orden og oppførsel for elever på årstrinn Dette dokumentet skal gjøres kjent for de aktuelle elevene og skal brukes som grunnlag når karakter for orden og oppførsel settes Anmeldelse til politiet Alle typer straffbare forhold som skjer i skoletiden meldes til politiet. Dette gjelder bl.a. forhold som dreier seg om naskeri, tyveri, rasisme, vold, legemsbeskadigelse, narkotika, utpresning, tvang, hærverk/skadeverk, trusler m. m. (Listen er ikke uttømmende).

9 9 Det er rektor som skal anmelde straffbare forhold. Skolen skal konferere med elevenes foresatte før forholdet anmeldes Foresattes erstatningsansvar Dersom en elev bryter reglene som omhandler skolens lokaler, inventar og materiell slik at det påføres skader og ødeleggelser, er foresatte erstatningsansvarlige for inntil kr ,- (Skadeerstatningsloven 1-2) Pålegg om å utbedre skader Rektor kan pålegge elevene å utbedre skader de har påført, eller vært med å påføre, skolens eiendom/inventar Brudd på regler for bruk av internett og skolens datamaskiner Ved brudd på skolens regler for bruk av internett og misbruk av andres brukernavn/passord, kan eleven bli fratatt retten til å benytte skolens datamaskiner for et nærmere angitt tidsrom (unntak er dersom bruk av datamaskin er påkrevd i undervisningen.) 3.15 Fusking Dersom en elev bryter reglene som omhandler fusk på prøver eller oppgaver, vil besvarelsen bli annullert. Blir en elev tatt i fusk kan ordenskarakteren bli nedsatt Fravær Fravær fra skolen uten gyldig melding, regnes som ugyldig fravær. Det samme gjelder dersom en elev er borte lenger enn den perioden det på forhånd er søkt om fri. Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert forsentkomming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldrene skal involveres med bakgrunn i at foreldrene har et ansvar for at eleven møter til undervisning, jfr opplæringslova 2-1 og privatskolelova 3-2. Skolen sender melding til foresatte og hjemkommune dersom eleven uteblir i 1 én måned sammenhengende uten lovlig grunn (Privatskolelova 5-2 a). Del 4 SAKSBEHANDLING Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven, herunder kap. III - kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 4.1 Forsvarlig grunnlag Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

10 Elevers rett til å forklare seg Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes. (Privatskolelova 3-9) 4.3 Begrunnelse Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og evt. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig. 4.4 Informasjon til foresatte Elevens foresatte skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jfr. ellers de enkelte punkt. Del 5 IKRAFTTREDELSE OG KUNNGJØRING 5.1 Ikrafttredelse Dette ordensreglementet er å anse som en forskrift og trer i kraft fra Kunngjøring Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens nettsider. Vi har lest og forstått skolens ordensereglement: Sted, dato: Signatur foresatt 1: Signatur foresatt 2: Signatur elev:

11 SØKNADSSKJEMA Til bruk for skolen Dato Brev (Inntak) Brev (V) Bekr. mottatt Ja Nei Vente Trukket SFO J/N SFO sendt SFO mottatt ALT OK Opplysninger om barnet (søkeren) Etternavn For- og mellomnavn Fødselsår Adresse Postnr. Poststed Kommune Fødselsdato Gutt Jente Navn Adresse Postnr./sted Opplysninger om foresatte Navn Adresse Postnr./sted Telefon privat Telefon arbeid Telefon mobil Telefon privat Telefon arbeid Telefon mobil Epost adresse Epost adresse Medlem av skolens eiermenighet, Oslo Kristne Senter? Medlem av skolens eiermenighet, Oslo Kristne Senter? Ja Nei Ja Nei Opplysninger om søsken (kun dersom de er elever ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter) Navn Fødselsdato Vi ønsker å få tilsendt søknadsskjema for skolefritidsordning Dato Sted Underskrift foresatt 1 Underskrift foresatt 2

12 12 S A M A R B E I D S A V T A L E Med Guds Ord som grunnlag vil skolen i samarbeid med hjemmet fostre samfunnsengasjerte og harmoniske mennesker med faglig kvalitet, sterk karakter og et levende forhold til Gud. Skolens visjon Vi bekrefter med dette at vi tar imot plassen til vårt/våre barn ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter fra og med / 201. Eleven(e)s navn: Vi er kjent med skolens visjon, målsettinger og trosgrunnlag. Vi er kjent med at skolen har egen godkjent læreplan i faget RLE. Vi bekrefter at vi har gitt skolen nødvendig informasjon om vårt barn når det gjelder spesielle behov, slik at skolen kan vurdere hva som trengs av nødvendige ressurser. Vi er kjent med at skolen forventer oppmøte på utviklingssamtaler om eleven og foreldremøter, og vil gi beskjed hvis vi blir forhindret i å komme. Vi ønsker å bidra til et godt og konstruktivt samarbeid mellom hjem og skole. Vi bekrefter at skolepengene vil bli betalt inn hver måned og vi er kjent med at manglende innbetaling medfører tap av skoleplassen(e). Eleven(e) skrives ut av skolen først etter to purringer og varsel om tap av skoleplass. Vi er kjent med at det 3 måneder oppsigelse av skoleplass som gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse skjer skriftlig. Sted og dato: Underskrifter: foresatt 1 foresatt 2 Med forebehold om endringer.

13 13 FULLMAKT I FORBINDELSE MED SKOLESTART/ SKOLEBYTTE Vi gir herved Grunnskolen Oslo Kristne Senter fullmakt til å overføre og innhente all nødvendig informasjon fra nødvendige instanser vedr. vårt/våre barn: Elevens navn og fødselsdato: Elevens navn og fødselsdato: Elevens navn og fødselsdato: i forbindelse med skolebytte til/fra Grunnskolen Oslo Kristne Senter. Barnet vårt har gått på skole Barnet vårt har gått i barnehage: Sted, dato: Signatur foresatt 1: Signatur foresatt 2:

14 14 FERIE- OG FRIDAGER FOR ELEVENE Elevenes skolerute ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter År Off. fridager/ Fridager/ferier Antall Merknader Måned helligdager skoledager 2012 August 10 Skolestart mandag 20. September 20 Oktober Høstferie uke 40 f.o.m. 01. t.o.m. 05. November planleggingsdager (dato settes senere) Desember 25., 26. Juleferie f.o.m Siste skoledag fredag Januar 1. - t.o.m Skolestart torsdag 3. Lærernes planleggingsdag onsdag 2. Februar Vinterferie i uke f.o.m t.o.m. 22. Mars 28., 29. Påskeferie f.o.m Siste skoledag fredag 22. April t.o.m Skolestart tirsdag 2. Mai 1., 9., 17., Ordinær skoledag fredag 10. Juni. 15 Siste skoledag fredag 21. Sum: Informasjon om SFO: Sommeren 2013 er SFO stengt i ukene 27, 28, 29 og 30. Det er fra og med 1. til og med 26. juli.

Del 1 INNLEDNING. Del 2 ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Del 1 INNLEDNING. Del 2 ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER ORDENSREGLEMENT Del 1 INNLEDNING 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr 84: Lov om frittståande skolar (Friskolelova) 3-9. Reglementet gjelder Grunnskolen Oslo Kristne

Detaljer

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet INFORMASJON Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli 1993. Skoleåret 2011/12 har vi ca. 200 elever på 1. til 10. trinn. Skolestart: H 2011 uke

Detaljer

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli 1993.

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli 1993. INFORMASJON Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli 1993. Skoleåret 2010/11 har vi ca. 210 elever i 1. til 10. klasse. Skolestart: H10 uke

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Del 1 INNLEDNING. Del 2 ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER

Del 1 INNLEDNING. Del 2 ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER Del 1 INNLEDNING 1. Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr 84: Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) 3-9. Reglementet gjelderolavsborg Kristne

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement.

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement. ASKIM KOMMUNE FELLESREGLER FOR ORDENSREGLEMENT I ASKIMSKOLEN I Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9 har Askim

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Kapittel 1 Innledning 1-1. Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR Herøy sentralskole 8850 HERØY Oppvekst- og kultur Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 07/1579-2/HNI A20 &00 07.07.2008 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN./. Vedlagt følger forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune Fastsatt av Smøla kommunestyre 01.11. 2012 med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olderdalen skole ORDENSREGLEMENT FOR OLDERDALEN SKOLE, VEDTATT I MØTE I SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG. I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune Livskvalitet og vekst FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 2 1.1 Hjemmel... 2 1.2 Innhold og virkeområde...

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune.

Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune. Forskrift - Reglement for orden og adferd (ordensreglement) ved skolene i Stor-Elvdal kommune. Planinformasjon Gjeldende tidsrom: Fra 1.04.2014 Tidspunkt for revidering: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06

Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE. Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GULSKOGEN SKOLE Ordensreglementet er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune Vedtatt av Kommunalstyret for oppvekst 8.6.2016 Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette

Detaljer

VEDTATT FORSKRIFT TIL FELLES ORDENSREGLEMENT FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

VEDTATT FORSKRIFT TIL FELLES ORDENSREGLEMENT FOR KRISTIANSAND KOMMUNE OPPVEKST Oppvekstdirektørens stab VEDTATT FORSKRIFT TIL FELLES ORDENSREGLEMENT FOR KRISTIANSAND KOMMUNE Vedtatt i Bystyret 11.09.2013 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Overordnede ordensregler Fjære skole

Overordnede ordensregler Fjære skole Overordnede ordensregler Fjære skole Vedtatt i SU 29.01.2009 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 1 Hjemmel 3 2.2 2 Formål 3 2.3 3 Virkeområde 3 3 Regler og sanksjoner... 3 3.1 4 Generell oppførsel 3 3.1.1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I UTSIRA SKOLE Vedtatt i SU 19.11.2014 Fotograf: Innhold 1 Innledning...3 1.1 Hjemmel...3 1.2 Formål...3 1.3 Virkeområde...3 2 Regler og sanksjoner...3 2.1 Regler

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole

Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole 1 INNLEDNING 1.1 Formål Skolens viktigste oppgaver er i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter

Detaljer

Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens sak 33/2006 Ikrafttredelse: 01.08.2002 Versjon: 3 Dok.nr: A-0131

Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens sak 33/2006 Ikrafttredelse: 01.08.2002 Versjon: 3 Dok.nr: A-0131 Forskrift Vedtatt av: Erstatter: Eier/ansvarlig: Bemyndiget: Byråd for kultur og utdanning Byråd for kultur og utdanning Byråd for kultur og utdanning Vedtatt: 12.07.2002 Saksnr: Byrådens sak 2002; byrådens

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I FARSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I FARSUND KOMMUNE Vedtatt i Farsund kommunestyre xx.xx. 20xx. I Innledning 1. Hjemmel Felles forskrift for ordensreglement for Farsundskolen er utarbeidet med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Sola kommune 19.11.2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Bjerkreim kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel Kommunalt reglement for skolene i Bjerkreim Kap. 1 Formål, elevenes rettigheter og pliktet Kap. 2 Regler for orden og oppførsel Kap. 3 Tiltak

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole Levanger kommune / Skogn bu Forskrift vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14, med endringer vedtatt SU ved Skogn bu i møte 11.09.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement

Detaljer

Forskrift til Ordensreglement for Balsfjord kommune (Vedtatt av Rådmannen )

Forskrift til Ordensreglement for Balsfjord kommune (Vedtatt av Rådmannen ) Forskrift til Ordensreglement for Balsfjord kommune (Vedtatt av Rådmannen 01.09.2017) 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune Forskrift til Ordensreglement for Tromsø kommune Vedtatt av rådmannen 25. mai 2011 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den

Detaljer

"Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære"

Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære PARADIS SKOLE Skolens regler for orden og adferd Revidert 26.juni 2011 Dette er et vedlegg til Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. De ulike paragrafene i dette dokumentet viser

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: b.

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: b. Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. (Denne forskriften erstatter dagens forskrift som gjelder fra 1.1.2011 sak nr. 10/1315) A. Grunnskole: 1. Innledning:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune. 1 Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune. Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar

Detaljer

Det kommunale reglementet kan ikke fravikes.

Det kommunale reglementet kan ikke fravikes. Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. (Vedtatt i oppvekst-, kultur og idrettsutvalget 31.05.2016, sak 17/16) A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: Grunnskolenes

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I ØSTRE TOTEN SKOLENE OPPDATERT 01.05.2015

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I ØSTRE TOTEN SKOLENE OPPDATERT 01.05.2015 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I ØSTRE TOTEN SKOLENE OPPDATERT 01.05.2015 Østre Toten Kommune 01.03.2012 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...3 1.3 Virkeområde... 3 1.4 Den

Detaljer

Ordensreglement Moelv ungdomsskole

Ordensreglement Moelv ungdomsskole Ordensreglement Moelv ungdomsskole Gjelder fra 01.08.2012 Vedtatt i SU 7.mai 2012 Side 1 av 10 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmel og virkeområde... 4 2 Formål, elevers rettigheter og plikter... 4 2.1 Formål...

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune Høringsdokument Frist: 31. mars 2014 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10 (Lov om grunnskolen og

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE Forskriften er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst i Skien 09 06 2016. Gjeldende fra 01 08 2016. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Engerdal kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Engerdal kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Engerdal kommune 1. HJEMMEL Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringsloven,

Detaljer