INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet"

Transkript

1 INFORMASJON Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli Skoleåret 2012/13 har vi ca. 190 elever på 1. til 10. trinn. Skolestart: H 2012 mandag 20. august Søknadsfrister: 1. kl kl Betaling: Foreldrebetaling pr. måned for ett barn: kr. 1135,- Søskenmoderasjon: To barn, til sammen: kr. 1960,- Tre barn eller flere, til sammen: kr. 2590,- Ungdomsskoletillegg pr mnd: kr. 210,- Forfall: 1. i hver måned (totalt 10 måneder). (Prisene indeksreguleres i august hvert år) Ved manglende innbetaling av skolepenger kan eleven miste plassen ved skolen, jf samarbeidsavtalen. Bespisning: Kommunikasjon: Off. støtte til skoleskyss: Elevene må ta med mat selv. De får frukt på skolen. Melk bestilles direkte fra Tine, og informasjon om dette kommer når barnet har begynt på skolen. Ungdomsskoleelevene har tilgang til personalkantinen til Oslo Kristne Senter. Bussholdeplasser like ved skolen med busser til/fra Lillestrøm, Oslo, Nannestad, Skedsmokorset, Sørum m.fl. Bussknutepunkt ved Olavsgaard Hotell, ca. en km fra skolen. Det vises til eget informasjonsskriv om dette på skolens læringsplattform Itslearning. Skolefritidsordning: Tilbys for trinn. Skolefritidsordningen har eget søknadsskjema som finnes på hjemmesiden. Åpningstiden er: og fra skoleslutt til kl Priser SFO : Aktivitetsskolen er en del av Sfo-tilbudet og Pris/mnd. 1. barn Pris/mnd,søsken prisen er inkludert nedenfor. Heldagsplass 2475,- 2150,- Fra kl til 8.30 og fra skoleslutt til kl Korttidsplass 1575,- 1395,- Fra skoleslutt til kl Ikke morgen. Halv plass (2 3 dager annenhver uke). 1900,- 1590,- Morgen inkludert. Fra skoleslutt til kl Drop-in Kr 60,- pr time Kr 160,- pr dag Kun om morgenen 5 dager pr uke 1050,- 940,-

2 2 Forfall: 1. i hver måned i 11 måneder. (Juli er betalingsfri) (Prisene indeksreguleres i august hvert år) Adresse: Fetvn. 1, 2007 Kjeller, Skedsmo Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Konto: I N N T A K S R E G L E R Skolen har elever fra 1. til 10. klassetrinn. 1. Inntaksområde Grunnskolen Oslo Kristne Senter har hele landet som inntaksområde. Jfr. Privatskolelova Inntaksbegrensninger Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar Jfr. Privatskolelova Opptak av barn ved oversøkning - i prioritert rekkefølge. a) Søsken av elever som allerede går på Grunnskolen Oslo Kristne Senter. b) Barn av ansatte ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter. c) Tidligere elever ved skolen som kommer tilbake etter utenlandsopphold. d) Barn av medlemmer i menigheten Oslo Kristne Senter. e) Barn av elever ved Bibelskolen Oslo Kristne Senter. f) Barn av styremedlemmer. g) Barn bosatt nærmiljøet. h) Til u-trinnet: Karakterer. i) De resterende plassene avgjøres ved loddtrekning. Antall ledige plasser for gutter og jenter på hvert klassetrinn trekkes hver for seg. Kjønnet i mindretall prioriteres. Regelen trer i kraft ved minst 60% flertall av ett kjønn. j) Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til underkategorier som har fortrinnsrett, blir prioriterte, men ikke slik at de kan fortrenge søkere som allerede har fått plass. 4. Vedtak Rektor, eller den inspektøren som har fått delegert myndighet, fatter inntaksvedtak; et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Søkere har klagerett etter avgjørelse i forvaltningslova kapittel VI. Fylkesmannen er

3 3 klageinstans. Klagen sendes skolen innen 3 uker etter mottatt avslag på søknad om skoleplass. 5. Styrets mandat Styret kan når det er formålstjenlig vedta å stenge klasser når pedagogiske eller plassmessige hensyn tilsier dette. Dette skal gjøres før avslag på søknad om inntak. 6. Opptaksperiode Opptak skjer normalt innen skolestart i august og innen oppstart i januar. Søknadsfrist for 1. klassetrinn er 1. april. Likevel tar skolen opp elever hele året så lenge det er ledig plass og pedagogisk forsvarlig. Vedtatt i skolestyret ORDENSREGLEMENT Del 1 INNLEDNING 1.1. Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr 84: Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) 3-9. Reglementet gjelder Grunnskolen Oslo Kristne Senter og er vedtatt av skolestyret 14. juni Innhold og virkeområde Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (prosedyrer). Skolen plikter å informere foresatte og elever om disse reglene. Skolen har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner m. m. der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, studieturer o.l. Reglementet gjelder også på vei til og fra skolen Formål Skolen har som mål å være et godt sted å oppholde seg og gi de beste muligheter til at elevene får utvikle seg på de ulike områder. Vi ønsker at Guds vilje og Hans kjærlighet skal få råde i hele skolemiljøet.

4 4 Del 2 ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER 2.1. Trygg skole Alle elever har rett til å føle seg trygge på skolen. Dette gjelder både i undervisningen og i friminuttene. Reglene som er satt opp i dette reglementet er nettopp med utgangspunkt i dette og er ment å være til det beste for alle elever Godt arbeidsmiljø Grunnskolen Oslo Kristne Senter skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk Skolens grunnlag Skolen er opprettet på religiøst grunnlag, og elever har derfor ikke rett til fritak fra religiøse aktiviteter m.m. (Privatskolelova 3-12) Elevers rettigheter Som elev har du krav på at: alle behandler deg på en ordentlig måte andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing du har et godt lærings- og skolemiljø 2.5. Elevers plikter Som elev plikter du å følge disse hovedreglene for orden og oppførsel: Vis hensyn og respekt for andre Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen Møt presis til alle timer og avtaler Gjør skolearbeidet til avtalt tid Hold god orden Hold skolens område rent og ryddig. Bruk avfallskurvene til avfall Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå så langt som mulig å ta med verdisaker på skolen. Skolen er ikke erstatningspliktig for eiendeler som blir borte/stjålet Banning, slossing og forstyrrelser av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn og vil ikke bli tolerert Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt Mobbing skal ikke forekomme. Grunnskolen Oslo Kristne Senter er en mobbefri sone Seksuell trakassering er ikke tillatt (f. eks. seksuelle kommentarer og uønsket fysisk kontakt) Sjikane (krenking eller fornærmelser) på grunn av religion eller livssyn vil ikke bli tolerert 2.6. Arbeidsro

5 5 Alle elever har rett til å få maksimalt ut av hver enkelt undervisningstime på skolen. For å skape best mulig læringsmiljø for elevene må alle utvise god arbeidsro og vise respekt for undervisningen. Bråk, høylytt prating og andre forstyrrelser vil ikke bli akseptert Språkbruk og erting Språkbruken skal avspeile vår respekt for Gud og hverandre. Derfor blir banning og grove eller nedsettende uttrykk ikke akseptert. Slossing, plaging og erting av medelever vil heller ikke bli tolerert Respekt for skolens eiendom Vis respekt for skolelokalene, inventar og materiellet. Det er ikke lov til å skrive eller tegne på pulter, vegger eller andre av skolens eiendeler. Ballspill skal kun skje på anviste uteområder og er ikke tillatt inne på skolens områder unntatt i gymsalen. Det er heller ikke tillatt å bruke hjul inne (f. eks. sparkesykler og sko m/hjul) Rusmidler For å bevare skolen som et trygt og godt sted å oppholde seg, har skolen en nulltoleranse når det gjelder alkohol, tobakk, snus og andre rusmidler på skolen. Dette gjelder både bruk, oppbevaring, besittelse og omsetting av rusmidler Bruk av internett Internett er en av de beste kilder for innhenting av informasjon og er en viktig del av elevenes skolehverdag. Skolen ser det derfor som viktig at elevene lærer seg å bruke dette på en riktig måte, og skolen vil ikke tolerere at elevene går inn på sider som er krenkende for andre mennesker eller andre destruktive eller moralsk forkastelige sider. Internett skal kun benyttes i forbindelse med undervisningen eller etter avtale med ansvarlig voksen. Skolen viser her til egen IKT-plan og nettvett-regler Tilgang til skolens datamaskiner Brukernavn og passord til skolens datamaskiner er personlige og skal holdes hemmelig for andre elever. Bruk av andre elevers brukernavn/passord er ikke tillatt Bruk av sykkel til og fra skolen Skolen er opptatt av elevenes sikkerhet også på skoleveien, og har derfor som regel at ingen elever kan benytte sykkel til og fra skolen før de går i 5. klassetrinn. Skolen kan fravike denne regel etter skriftlig søknad fra foresatte og etter en vurdering av hvert enkelt tilfelle i samarbeid med foresatte Filming/fotografering Filming eller fotografering av elever eller ansatte ved skolen kan ikke gjøres uten tillatelse fra elevene, deres foresatte, de ansatte ved skolen og/eller skolens ledelse. Film/bilder skal ikke benyttes til annet enn det som er avtalt og kan ikke publiseres på sosiale nettverk (Facebook, Twitter, MySpace e.l.) eller på internett i det hele tatt Snøballkasting

6 6 Snøballkasting skal kun skje på anvist sted og da kun mot oppsatt blink. For å unngå skader, er snøballkasting mot andre personer ikke tillatt Bruk av hjelm For å unngå skader under lek og andre aktiviteter er det påbudt å bruke hjelm ved følgende aktiviteter: Sykling, skating, aking i store akebakken og bruk av sparkesykkel og rulleskøyter/skøyter og lignende. Kontaktlærer vurderer behovet for bruk av hjelm ved andre aktiviteter som normalt krever bruk av hjelm. Det er elevenes sikkerhet som kommer foran andre vurderinger i situasjoner der det er oppstått tvil om bruk av hjelm bør være påbudt Farlige gjenstander Et trygt skolemiljø er også avhengig av at ingen elever har med seg våpen, kniver eller andre farlige gjenstander som kan skade andre. Slike gjenstander er forbudt på skolen. Det er heller ikke lov å ha med fyrstikker eller lighter Fusking For å kunne følge den enkelte elevs faglige utvikling er det viktig at elevene besvarer prøver og andre oppgaver uten fusk. Derfor er fusk eller forsøk på fusk ikke akseptert og vil medføre sanksjoner som er nærmere beskrevet under punkt Fremmøte og fravær En viktig del av læringen ved skolen er å ha respekt for sin egen og andres tid. Det er derfor viktig at elevene møter presis både til undervisningen og andre avtaler på skolen. Må en elev være hjemme fra skolen, skal skolen ha beskjed om det i meldingsboka samme dag som eleven er tilbake på skolen etter fraværet. Dersom eleven er hjemme i tre sammenhengende dager eller mer, plikter foresatte å gi beskjed til kontaktlærer eller skolens administrasjon. Kontaktlærer kan gi eleven fri inntil én dag. Etter søknad kan rektor i samarbeid med kontaktlærer gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker når det er forsvarlig etter søknad. (Privatskolelova 3-13) Bruk av mobiltelefoner, musikkspillere og elektroniske spill Spill skal være slått av og pakket bort i undervisningstimene. Elever på årstrinn 1-7 må ha mobiltelefoner avslått under hele skoledagen med mindre annet er avtalt med lærer. Bruk av musikkspillere er ikke tillatt i undervisningstimene. Elever på årstrinn 8-10 må ha mobiltelefoner på lydløst og kan ikke ha den framme i undervisningstimene med mindre annet er avtalt med lærer Godteri og søtsaker Det er ikke tillatt for elevene å ha med søtsaker, tyggegummi, brus eller annet godteri på skolen med mindre dette er avtalt med skolen (f. eks. avslutninger, kosedager og lignende). Unntatt fra dette er elever på ungdomstrinnet, da kun i storefri eller etter avtale med lærer Regler for å forlate skoleområdet

7 7 I skoletiden kan elevene bare forlate skoleområdet etter å ha fått tillatelse fra rektor eller en lærer. Elever på årstrinn 8-10 har tillatelse til å forlate skolen i storefri Opphold i fellesområder For elever på årstrinn 1-7 gjelder følgende regel: Før skoletid og i friminuttene må elevene oppholde seg på skoleplassen hvis ikke noe annet er avtalt. Det er ikke tillatt å oppholde seg i ganger, trapper eller andre fellesarealer. Elever på årstrinn 8-10 kan oppholde seg i korridorene utenfor klasserommene fra skoleinngangen åpnes for elevene på morgenen og i friminuttene Opphold på skolen etter skoletid Skolen har ikke ansvar for elever etter endt skoletid. Elever på årstrinn 1-4 som ikke har plass på skolefritidsordningen (SFO) har ikke lov til å oppholde seg på skolens område innenfor åpningstiden til SFO. Øvrige elever kan oppholde seg på skolens områder såfremt dette ikke forstyrrer SFOs aktiviteter. Del 3 SANKSJONER 3.1. Sanksjoners rimelighet Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg Fysisk refsing Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre Kollektiv avstraffelse Det er ikke anledning til å benytte kollektiv avstraffelse for handlinger utført av enkelte medlemmer av en gruppe elever. (Jfr. NOU 1995: 18) 3.4. Overhold av sanksjoner Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner Sanksjoner ved mindre alvorlige brudd Tilsnakk av lærer eller andre ansatte ved skolen Beslaglegging av gjenstander som er benyttet ved regelbruddet (f. eks. mobil eller fotball) Muntlig eller skriftlig melding til hjemmet Samtale med skolens ledelse samt evt. kontraktskriving 3.6. Sanksjoner ved grove eller gjentatte brudd på disse reglene Skolen kan i tillegg beslutte følgende sanksjoner: Elev og foresatte innkalles til samtale med skolens ledelse og kontraktsskriving

8 8 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) Bortvisning fra undervisningen Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel for elever på årstrinn 8-10 Overføring til annen skole. (Jfr. pkt. 4.3.) Anmeldelse av ulovlige forhold til politiet 3.7. Bortvisning (Privatskolelova 3-10) På årstrinnene 1-7 kan elever vises bort for enkelttimer eller resten av dagen. Ved bortvisning resten av dagen, må foresatte bli varslet før bortvisingen blir satt i verk. På årstrinnene 8-10 kan elever bortvises i inntil tre dager. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig og man skal først ha vurdert andre hjelpe- og refsingstiltak Overføring til annen skole Dersom hensynet til andre elever skulle tilsi det, kan en elev overføres til en offentlig skole i hjemkommunen etter at andre tiltak har vært utprøvd (Privatskolelova 3-3). Det er skolens styre som skal fremme slike saker for kommunen (Privatskolelova 3-10 e). 3.9 Beslaglegging av gjenstander Ulovlige og/eller farlige gjenstander beslaglegges. Ulovlige gjenstander skal overlates til politiet. Rusmidler som tobakk, snus og alkohol beslaglegges: Illegale rusmidler skal overlates til politiet. Andre gjenstander kan beslaglegges dersom de er i strid med dette reglementet eller er benyttet i et brudd på dette reglementet. Slike gjenstander kan overlates til elevene etter skoletid. Dersom skolen ikke velger å overlate gjenstanden til eleven etter skoletid, kan elevens foresatte komme på skolen og hente gjenstanden Fastsettelse av ordens- og oppførselskarakter Karakterer i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i ordensreglementet. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse. Skolen har utarbeidet et dokument som omhandler kjennetegn på måloppnåelse i orden og oppførsel for elever på årstrinn Dette dokumentet skal gjøres kjent for de aktuelle elevene og skal brukes som grunnlag når karakter for orden og oppførsel settes Anmeldelse til politiet Alle typer straffbare forhold som skjer i skoletiden meldes til politiet. Dette gjelder bl.a. forhold som dreier seg om naskeri, tyveri, rasisme, vold, legemsbeskadigelse, narkotika, utpresning, tvang, hærverk/skadeverk, trusler m. m. (Listen er ikke uttømmende).

9 9 Det er rektor som skal anmelde straffbare forhold. Skolen skal konferere med elevenes foresatte før forholdet anmeldes Foresattes erstatningsansvar Dersom en elev bryter reglene som omhandler skolens lokaler, inventar og materiell slik at det påføres skader og ødeleggelser, er foresatte erstatningsansvarlige for inntil kr ,- (Skadeerstatningsloven 1-2) Pålegg om å utbedre skader Rektor kan pålegge elevene å utbedre skader de har påført, eller vært med å påføre, skolens eiendom/inventar Brudd på regler for bruk av internett og skolens datamaskiner Ved brudd på skolens regler for bruk av internett og misbruk av andres brukernavn/passord, kan eleven bli fratatt retten til å benytte skolens datamaskiner for et nærmere angitt tidsrom (unntak er dersom bruk av datamaskin er påkrevd i undervisningen.) 3.15 Fusking Dersom en elev bryter reglene som omhandler fusk på prøver eller oppgaver, vil besvarelsen bli annullert. Blir en elev tatt i fusk kan ordenskarakteren bli nedsatt Fravær Fravær fra skolen uten gyldig melding, regnes som ugyldig fravær. Det samme gjelder dersom en elev er borte lenger enn den perioden det på forhånd er søkt om fri. Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert forsentkomming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldrene skal involveres med bakgrunn i at foreldrene har et ansvar for at eleven møter til undervisning, jfr opplæringslova 2-1 og privatskolelova 3-2. Skolen sender melding til foresatte og hjemkommune dersom eleven uteblir i 1 én måned sammenhengende uten lovlig grunn (Privatskolelova 5-2 a). Del 4 SAKSBEHANDLING Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven, herunder kap. III - kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 4.1 Forsvarlig grunnlag Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

10 Elevers rett til å forklare seg Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes. (Privatskolelova 3-9) 4.3 Begrunnelse Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og evt. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig. 4.4 Informasjon til foresatte Elevens foresatte skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jfr. ellers de enkelte punkt. Del 5 IKRAFTTREDELSE OG KUNNGJØRING 5.1 Ikrafttredelse Dette ordensreglementet er å anse som en forskrift og trer i kraft fra Kunngjøring Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens nettsider. Vi har lest og forstått skolens ordensereglement: Sted, dato: Signatur foresatt 1: Signatur foresatt 2: Signatur elev:

11 SØKNADSSKJEMA Til bruk for skolen Dato Brev (Inntak) Brev (V) Bekr. mottatt Ja Nei Vente Trukket SFO J/N SFO sendt SFO mottatt ALT OK Opplysninger om barnet (søkeren) Etternavn For- og mellomnavn Fødselsår Adresse Postnr. Poststed Kommune Fødselsdato Gutt Jente Navn Adresse Postnr./sted Opplysninger om foresatte Navn Adresse Postnr./sted Telefon privat Telefon arbeid Telefon mobil Telefon privat Telefon arbeid Telefon mobil Epost adresse Epost adresse Medlem av skolens eiermenighet, Oslo Kristne Senter? Medlem av skolens eiermenighet, Oslo Kristne Senter? Ja Nei Ja Nei Opplysninger om søsken (kun dersom de er elever ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter) Navn Fødselsdato Vi ønsker å få tilsendt søknadsskjema for skolefritidsordning Dato Sted Underskrift foresatt 1 Underskrift foresatt 2

12 12 S A M A R B E I D S A V T A L E Med Guds Ord som grunnlag vil skolen i samarbeid med hjemmet fostre samfunnsengasjerte og harmoniske mennesker med faglig kvalitet, sterk karakter og et levende forhold til Gud. Skolens visjon Vi bekrefter med dette at vi tar imot plassen til vårt/våre barn ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter fra og med / 201. Eleven(e)s navn: Vi er kjent med skolens visjon, målsettinger og trosgrunnlag. Vi er kjent med at skolen har egen godkjent læreplan i faget RLE. Vi bekrefter at vi har gitt skolen nødvendig informasjon om vårt barn når det gjelder spesielle behov, slik at skolen kan vurdere hva som trengs av nødvendige ressurser. Vi er kjent med at skolen forventer oppmøte på utviklingssamtaler om eleven og foreldremøter, og vil gi beskjed hvis vi blir forhindret i å komme. Vi ønsker å bidra til et godt og konstruktivt samarbeid mellom hjem og skole. Vi bekrefter at skolepengene vil bli betalt inn hver måned og vi er kjent med at manglende innbetaling medfører tap av skoleplassen(e). Eleven(e) skrives ut av skolen først etter to purringer og varsel om tap av skoleplass. Vi er kjent med at det 3 måneder oppsigelse av skoleplass som gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse skjer skriftlig. Sted og dato: Underskrifter: foresatt 1 foresatt 2 Med forebehold om endringer.

13 13 FULLMAKT I FORBINDELSE MED SKOLESTART/ SKOLEBYTTE Vi gir herved Grunnskolen Oslo Kristne Senter fullmakt til å overføre og innhente all nødvendig informasjon fra nødvendige instanser vedr. vårt/våre barn: Elevens navn og fødselsdato: Elevens navn og fødselsdato: Elevens navn og fødselsdato: i forbindelse med skolebytte til/fra Grunnskolen Oslo Kristne Senter. Barnet vårt har gått på skole Barnet vårt har gått i barnehage: Sted, dato: Signatur foresatt 1: Signatur foresatt 2:

14 14 FERIE- OG FRIDAGER FOR ELEVENE Elevenes skolerute ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter År Off. fridager/ Fridager/ferier Antall Merknader Måned helligdager skoledager 2012 August 10 Skolestart mandag 20. September 20 Oktober Høstferie uke 40 f.o.m. 01. t.o.m. 05. November planleggingsdager (dato settes senere) Desember 25., 26. Juleferie f.o.m Siste skoledag fredag Januar 1. - t.o.m Skolestart torsdag 3. Lærernes planleggingsdag onsdag 2. Februar Vinterferie i uke f.o.m t.o.m. 22. Mars 28., 29. Påskeferie f.o.m Siste skoledag fredag 22. April t.o.m Skolestart tirsdag 2. Mai 1., 9., 17., Ordinær skoledag fredag 10. Juni. 15 Siste skoledag fredag 21. Sum: Informasjon om SFO: Sommeren 2013 er SFO stengt i ukene 27, 28, 29 og 30. Det er fra og med 1. til og med 26. juli.

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr.

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse:

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Skolens organisasjonskart 2 Skolens organisasjon 3 Vedtekter Lillehammer Steinerskole 5 SFO vedtekter 7 SFO 8 Elevråd 9 Steinerskolens foreldreforbund 10 Steinerskolens Ombudsordning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Velkommen til skoleåret 2015-2016! I år har vi valgt å samle alle reglene våre i dette heftet. Reglene vil bli gjennomgått i klassene, men vi ønsker også

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer