OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: L12 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III, Furumohaugen m.m. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10, Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Kiwi Harestua senter ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende rettinger i plandokumentene: Planbeskrivelsen: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Planbestemmelsene: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Plankartet: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Vannbåren varme: Planforslaget oppfyller ikke kommuneplanens bestemmelser om tilrettelegging for vannbåren varme. Dette er delvis akseptabelt grunnet intern produksjon av overskuddsvarme med dagens og planlagt drift. Planbestemmelsene forutsettes endret slik at kommuneplanens bestemmelser oppfylles for nybygget samt at planen sikrer høg andel fornybare energiløsninger for byggeriet i framtiden. I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til oppheving av del av reguleringsplan for Furumo I, II, III og Furumohaugen som omfattes av ny plan ut til offentlig ettersyn. Side 1 av 9

2 Sammendrag: AD Arkitekter AS har sendt inn forslag til detaljreguleringsplan for Kiwi Harestua senter. Harestua Eiendom AS planlegger påbygg/utvidelse av Harestua senter, spesielt større butikkareal for Kiwi og nytt vegkryss mot Hadelandsvegen. Det kom inn 8 innspill ved oppstartvarsel. De viktigste innspillene gjaldt planens avgrensning, kryssløsning/kjøremønster, barn og unge og universell utforming. Kommunen skal nå vurdere planmaterialet i forhold til offentlig ettersyn Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Hjemmelshaver Harestua Eiendom AS (Norgesgruppen AS) ønsker å utvide KIWI-butikken på Harestua. Samtidig ønsker de å utbedre trafikk- og parkeringsforholdene ved senteret som er trafikkfarlige og lite oversiktlige. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble holdt Oppstartvarsel ble annonsert i avisa Hadeland Planstatus Planforslaget ligger innenfor reguleringsplan for Furumo I, II, III, Furumohaugen m.m. med arealformål erverv og veg. Denne reguleringsplanen ble stadfestet av Fylkesmannen i 1982 og gjelder foran kommuneplanens arealdel Planforslaget er i tråd med arealformål i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er ikke i tråd med ny kommuneplans bestemmelse 1.2 om krav til tilrettelegging for vannbåren varme, om at overvann skal håndteres på egen grunn og 6.5 om krav til 3Dmodell. Gjeldende reguleringsplan må oppheves for området som omfattes av nytt planforslag. 2. VURDERING/DRØFTING Planforslaget omfatter planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), planbestemmelser og plankart. Som del av planbeskrivelsen foreligger støyrapport, trafikkanalyse og illustrasjonsplan. Nedenfor gjennomgås plandokumentene. 2.1 Planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse Kap : Kommuneplan Rett opp henvisningene og legg til kommuneplanbestemmelsene 1.2 og slik: «1.1 Utbyggingsavtaler 1.2 Krav til vannbåren varme Rekkefølgekrav for teknisk og sosial infrastruktur 1.4 Universell utforming/krav til tilgjengelighet 1.6 Skilt- og reklameinnretninger 1.7 Lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg 1.8 Byggegrenser langs riks- og fylkesvegnettet Overvann» Kap. 3.1: Plankartet, illustrasjon, arealtabell Det framgår av planbeskrivelsen at bygningsmassen skal benyttes til forretningsformål. I planbestemmelsene 3.1 står det imidlertid kombinert formål forretning/kontor. Trafikkanalysen i kap tar høyde for at bebyggelsen fortsatt skal benyttes til kontor i 2. etasje. Dersom bygget også skal benyttes til kontor, må arealformål være kombinert forretning/kontor fordi ensidig arealformål forretning ikke dekker kontorformål. Håndverksvirksomhet og tjenesteyting (salg av tjenester) kan også tillates under forretning. Side 2 av 9

3 Det framgår av formålet med planen at forretningsformålet gjelder dagligvarer og ikke plasskrevende varehandel. Det bør framgå av bestemmelsene hvordan kombinasjonen av formål er tenkt. Det kan være angivelse av maks bruksareal for de ulike formålene, hvilke områder/etasjer som kan benyttes til ulike formål eller et tidsavgrenset skille mellom ulike formål i kombinasjonen. Kap og 3.2.3: Trafikkanalyse/beskrivelse av nytt vegkryss Hadelandsvegen/Furuveien Rambøll har laget en enkel trafikkanalyse der de bl.a. har vurdert trafikksikkerhet spesielt knyttet til myke trafikanter. Analysen konkluderer med at den nordligste busslommen flyttes mot sør og at fotgjengerfeltet over fv.16 på nordsiden av krysset Hadelandsvegen/Furuveien, flyttes eller fjernes. Grunnet stipulert antall kryssende personer på under stk., anbefales det at fotgjengerfeltet fjernes og at det i stedet etableres et sikkert krysningspunkt som er godt opplyst. Lunner kommune forutsetter at den del av veganlegget som gjelder fylkevegen (veg, bussholdeplass, lyssatt fortau, lyssatt krysningspunkt for gående/syklende) planlegges og bygges i tråd med krav fra Statens vegvesen og at den del av veganlegget som gjelder kommunal veg og - fortau planlegges og bygges i tråd med krav fra Lunner kommune. Kap : Utvidelse av Kiwi-bygget og estetisk oppgradering Beskrivelsen tar inn i seg lite fra pilotveileder for utvikling av Harestua sentrum, i strid med hva som refereres fra veilederen i planbeskrivelsen kap Kommunestyret behandlet pilotveilederen , og i vedtaket heter det at pilotveilederen skal være en inspirasjonskilde for det videre arbeidet med detaljregulering av og bygging i Harestua sentrum. Som et minimum bør det framgå at fasader skal domineres av tre og at farger på all ytterkledning skal være matte jordfarger. Dette av hensyn til landskap/kultur og eksisterende materialbruk på Harestua. Dette er også i tråd med kommuneplanens bestemmelse for forretningsbygg ( ). 3D-modell: Det er satt krav i kommuneplanbestemmelsene 6.5 om 3D-modell ved reguleringsplaner for større byggeprosjekt eller større enkeltbygg. Kravet er stilt for at høringsparter og beslutningstakere lettere skal kunne ta stilling til konsekvensene av planforslaget. For Harestua senter er det viktig at nybygget åpner seg mot omgivelsene med glass og innsyn/fasader som inviterer inn. Kap : Teknisk infrastruktur Her framgår at tekniske planer for samferdselstiltakene skal utarbeides og godkjennes av henholdsvis Statens vegvesen og Lunner kommune. Her er omtalt at håndtering av spillvann og overvann/takvann vil bli tatt opp i forbindelse med utbyggingsavtale for nytt vegkryss. Kap : Samfunnsberedskap (ROS-analyse) Analysen må rettes opp i forhold til at eiendommen 115/14 ikke lenger inkluderes i planen. Planforslaget medfører tette flater med bygg og asfalt. Overvannshåndtering er beskrevet. Valgt løsning for overvannshåndtering er nabohager og nærhet til Harestuvannet. Dette er ikke i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at overvann skal håndteres på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på annen måte. Kap : Forurensning og energiforbruk Her beskriver og begrunner tiltakshaver valgt energiløsning, og ber på bakgrunn av dette om å få slippe å tilrettelegge for vannbåren varme. Tiltakshaver skriver bl.a. følgende om energiforbruket i byggeriet: 60 % av varmebehovet for alt byggeriet dekkes i følge tiltakshavers beregninger av kondensatorvarme fra Kiwi-butikken. Dette utgjør ca. 80 kilowatt. Det betyr at det er anslått et totalbehov for alt byggeri på ca. 135 kw. Dette betyr igjen at fellesareal og andre butikker og kontorer foreslås oppvarmet med elektriske panelovner i størrelsesorden ca. 55 kw. Dersom dagligvarehandelen opphører i bygget, opphører også produksjon av kondensatorvarme /overskuddsvarme. Det er positivt og riktig å bruke overskuddsvarme til oppvarming av byggeriet. Det er imidlertid lite framtidsrettet ikke å tilrettelegge for vannbåren varme i nybygget. Side 3 av 9

4 Med tilrettelegging for vannbåren varme i den nye delen vil det bli fleksibelt hva slags fornybar oppvarmingsløsning som velges nå og i framtiden (varmepumpe, fjernvarme/nærvarme m.m.) samtidig som det trygger senterets framtid dersom dagligvarehandel opphører og kun kontorformålet består. Det bør stilles krav om tilrettelegging for vannbåren varme i nybygget. Det bør stilles krav om at minst 60 % av energiforsyningen skal dekkes av overskuddsvarme/ kondensatorvarme og/eller annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. I bestemmelsene til områdereguleringsplanen for Harestua sentrum er det stilt krav om at minimum 60 % av energiforsyningen skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler (bygg på 500 m 2 og over). 2.2 Planbestemmelsene Bebyggelse og anlegg (PBL) 12-5: Dersom det kun skal drives forretning i bygget, er forretning riktig arealformål. Dersom bygget også skal benyttes til kontor, må dette også framgå som formål. Kombinert bebyggelse og anlegg, forretning/kontor (1810) blir i så tilfelle riktig arealformål. 2 FELLESBESTEMMELSER Da plandokumentene ikke oppfyller kommuneplanens bestemmelse om overvannshåndtering, foreslår administrasjonen følgende: Ny 2.4: «Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 skal det følge en beregning som viser stipulerte overvannsmengder og hvordan dette skal ivaretas på egen grunn.» Da plandokumentene ikke omtaler brannvannskapasitet utover at denne ikke er kjent, forslår administrasjonen at dette løses slik: Ny 2.5: «Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 skal det følge en beregning som viser behov for brannvannsdekning og hvordan dette behovet skal dekkes/løses.» 3.1 FORRETNINGER (FORRETNING/KONTOR) Situasjonsplanen må suppleres med/vise: «Kjøreveg til varemottak og boliger fysisk adskilt fra parkeringsarealene.» «Plan for ivaretakelse av sikkerhet for myke trafikanter under anleggsperioden.» «3D-modell av nybygget.» Utforming av bygninger og anlegg estetiske forhold Tilføy: «Fasademateriale skal domineres av trematerialer. Fasader skal ha lyse matte farger. Tak skal være tekket med matt materiale.» Sykkelparkering Her vises det til planbeskrivelsen kap hvor det framgår at det er avsatt 36 sykkeloppstillingsplasser. Dette er godt over minstekravet og svært positivt grunnet nærhet til boliger, skole, idrett, jernbanestasjon og nytt Harestua sentrum. Erstatt tekst med: «Det avsettes 36 sykkeloppstillingsplasser.» Avkjøringer Her må adskilt internveg lengst øst i planområdet sikres. Ny overskrift:» Avkjøringer og internveg» Nytt avsnitt: «Internveg til boliger og varelevering skal være fysisk avstengt fra parkeringsarealene». Ny 3.3 Oppvarming For å oppfylle kommuneplanens bestemmelse om tilrettelegging for vannbåren varme og for å sikre høg andel miljøvennlig oppvarming i framtiden, foreslås følgende bestemmelse: «Det skal tilrettelegges for vannbåren varme i nybygget» Side 4 av 9

5 «Minst 60 % av energiforsyningen skal dekkes av overskuddsvarme/kondensatorvarme og/eller annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler.» 4.4 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL o_avg/f_avg. Kun offentlig vegareal (kommunalt og fylkeskommunalt). Fjern ordet «f_avg» som er betegnelse på felles privat areal. 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 6.1: 6.3: Tilføy «lyssatt kryssingspunkt for myke trafikanter» etter «kollektivholdeplass» både i 1. og 2. setning. Erstatt «fortau«med «lyssatt fortau.» Tilføy «lyssatt kryssingspunkt for myke trafikanter» etter «kollektivholdeplass». Erstatt «fortau» med «lyssatt fortau.» 6.5: Bytt ut ordet «utomhusplan» med «illustrasjonsplan». Ny 6.6: «Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal fotgjengerfelt være fjernet.» 2.3 Plankartet F_AVG endres til o_avg. 2.4 Illustrasjonsplan Må forbedres slik at den viser intern kjøreveg for varetransport og til boliger fysisk adskilt fra parkeringsplassen. Parkeringsplasser øst for kjøreveg til varelevering og boliger skal fjernes. 3. MERKNADER Merknader fra oppstartsfasen er referert og kommentert av tiltakshaver i planbeskrivelsen. Merknadene ligger også vedlagt saken. Her følger administrasjonens oppsummering av merknadene og administrasjonens kommentarer til disse: 3.1 Fra Solveig Myrvoll datert : Opplyser at vegen nord for senteret er privat, og lurer på hvorfor denne er tatt med i planen. Plangrensa er som følge av dette innspillet trukket sørover slik at den går i eiendomsgrensa til Harestua Eiendom AS. 3.2 Fra Magne Fjeldstad datert : 1. Foreslår at Piperveien rettes ut i den skarpe svingen og fortsetter rett over eiendom 115/14 og deretter ut på fylkesvegen. 2. Sette opp bom i Piperveien mellom 115/14 og 173/ Beholde dagens innkjøring til Harestua senter. 4. Senteret får hele plassen disponibel til parkering noe som gir flere parkeringsplasser og mer orden. 5. Kjøremønsteret blir mer ryddig. 1. Denne løsningen er diskutert med tiltakshaver tidlig i prosessen. Berører boligeiendommer og krever ny avkjørsel fra fv.16. Planforslaget vurderes som en bedre løsning. 2. Viser til punkt 1 over. 3. Viser til punkt 1 over. To avkjøringer fra fv.16 så tett på hverandre, ville være vanskelig å få til trafikksikkerhetsmessig. 4. Viser til punkt 1 over. Side 5 av 9

6 5. Viser til punkt 1 over. 3.3 Fra Eva Christiansen datert : 1. Søker om ny innkjørsel fra parkeringsplassen til Kiwi. 2. Ser det som mye tryggere å bytte innkjørsel da vår innkjørsel er i en sving og uoversiktlig da høyden på tomta er lavere enn Piperveien. 1. Dette er imøtekommet av tiltakshaver. 2. Tas til orientering. 3.4 Fra Eva Christiansen datert : 1. Vil støtte Mange Fjelstad sitt forslag om hvor Piperveien skal gå. 2. Kjøremønsteret blir mer ryddig med hans forslag. 3. Det er en belastning for oss å ha støy fra Kiwi samt en så trafikkert veg inntil tomta vår. 4. Mener trafikkbelastningen kan fordeles. Slik det er nå får vi bilkjøring på begge sider av tomta, og ville vært mer rettferdig å dele på denne belastningen slik han foreslår. 1. Tas til orientering. 2. Tas til orientering 3. Planforslaget med ny innkjørsel for 115/27 vil ikke skape vesentlig endring av støysituasjon for eiendommen 115/27 i forhold til dagens situasjon. 4. Eiendommen 115/27 ligger utenfor gul støysone for Hadelandsvegen. 3.5 Fra Statens vegvesen (SVV) datert : 1. Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 2. Positivt at det legges til rette for gående og syklende. 3. Forutsetter at kryss med fylkesvegen planlegges i henhold til SVV s håndbok Byggeplan for nytt kryss må godkjennes av SVV. 5. Anbefaler at utforming av kryssløsning avklares med SVV før offentlig ettersyn. 6. Frisiktlinjer i kryss må påføres plankartet og det må framgå av reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates objekter høyere enn 50 cm innenfor sikttrekanten. 7. Byggegrense til fylkesveg 16 er 20 meter. 8. Byggegrensa må avmerkes i plankartet og tas inn i bestemmelsene. 9. Forventer at støyforholdene blir vurdert i henhold til anbefalte grenseverdier jf. T- 1442/2012, og at ev. behov for støytiltak innarbeides i planen. 1. Ok. 2. Ok. 3. Ivaretas. 4. Ivaretas. 5. Ivaretas. 6. Ivaretatt. 7. Tas til etterretning. 8. Ivaretatt 9. Ivaretatt. 3.6 Fra Fylkesmannen i Oppland datert : 1. Forutsetter at planen legger opp til: Høy arealutnyttelse og korte avstander til daglige gjøremål Klimavennlige energiløsninger Barn og unges interesser ivaretas Universell utforming Medvirkning Side 6 av 9

7 2. Forventer at det gjennom plankart og bestemmelser stilles krav til utforming av bygningsmiljø og uteområder som bidrar til en helhetlig sentrumsutvikling og ivaretar hensyn til lokal byggeskikk og stedets struktur. 3. Forventer at støyretningslinjen følges (T-1442/2012) og at ev. behov for støytiltak innarbeides i planen. 4. Tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør vurderes. 5. Bruk av tre som bygningsmateriale bør vurderes som et positivt klimatiltak. 1. Planen legger opp til høy arealutnyttelse. Planbeskrivelsen kap svarer på dette. Barn og unges interesser er ikke direkte berørt da planforslaget innebærer økt utnytting av eksisterende næringsbebyggelse. Trafikksikkerhetsmessig innebærer planforslaget en forbedring i forhold til dagens situasjon både grunnet nytt kryss, bedre avgrensning mellom kjøreveg og parkering samt fortausløsning. Barnetråkkregistreringer er også vurdert inn i planforslaget. Se bl.a. kap Universell utforming, se kap Det er varslet planoppstart i lokalavisa. I tillegg har dokumentene ligget tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Barnetråkkregistreringer er omtalt i planbeskrivelsen. 2. Tas til etterretning. 3. Ivaretatt 4. Se kap Tas til etterretning. 3.7 Fra Oppland fylkeskommune datert : 1. Planforslaget er i tråd med regionalplan for Hadeland. 2. Positivt av «Pilotveilederen for utvikling av Harestua» legges til grunn da en helhetlig materialbruk med bakgrunn i pilotveilederen vil gi en stedsidentitet for Harestua. 3. Høy kvalitet og universell utforming på uteoppholdsarealene er vesentlig for utvikling av attraktive steder. 4. Kommunen må vurdere i hvilken grad planmaterialet må suppleres med illustrasjoner for å belyse hvordan utbyggingen vil opptre i landskapet/omgivelsene. 5. Viktig å bygge universelt i sentrumsnære områder. 6. Forventer at det gjøres grundige vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle. 7. Utfyllende regler for å sikre at utforming av utearealer, gangveger m.m. skal utformes universelt bør tas inn i plankart og bestemmelser. 8. Viktig å avsette tilstrekkelig og godt egnet felles uteområder. 9. Uttalelse fra barn og unges representant i kommunen bør vektlegges. 10. Planens virkning og konsekvens for folkehelsa skal beskrives i planmaterialet. 11. Anbefaler at sosi-fil sendes kartverket før høring slik at evt. feil og mangler kan rettes før plankartet vedtas. 12. Forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget og hvordan man har lagt til rette for medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. 13. Anbefaler at SEFRAK-registrerte bygninger markeres med juridisk RpBestemmelsesGrense og nummereres med SEFRAK-id. 14. Har ikke kjennskap til at planforslaget vil komme i konflikt med kulturminner. Minner imidlertid om meldeplikten etter kml 8, og ber om at følgende tekst innarbeides som retningslinje i planen: «Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på fem meter jf lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.» 1. Tas til orientering. Side 7 av 9

8 2. Viktig at bruk av tre dominerer på fasadene. 3. Illustrasjonsplan må sikre høg kvalitet og trafikksikre løsninger. 4. Tilbygget må vises i 3D. Viktig at dette bygget «inviterer inn» og ikke er avvisende 5. Universell utforming ivaretas. 6. Se over. 7. Tas til orientering 8. Se punkt 3 over. 9. Medvirkning er ivaretatt og vil bli fulgt opp videre gjennom offentlig ettersyn. 10. Folkehelse er ivaretatt gjennom ny kryssløsning og økt tilgjengelighet og økt sikkerhet for gående og syklende. 11. Ivaretatt 12. Se over 13. SEFRAK-bygg ligger utenfor planområdet. 14. Ivaretatt. 3.8 Fra Norges Vassdrags- og energidirektorat datert : 1. Dersom planområdet berører vassdrag må tilstrekkelig sikkerhet knytta til flom være dokumentert og ivaretatt jf TEK Dersom vassdragskryssinger må disse dimensjoneres til å kunne ta unna for 200-års flom. 3. Inngrep i vassdrag generelt omfattes av Vannressursloven og slike tiltak må dokumenteres tilstrekkelig i plan. 4. Dersom snøskredfare, må fare utredes og sikkerhet dokumenteres. 1. ROS-analysen utelukker flomfare. 2. Ikke relevant. 3. Ikke relevant. 4. ROS-analysen utelukker skredfare. 4. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Kiwi Harestua senter ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende rettinger i plandokumentene: Planbeskrivelsen: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Planbestemmelsene: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Plankartet: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Vannbåren varme: Planforslaget oppfyller ikke kommuneplanens bestemmelser om tilrettelegging for vannbåren varme. Dette er delvis akseptabelt grunnet intern produksjon av overskuddsvarme med dagens og planlagt drift. Planbestemmelsene forutsettes endret slik at kommuneplanens bestemmelser oppfylles for nybygget samt at planen sikrer høg andel fornybare energiløsninger for byggeriet i framtiden. I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til oppheving av del av reguleringsplan for Furumo I, II, III og Furumohaugen som omfattes av ny plan ut til offentlig ettersyn. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse Merknader fra oppstartsvarslingen ROS-analyse Støyvurdering Trafikkanalyse Illustrasjoner Side 8 av 9

9 Øvrige dokument: 13/10107 Kiwi Harestua anmodning om oppstartmøte Avsender:AD Arkitekter AS reguleringsendring. 13/ /129, 109, 130 Nye planer - Kiwi Harestua. Avsender:AD Arkitekter AS 13/ /129, 109, Oversendelse av signert Avsender:AD Arkitekter AS møtereferat - Oppstart detaljregulering for Kiwi Harestua senter. 13/14126 Svar - 115/27 - Søknad om ny innkjørsel. Avsender:Eva Christiansen 13/17455 Planavgrensing Kiwi Harestua. Avsender:Terje Tollefsen 13/ /129, 109 og Forhåndskonferanse - Avsender:AD Arkitekter AS Signert. 14/1709 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - Ros, støy, Avsender:AD Arkitekter AS trafikk og veikryssanalyse og tegninger. 14/685 Plandokumenter - tilbakemelding. Avsender:AD Arkitekter AS 13/14234 Reguleringsplan Kiwi-bygget - varsel om oppstartkopi av brev til AD Arkitekter AS. Avsender:Fylkesmannen i Oppland 13/ /27 - Søknad om ny innkjørsel. Avsender:Eva Christiansen 13/13019 Innspill - Magne Fjeldstad. Avsender:Magne Fjeldstad 14/1708 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - plankart, Avsender:AD Arkitekter AS illustrasjonplan, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser. 13/12566 Varsel om oppstart av detaljplanregulering og Avsender:AD Arkitekter AS utbyggingsavtale for Kiwi-bygget ( 115/129 og 115/14 m fl ). 13/12332 Oppstart detaljplanregulering Kiwi-bygget - Avsender:AD Arkitekter A/S Harestua senter. 14/1710 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - Referat, Avsender:AD Arkitekter AS annonse, naboliste, uttalelser, merkander. 14/1711 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - Avsender:AD Arkitekter AS Prosjekttegninger. 14/676 Kiwi Harestua - Foreløpig planmateriale. Avsender:Avisa Hadeland 14/68 Regplankart for kvalitetssikring. Avsender:Arkitekt/Designer - AD Arkitekter A/S 13/13738 Merknader til oppstart for Kiwi bygget. Avsender:Avisa Hadeland 13/14306 Uttalelse - Oppland fylkeskommune. Avsender:Avisa Hadeland 13/12531 Varsel om detaljplanregulering for 115/29, 14. Avsender:Per Oskar Myrvoll 13/13459 Innspill - Eva Christiansen. Avsender:Eva Christiansen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Parter på arkivsak 13/1245 Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9 av 9

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Arkivsaksnr.: 13/1447-10 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Gunn Elin Rudi OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SAGLUNDEN (TIDLIGERE SKRENTEN) STADFESTING/VEDTAK

DETALJREGULERING FOR SAGLUNDEN (TIDLIGERE SKRENTEN) STADFESTING/VEDTAK Arkivsaksnr.: 13/1276-59 Arkivnr.: PLAN 13-1276 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR SAGLUNDEN (TIDLIGERE SKRENTEN) STADFESTING/VEDTAK Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:00-15:45 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Arkivsaksnr.: 16/2454 Lnr.: 15861/17 Ark.: PLAN Detaljregulering for Hadelandsparken Vest - merknads- og vedtaksbehandling

Arkivsaksnr.: 16/2454 Lnr.: 15861/17 Ark.: PLAN Detaljregulering for Hadelandsparken Vest - merknads- og vedtaksbehandling Arkivsaksnr.: 16/2454 Lnr.: 15861/17 Ark.: PLAN 0533-2017-0002 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen Detaljregulering for Hadelandsparken Vest - merknads- og vedtaksbehandling Lovhjemmel:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Arkivsaksnr.: 13/1253-47 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG

OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY VEG Arkivsaksnr.: 13/96-6 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN. DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE (98/1) OG HØRING AV OFFENTLIG ADRESSE FOR NY

Detaljer

MERKNADS- OG VEDTAKSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE

MERKNADS- OG VEDTAKSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 14/97-29 Arkivnr.: PLAN 14/97 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADS- OG VEDTAKSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Alta voksenopplæringssenter Arkivsak 15/4471 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert Sluttbehandling,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING

PLAN REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING PLAN 331 - REGULERINGSENDRING DELER AV HANØYTANGEN, GBNR. 20/341 M. FL. - SLUTTBEHANDLING Sakstittel: Plan 331 - Reguleringsendring deler av Hanøytangen - Gbnr 20/341 Forslagsstiller: Bergen Group Hanøytangen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 14/1102 Lnr.: 3480/16 Ark.: PLAN 14/1102 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV GRUA KIRKEGÅRD MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Lovhjemmel:

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Sluttbehandling - egengodkjenning av Detaljreguleringsplan for Opsahlåsveien 1, Europris Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Eva Karina Johansen Riiser GBNR - 57/422 15/238 Saksnr Utvalg

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag.

Hestehold og hesterelaterte aktiviteter er i henhold til LNF-formålet der det tilpasset eiendommens ressursgrunnlag. Arkivsaksnr.: 09/2222-14 Arkivnr.: GNR 108/16 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 108/16 - BRUK AV EIENDOMMEN HØGTUN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneplanens arealdel 2005-2016

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Saksframlegg Arkivsak: 14/1603-23 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID 2014006-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK K-kode: PLAN 2014006

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING REGULERINGSBESTEMMELSER (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET Dato dd.mm.2014 Sist revidert dd.mm. 2014 Plan nr. nn Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 Arkivsak 15/5815 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 21.01.2016 Sluttbehandling,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert:

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert: STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 25.04.2017 Planbestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID 0533-2016-0005 Vedtatt av kommunestyret: 8. september 2016, K-sak 101/16 1. Reguleringsformål Regulert område er vist på plankart

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer