OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: L12 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III, Furumohaugen m.m. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10, Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Kiwi Harestua senter ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende rettinger i plandokumentene: Planbeskrivelsen: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Planbestemmelsene: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Plankartet: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Vannbåren varme: Planforslaget oppfyller ikke kommuneplanens bestemmelser om tilrettelegging for vannbåren varme. Dette er delvis akseptabelt grunnet intern produksjon av overskuddsvarme med dagens og planlagt drift. Planbestemmelsene forutsettes endret slik at kommuneplanens bestemmelser oppfylles for nybygget samt at planen sikrer høg andel fornybare energiløsninger for byggeriet i framtiden. I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til oppheving av del av reguleringsplan for Furumo I, II, III og Furumohaugen som omfattes av ny plan ut til offentlig ettersyn. Side 1 av 9

2 Sammendrag: AD Arkitekter AS har sendt inn forslag til detaljreguleringsplan for Kiwi Harestua senter. Harestua Eiendom AS planlegger påbygg/utvidelse av Harestua senter, spesielt større butikkareal for Kiwi og nytt vegkryss mot Hadelandsvegen. Det kom inn 8 innspill ved oppstartvarsel. De viktigste innspillene gjaldt planens avgrensning, kryssløsning/kjøremønster, barn og unge og universell utforming. Kommunen skal nå vurdere planmaterialet i forhold til offentlig ettersyn Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Hjemmelshaver Harestua Eiendom AS (Norgesgruppen AS) ønsker å utvide KIWI-butikken på Harestua. Samtidig ønsker de å utbedre trafikk- og parkeringsforholdene ved senteret som er trafikkfarlige og lite oversiktlige. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble holdt Oppstartvarsel ble annonsert i avisa Hadeland Planstatus Planforslaget ligger innenfor reguleringsplan for Furumo I, II, III, Furumohaugen m.m. med arealformål erverv og veg. Denne reguleringsplanen ble stadfestet av Fylkesmannen i 1982 og gjelder foran kommuneplanens arealdel Planforslaget er i tråd med arealformål i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er ikke i tråd med ny kommuneplans bestemmelse 1.2 om krav til tilrettelegging for vannbåren varme, om at overvann skal håndteres på egen grunn og 6.5 om krav til 3Dmodell. Gjeldende reguleringsplan må oppheves for området som omfattes av nytt planforslag. 2. VURDERING/DRØFTING Planforslaget omfatter planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), planbestemmelser og plankart. Som del av planbeskrivelsen foreligger støyrapport, trafikkanalyse og illustrasjonsplan. Nedenfor gjennomgås plandokumentene. 2.1 Planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse Kap : Kommuneplan Rett opp henvisningene og legg til kommuneplanbestemmelsene 1.2 og slik: «1.1 Utbyggingsavtaler 1.2 Krav til vannbåren varme Rekkefølgekrav for teknisk og sosial infrastruktur 1.4 Universell utforming/krav til tilgjengelighet 1.6 Skilt- og reklameinnretninger 1.7 Lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg 1.8 Byggegrenser langs riks- og fylkesvegnettet Overvann» Kap. 3.1: Plankartet, illustrasjon, arealtabell Det framgår av planbeskrivelsen at bygningsmassen skal benyttes til forretningsformål. I planbestemmelsene 3.1 står det imidlertid kombinert formål forretning/kontor. Trafikkanalysen i kap tar høyde for at bebyggelsen fortsatt skal benyttes til kontor i 2. etasje. Dersom bygget også skal benyttes til kontor, må arealformål være kombinert forretning/kontor fordi ensidig arealformål forretning ikke dekker kontorformål. Håndverksvirksomhet og tjenesteyting (salg av tjenester) kan også tillates under forretning. Side 2 av 9

3 Det framgår av formålet med planen at forretningsformålet gjelder dagligvarer og ikke plasskrevende varehandel. Det bør framgå av bestemmelsene hvordan kombinasjonen av formål er tenkt. Det kan være angivelse av maks bruksareal for de ulike formålene, hvilke områder/etasjer som kan benyttes til ulike formål eller et tidsavgrenset skille mellom ulike formål i kombinasjonen. Kap og 3.2.3: Trafikkanalyse/beskrivelse av nytt vegkryss Hadelandsvegen/Furuveien Rambøll har laget en enkel trafikkanalyse der de bl.a. har vurdert trafikksikkerhet spesielt knyttet til myke trafikanter. Analysen konkluderer med at den nordligste busslommen flyttes mot sør og at fotgjengerfeltet over fv.16 på nordsiden av krysset Hadelandsvegen/Furuveien, flyttes eller fjernes. Grunnet stipulert antall kryssende personer på under stk., anbefales det at fotgjengerfeltet fjernes og at det i stedet etableres et sikkert krysningspunkt som er godt opplyst. Lunner kommune forutsetter at den del av veganlegget som gjelder fylkevegen (veg, bussholdeplass, lyssatt fortau, lyssatt krysningspunkt for gående/syklende) planlegges og bygges i tråd med krav fra Statens vegvesen og at den del av veganlegget som gjelder kommunal veg og - fortau planlegges og bygges i tråd med krav fra Lunner kommune. Kap : Utvidelse av Kiwi-bygget og estetisk oppgradering Beskrivelsen tar inn i seg lite fra pilotveileder for utvikling av Harestua sentrum, i strid med hva som refereres fra veilederen i planbeskrivelsen kap Kommunestyret behandlet pilotveilederen , og i vedtaket heter det at pilotveilederen skal være en inspirasjonskilde for det videre arbeidet med detaljregulering av og bygging i Harestua sentrum. Som et minimum bør det framgå at fasader skal domineres av tre og at farger på all ytterkledning skal være matte jordfarger. Dette av hensyn til landskap/kultur og eksisterende materialbruk på Harestua. Dette er også i tråd med kommuneplanens bestemmelse for forretningsbygg ( ). 3D-modell: Det er satt krav i kommuneplanbestemmelsene 6.5 om 3D-modell ved reguleringsplaner for større byggeprosjekt eller større enkeltbygg. Kravet er stilt for at høringsparter og beslutningstakere lettere skal kunne ta stilling til konsekvensene av planforslaget. For Harestua senter er det viktig at nybygget åpner seg mot omgivelsene med glass og innsyn/fasader som inviterer inn. Kap : Teknisk infrastruktur Her framgår at tekniske planer for samferdselstiltakene skal utarbeides og godkjennes av henholdsvis Statens vegvesen og Lunner kommune. Her er omtalt at håndtering av spillvann og overvann/takvann vil bli tatt opp i forbindelse med utbyggingsavtale for nytt vegkryss. Kap : Samfunnsberedskap (ROS-analyse) Analysen må rettes opp i forhold til at eiendommen 115/14 ikke lenger inkluderes i planen. Planforslaget medfører tette flater med bygg og asfalt. Overvannshåndtering er beskrevet. Valgt løsning for overvannshåndtering er nabohager og nærhet til Harestuvannet. Dette er ikke i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at overvann skal håndteres på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på annen måte. Kap : Forurensning og energiforbruk Her beskriver og begrunner tiltakshaver valgt energiløsning, og ber på bakgrunn av dette om å få slippe å tilrettelegge for vannbåren varme. Tiltakshaver skriver bl.a. følgende om energiforbruket i byggeriet: 60 % av varmebehovet for alt byggeriet dekkes i følge tiltakshavers beregninger av kondensatorvarme fra Kiwi-butikken. Dette utgjør ca. 80 kilowatt. Det betyr at det er anslått et totalbehov for alt byggeri på ca. 135 kw. Dette betyr igjen at fellesareal og andre butikker og kontorer foreslås oppvarmet med elektriske panelovner i størrelsesorden ca. 55 kw. Dersom dagligvarehandelen opphører i bygget, opphører også produksjon av kondensatorvarme /overskuddsvarme. Det er positivt og riktig å bruke overskuddsvarme til oppvarming av byggeriet. Det er imidlertid lite framtidsrettet ikke å tilrettelegge for vannbåren varme i nybygget. Side 3 av 9

4 Med tilrettelegging for vannbåren varme i den nye delen vil det bli fleksibelt hva slags fornybar oppvarmingsløsning som velges nå og i framtiden (varmepumpe, fjernvarme/nærvarme m.m.) samtidig som det trygger senterets framtid dersom dagligvarehandel opphører og kun kontorformålet består. Det bør stilles krav om tilrettelegging for vannbåren varme i nybygget. Det bør stilles krav om at minst 60 % av energiforsyningen skal dekkes av overskuddsvarme/ kondensatorvarme og/eller annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. I bestemmelsene til områdereguleringsplanen for Harestua sentrum er det stilt krav om at minimum 60 % av energiforsyningen skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler (bygg på 500 m 2 og over). 2.2 Planbestemmelsene Bebyggelse og anlegg (PBL) 12-5: Dersom det kun skal drives forretning i bygget, er forretning riktig arealformål. Dersom bygget også skal benyttes til kontor, må dette også framgå som formål. Kombinert bebyggelse og anlegg, forretning/kontor (1810) blir i så tilfelle riktig arealformål. 2 FELLESBESTEMMELSER Da plandokumentene ikke oppfyller kommuneplanens bestemmelse om overvannshåndtering, foreslår administrasjonen følgende: Ny 2.4: «Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 skal det følge en beregning som viser stipulerte overvannsmengder og hvordan dette skal ivaretas på egen grunn.» Da plandokumentene ikke omtaler brannvannskapasitet utover at denne ikke er kjent, forslår administrasjonen at dette løses slik: Ny 2.5: «Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 skal det følge en beregning som viser behov for brannvannsdekning og hvordan dette behovet skal dekkes/løses.» 3.1 FORRETNINGER (FORRETNING/KONTOR) Situasjonsplanen må suppleres med/vise: «Kjøreveg til varemottak og boliger fysisk adskilt fra parkeringsarealene.» «Plan for ivaretakelse av sikkerhet for myke trafikanter under anleggsperioden.» «3D-modell av nybygget.» Utforming av bygninger og anlegg estetiske forhold Tilføy: «Fasademateriale skal domineres av trematerialer. Fasader skal ha lyse matte farger. Tak skal være tekket med matt materiale.» Sykkelparkering Her vises det til planbeskrivelsen kap hvor det framgår at det er avsatt 36 sykkeloppstillingsplasser. Dette er godt over minstekravet og svært positivt grunnet nærhet til boliger, skole, idrett, jernbanestasjon og nytt Harestua sentrum. Erstatt tekst med: «Det avsettes 36 sykkeloppstillingsplasser.» Avkjøringer Her må adskilt internveg lengst øst i planområdet sikres. Ny overskrift:» Avkjøringer og internveg» Nytt avsnitt: «Internveg til boliger og varelevering skal være fysisk avstengt fra parkeringsarealene». Ny 3.3 Oppvarming For å oppfylle kommuneplanens bestemmelse om tilrettelegging for vannbåren varme og for å sikre høg andel miljøvennlig oppvarming i framtiden, foreslås følgende bestemmelse: «Det skal tilrettelegges for vannbåren varme i nybygget» Side 4 av 9

5 «Minst 60 % av energiforsyningen skal dekkes av overskuddsvarme/kondensatorvarme og/eller annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler.» 4.4 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL o_avg/f_avg. Kun offentlig vegareal (kommunalt og fylkeskommunalt). Fjern ordet «f_avg» som er betegnelse på felles privat areal. 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 6.1: 6.3: Tilføy «lyssatt kryssingspunkt for myke trafikanter» etter «kollektivholdeplass» både i 1. og 2. setning. Erstatt «fortau«med «lyssatt fortau.» Tilføy «lyssatt kryssingspunkt for myke trafikanter» etter «kollektivholdeplass». Erstatt «fortau» med «lyssatt fortau.» 6.5: Bytt ut ordet «utomhusplan» med «illustrasjonsplan». Ny 6.6: «Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal fotgjengerfelt være fjernet.» 2.3 Plankartet F_AVG endres til o_avg. 2.4 Illustrasjonsplan Må forbedres slik at den viser intern kjøreveg for varetransport og til boliger fysisk adskilt fra parkeringsplassen. Parkeringsplasser øst for kjøreveg til varelevering og boliger skal fjernes. 3. MERKNADER Merknader fra oppstartsfasen er referert og kommentert av tiltakshaver i planbeskrivelsen. Merknadene ligger også vedlagt saken. Her følger administrasjonens oppsummering av merknadene og administrasjonens kommentarer til disse: 3.1 Fra Solveig Myrvoll datert : Opplyser at vegen nord for senteret er privat, og lurer på hvorfor denne er tatt med i planen. Plangrensa er som følge av dette innspillet trukket sørover slik at den går i eiendomsgrensa til Harestua Eiendom AS. 3.2 Fra Magne Fjeldstad datert : 1. Foreslår at Piperveien rettes ut i den skarpe svingen og fortsetter rett over eiendom 115/14 og deretter ut på fylkesvegen. 2. Sette opp bom i Piperveien mellom 115/14 og 173/ Beholde dagens innkjøring til Harestua senter. 4. Senteret får hele plassen disponibel til parkering noe som gir flere parkeringsplasser og mer orden. 5. Kjøremønsteret blir mer ryddig. 1. Denne løsningen er diskutert med tiltakshaver tidlig i prosessen. Berører boligeiendommer og krever ny avkjørsel fra fv.16. Planforslaget vurderes som en bedre løsning. 2. Viser til punkt 1 over. 3. Viser til punkt 1 over. To avkjøringer fra fv.16 så tett på hverandre, ville være vanskelig å få til trafikksikkerhetsmessig. 4. Viser til punkt 1 over. Side 5 av 9

6 5. Viser til punkt 1 over. 3.3 Fra Eva Christiansen datert : 1. Søker om ny innkjørsel fra parkeringsplassen til Kiwi. 2. Ser det som mye tryggere å bytte innkjørsel da vår innkjørsel er i en sving og uoversiktlig da høyden på tomta er lavere enn Piperveien. 1. Dette er imøtekommet av tiltakshaver. 2. Tas til orientering. 3.4 Fra Eva Christiansen datert : 1. Vil støtte Mange Fjelstad sitt forslag om hvor Piperveien skal gå. 2. Kjøremønsteret blir mer ryddig med hans forslag. 3. Det er en belastning for oss å ha støy fra Kiwi samt en så trafikkert veg inntil tomta vår. 4. Mener trafikkbelastningen kan fordeles. Slik det er nå får vi bilkjøring på begge sider av tomta, og ville vært mer rettferdig å dele på denne belastningen slik han foreslår. 1. Tas til orientering. 2. Tas til orientering 3. Planforslaget med ny innkjørsel for 115/27 vil ikke skape vesentlig endring av støysituasjon for eiendommen 115/27 i forhold til dagens situasjon. 4. Eiendommen 115/27 ligger utenfor gul støysone for Hadelandsvegen. 3.5 Fra Statens vegvesen (SVV) datert : 1. Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 2. Positivt at det legges til rette for gående og syklende. 3. Forutsetter at kryss med fylkesvegen planlegges i henhold til SVV s håndbok Byggeplan for nytt kryss må godkjennes av SVV. 5. Anbefaler at utforming av kryssløsning avklares med SVV før offentlig ettersyn. 6. Frisiktlinjer i kryss må påføres plankartet og det må framgå av reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates objekter høyere enn 50 cm innenfor sikttrekanten. 7. Byggegrense til fylkesveg 16 er 20 meter. 8. Byggegrensa må avmerkes i plankartet og tas inn i bestemmelsene. 9. Forventer at støyforholdene blir vurdert i henhold til anbefalte grenseverdier jf. T- 1442/2012, og at ev. behov for støytiltak innarbeides i planen. 1. Ok. 2. Ok. 3. Ivaretas. 4. Ivaretas. 5. Ivaretas. 6. Ivaretatt. 7. Tas til etterretning. 8. Ivaretatt 9. Ivaretatt. 3.6 Fra Fylkesmannen i Oppland datert : 1. Forutsetter at planen legger opp til: Høy arealutnyttelse og korte avstander til daglige gjøremål Klimavennlige energiløsninger Barn og unges interesser ivaretas Universell utforming Medvirkning Side 6 av 9

7 2. Forventer at det gjennom plankart og bestemmelser stilles krav til utforming av bygningsmiljø og uteområder som bidrar til en helhetlig sentrumsutvikling og ivaretar hensyn til lokal byggeskikk og stedets struktur. 3. Forventer at støyretningslinjen følges (T-1442/2012) og at ev. behov for støytiltak innarbeides i planen. 4. Tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør vurderes. 5. Bruk av tre som bygningsmateriale bør vurderes som et positivt klimatiltak. 1. Planen legger opp til høy arealutnyttelse. Planbeskrivelsen kap svarer på dette. Barn og unges interesser er ikke direkte berørt da planforslaget innebærer økt utnytting av eksisterende næringsbebyggelse. Trafikksikkerhetsmessig innebærer planforslaget en forbedring i forhold til dagens situasjon både grunnet nytt kryss, bedre avgrensning mellom kjøreveg og parkering samt fortausløsning. Barnetråkkregistreringer er også vurdert inn i planforslaget. Se bl.a. kap Universell utforming, se kap Det er varslet planoppstart i lokalavisa. I tillegg har dokumentene ligget tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Barnetråkkregistreringer er omtalt i planbeskrivelsen. 2. Tas til etterretning. 3. Ivaretatt 4. Se kap Tas til etterretning. 3.7 Fra Oppland fylkeskommune datert : 1. Planforslaget er i tråd med regionalplan for Hadeland. 2. Positivt av «Pilotveilederen for utvikling av Harestua» legges til grunn da en helhetlig materialbruk med bakgrunn i pilotveilederen vil gi en stedsidentitet for Harestua. 3. Høy kvalitet og universell utforming på uteoppholdsarealene er vesentlig for utvikling av attraktive steder. 4. Kommunen må vurdere i hvilken grad planmaterialet må suppleres med illustrasjoner for å belyse hvordan utbyggingen vil opptre i landskapet/omgivelsene. 5. Viktig å bygge universelt i sentrumsnære områder. 6. Forventer at det gjøres grundige vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle. 7. Utfyllende regler for å sikre at utforming av utearealer, gangveger m.m. skal utformes universelt bør tas inn i plankart og bestemmelser. 8. Viktig å avsette tilstrekkelig og godt egnet felles uteområder. 9. Uttalelse fra barn og unges representant i kommunen bør vektlegges. 10. Planens virkning og konsekvens for folkehelsa skal beskrives i planmaterialet. 11. Anbefaler at sosi-fil sendes kartverket før høring slik at evt. feil og mangler kan rettes før plankartet vedtas. 12. Forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget og hvordan man har lagt til rette for medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. 13. Anbefaler at SEFRAK-registrerte bygninger markeres med juridisk RpBestemmelsesGrense og nummereres med SEFRAK-id. 14. Har ikke kjennskap til at planforslaget vil komme i konflikt med kulturminner. Minner imidlertid om meldeplikten etter kml 8, og ber om at følgende tekst innarbeides som retningslinje i planen: «Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på fem meter jf lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.» 1. Tas til orientering. Side 7 av 9

8 2. Viktig at bruk av tre dominerer på fasadene. 3. Illustrasjonsplan må sikre høg kvalitet og trafikksikre løsninger. 4. Tilbygget må vises i 3D. Viktig at dette bygget «inviterer inn» og ikke er avvisende 5. Universell utforming ivaretas. 6. Se over. 7. Tas til orientering 8. Se punkt 3 over. 9. Medvirkning er ivaretatt og vil bli fulgt opp videre gjennom offentlig ettersyn. 10. Folkehelse er ivaretatt gjennom ny kryssløsning og økt tilgjengelighet og økt sikkerhet for gående og syklende. 11. Ivaretatt 12. Se over 13. SEFRAK-bygg ligger utenfor planområdet. 14. Ivaretatt. 3.8 Fra Norges Vassdrags- og energidirektorat datert : 1. Dersom planområdet berører vassdrag må tilstrekkelig sikkerhet knytta til flom være dokumentert og ivaretatt jf TEK Dersom vassdragskryssinger må disse dimensjoneres til å kunne ta unna for 200-års flom. 3. Inngrep i vassdrag generelt omfattes av Vannressursloven og slike tiltak må dokumenteres tilstrekkelig i plan. 4. Dersom snøskredfare, må fare utredes og sikkerhet dokumenteres. 1. ROS-analysen utelukker flomfare. 2. Ikke relevant. 3. Ikke relevant. 4. ROS-analysen utelukker skredfare. 4. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Kiwi Harestua senter ut til offentlig ettersyn forutsatt følgende rettinger i plandokumentene: Planbeskrivelsen: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Planbestemmelsene: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Plankartet: Rettes opp i henhold til saksframlegget kap Vannbåren varme: Planforslaget oppfyller ikke kommuneplanens bestemmelser om tilrettelegging for vannbåren varme. Dette er delvis akseptabelt grunnet intern produksjon av overskuddsvarme med dagens og planlagt drift. Planbestemmelsene forutsettes endret slik at kommuneplanens bestemmelser oppfylles for nybygget samt at planen sikrer høg andel fornybare energiløsninger for byggeriet i framtiden. I medhold av plan- og bygningsloven legges forslag til oppheving av del av reguleringsplan for Furumo I, II, III og Furumohaugen som omfattes av ny plan ut til offentlig ettersyn. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse Merknader fra oppstartsvarslingen ROS-analyse Støyvurdering Trafikkanalyse Illustrasjoner Side 8 av 9

9 Øvrige dokument: 13/10107 Kiwi Harestua anmodning om oppstartmøte Avsender:AD Arkitekter AS reguleringsendring. 13/ /129, 109, 130 Nye planer - Kiwi Harestua. Avsender:AD Arkitekter AS 13/ /129, 109, Oversendelse av signert Avsender:AD Arkitekter AS møtereferat - Oppstart detaljregulering for Kiwi Harestua senter. 13/14126 Svar - 115/27 - Søknad om ny innkjørsel. Avsender:Eva Christiansen 13/17455 Planavgrensing Kiwi Harestua. Avsender:Terje Tollefsen 13/ /129, 109 og Forhåndskonferanse - Avsender:AD Arkitekter AS Signert. 14/1709 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - Ros, støy, Avsender:AD Arkitekter AS trafikk og veikryssanalyse og tegninger. 14/685 Plandokumenter - tilbakemelding. Avsender:AD Arkitekter AS 13/14234 Reguleringsplan Kiwi-bygget - varsel om oppstartkopi av brev til AD Arkitekter AS. Avsender:Fylkesmannen i Oppland 13/ /27 - Søknad om ny innkjørsel. Avsender:Eva Christiansen 13/13019 Innspill - Magne Fjeldstad. Avsender:Magne Fjeldstad 14/1708 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - plankart, Avsender:AD Arkitekter AS illustrasjonplan, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser. 13/12566 Varsel om oppstart av detaljplanregulering og Avsender:AD Arkitekter AS utbyggingsavtale for Kiwi-bygget ( 115/129 og 115/14 m fl ). 13/12332 Oppstart detaljplanregulering Kiwi-bygget - Avsender:AD Arkitekter A/S Harestua senter. 14/1710 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - Referat, Avsender:AD Arkitekter AS annonse, naboliste, uttalelser, merkander. 14/1711 Detaljreguleringsplan Kiwi Harestua - Avsender:AD Arkitekter AS Prosjekttegninger. 14/676 Kiwi Harestua - Foreløpig planmateriale. Avsender:Avisa Hadeland 14/68 Regplankart for kvalitetssikring. Avsender:Arkitekt/Designer - AD Arkitekter A/S 13/13738 Merknader til oppstart for Kiwi bygget. Avsender:Avisa Hadeland 13/14306 Uttalelse - Oppland fylkeskommune. Avsender:Avisa Hadeland 13/12531 Varsel om detaljplanregulering for 115/29, 14. Avsender:Per Oskar Myrvoll 13/13459 Innspill - Eva Christiansen. Avsender:Eva Christiansen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Parter på arkivsak 13/1245 Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9 av 9

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer