Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015"

Transkript

1 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst Kultur og velferdstjenesten

2 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger som er omtalt i disse retningslinjer. Eventuelle unntak fra de generelle vilkårene framgår i beskrivelsen av den enkelte tilskuddsordning. Følgende krav stilles for at en organisasjon/lag/forening skal være berettiget å søke tilskudd: 1. Søknaden skal være innlevert innen kunngjort tidsfrist og på gjeldende søknadsskjema. 2. Organisasjon/lag/forening skal ha minst 10 betalende medlemmer. 3. Lag og foreninger som mottar tilskudd fra Kongsberg kommune forplikter seg til å være registrert i foreningsregisteret 4. Søker må ha oppfylt sine forpliktelser ovenfor kultur og velferdstjenesten i henhold til tidligere tildelte tilskudd og vilkår for disse. 5. Har søker gjeld til Kongsberg kommune vil hele eller deler av bevilget tilskudd kunne bli holdt tilbake for å dekke denne gjelden. 6. Organisasjoner som hører til andre kommunale enheters ansvarsområde, eller får tilskudd fra andre kommunale enheter, er i utgangspunktet ikke berettiget tilskudd fra kultur og velferdstjenesten. 7. Organisasjoner som har til formål å ivareta medlemmenes arbeidsrettsligeeller økonomiske interesser er ikke berettiget tilskudd til denne aktiviteten. 8. Det forutsettes at tiltak/arrangementer hvor ungdom under 18 år er hovedmålgruppe er totalt rusfrie. 9. Organisasjoner som ikke er åpne for alle er ikke tilskuddsberettiget. Med åpen for alle menes at en hver innbygger uavhengig av tros- og livssyn, etnisitet o.l. kan bli medlem og delta i organisasjonen. 10. Fylkes- og landsomfattende organisasjoner uten lokallag/lokalavdelinger i Kongsberg er ikke tilskuddsberettiget. Unntak for spesielle arrangementer som kretsmesterskap, Norgesmesterskap, fylkesleir, landsleir o.l. 11. Tilskudd fra Kongsberg kommune kultur og velferdstjenesten SKAL synliggjøres ved omtale i årsmeldinger og lignende. Ved arrangementer skal det på plakater, program og lignende fremgå at Arrangementet er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten. Eller (foreningsnavn) er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten. 12. Tilskudd til kulturformål utbetales ikke via utbetalingskort, kun ved overføring til bankkonto, eventuelt ved betaling av faktura(er) fra 3. part etter nærmere avtale. 2.

3 13. Lag og foreninger som med hensikt har oppgitt feilaktig informasjon i søknad om tilskudd til kulturformål mister retten til slikt tilskudd i minst ett år. Utvalg for kultur og oppvekst vil få seg forelagt informasjon om slike avvik, og fastsetter gjennom vedtak hvor lang tid berørt lag/forening mister muligheten til å motta tilskudd til kulturformål. 14. Tilskudd som forutsetter at mottaker fremlegger spesiell dokumentasjon før utbetaling gjelder for det aktuelle kalenderår og blir trukket tilbake dersom dokumentasjon ikke er fremlagt innen årsskiftet. 15. Innvilget tilskudd som av hensyn til manglende sluttrapportering e.l. ikke er utbetalt søker i løpet av tildelingsåret skal ved regnskapsavslutning avsettes på bundet driftsfond. 1. DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 1.1 Saksgang Søknadsfrist Søknaden må fremsettes på fastsatt skjema. Kultur og velferdstjenesten bearbeider søknadene og lager innstilling til utvalg for kultur og oppvekst. Utvalg for kultur og oppvekst behandler fordeling av driftstilskudd innen utgangen av juni. Utvalgets vedtak legges ut på kommunens hjemmeside og søkerne sendes sms med lenke til denne siden sammen med orientering om klageadgangen. Utbetaling av driftstilskudd skjer innen utgangen av august. Innvilget driftstilskudd skal trekkes fra på kultur og velferdstjenestens tilgodehavende dersom søker har uoppgjort gjeld knyttet til for eksempel kjøp av tjenester, halleie e.l. 1.2 Hvem kan søke? Lag og foreninger innenfor følgende aktivitetskategorier kan søke driftstilskudd: 1. KULTURHISTORIE / KULTURVERN 2. BARN OG UNGDOM 3. MUSIKK 4. DANS 5. DRAMA 6. FILM OG MEDIA 7. 4-H/SPEIDERE/ FRILUFTSORG. 8. IDRETT a) ordinært driftstilskudd b) klubbeide idrettsanlegg 9. KUNST 10. HUMANITÆRE Ut over de generelle vilkår for tilskuddsordningene gjengitt under retningslinjenes punkt 1, stilles følgende krav for at organisasjonen skal være berettiget å søke driftstilskudd : Alle underavdelinger av organisasjoner/lag/foreninger med hovedsete i Kongsberg skal fremme sine søknader gjennom deres hovedstyre. Dokumentasjon i form av medlemslister, regnskapsbilag o.l. skal fremskaffes på anmodning fra kultur og velferdstjenesten. Nystartede / reorganiserte lag/foreninger underlegges spesiell vurdering ved beregning av driftstilskudd. 1.3 Hvordan beregnes tilskuddet? Driftstilskuddet beregnes etter spesielle fordelingsnøkler utviklet for den enkelte aktivitetskategori : 3.

4 1.3.1 Fordelingsnøkkel 1, generell nøkkel Gjelder for aktivitetskategoriene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10 Grunnstønad pr. godkjent søknad kr 1500,-. Resterende midler fordeles på antall aktivitetspoeng beregnet ut i fra : 1 poeng pr. medlem, 8 poeng ekstra pr. medlem under 20 år 1 poeng pr. aktivitet i egen regi / delregi 1 poeng pr. dokumentert deltager på kurs, fylkes- eller regionsamlinger Fordelingsnøkkel 2, musikk poeng pr. aktiv medlem (uansett alder) 2. 8 poeng pr. aktivt medlem under 18 år 3. 4 poeng pr. medlem i undervisningstilskudd (undervisning fra Kulturskolen evt. annen individuell undervisning) 4. Betalt dirigent/instruktør ansatt på årsbasis med regelmessige ukentlige øvinger gis 100 poeng. Poengene reduseres i forhold til aktiviteten. Eks: Øvinger annenhver uke gir 50 poeng. Et lag får uttelling for maks en dirigent poeng pr. aktivitet (konserter og lignende ikke ukentlige øvelser) 6. 1 poeng pr. forenings eide instrument (instrumentvedlikehold). Må dokumenteres. 7. Tilskudd til kor, korps m.v. som har offentlig lønnede medarbeidere eller medarbeidere som helt eller delvis finansieres av annen offentlig støtteordning vurderes i hvert enkelt tilfelle uavhengig av fordelingsnøkkelen. 8. Kongsberg Kammerorkester gis et tilskudd på kr ,- før fordeling etter fordelingsnøkkelen. 9. Lag som er knyttet til offentlig institusjon, eks. skole får et tak på støtten på kr ,- 10. På bakgrunn av kultur og velferdstjenestens forslag til fordeling av tilskuddsmidler går Kongsberg musikkråd gjennom kultur og velferdstjenestens forslag før de endelige sakspapirene foreligger. 11. På bakgrunn av kultur og velferdstjenestens forslag til fordeling av tilskuddsmidler avgir Kongsberg musikkråd høringsuttalelse til forslaget. Høringsuttalelsen legges frem for utvalg for kultur og oppvekst i forbindelse med behandlingen av sak om fordeling av driftstilskudd. 12. Kongsberg Musikkråd bevilges et driftstilskudd på kr , Fordelingsnøkkel 3, idrett Gjelder for aktivitetskategori 8 a Idrett - ordinært driftstilskudd. Kongsberg Idrettsråd og Bedriftsidrettskretsen gis tilskudd etter særskilt vurdering. Grunnbeløp kr 250,- pr. særidrett laget har svart kontingent for, samt for eventuell (dokumentert) allidrettsgruppe. Medlemsavhengig del (60% av gjenværende beløp etter fordelt grunnbeløp) 5 poeng pr. medlem under 19 år 1 poeng pr. medlem Dersom samme medlem har løst lisens/kontingent (dokumentert) i flere underavdelinger, eksempelvis ski og fotball skal medlemmet telles en gang pr. pr. betalt lisens/kontingent. 4.

5 Aktivitetsavhengig del (40 % av gjenværende beløp etter fordelt grunnbeløp) 1 poeng pr. JA - svar : Har laget arrangert idrettsstevner for aldersgruppen 6 19 år i siste kalenderår? Har laget organisert aktivitet for barn under 13 år siste kalenderår? Har laget organisert aktivitet for ungdom mellom 13 og 19 år siste kalenderår? Har laget arrangert dugnader siste år? Har laget arrangert idrettskole siste år? Har laget gjennomført utdanning av ledere/trenere? Har laget arrangert allidrettsaktivitet for aldersgruppen 6-19 år siste kalenderår? Har laget hatt trimgruppe siste år? Kongsberg Idrettsråd bevilges et driftstilskudd på kr ,-. Bedriftsidrettskretsen bevilges et driftstilskudd på kr 8 000, Fordelingsnøkkel 4, idrettsanlegg Gjelder for aktivitetskategori 8 b Idrett - klubbeide idrettsanlegg. Det ytes årlig tilskudd til klubbeide idrettsanlegg. Tilskuddet ytes til anlegg som inngår i kommunens liste over tilskuddsberettigede klubbeide anlegg. Beregningsgrunnlag for årlig stønadsbeløp fastsettes for det enkelte anlegg når det blir vedtatt tatt inn i listen. Søknadsfrist Tildeling forutsetter at laget har besvart årlig rapporteringsskjema for klubbeide anlegg. Listen over tilskuddsberettigede anlegg rulleres årlig etter innkomne søknader og innspill fra det enkelte lag (nye anlegg, nedlagte anlegg endringer i kostnader/ beregningsgrunnlag). Kongsberg Idrettsråd avgir høringsuttalelse til kultur og velferdstjenesten før forslag til endringer i listen og fordeling av årets tilskudd legges fram for utvalg for kultur og oppvekst. Rullering av listen foretas høsten Tilskudd til lag og foreninger - humanitære formål for eldre og funksjonshemmede Utvalg for kultur og oppvekst vil for 2015 yte driftstilskudd til organisasjoner med humanitære formål for eldre og funksjonshemmede i henhold til retningslinjer gitt av utvalg for helse og sosial av Kultur og velferdstjenesten administrerer ordningen. Søknader skal fremmes på eget skjema Driftstilskudd integreringstiltak For å stimulere til økt innsats for å nå kultur og velferdstjenestens integreringsvisjon : Alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne integreres i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre innbyggere. Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser. inviteres lag og foreninger til å legge ved en kortfattet rapport om gjennomførte integreringstiltak som vedlegg til ordinær driftstilskuddssøknad. Rapporten sendes og merkes søknad om driftstilskudd til integreringstiltak 5.

6 Innrapporterte integreringstiltak vurderes særskilt og det innhentes ved behov uttalelse fra integreringsseksjonen som legges til grunn for den endelige fordelingen som foretas gjennom administrativt vedtak Driftstilskudd til Lågen Teaterverksted Lågen Teaterverksted bevilges et driftstilskudd på kr ,- for Det forutsettes at bevilgningen primært går til barne- og ungdomsaktiviteter, dette skal dokumenteres før utbetaling foretas. Før utbetaling foretas skal det legges frem årsplan for 2015, årsmelding og årsregnskap for UTVIKLINGSTILSKUDD 2.1 Hva kan man få utviklingstilskudd til? Utviklingstilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. Med utviklingstiltak menes tilrettelegging av NY eller NYSKAPENDE aktivitet /tiltak/arrangement o.l. som IKKE kan defineres som ordinær drift av lag/forening/ organisasjon, eller sammenslutning av slike. Tiltak som aktiviserer barn og unge skal prioriteres. 2.2 Saksgang Søknadsfrist : søknadene behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om utviklingsstøtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for prosjektet. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om utviklingstilskudd på inntil kr , administrativt. Tilskudd til utviklingstiltak (også gjeldende for tiltak innenfor Idrett og Musikk) utbetales med følgende vilkår: o Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man i program for arrangement e.l. trykker "Arrangementet er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten") o Ubrukte midler skal tilbakeføres kultur og velferdstjenesten. o Kultur og velferdstjenesten kan stille krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet) For å sikre størst mulig brukermedvirkning og for å forenkle / samordne tilskuddsordninger til aktivitet og utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien Idrett behandles søknader fra denne aktivitetskategorien av Kongsberg Idrettsråd. Idrettsrådet fordeler kommunal bevilgning til utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien idrett. For å sikre størst mulig brukermedvirkning og for å forenkle / samordne tilskuddsordninger til aktivitet og utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien Musikk behandles søknader fra denne aktivitetskategorien av Kongsberg Musikkråd. Musikkrådet fordeler kommunal bevilgning til utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien musikk. 6.

7 3. TILSKUDD TIL HUSLEIE 3.1 Hvilke tiltak kan få tilskudd til leie? Tilskudd til husleie innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. Tilskuddsordningen er ment å kompensere for innføringen av markedsleie i Kongsberg kino og muliggjøre større bruk av Vittingen kulturhus som storstue for aktivitet i regi av frivillige lag og foreninger. For å sikre lag og foreningers adgang til Lågdalsmuseets kulturbyggfasiliteter ytes husleietilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter. Tiltak som aktiviserer barn og unge prioriteres. Tiltak som påregnes å gå med overskudd kan i utgangspunktet ikke forvente tilskudd. Husleietilskudd innvilges normalt ikke der Kongsberg kommune har tilgjengelig andre egnede lokaler til det aktuelle aktivitetsformålet. 3.2 Saksgang Søknadsfrist: Behandles fortløpende. Søknaden fremsettes på eget skjema. Kultur og velferdstjenesten behandler søknaden. Kultur og velferdstjenesten behandler enkeltsøknader om tilskudd på inntil kr ,- administrativt. Søknader om høyre tilskuddsbeløp knyttet til enkeltsøknader fremlegges for utvalg for kultur og oppvekst. Tilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. For Vittingen Kulturhus og Lågdalsmuseet utarbeides årlig en liste over leietakere som innvilges husleietilskudd uten å måtte sende enkeltsøknader. Ved vurdering av tilskuddets størrelse vektlegges tiltakets omfang og søkers helhetlige bidrag fra Kongsberg kommune. Tilskudd utbetales på følgende vilkår : Tilskuddet utbetales normalt Kongsberg kino, Vittingen Kulturhus og Lågdalsmuseet direkte. Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man i program for arrangement, årsberetning, presentasjonsbrosjyrer o.l. trykker "Arrangementet/Aktiviteten er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten ") Kultur og velferdstjenesten kan sette krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet). 4. NÆRMILJØTILTAK Tilskudd til nærmiljøtiltak ytes til trivselstiltak og aktiviteter i nærmiljøene. Med trivselstiltak menes forskjellige typer arrangementer og tilrettelegging av anlegg og områder for friluftsliv, lek og idrett som bidrar til å styrke fellesskapet i nærmiljøet. Det kan også innvilges slikt tilskudd til spesielle forebyggende barne- og ungdomstiltak. Tilskudd til nærmiljøtiltak kan etter særskilt vurdering tildeles sammenslutninger/enkeltpersoner som ikke tilfredsstiller de generelle kravene gjengitt i retningslinjenes punkt 1. Tilskudd utbetales med følgende vilkår : Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten n skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man ved skilting, program e.l. viser at "Tiltaket er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten") Ubenyttede midler skal tilbakeføres kultur og velferdstjenesten. 7.

8 Kultur og velferdstjenesten kan sette krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet). 4.1 Saksgang Ingen spesiell søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om støtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for tiltaket. Kultur og velferdstjenesten behandler søknadene og tildeler tilskudd innenfor tildelt budsjettramme 5. TILSKUDD TIL VENNSKAPSBYUTVEKSLING Støtteordning for lag, foreninger og andre kulturaktører. 5.1 Saksgang Søknadsfrist for tilskudd til vennskapsbybesøk Søknader om tilskudd til utøvelse av vertskapsfunksjon for lag, foreninger og øvrige sammenslutninger som faller inn under kulturbegrepet som får besøk fra vennskapsbyer behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema. Søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om støtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for tiltaket. Utvalg for kultur og oppvekst behandler søknader om tilskudd til besøk i vennskapsbyene i utvalgets junimøte. Umiddelbart etter søknadsfristens utløp sendes kopi av søknadene til Foreningen Norden som inviteres til å avgi skriftlig uttalelse om de fremsatte søknader. Foreningen Nordens uttalelse legges frem for utvalg for kultur og oppvekst som en del av saksfremlegget. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om tilskudd til ivaretakelse av vertskapsfunksjon ved besøk fra vennskapsbyer innenfor vedtatt budsjettramme. Maksimalt tilskuddsbeløp til vertskapsfunksjoner settes til kr ,- pr. besøksopplegg/gruppe. 6. STARTTILSKUDD Nystartede lag og foreninger innrømmes etter søknad et starttilskudd på kr 3 000,-. Med nystartet lag menes etablering av ny virksomhet eller gjenopprettelse av aktiviteten i et lag som har vært uten aktivitet / uten tilskudd fra Kongsberg kommune i en periode på tre år eller mer. 6.1 Saksgang Søknad kan fremmes så snart laget/foreningen tilfredsstiller de generelle kravene til tilskudd jfr punkt 1. i disse retningslinjer. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om starttilskudd fortløpende. 6.2 Hvem kan søke? Lag og foreninger som er berettiget driftstilskudd jfr. retningslinjenes punkt 1 8.

9 7. KULTURPRIS Kongsberg kommunes kulturpris er et kontantbeløp og vedtas av utvalg for kultur og oppvekst hvert år. 7.1 Saksgang Forslagsfrist Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret. 7.2 Hvem kan tildeles prisen? Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats innenfor kultursektoren. Prisvinneren må være fra- eller bo i kommunen. Enkeltpersoner, foreninger eller lag kan hvert år sende forslag på prisvinnere til utvalg for kultur og oppvekst innen forslagsfristen den Utvalget kan også på eget initiativ komme med forslag til prisvinnere 8. KULTURSTIPEND Utvalg for kultur og oppvekst kan hvert år gi stipend til personer bosatt i eller fra Kongsberg som ønsker å kvalifisere seg på ulike måter innenfor kultursektoren. Utvalg for kultur og oppvekst vurderer stipendienes størrelse i henhold til sakens art, varighet og de totale kostnader. 8.1 Saksgang Søknadsfrist Juryen drøfter søknadene, og innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Stipendet deles ut ved eget arrangement eller ved en annen passende anledning. 8.2 Vilkår for kulturstipendordningen Stipendiene kan gis til deltagelse i kurs, som reisestipend eller som støtte til prosjekter som enkeltpersoner ønsker å gjennomføre. Søkere oppgir navn, adresse, alder bosted i kommunen, deltagelse i tidligere kurs, deltagelse i kursvirksomhet. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning (med vitnemål, yrke samt plan for hvordan søkeren vil anvende stipendiet. Stipendiemottakere avgir rapport til utvalg for kultur og oppvekst. Om stipendiet ikke nyttes til det formål som er nevnt i søknaden tapes beløpet. Beløpet kan bli å tildele en annen eller holdes tilbake til senere utdeling. 9. VERNEPRIS Forslagsfrist For å motivere til økt innsats og forståelse for bygningsvern i Kongsberg kommune deles det ut en årlig vernepris. Det deles også ut et antall diplomer som bestemmes ut fra hvor mange gode kandidater det finnes det enkelte år. Prisen og diplomene deles ut til den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, eller som ved nybygg har tilpasset huset lokal 9.

10 byggeskikk og eksisterende miljø. Utvalg for kultur og oppvekst oppnevner en jury bestående av fire personer til å plukke ut de beste eksemplene. Juryen består av to representanter fra utvalg for kultur og oppvekst, en representant fra fortidsforeningen og en arkitekt. Utvalget legger sitt forslag til pris -og diplomvinnere fram for utvalg for kultur og oppvekst for endelig avgjørelse. 10. ARKITEKTURPRIS Statutter for arkitekturpris i Kongsberg kommune: 1. For å motivere til og påskjønne arbeid med bygningskulturen i Kongsberg kommune opprettes en kommunal arkitekturpris. 2. Prisen kan gis til huseiere/bygghere(r) for alle nye byggverk (bygninger, konstruksjoner og anlegg), inklusive tilbygg og endringer av eksisterende. Det kan deles ut en pris årlig. Juryen kan, dersom den ikke finner verdige kandidater eller finner at utvalget av innkomne forslag er for lite, beslutte at prisen ikke tildeles. 3. Ved bedømmelse av aktuelle prosjekter kan det legges vekt på: a) Form, materialebruk og fargevalg b) Integrert utsmykking c) Funksjonelle løsninger d) Nye uttrykksformer e) Økologiske hensyn, bærekraftige løsninger f) Tilpasning til bygde og naturgitte omgivelser. 4. Publikum og organisasjoner skal gjennom kunngjøringer oppfordres til å forslå prosjekter. Alle har forslagsrett. Aktuelle prosjekter må være ferdigstilt inneværende eller i løpet av foregående kalenderår. 5. Juryen legger fram forslag for utvalg for kultur og oppvekst for endelig avgjørelse. 11. INKLUDERINGSPRIS Kongsberg kommunes inkluderingspris er en diplom og et kontantbeløp Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. Hvem som tildeles prisen og størrelsen på kontantbeløpet vedtas av utvalg for kultur og oppvekst Saksgang Forslagsfrist Enkeltpersoner, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag. Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret Hvem kan tildeles prisen? Prisvinneren må være fra- eller bo i Kongsberg Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats for å virkeliggjøre kulturtjenestens integreringsvisjon : Alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne integreres i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre innbyggere. Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser. 10.

11 12. FRIVILLIGHETSPRIS Kongsberg kommunes frivillighetspris er en diplom og et kontantbeløp. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. Hvem som tildeles prisen og størrelsen på kontantbeløpet vedtas av utvalg for kultur og oppvekst Saksgang Forslagsfrist Enkeltpersoner, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag. Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret Hvem kan tildeles prisen? Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats. Prisvinneren må være fra- eller bo i Kongsberg. 13. TILSKUDD TIL MAI ARRANGEMENTER Tilskudd til 17. mai arrangementer i lokalmiljøene fordeles på skolekretsene (barneskolene) i henhold til antall skoleelever etter at alle skoler er innrømmet et grunnbeløp på kr 1500,-. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole står fritt til å nytte midlene til 17. mai arrangementer i egen regi eller i samarbeid med andre. Andre søknader vurderes særskilt. 14.SPILLEMIDDELTILSKUDD OG KOMMUNALT TILSKUDD TIL ANLEGG OG OMRÅDER FOR FYSISK AKTIVITET, SAMT KULTURBYGG Gjennom spillemidlene (overskudd fra statlige spill) yter Kulturdepartementet tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idretts og friluftsformål samt kulturbygg. Søknader om spillemidler fremmes på fastsatte skjemaer via Planer som ligger til grunn for søknaden må være forhåndsgodkjent av kommunen før søknad fremmes. For slik forhåndsgodkjenning kreves blant annet at anlegget inngår i kommunens kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og friluftsliv samt kulturbygg, "Kulturanleggsplanen" Hvem kan søke? Hvem som kan få tilskudd er regulert forskrifter til "Lov om pengespill m.v." av 28. august 1992 nr 103" og tilhørende detaljerte forskrifter. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte kultur og velferdstjenesten Saksgang Søknader kan fremsettes fortløpende. Søknader som ønskes sluttbehandlet påfølgende år må være ferdigstilt med alle vedlegg og formaliteter avklart senest Søknader om tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg behandles fortløpende. Søknadene innrulleres i Kulturanleggsplanen (kommunedelplan over anlegg og 11.

12 områder for idretts- og friluftsliv samt kulturbygg i Kongsberg kommune) i henhold til planens bestemmelser om rullering av handlingsprogrammet. Søknader som har alle formaliteter i orden sendes Buskerud fylkeskommunen innen TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Tilskudd ytes i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om Trudomssamfunn og ymist anna, jfr. kgl.res. av 10. oktober 1969 punkt 2. og FOR Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn Dette betyr at Kongsberg kommunes tilskudd pr. medlem i tros- og livssynssamfunn skal tilsvare kommunens budsjetterte utgifter pr. medlem i Den norske Kirke. Tros- og livssynssamfunn behøver ikke å fremme særskilt krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd får utbetalt kommunalt tilskudd i henhold til antallet registrerte medlemmer og kommunens bevilgninger til Den norske Kirke Saksgang Søknader fremmes til Fylkesmannen i henhold til gjeldende regelverk. Kongsberg kommunes tilskudd til tros- og livssynssamfunn utbetales i henhold til mottatt medlemsoversikt fra fylkesmannen / Brønnøysundregisterne innen utgangen av året. 16. UTLEIE AV FORSAMLINGSLOKALER OG IDRETTSANLEGG All utleie av kommunale lokaler og innendørs idrettsanlegg til lag, organisasjoner, private og andre ivaretas av Kultur og velferdstjenesten. Alle henvendelser skal skje via booking portalen Spørsmål: Kontaktperson: Annette Skogmo, tlf All utleie av kommunale utendørs idrettsanlegg til lag, organisasjoner, private og andre ivaretas av Kultur og velferdstjenesten. Alle henvendelser skal skje via booking portalen Spørsmål: Kontaktperson: Øivind Tonby, tlf Søknadsfrist for fast leie av forsamlingslokaler og idrettsanlegg for skoleåret 2015/2016 er Søknad skal fremsettes på fastsatt skjema. (lenke leges inn her) Alle leietakere må avklare forhold rundt bestilling av lokaler/anlegg og utlevering av nøkler i god tid før utleiedato. Prisliste for aktuelle leieobjekter: 2015_overskrifter.pdf 12.

13 17. LAG OG FORENINGERS JUBILEUMSMARKERINGER Lag og foreninger er flinke til å markere sine jubileer. Ut i fra tidligere års erfaringer med foreningslivets forventninger til kommunal representasjon og oppmerksomhet rundt jubileumsmarkeringene finner man det riktig å signalisere at Kongsberg kommune ut fra kapasitetsmessige hensyn, i den grad det vurderes som riktig med kommunalt engasjement i jubileumssammenheng, vil konsentrere sin oppmerksomhet om tiltak og arrangementer knyttet til Jubileer basert på 25 års intervaller, det vil si 25 år, 50 år, 75 år, 100 år osv. Om kommunen skal være representert på arrangement(er) og eventuelt gi noen form for jubileumsgave vurderes av kommunalsjefen i det enkelte tilfelle. HAR DU SPØRSMÅL OM ANDRE TILSKUDDSORDNINGER? Sjekk opplysninger om aktuelle tilskuddsordninger på Du kan også kontakte innbyggerkontaktene på telefon /50. De har svaret på ditt spørsmål eller de kan sette deg i kontakt med en saksbehandler som kan hjelpe deg. Søknader som ikke kan leveres via elektronisk skjema sendes: Kongsberg Kommune kultur og velferdstjenesten Postboks Kongsberg eller : 13.

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2014 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 19.02.2014

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2014 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 19.02.2014 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2014 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 19.02.2014 Kultur og velferdstjenesten GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 22.02.2012 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009 Side 2 av 9 2.1. Kulturmidler For å fremme de overordnede kulturpolitiske målene fastsatt både

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE Vedtatt av brukerutvalget 10. mars 2004, sak 04/00303 Revidert i henhold til Kommunestyrets økonomiplanvedtak desember 2009 Februar 2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 1 Formål: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 07.11.2012) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i

Detaljer

V 6B/2014 14/8 22.01.2014. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014

V 6B/2014 14/8 22.01.2014. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2014 14/8 22.01.2014 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 23.1.2013) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER GENERELT Det kan gi økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune. Støtten gis innenfor de

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013

Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2013 11/4007 06.02.2013 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2013 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd Søknadsskjemaer for kulturtilskudd 1. Grunntilskudd (skjema vedlagt) 2. Grunntilskudd for idrett(skjema vedlagt) 3. Leietilskudd (skjema vedlagt) 4. Deltakertilskudd (skjema vedlagt) 5. Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan

Søknadsprosess og årsplan Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 02/2015 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015 (kap 857, post 60) Innledning Dette dokumentet har til hensikt

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70)

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2015 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

V-6B/2015 14/1075 6 04.02.2015. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2015

V-6B/2015 14/1075 6 04.02.2015. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2015 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V-6B/2015 14/1075 6 04.02.2015 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2015 Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet»

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer for idrett og friluftsliv «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer GJELDENDE FRA 2013 Retningslinjene omfatter: 1) Årsplan 2) Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 3) Utleie kommunale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune 1. Formål Formålet med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet.

Detaljer

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for prosjektstøtte til kulturaktiviteter i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU Kultur. Vedtatt av styret i LNU 17.

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer