Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015"

Transkript

1 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst Kultur og velferdstjenesten

2 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger som er omtalt i disse retningslinjer. Eventuelle unntak fra de generelle vilkårene framgår i beskrivelsen av den enkelte tilskuddsordning. Følgende krav stilles for at en organisasjon/lag/forening skal være berettiget å søke tilskudd: 1. Søknaden skal være innlevert innen kunngjort tidsfrist og på gjeldende søknadsskjema. 2. Organisasjon/lag/forening skal ha minst 10 betalende medlemmer. 3. Lag og foreninger som mottar tilskudd fra Kongsberg kommune forplikter seg til å være registrert i foreningsregisteret 4. Søker må ha oppfylt sine forpliktelser ovenfor kultur og velferdstjenesten i henhold til tidligere tildelte tilskudd og vilkår for disse. 5. Har søker gjeld til Kongsberg kommune vil hele eller deler av bevilget tilskudd kunne bli holdt tilbake for å dekke denne gjelden. 6. Organisasjoner som hører til andre kommunale enheters ansvarsområde, eller får tilskudd fra andre kommunale enheter, er i utgangspunktet ikke berettiget tilskudd fra kultur og velferdstjenesten. 7. Organisasjoner som har til formål å ivareta medlemmenes arbeidsrettsligeeller økonomiske interesser er ikke berettiget tilskudd til denne aktiviteten. 8. Det forutsettes at tiltak/arrangementer hvor ungdom under 18 år er hovedmålgruppe er totalt rusfrie. 9. Organisasjoner som ikke er åpne for alle er ikke tilskuddsberettiget. Med åpen for alle menes at en hver innbygger uavhengig av tros- og livssyn, etnisitet o.l. kan bli medlem og delta i organisasjonen. 10. Fylkes- og landsomfattende organisasjoner uten lokallag/lokalavdelinger i Kongsberg er ikke tilskuddsberettiget. Unntak for spesielle arrangementer som kretsmesterskap, Norgesmesterskap, fylkesleir, landsleir o.l. 11. Tilskudd fra Kongsberg kommune kultur og velferdstjenesten SKAL synliggjøres ved omtale i årsmeldinger og lignende. Ved arrangementer skal det på plakater, program og lignende fremgå at Arrangementet er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten. Eller (foreningsnavn) er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten. 12. Tilskudd til kulturformål utbetales ikke via utbetalingskort, kun ved overføring til bankkonto, eventuelt ved betaling av faktura(er) fra 3. part etter nærmere avtale. 2.

3 13. Lag og foreninger som med hensikt har oppgitt feilaktig informasjon i søknad om tilskudd til kulturformål mister retten til slikt tilskudd i minst ett år. Utvalg for kultur og oppvekst vil få seg forelagt informasjon om slike avvik, og fastsetter gjennom vedtak hvor lang tid berørt lag/forening mister muligheten til å motta tilskudd til kulturformål. 14. Tilskudd som forutsetter at mottaker fremlegger spesiell dokumentasjon før utbetaling gjelder for det aktuelle kalenderår og blir trukket tilbake dersom dokumentasjon ikke er fremlagt innen årsskiftet. 15. Innvilget tilskudd som av hensyn til manglende sluttrapportering e.l. ikke er utbetalt søker i løpet av tildelingsåret skal ved regnskapsavslutning avsettes på bundet driftsfond. 1. DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 1.1 Saksgang Søknadsfrist Søknaden må fremsettes på fastsatt skjema. Kultur og velferdstjenesten bearbeider søknadene og lager innstilling til utvalg for kultur og oppvekst. Utvalg for kultur og oppvekst behandler fordeling av driftstilskudd innen utgangen av juni. Utvalgets vedtak legges ut på kommunens hjemmeside og søkerne sendes sms med lenke til denne siden sammen med orientering om klageadgangen. Utbetaling av driftstilskudd skjer innen utgangen av august. Innvilget driftstilskudd skal trekkes fra på kultur og velferdstjenestens tilgodehavende dersom søker har uoppgjort gjeld knyttet til for eksempel kjøp av tjenester, halleie e.l. 1.2 Hvem kan søke? Lag og foreninger innenfor følgende aktivitetskategorier kan søke driftstilskudd: 1. KULTURHISTORIE / KULTURVERN 2. BARN OG UNGDOM 3. MUSIKK 4. DANS 5. DRAMA 6. FILM OG MEDIA 7. 4-H/SPEIDERE/ FRILUFTSORG. 8. IDRETT a) ordinært driftstilskudd b) klubbeide idrettsanlegg 9. KUNST 10. HUMANITÆRE Ut over de generelle vilkår for tilskuddsordningene gjengitt under retningslinjenes punkt 1, stilles følgende krav for at organisasjonen skal være berettiget å søke driftstilskudd : Alle underavdelinger av organisasjoner/lag/foreninger med hovedsete i Kongsberg skal fremme sine søknader gjennom deres hovedstyre. Dokumentasjon i form av medlemslister, regnskapsbilag o.l. skal fremskaffes på anmodning fra kultur og velferdstjenesten. Nystartede / reorganiserte lag/foreninger underlegges spesiell vurdering ved beregning av driftstilskudd. 1.3 Hvordan beregnes tilskuddet? Driftstilskuddet beregnes etter spesielle fordelingsnøkler utviklet for den enkelte aktivitetskategori : 3.

4 1.3.1 Fordelingsnøkkel 1, generell nøkkel Gjelder for aktivitetskategoriene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10 Grunnstønad pr. godkjent søknad kr 1500,-. Resterende midler fordeles på antall aktivitetspoeng beregnet ut i fra : 1 poeng pr. medlem, 8 poeng ekstra pr. medlem under 20 år 1 poeng pr. aktivitet i egen regi / delregi 1 poeng pr. dokumentert deltager på kurs, fylkes- eller regionsamlinger Fordelingsnøkkel 2, musikk poeng pr. aktiv medlem (uansett alder) 2. 8 poeng pr. aktivt medlem under 18 år 3. 4 poeng pr. medlem i undervisningstilskudd (undervisning fra Kulturskolen evt. annen individuell undervisning) 4. Betalt dirigent/instruktør ansatt på årsbasis med regelmessige ukentlige øvinger gis 100 poeng. Poengene reduseres i forhold til aktiviteten. Eks: Øvinger annenhver uke gir 50 poeng. Et lag får uttelling for maks en dirigent poeng pr. aktivitet (konserter og lignende ikke ukentlige øvelser) 6. 1 poeng pr. forenings eide instrument (instrumentvedlikehold). Må dokumenteres. 7. Tilskudd til kor, korps m.v. som har offentlig lønnede medarbeidere eller medarbeidere som helt eller delvis finansieres av annen offentlig støtteordning vurderes i hvert enkelt tilfelle uavhengig av fordelingsnøkkelen. 8. Kongsberg Kammerorkester gis et tilskudd på kr ,- før fordeling etter fordelingsnøkkelen. 9. Lag som er knyttet til offentlig institusjon, eks. skole får et tak på støtten på kr ,- 10. På bakgrunn av kultur og velferdstjenestens forslag til fordeling av tilskuddsmidler går Kongsberg musikkråd gjennom kultur og velferdstjenestens forslag før de endelige sakspapirene foreligger. 11. På bakgrunn av kultur og velferdstjenestens forslag til fordeling av tilskuddsmidler avgir Kongsberg musikkråd høringsuttalelse til forslaget. Høringsuttalelsen legges frem for utvalg for kultur og oppvekst i forbindelse med behandlingen av sak om fordeling av driftstilskudd. 12. Kongsberg Musikkråd bevilges et driftstilskudd på kr , Fordelingsnøkkel 3, idrett Gjelder for aktivitetskategori 8 a Idrett - ordinært driftstilskudd. Kongsberg Idrettsråd og Bedriftsidrettskretsen gis tilskudd etter særskilt vurdering. Grunnbeløp kr 250,- pr. særidrett laget har svart kontingent for, samt for eventuell (dokumentert) allidrettsgruppe. Medlemsavhengig del (60% av gjenværende beløp etter fordelt grunnbeløp) 5 poeng pr. medlem under 19 år 1 poeng pr. medlem Dersom samme medlem har løst lisens/kontingent (dokumentert) i flere underavdelinger, eksempelvis ski og fotball skal medlemmet telles en gang pr. pr. betalt lisens/kontingent. 4.

5 Aktivitetsavhengig del (40 % av gjenværende beløp etter fordelt grunnbeløp) 1 poeng pr. JA - svar : Har laget arrangert idrettsstevner for aldersgruppen 6 19 år i siste kalenderår? Har laget organisert aktivitet for barn under 13 år siste kalenderår? Har laget organisert aktivitet for ungdom mellom 13 og 19 år siste kalenderår? Har laget arrangert dugnader siste år? Har laget arrangert idrettskole siste år? Har laget gjennomført utdanning av ledere/trenere? Har laget arrangert allidrettsaktivitet for aldersgruppen 6-19 år siste kalenderår? Har laget hatt trimgruppe siste år? Kongsberg Idrettsråd bevilges et driftstilskudd på kr ,-. Bedriftsidrettskretsen bevilges et driftstilskudd på kr 8 000, Fordelingsnøkkel 4, idrettsanlegg Gjelder for aktivitetskategori 8 b Idrett - klubbeide idrettsanlegg. Det ytes årlig tilskudd til klubbeide idrettsanlegg. Tilskuddet ytes til anlegg som inngår i kommunens liste over tilskuddsberettigede klubbeide anlegg. Beregningsgrunnlag for årlig stønadsbeløp fastsettes for det enkelte anlegg når det blir vedtatt tatt inn i listen. Søknadsfrist Tildeling forutsetter at laget har besvart årlig rapporteringsskjema for klubbeide anlegg. Listen over tilskuddsberettigede anlegg rulleres årlig etter innkomne søknader og innspill fra det enkelte lag (nye anlegg, nedlagte anlegg endringer i kostnader/ beregningsgrunnlag). Kongsberg Idrettsråd avgir høringsuttalelse til kultur og velferdstjenesten før forslag til endringer i listen og fordeling av årets tilskudd legges fram for utvalg for kultur og oppvekst. Rullering av listen foretas høsten Tilskudd til lag og foreninger - humanitære formål for eldre og funksjonshemmede Utvalg for kultur og oppvekst vil for 2015 yte driftstilskudd til organisasjoner med humanitære formål for eldre og funksjonshemmede i henhold til retningslinjer gitt av utvalg for helse og sosial av Kultur og velferdstjenesten administrerer ordningen. Søknader skal fremmes på eget skjema Driftstilskudd integreringstiltak For å stimulere til økt innsats for å nå kultur og velferdstjenestens integreringsvisjon : Alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne integreres i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre innbyggere. Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser. inviteres lag og foreninger til å legge ved en kortfattet rapport om gjennomførte integreringstiltak som vedlegg til ordinær driftstilskuddssøknad. Rapporten sendes og merkes søknad om driftstilskudd til integreringstiltak 5.

6 Innrapporterte integreringstiltak vurderes særskilt og det innhentes ved behov uttalelse fra integreringsseksjonen som legges til grunn for den endelige fordelingen som foretas gjennom administrativt vedtak Driftstilskudd til Lågen Teaterverksted Lågen Teaterverksted bevilges et driftstilskudd på kr ,- for Det forutsettes at bevilgningen primært går til barne- og ungdomsaktiviteter, dette skal dokumenteres før utbetaling foretas. Før utbetaling foretas skal det legges frem årsplan for 2015, årsmelding og årsregnskap for UTVIKLINGSTILSKUDD 2.1 Hva kan man få utviklingstilskudd til? Utviklingstilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. Med utviklingstiltak menes tilrettelegging av NY eller NYSKAPENDE aktivitet /tiltak/arrangement o.l. som IKKE kan defineres som ordinær drift av lag/forening/ organisasjon, eller sammenslutning av slike. Tiltak som aktiviserer barn og unge skal prioriteres. 2.2 Saksgang Søknadsfrist : søknadene behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om utviklingsstøtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for prosjektet. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om utviklingstilskudd på inntil kr , administrativt. Tilskudd til utviklingstiltak (også gjeldende for tiltak innenfor Idrett og Musikk) utbetales med følgende vilkår: o Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man i program for arrangement e.l. trykker "Arrangementet er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten") o Ubrukte midler skal tilbakeføres kultur og velferdstjenesten. o Kultur og velferdstjenesten kan stille krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet) For å sikre størst mulig brukermedvirkning og for å forenkle / samordne tilskuddsordninger til aktivitet og utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien Idrett behandles søknader fra denne aktivitetskategorien av Kongsberg Idrettsråd. Idrettsrådet fordeler kommunal bevilgning til utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien idrett. For å sikre størst mulig brukermedvirkning og for å forenkle / samordne tilskuddsordninger til aktivitet og utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien Musikk behandles søknader fra denne aktivitetskategorien av Kongsberg Musikkråd. Musikkrådet fordeler kommunal bevilgning til utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien musikk. 6.

7 3. TILSKUDD TIL HUSLEIE 3.1 Hvilke tiltak kan få tilskudd til leie? Tilskudd til husleie innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. Tilskuddsordningen er ment å kompensere for innføringen av markedsleie i Kongsberg kino og muliggjøre større bruk av Vittingen kulturhus som storstue for aktivitet i regi av frivillige lag og foreninger. For å sikre lag og foreningers adgang til Lågdalsmuseets kulturbyggfasiliteter ytes husleietilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter. Tiltak som aktiviserer barn og unge prioriteres. Tiltak som påregnes å gå med overskudd kan i utgangspunktet ikke forvente tilskudd. Husleietilskudd innvilges normalt ikke der Kongsberg kommune har tilgjengelig andre egnede lokaler til det aktuelle aktivitetsformålet. 3.2 Saksgang Søknadsfrist: Behandles fortløpende. Søknaden fremsettes på eget skjema. Kultur og velferdstjenesten behandler søknaden. Kultur og velferdstjenesten behandler enkeltsøknader om tilskudd på inntil kr ,- administrativt. Søknader om høyre tilskuddsbeløp knyttet til enkeltsøknader fremlegges for utvalg for kultur og oppvekst. Tilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. For Vittingen Kulturhus og Lågdalsmuseet utarbeides årlig en liste over leietakere som innvilges husleietilskudd uten å måtte sende enkeltsøknader. Ved vurdering av tilskuddets størrelse vektlegges tiltakets omfang og søkers helhetlige bidrag fra Kongsberg kommune. Tilskudd utbetales på følgende vilkår : Tilskuddet utbetales normalt Kongsberg kino, Vittingen Kulturhus og Lågdalsmuseet direkte. Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man i program for arrangement, årsberetning, presentasjonsbrosjyrer o.l. trykker "Arrangementet/Aktiviteten er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten ") Kultur og velferdstjenesten kan sette krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet). 4. NÆRMILJØTILTAK Tilskudd til nærmiljøtiltak ytes til trivselstiltak og aktiviteter i nærmiljøene. Med trivselstiltak menes forskjellige typer arrangementer og tilrettelegging av anlegg og områder for friluftsliv, lek og idrett som bidrar til å styrke fellesskapet i nærmiljøet. Det kan også innvilges slikt tilskudd til spesielle forebyggende barne- og ungdomstiltak. Tilskudd til nærmiljøtiltak kan etter særskilt vurdering tildeles sammenslutninger/enkeltpersoner som ikke tilfredsstiller de generelle kravene gjengitt i retningslinjenes punkt 1. Tilskudd utbetales med følgende vilkår : Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten n skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man ved skilting, program e.l. viser at "Tiltaket er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten") Ubenyttede midler skal tilbakeføres kultur og velferdstjenesten. 7.

8 Kultur og velferdstjenesten kan sette krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet). 4.1 Saksgang Ingen spesiell søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om støtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for tiltaket. Kultur og velferdstjenesten behandler søknadene og tildeler tilskudd innenfor tildelt budsjettramme 5. TILSKUDD TIL VENNSKAPSBYUTVEKSLING Støtteordning for lag, foreninger og andre kulturaktører. 5.1 Saksgang Søknadsfrist for tilskudd til vennskapsbybesøk Søknader om tilskudd til utøvelse av vertskapsfunksjon for lag, foreninger og øvrige sammenslutninger som faller inn under kulturbegrepet som får besøk fra vennskapsbyer behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema. Søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om støtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for tiltaket. Utvalg for kultur og oppvekst behandler søknader om tilskudd til besøk i vennskapsbyene i utvalgets junimøte. Umiddelbart etter søknadsfristens utløp sendes kopi av søknadene til Foreningen Norden som inviteres til å avgi skriftlig uttalelse om de fremsatte søknader. Foreningen Nordens uttalelse legges frem for utvalg for kultur og oppvekst som en del av saksfremlegget. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om tilskudd til ivaretakelse av vertskapsfunksjon ved besøk fra vennskapsbyer innenfor vedtatt budsjettramme. Maksimalt tilskuddsbeløp til vertskapsfunksjoner settes til kr ,- pr. besøksopplegg/gruppe. 6. STARTTILSKUDD Nystartede lag og foreninger innrømmes etter søknad et starttilskudd på kr 3 000,-. Med nystartet lag menes etablering av ny virksomhet eller gjenopprettelse av aktiviteten i et lag som har vært uten aktivitet / uten tilskudd fra Kongsberg kommune i en periode på tre år eller mer. 6.1 Saksgang Søknad kan fremmes så snart laget/foreningen tilfredsstiller de generelle kravene til tilskudd jfr punkt 1. i disse retningslinjer. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om starttilskudd fortløpende. 6.2 Hvem kan søke? Lag og foreninger som er berettiget driftstilskudd jfr. retningslinjenes punkt 1 8.

9 7. KULTURPRIS Kongsberg kommunes kulturpris er et kontantbeløp og vedtas av utvalg for kultur og oppvekst hvert år. 7.1 Saksgang Forslagsfrist Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret. 7.2 Hvem kan tildeles prisen? Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats innenfor kultursektoren. Prisvinneren må være fra- eller bo i kommunen. Enkeltpersoner, foreninger eller lag kan hvert år sende forslag på prisvinnere til utvalg for kultur og oppvekst innen forslagsfristen den Utvalget kan også på eget initiativ komme med forslag til prisvinnere 8. KULTURSTIPEND Utvalg for kultur og oppvekst kan hvert år gi stipend til personer bosatt i eller fra Kongsberg som ønsker å kvalifisere seg på ulike måter innenfor kultursektoren. Utvalg for kultur og oppvekst vurderer stipendienes størrelse i henhold til sakens art, varighet og de totale kostnader. 8.1 Saksgang Søknadsfrist Juryen drøfter søknadene, og innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Stipendet deles ut ved eget arrangement eller ved en annen passende anledning. 8.2 Vilkår for kulturstipendordningen Stipendiene kan gis til deltagelse i kurs, som reisestipend eller som støtte til prosjekter som enkeltpersoner ønsker å gjennomføre. Søkere oppgir navn, adresse, alder bosted i kommunen, deltagelse i tidligere kurs, deltagelse i kursvirksomhet. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning (med vitnemål, yrke samt plan for hvordan søkeren vil anvende stipendiet. Stipendiemottakere avgir rapport til utvalg for kultur og oppvekst. Om stipendiet ikke nyttes til det formål som er nevnt i søknaden tapes beløpet. Beløpet kan bli å tildele en annen eller holdes tilbake til senere utdeling. 9. VERNEPRIS Forslagsfrist For å motivere til økt innsats og forståelse for bygningsvern i Kongsberg kommune deles det ut en årlig vernepris. Det deles også ut et antall diplomer som bestemmes ut fra hvor mange gode kandidater det finnes det enkelte år. Prisen og diplomene deles ut til den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, eller som ved nybygg har tilpasset huset lokal 9.

10 byggeskikk og eksisterende miljø. Utvalg for kultur og oppvekst oppnevner en jury bestående av fire personer til å plukke ut de beste eksemplene. Juryen består av to representanter fra utvalg for kultur og oppvekst, en representant fra fortidsforeningen og en arkitekt. Utvalget legger sitt forslag til pris -og diplomvinnere fram for utvalg for kultur og oppvekst for endelig avgjørelse. 10. ARKITEKTURPRIS Statutter for arkitekturpris i Kongsberg kommune: 1. For å motivere til og påskjønne arbeid med bygningskulturen i Kongsberg kommune opprettes en kommunal arkitekturpris. 2. Prisen kan gis til huseiere/bygghere(r) for alle nye byggverk (bygninger, konstruksjoner og anlegg), inklusive tilbygg og endringer av eksisterende. Det kan deles ut en pris årlig. Juryen kan, dersom den ikke finner verdige kandidater eller finner at utvalget av innkomne forslag er for lite, beslutte at prisen ikke tildeles. 3. Ved bedømmelse av aktuelle prosjekter kan det legges vekt på: a) Form, materialebruk og fargevalg b) Integrert utsmykking c) Funksjonelle løsninger d) Nye uttrykksformer e) Økologiske hensyn, bærekraftige løsninger f) Tilpasning til bygde og naturgitte omgivelser. 4. Publikum og organisasjoner skal gjennom kunngjøringer oppfordres til å forslå prosjekter. Alle har forslagsrett. Aktuelle prosjekter må være ferdigstilt inneværende eller i løpet av foregående kalenderår. 5. Juryen legger fram forslag for utvalg for kultur og oppvekst for endelig avgjørelse. 11. INKLUDERINGSPRIS Kongsberg kommunes inkluderingspris er en diplom og et kontantbeløp Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. Hvem som tildeles prisen og størrelsen på kontantbeløpet vedtas av utvalg for kultur og oppvekst Saksgang Forslagsfrist Enkeltpersoner, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag. Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret Hvem kan tildeles prisen? Prisvinneren må være fra- eller bo i Kongsberg Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats for å virkeliggjøre kulturtjenestens integreringsvisjon : Alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne integreres i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre innbyggere. Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser. 10.

11 12. FRIVILLIGHETSPRIS Kongsberg kommunes frivillighetspris er en diplom og et kontantbeløp. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. Hvem som tildeles prisen og størrelsen på kontantbeløpet vedtas av utvalg for kultur og oppvekst Saksgang Forslagsfrist Enkeltpersoner, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag. Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret Hvem kan tildeles prisen? Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats. Prisvinneren må være fra- eller bo i Kongsberg. 13. TILSKUDD TIL MAI ARRANGEMENTER Tilskudd til 17. mai arrangementer i lokalmiljøene fordeles på skolekretsene (barneskolene) i henhold til antall skoleelever etter at alle skoler er innrømmet et grunnbeløp på kr 1500,-. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole står fritt til å nytte midlene til 17. mai arrangementer i egen regi eller i samarbeid med andre. Andre søknader vurderes særskilt. 14.SPILLEMIDDELTILSKUDD OG KOMMUNALT TILSKUDD TIL ANLEGG OG OMRÅDER FOR FYSISK AKTIVITET, SAMT KULTURBYGG Gjennom spillemidlene (overskudd fra statlige spill) yter Kulturdepartementet tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idretts og friluftsformål samt kulturbygg. Søknader om spillemidler fremmes på fastsatte skjemaer via Planer som ligger til grunn for søknaden må være forhåndsgodkjent av kommunen før søknad fremmes. For slik forhåndsgodkjenning kreves blant annet at anlegget inngår i kommunens kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og friluftsliv samt kulturbygg, "Kulturanleggsplanen" Hvem kan søke? Hvem som kan få tilskudd er regulert forskrifter til "Lov om pengespill m.v." av 28. august 1992 nr 103" og tilhørende detaljerte forskrifter. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte kultur og velferdstjenesten Saksgang Søknader kan fremsettes fortløpende. Søknader som ønskes sluttbehandlet påfølgende år må være ferdigstilt med alle vedlegg og formaliteter avklart senest Søknader om tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg behandles fortløpende. Søknadene innrulleres i Kulturanleggsplanen (kommunedelplan over anlegg og 11.

12 områder for idretts- og friluftsliv samt kulturbygg i Kongsberg kommune) i henhold til planens bestemmelser om rullering av handlingsprogrammet. Søknader som har alle formaliteter i orden sendes Buskerud fylkeskommunen innen TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Tilskudd ytes i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om Trudomssamfunn og ymist anna, jfr. kgl.res. av 10. oktober 1969 punkt 2. og FOR Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn Dette betyr at Kongsberg kommunes tilskudd pr. medlem i tros- og livssynssamfunn skal tilsvare kommunens budsjetterte utgifter pr. medlem i Den norske Kirke. Tros- og livssynssamfunn behøver ikke å fremme særskilt krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd får utbetalt kommunalt tilskudd i henhold til antallet registrerte medlemmer og kommunens bevilgninger til Den norske Kirke Saksgang Søknader fremmes til Fylkesmannen i henhold til gjeldende regelverk. Kongsberg kommunes tilskudd til tros- og livssynssamfunn utbetales i henhold til mottatt medlemsoversikt fra fylkesmannen / Brønnøysundregisterne innen utgangen av året. 16. UTLEIE AV FORSAMLINGSLOKALER OG IDRETTSANLEGG All utleie av kommunale lokaler og innendørs idrettsanlegg til lag, organisasjoner, private og andre ivaretas av Kultur og velferdstjenesten. Alle henvendelser skal skje via booking portalen Spørsmål: Kontaktperson: Annette Skogmo, tlf All utleie av kommunale utendørs idrettsanlegg til lag, organisasjoner, private og andre ivaretas av Kultur og velferdstjenesten. Alle henvendelser skal skje via booking portalen Spørsmål: Kontaktperson: Øivind Tonby, tlf Søknadsfrist for fast leie av forsamlingslokaler og idrettsanlegg for skoleåret 2015/2016 er Søknad skal fremsettes på fastsatt skjema. (lenke leges inn her) Alle leietakere må avklare forhold rundt bestilling av lokaler/anlegg og utlevering av nøkler i god tid før utleiedato. Prisliste for aktuelle leieobjekter: 2015_overskrifter.pdf 12.

13 17. LAG OG FORENINGERS JUBILEUMSMARKERINGER Lag og foreninger er flinke til å markere sine jubileer. Ut i fra tidligere års erfaringer med foreningslivets forventninger til kommunal representasjon og oppmerksomhet rundt jubileumsmarkeringene finner man det riktig å signalisere at Kongsberg kommune ut fra kapasitetsmessige hensyn, i den grad det vurderes som riktig med kommunalt engasjement i jubileumssammenheng, vil konsentrere sin oppmerksomhet om tiltak og arrangementer knyttet til Jubileer basert på 25 års intervaller, det vil si 25 år, 50 år, 75 år, 100 år osv. Om kommunen skal være representert på arrangement(er) og eventuelt gi noen form for jubileumsgave vurderes av kommunalsjefen i det enkelte tilfelle. HAR DU SPØRSMÅL OM ANDRE TILSKUDDSORDNINGER? Sjekk opplysninger om aktuelle tilskuddsordninger på Du kan også kontakte innbyggerkontaktene på telefon /50. De har svaret på ditt spørsmål eller de kan sette deg i kontakt med en saksbehandler som kan hjelpe deg. Søknader som ikke kan leveres via elektronisk skjema sendes: Kongsberg Kommune kultur og velferdstjenesten Postboks Kongsberg eller : 13.

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 22.02.2012 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 13.06.2013 REVISJON

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Retningslinjer for lokale kulturbygg i Rogaland Hva er et lokalt kulturbygg? Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfunnshus, mindre kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, verksted for ulike fritidsaktiviteter,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer