Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport tertial

45 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial 2

46 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Innholdsfortegnelse KAP 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 5 Overordnede forhold... 5 Sykefravær... 5 Årsprognose økonomi... 5 Handlingsrom... 6 KAP 2 OVERORDNEDE FORHOLD... 7 Skatt og offentlige tilskudd... 7 Finansforvaltning... 7 Midler til driftsformål... 7 Låneportefølje... 8 Langsiktige plasseringer... 8 Pensjon... 9 Lønnsoppgjøret... 9 Sykefravær KAP 3 STATUS POLITISKE VEDTAK KAP 4 INVESTERINGER KAP 5 SEKTORVERGRIPENDE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER Status måloppnåelse KAP 6 OPPVEKST Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon Status delegerte vedtak KAP 7 HELSE, OMSORG OG VELFERD Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon Status delegerte vedtak KAP 8 LOKALSAMFUNN INKLUSIV STAB Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon

47 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Status delegerte vedtak KAP 9 ADMINISTRATIV OG POLITISK LEDELSE Status mål og satsningsområder KAP 10 OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETTET Økonomi Vurdering av årsprognose

48 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 1 Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr 30. august Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. I tillegg kom finanskrisen i 2008 på toppen, og det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. Seinere har rammevilkårene vært noe bedret med bl.a. nytt inntektssystem og krisetiltak i For 2013 ble det et netto driftsresultat på 7,8 mill kr (+ 1,6 %). Imidlertid hadde avdelingene et merforbruk på ca 3,5 mill kr etter justering for premieavvik på pensjon. Overordnede forhold Det forventes ingen endringer i budsjettet for skatt og offentlige tilskudd, som er basert på prognosemodellen til KS. Rentemarkedet er stabilt og preges fremdeles av lave renter. Aksjemarkedet er stabilt, og det velges å oppretteholde årsprognosen på 7,3 mill kr. Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør og avsetningen på 9,5 mill kr forventes å holde. Pensjonspremien svinger fra det ene året til det andre. Kommunen hadde et negativt netto premieavvik på 11,8 mill kr i Basert på tilgjengelige prognoser fra KLP forventes det i 2014 et positivt netto premieavvik, som planlegges avsatt på fond for å møte neste års utgiftsføring av årets premieavvik og være en buffer for å møte fremtidige negative premieavvik. Sykefravær Sykefraværet for 2. kvartal var på 8,3 %, som er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2. kvartal Dessverre ser vi at den positive utvikling den siste tiden er brutt. Det er for tidlig å si hva som er forklaringen på dette, men utviklingen viser med all tydelighet at oppfølgingen av medarbeiderne må intensiveres. Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 2. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Den ordinære driften viser et samlet antatt mindreforbruk på 3,3 mill kr. Korrigerer vi antatt mindreforbruk i årsprognosen med effekten av redusert arbeidsgiveravgift, gir prognosen pr. 2. tertial et merforbruk i ordinær drift på 2 mill kr. Det reelle omstillingsmålet for 2014 var på 8,7 mill kr. Omstillingsmålet for Oppvekst (barnehage) og Bygg og vedlikehold er skjøvet til når den nye barnehagen i Fluberg står ferdig og først da vil gi full effekt for driften. Når vi tar i betraktning det reelle omstillingsmålet på 8,7 mill kr i 2014 innen ordinær drift, er det likevel grunn til å være tilfreds med omstillingsarbeidet. Alt tyder på at vi ved utgangen av 2014 vil ha tatt ned budsjettet til ordinær drift med ca 20 mill kr i løpet av en 3-års periode. Det viser at det legges ned en stor innsats som organisasjonen fortjener all mulig honnør for. 5

49 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Handlingsrom Kommunen har i lang tid slitt med et driftsnivå som ligger høyere enn de inntektene som er til disposisjon. På denne bakgrunn fattet kommunestyret vedtak om omstillingsmål, som har ligget fast siden. Omstillingsarbeidet viser at dette har gitt resultat, slik det er referert over. På grunn av de reduserte rammene for årets budsjett og styrkingen av Oppvekst, har det samlete omstillingsbehovet økt utover kommunestyrets vedtak i Årsprognosen for 2014 viser imidlertid at arbeidet fortsetter målrettet. Derfor er den viktigste oppgaven å holde stø kurs mot omstillingsmålet. Reduserte rammer er en konsekvens av forutsetningene i inntektssystemet der befolkningsutviklingen er særlig avgjørende. Det er viktig å være forberedt på at endringer i rammene, som en konsekvens av endringer i innbyggertall og alderssammensetning, kan bli en kontinuerlig prosess framover. Omstillingsarbeidet gjør seg ikke selv. Det er en stor utfordring for medarbeiderne å yte gode tjenester til befolkningen samtidig som ressurser kuttes. Innsatsen gir imidlertid resultater, og belønningen vil være en situasjon som i neste omgang gir økt økonomisk handlingsrom og nye muligheter. 6

50 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 2 Overordnede forhold Skatt og offentlige tilskudd Budsjett Prognose Avvik Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Investeringskompensasjoner Statstilskudd flyktninger Til sammen Finansforvaltning I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres pr. 30. april og 31. august, samt ved utgangen av året. Rapporten skal inneholde følgende: 1. Plassering og forvaltning av kommunens driftsmidler 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige aktiva Midler til driftsformål I kommunens finansreglement er følgende ramme for plassering av driftsmidlene fastsatt: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Kommunens driftsmidler i 2. tertial 2014 har i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i samsvar med tabellen ovenfor. Pr. 31. august 2014 var kommunens driftsmidler på 124,3 mill inklusive skattetrekksmidler (ikke disponible til drift) på 12,6 mill og en egen bankkonto for finanstransaksjoner på 40,7 mill. 7

51 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Låneportefølje Samlet lånegjeld Formidlingslån (Startlån / Husbanken) Totale lån ekskl formidlingslån Kommunens lånegjeld var fram til 2012 på et forholdsvis lavt nivå i forhold til sammenlignbare kommuner. Fra 2013 har imidlertid låneopptakene økt, relatert til betydelig økning i investeringene. Denne trenden forventes å fortsette også utover i økonomiplanperioden. Dette vil innebære at finansutgiftene forbundet med betjening av lånene vil utgjøre en større andel av de totale utgiftene enn tidligere. Langsiktige plasseringer Finansreglementet angir følgende plasseringsalternativer: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60% Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Faktisk fordeling mellom aktivaklassene pr Søndre Land p.t. Normal Bankinnskudd/pengemarked 30% 30 % Obligasjoner 39% 30 % Sum rentebærende midler 69% 60 % Garanterte produkter 0% 10 % Hedgefond 5% 10 % Eiendom 4% 0 % Utenlandske aksjefond 13% 12 % Norske aksjefond 9% 8 % Sum aksjefond 22% 20 % Sum hedge,eiendom,aksjer 31% 30 % Som tabellen viser er fordelingen godt i samsvar med finansreglementet, og for de fleste aktivaklassene nær de verdier som er definert som normalverdier. 8

52 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Beholdning og resultat pr : Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå, kr Avk. hiå, % Avk. refindeks hiå Bankinnskudd ,41% 0,90% Pengemarked ,30% 0,90% Obligasjoner ,06% 2,42% Sum rentebærende midler ,96% 1,66% Garanterte produkter ,88% 0,90% Hedgefond ,86% 3,52% Eiendom ,52% 6,32% Utenlandske aksjefond ,43% 9,16% Norske aksjefond ,62% 11,17% Sum aksjefond ,90% 9,97% Totalt ,67% 3,43% Samlet avkastning etter 2. tertial var nesten 7,4 mill. Til sammenligning var avkastningen etter 1. tertial 3,3 mill. Aksjefond er den delen av de langsiktige plasseringene som er mest utsatt for svingninger i markedet, og avkastningen på aksjefond etter 2. tertial var på 1,5 mill. Det har imidlertid vært en litt svakere utvikling på aksjefond de siste månedene, og det er usikkert og vanskelig å forutse tendensen resten av året. Prognosen for årlig avkastning var etter 1. tertial på 7,3 mill, mot budsjett på 6,0 mill. Denne prognosen opprettholdes etter 2. tertial. Pensjon Kommunen hadde et netto negativt premieavvik (utgift) på 11,8 mill i Basert på prognose fra KLP forventes det et netto positivt premieavvik (inntekt) på 10 mill i Denne prognosen er imidlertid usikker. Det er ikke budsjettert med premieavvik i årets budsjett, og en eventuell inntekt på dette området er planlagt å settes av på fond for å bygge opp en buffer for å møte senere års negative premieavvik. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør. Det er budsjettert med en utgift på 9,5 mill, og oppgjøret forventes gjennomført innenfor denne rammen. 9

53 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Sykefravær 2. kv kv 2013 STAB OG LOKALSAMFUNN: 7,9% 4,9% Økonomi og personal 4,5% 1,1% Fellestjenester 0,6% 3,1% Bygg og vedlikehold 0,7% 0,7% Renhold 6,6% 13,2% Teknisk drift 10,0% 2,2% Arealforvaltning 14,9% 3,3% Kulturkontor 28,2% 4,2% OPPVEKST: 8,6% 7,3% Fellesressurser 1,7% 9,9% Fryal skole 7,7% 7,4% Odnes skole 7,0% 6,5% Vestsida oppvekstsenter 6,4% 8,6% S. Land ungdomsskole 1,0% 2,0% Hov barnehage 14,4% 23,1% Grettegutua barnehage 15,1% 5,7% Fluberg barnehage 11,7% 14,0% Odnes barnehage 33,6% 6,4% Trevatn barnehage 0,0% 5,9% Grime barnehage 8,1% 8,3% HELSE, OMSORG OG VELFERD: 8,4% 8,5% Fellesressurser 0,0% 0,0% Hovli 1.etasje 8,6% 14,7% Hovli 2.etasje 9,6% 9,3% Hovlikjøkken 1,3% 2,9% Hjemmesykepleie 1,9% 7,0% Hjemmetjeneste 9,8% 8,2% Eldresenter og dagtilbud 9,8% 9,8% NAV 4,8% 0,8% Helse og familie 8,5% 9,7% RÅDMANNSGRUPPEN: 7,5% 13,3% Rådmannsgruppe 9,8% 16,7% Rådgiving og prosjekt 2,5% 0,0% TOTALT 2. kvartal: 8,3% 7,7% TOTALT 1. HALVÅR 9,2% 8,9% Tabellen viser at både 2. kvartal og 1. halvår i 2014 i år har hatt en liten økning sammenlignet med Målet er at sykefraværet skal ned på 7,5% på årsbasis. 10

54 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 3 Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Saksnr KST/FSK Kst 25/12 Kst 4/12 Emne/tittel Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Internt omstillingsprosjekt (Organisasjonsgjennomgang behandling av forprosjektrapport) Status I 2. tertial er status som følger: - Påkoblet: vann 11, avløp 4 - Venter på ferdigmelding: 38 - Levert sanitærmelding, ikke betalt tilkoblingsavgift: 7 - Skal ha purring inkludert vannverkene i nord: 25 - Skal ha pålegg om tilkobling: 13 Gjennomføring av vedtaket er krevende. Tydelighet i prosessen er viktig for å opprettholde fremdriften. Omstillingsprosjektet følges opp av adminsitrasjonen og gjennom en egen styringsgruppe. Måloppnåelse per er ca 18 mill kroner. Kostnadsanalyser barnehage og skole er gjennomført, se sak Kst 10/14. Barnehage-/ skolestrukturen i Søndre Land kommune ble vedtatt lagt til grunn i budsjettarbeidet for 2015 i Kst 37/14. Kst 20/12 Bosetting av flyktninger Inngått avtale med IMDI om bosetting av 10 flyktninger i løpet av året. De første kom mai/juni. Kst 17/14 Fsk 11/13 Introduksjonsprogrammet til Søndre Land Kommunenes plikt til etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Introduksjonsprogrammet startet opp på SØLVE august KAD-plasser er etablert på Hovli sykehjem, med virkning fra innleggelser fram til

55 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Saksnr KST/FSK Fsk 67/13 Fsk 83/13 KSt 43/14 Kst 13/14 Emne/tittel Felles barneverntjeneste for Nordre og Søndre Land kommuner Videreføring av prosjekt Hov Nordre til ordinær drift Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn Regionalt kompetansesamarbeid i helse og omsorg Status Forprosjektet hadde kick off Planlagt politisk behandling i okt/nov. Nordre Land har sagt opp sin del av avtalen. Tilbudet planlegges videreført med Gjøvik og Søndre Land som ansvarlige. Søndre Land er vertskommune. Det er tilsatt en person i utvidet stilling Det er kommet 6 søkere til stillingen som koordinator. Kst 11/14 11 måneders SFO-tilbud Iverksatt 12

56 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 4 Investeringer Investeringsbudsjettet for 2014 var på totalt 72,1 mill. Det er behov for revidering av årets bevilgninger på noen av enkeltprosjektene, først og fremst på grunn av forsinket oppstart. Den reviderte totalrammen har en reduksjon på ca 9,3 mill. De vesentligste endringene er: Ombygging Hov legesenter Bevilgningen for 2014 var på kr , men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr til Bevilgningen for 2014 nedjusteres derfor til kr Det er dessuten bevilget kr i tillegg til den opprinnelige bevilgningen, men dette er investeringer som kommer i 2015, og vil således ikke påvirke Ny barnehage i Fluberg Bevilgningen for 2014 er på kr , men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr til Bevilgningen for 2014 nedjusteres derfor til kr Ombygging av Rådhuset/Ungdommens hus For 2014 er det bevilget kr til forprosjekt. Oppstart blir noe senere enn opprinnelig planlagt, og kr overføres til Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes Dette prosjektet var opprinnelig budsjettert med 3,6 mill, men etter ferdig anbudsrunde ser man at investeringen kommer på 5,1 mill. Investeringen i 2014 forventes å bli 4,0 mill, mens det resterende kommer i Ombygging av Hovli Sykehjem prosjektering Det var opprinnelig bevilget 1,0 mill til dette prosjektet i Oppstart blir imidlertid noe senere enn først forutsatt, slik at det forventede beløpet i 2014 blir kr , og det resterende overføres til Vann- og avløpsledning Halmrast Dette ligger i investeringsplanen for 2015 med 2,2 mill. Det blir imidlertid oppstart i 2014, slik at kr kommer i 2014, og det resterende kommer i

57 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Ny grunnvannsbrønn og ledning Trevatn Det var bevilget kr i Prøvpumping er foretatt, med det resultat at det ikke er tilstrekkelig med vann. Prosjektet avsluttes, og investeringsutgift i 2014 blir kr Andre investeringer som ikke gjelder anleggsmidler, er ekstraordinære nedbetalinger av lån og videreutlån. Bevilgningene er revidert i henhold til faktisk forventet behov, fra kr til kr spesielt på grunn av at videreutlånene har økt. Finansiering: I det opprinnelige budsjettet var finansieringsbehovet på anleggsmidlene på kr , mens det i det reviderte budsjettet pr 2. tertial er redusert til kr Det var forutsatt at finansiering utover lånefinansiering til kunstgress- og friidrettsbanen skulle bli 5,0 mill i Det blir imidlertid kun 0,6 mill i spillemidler i 2014, og det resterende forventes å komme i Tilskudd fra Husbanken til bofellesskap for unge funksjonshemmede på 1,6 mill blir ikke utbetalt før prosjektet er ferdig og må derfor flyttes til 2015-budsjettet. Det foreslås å nedjustere momskompensasjonen med 4,2 mill pga reduksjon i investeringsrammen. Totalt bruk av lånemidler blir på snaut 50,7 mill etter denne revidering. OPPVEKST Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Digitale tavler til grunnskolen Sum OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD Avd: 1310 Hovli første etage Komplette senger til sykehjemmet Avd: 1311 Hovli andre etage 14

58 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Døgnopphold - øyeblikkelig hjelp Komplette senger til sykehjemmet Avd: 1315 Eldresenter og dagtilbud Utskifting av stoler - Hovli eldresenter Avd: 1331 Hjemmetjenesten Nye biler til hjemmetjenesten Avd: 1335 Hovlikjøkken/kantine Utskifting av kjøleskap etc Hovlikjøkkenet Avd: 1399 Fellesressurser H.O.V. inkl systemansv og komp.utv Norsk Helsenett Sum HELSE, OMSORG OG VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Avd: 1000 Fellesutgifter Kvalitetssikringssystem Avd: 1001 Fellestjenester Utskifting dataservere / regionale investeringer Utbedring/oppgradering IT-nettverk/kabling Trådløst nettverk Fryal Utskifting av PC-parken Utskifting av sentrale switchere Utskifting av sentralbord Avd: 1004 Bygg og vedlikehold 15

59 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Brannsikring Ekstraordinære ENØK-tiltak Ombygging av varmepumpe Fryal skole Tilpasninger universell utforming/funksjonshemmede Tilpasning universell utforming Odnes skole Gjenoppbygging Vestsida skole Asfaltering skoler og barnehager etc Ombygging Hov legesenter Energimerking kommunale bygg Persienner NAV-kontoret Ledelys Fryal skole Ny barnehage i Fluberg Ungdommens Hus/ombyggingsprosjekt Rådhuset Bofellesskap for unge funksjonshemmede Ombygging Hovli sykehjem - prosjektering Nytt gulv gymsal Fryal Avd: 1101 Arealforvaltning Tomtesalg Fagerlund Fisketrapp II Avd: 1501 Kultur Kunstgressbane Avd: 1601 Teknisk drift Driftsovervåking vann & avløp

60 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Prosjektering høydebasseng Hov Rehab ledningsnett vann Rehab ledningsnett avløp Tilknytning vann Trafikksikkerhetstiltak Asfaltering av kommunale veger Vannbehandlingsanlegg Klausulering vannverk Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast Innkjøp gravemaskin Innkjøp av vannmålere Ny spillvannsledning Hov/Fall Ny grunnvannsbrønn + ledning Trevatn Membrananlegg Ånes Vannverk Ny kommandobil brannvesen Ny biler til teknisk drift Utskifting stolper gatelys Fall Klippeverktøy til brannvesenet Ombygging til møterom, komm. lager Sum LOKALSAMFUNN INKL STAB SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER

61 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 Andre investeringer: Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån Avdrag på videreutlån Videreutlån Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter Egenkapitalinnskudd KLP SUM INVESTERINGER

62 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial FINANSIERING: Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Tomtesalg kommuneskogen Forsikringsoppgjør Vestsida skole, sluttoppgjør Spillemidler og tilskudd fra idr.laget til kunstgressbane Tilskudd til boligetablering, Husbanken Salg av brukt utstyr Salg av kommandobil brannvesen Momskompensasjon investering Avdrag på videreutlån og andre lån Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler Bruk av lån til videreutlån Bruk av disposisjonsfond til Rv247 till.bevilgn Bruk av bundne driftsfond i investering Bruk av bundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond til klippeverktøy til brannvesenet Bruk av bundne investeringsfond til ekstraordinære avdrag Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundet investeringsfond til div inv T O T A L T

63 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 5 Sektorvergripende mål og satsningsområder I september vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for med Søndre Land levende og landlig som kommunens nye visjon og hovedmålet at Søndre Land skal være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser. Visjonen og hovedmålet skal blant annet oppnås ved å: stoppe befolkningsnedgangen og innen 2026 være minst 5750 innbyggere. ha et variert boligtilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive tomter. markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo. bidra til at veiene til arbeidsplasser på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Brandbu blir bedre. sørge for at befolkningen får flere år med god helse. støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser. I den nylig vedtatte kommuneplanen er det utarbeidet målsettinger og utviklingsstrategier for 7 innsatsområder: Folkehelse Næringsliv, arbeidsliv og samferdsel Kommunale tjenester Kommunes organisasjon og økonomi Kultur og frivillighet Samfunnssikkerhet og beredskap Arealbruk Videre er det utarbeidet et målekart med 8 indikatorer for å følge opp utviklingen. Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord. 20

64 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Status måloppnåelse Nedenfor angis status på de mål og satsningsområder som gjelder i vedtatt planperiode. Demografi, sysselsetting og næringsutvikling Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Omdømmebygging Arbeide systematisk med å forbedre omdømmet til Søndre Land kommune både som en attraktiv arbeidsplass og attraktiv bostedskommune. Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Visjon vedtatt: Søndre Land skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik regionen innen 2025 Konkretisere strategier og satsningsområder for å realisere visjonen Arbeidet pågår i regi av prosjekt opptur. Økning av folketallet Markedsføre Søndre Land kommune som en attraktiv bostedskommune med den målsetning å øke innbyggertallet med 100 innen Prosjekt Opptur Søndre Land iverksatt. Folketallet har økt med 3 i 1. halvår Arbeidet pågår i samsvar med vedtatt omstillingsplan Konkretisere strategier og satsningsområder for å markedsføre Søndre Land kommune som en god bokommune Økning på 54 innbyggere 1. halvår Næringsutvikling Legge til rette for næringsutvikling i Søndre Land kommune med den målsetning å skape 100 nye arbeidsplasser innen Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Målet revidert i 2012 til: bidra til å skape 40 nye arbeids-plasser og sikre 20 i løpet av 2015 Følge opp vedtatt omstillingsplan og handlingsplan Arbeidet pågår. Det vises til statusrapport fra prosjekt Opptur fra kommunestyremøte 26.mai 2014 for detaljert status. Revidere kommuneplanens langsiktige del Planprogram vedtatt og prosessen pågår i samsvar med fremdriftsplanen Ny kommuneplan vedtatt i Samfunnsdelen blir ikke vedtatt før etter sommeren og arealdelen høsten 2014 Vedtatt i september

65 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Folkehelse Kommunestyret vedtok i oktober 2012 en strategi for folkehelsen i Søndre Land kommune Mål, strategier og tiltak i folkehelsearbeidet er nedfelt i strategien, og arbeidet blir gjennomført i tråd med det vedtatte strategidokumentet. Nytt administrativt delegeringsreglement er vedtatt og innebærer at alle avdelingsledere i Søndre Land kommune har ansvar for folkehelsetiltak. Folkehelsekoordinator gjennom folkehelsekomiteen er overordnet ansvarlig for folkehelsearbeidet. Det skjer mye godt folkehelsearbeid i Søndre Land kommune, spesielt fremheves arbeidet innen kommunalområdet Oppvekst. Økonomi Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Bærekraftig økonomi Gjennomføre påbegynt organisasjonsgjennomgan g med det resultat at driftsutgiftene er i samsvar med inntektsgrunnlaget og på litt lengre sikt oppnå netto driftsresultat på 3 %. Omstillingsprosje ktet pågår. Det er krevende å oppnå målene. Totalmålet ligger fast, men målene knyttet til ny barnehagestruktur utsettes til 2015 Netto driftsresultat på 3 % i Bygge opp igjen inflasjons- og bufferfondet til et nivå som er i samsvar med finansreglementet Netto driftsresultat på ca 1,6 % i Omstillingsprosjektet pågår i samsvar med gjeldende omstillingsstrategi. Ressursutnyttelse på tvers av sektorer Nedsette arbeidsgruppe med det mandat å oppnå bedre ressursutnyttelse på tvers av sektorer. Teamorganisering av assistenter innen ressurskrevende tjenester er ett eksempel på område som bør belyses. Arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere sambruk av assistenter innen ressurskrevende tjenester Målet om bedre ressursutnyttelse på tvers ligger fast. Tjenesteområder endres til kommunalområder Arbeidet pågår. Nytt styringssystem Arbeide videre med innføring av nytt styringssystem med den hensikt i større grad å sette fokus på kvalitative resultat av tjenesteproduksjonen og ikke bare på økonomien. Medarbeiderundersøkelse gjennomført. Organisasjonen arbeider med oppfølgingsplaner Brukerundersøkelse r gjennomføres Ny medarbeiderundersøkelse i Brukerundersøkel ser innen interne tjenester er gjennomført. Gjennomføring av innbyggerundersøkelse vurderes gjennomført 3. tertial. 22

66 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Interkommunalt samarbeid Arbeide aktivt i Gjøvikregionen med den hensikt å vurdere og eventuelt inngå interkommunalt samarbeid på de områder som er formålstjenlig for Søndre Land kommune. Regionalt samarbeid er krevende. Utfordringer med å komme til enighet om kostnadsfordelinger og hvilke områder det skal samarbeides om. Søndre Land kommune skal være en pådriver for regionalt samarbeid forutsatt enighet om en generell kostnadsfordeling mellom kommunene Arbeidet har i all hovedsak stoppet opp. Arbeid med kommunereform har tatt over fokuset. Vertskommune Nedtrapping i samsvar med gjeldende vedtak Nedtrapping gj.føres i takt med bortfall av brukere. Prosjektregnskap for bruk av vertskommunemidler er under utarbeidelse Ferdig utarbeidet prosjektregnskap å dokumentere at midlene benyttes i samsvar med forutsetningene. Prosjektregnskap er ferdig. Pensjon Ingen Betydelige pensjonsforpliktel ser knyttet til vertskommerollen er kjent. Midler avsatt til pensjonsfond i 2013 Langsiktig mål: Bygge opp et fond for å imøtekomme for-pliktelsene. Kortsiktig mål: Avsette 3 mill kr pr år i planperioden. Etablere prosjekt for å beregne pensjonsforpliktelsene som vertskommunerollen har medført 4,4 mill kroner er avsatt hittil til pensjonsfond. I 2014 er det budsjettert med 3,1 mill kroner i avsetning til pensjonsfond. 23

67 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Organisasjon Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Redusert sykefravær Arbeide systematisk med å opprettholde den positive utviklingen innen sykefraværet ved å fokusere på nærvær. Målsetningen i IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) tilsier at Søndre Land kommune skal ha et sykefravær på 7,5 % i Rådmannens notat om nærvær og trivsel iverksatt. Sykefraværet viser en nedgang i 2013, men ikke tilstrekkelig til å nå IA målet på 7,5 % i 2013 Målet om et sykefravær på 7,5 % opprettholdes. Økt fokus på oppfølging av iverksatte tiltak og vurdere behov for nye tiltak. Sykefraværet viser en liten økning 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Se kommunalområd ene for beskrivelse av status for arbeid med økt nærvær. Bedre utnyttelse av IKT-verktøy Generell kompetanseheving på IKTverktøy og generell bedre utnyttelse av de muligheter som ligger i eksisterende IKT-verktøy for å sikre mer effektive arbeidsprosesser. Oppgradert saksbehandlingssystemet ESA og utvidet bruken. Arbeider med roller og ansvar knyttet til IKTsystemene. Fokus på forbedring av infrastruktur og nettverksløsning, samt utskifting av hele PC-parken. Behov for økt fokus på mer effektive arbeidsprosesser. Utskifting av PCparken pågår. Nytt kvalitetssikringssystem Med bakgrunn i blant annet tilsyn har Søndre Land kommune nedsatt et prosjekt som skal innføre nytt kvalitetssikringssystem i kommunen. Med kvalitetssikringssystem mener man et system og en metode for sikring av god kvalitet på og lett gjenfinning av kommunenes styrende dokumenter, samt at det skal være internkontroll med avviksrapp. Det har vært dialog med andre kommuner i regionen. Ikke enighet om felles mål og system. Søndre Land har målsetning om å velge system i løpet av Midler avsatt i investeringsbudsjettet i Omfattende prosjekt med målsetning om fullt ut innført i hele organisasjonen i løpet av Kvalitetslosen er valgt som leverandør av elektronisk kvalitetssystem. Prosjektet er ferdig organisert og startet opp. Forenkle og forbedre arbeidsprosesser Nedsette arbeidsgrupper som arbeider med systematisk gjennomgang av arbeidskrevende prosesser med den hensikt å forbedre og effektivisere disse. Ikke tilstrekkelig framdrift grunnet fokus på omstilling og få på plass overordnet reglement og retningslinjer Vedtak i omstillingsstyret at forenkling/forbedring av arbeidsprosesser er satsningsområde i 2014 Arbeidet pågår kontinuerlig i linjeorganisasjonen. Formelt prosjekt er ikke vedtatt i omstillingsstyret enda. 24

68 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Tjenestekvalitet og etisk refleksjon Nytt satsingsområde I omstillingstider og reduksjon i utgiftene, er det viktig å opprettholde en bevissthet om etiske dilemmaer og implikasjoner av ansattes holdninger og handlinger Framheve betydningen av og legge konkrete rammer for etisk refleksjon i alle deler av organisasjonen Hvordan satsningsområdet skal organiseres og gjennomføres er ikke avklart. Lederutvikling Nytt satsningsområde Grunnleggende lederopplæring for alle avdelingsledere gjennomført i 2013 Målsetning om å gjennomføre årlige lederutvikling for alle ledere med personalansvar. Lederutvikling fase 2 er ferdig. 25

69 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 6 Oppvekst Status mål og satsningsområder Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten er full barnehagedekning, og et barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. Kommunen har full barnehagedekning i den forstand at alle som søkte om plass ved hovedopptaket, og som er født før , har barnehageplass (jf barnehagelovens 12A). Per 26. september er det 7 barn på venteliste. Av disse er 4 født i Samtidig er det ledig 5 hele plasser i Grime barnehage og 1 hel plass og 3 * 80% plass i Trevatn barnehage. I økonomiplan er det angitt følgende utviklingsområder for barnehagene: 1. Språkutvikling 2. Overgangen barnehage - skole 3. Barns trivsel (oppfølging av prosjekt i regi av fylkesmannen) 4. Kompetanseplan for barnehagetjenesten Høsten 2014 er det satt i gang et nytt prosjekt i barnehagene med systematisk begrepsopplæring for 5 åringene. Metoden som er valgt, er forankret i forskningsmiljøet rundt Bredtvet kompetansesenter. Det er her snakk om en strukturert ordlæring også kalt ordlistemetoden. Det er bred forskning på at dette er en metode som øker barnas språklige kompetanse. Prosjektet ble initiert og ledes av spesialpedagog Berit Eidstuen og logoped Kari Sofie Wilberg. De pedagogiske lederne i barnehagene har i fellesskap jobbet med å revidere rutinen for overgangen fra barnehage til skole. Prosjektet «barns trivsel» er initiert av fylkesmannen i Oppland. Ledergruppa for barnehagene jobber med en plan for hvordan dette prosjektet skal følges opp i Søndre Land. Grunnskolen Målene i økonomiplanen Skolene i Søndre Land kommune skal ha et psykososialt miljø der ingen elever opplever mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. 2. Skolene i Søndre Land kommune skal arbeide med læringsmiljø og skal oppnå minimum like gode resultat i lesing, regning og engelsk på 5. trinn som landsgjennomsnittet målt gjennom nasjonale prøver. 3. Grunnskolepoeng på 10. trinn skal ligge minst på landsgjennomsnittet For informasjon om resultatoppnåelse og framtidige satsingsområder vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen behandlet i kommunestyret 7. april

70 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Voksenopplæring Norskundervisningen for fremmedspråklige ble lagt om fra august 2014 som følge av at Sølve fikk ansvaret for å gjennomføre introduksjonsprogrammet for flyktninger og norskundervisning for beboere på Søndre Land statlige mottak. Per 1. oktober er det totalt ca. 50 fremmedspråklige voksne elever i norksundervisningen. Elevene fordeler seg på Sølve, kommunens eget tilbud i Søndre Land hallen og enkelte elever på Gjøvik læringssenter. Status økonomi OPPVEKST Regnskap pr 2. tertial 2014 Avvik Periodebudsj 2. tertial 2014 Årsbudsjett Inkl endr 2014 Forbruk i % Regnskap pr 2. tertial 2013 Fryal skole og SFO Odnes skole & SFO Vestsida oppv.senter S.L. ungdomsskole Fellesressurser inkl spes.ped, logoped og PP-tjeneste Hov barnehage Grettegutua barnehage Odnes barnehage Fluberg barnehage Trevatn barnehage Grime barnehage Sum OPPVEKST Kommunalområde oppvekst ser ut til å kunne oppnå et resultat i balanse for året som helhet. Likevel er det enkelte avdelinger som vil få et overforbruk. Det gjelder Grettegutua barnehage som får en overskridelse på grunn av barn med behov for ekstra tilrettelegging, og på grunn av utvidet antall plasser utover grunnbemanning (80 % stilling). Ungdomsskolen ligger også an til en overskridelse på grunn av mange nye elever med store omsorgsbehov. Vestsida oppvekstsenter vil ventelig også få en overskridelse som følge av ekstraordinært behov for styrking av lærerstaben våren Fellesressurser ligger samlet an til et mindreforbruk på grunn av økte refusjonsinntekter til norskundervisning for fremmedspråklige. Fellesressurser omfatter også grunnskole og barnehage felles, og på disse områdene blir det overforbruk. Overskridelsen knytter seg til skoleskyss, kjøp av skoleplasser og barnehageplasser i andre kommune og tilskudd til egne private barnehager. På grunn av stor tilstrømming av asylsøkere ved Søndre Land statlige mottak, har kommunen så langt i år mottatt betydelig høyere refusjonsinntekter enn budsjettert. Selv om alle med rett til norskopplæring får tilbud, overskrider inntektene de faktiske utgiftene. For året som helhet forventer vi derfor et overskudd på norskundervisning til fremmedspråklige. 27

71 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Personal og organisasjon Sykefraværsstatistikken for andre kvartal viser at alle skolene ligger under 8 % sykefravær, noe som må sies å være akseptabelt. Barnehagene ligger alle over 8 % (bortsett fra Trevatn bhg som har 0%). Flere av barnehagene hadde også dette kvartalet et svært høyt syefravær. Bortsett fra at enkelte avdelinger har et høyt fravær, og dermed mye bruk av vikarer, er personalsituasjonen i hovedsak tilfredsstillende. Likevel er det grunn til å peke på at nedbemanningsprosessen blant assistenter i skole og barnehage sommeren 2014 var svært belastende for mange av de ansatte. Status delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Norskundervisning for voksne Introduksjonslovens 17 Overføring til annen skole i kommunen Opplæringslovens 8-1 Spesialundervisning i grunnskolen Opplæringslovens 5-1 Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker Opplæringslovens 2-11 Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing Opplæringslovens 9a Opplæring språklige minoriteter Opplæringslovens

72 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 7 Helse, omsorg og velferd Status mål og satsningsområder Kommunalområdet arbeider kontinuerlig med å tilpasse driften til de økonomiske rammer den er gitt, samtidig som det skal ytes faglig gode tjenester. To satsningsområder er lagt på is på grunn av mangel på utredningskapasitet. Det er organisering av psykiatri/rus tilbudet, herunder revidering av plan for psykisk helse, samt prosjekt om hverdagsrehabilitering. Arbeidsgruppen om «Tildeling av tjenester i helse og omsorg» har konkludert at der er behov for å organisere tildelingen i et tildelingskontor. Et forprosjekt arbeider videre med problemstillingen. Prosjekt felles barnevern i Søndre og Nordre Land er startet opp. Gruppe som skal utarbeide boligsosial plan er etablert. Det samme er gruppe som skal utrede ombygging/nybygg av Hovli, men ingen av de to har kommet i gang enda. Det foreligger et utkast til rapport om bruk av Grimebakken etter Prosjektet Borte bra- hjemme best har mottatt ytterligere tilskuddsmidler slik at vi kan frikjøpe en ansatt i 40% stilling til å arbeide i prosjektet. Vi har søkt og mottatt tilskudd på til etablering av psykolog i 100% stilling. Tilskuddet trappes ned med hvert år i tre år før det bortfaller. Vi har mottatt prosjektmidler til utegruppe som gir tjenester til personer med psykiatri/rusutfordringer, Hov Nordre, og en koordinatorstilling som skal prøve ut en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen ved utskrivning fra psykiatrien. Kommunalområdet mottar tilskuddsmidler for ca 4 millioner i Dette er penger som går inn i driften, og til utvikling av tjenestene våre. Hjemmebaserte tjenester Det har de siste årene vært store økninger i etterspørsel av sykepleietjenester i hjemmet. Vurderingsbesøket er kvalitetssikret gjennom pasientforløp-prosjektet i Gjøvikregionen og man har hatt fokus på trygghet, mestring og livskvalitet for brukerne. Dette for å kunne skape realistiske forventninger om hvilket omfang av tjenester som kan ytes til den enkelte. Hjemmetjenesten melder en økning av arbeidsoppgaver i forhold til vertskommunebrukerne, og mange unge som etablerer seg og har behov for praktisk bistand og opplæring for å mestre livet sitt. Økte behov er en utfordring å kombinere med nedbemanning. Samhandlingsreformen har medført økt kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten samt at pasientene skrives raskere ut en tidligere. Det har vært en økning i antall henvendelser sammenlignet med første tertial: Henvendelser: 1. tertial 2. tertial Behov for hj.spl Behov for ulike opphold Hovli sykehjem og eldresenter Totalt:

73 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Henvendelsene samordnes fra hjemmesykepleien og Sauhs (samordningsutvalget for helse og sosialtjenester). Fra startet man med elektroniske PLO- meldinger mellom tjenestene og sykehuset, noe som har vært et viktig ressurssparende tiltak. Helse og familie: Barnevernet: Fylkesmannen underkjente beslutning om utvidelse av undersøkelsestid i 3 av 5 saker. Dette har derfor medført fristoversittelser i undersøkelser tilsvarende 9,7% første halvår Legetjenesten og helsestasjonen: Det er gjennomført samarbeidsmøter med flyktningemottaket og helsestasjonen. Fysioterapi/ergoterapi/friskliv: Nye fallforebyggende kurs er i gang. NAV: Det er bosatt 6 flyktninger hittil i år og det er gjort avtale med IMDI om bosetting av ytterligere 7 personer i inneværende år, hvorav 1 bosettes i uke 40. De resterende 6 personene består av 3 husholdninger 1 familie og 2 enslige. Det er en utfordring å finne egnet familiebolig. Gjennomføring av introduksjonsprogrammet er satt bort til Sølve. Status økonomi Regnskap pr 2. tertial tertial 2014 Avvik inkl endr 2014 Periodebudsj Årsbudsjett Forbruk i % Regnskap pr 2. tertial 2013 Hovli første etasje Hovli andre etasje Eldresenter og dagtilbud Helse og familie Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Hovlikjøkken/kantine Fellesressurser inkl systemansv og komp.utv NAV HELSE, OMSORG OG VELFERD

74 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Institusjon: Utgiftssiden på lønn er om lag som budsjettert. Underforbruket skyldes kostnader som ikke er fakturert enda, og merinntekt på vederlag. Hjemmebaserte tjenester: Eldresenteret/dagtilbudet forventes å komme i balanse ved årets slutt. Merforbruk hittil skyldes store drosjeutgifter. Det jobbes med å se på muligheter for å redusere utgiftene til transport. Hjemmesykepleien har et lite overforbruk. Dette forventes å øke da det er tilskuddsmidler som gjør at resultatet ser såpass bra ut pr i dag. Overforbruket skyldes et stramt budsjett, og behov for ekstra bemanning i perioder. Hjemmetjenesten kommer ut med et forholdsvis lite overforbruk i perioden. Dette skyldes tilskuddsmidler som er kommet inn på konto. Reelt forventes hjemmetjenesten å komme ut med et overforbruk på ca 2 millioner ved årets slutt. Kjøkken/kantine: Regner med at driften vil gå i balanse. Fellesressurser: Underforbruket skyldes tilskuddsmidler til kommunepsykolog som er ført på dette området. Helse og familie: Overforbruket i avdelingen er tilknyttet barneverntjenesten. Dette har sammenheng med økt aktivitet de seneste årene. Det er flere omsorgsovertakelser med behandling i rettssystemene og med behov for juridisk bistand, tiltaksmengden har økt, samt at det også har vært nødvendig med sakkyndige utredninger. NAV: Utgiftene til økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, og introduksjonsprogram for flyktninger er godt under budsjettet, mens det er overskridelser på støttekontakt. Personal og organisasjon Flere avdelinger har et gledelig lavt fravær i perioden, og fravær i de fleste avdelingene skyldes i hovedsak langtidsfravær. Institusjon: Avdelingene har en utfordring i å rekruttere sykepleierstillinger. Noe er dekket inn ved vikarbyrå. Det er også flere ledige helgestillinger. Avdelingen har marginalt med ressurser, basale behov blir likevel dekket på en god måte, men det er dessverre lite tid til annet. 31

75 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Hjemmebaserte tjenster: Kompetanseutvikling er viktig for hjemmebaserte tjenester, og ansatte deltar aktivt i interne og eksterne kurs og utdanninger. Det er kommet inn mange krav om fast tilsetting etter 4 års regelen. Bare i hjemmetjenesten er 18 personer gått inn i faste stillinger. Dette gjør arbeidet med nedbemanninger mer utfordrende. Kjøkken: En oppsigelse har gjort at kjøkkenet har kunnet utvide størrelsen på andre deltidsstillinger. NAV: Det har vært flere ledige stillinger på NAV- kontoret i perioden. Intern utlysning i sommer løste ikke dette og det er foretatt ny ekstern utlysning i august. 2 vikarer tilsettes midlertidig i løpet av september. Helse og familie: Avdelingen er fullt bemannet, og det er ansatt vikar i et vikariat for fysioterapeut. Status delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Pleie og omsorg i institusjon Tilbudt andre tjenester Hovli eldresenter, korttidsopphold Tilbudt andre tjenester Dagopphold Hjemmesykepleie Praktisk bistand o 10 timer 7 7 Praktisk bistand u 10 timer Revurderinger er inkludert Avlastning -barn 8 8 Revurderinger Omsorgslønn 7 7 Trygghetsalarm

76 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Kap 9, tvang og makt Totalt tre personer med vedtak Barnevern pr 1.halvår 31 under søkelser 17 tiltak 14 saker henlagt Økonomisk sosialhjelp /1-31/8 Støttekontakt «Kvalifiseringsprogram «Introduksjonsprogram «Opplysning, råd og veiledning «33

77 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 8 Lokalsamfunn inklusiv stab Status mål og satsningsområder Det er for 2014 utarbeidet en virksomhetsplan som er et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av satsningsområder i vedtatt budsjett og økonomiplan. Status måloppnåelse tar derfor utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for Lokalsamfunn inklusive Stab. Arbeidet med reguleringsplan Hov sentrum ble ferdigstilt med politisk vedtak før sommerferien Forprosjekt næringsvennlig kommune ble avsluttet før sommerferien Samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret på første møtet høsten 2014, arealdelen er blitt forsinket grunnet mange merknader å ta hensyn til i tillegg til at arbeidet er stått noe stille i påvente av ansettelse av vikar for arealplanleggeren. Brukerundersøkelser innenfor interne tjenester er gjennomført Prosjektet innføring av elektronisk kvalitetssystem er startet opp årshjul og avvikshåndtering innen helse, omsorg og velferd planlagt igangsatt fra Prosjektet for øvrig med innføring av avvikshåndtering og risikoanalyser i hele organisasjonen er planlagt å være på plass i januar Arbeidet med kommunal delplan for kultur starter opp denne høsten og vil være ferdig innen januar Forprosjekt utbyggingen Rådhuset er i gang og forventes avsluttet innen Revidering av administrative reglementer er pågår. Revidering av økonomireglementet er forsinket Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi pågår For status selvkostområdet og større investeringsprosjekter henvises det til kap for investeringer Oppsummert har det vært betydelig aktivitetsnivå i 2. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Det er noen forsinkelser med revidering av økonomireglementet og det er i enkelte avdelinger utfordringer med ressurssituasjonen. 34

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Tertialrapport 2014 1. tertial

SØNDRE LAND KOMMUNE. Tertialrapport 2014 1. tertial SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport 1. tertial INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 Overordnede forhold... 4 Sykefravær... 4 Årsprognose økonomi... 4 Handlingsrom... 4 KAP 2 OVERORDNEDE FORHOLD...

Detaljer

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret Økonomi- og strategikonferanse 2014 Kommunestyret 23.06.2014 1 Gjennomføring og agenda Tidsramme: Fra kl 09:00 12:00 HOVEDTEMAER: Økonomisk status Kommuneproposisjonen 2015 Framskrevet budsjett Mål- og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Økonomiplan og budsjett Presentasjon til formannskapet

Økonomiplan og budsjett Presentasjon til formannskapet Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til formannskapet 08.10.2014 1 Agenda 1. Utgangspunkt for saldering 2. Rådmannens forslag til saldering 3. Oppsummering fra komitemøtene 4. Forslag til

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskap 27.08.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskap 27.08.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskap 27.08.2014 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse

Detaljer

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi Søndre Land kommune Rådmannen Dato... 11.06.13 Vår Ref... NH Arkiv... Saksnr... Notat Til Kommunestyret Kopi Fra Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 1. Innledning Notatet er skrevet til økonomi- og strategidagen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2016 Agenda 1. Oppsummering fra økonomi- og strategidag i kommunestyret 20.06.2016 2. Oppdaterte prognoser i drift for 2016

Detaljer

Foreløpige budsjettrammer. Utvidet formannskap den

Foreløpige budsjettrammer. Utvidet formannskap den Foreløpige budsjettrammer Utvidet formannskap den Gjennomføring og agenda Sted/tidspunkt - Rådhuset kl 08:30 10:00 Tema Kort gjennomgang foreløpig årsprognose basert på 2. tertial Oppsummering fra strategi

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

Forslag til endelige budsjettrammer. Utvidet formannskap

Forslag til endelige budsjettrammer. Utvidet formannskap Forslag til endelige budsjettrammer Utvidet formannskap 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og økonomiplandokumentet

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. levende og landlig. Tertialrapport tertial

SØNDRE LAND KOMMUNE. levende og landlig. Tertialrapport tertial SØNDRE LAND KOMMUNE levende og landlig Tertialrapport - 1. tertial Innholdsfortegnelse 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. STATUS RAMMEBETINGELSER OG RESSURSER... 4 2.1. Demografi... 4 2.2. Organisasjon og

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Vedlegg 2 Målekart pr avdeling

Vedlegg 2 Målekart pr avdeling Vedlegg 2 ekart pr avdeling Oppvekst Hov barnehage Antall årsverk 11,8 10 8,0 Antall heltidsplasser 53 53 40,6 Nærvær (i %) 92,5% 86,6 % 84,3 % Økonomisk resultat (i %) 100 % 97,0 % Grettegutua barnehage

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Budsjett 2018 og økonomiplan

Budsjett 2018 og økonomiplan Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 27.09.2017 Agenda Økonomisk utgangspunkt Innspill fra komiteene Diskusjon budsjettprofil Investeringer 2018-2021 Videre framdrift

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. - levende og landlig. Tertialrapport tertial

SØNDRE LAND KOMMUNE. - levende og landlig. Tertialrapport tertial SØNDRE LAND KOMMUNE - levende og landlig Tertialrapport - 2. tertial Innholdsfortegnelse 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 3 2. STATUS RAMMEBETINGELSER OG RESSURSER 4 2.1. Demografi 4 2.2. Organisasjon og personell

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016 Ny tekst i forhold til utkast datert 5.2. er markert med rød tekst. Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016 Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanens mål og satsingsområder presenteres her virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst for 2016.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9934-5 Saksbehandler: Saksframlegg Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 10.12.2008 Fosnes kommunestyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2016 Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2016 2019. Med utgangspunkt i mål og satsingsområder

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2014 og økonomiplan

SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2014 og økonomiplan SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag med formannskapets innstilling 27.11.2013 Innholdsfortegnelse 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer