Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014"

Transkript

1 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2014 INNHOLD SMIL Tilskudd til drenering Miljøplan Miljøplankurs Avløserrefusjon ved sykdom Jordarbeiding og miljøkrav Hule eiker er beskyttet Innvitasjon til jaktlederkurs Skograpport 2013 NMSK 14.mars 2014 Sammenføing av eiendommer Floghavre og hønsehirse 2014 Jakt på elg og rådyr Primærnæringsutvalget Tips oss om svartelistede planter Endringer i odelsloven Avløpslam fra FREVAR Informasjonsmøte 26. mars Navn Fagområde Telefon mail adresse Åsa Danielsen Fagansvarlig / Karin L. Torp Lovsaker / Gro Haddeland Jordbruk, tilskudd,smil / Arild Bakke Jordbruk, tilskudd,miljø / Øivind Ringstad Skog, friluftsliv / Tor Christiansen Vilt,Naturmangfoldloven / Steinar Næringsutvikling / Vingerhagen Kristin Kaasa Naturmangfoldloven / Grethe Walle Jordbruk Postadresse: Fredrikstad kommune, Miljø- og landbruk, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad E-postadresse: Besøksadresse: Rådhuset, 3. etasje, Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad Andre viktige telefoner Veterinærvakta, ordinær Fredrikstad Dyrehospital, smådyr Landbruksvikar Studieforbundet Næring og Tiff / samfunn Autorisasjonsbevis Norsk landbruksrådgiving SørØst Autorisasjonsbevis/plantevern Tiff

2 NYE I LANDBRUK/NATUR Kristin Kaasa, som tidligere har arbeidet som vikar i virksomheten vår, Miljø og landbruk, ble fra fast ansatt. 50% av arbeidstiden skal brukes til saksbehandling og prosjekter relatert til naturmangfoldloven. Grethe Walle er ansatt i et 30% engasjement, foreløpig for et halvt år. SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Det kan søkes om tilskudd til tiltak som går utover det som hører inn under vanlig jordbruksdrift. Normalt vedlikehold av anlegg og bygninger får ikke tilskudd. Midlene brukes til tiltak som ikke dekkes av regionalt miljøprogram, RMP. Et helhetlig syn på miljøverdier med fullstendige tiltaksplaner gir prioritet. Under temaet Reduksjon av forurensing kan det søkes midler til utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg etablering og skjøtsel av vegetasjonssoner etablering av anlegg for å hindre erosjon, fange opp partikler og næringsstoffer etablering av vegetasjonssoner tiltak ved omlegging fra korn til gras på erosjonsutsatt areal Under temaet Landbrukets kulturlandskap kan det søkes midler til tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd forbedre tilgjengelighet og øke opplevelseskvalitet bevare kulturminner og kulturmiljøer bevare freda og verneverdige bygninger Løpende søknadsfrist frem til 1 oktober. Da vil det bli evaluering av tildelingen gjennom året, og eventuelt omfordeling av restmidler. Søknader som kommer inn etter denne datoen vil bli behandlet om det er midler igjen. Søknader på tiltak med lavere prioritet og som ikke har bliltt innvilget ved fortløpende behandlingen, kan bli innvilget etter 1. oktober hvis det viser seg at det er midler til tiltak med noe lavere prioritet. Mange gode søknader og planer er sterke argumenter for større tildeling av midler fra Fylkesmannnen! Tiltakets betydning for miljø og allmennhet, søkers egennytte samt den totale søknadsmasse avgjør størrelsen av tilskuddet. Normalt vil det være % av framlagt regnskap. Søknadsskjema finner du her: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-ogmiljo/spesielle-miljotiltak/skjema 2

3 Strategiplanen for SMIL ligger her: https://www.fredrikstad.kommune.no/documents/politikk/planer/miljotiltak_landbruket_strate giplan_2013_2016.pdf Oppsummering av bruk av SMIL midler Totalt disponerte Fredrikstad kommune kr til SMIL - tiltak i Det ble innvilget kr til forurensningstiltak, kr ,- til restaurering av fredete bygninger og kr til biologisk mangfold og kulturmark. Hele 15 søknader ble innvilget i TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSAREAL Fredrikstad kommune fikk tildelt ,- i tilskudd til drenering av jordbruksjord fra juni Det ble søkt om drenering til totalt 512 daa, fordelt på 14 søknader. Og det er veldig bra! Rest midlene er overført til 2014, rammen for å søke tilskudd til drenering av jordbruksjord i 2014 for Fredrikstad, er da Det er løpende søknadsfrist og tilskuddet utgjør kr.1000 pr.daa Sammen med søknaden skal det legges ved: Plan med beskrivelse av arealet og de tiltak som skal gjennomføres Kart over arealet som skal grøftes Foreløpig grøfteplan Kostnadsoverslag Kart med kulturminner avmerket Miljøplan trinn 2 fins et eget skjema på dette Løpende søknadsfrist. Søknadsskjema kan du få enten ved å kontakte oss eller gå inn på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke 3

4 MILJØPLAN Statens Landbruksforvaltning og Fylkesmannen legger stadig mer vekt på kontroll av foretak i forbindelse med søknader om tilskudd. Det viser seg at søkerens miljøplan ofte ufullstendig og ikke oppdatert. Det fører til trekk i tilskuddet. Miljøplan trinn 1 er påkrevd ved søknad om produksjonstilskudd!! Vi vil derfor minne om hva som en miljøplan skal omfatte. Miljøplan trinn 1 skal inneholde: 1. Kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, både eide og leide. Her skal bekker, dråger, flomutsatte arealer, kummer og grøfter tegnes inn. I tillegg skal kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, og andre forhold av miljømessig betydning være kartfestet og beskrevet 2. Kart som viser erosjonsrisiko ved høstpløying. 3. Gjødslingsplan og sprøytejournal. Oppdateres årlig. 4. Sjekkliste fastsatt av Statens landbruksforvaltning som dokumenterer miljømessige forhold knyttet til jordbruksdriften. Skal foreligge årlig innen 15. november. 5. Sjekklista skal være utfylt i samsvar med de faktiske forhold som gjelder denne driften. 6. Plan med frist for gjennomføring av nødvendige tiltak, dersom det er avdekket mangler ved utfylling av sjekkliste. 7. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig i 10 år etter planårets slutt. MILJØPLANKURS. Hvis det er noen som ønsker hjelp med å oppdatere sin plan, tilbyr vi et enkelt miljøplankurs. Vi kommer til å sette opp kurs etter møtet, om det er ønskelig med et slikt tilbud.på kurset får du utdelt kart og informasjonsmateriell, samt får hjelp til å få med alle viktige elementer som skal være med i planen. Kurset gjelder for egen eiendom, ikke for alle leide arealer. Kurssted blir i Fredrikstad rådhus. Kursavgift kr 300. Påmelding til Gro Haddeland på tlf eller e-post eller til Arild Bakke tlf , e-post 4

5 AVLØSERREFUSJON VED SYKDOM Ved søknad om avløsertilskudd ved sykdom er det nødvendig å sende inn refusjon før det har gått 3 måneder fra friskmeldingsdatoen. Send helst inn fortløpende hvis dere vet at dere vil være sykemeldte i en lengre periode. Man har alltid krav på refusjon for de første 16 dagene av sykemeldingsperioden. Viktig dokumentasjon som må ligge ved søknaden er: Søknadsskjema for søknad om avløsertilskudd ved sykdom Sykemelding Utbetalinger fra NAV Kopi utskrift fra siste ligning som viser til at man har jordbruksinntekter Kopi av innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk Er det noe dere lurer på, så send mail eller ring oss!! HAR DU OPPFYLT DE NYE MILJØKRAVENE TIL JORDARBEIDING PÅ AREALER MED AVRENNING TIL KYSTBEKKENE. Slik skal det se ut langs bekker og vassdrag etter den nye forskriften langs kystbekkene! Dette gjelder hele kommunen. Miljøkrav: Det skal være tilfredsstillende buffersone mot alle bekker og vassdrag. Minst 6 meter med gras eller 20 meter i stubb. Dråg/forsenkninger skal ikke jordarbeides om høsten. Dersom tilgrensende arealer har erosjonsrisiko 3 og 4 og pløyes om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. Tiltakene kan det søkes RMP- tilskudd til 1.oktober. Generelt bør høstpløying begrenses så mye som mulig av hensyn til erosjon. 5

6 HULE EIKER ER BESKYTTET Hul eller grovvokst eik er en utvalgt naturtype som er særskilt sikret etter naturmangfoldloven. Hule eiker kan bli 1000 år gamle. Hardt treverk, dyptgående røtter og garvesyre som beskytter mot soppangrep bidrar til at eika kan bli så gammel. Eika er trolig det treslaget i Norge som har størst mangfold av arter knyttet til seg. Så mange som 1500 arter kan holde til i de gamle kjempene! Mange av disse artene er avhengige av eika for å leve. Fordi det blir stadig færre hule eiker å bo i er flere av artene både sjeldne og utrydningstruede i Norge og Europa. Kartlegging av hule eiker i Fredrikstad Som følge av at hule eiker av statsforvaltningen i 2011 ble bestemt å være en utvalgt naturtype, ble det igangsatt kartlegging av hule eiker i Fredrikstad kommune. Registreringene ble avsluttet april Hele kommunen (utenom Rauer og diverse småholmer langs Onsøykysten) ble saumfart. Hule eiker i produktiv skog er så langt unntatt fra forskriften om forvaltning av hule eiker. Dette unntaket bygger imidlertid på en forutsetning om at skogbruket selv har gode nok systemer for å dokumentere og ivareta de miljøverdier som hule eiker representerer. Det er derfor ikke gjort noen totalregistrering av LNF-områdene når det gjelder eiker, men alt utenfor produktiv skog skal være registrert. Størstedelen av registreringene er gjort i bebygde områder. Til sammen dreier det seg om 1853 trær som er kartfestet. Disse registreringene vil etter hvert legges inn på Inngrep i hule eiker i jord- og skogbruk Hul eller grovvokst eik er en utvalgt naturtype som er særskilt sikret etter naturmangfoldloven. Det betyr at disse trærne skal bevares, og at grunneiere med hul eik på eiendommen skal forsøke å unngå skade på naturtypen. Skal det settes i gang tiltak som berører hul eik, stor og gammel eik, må du melde fra til kommunen før du utfører tiltaket. Kommunen skal gi skriftlig svar innen 3 uker. Du kan ikke utføre et tiltak før du har fått tilbakemelding fra kommunen. Foto: Bjørn Frostad Når det gjelder tiltak som berører hul eik eller stor gammel eik på en landbrukseiendom, herunder skog, jordekanter, hage og veikanter, anbefaler vi at eier søker råd hos landbruksforvaltningen, selv om produktiv skog ikke kommer inn under forskriften. Skogeieren har et selvstendig ansvar for miljømessig drift, og etter vår tolkning av departementets skriv, skal ikke det føre til mindre ansvar med hensyn til bevaring av slike trær i produktiv skog. Det kan også ofte være vanskelig å skille på produktiv og uproduktiv skog. Videre tolker vi det slik at eksisterende og nybygging av tekniske anlegg, som kraftlinjer, veier, pumpestasjoner, rørgater m.m i LNFområder rammes av forskriften. Gi oss tilbakemelding om du har en hul eik på en jordbruks- eller skogbrukseiendom For å kunne få enda bedre oversikt over utbredelsen av hule eiker i Fredrikstad, trenger vi din hjelp. Dersom du har en hul eik i produktiv skog vil vi gjerne høre om dette! 6

7 Kontakt INVITASJON TIL JAKTLEDERKURS Det inviteres til jaktlederkurs på Onsøy Rådhus Store sal mandag 31.mars kl Dette er et samarbeidstiltak mellom elgjaktvaldene og kommunen. Kurset blir over 3 +1 kurskvelder. Kurskveld nr. 2 kommer i første halvdel av juni og de 2 siste på høsten før elgjakten. De tre første kveldene er gratis, mens den siste som gir kursbevis for full jaktlederopplæring, vil koste noe. Vi håper at flest mulig av dere som driver praktisk elgjakt i Fredrikstad setter av tid til å delta. Ellers er det også plass til andre jegere. Salen begrenser til 100. Det er Akershus og Østfold Utmarkslag som står for gjennomføringen av kursopplegget. Påmelding til RAPPORT FRA SKOGEN Tømmer og marked Det er god avsetning for både massevirke og sagtømmer. Nye tømmerpriser for 2014 er nå tilgjengelig og er betydelig høyere enn i Det er konkurranse om tømmeret, og veldig etterspørsel etter tømmer å lage bygningsmatrialer av både i Tyskland og Sverige. Norsk tømmer er ettertraktet kvalitet og lett å eksportere. Derav den høye prisen. Det er flere seriøse oppkjøpere av tømmer i vårt distrikt. Både Viken, Havass, Glommen og Nortømmer er på banen og vil kjøpe tømmer. Kontakt din lokale skogbruksleder for å få mere informasjon. Det ble i Fredrikstad avvirket kubikkmeter sagtømmer og massevirke til industrien i Verdien av dette salget er 5,35 mill kr. I tillegg kommer et betydelig volum til hjemmeforbruk av ved og materialer, samt ved for salg. Dette er en svak nedgang i forhold til Vindfall og granbarkbille Etter lokale forekomster av vindfellinger vinteren 2013 er det fokus på å få ryddet opp i grantrærne som har blåst ned. Dette er svært farefullt arbeid da det er store spenninger og 7

8 krefter i trærne som ligger over ende. Man vet aldri når spenningene blir "løst ut" eller om trærne knekker og rota faller tilbake til sin gamle plass. Vi vil gjøre dere oppmeksom på den faren óg som ligger i at Granbarkbillepopulasjon kan eksplodere hvis vi ikke er flinke til å rydde opp i nedfelte trær før våren kommer. Det anbefales derfor å være særlig på vakt i områder med uryddet vindfall med tanke på granbarkbillesituasjonen for våren Situasjonen kan raskt bli alvorlig dersom billene får anledning til å formere seg i vindfall i løpet av en tørr og varm sommer. Det som gir størst grunn til bekymring er at de kan bevege seg over på de friske trærne. Etter å ha borret seg inn mellom barken og veden for å legge sine egg blir trærne etterhvert så skadet at de tørker ut og dør. I løpet av en billegenerasjon (det vil si en sommer) kan den lokale billepopulasjonen øke 15 ganger, noe som utgjør en stor trussel for skogområdene vi har. Så derfor husk: rydd opp så raskt som mulig i nylig nedblåste grantrær. Foryngelse Det ble plantet gran- og løvplanter i 2013 i Fredrikstad fordelt på over 260 dekar. Dette var vesentlige pluggplanter. Dette er omtrent det samme som for og veldig bra. Det er svært viktig i vårt distrikt med mye god granmark å være raskt ute med tilplantingen for å unngå forsinkelser i veksten på grunn av ugraskonkuranse. En del av småflatene legges ut til naturlig foryngelse og disse blir kontrollert etter at foryngelsen er etablert og må evnt. supleringsplantes hvis det er behov. Ungskogpleie Det ble avstandsregulert og løvryddet dekar ungskog i Fredrikstad i fjor som er en øking på 461 dekar i forhold til 2013 tallene. Detter er veldig bra tall og slår alle tidligere rekorder på ungskogstell. Videre er det rensket opp meter med skogsgrøfter. Dette er også viktig arbeid da det er tidligere lagt ned betydelige investeringmidler til nygraving i vårt distrikt. Kjempeflott innsats fra veldig mange har ført til disse tallene som igjen har ført til at vi blir prioritert i tilskuddstildelingen for Ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp til å utføre arbeidene og husk å bruke skogfond til å dekke utgiftene. Det er store skattefordeler ved å bruke skogfond til disse tiltakene. Målet er fortsatt å ha høye arealtall på unskogstell i Fredrikstad. Planter og utplantingshjelp for våren 2014 kan også i år bestilles hos landbruksforvaltningen. Vi har god tilgang på arbeidshjelp. Alle kostnadene dekkes med skogfondet. 8

9 NMSK NÆRINGS - OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET Følgende tiltak gir 40 % tilskudd: Mekanisk ungskogpleie bar og blandingskog Mekanisk ungskogpleie løvskog kvaalitetsprod Kvisting av furu og løv (max 12 cm høyde) Suppleringsplanting Tiltak mot råte Grøfterensk av skoggrøfter SAMMENFØYING AV EIENDOMMER Fremdeles har de fleste alt for mange matrikkelenheter å holde styr på. Det skaper ofte problemer ved kjøp, salg, søknader om tilskudd og lån m.m. Ved kjøp av tilleggsjord gis det også normalt konsesjonsvilkår om sammenføying. Vi sjekker nå vilkår, og finner en del brudd. Har du overholdt vilkårene? På kartverket sine sider på nettet finnes utfyllende informasjon om sammenføying. Der er også link til skjema. Send utfylt skjema inn til kommunen avdeling for geomatikk. Sammenføying er gratis. Det er hovedsakelig Anita Skaarer, tlf , som behandler sakene. Hun vil kunne gi mer informasjon. Også fagleder der, Inger Salhus tlf , kan gi informasjon. FLOGHAVREKONTROLL - HØNSEHIRSE 2014 Fullføring av Floghavre- & Hønsehirseaksjonen i sommer! En gjennomgang av hele kornarealet for registrering av floghavresituasjonen ble i samarbeid med Mattilsynet, bondelagenes fellesutvalg og såkornfirmaene avtalt i fjor. Siden hønsehirse er fryktet som nytt ugras ble det bestemt å ta med dette ved registreringen. Å få en fullstendig oversikt over utbredelsen av disse smittefarlige ugrasartene ble ansett som så viktig at aksjonen ble bestemt skulle gjennomføres uten kostnad for landbruksforetakene. Til registreringen utviklet kommunen et nytt dataprogram, som for øvrig har fått en nasjonal pris. Kontrollen i ungdommer fordelt på 4 lag var engasjert som kontrollører. Hvert lag hadde en landbrukskyndig leder. Sen vår gav svært ujevn utvikling av kornåkrene som gjorde det nødvendig med ekstra reising mellom åkrene. Likevel rakk de målet som var oppsatt. Mer enn halvparten av arealet ble kontrollert, uten kostnad for produsentene. Resten av kornarealet skal kontrolleres etter samme mal til sommeren. Kontrollen fant mange driftsenheter som tidligere ikke var registrert hadde floghavre, hele 40 stykker, mens 2 ble funnet klare for endelig frikontroll. Hønsehirse viste seg å ha fått en foruroligende stor utbredelse. 9

10 Bekjempelse Floghavre omfattes av Forskrift om floghavre under Lov om matproduksjon og mattrygghet fra Alle eiere og brukere har plikt til å bekjempe floghavre effektivt. 20 m belte fra nabogrense eller bekk skal alltid være helt rent! Floghavren finnes i så forskjellige utviklingstrinn at åkrer med floghavre må lukes/kontrolleres hver uke fra skyting til tresking, 4 ganger, og det er like viktig der det er sprøytet for å få med de siste plantene! Avtal med andre/lei hjelp dersom du selv ikke har anledning. For øvrig må all åker kontrolleres minst 2 ganger mellom skyting og høsting. Til dere som til nå har sluppet unna floghavren: det er mye å spare i tid og penger å finne og fjerne de første plantene! Hønsehirse har ikke tilsvarende regelverk for registrering. Men med den hurtige spredningen kan dette bli et enda farligere ugras. Gravemaskiner og jordarbeidings redskap må derfor rengjøres når man flytter mellom eiendommen. Bekjempelse av hønsehirse: Luk vekk enkeltplanter før den klarer å etablere store bestander. Der hønsehirsa er etablert bør den få så dårlige forhold som mulig. Den er glad i lys, så tidlig etablering av en tett kultur vil hemme godt. En tett havreåker konkurrerer bra. Spyl vekk jord fra redskapen og blås rein treskeren før en kjører inn på nye arealer. Planta har ofte grønn stengel ved tresking, den vil kline til treskeren innvendig slik at frø henger igjen. Ved større forekomster må det sprøytes:i kornåker unntatt i havre: Sein vårsprøyting (Hønsehirsa må ha høy spiretemperatur) med Puma Extra eller Axial. 10

11 PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET Medlem Adresse Postnummer Telefon Epost-adr. Eileen Dvergsdal Elingårdsvn Manstad Ap leder Hans Ek, Sp Elingårdsvn Gressvik nestleder Mariann Hovda, Ap Skiveien Kråkerøy mmune.no Jorulf Elias Laabak Solheimrabben Sellebakk Roy Yven, FrP Vollebergvn Gressvik Oppsatte møtedatoer for 2014 er: 5.2, 19.3, 30.4, 28.5, 18.6, 17.9, 29.10, og Møter kan avlyses av leder hvis det ikke foreligger klare saker. JAKT PÅ ELG OG RÅDYR I samarbeid med kommunen ble det i 2013 utarbeidet en felles bestandsplan for elg for hele Fredrikstad. Kommunen er nå delt inn i de 4 valdene, Kråkerøy, Rolvsøy/Sentrum Borge/Torsnes og Onsøy.Det er til sammen 14 jaktfelt hvor de to sistnevnte er delt inn i 5 jaktfelt, mens Rolvsøy/Sentrum 4 jaktfelt.tildelingen er gjort for en 3-års planperiode på 146 dyr. I 2013 ble det ført 47 dyr som felt under jakta og uttaket fordelt på kjønn og alder var prosentvis jevnere enn tidligere. For den som vil gå nærmere inn i statistikken kan dette leses fra Der kan en også lese mer om fallvilthendelser. Kommunen tar sikte på å føre inn eldre tall der, som tidligere ble ført på papirskjemaer. Vi hadde også en ny søknadsrunde på rådyrvald i Vi har så langt 85 vald. Det ble tildelt 445 dyr, dvs. 84 mer enn året før. Det ble rapportert 328 felte dyr, dvs 53 fler enn året før. Eldre hanndyr utgjorde 46 % av uttaket og kalv utgjorde 34%. Vi vurderer bestanden som stor, men ujevn. Bestanden er særlig stor i det småkupperte kulturlandskapet i tilknytning til boligområder. Det er fortsatt mange hendelser med vilt i Onsøy. Det aller meste skyldes påkjøringer. Noen av de som er ført som sykdom kan ha sin årsak i tidligere påkjøringer. En god del av elgene som blir påkjørt blir friskmeldt etter kontroll. En stor andel dør også på stedet. Når det gjelder rådyr så dør en langt større andel på stedet. Det skyldes nok en mer agressiv kjøreadferd. Fallvilthendelser kan også leses på hjorteviltregisteret.når det gjelder uttrykket «Ikke angitt utfall» betyr det som oftest at en ikke har klart å spore dyrene og at en tar opp sporingen dagen etter eller at en bør vente på nye observasjoner for å finne ut av det. Når det gjelder jakten for 2014 skal eventuelle endringer på vald sendes til kommunen før 1.mai. Avtale gjeldende for jakten 2014 må også oversendes. 11

12 TIPS OSS OM SVARTELISTEDE PLANTER Fredrikstad kommune vil fortsette å bekjempe forekomster av kjempebjørnekjeks og parkslirekne i løpet av sommeren Nå nærmer våren seg, så dersom dere finner forekomster av kjempebjørnekjeks eller parkslirekne vil vi gjerne ha tips om dette. Hvorfor bekjempe svartelistede planter? Svartelistede planter er uønsket fordi de utgjør en risiko for norske arter eller naturtyper. Disse plantene har meget stor formeringsevne, mangler naturlige fiender, flere av dem fører til erosjonsproblemer langs vassdrag og noen kan gi allergiske reaksjoner. En fellesnevner for disse er at de på en eller annen måte har hatt hjelp av oss mennesker for å komme hit. Gi oss tips! For at vi skal kunne gjenfinne plantene ønsker vi at dere beskriver hvor dere har funnet plantene så nøyaktig som mulig. Gjerne med angivelse av adresse og/eller inntegning på kart. Send gjerne bilde av plantene. Send tips, beskrivelse, kart og bilder til: Merk e-posten: Til Kristin Kaasa Tips om nye forekomster av svartelistede planter. Tips kan også gis til Servicetorget på tel Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan rykke ut og bekjempe alle uønskede planter, men vi prioriterer områder der de svartelistede plantene utgjør en risiko for naturen rundt eller for mennesker (f. eks. i nærheten av barnehager). Du kan lese mer og se hvor vi har registrert svartelistede planter i Fredrikstad på Kjempebjørnekjeks Parkslirekne 12

13 ENDRINGER I ODELSLOVEN Med virkning fra 1. januar i år er det vedtatt følgene endringer i odelsloven: Innskrenkninger i odelskretsen Odelslovens 8 lyder nå: «Utanom odlaren får også etterkomarane hans odelsrett dersom nokon av foreldra har ått heile eigedomen med odel, eller nokon av besteforeldra er siste eigar av heile eigedomen med odel» Dette innebærer at nevøer og nieser har mistet sin odelsrett. Du har odelsrett etter dine foreldre. Du har også odelsrett etter dine besteforeldre, men kun så lenge de er siste eiere. Hvis din onkel eller tante overtar eiendommen, mister du odelsretten. Oppheving av bestemmelser om odelsfrigjøring Odelslovens 31 hadde følgende ordlyd «I den mon odelsrett vil kunne skiple ei eigedomstileigning som departementet har godkjent av di kjøparen bør få tilleggsjord, kan departementet fri slik jord for eldre odelsrett. Odelsfrigjering kan skje når det ikkje er tvil om at omsynet til odelsrettshavarane må vike av di eigedomstileigninga inneber ei god driftsmessig løysing.» 31 er nå opphevet. Dette innebærer at ved kjøp av tilleggsjord vil det ikke lenger kunne søkes om odelsfrigjøring. TILBUD OM AVLØPSSLAM FRA FREVAR Slam er en ressurs som inneholder mye plantenæringsstoffer og organisk materiale Slammet er godt egnet som gjødslings-/jordforbedringsmiddel på arealer der det dyrkes korn Kontakt HØST verdien i avfall AS for mer informasjon og ønske om mottak: mob e-post 13

14 Landbruksforvaltningen i Fredrikstad ønsker velkommen til Informasjonsmøte i landbruket Onsøy Rådhus`store sal Onsdag 26. mars :00 Velkommen. Kaffe. Kveldens tema: Hvordan øke matproduksjonen i Fredrikstad? Tilgjengelig areal og aktuell bruk 18:20 Kornproduksjon. Hva kan forbedres? Bjørn Inge Rostad, Norsk landbruksrådgiving SørØst 19:00 Kjøttproduksjon på storfe og sau. Asgeir Svendsen, Nortura 19:40 Innovasjon Norge. Aktuelle finansieringsordninger. Steinar Vingerhagen 20:00 Pause med kaffe og noe å bite i 20:30 Informasjon fra landbruksforvaltningen Smil RMP - Miljøutfordringer Endringer i Odelsloven Ledninger over landbruksarealer Skogaktuelt 21:30 Avslutning 14

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen. Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 15.februar 2013 AKTUELL INFORMASJON 1/2013

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen. Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 15.februar 2013 AKTUELL INFORMASJON 1/2013 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2013 INNHOLD Registrering av e-mailadresser SMIL Husdyrgjødsel Miljøplan Miljøplankurs Jordarbeiding

Detaljer

Lisbeth.svendsby@bfsstudie.no Tiff 48163100 Inga.holt@lr.no

Lisbeth.svendsby@bfsstudie.no Tiff 48163100 Inga.holt@lr.no Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2015 INNHOLD Nye navn i landbruk/natur Retting av feil i kart, sammenslåing av matrikler Allmennhetens

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus RegionaltMiljøProgram for landbruket i 2013-2016 Trond Løfsgaard Bærekraftig landbruk Bærekraft på flere nivåer, ikke bare miljø! Miljømessig bærekraft: Miljø- og ressursforvaltning Arealer, kulturlandskap,

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

Miljøplan trinn 2 som krav for å motta tilskudd til SMIL og tilskudd til drenering

Miljøplan trinn 2 som krav for å motta tilskudd til SMIL og tilskudd til drenering Miljøplan trinn 2 som krav for å motta tilskudd til SMIL og tilskudd til drenering v/ Kristin Ø. Bryhn FMLA Hedmark 1 Formål Miljøplan Forsterket miljøinnsats i landbruket (mer miljøvennlig jordbruksproduksjon)

Detaljer

Miljøtiltak i landbruket

Miljøtiltak i landbruket Miljøtiltak i landbruket Retningslinjer for SMILog NMSK-tilskudd 2012 Spesielle miljøtiltak i landbruket Nærings- og miljøtiltak i skogbruket For kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim Januar 2012 LANDBRUKSKONTORET

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold Rundskriv 4/2013 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.13 Rundskriv 4/2013 Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren,

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD 2016-2019. Vedtatt i møte 18. desember 2015 med Krødsherad Bondelag, Krødsherad bonde og småbrukarlag, Krødsherad og Modum Skogeierområde

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Kontroll av miljøplan. Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd

Kontroll av miljøplan. Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd Kontroll av miljøplan Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd Om miljøplan - bakgrunn Miljøplan skal bidra til en mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og ivaretakelse av de positive

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak 2011-2012

Detaljer

INNHOLD Endringer i organisasjonen Juletredyrking Miljøplan Ta vare på gårdsnavnet Sammenføyning av flere matrikkelnummer

INNHOLD Endringer i organisasjonen Juletredyrking Miljøplan Ta vare på gårdsnavnet Sammenføyning av flere matrikkelnummer Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere AKTUELL INFORMASJON 1/2011 5.mars 2011 INNHOLD Endringer i organisasjonen Juletredyrking Miljøplan Ta vare på gårdsnavnet Sammenføyning

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Innhold Rådgiver - næring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Strategisk næringsplan vs. landbruksplan... 2 Bruk av næringsfond til landbruk... Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Til LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Slutt på tilskudd til energiflis I statsbudsjett for 2014 går Regjeringen inn for å

Detaljer

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv 1. Miljøtiltak i landbruket historien 2. RMP hva er det? 3. Oppslutning om miljøtiltakene 4. Tilpasning til EU

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Regionalt miljøprogram for 2009-2012 beskriver miljøkrav som innføres fra 2010 for Glomma sør for Øyeren. www.fylkesmannen.

Regionalt miljøprogram for 2009-2012 beskriver miljøkrav som innføres fra 2010 for Glomma sør for Øyeren. www.fylkesmannen. Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere AKTUELL INFORMASJON 1/2010 05.februar 2010 INNHOLD Miljøplan RMP SMIL NMSK Tilskudd til uttak av skogvirke til bioenergi Skograpport

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak, gnr 55 bnr 1 godkjennes

55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak, gnr 55 bnr 1 godkjennes Sørum Kommune Landbruk Hans-Ove Kirkeby Asakvegen 115 1923 SØRUM Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 02.06.2014 13/00174-11 Ragnhild Aasgaard Lystad 55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak,

Detaljer

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo Landbruket i Follo Antall bønder og jordbruksareal i Follo Sum Follo 130 329 314 129423 313 130796 324 131015 338 Hva dyrker bøndene i Follo? Sum Follo 15194 95 112396 264 351 9 1374 14 513 15 % av areal

Detaljer

Follo landbrukskontor

Follo landbrukskontor Follo landbrukskontor TERTIALRAPPORT 2017-1 Innledning Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

Navn Fagområde Telefon/mail adresse Åsa Danielsen, fagleder landbruk/natur Jord/konsesjonslov fagleder

Navn Fagområde Telefon/mail adresse Åsa Danielsen, fagleder landbruk/natur Jord/konsesjonslov fagleder Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2009 INNHOLD Strategiplan for miljøtiltak i landbruket 2009-2012 SMIL NMSK RMP Miljøplan Landbruksvikarordningen

Detaljer

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 Margrethe Nøkleby, org.sjef Hedmark Bondelag Thomas Smeby, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Jordbruksdrift

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 1 Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 4, desember 2011 Innhold i nr. 4 2011 Jul på næringskontoret 1 Regionale miljøtiltak 2011 2 Skogbruk 2 Ny viltnemnd 3 Fellingskvoter rådyr 2011 4

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 3, desember 2012 Innhold i nr. 3 2012 Jul på næringskontoret... 1 Ny medarbeider på næringskontoret... 2 Økt aktivitet med ungskogpleie i 2012... 2

Detaljer

Ferieavvikling på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 3, juli 2011. Innhold i nr.

Ferieavvikling på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 3, juli 2011. Innhold i nr. 1 Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 3, juli 2011 Innhold i nr. 3 2011 Ferieavvikling på næringskontoret 1 Tilskudd til regionale miljøtiltak 2011 2 Kontroll av foryngelse etter hogst

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 For Hobøl, Spydeberg og Askim Mars 2013 Retningslinjer for miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjene gjelder for kommunene

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Tirsdag 3. september 2013

Tirsdag 3. september 2013 Forskrift om tilskudd til drenering Fagmøte med kommunene Tirsdag 3. september 2013 Lars Martin Hagen - 100 mill kr avsatt til tilskudd til grøfting i 2013 i jordbruksoppgjøret 2012/13 - Fylkesmannen i

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET

STRATEGIPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET Dato: 19.11.2012 Doknr: 12/2384 STRATEGIPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET HVALER KOMMUNE 2013 2016 Innledning I 2004 fikk kommunene delegert vedtaksmyndighet etter følgende forskrifter: - Forskrift om

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag

Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag Referat fra åpnet medlemsmøte i Varlo bygdekvinnelag Tid: onsdag 14/3-2007, kl.19-22 Sted: Eiker Gårdsysteri Til stede fra Kulturminnerådet: Nils Petter Hobbelstad, Bjørg Leret Grøstad og Bent Ek Jørn

Detaljer

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET 2005-2008 Utarbeidet i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 8: Kommunen skal fastsette

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Forvaltning av SMIL. Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning. Hydroteknikk vs drenering. Bø Hotell 12. mai 2015

Forvaltning av SMIL. Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning. Hydroteknikk vs drenering. Bø Hotell 12. mai 2015 Forvaltning av SMIL Hydrotekniske tiltak og tiltak som reduserer forurensning Hydroteknikk vs drenering Bø Hotell 12. mai 2015 Johan Kollerud Landbruksdirektoratet SMIL HOVEDFORMÅL 2014 3 % 3 % Kulturlandskap

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Landbrukets ansvar for godt vannmiljø Høring Vesentlige spørsmål 09. oktober 2012 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Vi får Norge til å gro! 11.10.2012 1 Vannregionene 11.10.2012 2 Planprosess 11.10.2012

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Landbruksnytt JUNI 2014

Landbruksnytt JUNI 2014 Landbruksnytt JUNI 2014 ANSETTELSER Elena Lindstad er nyansatt leder i Plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune. Hun er utdannet jurist. De siste fem årene har hun jobbet i politiet som juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene.

TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. TEMAGRUPPE LANDBRUK Avrenning fra landbruksarealer utgjør en stor del av tilførsel av partikler og næringsstoffer til vassdragene. Temagruppe landbruk jobber med tiltak for å redusere erosjon og avrenning

Detaljer

Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016

Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016 Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL- midler) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK- midler) Eidsberg kommune 2013 Vedtatt: 1 1. Innledning:

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 Foto: Verran kommune/per

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land 2014 2017 - FORSLAG Nordre Land kommune har strukturert innholdet i tiltaksstrategiene for SMIL-ordningen etter de nasjonale aktivitetsområdene

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden 2016-2019 Radøy Kommune Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 90/3 Arkivsaksnr: 2014/901-21 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. - odelsfrigjøring

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Miljøplan: gjennomføring, erfaringer, synspunkter. Bjørn Huso seksjon miljø og klima

Miljøplan: gjennomføring, erfaringer, synspunkter. Bjørn Huso seksjon miljø og klima Miljøplan: gjennomføring, erfaringer, synspunkter Bjørn Huso seksjon miljø og klima Spørreundersøkelse Om gjennomføring og erfaringer Kunnskapsgrunnlag for videre evaluering: Miljøeffekt Forvaltningsutfordringer

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksplan for vannkvalitetsforbedring i et bærekraftig skog- og landbruk. del av Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2012-2021 HENSIKT MED TILTAKSDEL Tiltaksdel

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden.

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

Samfunnsutvikling. Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef

Samfunnsutvikling. Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef Samfunnsutvikling Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef 1 Samfunnsutvikling - organisering Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklngssjef Kommunelegen Are Løken Kommunepsykolog Marte Brenne Nordstoga Rådgiver

Detaljer

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013 Kompetansesamling grøftetilskudd Møte 22. mai 2013 Program Kl. 9 9.15: Olav Sandlund: Presentasjon av bokprosjektet «Historien om landbrukets driftsbygninger» eksempler fra Vestfold Kl. 9.15 12: Torgeir

Detaljer

Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor

Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor Kurs: Tiltak mot forurensning og klimautslipp i jordbruket, Tønsberg 7.-8. desember 2016 Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor Sigrun H. Kværnø, Anne-Grete Buseth Blankenberg Vegetasjonsdekkets

Detaljer

Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd. Fylkesmannsamling juni

Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd. Fylkesmannsamling juni Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd Fylkesmannsamling 15-16. juni Disposisjon Rundskriv 29/14 Tilskudd til jordbruksareal Miljøkrav Avkorting som følge av manglende gjødslingsplan eller

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold NordGen 21.03.17 Ellen A. Finne Skogbruksåret 2016 Areal: 45% grandominert / 50% løv/furu dominert Avvirket 420.000 m3 / (40% eksportert) 1,2 mill planter

Detaljer