Vil harmonisere avtaler for helsekjøp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil harmonisere avtaler for helsekjøp"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 21/2009 Fredag 5.juni 1. Vil harmonisere avtaler for helsekjøp 2. Forsvaret skaper konkurransedyktig industri 3. Betre internkontroll eit våpen mot regelbrot 4. Stortinget, krisehjelp og gassbusser 5. EU viser vei til rettferdig handel gjennom innkjøp 6. Krevende sparemål skjerper kommune-innkjøpere 7. Mogeleg nålauge for å ta lokale omsyn Vil harmonisere avtaler for helsekjøp De regionale helseforetakene har gått sammen i et arbeid med sikte på å harmonisere avtaler for kjøp av alle typer helsetjenester. I dette arbeidet skal de også vurdere om det er grunnlag for å samkjøre anskaffelsesprosesser i alle helseforetakene på rusfeltet dette for å unngå uheldig sammenfall av tidspunkter for anskaffelser. Dette opplyste helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget forleden. Statsråden sa at han hadde tro på at de regionale helseforetakene ville benytte seg av en anskaffelsesprosess der det også ble tatt hensyn til private, ideelle leverandører. I vår kunngjorde alle de fire regionale helseforetakene konkurranse om tilbud på behandlingsplasser for rusmiddelavhengige. Ifølge Laila Dåvøy (kr. f.) som tok initiativet til interpellasjonen, har unntaket fra regelverket for offentlige anskaffelser for ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner ikke vært att i bruk. På den bakgrunn ville hun vite hvilke tiltak statsråden ville iverksette for å sikre hensiktsmessige avtaler med ideelle institusjoner. Avtalestatus Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen opplyste at de regionale helseforetakene har rapportert om status for avtaler som nylig er inngått, og som skal inngås i nær framtid: Helse Nord har nylig gjennomført en anskaffelsesprosess som betyr kjøp av tjenester for 70 mill. kr fra private, kommersielle aktører. Det var ingen ideelle institusjoner som kunne tilby tverrfaglig spesialisert behandling. Avtalene løper over to år med mulighet for ett års forlengelse. Helse Midt-Norge har i dag avtaler med tre private, ideelle virksomheter. To av disse avtalene går ut neste sommer, og én avtale løper ut 1. juli i år. Den

2 sistnevnte er nylig reforhandlet med fire års varighet. I løpet av 2010 vil det bli gjennomført en ny avgrenset anskaffelsesprosess, med kjøp av tjenester fra private, ideelle aktører i tråd med unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket. Helse Vest har også vært gjennom en anskaffelsesprosess med ideelle organisasjoner for å supplere tilbudet sitt. De har benyttet seg av forskriftens unntaksbestemmelse, som åpner for at man bare kjøper tjenester fra ideelle organisasjoner. Avtalene varer bare ut 2010, dvs. like lenge som de andre avtalene i regionen. Helse Sør-Øst har gjort det samme som Helse Vest og kjøpt tjenester fra private, ideelle leverandører for 60 mill. kr nå i år. Dette er også i samsvar med unntaksbestemmelsen. Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder også ved kjøp fra ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner, fremholdt statsråden. Oppdragsgivere er ikke forpliktet til å følge forskriftens del II eller III, men de grunnleggende kravene i anskaffelsesforskriftens del I om likebehandling og konkurranse gjelder uansett. Avtaleperioden kan heller ikke settes lenger enn regelverket gir rom for. Forsvaret skaper konkurransedyktig industri Norge har, sammenliknet med mange andre land, hatt relativt høy grad av konkurranse om Forsvarets anskaffelser, og dette har gjort norsk industri konkurransedyktig. - Selskaper som har levert til sitt eget lands forsvar har et bedre utgangspunkt i konkurransen om leveranser til andre land. Det er ofte vanskelig å konkurrere internasjonalt dersom man ikke har noen «lokal» kunde å vise til, understrekt forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et foredrag nylig. I sitt foredrag under Forsvarets logistikkonferanse understreket forsvarsministeren at det norske forsvaret er norsk industris primærkunde når det gjelder leveranser av forsvarsmateriell. Forsvaret bidrar også ofte med finansiering av utvalgte forsknings- og utviklingsaktiviteter for nye eller neste generasjons produkter. Som leverandør av materiellet har næringslivet verdifull kompetanse som kan være med å bidra til gode løsninger for Forsvaret. - Forsvaret vil i fremtiden i større grad legge til grunn at sivil kompetanse nyttes, der dette møter kravspesifikasjonene. Det er verken mulig eller ønskelig for Forsvaret selv å besitte alle typer kompetanse, fremholdt hun. Utveksle informasjon For å legge forholdene til rette for å oppnå målsettingen for strategien, og for at norsk industri i forkant skal kunne posisjonere seg gjennom en realistisk forståelse av krav og muligheter, arbeider Forsvarsdepartementet nå bl.a. for at Forsvaret og industrien på et tidligst mulig tidspunkt utveksler informasjon om industrielle muligheter ved Forsvarets planlagte anskaffelser. - Forsvaret er - og skal være - en krevende kunde, også for næringslivet i Norge. En krevende kunde inspirerer industrien til stadig å utvikle og forbedre seg for å klare de kravene som settes til kompetanse, materiell og tjenester. På denne måten kan Forsvaret bidra til utvikling av forsvarsmateriell som kan bli verdensledende innenfor sitt område, poengterte statsråd Strøm-Erichsen i sitt foredrag. Side 2

3 Tidlig innkjøpsfase I den tidlige fasen av den enkelte anskaffelse foretar Forsvaret og departementet en rekke beslutninger som vil legge klare føringer for hvordan et samarbeid med næringslivet kan etableres. Et forhold som ofte vurderes i den tidlige fasen er hvordan materiellet bør anskaffes. - For hver enkelt anskaffelse må Forsvarsdepartementet ta en strategisk beslutning om direktekjøp, eller kjøp basert på konkurranse med eventuelt gjenkjøp, fremholdt statsråden. Dersom direktekjøp velges, foreligger det tre hovedalternativer: Nasjonal anskaffelse, internasjonalt samarbeid eller kjøp i utlandet med krav om gjenkjøp. Hvilket av disse alternativene som velges, vil ha avgjørende betydning for næringslivets mulige rolle i anskaffelsen. Ved en nasjonal anskaffelse kan det være lettere å etablere et direkte samarbeid mellom leverandøren og Forsvaret. Velger Forsvaret å søke et internasjonalt samarbeid, vil tidlig informasjon om valg av internasjonalt samarbeid gi næringslivet muligheten til å finne gode internasjonale samarbeidspartnere, noe som også kan være med på å sikre næringslivet oppdrag videre i materiellets levetid. Betre internkontroll eit våpen mot regelbrot Både staten og Kommune-Noreg skal ta i bruk internkontroll for å skjerpe etterlevinga av regelverket for offentlege innkjøp, førebyggje korrupsjon og misferd (færre lovbrot) og sikre god forvaltning av fellesskapet sine ressursar. Dette går fram av stortingsmeldinga om offentlege innkjøp, som no ligg i Stortinget. For staten skal det lagast ei rettleiing, medan regjeringa ventar på rapport og tilråding frå eit utval før det vert klart korleis kontroll med innkjøpsområdet kan bli ein del av ein heilskapleg intern kontroll. I St.meld. nr. 36 ( ) Det gode innkjøp tek regjeringa òg for seg internkontrollen i staten og i kommunane. Effektiv verksemdsstyring kjem av fleire faktorar, mellom anna intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll. Intern kontroll er eit viktig verkemiddel for å skjerpe etterlevinga av regelverket om offentlege innkjøp, forvalte ressursar på ein god måte og førebyggje korrupsjon og misferd ved offentlege innkjøp, skriv regjeringa. Gjennom intern kontroll kan til dømes brot på regelverket eller manglande oppfølging av kontraktar avdekkjast. Dette kan gje leiinga grunnlag for å setje i verk betringstiltak. - For å kunne utøve naudsynt intern kontroll skal leiinga for verksemda etablere system, rutinar og tiltak der det mellom anna skal takast sikte på å identifisere risikofaktorar som kan medverke til at ein ikkje når måla til verksemda, heiter det i meldinga. Ved etablering av kontrolltiltak skal leiinga vurdere kva kostnader tiltaket medfører, målt opp mot den nytten og dei føremonene ein kan få. Alle tiltak skal forankrast på overordna nivå for å sikre relevans og heilskap i risikobiletet. Staten Regjeringa meiner at arbeidet med å vidareutvikle internkontrollen i staten bør gå føre seg med utgangspunkt i det gjeldande regelverket og ikkje ved å innføre nye og meir Side 3

4 detaljerte reglar. Regjeringa vil derfor be Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Senter for statleg økonomistyring (SSØ) lage ei rettleiing om korleis regelverket om intern kontroll i staten kan brukast på innkjøpsområdet. Kommunane Kommunal- og regionaldepartementet har sett ned ei arbeidsgruppe som skal føreslå tiltak for å styrkje eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar. Arbeidsgruppa har eit allment mandat til å føreslå tiltak lokalt og nasjonalt som kan styrkje eigenkontrollen i kommunane. Mandatet nemner uttrykkeleg at arbeidsgruppa skal peike på område der rettleiing kan vere eit verkemiddel. Arbeidsgruppa har fått eit særskilt mandat til å sjå på kommunale innkjøp: Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innan utgangen av Regjeringa ventar på rapporten og på tilrådingar frå gruppa før nærmare oppfølging vert vurdert. Stortinget, krisehjelp og gassbusser Stortinget skal drøfte offentlige innkjøp, Vest-Agder vil ha bussavtale med opsjon for innføring av gassbusser og i Finland fremskyndes ti anbudskonkurranser for å hjelpe verftsindustrien i krise. Dette er noen av aktualitetene på den offentlige innkjøpsarenaen akkurat nå. I tillegg: Oslo kommune med ny samkjøpsavtale, Stockholm stanser videre avknopping i helsesektoren, og britiske innkjøpere har fått ny nettportal. Stortinget om offentlige innkjøp Innstillingen fra næringskomiteen i Stortinget til stortingsmeldingen om offentlige innkjøp, St. meld nr. 36 ( ) Det gode innkjøp, er ventet midtveis i kommende uke (foreløpig avgivelsesfrist er 11. juni). Saksordfører er Gunvor Eldegard (a). Foreløpig tidspunkt for behandling i Stortinget er tirsdag 16. juni. Opsjoner på gassbusser Vest-Agder fylkeskommune ber om at Agder Kollektivtrafikk AS i forbindelse med utlysning av anbud for bussdrift i Kristiansand fra 1.januar 2011 har med opsjoner på innføring av gassbusser. Det har et enstemmig fylkesutvalg besluttet, fremgår det av en pressemelding. Samtidig ønsker fylkesutvalget at det i samarbeid med Kristiansand kommune skal foretas vurderinger rundt de miljømessige, tekniske og økonomiske konsekvensene ved bruk av lokalt produsert biogass i de planlagte gassbussene. Fylkesutvalgets vedtak er en oppfølging av ett av målene i felles energiplan for Agder om at utslippene av klimagasser og NOx fra transportsektoren skal reduseres med 30 prosent innen Samkjøpsavtale på leie av matter Oslo kommune har inngått samkjøpsavtale på leie av innendørs matter. Avtalen omfatter både tradisjonelle løse matter, som blir hentet og rengjort med faste intervaller, og fastmonterte matter som skal rengjøres på stedet. Avtalen om levering av fastmonterte matter er inngått med selskapet Renholdssoner, som har levert sine egenutviklede løsninger siden Selskapet har i dag 8000 installasjoner over hele landet, og er Side 4

5 markedsleder innenfor sitt område. Renholdssoner er godkjent og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Som leverandør av tradisjonelle, løse matter har Oslo kommune valgt NorTekstil på Lier. Selskapet leverer matter av høy kvalitet - godt egnet for å fange opp sand, fuktighet og annet smuss. Helt nytt vaskeri er under bygging, og vil stå klart første uken av juni. Stanser svensk avknopping Stockholms läns landsting har inntil videre stoppet alle såkalte avknoppinger innenfor helse-og omsorgssektoren. Bakgrunnen er den usikre rettstilstanden. Avknopping innebærer at offentlig ansatte får tilbud om å etablere seg som egne virksomheter, der de driver med den samme tjenesten som de gjorde da de var i det offentlige. I 2008 ble fem huslegemottak og velferdssentraler avknoppet, men avtalen som er gjort mellom det offentlige og disse om driften på vegne av det offentlige er klaget inn for domstolene. Striden står om hvorvidt slike avtaler kan inngås direkte eller om de må ut i konkurranse. Finske anskaffelser som krisehjelp Finske myndigheter tar sikte på å fremskynde ti offentlige anskaffelser knyttet til bygging og vedlikehold av skip i offentlig tjeneste. Dette er et ledd i å bekjempe konjunkturutfordirngene i verftsindustrien i landet. Budsjetteffekten av de ti anskaffelsene er beregnet til ca. 1,4 mrd. kroner. Dette gjelder bl.a. fartøy til militært bruk (marinen), riksvegsferjer, fartøy til bruk i bekjempelse av oljesøl og grensevaktskip. Ny nettportal for britiske innkjøpere I Storbritannia er det nylig lansert en egen nettportal for offentlige innkjøpere i regi av det nasjonale kontoret for offentlig handel. Nettportalen er et ledd i et bredere program for å fremme kompetansen til innkjøperne hos sentralmyndighetene. Det nye nettstedet tilbyr blant annet et forum for nettverks- og erfaringsdeling, der det ikke bare fins råd og tips til bruk i hverdagen, men også karrieremuligheter, nettbibliotek, diskusjonsforum osv. EU viser vei til rettferdig handel gjennom innkjøp Dersom det offentlige ønsker å fremme rettferdig handel ved å satse på bærekraftig innkjøp, kan man ikke kreve at leverandørene skal kunne fremvise et bestemt merke for slik handel. De må i stedet plukke ut kriterier som gjelder det konkrete produktet og som fremmer rettferdig handel. Igjen er det de grunnleggende prisnippene for bl.a. ikke-diskriminering som slår igjennom. Det er EUkommisjonen som fastslår dette i en nylig fremlagt melding, der det også fremgår at EU vil satse på å hjelpe offentlige virksomheter til å fremme rettferdig handel gjennom sine innkjøp. I meldingen signaliserer EU-kommisjonen retning for det videre arbeid med en bærekraftig utvikling når det bl.a. gjelder rettferdig handel. Ett av kapitlene dreier seg Side 5

6 om offentlige innkjøp, og her gis målsettingen for å få disse anskaffelsene i større utstrekning til å bidra til en bærekraftig utvikling. Oppgaven er definert som å se til at man får egnede retningslinjer for bærekraftige offentlige innkjøp. Det er meningsfylt, heter det, å bidra med veiledning til myndighetene slik at når de gjør sine kjøpsbeslutninger i full utstrekning kan medvirke til den ønskede utviklingen. I så måte minner EU-kommisjonen om den veiledningen som kom for snart ett år siden og som gjaldt miljøhensyn i offentlige innkjøp. Ytterligere en veiledning er ventet denne gangen til bruk ved kjøp der man ønsker å ta sosiale hensyn. Sistnevnte veiledning foreligger ventelig allerede til høsten. De to veiledningene til sammen, skriver Kommisjonen, gir en heldekkende guide til bærekraftige offentlige innkjøp. Ikke diskriminere Når det gjelder selve regelverket, peker EU-kommisjonen i sin melding på at myndigheter som ønsker å kjøpe varer etter prinsippet om rettferdig handel, ikke har anledning til å kreve at varene skal ha et bestemt merke for slik handel. Et slikt krav vil for eksempel kunne bryte med de grunnleggende prinsippene om likebehandling og åpenhet. Det er fordi den kjøpende virksomheten da ville utelukke de produktene som ikke har et slikt merke, men likevel oppfyller tilsvarende standarder for bærekraftig handel. Dersom en virksomhet ønsker å kjøpe etter prinsippet for rettferdig handel, kan man angi kriteriene for bærekraftig utvikling i de tekniske kravspesifikasjonene til varene, fremholder Kommisjonen. Kriteriene som benyttes, må ha sammenheng med formålet for anskaffelsen (kontraktens gjenstand) og dessuten være i pakt med andre relevante EUbestemmelser om offentlige innkjøp. Kriteriene må kunne knyttes til produktenes ulike egenskaper ( for eksempel glass av gjenvunnet materiale) eller produksjonsprosess (for eksempel økologisk dyrket), fremgår det av EU-meldingen. Må dokumenteres EU-kommisjonen råder de offentlige virksomhetene til å avstå fra ukritisk å kopiere de ulike kriterier for et bestemt merke for rettferdig handel og lime dem inn i de tekniske kravspesifikasjonene. I stedet bør man plukke ut de kriteriene gjerne fra et bestemt merke som er relevante for den konkrete anskaffelsen. Når man skal inngå avtale, må man alltid huske på at leverandørene må kunne dokumentere at de oppfyller de kriteriene som er oppgitt, gjennom at de enten kan vise til at de har fått et merke for rettferdig handel eller på annen måte. Miljøkriterier og sosiale kriterier kan også koples til de såkalte kontraktvilkårene, det vil si forutsetninger for gjennomføringen av kontrakten. Da må kriteriene her stemme overens med de kriteriene som er benyttet i de tekniske spesifikasjonene i konkurransegrunnlaget, skriver EU-kommisjonen. Et eksempel til bruk i kontraktvilkårene kan da være å stille krav til minstelønn for arbeidstakere som skal utføre det arbeidet kontrakten omfatter. Krevende sparemål skjerper kommune-innkjøpere Der målene for innsparinger er mer krevende, er innkjøpsfunksjonens modenhet høyest. Det viser en fersk dansk undersøkelse om tilstandene i kommunenes innkjøpsfunksjoner etter sammenslåingsreformen for en tid Side 6

7 tilbake. Det er bare kommuner med egne innkjøpsfunksjoner som er spurt. Undersøkelsen viser at langt de flest bruker mesteparten av sin tid på selve anskaffelsesprosessen, og at kravene til innsparinger øker. Undersøkelsen er gjennomført av konsulentselskapet A-2 i samarbeid med magasinet Danske Kommuner. Primært er det kommunale innkjøpssjefer som er spurt og kommet med svar. Undersøkelsen er foretatt blant 88 kommuner med mer enn innbyggere. Svarprosenten er 53. Danske kommuner kjøper årlig for ca. 85 milliarder kroner, hvorav innkjøpsfunksjonen er inne i bildet ved ca. 35 milliarder. Innkjøpsfunksjonen trekkes i minst grad inn ved kjøp knyttet til tekniske områder og IKT. Mye av hensikten med undersøkelsen har vært å ta temperaturen på innkjøpsvirksomheten ute i kommunene etter sammenslåingen av kommunene for en tid tilbake. Forventninger om stordriftsfordeler er til stede, samtidig som innbyggernes krav til de kommunale tjenestene ikke er blitt mindre. Dette setter press på driftsbudsjettene, og ett av de verktøyene som kommunene kan bruke for å minske dette presset er å effektivisere innkjøpene. Undersøkelsen avdekker at nær halvparten av kommunene bruker mest tid på selve gjennomføringen av anbudskonkurransene. En fjerdepart svarer innfasing av nye avtaler i organisasjonen, mens resten bruker mest tid på behovsidentifikasjon og verifikasjon. Ettersom behovskartlegging oppfattes som en del av gjennomføringen av en anskaffelse, innebærer svarene at et stort flertall av disse kommunene benytter mest tid på den konkrete anbudsgjennomføringen. Innsparingsmål På spørsmål om hva slags innsparingsmål som forelå, svarte 21 prosent av kommunene at slike mål ikke fantes. Året før, i 2008, var det 30 prosent av kommunene som svarte at innkjøpsfunksjonen ikke hadde innsparingsmål. I år hadde 57 prosent av kommunene et sparemål som lå under to prosent året før var det 62 prosent som hadde et liknende mål. 87 prosent realiserte innsparingsmålet i 2008, mens 91 prosent forventer å gjøre det samme i år trass i skjerpede mål. Det er stort sammenfall mellom innkjøpsfunksjonens vurdering av egen kompetanse og den kompetansen de mener er viktigst å ha i en innkjøpsfunksjon, forteller undersøkelsesresultatene. Imidlertid er det en svak tendens til at lederkompetansen som er tilstede i innkjøpsfunksjonen, ikke matcher det behovet man mener er til stede. Slik kompetanse anses for å være den viktigste i innkjøpsfunksjonen, men den scorer lavest målt etter om kompetansen er til stede. Bruk av avtaler I hovedsak bruker kommunene egne innkjøpsavtaler. 60 prosent av kommunene har således gjort avtaler på mer enn 31 innkjøpsområder. Nesten ingen benytter fellesavtalene som Statens og Kommunernes IndkøbsService (SKI) lager, på flere enn 31 innkjøpsområder. For både slike avtaler og for interkommunale avtaler ellers, benytter to tredeler av kommunene slike avtaler på færre enn 11 innkjøpsområder. I tiden fremover forventes økt bruk av fellesavtaler der to eller flere kommuner er med, tilsvarende en økning i bruk av egne avtaler. De såkalte SKI-avtalene forventes benyttet i samme grad som nå. Også kommunens modenhet på innkjøp er med i undersøkelsen. Spørsmålene her gjelder organisering, prosesseer, IKT og strategi. Modenheten stiger, ifølge undersøkelsesresultatene, i takt med kommunenes størrelse, og det er en tendens til at kommuner som har høye mål for innsparinger, også befinner seg på et høyere Side 7

8 modenhetsnivå. Et panel av innkjøpseksperter som har kommentert undersøkelsen påpeker at kilden til økt modenhet er økt kompetanse og økt oppmerksomhet fra toppledelsens side. Mogeleg nålauge for å ta lokale omsyn Å ta lokale omsyn når ein offentleg kontrakt skal tildelast, er temmeleg sikkert brot på reglane. Men dersom du kan prove at til dømes lengre transportavstandar verkeleg er til skade for helsa til menneske eller dyr eller øydelegg i naturen elles, kan du kanskje lukkast med ei lokal prioritering. Dette mogelege nålauget går fram av eit skriv som tevlingsstyresmaktene i Sverige, Konkurrensverket, har laga. Det er vel kjent at det offentlege ikkje kan stelle krav om varer som er produserte lokalt når dei skal gjere avtale om kjøp. Eit av grunnprinsippa i EU-systemet er ikkjediskriminering, og då må alle mogelege leverandørar ha like vilkår når dei skal vere med i tevlingane. Eit spørsmål i den samanhengen er kor grensa går for kva som er lokalt produsert eller dyrka. Slik Konkurrensverket ser det, finst det ikkje nokon slik definisjon. Men i ein rapport frå LivsmedelsSverige frå 2008 heiter det at omgrepa inneber at både produksjon og forbruk går føre seg innanfor et avgrensa område, og at avsendaren er tydeleg. Så er det noko som heiter Bondens egen marknad ( Farmer s market ), og der gjeld det at avstanden mellom produsent og forbrukar ikkje må vere større enn 250 kilometer. Klima og næringsutvikling I samband med offentlege innkjøp er det nok ikkje slike definisjonar som gjeld. Her må ein leverandør søraust i Hellas ha dei same tevlingsvilkåra som ein ytst på vestsida av Irland, sjølv om kjøparen held til rundt det same neset. At lang transport fører med seg mykje meir klimautslepp enn ein som berre går lokalt, hjelp ikkje. Heller ikkje det å vilje nytte offentlege kontraktar til å drive næringsutvikling held mål samanlikna med EUprinsippa om like vilkår. Konkurrensverket nemner i skrivet sitt at EF-domstolen i to sameinte saker (C-20/01 og C-28/01 Bockhorn og Braunschweig) drøfta dette med transportlengd. Det galdt bortkøyring av avfall, der den offentlege verksemda peika på at lengre transportstrekning for avfallet utan tvil aukar trugsmålet mot miljø og folkehelsa. Men domstolen fann ikkje at oppdragsgjevarane i denne saka hadde ført prov for dette. I ein kommentar skriv Konkurrensverket at det både i EU-grunnlova og i eit av innkjøpsdirektiva (2004/18) står at den frie flyten i den indre marknaden kan avgrensast dersom det er tale om å verne helsa til menneske og dyr eller å ta vare på vekstar. Lokal prioritering I ein annan dom (C21/88 Du Pont de Nemours) slo EF-domstolen fast at det ikkje var høve til å ha ein nasjonal lov som sa at 30 prosent av alle dei offentlege innkjøpskontraktane skulle gå til ein bestemd del av landet. I saka gjaldt det ein italiensk lov som skulle fremje vokster og skape arbeid sør i landet. Side 8

9 Og ikkje nok med det: I saka C-234/89 (Contse) stelte oppdragsgjevaren krav om at den som fekk ein helseteneste-kontrakt, måtte ha lokale opne for ålmenta der han skulle vere tenesteytar. Tilbydarar som dessutan hadde særskilde spesialisttenester tilgjengelege innanfor ein omkrins på 1000 kilometer, skulle få poeng for det i samband med kontrakttildelinga. Nei, sa domstolen, dette går ikkje etter reglane. Side 9

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2009 Fredag 3. april 1. E-handel på stedet hvil; venter på topplederne 2. Positivt

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012

Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2011 Fredag 4. februar 1. Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012 2. Etisk handel blir

Detaljer

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2014 Fredag 28. mars 1. Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! 2. Sju av

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord

Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2013 Fredag 13. desember 1. Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord 2. Braut

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering

Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 42/2013 Fredag 6. desember 1. Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering 2. Skal bli

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing:

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag

Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 30/2008 Fredag 19. september 1. Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag 2. Helsegigant med

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler

Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2012 Fredag 8. juni 1. Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler 2. NHO raser: Småbedriftsfiendtlig

Detaljer

Krever sosial dumping -regler trukket tilbake

Krever sosial dumping -regler trukket tilbake Nyhetsbrev nr. 14/2008 Fredag 11. april 1. Krever sosial dumping -regler trukket tilbake 2. Etiske formaninger følger nye forsvarsregler 3. Enda en oppdragsgiver slapp gebyrstraff 4. Konsulenter, egenregi

Detaljer

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011)

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011) Innst. 288 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2010 2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av

Detaljer