Vil harmonisere avtaler for helsekjøp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil harmonisere avtaler for helsekjøp"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 21/2009 Fredag 5.juni 1. Vil harmonisere avtaler for helsekjøp 2. Forsvaret skaper konkurransedyktig industri 3. Betre internkontroll eit våpen mot regelbrot 4. Stortinget, krisehjelp og gassbusser 5. EU viser vei til rettferdig handel gjennom innkjøp 6. Krevende sparemål skjerper kommune-innkjøpere 7. Mogeleg nålauge for å ta lokale omsyn Vil harmonisere avtaler for helsekjøp De regionale helseforetakene har gått sammen i et arbeid med sikte på å harmonisere avtaler for kjøp av alle typer helsetjenester. I dette arbeidet skal de også vurdere om det er grunnlag for å samkjøre anskaffelsesprosesser i alle helseforetakene på rusfeltet dette for å unngå uheldig sammenfall av tidspunkter for anskaffelser. Dette opplyste helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget forleden. Statsråden sa at han hadde tro på at de regionale helseforetakene ville benytte seg av en anskaffelsesprosess der det også ble tatt hensyn til private, ideelle leverandører. I vår kunngjorde alle de fire regionale helseforetakene konkurranse om tilbud på behandlingsplasser for rusmiddelavhengige. Ifølge Laila Dåvøy (kr. f.) som tok initiativet til interpellasjonen, har unntaket fra regelverket for offentlige anskaffelser for ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner ikke vært att i bruk. På den bakgrunn ville hun vite hvilke tiltak statsråden ville iverksette for å sikre hensiktsmessige avtaler med ideelle institusjoner. Avtalestatus Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen opplyste at de regionale helseforetakene har rapportert om status for avtaler som nylig er inngått, og som skal inngås i nær framtid: Helse Nord har nylig gjennomført en anskaffelsesprosess som betyr kjøp av tjenester for 70 mill. kr fra private, kommersielle aktører. Det var ingen ideelle institusjoner som kunne tilby tverrfaglig spesialisert behandling. Avtalene løper over to år med mulighet for ett års forlengelse. Helse Midt-Norge har i dag avtaler med tre private, ideelle virksomheter. To av disse avtalene går ut neste sommer, og én avtale løper ut 1. juli i år. Den

2 sistnevnte er nylig reforhandlet med fire års varighet. I løpet av 2010 vil det bli gjennomført en ny avgrenset anskaffelsesprosess, med kjøp av tjenester fra private, ideelle aktører i tråd med unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket. Helse Vest har også vært gjennom en anskaffelsesprosess med ideelle organisasjoner for å supplere tilbudet sitt. De har benyttet seg av forskriftens unntaksbestemmelse, som åpner for at man bare kjøper tjenester fra ideelle organisasjoner. Avtalene varer bare ut 2010, dvs. like lenge som de andre avtalene i regionen. Helse Sør-Øst har gjort det samme som Helse Vest og kjøpt tjenester fra private, ideelle leverandører for 60 mill. kr nå i år. Dette er også i samsvar med unntaksbestemmelsen. Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder også ved kjøp fra ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner, fremholdt statsråden. Oppdragsgivere er ikke forpliktet til å følge forskriftens del II eller III, men de grunnleggende kravene i anskaffelsesforskriftens del I om likebehandling og konkurranse gjelder uansett. Avtaleperioden kan heller ikke settes lenger enn regelverket gir rom for. Forsvaret skaper konkurransedyktig industri Norge har, sammenliknet med mange andre land, hatt relativt høy grad av konkurranse om Forsvarets anskaffelser, og dette har gjort norsk industri konkurransedyktig. - Selskaper som har levert til sitt eget lands forsvar har et bedre utgangspunkt i konkurransen om leveranser til andre land. Det er ofte vanskelig å konkurrere internasjonalt dersom man ikke har noen «lokal» kunde å vise til, understrekt forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et foredrag nylig. I sitt foredrag under Forsvarets logistikkonferanse understreket forsvarsministeren at det norske forsvaret er norsk industris primærkunde når det gjelder leveranser av forsvarsmateriell. Forsvaret bidrar også ofte med finansiering av utvalgte forsknings- og utviklingsaktiviteter for nye eller neste generasjons produkter. Som leverandør av materiellet har næringslivet verdifull kompetanse som kan være med å bidra til gode løsninger for Forsvaret. - Forsvaret vil i fremtiden i større grad legge til grunn at sivil kompetanse nyttes, der dette møter kravspesifikasjonene. Det er verken mulig eller ønskelig for Forsvaret selv å besitte alle typer kompetanse, fremholdt hun. Utveksle informasjon For å legge forholdene til rette for å oppnå målsettingen for strategien, og for at norsk industri i forkant skal kunne posisjonere seg gjennom en realistisk forståelse av krav og muligheter, arbeider Forsvarsdepartementet nå bl.a. for at Forsvaret og industrien på et tidligst mulig tidspunkt utveksler informasjon om industrielle muligheter ved Forsvarets planlagte anskaffelser. - Forsvaret er - og skal være - en krevende kunde, også for næringslivet i Norge. En krevende kunde inspirerer industrien til stadig å utvikle og forbedre seg for å klare de kravene som settes til kompetanse, materiell og tjenester. På denne måten kan Forsvaret bidra til utvikling av forsvarsmateriell som kan bli verdensledende innenfor sitt område, poengterte statsråd Strøm-Erichsen i sitt foredrag. Side 2

3 Tidlig innkjøpsfase I den tidlige fasen av den enkelte anskaffelse foretar Forsvaret og departementet en rekke beslutninger som vil legge klare føringer for hvordan et samarbeid med næringslivet kan etableres. Et forhold som ofte vurderes i den tidlige fasen er hvordan materiellet bør anskaffes. - For hver enkelt anskaffelse må Forsvarsdepartementet ta en strategisk beslutning om direktekjøp, eller kjøp basert på konkurranse med eventuelt gjenkjøp, fremholdt statsråden. Dersom direktekjøp velges, foreligger det tre hovedalternativer: Nasjonal anskaffelse, internasjonalt samarbeid eller kjøp i utlandet med krav om gjenkjøp. Hvilket av disse alternativene som velges, vil ha avgjørende betydning for næringslivets mulige rolle i anskaffelsen. Ved en nasjonal anskaffelse kan det være lettere å etablere et direkte samarbeid mellom leverandøren og Forsvaret. Velger Forsvaret å søke et internasjonalt samarbeid, vil tidlig informasjon om valg av internasjonalt samarbeid gi næringslivet muligheten til å finne gode internasjonale samarbeidspartnere, noe som også kan være med på å sikre næringslivet oppdrag videre i materiellets levetid. Betre internkontroll eit våpen mot regelbrot Både staten og Kommune-Noreg skal ta i bruk internkontroll for å skjerpe etterlevinga av regelverket for offentlege innkjøp, førebyggje korrupsjon og misferd (færre lovbrot) og sikre god forvaltning av fellesskapet sine ressursar. Dette går fram av stortingsmeldinga om offentlege innkjøp, som no ligg i Stortinget. For staten skal det lagast ei rettleiing, medan regjeringa ventar på rapport og tilråding frå eit utval før det vert klart korleis kontroll med innkjøpsområdet kan bli ein del av ein heilskapleg intern kontroll. I St.meld. nr. 36 ( ) Det gode innkjøp tek regjeringa òg for seg internkontrollen i staten og i kommunane. Effektiv verksemdsstyring kjem av fleire faktorar, mellom anna intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll. Intern kontroll er eit viktig verkemiddel for å skjerpe etterlevinga av regelverket om offentlege innkjøp, forvalte ressursar på ein god måte og førebyggje korrupsjon og misferd ved offentlege innkjøp, skriv regjeringa. Gjennom intern kontroll kan til dømes brot på regelverket eller manglande oppfølging av kontraktar avdekkjast. Dette kan gje leiinga grunnlag for å setje i verk betringstiltak. - For å kunne utøve naudsynt intern kontroll skal leiinga for verksemda etablere system, rutinar og tiltak der det mellom anna skal takast sikte på å identifisere risikofaktorar som kan medverke til at ein ikkje når måla til verksemda, heiter det i meldinga. Ved etablering av kontrolltiltak skal leiinga vurdere kva kostnader tiltaket medfører, målt opp mot den nytten og dei føremonene ein kan få. Alle tiltak skal forankrast på overordna nivå for å sikre relevans og heilskap i risikobiletet. Staten Regjeringa meiner at arbeidet med å vidareutvikle internkontrollen i staten bør gå føre seg med utgangspunkt i det gjeldande regelverket og ikkje ved å innføre nye og meir Side 3

4 detaljerte reglar. Regjeringa vil derfor be Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Senter for statleg økonomistyring (SSØ) lage ei rettleiing om korleis regelverket om intern kontroll i staten kan brukast på innkjøpsområdet. Kommunane Kommunal- og regionaldepartementet har sett ned ei arbeidsgruppe som skal føreslå tiltak for å styrkje eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar. Arbeidsgruppa har eit allment mandat til å føreslå tiltak lokalt og nasjonalt som kan styrkje eigenkontrollen i kommunane. Mandatet nemner uttrykkeleg at arbeidsgruppa skal peike på område der rettleiing kan vere eit verkemiddel. Arbeidsgruppa har fått eit særskilt mandat til å sjå på kommunale innkjøp: Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innan utgangen av Regjeringa ventar på rapporten og på tilrådingar frå gruppa før nærmare oppfølging vert vurdert. Stortinget, krisehjelp og gassbusser Stortinget skal drøfte offentlige innkjøp, Vest-Agder vil ha bussavtale med opsjon for innføring av gassbusser og i Finland fremskyndes ti anbudskonkurranser for å hjelpe verftsindustrien i krise. Dette er noen av aktualitetene på den offentlige innkjøpsarenaen akkurat nå. I tillegg: Oslo kommune med ny samkjøpsavtale, Stockholm stanser videre avknopping i helsesektoren, og britiske innkjøpere har fått ny nettportal. Stortinget om offentlige innkjøp Innstillingen fra næringskomiteen i Stortinget til stortingsmeldingen om offentlige innkjøp, St. meld nr. 36 ( ) Det gode innkjøp, er ventet midtveis i kommende uke (foreløpig avgivelsesfrist er 11. juni). Saksordfører er Gunvor Eldegard (a). Foreløpig tidspunkt for behandling i Stortinget er tirsdag 16. juni. Opsjoner på gassbusser Vest-Agder fylkeskommune ber om at Agder Kollektivtrafikk AS i forbindelse med utlysning av anbud for bussdrift i Kristiansand fra 1.januar 2011 har med opsjoner på innføring av gassbusser. Det har et enstemmig fylkesutvalg besluttet, fremgår det av en pressemelding. Samtidig ønsker fylkesutvalget at det i samarbeid med Kristiansand kommune skal foretas vurderinger rundt de miljømessige, tekniske og økonomiske konsekvensene ved bruk av lokalt produsert biogass i de planlagte gassbussene. Fylkesutvalgets vedtak er en oppfølging av ett av målene i felles energiplan for Agder om at utslippene av klimagasser og NOx fra transportsektoren skal reduseres med 30 prosent innen Samkjøpsavtale på leie av matter Oslo kommune har inngått samkjøpsavtale på leie av innendørs matter. Avtalen omfatter både tradisjonelle løse matter, som blir hentet og rengjort med faste intervaller, og fastmonterte matter som skal rengjøres på stedet. Avtalen om levering av fastmonterte matter er inngått med selskapet Renholdssoner, som har levert sine egenutviklede løsninger siden Selskapet har i dag 8000 installasjoner over hele landet, og er Side 4

5 markedsleder innenfor sitt område. Renholdssoner er godkjent og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Som leverandør av tradisjonelle, løse matter har Oslo kommune valgt NorTekstil på Lier. Selskapet leverer matter av høy kvalitet - godt egnet for å fange opp sand, fuktighet og annet smuss. Helt nytt vaskeri er under bygging, og vil stå klart første uken av juni. Stanser svensk avknopping Stockholms läns landsting har inntil videre stoppet alle såkalte avknoppinger innenfor helse-og omsorgssektoren. Bakgrunnen er den usikre rettstilstanden. Avknopping innebærer at offentlig ansatte får tilbud om å etablere seg som egne virksomheter, der de driver med den samme tjenesten som de gjorde da de var i det offentlige. I 2008 ble fem huslegemottak og velferdssentraler avknoppet, men avtalen som er gjort mellom det offentlige og disse om driften på vegne av det offentlige er klaget inn for domstolene. Striden står om hvorvidt slike avtaler kan inngås direkte eller om de må ut i konkurranse. Finske anskaffelser som krisehjelp Finske myndigheter tar sikte på å fremskynde ti offentlige anskaffelser knyttet til bygging og vedlikehold av skip i offentlig tjeneste. Dette er et ledd i å bekjempe konjunkturutfordirngene i verftsindustrien i landet. Budsjetteffekten av de ti anskaffelsene er beregnet til ca. 1,4 mrd. kroner. Dette gjelder bl.a. fartøy til militært bruk (marinen), riksvegsferjer, fartøy til bruk i bekjempelse av oljesøl og grensevaktskip. Ny nettportal for britiske innkjøpere I Storbritannia er det nylig lansert en egen nettportal for offentlige innkjøpere i regi av det nasjonale kontoret for offentlig handel. Nettportalen er et ledd i et bredere program for å fremme kompetansen til innkjøperne hos sentralmyndighetene. Det nye nettstedet tilbyr blant annet et forum for nettverks- og erfaringsdeling, der det ikke bare fins råd og tips til bruk i hverdagen, men også karrieremuligheter, nettbibliotek, diskusjonsforum osv. EU viser vei til rettferdig handel gjennom innkjøp Dersom det offentlige ønsker å fremme rettferdig handel ved å satse på bærekraftig innkjøp, kan man ikke kreve at leverandørene skal kunne fremvise et bestemt merke for slik handel. De må i stedet plukke ut kriterier som gjelder det konkrete produktet og som fremmer rettferdig handel. Igjen er det de grunnleggende prisnippene for bl.a. ikke-diskriminering som slår igjennom. Det er EUkommisjonen som fastslår dette i en nylig fremlagt melding, der det også fremgår at EU vil satse på å hjelpe offentlige virksomheter til å fremme rettferdig handel gjennom sine innkjøp. I meldingen signaliserer EU-kommisjonen retning for det videre arbeid med en bærekraftig utvikling når det bl.a. gjelder rettferdig handel. Ett av kapitlene dreier seg Side 5

6 om offentlige innkjøp, og her gis målsettingen for å få disse anskaffelsene i større utstrekning til å bidra til en bærekraftig utvikling. Oppgaven er definert som å se til at man får egnede retningslinjer for bærekraftige offentlige innkjøp. Det er meningsfylt, heter det, å bidra med veiledning til myndighetene slik at når de gjør sine kjøpsbeslutninger i full utstrekning kan medvirke til den ønskede utviklingen. I så måte minner EU-kommisjonen om den veiledningen som kom for snart ett år siden og som gjaldt miljøhensyn i offentlige innkjøp. Ytterligere en veiledning er ventet denne gangen til bruk ved kjøp der man ønsker å ta sosiale hensyn. Sistnevnte veiledning foreligger ventelig allerede til høsten. De to veiledningene til sammen, skriver Kommisjonen, gir en heldekkende guide til bærekraftige offentlige innkjøp. Ikke diskriminere Når det gjelder selve regelverket, peker EU-kommisjonen i sin melding på at myndigheter som ønsker å kjøpe varer etter prinsippet om rettferdig handel, ikke har anledning til å kreve at varene skal ha et bestemt merke for slik handel. Et slikt krav vil for eksempel kunne bryte med de grunnleggende prinsippene om likebehandling og åpenhet. Det er fordi den kjøpende virksomheten da ville utelukke de produktene som ikke har et slikt merke, men likevel oppfyller tilsvarende standarder for bærekraftig handel. Dersom en virksomhet ønsker å kjøpe etter prinsippet for rettferdig handel, kan man angi kriteriene for bærekraftig utvikling i de tekniske kravspesifikasjonene til varene, fremholder Kommisjonen. Kriteriene som benyttes, må ha sammenheng med formålet for anskaffelsen (kontraktens gjenstand) og dessuten være i pakt med andre relevante EUbestemmelser om offentlige innkjøp. Kriteriene må kunne knyttes til produktenes ulike egenskaper ( for eksempel glass av gjenvunnet materiale) eller produksjonsprosess (for eksempel økologisk dyrket), fremgår det av EU-meldingen. Må dokumenteres EU-kommisjonen råder de offentlige virksomhetene til å avstå fra ukritisk å kopiere de ulike kriterier for et bestemt merke for rettferdig handel og lime dem inn i de tekniske kravspesifikasjonene. I stedet bør man plukke ut de kriteriene gjerne fra et bestemt merke som er relevante for den konkrete anskaffelsen. Når man skal inngå avtale, må man alltid huske på at leverandørene må kunne dokumentere at de oppfyller de kriteriene som er oppgitt, gjennom at de enten kan vise til at de har fått et merke for rettferdig handel eller på annen måte. Miljøkriterier og sosiale kriterier kan også koples til de såkalte kontraktvilkårene, det vil si forutsetninger for gjennomføringen av kontrakten. Da må kriteriene her stemme overens med de kriteriene som er benyttet i de tekniske spesifikasjonene i konkurransegrunnlaget, skriver EU-kommisjonen. Et eksempel til bruk i kontraktvilkårene kan da være å stille krav til minstelønn for arbeidstakere som skal utføre det arbeidet kontrakten omfatter. Krevende sparemål skjerper kommune-innkjøpere Der målene for innsparinger er mer krevende, er innkjøpsfunksjonens modenhet høyest. Det viser en fersk dansk undersøkelse om tilstandene i kommunenes innkjøpsfunksjoner etter sammenslåingsreformen for en tid Side 6

7 tilbake. Det er bare kommuner med egne innkjøpsfunksjoner som er spurt. Undersøkelsen viser at langt de flest bruker mesteparten av sin tid på selve anskaffelsesprosessen, og at kravene til innsparinger øker. Undersøkelsen er gjennomført av konsulentselskapet A-2 i samarbeid med magasinet Danske Kommuner. Primært er det kommunale innkjøpssjefer som er spurt og kommet med svar. Undersøkelsen er foretatt blant 88 kommuner med mer enn innbyggere. Svarprosenten er 53. Danske kommuner kjøper årlig for ca. 85 milliarder kroner, hvorav innkjøpsfunksjonen er inne i bildet ved ca. 35 milliarder. Innkjøpsfunksjonen trekkes i minst grad inn ved kjøp knyttet til tekniske områder og IKT. Mye av hensikten med undersøkelsen har vært å ta temperaturen på innkjøpsvirksomheten ute i kommunene etter sammenslåingen av kommunene for en tid tilbake. Forventninger om stordriftsfordeler er til stede, samtidig som innbyggernes krav til de kommunale tjenestene ikke er blitt mindre. Dette setter press på driftsbudsjettene, og ett av de verktøyene som kommunene kan bruke for å minske dette presset er å effektivisere innkjøpene. Undersøkelsen avdekker at nær halvparten av kommunene bruker mest tid på selve gjennomføringen av anbudskonkurransene. En fjerdepart svarer innfasing av nye avtaler i organisasjonen, mens resten bruker mest tid på behovsidentifikasjon og verifikasjon. Ettersom behovskartlegging oppfattes som en del av gjennomføringen av en anskaffelse, innebærer svarene at et stort flertall av disse kommunene benytter mest tid på den konkrete anbudsgjennomføringen. Innsparingsmål På spørsmål om hva slags innsparingsmål som forelå, svarte 21 prosent av kommunene at slike mål ikke fantes. Året før, i 2008, var det 30 prosent av kommunene som svarte at innkjøpsfunksjonen ikke hadde innsparingsmål. I år hadde 57 prosent av kommunene et sparemål som lå under to prosent året før var det 62 prosent som hadde et liknende mål. 87 prosent realiserte innsparingsmålet i 2008, mens 91 prosent forventer å gjøre det samme i år trass i skjerpede mål. Det er stort sammenfall mellom innkjøpsfunksjonens vurdering av egen kompetanse og den kompetansen de mener er viktigst å ha i en innkjøpsfunksjon, forteller undersøkelsesresultatene. Imidlertid er det en svak tendens til at lederkompetansen som er tilstede i innkjøpsfunksjonen, ikke matcher det behovet man mener er til stede. Slik kompetanse anses for å være den viktigste i innkjøpsfunksjonen, men den scorer lavest målt etter om kompetansen er til stede. Bruk av avtaler I hovedsak bruker kommunene egne innkjøpsavtaler. 60 prosent av kommunene har således gjort avtaler på mer enn 31 innkjøpsområder. Nesten ingen benytter fellesavtalene som Statens og Kommunernes IndkøbsService (SKI) lager, på flere enn 31 innkjøpsområder. For både slike avtaler og for interkommunale avtaler ellers, benytter to tredeler av kommunene slike avtaler på færre enn 11 innkjøpsområder. I tiden fremover forventes økt bruk av fellesavtaler der to eller flere kommuner er med, tilsvarende en økning i bruk av egne avtaler. De såkalte SKI-avtalene forventes benyttet i samme grad som nå. Også kommunens modenhet på innkjøp er med i undersøkelsen. Spørsmålene her gjelder organisering, prosesseer, IKT og strategi. Modenheten stiger, ifølge undersøkelsesresultatene, i takt med kommunenes størrelse, og det er en tendens til at kommuner som har høye mål for innsparinger, også befinner seg på et høyere Side 7

8 modenhetsnivå. Et panel av innkjøpseksperter som har kommentert undersøkelsen påpeker at kilden til økt modenhet er økt kompetanse og økt oppmerksomhet fra toppledelsens side. Mogeleg nålauge for å ta lokale omsyn Å ta lokale omsyn når ein offentleg kontrakt skal tildelast, er temmeleg sikkert brot på reglane. Men dersom du kan prove at til dømes lengre transportavstandar verkeleg er til skade for helsa til menneske eller dyr eller øydelegg i naturen elles, kan du kanskje lukkast med ei lokal prioritering. Dette mogelege nålauget går fram av eit skriv som tevlingsstyresmaktene i Sverige, Konkurrensverket, har laga. Det er vel kjent at det offentlege ikkje kan stelle krav om varer som er produserte lokalt når dei skal gjere avtale om kjøp. Eit av grunnprinsippa i EU-systemet er ikkjediskriminering, og då må alle mogelege leverandørar ha like vilkår når dei skal vere med i tevlingane. Eit spørsmål i den samanhengen er kor grensa går for kva som er lokalt produsert eller dyrka. Slik Konkurrensverket ser det, finst det ikkje nokon slik definisjon. Men i ein rapport frå LivsmedelsSverige frå 2008 heiter det at omgrepa inneber at både produksjon og forbruk går føre seg innanfor et avgrensa område, og at avsendaren er tydeleg. Så er det noko som heiter Bondens egen marknad ( Farmer s market ), og der gjeld det at avstanden mellom produsent og forbrukar ikkje må vere større enn 250 kilometer. Klima og næringsutvikling I samband med offentlege innkjøp er det nok ikkje slike definisjonar som gjeld. Her må ein leverandør søraust i Hellas ha dei same tevlingsvilkåra som ein ytst på vestsida av Irland, sjølv om kjøparen held til rundt det same neset. At lang transport fører med seg mykje meir klimautslepp enn ein som berre går lokalt, hjelp ikkje. Heller ikkje det å vilje nytte offentlege kontraktar til å drive næringsutvikling held mål samanlikna med EUprinsippa om like vilkår. Konkurrensverket nemner i skrivet sitt at EF-domstolen i to sameinte saker (C-20/01 og C-28/01 Bockhorn og Braunschweig) drøfta dette med transportlengd. Det galdt bortkøyring av avfall, der den offentlege verksemda peika på at lengre transportstrekning for avfallet utan tvil aukar trugsmålet mot miljø og folkehelsa. Men domstolen fann ikkje at oppdragsgjevarane i denne saka hadde ført prov for dette. I ein kommentar skriv Konkurrensverket at det både i EU-grunnlova og i eit av innkjøpsdirektiva (2004/18) står at den frie flyten i den indre marknaden kan avgrensast dersom det er tale om å verne helsa til menneske og dyr eller å ta vare på vekstar. Lokal prioritering I ein annan dom (C21/88 Du Pont de Nemours) slo EF-domstolen fast at det ikkje var høve til å ha ein nasjonal lov som sa at 30 prosent av alle dei offentlege innkjøpskontraktane skulle gå til ein bestemd del av landet. I saka gjaldt det ein italiensk lov som skulle fremje vokster og skape arbeid sør i landet. Side 8

9 Og ikkje nok med det: I saka C-234/89 (Contse) stelte oppdragsgjevaren krav om at den som fekk ein helseteneste-kontrakt, måtte ha lokale opne for ålmenta der han skulle vere tenesteytar. Tilbydarar som dessutan hadde særskilde spesialisttenester tilgjengelege innanfor ein omkrins på 1000 kilometer, skulle få poeng for det i samband med kontrakttildelinga. Nei, sa domstolen, dette går ikkje etter reglane. Side 9

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94 Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus KVA ER DETTE? Ein analyse av medlemskapsforhandlingane EU/Norge på landbruksområdet 1993/94 Basert på

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Innst. 264 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:7 (2012 2013)

Innst. 264 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:7 (2012 2013) Innst. 264 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:7 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Geiranger 06.11.02 1 BA-avfall: Miljøproblem Dei viktigaste miljøproblema knytt

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat November 2011 - October 2013 Tema: Økologisk mat Hva er økologisk mat Prinsippene for økologisk landbruk HELSE-prinsippet Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

St.meld. nr. 9 ( )

St.meld. nr. 9 ( ) St.meld. nr. 9 (2000-2001) Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 27. oktober 2000, godkjend i statsråd same dagen Kapittel 1 St.meld. nr. 9 2 1 Bakgrunn

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Grønne millioner til norske bedrifter Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Program Millionar til miljøinnovasjon Kva er Eco Innovation? Forprosjektstøtte

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer