Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Sporteknikk. Dokument nr. TF-N-012-NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Sporteknikk. Dokument nr. TF-N-012-NO"

Transkript

1 Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Dokument nr. TF-N-012-NO Desember 2010

2 Side 1 av 11 Prosjektnr: Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Tittel: TF-N-012-NO Notat sporteknikk. Teknisk forprosjekt Forfattere: Norconsult AS Kay Lægraid Iversen/Markus Naue Oppdragsgiver: Bergen kommune Sammendrag: Dette notatet beskriver forutsetninger for sporprosjekteringen og belyser valg og konsekvenser av prosjektert trasé. Prinsippet var å finne en raskest mulig trasé som forbinder definerte stoppesteder med minst mulig konflikter. I notatet defineres det normalprofilet som er lagt til grunn for banetraseen samt en detaljert beskrivelse av sportekniske element på strekingen Rådal til Flesland. I tabeller listes det opp elementer som er prosjektert som gul verdi og alternativ traseer som har blitt vurdert i denne planfasen. Norconsult AS Sandvika,10. desember 2010 Markus Naue fag Gunnar Landa fagkontroll. Finn Mellum godkjent

3 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING TEKNISKE FORUTSETNINGER Regelverk Traseringselementer og dimensjonerende hastighet NORMALPROFIL BESKRIVELSE AV TRASEEN Liste over gule sporgeometriske verdier LISTE OVER VURDERTE ALTERNATIVER Vurderte alternativer under detaljering av regulert trasé Vurderte linjer i prosessen til regulert linje... 11

4 Side 3 av 11 1 INNLEDNING Denne rapporten omhandler de sportekniske forholdene for utbyggingen av Bybanen i Bergen på strekningen fra Rådal til Flesland. Strekningen består av totalt ca. 7 km dobbeltspor. Fra Lagunen går traseen i bro over Fanavegen og i tunnel under Storheia før den kommer ut ved Råstølen. Etter Råstølen holdeplass fortsetter traseen i tunnel under Steinsvikskrenten, i bro over Steinsvikvegen og videre i tunnel under Feråsen frem til holdeplassen Sandslivegen. Fra Sandslivegen stiger trassen opp til Sandsli holdeplass og videre til Kokstad holdeplass ved Ytrebygdsvegen. Mellom sandsli og Kokstad går traseen i tunnel under Sandslihovden og i kulvert under Ytrebygdsvegen. Fra Kokstad fremføres traseen ved siden av Ytrebygdsvegen før den krysser i bro over Birkelandskiftet og kommer inn i Birkelandskrysset holdeplass. Videre går traseen i kurve rundt Telenor og i kulvert under Flyplassvegen. Traseen fortsetter på nordsiden av Flyplassvegen mot holdeplassen Kokstad vest. Etter holdeplassen er det planlagt sporkryss til Bybanens verksted og depot. Fra sporkryss forsetter traseen i tunnel under dagens parkeringsplass på Flesland og frem til Flesland holdeplass, som vil komme i underetasjen til den planlagte nye terminal. En oversikt over traseen er vist i figur 1. Dette notatet omhandler traseen som vil bli regulert og ikke andre alternativer som har vært vurdert i arbeidet med strekningen. Alternativer som er vurdert er listet opp i en tabell mot slutten av rapporten. Figur 1: Oversikt over traseen

5 Side 4 av 11 2 TEKNISKE FORUTSETNINGER 2.1 Regelverk Bybanen Rådal - Flesland er prosjektert etter Bybanen i Bergens tekniske spesifikasjoner versjon Plannivå 3 av De Tekniske spesifikasjonene klassifiserer de tekniske kravene i GYR-klasser. GYR betyr Green - Yellow - Red og klassene forestås som: Green: Yellow: Red: Verdier som er anbefalte. Verdier som kan benyttes dersom særlige forhold tillater det. Bruk av disse verdiene må da begrunnes. Verdier som ikke kan aksepteres. I prosjekteringen av sporet er det forsøkt å holde de sporgeometriske verdiene innenfor kravene til grønne verdier, men tilpassingen til den geografiske og topografiske situasjonen gjør at det enkelte steder kreves sporgeometriske verdier utenfor disse verdiene. Dette gjelder i hovedsak stigningsforhold. 2.2 Traseringselementer og dimensjonerende hastighet Målet med traseringen er i henhold til de tekniske spesifikasjonene å bestemme det mest gunstige forløpet med hensyn til: Sikkerhet. Hastighet. Kjøredynamikk og komfort. Optimalisering av økonomi ved anlegg, drift og vedlikehold. For å oppnå dette bygges linjeføringen opp av følgende elementer: Horisontalt o Rette linjer o Sirkelkurver o Overgangs-/overhøydekurver Vertikalt o Rette linjer o Sirkelkurver Krav til ulike elementene og andre krav til linjeføringen er gitt i de tekniske spesifikasjonene kapitel B Dimensjonerende hastighet er 70 km/t. For at banen skal kunne fremføres i den dimensjonerende hastighet settes det krav til traseens kurvatur. For 70 km/t gir kravene en relativt stiv linjeføring. Det er krav til radius i sirkelkurver og krav til lengde på overgangs- /overhøydekurver som gir den stive linjeføringen. I sirkelkurver med små radier vil sentripetalkreftene som oppstår når banen kjøre i kurven føre til redusert komfort og i ytterste tilfelle avsporing, dersom ikke hastigheten begrenses. For at banen skal kunne fremføres i 70 km/t må sirkelkurvene ha R > 290. For R < 290 vil

6 Side 5 av 11 det måtte aksepteres en hastighetsbegrensning gjennom kurven. Det er på grunn av krav til holdeplassplasseringen og hensyn til omgivelsene brukt flere sirkelkurver med R < 290 i traseen, men disse er i hovedsak i nærhet til holdeplasser. Ved holdeplasser vil banen, på grunn av nedbremsning før stopp eller akselerasjon etter stopp, uansett ikke kun holde 70 km/t og disse hastighetsbegrensningene vil derfor ikke få de store konsekvensene for den samlede reisetiden. Overgangs- og overhøydekurver er sammenfallende langs traseen og har som funksjon å bygge opp kurveradius og overhøyde i kurver. På grunn av krav til komfort og fare for avsporing stilles det krav til rykk og rampestigningshastighet.

7 Side 6 av 11 3 NORMALPROFIL I prosjekteringen er det valgt å bruke normalprofil i henhold til de tekniske spesifikasjonene med midtstilte kjøreledningsmaster. Det vil si at sporavstand mellom senterlinje inngående og utgående spor er 3,65 meter, på rettlinje. Se figur 2 for illustrasjon av normalprofil i dagstrekninger for bane i egen trasé på rettlinje. I sportegningene er det til tross for valgt sporavstand på 3,65 meter vist en sporavstand på 4,25 meter. Dette er for å ta hensyn til tillegg i sirkelkurver og i tunnelportaler på grunn av kurveutslag og krav til sikt. Figur 2: Normalprofil

8 Side 7 av 11 4 BESKRIVELSE AV TRASEEN Etter holdeplassen Rådal er det plassert et sporkryss, utført med vignolveksel. Videre følger en sporveksel til et hensetningsspor rett etter broen over Fanavegen. Vekselen er dimensjonert for 50 km/t, som gir lik hastighetsbegrensning som i etterfølgende kurve. Traseen videre faller og kurver seg nedover inn i Folldaltunnelen, som så stiger opp mot holdeplassen Råstølen. Sirkelkurven før holdeplassen har I maks = 130. Dette er bevisst valgt for å ha minst mulig overhøyde i kurven og dermed også kortest mulig lengde på overgangsoverhøydekurven inn mot holdeplassen. Med valgte verdier avsluttes overgangs- /overhøydekurven før holdeplassen. Rett etter holdeplassen vil det bli en planovergang mellom banen og en planlagt adkomstveg til skoletomten nord for banen. Videre rampes traseen ned til Steinsviktunnelen med en vertikalkurve med R = Med en så stor radius på vertikalkurve er det mulig å plassere et overkjøringsspor i profil Ulempen er at Råstølen holdeplass da ligger med 3,3 % lengdefall (gul verdi) for at vertikalgeometrien skal gå opp. Steinsviktunnelen er plassert slik at den unngår konflikt med Dorledhaugen 1a og 1b, men dette gjør at tunnelportalen kommer i konflikt med Steinsvikvegen, som derfor må legges om. Steinsviktunnelen faller med 5,9 % ned mot Steinsviken (gul verdi), dette for i størst mulig grad å unngå konflikt med husene i Steinsvikskrenten. Huset i profil 1820 må likevel innløses da det ligger i veien for tunnelportalen. Etter Steinsviktunnelen kommer traseen ut i en bro over Steinsviktunnelen og rett inn i Feråstunnelen. Mellom broen over Steinsvikvegen og Feråstunnelen er det mulig å plassere et overkjøringsspor. Feråstunnelen stiger slakt opp til Sandslivegen holdeplass, som ligger mellom to krappe kurver (R = 150). Kurvekombinasjonen inn mot holdeplassen er tilpasset for å unngå konflikt med Sandslivegen og gi lang nok rettstrekke for holdeplassen. Etter Sandslivegen holdeplass stiger banen og går i bro over Sandslielva. Traseen fortsetter videre opp til Sandsli, langs terrenget i skjæring. Traseen har et lengdefall på 4,5 % i stigningen (gul verdi). Dette for å unngå store inngrep i terrenget. Det er mulig å plassere et overkjøringsspor i stigning opp mot Sandsli. Ved Sandsli krysser banen to veier i plan før Sandsli holdeplass. Etter Sandsli holdeplass føres banen videre gjennom Sandslitunnelen, ut på platået bak Plantasjen, under Ytrebygdsvegen (som må legges i bro over banen) og opp til Kokstad holdeplass. Før Kokstad holdeplass er traseen vist med en kontrakurve i sportegningene. Denne kontrakurven kan unngås, dersom holdeplassen vinkles noe annerledes og traseen kutter litt dypere inn i skjæringen. Reguleringsgrensene i reguleringsplanen har tatt høyde for at en slik endring kan komme. Rett før holdeplassen er det mulig å plassere et overkjøringsspor. Parsellgrensen mellom DP1 og DP2 går ved Kokstad holdeplass, profil Kokstad holdeplass er utformet med sakset plattform, hvor det vil bli gang- og sykkelkryssing mellom plattformene. Etter holdeplassen senkes banen ned på et nivå høyere enn dagens Ytrebygdsveg og med støttemur ned til dagens veikant. Banen vil ha samme høyde som planlagt atkomstveg med fortau på nordvestsiden av banen. Planlagt banetrasé med parallell atkomstveg vil medføre at flere hus må innløses langs banen i det aktuelle området. Overgangs-/overhøydekurven etter holdeplassen har en lengde på 25 meter som medfører at overhøydekurven har en rampestigning på 1/400 (gul verdi). Det er valgt å benytte en lengde på kun 25 meter for å unngå konflikt med boligen i Breiholten 1, men

9 Side 8 av 11 horisontal geometrien kan trolig optimaliseres slik at lengden på overhøydekurven gir rampestigning innenfor grønn verdi. Før Bybanen krysser Flyplassvegen ved Birkelandsskiftet, rampes banen opp i bro over veien. Før broen vil det bli plankryssing mellom banen og planlagt gang- og sykkelveg. Overgangs-/overhøydekurven direkte før holdeplassen har en lengde på 25 meter som medfører at overhøydekurven har en rampestigning på 1/400 (gul verdi). Med utgangspunkt i ønsket plassering av traseen langs Ytrebygdsvegen og ønsket plassering og vinkling av holdeplassen må lengden på overhøydekurven nødvendigvis bli såpass kort. Holdeplassen Birkelandskrysset ligger integrert i en kollektivterminal for busser. Dette innebærer to kryssinger i plan med busstrafikken, en før og en etter holdeplassen i tillegg til en plankryssing med planlagt gang- og sykkelveg etter holdeplassen. Etter holdeplassen fortsetter banen rundt vestsiden av Telenorbygget og dykker ned under Flyplassvegen i kulvert. Det er mulig å plassere et overkjøringsspor i profil Etter kryssingen av Flyplassvegen fortsetter banen langs veien, men et nivå lavere. Forbi Spar kjøp-bygget og Millenium-bygget er det etablert lokk over banen, for å redusere konflikten med eksisterende bebyggelse og veisystem. Etter Millenium-bygget rampes traseen opp i nivå med veien og ligger parallelt med den frem forbi sporkrysset til verksted og depot. Traseen ligger langt nok unna Flyplassvegen til at det kan etableres et fremtidig toplanskryss mellom Flyplassvegen og en fremtidig vei fra Kokstad vest. Dette medfører at traseen kommer i konflikt med byggemeldt tomt i profil I profil er det tilrettelagt for mulig etablering av en fremtidig holdeplass, Kokstad vest. Videre mot Flesland følger banen Flyplassveien før den rampes ned i en fjelltunnel under dagens parkeringsplass og inn i nytt planlagt terminalbygg for Flesland lufthavn. For å minimere konflikt mellom traseen og vegsystemet rampes traseen ned i fjelltunnelen med et lengdefall på 4,5 % (gul verdi). Flesland holdeplassen utformes med midtplattform, som vil gi de beste forholdene for passasjerene. Direkte sør for Flesland holdeplass er det planlagt et vendespor for at banene skal kunne bytte mellom utgående og inngående spor i den daglige rutedriften.

10 Side 9 av Liste over gule sporgeometriske verdier Sted, km Kurve, km 0,900-1,200 Råstølen holdeplass Steinsviktunnel Stigning, km 2,780-2,980 Overhøyde -kurve, km 4,015-4,025 Fall, km 4,190-4,260 Overhøyde -kurve, km 4,620-4,650 Fall, km 6,150-6,250 Sporelement Prosjektert verdi Grønn verdi Gul verdi (maks.) Merknad I maks For å oppnå 70 km/t og minst konsekvenser for Thuneflaten. lengdefall 3,3 % 2,0 % 4,0 % For plassering av overkjøringsspor etter holdeplass Råstølen. lengdefall 5,9 % 4,0 % 6,0 % Nødvendig for nok tunneloverdekning lengdefall 4,5 % 4,0 % 6,0 % Nødvendig for nok tunneloverdekning Rampestigning (1/m) 1/400 1/700 1/300 Størst mulig hastighet inn mot holdeplassen lengdefall 4,5 % 4,0 % 6,0 % Nødvendig for nok tunneloverdekning Rampestigning (1/m) 1/500 1/700 1/300 Størst mulig hastighet inn mot holdeplassen lengdefall 4,5 % 4,0 % 6,0 % Nødvendig for nok tunneloverdekning

11 Side 10 av 11 5 LISTE OVER VURDERTE ALTERNATIVER 5.1 Vurderte alternativer under detaljering av regulert trasé Folldaltunnelen Påhugg Folldaltunnelen vest Påhugg Steinsviktunnelen vest Steinsviktunnelen Broen over Steinsvikvegen Feråstunnelen og innføringen mot Sandslivegen holdeplass Sandslitunnelen Kryssing av Ytrebygdsvegen Traseen langs Ytrebygdsvegen Fremføring rundt Telenor Kryssing av Flyplassvegen Fremføring forbi Kokstadflaten 40, 40 og 49 Innføring til Flesland holdeplass Vendespor etter Flesland holdeplass Det er sett på flere løsninger i forhold til horisontal- og vertikalgeometri. Det er sett på flere løsninger i forhold til plassering av påhugget i en nord/sørgående akse. Alternativ hvor traseen ikke er i konflikt med Steinsvikvegen, men med Dortledhaugen 1A og 1B er vurdert. Det er sett på flere ulike løsninger i forhold til horisontalkurvaturen. Plasseringen av broen er avhengig av plasseringen av Steinsviktunnelen og det er sett på flere ulik kombinasjoner av disse. Alternativ hvor traseen ligger i skråning langs Sandslivegen er sjekket. Det er sett på flere ulike varianter i forhold til høyder og vinkling. Det er sett på flere løsninger av hvordan Ytrebygdsvegen kan krysses planfritt, i forhold til horisontal- og vertikalgeometrien. Det er sett på ulike variasjoner av vertikalgeometrier. Det er sett på varianter med større kurveradius rundt Telenor. Alternativ hvor traseen krysser i fjelltunnel er vurdert. Ulike varianter i forhold til avstand til Flyplassvegen og vertikalgeometri er vurdert. Det er sett på flere varianter av horisontalgeometri. Kulvertløsning er også vurdert. Flere ulike typer vendespor er vurdert.

12 Side 11 av Vurderte linjer i prosessen til regulert linje Steinsviken Sandslivegen Sandsli Ytrebygdsvegen Kokstad Flyplassvegen Flesland Spor til depot Det er sett på alternative linjer blant annet over golfbanen i stedet for under Steinsviksskrenten Det er sett på flere løsninger i forhold innføring til holdeplassen og holdeplassplasseringen. Det er sett på flere ulike plasseringer av Sandsli holdeplass og fremføring før og etter holdeplassen. Blant annet en variant i tunnel opp til holdeplassen fra Sandslivegen, en variant i tunnel etter holdeplassen som krysser under Ytrebygdsvegen og en variant i bro over Birkelandsvannet. Det er sett på ulike linjer langs Ytrebygdsvegen og plasseringer av holdeplassen Kokstad. Det er sett på et alternativ som går gjennom Kokstadområdet i stedet for langs Ytrebygds- og Flyplassvegen. Andre alternative traseer langs Flyplassvegen er vurdert, blant annet flere traseer på sørsiden av veien. Ulike innføringer til Flesland er vurdert, blant annet en som følger vegsystemet. Det er vurdert flere linjer til ulike depotområder inklusive midlertidige linjer dersom ny terminal bygges senere enn banen.

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt 10.12.2010 Side 1 av 6 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. xxxxxxx Tittel:

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 1. Linjeføring

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 1. Linjeføring Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 1. Linjeføring Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 2. Funksjonelle og tekniske krav

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 2. Funksjonelle og tekniske krav Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 2. Funksjonelle og tekniske krav Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB

BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB Side: 1 av 5 Til: Fra: Bergen kommune, Etat for plan og geodata Norconsult v/ Torbjørn Sivertsen Dato: 5. mai 2011 Kopi til: BK v/hra og APe AV v/khe, MMa, MHe og AKv, NO v/fm, Tro, TSi og CeB BYBANEN

Detaljer

Beskrivelse av planområdet: Planområdet strekker seg fra Rådalen (Lagunen) til Flesland (Bergen Lufthavn).

Beskrivelse av planområdet: Planområdet strekker seg fra Rådalen (Lagunen) til Flesland (Bergen Lufthavn). Dato: 7. februar 2011 TFBU /11 Rådet for byforming og arkitektur Bybanen Rådal - Flesland, Reguleringsplan AAVA SARK-5120-200819795-168 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til reguleringsplan nr.

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn:

Notat. Forutsetninger og dimensjoneringskriterier Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn: Notat Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektnr: 1082 Prosjektnavn: E39 Åsane. Forprosjekt for reguleringsplan med KU Sak: Kollektivløsninger i tilknyting til lokk over E39 ved C tomten Dato: 10.02.12 Innledning

Detaljer

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 26.2.2013 Saksnr.: 200908907/170 Emnekode:

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN NOTAT Kristianborg - Spelhaugen Utført mellom 1. gangs til 2. gangs behandling av reguleringsplan Filnavn D00_300_not_Led_Notat oppdaterte tekniske løsninger DS3_00001

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Ingeniørgeologi. Dokument nr. TF-R-001-NO

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Ingeniørgeologi. Dokument nr. TF-R-001-NO Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Dokument nr. TF-R-001-NO Desember 2010 Side 2 av 14 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Tittel: TF-R-001-NO

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Plassering av holdeplasser 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane. Saksnr. 201125114

Detaljer

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012 Leksjon Sporgeometri Kathrine Gjerde www.ramboll.no Rev TI09-10.4.2012 1 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep for sporgeometri kjenne til grunnlaget for prosjektering forstå litt rundt geometri

Detaljer

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner.

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner. NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Vestre Viken Sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIJ-NOT-001 EMNE Drammensbanen Vurdering av byggegrense langs jernbanen TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel. 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybanen og bruk av eksisterende jernbanetunnel 11.04.2014 Etat for plan og geodata Bergen kommune. Etat for plan og geodata. Bybane sentrum til Åsane.

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN NOTAT Mindemyren Utført mellom 1. og 2. gangs behandling av reguleringsplan Filnavn D00_200_not_Led_Notat oppdaterte tekniske løsninger DS2_00001 Revisjonshistorie Kontraktsummer:

Detaljer

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Luftovertøft støy TF-R-004-NO. Desember Norconsuh.

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Luftovertøft støy TF-R-004-NO. Desember Norconsuh. Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Luftovertøft støy TF-R-004-NO Desember 2010 Norconsuh.þ BYBANE I BERGEN PLANNIVA 2: FORPROSJEKT NÅOAI - FLESLAND Side I av

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Forurenset grunn

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Forurenset grunn Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland November 2010 Side 1 av 11 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel: Rådal - Flesland

Detaljer

VEDLEGG A ARBEIDSBESKRIVELSE

VEDLEGG A ARBEIDSBESKRIVELSE VEDLEGG A ARBEIDSBESKRIVELSE Innholdsfortegnelse 1. INFORMASJON... 3 1.1 Om prosjektet... 3 1.2 Reguleringsplaner... 4 2. GENERELT... 5 2.1 Tidsplan... 5 2.2 Krav om fremdrift... 5 2.3 Entrepriseoversikt

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Rapport strukturstøy og vibrasjoner Dok nr: TF-R-005-NGI

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Rapport strukturstøy og vibrasjoner Dok nr: TF-R-005-NGI Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Rapport strukturstøy og vibrasjoner Dok nr: TF-R-005-NGI November 2010 Side 1 av 18 Prosjektnr: 5013439 (NGI prosjektnr: 20100485)

Detaljer

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Geoteknikk. Dokument nr. TF-R-002-NO

Bergen kommune. BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland. Teknisk forprosjekt Geoteknikk. Dokument nr. TF-R-002-NO Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Dokument nr. TF-R-002-NO DESEMBER 2010 BYBANE I BERGEN PLANNIVÅ 2: FORPROSJEKT RÅDAL - FLESLAND Side 1 Prosjektnr: 5013439

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Sporets trasé Side: 1 av 25 1 HENSIKT OG OMFANG...3 2 KILOMETRERING...4 2.1 Profil...4 2.2 Kilometer...4 2.2.1 Bestemmende spor... 4 2.2.2 Kjedebrudd... 5 2.3 Skilting...5 2.3.1 Skilting av hel og halv

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INFORMASJON... 3 1.1 Om prosjektet... 3 2. GENERELT... 4 3. LEVERANSEBESKRIVELSE... 4 3.1 Generelt om leveransebeskrivelsen... 4 3.2 Prisformat - kommersielle betingelser...

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Risikoanalyse

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Risikoanalyse Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 PLANNIVÄ 2: FORPROSJEKT Side 1 av 42 Prosiektnr: Prosjektnavn: s013439 BYBANE I BERGEN: NÅO.I,. FLESLAND Vedlese

Detaljer

BK v/hra, APe - NO v/fm, TRo, TSi - AV v/khe, MMa, MHe, og AKv

BK v/hra, APe - NO v/fm, TRo, TSi - AV v/khe, MMa, MHe, og AKv Side: 1 av 7 Til: Fra: Bergen kommune Asplan Viak v/ Knut Hellås Dato: 06.05.2011 Kopi til: BK v/hra, APe - NO v/fm, TRo, TSi - AV v/khe, MMa, MHe, og AKv BYBANEN RÅDAL - FLESLAND Endringer av planen etter

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INFORMASJON... 3 1.1 Om prosjektet... 3 2. GENERELT... 4 3. LEVERANSEBESKRIVELSE... 4 3.1 Generelt om leveransebeskrivelsen... 4 3.2 Prisformat - kommersielle betingelser...

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 1 / 10 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 2 / 10 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Tilleggs vurdering Sporavstand nye trikker

Tilleggs vurdering Sporavstand nye trikker Sporveien Oslo AS 2015-01-19 Oppdragsnr.: 5142545 01 19.01.2015 Tilleggsvurdering sporavstand nye trikker SAL GL HAR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

BYBANEN I BERGEN. Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandling med forutgående kunngjøring etter hasteprosedyre. C01_K31 Kontraktsadministrasjon

BYBANEN I BERGEN. Konkurransegrunnlag konkurranse med forhandling med forutgående kunngjøring etter hasteprosedyre. C01_K31 Kontraktsadministrasjon BYBANEN I BERGEN konkurranse med forhandling med forutgående kunngjøring etter hasteprosedyre C01_K31 Kontraktsadministrasjon Tilbudsfrist: 19.05.2014 kl. 09:00 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 1 / 9 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 2 / 9 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 2. Konstruksjonsprofiler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 2. Konstruksjonsprofiler Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 2. Konstruksjonsprofiler Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

NOTAT SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTLØSNINGER. Til: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS. Fra: Kjetil Tepstad. Kopi til: BAKGRUNN

NOTAT SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTLØSNINGER. Til: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS. Fra: Kjetil Tepstad. Kopi til: BAKGRUNN NOTAT K O M P A S 5345 notat adkomstalternativer.doc Side 1 (6) Vår ref.: 5345 / Bergen, 2006-02-02 Til: Fra: Bjarne Aardal Bergen Utbygging AS Kjetil Tepstad Kopi til: SØREIDE PANORAMA VURDERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 6. Plattformer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 6. Plattformer Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 6. Plattformer Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Kryssing Puddefjorden vurdering av alternativer

Kryssing Puddefjorden vurdering av alternativer Side: 1 av 15 Framtidig bybanenett i Bergensområdet Vedleggsnotat 4 Til: Fra: Dato: Bergen kommune Norconsult v/ Lars-Petter Nesvåg 10.mai 2009. Rev 17.november 2009, Rev A (inkl. oversiktstabell) Kryssing

Detaljer

BYBANEN I BERGEN. Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling. C51 Spor

BYBANEN I BERGEN. Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling. C51 Spor BYBANEN I BERGEN konkurranse med forhandling C51 Spor Innleveringsfrist: 10. januar 2013 kl. 14:00 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om prosjektet... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 4

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Konkurransegrunnlag åpent anbud. Entreprise C07

BYBANEN I BERGEN Konkurransegrunnlag åpent anbud. Entreprise C07 BYBANEN I BERGEN åpent anbud Entreprise C07 Rammeavtaler for timetjenester: prosjekt- og byggeledelse, grunnerverv & sikkerhetsrådgivning m.v. Innleveringsfrist: Onsdag 27.6.2012 kl. 14:00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prinsipper for sykkeltunneler fra NHH til Eidsvåg

Prinsipper for sykkeltunneler fra NHH til Eidsvåg Notat 13 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 13. Prinsipper for sykkeltunneler fra NHH til Eidsvåg 2013-10-07 Til: Bergen kommune Etat for plan og geodata Fra: Norconsult AS v/ Alex Lunde

Detaljer

Fagetatens kommentar: Fristutsettelse ble gitt for å sikre politisk behandling av høringsuttalelsen ( dok 295) -

Fagetatens kommentar: Fristutsettelse ble gitt for å sikre politisk behandling av høringsuttalelsen ( dok 295) - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN BYBANEN RÅDAL - FLESLAND, P61170000. UTTALELSER OG MERKNADER MED PLAN OG GEODATA SINE KOMMENTARER 13.05.2011 Innhold: Fra offentlige høringsparter... 1 Fra private interesseorganisasjoner

Detaljer

ALTERNATIVSVURDERING ADKOMSTVEG MOHOLT TERRASSE. 1 Adkomst til private boliger Vegklasse Vurdering av alternativene...

ALTERNATIVSVURDERING ADKOMSTVEG MOHOLT TERRASSE. 1 Adkomst til private boliger Vegklasse Vurdering av alternativene... NOTAT Oppdragsgiver: Arkiplan AS Oppdrag: 533636 Moholt 50 50 Reguleringsplan Dato: 20140612 Skrevet av: Sindre Jansson Haverstad/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Wenche Lunder ALTERNATIVSVURDERING

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

BYBANEN I BERGEN. Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling. C44 Elektroarbeider sterkstrøm

BYBANEN I BERGEN. Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling. C44 Elektroarbeider sterkstrøm BYBANEN I BERGEN konkurranse med forhandling C44 Elektroarbeider sterkstrøm Innleveringsfrist: 25.6.2013 kl. 16:00 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om prosjektet... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI Johnny Bekkengen Rev TI17-06.04.2017 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep forstå litt rundt geometri / sporveksler forstå litt rundt bygging av spor Overbygning sporets trasé skinner, sviller,

Detaljer

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune):

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune): VEDLEGG 1 TIL PLANPROGRAM Arendal 02.11.15, rev 20.01.17 MASSEUTTAK LANGEMYR VURDERING AV ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANPROGRAM Bakgrunn NCC Industry AS planlegger nytt masseuttak på Langemyr i Lillesand

Detaljer

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar Vågå kommune GSV Lemonsjøen Oppdragsgivar Vågå kommune Oppdrag Utgreiing av ein gang- og sykkelveg mellom Lemonsjøen alpin og Skardå camping Rapport type Forprosjekt Prosjektnr. 08176 Utgreiing Dato Nordplan

Detaljer

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel 1.7.2016 Oppdragsnr.: 147188 Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-012 Bergen Pb. 1199, NO-811 Bergen Notat nr.: 07 Tel: +47 37 00 Fax: +47 37 01 Oppdragsnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200819795-297 Emnekode: SARK-5120 Saksbeh: HRAS Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT. Teknisk vurdering av Norsk banes traséalternativ for nytt dobbeltspor Sætre - Langset. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

NOTAT. Teknisk vurdering av Norsk banes traséalternativ for nytt dobbeltspor Sætre - Langset. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen NOTAT Notat nr: UEH-22-A-20942 Rev dato: 2014-04-01 Side: 2 av 20 Fordeling Jernbaneverket v/henning Johnsen og Jan Ausland Revisjonshistorie 00A Første utgave 01.04.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for Byutvikling, Næring og Miljø Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for Byutvikling, Næring og Miljø Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for Byutvikling, Næring og Miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200819795-12 Emnekode: SARK-5120

Detaljer

SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS

SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS JUNI 2013 JERNBANEVERKET PLAN OG UTVIKLING ØST SYSTEMGJENNOMGANG SANDBUKTA - MOSS SLUTTRAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2013 JERNBANEVERKET

Detaljer

Bybanen Bergen sentrum - Åsane Konsekvensutredning

Bybanen Bergen sentrum - Åsane Konsekvensutredning 9 9.1 Formål og metode i tråd med retningslinjer Sårbarhet skal vurderes som ledd i bybaneplanleggingen. I forbindelse med konsekvensutredningen er det derfor utført en sårbarhetsanalyse. Analysen er tilpasset

Detaljer

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal Øst Midt Vest Alternativ stasjonslokalisering Stoppunkt på befaring 1 Koigen (ca 127 moh på toppen) Vest med kulvert:

Detaljer

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Statsbudsjettet, St.prop. 1 I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell må Steinberg stasjon på Sørlandsbanen fra desember

Detaljer

Rev.: 7 Sporets trasé Side: 1 av 23

Rev.: 7 Sporets trasé Side: 1 av 23 Sporets trasé Side: 1 av 23 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KILOMETRERING... 3 2.1 Profil... 3 2.2 Kilometer... 3 2.2.1 Bestemmende spor...3 2.2.2 Kjedebrudd...4 2.3 Skilting... 4 2.3.1 Skilting av hel og halv

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 01 15.04.2010 SK CM JET 00 19.03.2010 SK CM JET Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

strekningen gjennom Grums vil da bare være for godstrafikk, primært tømmertog.

strekningen gjennom Grums vil da bare være for godstrafikk, primært tømmertog. Bilde 3-32: På nordsiden av Slottsbrosundet er høyhastighetsbanen delvis planlagt i samme trasé som Vänerbanan, mellom borgruinen i framgrunnen (et fornminne) og E18. Den nye banen vil imidlertid være

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling.

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. Byrådssak 218/12 Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid 62000000. Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-201013289-124 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat - alternativ for kryssing av Neselva

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat - alternativ for kryssing av Neselva Statens vegvesen Notat - alternativ for kryssing av Neselva 2012-10-26 Oppdragsnr.: 5121013 Innhold 1 Innledning 3 2 Vurdering av alternativ 4 2.1 To alternativ over Neselva 4 2.2 Alternativ nord 5 2.3

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING OG VEGLØSNINGER

NOTAT TRAFIKKVURDERING OG VEGLØSNINGER Oppdragsgiver: Helga Raa, BTS, Svein Raa Oppdrag: 520517 Reguleringsplan for Raa/Grønnstølen Del: Dato: 2012-06-07 Skrevet av: Audun Kvam, Linda Telle, Guro Steine Kvalitetssikring: Mats Mastervik TRAFIKKVURDERING

Detaljer

Utvidelse av Lysaker stasjon

Utvidelse av Lysaker stasjon Utvidelse av Lysaker stasjon Ferdigstilt: 4. februar 2015 Prosjekt: Forfattere: Prosjektkontakt: Vedlegg til: KVU Oslo-Navet Sven Narum, ViaNova/Aas-Jakobsen Terje Grytbakk, KVU-staben Vedlegg 8, teknisk-økonomisk

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Vurdering av utforming på undergang for gående og syklende ved Sola skole

Vurdering av utforming på undergang for gående og syklende ved Sola skole Notat 2012-02-13, revidert 2013-05-13 Vurdering av utforming på undergang for gående og syklende ved Sola skole Det er i sammenheng med utarbeidelse av reguleringsplan 0424 for firefeltsveg på Rv509 fremmet

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

NYE VEIER AS. Åpent informasjonsmøte Støren 4. september Lars Bjørgård, utbyggingssjef Jan Olav Sivertsen planleggingsleder

NYE VEIER AS. Åpent informasjonsmøte Støren 4. september Lars Bjørgård, utbyggingssjef Jan Olav Sivertsen planleggingsleder NYE VEIER AS Åpent informasjonsmøte Støren 4. september 2017 Lars Bjørgård, utbyggingssjef Jan Olav Sivertsen planleggingsleder Portefølje i Trøndelag 108 km med ny E6 skal bygges: E6 Ulsberg Melhus (Skjerdingstad)

Detaljer

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Bussvei2020 på Nord-Jæren Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Historikk og bakgrunn I 2007 startet arbeidet med «KVU for transportsystemet på Jæren» Levert første gang 2009 Endelig levert i 2012

Detaljer

KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg

KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg KOKSTADFLATEN 35 KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg Kokstad Næringspark AS har utbyggingsmuligheter for ca. 70.000m2 med næringsbygg 300meter fra siste Bybanestopp før Bergen Lufthavn, Flesland. SOTRABROEN

Detaljer

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD

BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD NOTAT Til: Knut Hellås m.fl. Fra: Lars Erik Furu Dato: 2010-09-28 Oppdrag: 523936 Fase 2A BYBANEN TIL FLESLAND OG BUSSRUTENE I YTREBYGD Vi viser til møte i Bergen den 17.8. og vil i dette notatet illustrere

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken

Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Aksjon for drift av Kolsåsbanen Til: Bærum kommune v. Kari Sagbakken Kommentar til Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Kolsåsbanen, parsell Valler - Vi viser til forslag til områderegulering

Detaljer

BYBANEN. referansehefte

BYBANEN. referansehefte BYBANEN referansehefte 01 Hva er en bybane? 02 Byggetrinn 1,2 og 3. -en suksesshistorie 03 Eksempler fra andre byer 04 Utforming og lærdom 05 Instagramcollage 06 Kilder 1 hva er en bybane? Bybanen er

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland

Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland Orienteringssak Gangveger til bybanen Råstølen - Flesland Juni 2012 Innhold Innledning Metode Sammendrag Tiltak Rådal - Flesland Råstølen Sandslivegen (Statoil) Sandslimarka Kokstad Birkelandskiftet terminal

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH

Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH Notat 12 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 12. Sykkelløsninger i Sandviken mellom Sjøgaten og NHH 2013-10-07 Til: Bergen kommune, Etat for plan og geodata Fra: Norconsult Dato: 2013-10-07

Detaljer

[mm] K i = i R = * R = * R. [mm] K y = y

[mm] K i = i R = * R = * R. [mm] K y = y Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 5 Definisjoner: K p = kurvepunkt OB = overgangskurvens begynnelse OE = overgangskurvens ende = overøyde i spor [mm] A 0 = avstand fra senterlinje spor til plattform/lasterampe

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA Arendal 20.12.15 REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA UTREDNING ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Brennvika stilte Tvedestrand kommune i møte

Detaljer

Figur 9: Optimalisert trasé for bybane, delstrekning Teleplan til Telenor Arena

Figur 9: Optimalisert trasé for bybane, delstrekning Teleplan til Telenor Arena Oksenøyveien Arenaen Figur 9: Optimalisert trasé for bybane, delstrekning Teleplan til Telenor Arena Følgende oppnås med traséforslaget: Redusert konflikt med utbyggingsplaner for kontor/næring og bolig

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Konstruksjonsprofiler Side: 1 av 24 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 MINSTE TVERRSNITT...3 2.1 Minste tverrsnitt for nye baner...3 2.2 Minste tverrsnitt for eksisterende baner...3 2.2.1 Minste tverrsnitt A-85...

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Oppdragsgiver: Bergens seilforening Reguleringsplan for småbåthavn Bergens seilforening Dato: Innledning...1

Oppdragsgiver: Bergens seilforening Reguleringsplan for småbåthavn Bergens seilforening Dato: Innledning...1 Oppdragsgiver: Bergens seilforening Oppdrag: 524116 Reguleringsplan for småbåthavn Bergens seilforening Dato: 2014-08-25 Skrevet av: Linda Telle Kvalitetskontroll: TW TRAFIKK KVITUREN/ KVITURSPOLLEN INNHOLD

Detaljer