INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)"

Transkript

1 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Instruksen er fastsatt av rektor og gjelder fra (Instruksens kap.5.1 er revidert )

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Rammebetingelser Definisjoner Overordnet ansvarsforhold Intern kontroll og rutiner ved økonomiforvaltningen Generelt om intern kontroll Økonomisystem Forvaltning av eiendeler Fysiske eiendeler Immaterielle eiendeler Behandling av verdipost Lønnsområdet Anskaffelsesområdet Utbetalingsrutiner og betalingsformidling Regnskapsføring Budsjettdisponeringsmyndighet Generelt Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet Registrering og kontroll av budsjettdisponeringsmyndighet Utfyllende retningslinjer Attestasjon Plan og budsjett Retningslinjer Strategiplan Årsplan Fordeling av bevilgninger fra UFD Interne budsjetter Rapportering Budsjettdokumentet til departementet Intern rapportering Ekstern rapportering Styringsdialogmøter Regler for spesielle områder Forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Virkeområde, ansvar og definisjoner Virkeområde Definisjoner og krav Oppfølging og gjennomføring av BOA ved NTNU Søknads- og tilbudsfase Kontrakter Oppstart Gjennomføring Avslutning Retningslinjer for NTNUs samarbeid med andre rettssubjekt (selskap, stiftelser og andre selveiende tiltak) Gyldighetsområde Prinsipper for organisering av EFV ved NTNU Samarbeidsavtaler

3 5.2.4 Opprettelse eller deltakelse i selskaper Retningslinjer for styremedlemmer

4 1. Innledning 1.1 Rammebetingelser Økonomiforvaltningen ved NTNU skal følge Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 (univl.). 1 Økonomireglement for staten (ØR), fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av FD Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) om økonomiforvaltningen ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren, fastsatt Rundskriv, reglement og pålegg for øvrig fra UFD som gjelder økonomiforvaltningen Bestemmelser fastsatt i hovedreglene og instruks(er) for økonomiforvaltningen ved NTNU Bestemmelsene om økonomiforvaltningen gjelder så vel virksomhet finansiert over den statlige grunnbevilgningen som virksomhet finansiert på annen måte (eksternt finansiert virksomhet). 1.2 Definisjoner I hovedreglene for NTNU benyttes følgende begreper: Budsjettansvarsområde er organisatoriske enheter som tildeles budsjettrammer direkte fra styret, og vil hovedsaklig være synonymt med fakultet. Budsjettenhet benyttes om organisatoriske enheter som har fått delegert budsjettdisponeringsmyndighet for begrensede områder under et budsjettansvarsområde. Instrukser er underliggende bestemmelser til hovedreglene fastsatt av rektor. Enhet benyttes om enheter som har budsjettansvar. 1.3 Overordnet ansvarsforhold Hovedreglene er styrets instrukser og delegasjoner til rektor. Rektors oppgaver er regulert i univl Rektor skal sørge for at økonomiforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Instruksen for økonomiforvaltningen er rektors instrukser og delegasjoner til underliggende nivå. Etter behov vil det for områder/oppgaver nevnt i denne instruksen, bli utarbeidet delinstrukser, retningslinjer og rutinebeskrivelser som kommer i tillegg til denne instruksen

5 2. Intern kontroll og rutiner ved økonomiforvaltningen 2.1 Generelt om intern kontroll Alle administrative ledere har ansvar for at det etableres en tilfredsstillende intern kontroll for sin ansvarlige enhet innenfor alle relevante områder. Økonomiavdelingen er ansvarlig for å følge opp enhetene og sørge for at det etableres tilfredsstillende intern kontroll hos de enkelte enhetene. Økonomiavdelingen er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer og veiledning for enhetene for etablering av intern kontroll. 2.2 Økonomisystem Økonomiavdelingen er ansvarlig for anskaffelse og vedlikehold av IT-systemer som direkte eller indirekte påvirker økonomirapporteringen. Økonomiavdelingen skal påse at anskaffelse av nye systemer tilfredsstiller den overordnede IT-strategi for NTNU, at systemene tilfredsstiller krav og behov, samt at systemet tilfredsstiller gjeldende lover og regler om økonomistyring i staten. Økonomiavdelingen kan delegere ansvar for enkelte delsystemer. 2.3 Forvaltning av eiendeler Fysiske eiendeler Økonomiavdelingen er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for å sikre verdiene av de fysiske eiendeler. Retningslinjene skal inneholde krav til vurderinger om vedlikehold, registrering av driftsmidler og fysisk sikring av eiendelene Immaterielle eiendeler Organisasjonsavdelingen skal utarbeide retningslinjer for IT-sikkerhet for å sikre informasjonen som ligger på NTNU s IT-nettverk. Retningslinjene skal inneholde rutiner og kontroller om arbeidsdeling innenfor IT-administrasjonen, tildeling av rettigheter, tilgangsrettigheter, backuprutiner, viruskontroll, overvåkning osv. Administrativ leder innenfor hver enhet er ansvarlig for tilfredsstillende IT-sikkerhet innenfor hvert sitt område. 2.4 Behandling av verdipost Med verdipost menes alle verdibrev og rekommanderte brev og andre postsendinger inneholdende betalingsmidler og andre verdier til NTNU. Økonomiavdelingen er ansvarlig for å utarbeide rutiner for behandling av verdipost. 2.5 Lønnsområdet Økonomiforvaltningen ved NTNU skal forestå effektiv produksjon av korrekte lønnsdata, korrekt beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, samt korrekt og tidsriktig rapportering av lønns- og personaldata i henhold til krav fra offentlige myndigheter. Økonomiavdelingen er ansvarlig for at det utarbeides nødvendige rutiner og retningslinjer for å tilfredsstille alle krav og retningslinjer fra myndighetene. 5

6 2.6 Anskaffelsesområdet Innkjøp av varer og tjenester til NTNU skal foretas i samsvar med gjeldende regelverk for slike anskaffelser, og være basert på forretningsmessig opptreden overfor NTNUs leverandører. Det vises i den forbindelse til: Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Etiske regler for innkjøp/anskaffelser, godkjent av styret Enhetene skal sørge for at anskaffelsene foretas på en forretningsmessig best mulig måte, ut fra både brukernes behov og totaløkonomiske vurderinger. Gjeldende rammeavtaler skal til enhver tid benyttes. Økonomiavdelingen er ansvarlig for å utarbeide et felles reglement for anskaffelsesområdet. Reglementet skal godkjennes av styret. Økonomiavdelingen skal videre gi utfyllende retningslinjer ved behov. 2.7 Utbetalingsrutiner og betalingsformidling Hovedutbetalingsformen skal være elektronisk remittering til betalingsmottakers konto. Ved utbetaling til betalingsmottakere som ikke har konto, kan utbetalingskort benyttes med mindre annet er avtalt. Sjekk skal kun unntaksvis benyttes. Kredittider skal utnyttes. Statens konsernkonto benyttes ved betalingsformidling og likviditetsforvaltning ihht krav fra dep. Økonomiavdelingen er ansvarlig for at det utarbeides nødvendige rutiner og retningslinjer for å tilfredsstille de målsettinger nevnt ovenfor. NTNUs betalingsformidling er lagt til Økonomiavdelingen. Økonomidirektøren skal skriftlig fastsette hvem som har myndighet til å autorisere betalingsoppdrag og skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført oversikt hos kontofører og ved institusjonen over hvem som har autorisasjonsmyndighet. Økonomidirektøren oppretter arbeidskonti hos kontofører. 2.8 Regnskapsføring Regnskapsføringen er grunnlaget for økonomisk rapportering. Økonomiforvaltningen ved NTNU må omfatte rutiner og kontrolltiltak som sikrer at kvaliteten på data som registreres i regnskapssystemet er tilfredsstillende og at regnskapsføringen tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter. Økonomiavdelingen er ansvarlig for å utarbeide nødvendig rutiner og retningslinjer for å ivareta disse krav. 2.9 Budsjettdisponeringsmyndighet Generelt Budsjettdisponeringsmyndighet omfatter myndighet til å bestemme hva midler avsatt til nærmere avgrensede formål skal brukes til, herunder myndighet til å inngå avtaler og gi tilsagn som medfører økonomisk binding for staten. Alle disposisjoner som medfører økonomisk forpliktelse for virksomheten skal bekreftes av en som har budsjettdisponeringsmyndighet. 6

7 2.9.2 Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet Budsjettdisponeringsmyndighet delegeres i første omgang til ledere for eventuelle underliggende driftsenheter, som har overordnet samlet myndighet for vedkommende enhet. Samlet budsjettdisponeringsmyndighet skal bare tildeles et begrenset antall tilsatte, mens myndighet for deler av det samlede budsjettet kan tildeles flere. All delegering må gjøres skriftlig med angivelse av de begrensninger som gjelder fullmakten Registrering og kontroll av budsjettdisponeringsmyndighet Økonomiavdelingen skal til enhver tid ha oppdatert register over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet. Når en person med budsjettdisponeringsmyndighet slutter i sin stilling, skal nærmeste administrative overordnede leder sende melding til Økonomiavdelingen. På vegne av rektor fører Økonomiavdelingen kontroll med at budsjettdisponeringsmyndigheten utøves på en forsvarlig måte Utfyllende retningslinjer Økonomidirektøren gis ansvar til å fastsette utfyllende retningslinjer Attestasjon Attestasjon vil si å gå god for at dokumentasjonen som behandles, gjelder en utgift som virksomheten faktisk skal dekke, og at fastsatte regler om for eksempel avlønning, anskaffelser og tilskuddsforvaltning er fulgt. Attestasjonen er en viktig del av virksomhetens intern kontroll, og er en del av transaksjonskontrollene som skal utføres. Alle utgifter skal være attestert før utbetaling kan finne sted. Økonomiavdelingen gis ansvar til å fastsette utfyllende retningslinjer vedrørende attestasjonsoppgaven. 7

8 3. Plan og budsjett 3.1. Retningslinjer Rektor fastsetter etter forslag fra Økonomiavdelingen retningslinjer for arbeidet med strategiplaner, årsplaner og budsjetter, herunder hvordan arbeidet skal organiseres, hvilke dokumenter som skal utarbeides, hva de skal inneholde og hvilke frister som gjelder Strategiplan Alle budsjettansvarsområder skal på bakgrunn av universitetets overordnede mål og strategiske plan utarbeide sin egen strategiplan. Den skal inneholde følgende elementer: hovedprioriteringer og mål for budsjettansvarsområdet i planperioden innenfor realistiske rammer hovedtall for budsjettansvarsområdet i planperioden strategi for å oppnå målene i planperioden vurdering av behovet for strukturendringer i planperioden Budsjettansvarsområdene bestemmer hvordan planarbeidet skal organiseres og gjennomføres innenfor sine ansvarsområder, men slik at dette er innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer Årsplan Budsjettansvarsområdene skal hvert år utarbeide en årsplan som en handlingsplan for kommende år. Årsplanen skal utarbeides med utgangspunkt i den overordnede strategiplanen. Årsplanen skal tallfestes og danne grunnlag for utarbeidelse av årsbudsjettet Fordeling av bevilgninger fra UFD Økonomiavdelingen utarbeider med basis i en inntektsfordelingsmodell forslag til fordeling av hovedtildelingen fra UFD på grunnlag av framlegget til statsbudsjett (St. prp. nr 1). Prioriteringene i forslaget til fordeling tar utgangspunkt i NTNUs budsjettforslag til UFD, styringsdialogmøtene og fakultetenes prioriteringer innenfor egne rammer. Økonomiavdelingen utarbeider også forslag til overordnet fordeling av tilleggsbevilgninger fra UFD. Alle bevilgninger stilles til disposisjon ved disponeringsskriv som utarbeides av Økonomiavdelingen Interne budsjetter Budsjettansvarsområdene skal i henhold til retningslinjer og frister fastsatt av Økonomiavdelingen utarbeide periodiserte årsbudsjetter for sine samlede inntekter og kostnader som omfatter både bevilgningsfinansiert og eksternt finansiert virksomhet. Økonomiavdelingen er ansvarlig for at budsjettene blir lagt inn i økonomisystemet og at likviditetsbudsjett for NTNU blir utarbeidet. 8

9 4. Rapportering 4.1. Budsjettdokumentet til departementet Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med det årlige budsjettdokumentet til UFD inneholdende rapport om virksomheten, plan for disponering av årets bevilgning og budsjettforslag for kommende år. Budsjettforslaget skal bygge på vedtatte strategier og prioriteringer for NTNU og overordnede føringer fra styret, forslag og prioriteringer fra fakultetene samt mål og oppgaver gitt i statsbudsjettet og retningslinjer fra UFD Intern rapportering Økonomiavdelingen utarbeider på grunnlag av regnskap og kommentarer fra budsjettansvarsområdene tertialvise rapporter til styret om økonomisk status i forhold til budsjettet. Rapporteringen skal også inneholde en vurdering av behovet for omprioriteringer. I tillegg skal Økonomiavdelingen rapportere økonomisk status månedlig til rektor Ekstern rapportering Økonomiavdelingen samordner ekstern rapportering til UFD, DBH, NIFU etc. Vedkommende stabsdirektør er ansvarlig for kvalitetssikring av innrapporterte data. Dekaner og tilsvarende er ansvarlige for at data om virksomheten blir lagt inn i de sentrale datasystemene i henhold til fastsatte rutiner og frister Styringsdialogmøter Styringsdialogmøter mellom rektor og hvert enkelt fakultet eller tilsvarende enhet gjennomføres minimum 1 gang pr. år (vår eller høst) på grunnlag av strategiplaner, årsplaner og økonomistatus ved budsjettansvarsområdene. Økonomiavdelingen er ansvarlig for å utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale til møtene. 9

10 5. Regler for spesielle områder 5.1 Forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Virkeområde, ansvar og definisjoner Virkeområde Retningslinjene for forvaltning av BOA ved NTNU tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F gjeldende fra ) og Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU (revidert ) Definisjoner og krav Nedenfor defineres sentrale begreper som ofte benyttes ifm oppfølging av BOA ved NTNU. Finansieringskilde: Ekstern bidragsyter eller oppdragsgiver som NTNU inngår kontrakt/avtale med for gjennomføring av bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet. Bidragsfinansiert aktivitet: Prosjekter hvor NTNU henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder (eksterne), uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Bidragsfinansiert aktivitet kan være: a) Delfinansiert fra NTNUs grunnbevilgning og er aktuelt når NTNU vurderer at prosjektet har en slik faglig interesse som tilsier at NTNU kan delfinansiere prosjektet. b) Fullfinansiert fra ekstern bidragsyter så fremt bidragsyteren ikke stiller krav til leveranser ved avtale/kontraktsinngåelse. Dette kan for eksempel være bevilgninger fra offentlig etater og gaver. Oppdragsfinansiert aktivitet: Prosjekter NTNU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. For oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og NTNU skal kunne dokumentere dette. Faglig interesse: Aktivitet som styrker fagutviklingen internt ved NTNU og som er forankret i NTNUs mål og strategier. For alle BOA-prosjekter ved NTNU skal det foreligge og dokumenteres en vurdering av at prosjektene er av en slik faglig interesse. Finansieringsplan: Oppstilling over forventede faktiske inntekter i prosjektet som skal dekke prosjektets totale kostnader. Oppstillingen skal vise både inntekter fra eksterne finansieringskilder og eventuell delfinansiering fra NTNU. Habilitet: Enhver NTNU-ansatt skal opptre på en slik måte at det ikke svekker tilliten til deres upartiskhet. NTNU kan ikke engasjere egne tilsatte til å utføre oppgaver i prosjekter ved NTNU som næringsdrivende, dvs at egne tilsatte ikke kan fakturere NTNU. Alle tilsatte ved NTNU som utfører et arbeid på et BOA-prosjekt er underlagt de statlige retningslinjene når det gjelder biarbeid og lojalitet til NTNU som arbeidsgiver. Prosjekt: Bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet som er begrenset i tid og som skal lede frem til et bestemt resultat. Prosjektet er konkretisert i form av en kontrakt/avtale, periodisert 10

11 budsjett og fremdriftsplan som krever forskjellige typer ressurser for gjennomføring. Alle prosjekter skal ha en prosjektleder og tilhøre en prosjektadministrativ enhet ved NTNU. Prosjektadministrativ enhet: Den enhet (som regel fakultet eller institutt) som på vegne av NTNU er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakt inngått med finansieringskilde. Prosjektet er administrativt tilhørende denne enheten og leder ved enheten har ansvar for å vurdere om søknader er av faglig interesse for enheten og undertegner kontrakten på vegne av NTNU. Prosjektansvarlig: NTNU som juridisk enhet vil være avtalepart mot ekstern finansieringskilde. Hvert prosjekt tilordnes en prosjektadministrativ enhet ved NTNU som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder: Den person som på vegne av prosjektadministrativ enhet ved NTNU skal ivareta den faglige fremdriften og gjennomføringen av prosjektet, herunder også rapportering av økonomiske og administrative forhold i prosjektet. Prosjektregnskap: NTNUs regnskap over prosjektets faktiske inntekter og kostnader. Prosjektregnskapet skal på inntektssiden vise inntekter fra eksterne finansieringskilder og eventuell delfinansiering fra NTNU. På kostnadssiden skal prosjektregnskapet vise alle kostnader, dvs både direkte og indirekte kostnader, som medgår for å fullføre prosjektet Ansvar og kontroll Retningslinjene for BOA vil gjelde for all aktivitet som ikke er fullfinansiert over NTNUs grunnbevilgning, og inngå som en integrert del av NTNUs virksomhet underlagt de ordinære styringsorganer og det ordinære linjeansvaret. Rektor har ansvar for å fastsette retningslinjer og rutiner for forvaltning av BOA, jfr Hovedreglene pkt 5.1. Retningslinjene og rutinene skal sikre en effektiv økonomistyring og en tilfredsstillende kontroll med forvaltningen av BOA. Fakultetene er ansvarlig for at retningslinjene og rutinene fungerer tilfredsstillende innenfor sitt budsjettansvarsområde, og at de til enhver tid har den oversikt som er nødvendig for å kunne rapportere økonomien ved fakultetet i henhold til gjeldende økonomistyringsrutiner. For alle BOA-prosjekter skal det oppnevnes en ansvarlig prosjektleder, og prosjektene skal tilordnes en prosjektadministrativ enhet ved NTNU. Alle BOA-prosjekter skal registreres i NTNUs prosjektstyringssystem. All relevant dokumentasjon skal arkiveres i NTNUs arkiv- og saksbehandlingssystem Oppfølging og gjennomføring av BOA ved NTNU Søknads- og tilbudsfase Ansvar og faglig interesse Prosjektleder har ansvar for å avklare sin prosjektidé med enhetsleder ved prosjektadministrativ enhet. Enhetsleder skal vurdere prosjektet i forhold til enhetens mål, strategier og ressurssituasjon, samt vurdere om prosjektet holder tilstrekkelig kvalitet mht faglig innhold, økonomi og juridiske forhold. Det skal også foretas en vurdering mht habilitet i prosjektene. Prosjektadministrativ enhet er ansvarlig for å søke råd i det sentrale 11

12 støtteapparatet mht økonomiske og juridiske vurderinger, herunder råd om merverdiavgiftsog kontraktshåndtering. Søknader og tilbud som berører flere enheter ved NTNU, skal godkjennes av de involverte enhetene. Ved bidragsfinansierte prosjekter skal prosjektadministrativ enhet foreta vurdering om prosjektene har en slik faglig interesse at enheten kan delfinansiere prosjektene. Vurdering av prosjektenes faglige interesse og habilitet skal dokumenteres og vedlegges prosjektsøknaden. For prosjekter finansiert av EU-programmer skal søknader kvalitetssikres iht fastsatte rutiner og retningslinjer. Søknadene skal underskrives av dekanus eller den dekanus bemyndiger eller av rektor eller den rektor bemyndiger. Prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal kvalitetssikres og godkjennes av planlagt prosjektadministrativ enhet. Søknader til større senter-ordninger skal kvalitetssikres og godkjennes av rektor eller den rektor bemyndiger. Budsjettering For alle søknader og tilbud skal det utarbeides et budsjett som tilfredsstiller NTNUs krav til prosjektbudsjett, som viser alle inntekter og kostnader. Budsjetterte inntekter skal omfatte inntekter fra eksterne finansieringskilder. I bidragsfinansierte prosjekter skal også delfinansiering fra NTNU synliggjøres som en del av inntektssiden. Budsjetterte kostnader skal omfatte alle direkte og indirekte kostnader som beregnes å medgå for å fullføre prosjektet, uavhengig av finansiering. Budsjettet skal synliggjøre full dekning av indirekte kostnader 4 selv om de eksterne finansieringskildene bare dekker en del av disse Kontrakter Ansvar For alle BOA-prosjekter skal det foreligge en skriftlig kontrakt eller avtale mellom NTNU og ekstern finansieringskilde. Kontrakter kan underskrives av prosjektadministrativ enhet med følgende unntak: 1. Det enkelte fakultet kan delegere fullmakten til instituttnivået for kontrakter med en samlet kontraktssum fra ekstern finansieringskilde på inntil 10 mill. kr. Kontrakter med en samlet kontraktssum fra ekstern finansieringskilde på over 10 mill. kr, skal underskrives av dekanus eller den dekanus bemyndiger Kontrakter som medfører ansvar eller forpliktelser for NTNU utover NTNUs standard kontraktsvilkår skal underskrives av dekanus eller den dekanus bemyndiger. 3. Dersom den eksterne finansieringskilden krever det, skal kontrakten underskrives av dekanus eller den dekanus bemyndiger eller av rektor eller den rektor bemyndiger. 4 Minimumssats for full dekning av indirekte kostnader på BOA-prosjekter ved NTNU utgjør p.t 40 %. På ordinære BOA-prosjekter beregnes indirekte kostnader som et påslag på regnskapsførte kostnader til lønn og sosiale utgifter. For prosjekter finansiert av EU-programmer gjelder egne satser og beregningsgrunnlag. 5 Kontraktssum omfatter kun finansiering fra ekstern finansieringskilde og inkluderer IKKE delfinansiering fra NTNU i prosjektet 12

13 Iht vedtak i NTNUs styre skal kontrakter av uvanlig art eller av stor størrelse forelegges NTNU sitt styre. For prosjekter finansiert av EU-programmer skal kontrakter kvalitetssikres av juridisk kompetanse ved NTNU. Kontraktene underskrives av rektor eller den rektor bemyndiger. For ordinære forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet underskrives kontrakter av prosjektadministrativ enhet, unntatt dersom prosjektets størrelse eller kontrakt tilsier at kontrakten skal underskrives på et høyere nivå (fakultetsledelse eller av rektor eller den rektor bemyndiger). Kontrakter tilhørende senter-ordninger finansiert av Forskningsrådet underskrives av rektor eller den rektor bemyndiger. Krav til prosjektkontrakter For prosjekter finansiert av EU-programmer og Forskningsrådet benyttes de kontraktsformularer som gjelder for slike prosjekter. For andre BOA-prosjekter skal kontrakt eller avtale minimum regulere følgende forhold: 1. Prosjektets art, omfang, formål og leveranser 2. Varighet/kontraktsperiode 3. Prosjektadministrativ enhet og kontaktpersoner 4. Kontraktssum, faktureringsgrunnlag og betalingsplan 5. Regulering av rettigheter, forpliktelser og ansvar for partene, herunder: Publiseringsrettigheter Eiendomsrett til resultater, utstyr og eventuelt bruk av utstyr 6. Rapporteringsrutiner 7. Heving/oppsigelse av kontrakten 8. Behandling av tvister Økonomiavdelingen ved NTNU er ansvarlig for at det blir utarbeidet standardkontrakter for BOA-prosjekter med bistand fra NTNUs juridiske kompetanse, og disse skal med unntak som er nevnt i dette punktet, legges til grunn. For enkle prosjekter med samlet ekstern finansiering med inntil kr kan spesielle kontraktsvilkår i standardkontrakten erstattes av et forenklet dokument som minimum spesifiserer prosjektets innhold, relevante betingelser, kontraktssum og betalingsplan. Det forutsettes i så fall at NTNUs standard kontraktsbetingelser gjelder uten unntak Oppstart På grunnlag av inngått kontrakt/avtale med finansieringskilde oppretter prosjektadministrativ enhet prosjektet i NTNUs prosjektstyringssystem. I forbindelse med opprettelse av prosjektet i prosjektstyringssystemet skal følgende prosjektrelevante dokumenter foreligge i NTNUs arkiv- og saksbehandlingssystem: 1. Søknader og tilbud, herunder også vurderinger ifm prosjektklassifisering 2. Undertegnet kontrakt/avtale mellom NTNU og finansieringskilde 3. Prosjektplan med fullstendig budsjett som inkluderer finansieringsplan 13

14 4. Begrunnelse for eventuell delfinansiering fra NTNU i bidragsfinansierte prosjekter mht faglig interesse Gjennomføring Prosjektadministrativ enhet (se instruksens pkt og ) har ansvar for at de ressurser som kreves for å gjennomføre prosjektet (personale, lokaler, utstyr osv) kan skaffes til veie. Dersom ikke annet er avtalt for det enkelte prosjekt, er prosjektadministrativ enhet ansvarlig for alle økonomiske forpliktelser knyttet til sin enhets BOA-virksomhet, inkludert eventuell delfinansiering i bidragsfinansierte prosjekter. Prosjekleder har ansvar i samsvar med instruksens pkt Dersom det oppstår forhold som gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres som planlagt, skal prosjektleder så raskt som mulig varsle prosjektadministrativ enhet, ekstern finansieringskilde og eventuelle andre samarbeidspartnere. Ved slike tilfeller skal prosjektleder i samråd med prosjektadministrativ enhet iverksette tiltak for å oppfylle NTNUs forpliktelser iht inngått kontrakt/avtale med finansieringskilde Avslutning Rapportering til finansieringskilde Prosjektleder er ansvarlig for å gi en faglig og økonomisk sluttrapport til finansieringskilden iht kontrakt/avtale. Faglig og økonomisk sluttrapport med andre relevante dokumenter skal arkiveres i NTNUs arkiv- og saksbehandlingssystem. Regnskapsmessig avslutning Når prosjektet er fullført og alle faglige og administrative forhold til finansieringskilden er sluttført er prosjektadministrativ enhet ansvarlig for at prosjektet avsluttes regnskapsmessig og saldo gjøres opp iht fastsatte rutiner. Ved avslutning av bidragsfinansierte prosjekter skal eventuelt regnskapsmessig underforbruk/merforbruk avregnes mot prosjektadministrativ enhets bevilgningsøkonomi. Ved avslutning av oppdragsfinansierte prosjekter skal eventuelle overskudd/underskudd regnskapsføres som økning/reduksjon av prosjektadministrativ enhets egenkapital. 14

15 5.2 Retningslinjer for NTNUs samarbeid med andre rettssubjekt (selskap, stiftelser og andre selveiende tiltak) Gyldighetsområde Retningslinjene gjelder når NTNU ved sine enheter og ansatte driver faglig virksomhet i samarbeid med selskap eller stiftelser og samarbeidet har en slik art at det kommer inn under bestemmelsene i rundskriv F fra UFD om Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt, heretter kalt EFV-reglementet Samarbeid med følgende selskaper og stiftelser anses å omfattes av retningslinjene: 1. Selskaper hvor NTNU har eierinteresser a. Datterselskaper hvor NTNU eier mer enn 50 % av aksjene b. Selskaper hvor NTNU har en mindre aksjepost. 2. Helse Midt-Norge RHF med datterselskaper, herunder St Olavs Hospital 3. Stiftelsen SINTEF med datterselskaper 4. Andre selskaper og selveiende tiltak (stiftelser, foreninger etc.) som NTNU har eller ønsker å innlede et langsiktig strategisk samarbeid med som ikke primært gjelder finansiering av FoU ved NTNU. Det forutsettes også generelt at ansatte ved samarbeidspartnerne som en varig ordning deltar i hverandres prosjekter eller annen faglig virksomhet. Styret avgjør i tvilstilfelle hvorvidt et konkret samarbeid omfattes av disse retningslinjene. Det skal utarbeides og vedlikeholdes en oversikt over de selskaper og stiftelser dette gjelder. Ansvaret for dette legges til Økonomiavdelingen Prinsipper for organisering av EFV ved NTNU Ved valg om en aktivitet skal organiseres internt eller i samarbeidende selskaper, stiftelser eller lignende, skal det overordnede hensyn alltid være hva som tjener NTNUs interesser best. Ved samarbeid med datterselskaper eller andre selskaper, stiftelser eller lignende skal følgende prinsipper legges til grunn: a. Samarbeidet skal skje i henhold til bestemmelsene i EFV-reglementet punktene 3 og 4 og andre overordnede bestemmelser b. Samarbeidet skal ikke medføre begrensninger i NTNUs selvstendighet c. Det skal ikke brukes ressurser på samarbeidet som er ment for å løse NTNUs egne oppgaver. Det er spesielt viktig å unngå skult subsidiering av virksomhet organisert i selskapet eller stiftelsen. d. Samarbeidet skal ikke medføre at overholdelse av gjeldende regelverk for korrekt budsjett- og økonomiforvaltning svekkes. e. Samarbeidet skal institusjonaliseres. Det innebærer at alle individuelle avtaler skal forankres i det institusjonelle samarbeidet. f. Doktorgradsstipendiater skal som hovedregel ansettes ved NTNU. 15

16 5.2.3 Samarbeidsavtaler Det skal inngås samarbeidsavtaler i henhold til punkt 3 i EFV-reglementet med alle selskap, stiftelser etc. som omfattes av punkt Samarbeidsavtalene skal godkjennes av styret eller den styret i det enkelte tilfelle har gitt fullmakt. Etablering av samarbeid og utarbeidelse av samarbeidsavtale skal skje i samråd med rektor eller den rektor delegerer denne funksjonen til. Samarbeidsavtalene skal utarbeides i samsvar med utfyllende retningslinjer for innholdet i slike avtaler Opprettelse eller deltakelse i selskaper Ved vurderingen av om NTNU skal opprette eller medvirke til opprettelsen av nytt selskap skal det alltid vurderes om den planlagte virksomheten alternativt kan organiseres internt ved NTNU eller i samarbeid med eksiterende selskap, stiftelse eller lignende. Vedtak om å opprette et datterselskap eller gå inn med aksjekapital fattes i hvert enkelt tilfelle av styret selv. Styret skal så tidlig som mulig orienteres om planer for slik opprettelse eller deltakelse. Alle aktiviteter knyttet til opprettelse av datterselskap eller deltakelse med aksjekapital i selskaper skal skje i samråd med rektor eller den rektor delegerer denne funksjonen til. Tilsvarende gjelder for eventuelle engasjementer i andre typer selskaper, stiftelser, foreninger eller lignende Retningslinjer for styremedlemmer Verv som styremedlem medfører et betydelig personlig ansvar. Med unntak for ex officiomedlemmer, er det derfor frivillig for NTNU-ansatte å påta seg slike verv. Alle som oppnevnes av NTNU som styremedlemmer i aksjeselskaper hvor NTNU har aksjer, plikter å bidra til at NTNU fyller kravene til utøvelse av eierrollen som er fastsatt av departementet i Hovedinstruksen og i særskilte retningslinjer for utøvelse av eierrollen. Alle som oppnevnes av NTNU som styremedlemmer i selskaper, stiftelser eller andre tiltak plikter å følge de særskilte retningslinjene for styremedlemmer som utarbeides. Retningslinjene gjelder også styremedlemmer som i henhold til vedtekter eller andre bestemmelser skal være ansatt ved NTNU, selv om de oppnevnes av organer utenom NTNU. 16

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA)

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) 1 Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Informasjonsmøte SVT-fakultetet Mars 2011 Lars Gunnar Indreiten, Prosessleder Prosjektprosessen Morten Øien, Juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet Rundskriv Norsk institutt for bioøkonomi Veterinærinstituttet Nr. Vår ref Dato M-1/2017 17/261 14.06.2016 Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Detaljer

FS 07-09 INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET

FS 07-09 INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET FS 07-09 Til: Fra: Arkivref: Fakultetsstyret Seksjon for forskningstjenester 2009/368 SLI000/ INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE

Detaljer

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 Reglement for eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 2 1. BAKGRUNN OG VIRKEOMRÅDE...3 2. DEFINISJONER...3 3. PRINSIPPER FOR MEDVIRKNING

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERKET... 3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING... 3 2.1 Økonomiforvaltningsansvar... 3 3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 29-05 Fastsatt dato: 19. mai 2005 Endret: Universitetsstyret i sak S 65-05 den 24. november 2005 Hjemmel:

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013 F-07-13 Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/9-2013 KD s regionale økonomiseminarer 2013 Kirsti R. Aarøen, underdirektør/regnskapssjef Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen Agenda Bakgrunn

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP)

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 02.10.2008 2 Agenda 1. Utvikling av ny økonomihåndbok ved NTNU 2. Revidering av økonomiinstruks/hovedregler 3. Innføring av nye arkivrutiner 4. Rutiner for

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 11.12.2014 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UiT. ØA.øko.ins01 Sist endret av: Dato: Erstatter:

Detaljer

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret.

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret. REGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD ANGÅENDE KLASSIFISERING, STYRING OG REGNSKAPSFØRING AV AKTIVITETER FINANSIERT AV BEVILGNINGER, BIDRAGSINNTEKTER OG OPPDRAGSINNTEKTER, SAMT SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER,

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll /BKR Blir godkjent av Styret 4./ P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll /BKR Blir godkjent av Styret 4./ P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll 14.11.2008/BKR Blir godkjent av Styret 4./5.12.08 fra møte i Styret 14.11.2008, kl. 10 14.45. Møtested: PLU, Låven, Dragvoll P R

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjekteier 0g Nofima AS, org.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: Nye samarbeidsavtaler for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjektansvarlig Og Nofima AS, 0rg.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Innføring i prosjektstøtte ved NTNU

Innføring i prosjektstøtte ved NTNU Innføring i prosjektstøtte ved NTNU Innhold Kort innføring i forskjellen mellom NTNUs bevilgningsøkonomi og eksternfinansiert aktivitet... 2 Eksternfinansiert aktivitet deles opp i bidrags og oppdragsfinansiert

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Klassifisering og regnskapsføring

Klassifisering og regnskapsføring Klassifisering og regnskapsføring Økonomiseminarene oktober 2012 Seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Klassifisering og regnskapsføring Hovedregler for klassifisering Tre eksempler

Detaljer

Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold.

Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold. Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold. 1 Intensjon og virkeområde 1.1.1 Intensjonene med retningslinjene er å forbedre kvalitetssikringen og den interne kontrollen

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e):

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Sendes: Kulturdepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@kud.dep.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 7/2014

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5 Inn o 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERK...3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING...3 2.1 VIRKSOMHETENS LEDELSE... 3 2.2 INTERN INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNING...

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Møte med Forskningsrådet

Møte med Forskningsrådet 1 Møte med Forskningsrådet 06.11.2008 2 Agenda 12.30 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 14.00:

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER iwys-r, 4.: ") 20 Cf) RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 19. desember 2008 Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer fastsatt

Detaljer

Revisjon av F20-07 veileder

Revisjon av F20-07 veileder Revisjon av F20-07 veileder Arbeidsgruppe for gjennomgang av utfordringer knyttet til BOA-forvaltningen og forslag til forbedringer i veiledningsmateriale KD s regions-seminarer 2012 Kirsti R. Aarøen,

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Sist endret 13.08.08 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 04.09.2008. Gjelder fra 04.09.2008. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer