Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal sikkerhetsmyndighet"

Transkript

1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: Veiledning i Sikkerhetsadministrasjon Grunnlagsdokument for sikkerhet Grunnlagsdokumentet er virksomhetens styringsdokument for den forebyggende sikkerhetstjenesten. Dokumentet brukes som et arbeidsdokument for de som har forebyggende sikkerhet som oppgave. Det inneholder en oversikt over virksomhetens planer, instrukser og annen dokumentasjon for sikkerhet. Denne veiledningen viser hvordan Grunnlagsdokument for sikkerhet kan bygges opp.

2 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tverrsektoriell fag- og tilsynsmyndighet innenfor forebyggende sikkerhetstjeneste i Norge og forvalter lov om forebyggende sikkerhet av 20 mars Hensikten med forebyggende sikkerhet er å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, primært spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Forebyggende sikkerhetstiltak skal ikke være mer inngripende enn strengt nødvendig, og skal bidra til et robust og sikkert samfunn. Hensikt med veiledning NSM sin veiledningsvirksomhet skal bygge kompetanse og øke sikkerhetsnivået i virksomhetene, gjennom økt motivasjon, evne og vilje til å gjennomføre sikkerhetstiltak. NSM gir jevnlig ut veiledninger til hjelp for implementering av de krav sikkerhetsloven stiller. NSM publiserer også veiledninger innen andre fagområder relatert til forebyggende sikkerhetsarbeid. Postadresse Sivil telefon/telefax Militær telefon/telefaks Internettadresse Postboks / / BÆRUM E-postadresse POSTTERMINAL Side 2 av 10

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn...Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Hensikt...Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.3 Referanser Grunnlagsdokument for sikkerhet Generelt Sikkerhetsorganisasjonen og dens myndighet Sikkerhetsmessig inndeling i fysiske områder Informasjonssystemer Sikkerhetsgradert kommunikasjon Behov for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon Sikkerhetsdokumentasjon... 8 Vedlegg A Dokumenthistorie Innledning 1.1 Generelt Grunnlagsdokumentet er virksomhetens styringsdokument for den forebyggende sikkerhetstjenesten. Styringsdokumentet må være et dynamisk dokument i den forstand at endringer i de grunnleggende forutsetningene for behandling av gradert informasjon ved virksomheten umiddelbart følges opp i dokumentet. Dokumentet er et arbeidsdokument for de som har forebyggende sikkerhet som oppgave. Grunnlagsdokumentet viser virksomhetens planer, instrukser og annen dokumentasjon for sikkerhet. Dokumentet har en sentral plass i virksomhetens sikkerhetsadministrasjon; internkontroll ved gjennomføring av systematiske tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og revideres i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av sikkerhetsloven. 1. Planlegging 4. Revisjon Internkontroll 2. Gjennomføring 3. Utføring Resultat av løpende kontroll med sikkerhetstiltak og - rutiner sammen med risikovurderinger (analyser)vurdert sammen med virksomhetens grunnlagsdokument gir et godt fundament for lederens årlige evaluering av sikkerhetstilstanden, og for å kartlegge hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes eller endres (skrives om). Side 3 av 10

4 En overordnet virksomhets grunnlagsdokument må være dekkende for hele virksomheten. Underliggende nivåer må likevel utarbeide et eget grunnlagsdokument basert på de føringer som er gitt fra overordnet virksomhet. Resten av dette dokumentet er ment å være en mal på hvordan Grunnlagsdokument for sikkerhet kan bygges opp. 1.2 Referanser Lov om forebyggende sikkerhet (sikkerhetsloven) av 20 mars 1998 nr 10 Forskrift om sikkerhetsadministrasjon Side 4 av 10

5 2 Grunnlagsdokument for sikkerhet 2.1 Generelt Innledningsvis bør dokumentet inneholde en kort beskrivelse av virksomheten og funksjon, inklusiv høyeste sikkerhetsgrad på informasjon som oppbevares og behandles ved virksomheten og andre grunnleggende forutsetninger for iverksetting av sikringstiltak. Grunnlagsdokument for sikkerhet skal sikkerhetsgraderes etter innhold. 2.2 Sikkerhetsorganisasjonen og dens myndighet Beskriv følgende: Lederens ansvar og myndighetsområde Sikkerhetspersonellets oppgaver (sikkerhetsorganisasjonen) Sikkerhetsrapportering (ansvar, varsling, tiltak og rapportering). Her listes sikkerhetsorganisasjonen opp med personell og stedfortredere. Den myndighet og det ansvaret som tilligger hver enkelt stilling skal angis. Eksempler på myndigheter er klareringsmyndighet, autorisasjonsmyndighet (delegering av denne), myndighet til å gi direkte pålegg om tiltak innen fagområdet. Sikkerhetsleder(e) ved underlagte ledd må tas med der det er aktuelt. Virksomhetens leder Sikkerhetsleder m/stedfortreder Datasikkerhetsleder m/stedfortreder Kryptosikkerhetsleder m/stedfortreder Vakt og sikring Arkivleder Kryptoforvalter m/stedfortreder Figur 1: Eksempel på en sikkerhetsorganisasjon. Alle større virksomheter bør ha et sikkerhetskompetanseforum eller sikkerhetsråd. Her må medlemmene i et slikt forum/råd listes og hvilke arbeidsoppgaver de har. Arbeidsoppgavene til et sikkerhetsforum/- råd kan være: Definere strategi for virksomhetens sikkerhetsarbeid. Fastlegge sikkerhetsmålsettinger. Definere og vedlikeholde sikkerhetspolicy. Godkjenne planlagte tiltak for å oppfylle sikkerhetsmålsettingene. Gjennomføre risikovurderinger, sikkerhetsrevisjon og bistå ledelsen med årlig evaluering. Være med og vurdere tiltak/reaksjon ved sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende hendelser, samt ivareta sikkerhetsrapportering. Side 5 av 10

6 Veilede og informere om forebyggende sikkerhet. 2.3 Sikkerhetsmessig inndeling i fysiske områder Beskriv følgende: Hvilke deler av virksomheten som er definert som kontrollert, beskyttet og sperret område, jf Forskrift om informasjonssikkerhet 6-4 til 6-6. Plassering av oppbevaringsenhetene som er godkjent for oppbevaring av BEGRENSET /KONFIDENSIELT /HEMMELIG/STRENGT HEMMELIG. Beskrivelse av vaktordninger og andre sikringstiltak kan tas med i dette kapittelet. Kontrollert område (Hvilket område/beskriv) Beskyttet område (Hvilket område/beskriv) Sperret område (Hvilket område/beskriv) Figur 2: Eksempel på sikkerhetsmessig inndeling i fysiske områder Bestemmelser for adgang til de enkelte fysiske områder skal beskrives i virksomhetens sikkerhetsinstruks. Side 6 av 10

7 2.4 Informasjonssystemer Beskriv følgende: Hvilke informasjonssystemer, herunder kryptosystemer, som er sikkerhetsgodkjent for lagring og behandling av sikkerhetsgradert informasjon. Angi hvilken sikkerhetsgrad hvert system er godkjent for, og i hvilke fysiske områder det enkelte system er plassert. System Funksjon Gradering Krypto Plassering Hvilket system Hva systemet brukes til Hvis kryptert Hva slags krypto Fysisk plassering av systemet Tabell 1: Eksempel på en oversikt over informasjonssystemer 2.5 Sikkerhetsgradert kommunikasjon Beskriv kommunikasjon som er etablert i virksomheten for å formidle sikkerhetsgradert informasjon internt og mot andre virksomheter: Hva slags informasjon Rapporter Meldinger Sak osv Til hvem Gradering Kommunikasjonssystem Aktører Hvem som mottar informasjonen internt/eksternt Graderingsnivå Graderingsnivå Hvordan informasjonen formidles Intranett Radiolinje Internett Post eller kurer Brukere eller brukergrupper Tabell 2: Eksempel på tabell som kan brukes 2.6 Behov for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon Her skal de grunnleggende forutsetningene for personellsikkerhetstjenesten ved virksomheten beskrives. Grunnlagsdokumentet må angi hva som ev. kreves av klarering for tilgang til de forskjellige fysiske områdene i kapittel 2, f.eks at alle med fast adgang til et sperret område, et bygg, en leir osv skal ha en bestemt sikkerhetsklarering. Krav til sikkerhetsklarering og autorisasjon for personell som i stilling (funksjon) har behov for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon må framgå av dokumentet.ta med personell som i stilling (funksjon) skal ha tilgang til de enkelte informasjonssystemene. Det skal også angis hvilke stillinger som krever klarering for STRENGT HEMMELIG eller COSMIC TOP SECRET. For CTS og SH skal det utarbeides en begrunnelse som konkret beskriver behovet. Side 7 av 10

8 2.7 Sikkerhetsdokumentasjon Lag en oversikt over de planer, instrukser og annen dokumentasjon for sikkerhet som er utarbeidet ved virksomheten. Her bør det samtidig defineres hvem som har oppgaver med ajourhold av den enkelte instruks. Merk at sikkerhetsinstrukser, planer og øvrig dokumentasjon ikke skal være en del av selve grunnlagsdokumentet. Alle planer, instrukser og annen dokumentasjon for sikkerhet ved virksomheten skal være godkjent av virksomhetens leder. Dokument Eksempler på sikkerhetsdokumentasjon som skal utarbeids og vedlikeholdes: Grunnlagsdokument for sikkerhet Autorisasjonsliste Instruks for sikkerhetsleder Instruks for datasikkerhetsleder Beskrivelse Dette dokument oppdateres fortløpende slik at det er i overensstemmelse med gjeldende organisasjon, ansvarsforhold og systemer. Jf Forskrift om sikkerhetsadministrasjon 3-3 Oversikt over alt personell med angivelse av klareringsnivå, autorisasjonsnivå og dato for henholdsvis klarerings- og autorisasjonsavgjørelse. Jf Forskrift om personellsikkerhet 5-6 Myndighet, oppgaver og krav til kompetanse skal beskrives (I stillingsbeskrivelse eller arbeidsinstruks) Myndighet, oppgaver og krav til kompetanse skal beskrives (I stillingsbeskrivelse eller arbeidsinstruks) Ansvarlig for, og oppdatering Sikkerhetsleder Virksomhetens leder eller Sikkerhetsleder Virksomhetens leder/sikkerhetsleder Virksomhetens leder/sikkerhetsleder Lokal sikkerhetsinstruks Generelle regler som beskriver sikkerhetsrutiner for de ansatte innen områder som: Dokumentsikkerhet Sikkerhetsleder Adgangskontroll Rapportering Osv Kryptosikkerhetsinstruks Lokale rutiner og ansvar for kryptosikkerhetsadministrasjon. Instruksen Kryptosikkerhetsleder Side 8 av 10

9 Dokument Eksempler på sikkerhetsdokumentasjon som skal utarbeids og vedlikeholdes: For hvert informasjonssystem Brukerinstruks Driftsinstruks Konfigurasjonsinstruks Konfigurasjon og Kabling Tempestrisikovurdering Kravspesifikasjon for sikkerhet (KSS) Aksjonsplaner Beskrivelse omfatter også ansvar og rutiner for nødmakulering. Sikkerhetsrutiner for bruk og drift av sikkerhetsgodkjente informasjonssystemer Se vedlegg til forskrift om informasjonssikkerhet nærmere bestemmelser om tempestsikkerhet Reaksjonstiltak ved utløste alarmer i tilknytning til de sikringstiltak som er innført. Skal være vedlegg til Instruks for adgangskontroll. Utarbeides/revideres Ansvarlig for, og oppdatering Datasikkerhetsleder Sikkerhetsleder Utnevnelse av sikkerhets personell Beredskapsplaner Sikkerhetspersonell herunder kryptosikkerhetsleder og kryptoforvalter, samt stedfortredere skal ha egen skriftlig utnevnelse. Ansvar angitt i stillingsbeskrivelse er IKKE tilstrekkelig. Oversikt over planer, instrukser som beskriver tiltak hvis virksomheten rammes av indre eller ytre hendelser som medfører evakuering, eller at landet settes i krigstilstand. Virksomhetens leder Sikkerhetsleder eller den/de som er ansvarlig for beredskapsplanlegging i virksomheten. Tabell 4: Eksempel på tabell over sikkerhetsdokumentasjon Sted og dato. Virksomhetens leder Side 9 av 10

10 Vedlegg A Dokumenthistorie Dokumentet konvertert til nytt format Side 10 av 10

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2007-04-19 Veiledning i administrativ kryptosikkerhet Kapittel 7 i Forskrift om informasjonssikkerhet, som omhandler administrativ kryptosikkerhet,

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2009-04-14 Veiledning i verdivurdering Dette er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 2 (U-02) Oppdatert: 2014-02-03 E-post Kryptering av e-postoverføring Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring av overføring av e-post mellom

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for objektsikkerhetsforskriften En veileder i utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av skjermingsverdige objekter Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til

Detaljer

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB US-SAK NR: 46/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FUNG. ASS.UNIVERSITETSDIR. RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): RAGNHILD SOLHEIM OG SIKKERHETSLEDER

Detaljer

Informasjonssikkerhetsstrategi Trondheim Kommune Dato: 02.02.2013 Versjon: 2013.2 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30

Informasjonssikkerhetsstrategi Trondheim Kommune Dato: 02.02.2013 Versjon: 2013.2 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål... 3 3 Organisering og ansvar... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Rådmannen... 5 3.3 Kommunaldirektørene... 6 3.4 Enhetslederne... 6 3.5

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Policy. for. informasjonssikkerhet. ved NMBU

Policy. for. informasjonssikkerhet. ved NMBU Policy for informasjonssikkerhet ved NMBU Ver: 1.01 Vedtatt: 25. april 2013 Oppdatert: 26. januar 2014 Innholdsfortegnelse NMBUS POLICY FOR INFORMASJONSSIKKERHET - GENERELT 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet Helse, omsorgs og sosialsektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2010 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger.

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

Internett og informasjonssikkerhet

Internett og informasjonssikkerhet Temahefte 1/2005 Internett og informasjonssikkerhet Internett er et medium hvor informasjon har et tilnærmet ubegrenset spredningspotensial. Sensitiv informasjon ute på Internett gjør skadepotensialet

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Enebakk kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

KVALITETSIKRINGSSYSTEM. for ETIKK OG PERSONVERN

KVALITETSIKRINGSSYSTEM. for ETIKK OG PERSONVERN KVALITETSIKRINGSSYSTEM for ETIKK OG PERSONVERN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Hvilke instanser regulerer forskningen ved UiN?... 1 1.1.1 Personvernombudet for forskning Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer