Innholdsfortegnelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse."

Transkript

1

2

3 nnholdsfortegnelse Side Sekretariatet Representantskapet FellesmØter av forbndsstyrene og sekretariatet 3 Agitasjons og oplysningsvirksomheten Arbeiderbeyegelsen arkiv Det tatistiske kontor!) Folkets Hs Fond Arbeiderne Jsti fond 6 Kongresser og landsmøter 7 Rett!'<saker Tvi tene,nden 9 Felleskomteen mellem A F L og T K L 9 Samarbeidskomiteen 0 Det internasjonale t,alg 0 Boikottlo,en Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbnds stilling til Land organisasjonen 9 Fagorganisasjonen får ny tilsltning 33 Tariffbe,egelsen 35 Utdrag av beretningene fra de faglige distriktsorganisasjoner for året W33 Statistisk oversikt {j9 LØnnsbev('gelsene i 933 a) Oprettede overenskomster og lønnsavtaler {j9 b) Arbeidsstansninger 6 c) llovedre ltatene 6 d) Avslttet ten overenskomst, bortfalt, tsatt m v 65 e) Godkjente krav om gjennemførelse av overenskomster, ikke ferdigbehandlet ved årets tgang 66 Tabell Tariffoverenskomster oprettet i l Arbeidsstansninger i ll Feriens lengde 3 A,Ydelings og medlemsbevegelsen 36 Tabell V Organisasjonenes gjennemsnittlige medlem tll for hver måned i V Avdelings og medlemstall pr 3 desember 93 og 933, samt tilslttede og ttrådte avdelinger og medlemmer i H33 V Organisasjonsforholdene i geografisk henseende H{j5 V Medlemstallets forandring 93933, geografisk op att 56 Tapte arbeidsdager 57 Tillitsmenn og fnksjonærer 57 Tabell V Opgave over tapte arbeidsdager 5 Fagblad 59 Tabell X nntredelsesavgift, ekstra og ordinær årskontingent Fagforening kontingenten HO

4 Alfabetisk register Agitasjon og oplysnin irkromheten Side Arbeiderbevegel'ens arkiv Arbeidernes Jstisfond 6 Avdelings og medlemsbevegelsen 36 Boikottlovene Det internasjonale Utvalg 0 Det statististi kl' kontor ;; Fagblad 59 Fagforeningskontingenten 6 Fagorganisasjonen frr ny tilsltning 33 Felleskomiteen mellem A F L og X K L 9 FellesmØter av forbnds tyrene og sekretariatet 3 Folket ls Fond ;) Kongresser og landsmøter T LØnnsbeyegel ene i a) Oprettede overenskomster og lønnsavtaler 59 b) Arbeidstansninger 6 c) Hoyedresltatene d) Avslttet ten oyeren;:komst, bortfalt, tsatt m Y 65 e) Godkjente kray om gjennemførel e av oyeren kom ter, ikke ferdig behandlet ved lret,,; tgang 66 Nor k Elektriker og Kraft tasjons Forbnds tilling til LandRorganiajonen 9 Representantskaet Rettsssaker Samarbeid komiteen 0 Sekjretariatet tau ti k oyersikt 59 Tabell Tariffoyerenskom tel' oprettet i 933 TtJ l Arbeidsstan>;ninger i ll Feriens lengde 3 ly Organisasjonens gjennemnittlie me'dlemstall for her måned 'i' i AdE'ling' og medlem;;antall pr 3 desemher 93 og 933 amt tillttroe og ttrådte avdelinger og medlemmer i 933 Yl Organisasjon forholdene i geografi>;k hent>endt' 5;; Yl edlem tallets fomndrino' 93 o' 933 geografisk op att 56 Yl Op'aye over tapte arb i dager 5 X nntredel'e a ygift ek tr og ordinær r'lkonting 'nt Tapte arbeid dage'r Tariffbey gelsen 35 Tillit'menn og fnksjonærer 5T Tvi teneynden fl 'Ctdrag ay beretning'ene fra de faglige distriktorganisa,,joner for året 933,l; 6 HO 5T

5 ARBEDERNE FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG 933 FOR SEKRETARATET VED HALVARD OLSEN ALFRED MADSEN OG ELAS VOLAN OSLO 93 ARBEDERNES AKTETRYKKER

6

7 Sekretariatet har i 93:3 bestått av følgende: Formann: Hah'ard Ol en Xæstfonnann og kaserer: Alfred )ladsen Sekretær: Elia Yolan Jm'idisk konslent: Tryg,e Le Ovrige sekreta,'iatsmedlemmcr: T L BØr m, S Forbord, Torbj Henrik en, Olav Hindahl, Talfan Jøn on, Konrad :Nordahl, O por pind, ) Tranmæl, P H Vestad, Johs P Ødegaard Varamenn for ek,'etarimet: Ldv Bland, A Birkeland, V :Niel, en, ngv Ol en, J Tygaard, Tans Erik en, Ld,' Johan en og 'Witali Ander en RevisorCl': J:Tic Tæ s, Andr Øie og Alfred Xil en Varamenn: Jørgen Knnd en, Alh Xyren og A tokke ekl'etariatet har i år t holdt 60 møter og behandlet 755 aker Til kontoret er der kommet 69:J kri,'el er og av endt 5:, Represe ntantskapet 933 har representant kapet be tatt av følgende : Arbeid mannsforbndet : Ole Beck, Foldal grber, Simon Simon, Konrad Botten, Fellingfor, en, Flåt gl'uber, Evje pr Kri tiansand Baker og Konditorforbndet : Johan Tygaard, 0);0 Barber og Fri ør vennene Forbnd : Erling la rtin en, HØdfyld gaten 7 ll, Oslo Beklædningsarbeiderforbndet : \Vitali Ånder en, Folket H, Oslo, Rdolf Erik en, Celand gt 6, opg D l Bokbinder og Kartonna jearbeiderforbndet : Øi tein :\arthin en, Folket T, O lo Bygning arbeiderforbndet : B Aa e, S torgt, O lo, Olaf Kregne', Skren en 5, Trondheim, Leonard Aarvik, pvre trandegt 75, tmanger, Peder Framne, Ve tbygt 3, Oslo, Olaf O Klippenberg, Pekel 'gt, Kong berg Cent ralforeningen for Boktrykkere : Emil Torkild en, Folket H, 00, Halfdan Wigaard, Folket li, O lo Elektriker og Kraft ta jon forbndet : 0 ) liagen, torgt 39, 00 Formerforbndet : Ld,' Johan en, Folket H, O lo Gllsmedarbeiderforbndet : C Gabrielsen, Tor'gt 0, O lo

8 andel og Kontorfnksjonæn'nes FO'hnd : \hert Raaen og Omar Gjestey, to'!,t l:! Oslo otell og Hesta lll'antal'eiderforbndet : 0 A, Yl, O lo Tilh Um'tmann, Storgt Hfderiarbeiderfod)\ndet : John T Lan ne Xamsos, Han Eriksen, Folkets ls, O lo J ern og etallarbeirl('rforbnclet: J o,'ef Larsson, Folkets s, Oslo, har Eriksen, ln,eien, GjØyik, Olaf Abrahamsen, olmestand, Ang Peden,en, Tl'osyik TOlT, Fredrik tad, Gjert Broch, Xymanm'eiel 00, Stavanger J em balefol'bndet : Lll(h Bland, Toldbodgt 6, Oslo, J ohn Skårvolc, jernbanestasjonen Tl'O!(lheim, Thore Ol en, jernbanestasjonen, lamal' Kjemisk nd triarbeiderforbnd : Ambro i Olsen, Rjkan, Kristian and,olc, Slemmestad J frgen LØHlahl, Odda, Gottlieb Thomasen, igmnd Gnd(>rsen, gatel:, Kri tian,and S KjØttindstiarbeiderforbnclet : Lars E,ensen, TOTgt, Oslo Kommnefol'bndet: G Stthil, Storgt 39, Oslo, Egen Johannes Ren, Collets gate 77 l, Oslo, Karl Fr kjeg, ThormØhlens gate 3' n Bergen, Johan Alstad, Khbmannsgt, Tl'oncheim Litograii k Forbnd : Lokomoti,mann forbndet : Rob Kopp, Folkets ls, Oslo Robert Lnd, Toldbodgt 6, Oslo ærings og X,vdel>;esmiddelarbeiderforlHllldet : Rasm Rasm, _ en, Storgt 39, Oslo, Aron A k Storgt 39, Oslo, 3athia Lar en Gje dalsgt, ta,anger Papirind triarbeiderforbncet : \nton Tandberg, Embretfo Amodt, Modm, Åbraham Silll kotfo s pr LØn>id, Kristian 3artine, Alf Ellingøn gt 3, Sarpsborg, Bernh agan, Ranheim Postforbndet : O L trfsm, Dronningens gate ;U, Oslo Sjømann forbndet: \ Birkeland Gre, Wedel, Pla 57, O, lo Skinn, Lær og Gmmiind triarbeiderforbndet : Joh P Xilen, Folket ns, Oslo Skog og Landarbeiderforbndet : 3 Liengen, Eh'erm, Ole H Lekne, Yamdal eid SkotØiarbeiderfol'bndet : A E Gnder en, Folket l, O lo tenind, triarbeidel'fol'bdet : Yaldemar Siel en, Folket H,lo Tek tilarbeidetforbndl't : Romlo, Ytre Årna ngt Ol en, 3øllergt 3, Oslo, lmar Telegraf 00' Telefonforbnclet: Arthr Rd, Kongen t 5, O lo Tran portarbeiderforbnndet : an Flacleby, Tytor,et, O lo Georg Ørebø, Slot gt 7, Bergen, J osef Collier, Blåbær tien, kien Olaf Braa, Chr Feldtsgt 0, Trondheim Folket Treind triarbeiderforbndet : Chr y tad Sy torvet, O lo Tobakkarbeiderforbndet : O Boberg, to'gt 39, O lo Arbeiderpartiet Pre eforbnd : olmmoen, Pre,ekontoret O lo o lo og Omegn fao'lio'e amorganlajon : Ton<rt 7 B, Oslo, Rolf OLen, Fong tadgt 5, Gnnar lo Di enaaen

9 3 Bergen og Fylkene faglige Distrikt organi<;asjon: 'ilf Tan en, Folkets s, Bergen, verre 'il en, Odda Trondheim og Fylkene ( repr,ed TrØndelag fagl Samorg): il Ann(', Gardermoen Grnn, Trondheim, Adolf Tolm, 'amsos Øtfold ( repr ved Fredrikstad fagl Samorg): Johan Karlsen Kle\'fo s, Parkveien, Sarp borg, Carl J Andre 'en, RØnningen pr :Mo s B kerd ( repr,ed Drammens fagl DistrOlganisasjon): Flo ritz Gndel' en, Tønefos, A T Arnt en, Drammen Akersh' og Opland ( repr ved LillestrØm fagl amorg): :lar till Smeby, Fall i SØndre Land edmal'k ( repr ved Tedmark fagl Samorg): :lartin Wold, Tamar Telemark ( repr ved Skiensfjorden fagl Di!';trol'ganisasjon): J ohn A J ohnsen, Boks 33, kien Ye tfold ( repr ved Ve tfold fagl Samorg): Arthr L Ol 'en, Ormestad, Sandefjord \'est og AstAgder ( repr ved Sørlandets fagl amoq): Albert Karlsen, AstAgder fagl amorg, Arendal Rogaland ( repr ved tavanger og Omegn fagl Distrorg): ils o)heim, d Mai», Stavanger :lflre { repr ved Ålesnd og :XordmØre fagl Di trol'g): Tm'ad Thore en, le nd ordland ( repr yed litjelma fagl SamOl'g): O Sandvik, Dronningens gt, Narvik Troms og Finnmark ( repr ved Ve tfinnmark faglige Samorg): A Antonsell, Kirkenes fe l lesmøte av forb n dsstyre n e og sek retariatet Dcn 3 nar holdte felle møte a\' ekretariatet, central tyret for Det nor ke \rbeiderparti, styret for Arbeiderpartiet torting grppe, repre entanter fra tat tjene temann organisa jonene, om er til lttet Land organi a jonen, og O lo og Omegns faglige Samorga nisasjon Til behandling forela Ot prp nr 6 angående forandring i 0\' om arbeid tvi ter av ) mai 97 Den april holdte fellesmøte a\' sekretariatet og hoved tyrene i '0' k kog og Landarbeiderforbnd, orsk Papirind triarbeider forbnd amt repre entanter fra TØvleriarbeiderforbndet og Trans portarbeiderforbndet Til behandling forelå 0' k Skog og Landarbeiderforbnd kon flikt i Rand fjorddi triktet DC 3 jli holdte møte av ekretariatet og forbnd tyrene samt re}>re entanter fra Det nor ke Arbeiderpartis central tyre og tor ting grppen, Arbeiderngdom fylkingen, Arbeiderne drett forbnd, Oslo og Omegn faglige Samorgani a jon og O lo Arbeidel'parti

10 Til behandling forelå boikottlo\en Den 3 agst holdte møte a\' ekretariatet og forbndene samt Osloavdelingenes tillit menn Til behandling forelå boikottloven Agitasjons og oplysningsvirksomheten Det som er bevilget til agita jon er opført pfi de forskjellige distrikt organi a joners bdgett og be,'ilget i forbindelse med dette Land organisasjonen til kdd til distrikt organi asjonene i 933 var kr Landsol'ganisasjonen eget tlegg til agita jon var kr 057'35 Arbeiderbevegelsens arkiv Arkivets styre har i aret 933 bestfitt av de amme pel'soner som i 93, nemlig: A E Gndersen, Jens Teigen fra Land organisasjonen, samt Valdemar ielsen og ø Marthinsen fra Det norske Arbeiderparti Edv Andersen er arkh'ets arki,'ar Som tidligere år har arkivet mottatt partiets aviser, tidsskrifter og pblikasjoner samt fagblad fra de forskjellige forbnd og Lands organisasjonens Meddele! e blad og brosjyrer Samarbeidet med arkivene i de øvrige skandinavi ke land fortsetter med tvek ling av litteratr og skrifter om har intere e for arbeiderbevegel en Arkivet samlinger a, ten og innenlands socialpolitisk litteratr har Øket betraktelig og er det tadig flere og flere om øker oplysninger om parti og fagbevegel en og om de socialpolitiske forhold i de forskjellige land Arkivet er åpent mandag, on dag og fredag fra kl 6% 7;!! Regnskap for 933 nntekter: Bevilgning fra Arbeiderne faglige Land organi a jon Bevilgning fra Det nor kc Arbeiderparti kr « Kr UtO'ifter: H leie, ly, renhold og for ikring kr ::'0:! Arkivaren lønn «00000 Xyan kaffel er og innbinding «9 Balan 'e Kr «909 6 Kr :

11 ri Beholdning fra tidligere fil' heholdning 933 kr 69 «9096 Beholdning pr nar 93 kr 609 Det nor ke Arbeiderparti Olga Mørk Det statistiske kontor!): er t endt de vanlige Økonomi ke oer ikter amt «års over ikt 933» For,Tor klotell og Rstarantarbeiderforbnd ' skjemaer til rapporter og til lønnsstatistikk er tarbeidet For :Sorsk Telegraf og Telefonforbnd er tarbeidet «matvare og bren elsomkostninger» for 6 byer hvor det har vært lønnsforhandlinger For,Torsk Kommneforbnd er tarbeidet plan for forbndets arkiv og bibliotek Efter denne plan er forbndets arkiv ordnet nder kontorets veiledning For :S Ol' k Jernbaneforbnd er opsatt skjemaer for tati tikk over jernbant'folkene tjene tetid og innførese a,' 3 ker ferie efter lønnsavtalen jli 933 Des ten er be vart kriftlige og mntlige fore 'pørsler fra for bnd og enkeltmedlemmer av organisa joner innen og tenbys Til valgkampen blev tarbeidet en over ikt over «Fagorgani asjonens penger» samt oversikt over arbeid ledigheten i O lo og hele landet!) 93 og lønninger i for kjellige fag fra 9 til 933 For Landsorgani asjonens og partiet kri ekomite er skrevet en tredning om «Senkning av alder grensen for tjenestemenn i Statens og Jernbanens Pen jon ka e» samt l «Ned ettelse av arbeidstiden i offentlige bedrifter» For Landsorgani a jonen formann er de ten tarbeidet en overikt over alle gjeldende tariffavtaler pfi grnnlag av kontorets kartotek over tariffer og lønn beyegel er For Land organi a jonen år beretning er tarbeidet tabell l, tariffo,'eren komster 933: tabell l, arbeids tansninger 933 og tabell l, ferien lengde 933, samt bearbeidelsen av dis e tabeller med tek t i den tati tiske over ikt i beretningen Det tatistiske Kontor har n et bibliotek på vel 000 bind Økonomisk, faglig og statisti k litteratr Folkets Hs Fond 933 er det behandlet 9 andragender på et samlet lånebeløp av kr 36500, Av fondets midler er i året tbetalt følgende:

12 6 Folket T, KopelTik «TØrberget ({ Sarp borg ({ llolme trand «X anne tad «BØ i Telemark ({ Tranlien pr Odne ({ Kirkenes ({ Gol ({ LillestrØm ({ GrtinerlØkken «Sand\'ika ' ({ ll tmarka «Spikkestad ({ Rafos, «onningd\g Xygård ({ «Skåret kl' «50000 « «: «0000 « «60000 « « « ({ « «50000 «: « « « « Til 'ammen kr Renter og anlrag tgjorde kr Pr 3 desember yar fondet låne konto kr 6 76 For ønig hemi e til fondets regn kall og tats Arbeidernes Jstisfond llrbeiderne J ti fond har i året hatt 6 aker Di e akel' er i 933 på amme m te om tidligere fordelt prakti k talt O\'er det helt land akene angår lede : O lo (blandt annet arbeiuer\ern aken), Uo, Fredrikstad, Sarp borg, llalden, Horten, TØn berty, Xøtteroy, Sandefjord, POl' grnn, kien, mli, \rendal Kristian and Sada, llage nd, Bergen, Trondheim Lille trøm Bærm, Røyken, llole, Adalen, Jaren, Flberg, Torpa, loff i Solør, Brachal Eh'erm Try, il, Ringeb Otta, Opdal, TyYolJ, Røros og elb Forten o\'errett akf(jrer Dagfinn Beth har advokat Emil Stang, 00, ad\'okat Yiggo lan teen, 00, ad\'okat Didriksen 'arpborg, o\'errett akfører Jorgen Dahl Tdn>;berg ocr o\'eltett:ssakf(irer 'l'l'ygye Lie hatt aker for fondet regning Efter amr< t med ekre ta ria tet og eentrabtyret for Det nor ke Arbeiderparti foretok J ti fondet tyre en inn amling' blallllt fag, og partiforeninger i mar m ned 93:, om skltle am'en(le, til tøtte for tyke arbeidere O'Y ofrene for den tyske nazl mt> nn amlingen hadde yed årel tgancr innbragt til ammen kr T L5,6: Fra fondet fa te sakflh'er Dagfinn Beeh foreligger folgencle beretning: «For \rbeiderne Tsti fond har je<r i 93: ført : ei \ile,aker og 0 'traffe aker h\ora\' for lagmannrett De fle te sakel' har og,å i < l' ært rei t efter tkthlo\'en: traffelo\'en l i det i te er

13 7 arlh'id t,i tlo\('ns : 0 kojllllll't i am'endel'l' To antimilitære a k('l' hal',ært prosedert for byrett og lagmann rett Det har eller ' vært aker yedl';l'ende æl'ekl'enkel 'l', hakekor demon tra jon('l', aker i for hindelse med, treiker m 'o l aker, hvoriblandt de civile, er det opnadd hel frifinn('lse, tre av frifinnel ene er avsagt ved lagmannsrett De idømte traffer har \ll'int meuem 30 kroner og 60 dagers feng el» () a JstisfOlldet,/eglls7:a! pr 3 descmber 93 nntekter: Kassebeholdning fra forl'ige < l' Be,ilgningel' Ek trakontingent fra \ F L Bidrag til ty ke klas ef('ler Bankrenter kr 7 nl5 «;) « «6 «57 Kr ' Utgifter: til fors,arere i ret tssaket' kl' Diet og reisetgifter for tiltalte,,i<l('r og for,are'e i forbindel e med rett saker ««::\lkter l'n<lprstøttel e til opold «l)afinn Bech, lønn «\dmini tra jon (porto, revisjon, telefon) «Forflgte italienske sociali t('l' «Tyske kla' efeller «L' tgifter ) ) n6 5 6;)00 ;):n Tn7n5 Kl' «T95 9 Balanse Kr Karell :3,; <:96 Peden!cl/, kasserer R('gn kapet er gjennemgått og stpmmer med bila og bisker Oslo, 5 nar 93 O Jf Onoll, re,jor Kongresser og l andsmøte r Land organi a jonen var i 933 repre entert ed nternationaler (lewerk chaft bnd kongres i Bry sel ;O jli: ag t n3, amt \,('d Xorge kooperative Land forening kongre,' i Bergen De ten har Landsorganisajonen vært 'epre('ntert ved flhgende latlbmøter: Bygning arbeiderforbndet, Det nork Arbeiderparti, Elektriker forbndet Handel og Kontorfnksjonærene' Forbnd, ;\leriarbei

14 derforbndet, Litografik Forbnd Lokomoti\'mann forbndet, Po t forbndet, Skinn, Lær og Gmmiind triarbeiderforbndet, Skog og Landarbeiderforbndet Stenind tl'iarbeiderforbndet, Telegraf og Telefonforbndet, Tobakkal'heiderforbndet og Arbeiderpartiets Pre eforbnd_ Rettssaker Ved det jmidiske kontor er det i 933 behandlet 9 arbeidsretts aker Det betyr en liten tilbakegang fra 93, da man hadde arbeidsrettssaker Sammenlignet med den tidligere 5 rs periode er det imidlertid en betraktelig Økning av sakenes antall 36 aker er avgjort ved dom eller kjennel e i irbeidsretten saker er forlikt og hevet enten ved forhandlinger eller efter megling ay Arbeid rettens formann Ved tgangen av 933 gjenstod som behandlet 39 saker, en tilbakegang ammenlignet med 93 Den jridiske konslent har pro edert straffesaken av politisk eller faglig karakter akene har vært pro edert i: O lo, Mo, Sarpborg, GjØvik og TØnsberg Dessten har Trygve Lie hatt nder behandling 5 civile saker Sakene har angtt Xor k Jern og Metallarbeiderforbnd (), Xorsk Bygning arbeiderforbnd (), orsk Papirindstriarbeiderforbnd Forbnd OJen stod fra fornge år Utarbddet stevning eller tijsvar Forlikt Pådømt i rellen eller ved forh Ojenstod ved årets sltt Norsk Arbeidsmanllsforbnd Norsk Baker og Konditorforbnd Norsk Beklædningsarbeiderforbnd Norsk Bokbinder og Kartonasjearbeiderforbnd Norsk Bygningsarbeiderforbnd Norsk Centralforening f Boktrykkere Norsk Elektriker og Krafstasjonsforb Norsk Formerforbnd orges Handels og Kontorfnkforb Nor k Hotell og Restar forbnd Norsk Jern og Metallarbeiderforbnd Norsk Kjemisk ndstriarbeiderforb Kjottindstriarbforbnd Norsk Kommneforbnd Norsk Litografisk Forbnd Norsk Næring og Nydel esmarbl Norsk Papirindstriarbeiderforbnd Norsk Sjømann forbnd Norsk Skinn Lær on Gmmiindarbf Norsk Skog og Lan arbeiderforbnd Norsk Stenindstriarbeiderforbnd Norsk Tek tilarbeiderforbnd Norsk Tran portarbeiderforbnd Norsk Treindstriarbeiderforbnd l alt

15 9 (), A'or k Skog og Landarbeiderforbnd (6), A'Ol'sk lløvleriarbeiderforbnd () og ATor k Treind triarbeiderforbnd (l) Av aker for den nye boikottdom tol har den jridi ke konslent de ten vært be kjeftiget med i alt 0 saker Di se aker har vært ført for Norges Handels og Kontorfnk jo nærer Forbnd, Norsk Skog og Landarbeiderforbnd, Nor k Beklædning arbeiderforbnd, ATorsk Tekstilarbeiderforbnd, Norsk Papirindstriarbeiderforbnd og :Torsk kjemisk ndstriarbeiderforbnd Arbeidsretts akene fordeler sig mellem forbndene sluede som foran hlende tabell vi er: Tvistenevnden 933 har tvistenevnden be tått av følgende medlemmer med varamenn: Elias Volan, Gnnar Sethil, llan Hegg, Edv tenklev, Toh M P Ødegård, O L Strøm og van Bjerkmann med Hartvik Vinge, Ra m Rasm sen, Joh Johanne sen og G Disenaaen som varamenn Nevnden har behandlet følgende saker : Tvi t mellem Nor k Bygning arbeiderforbnd og Norsk Treind 'triarb iderforbnd ang organisa jonsretten yed llnton Brk pr GjØvik T\i t mellem ATorsk KjØttind triarbeiderforbnd og Nor k Ho tell og Re tarantarbeiderforbnd ang organisa jon forholdene ved Christiania DampkjØkken :t T ist mellem SOl' k Arbeid mann forbnd og A'or k Kommneforbnd ang retten til arbeide i «Minneparken:, O lo SpØr mål om ammen ltning av SOl' k lløvleriarbeiderforbnd, Xor k Treind tri arbeiderforbnd og arbeiderne ved de trevarefa brikker som sorterer nder Nor k Bygning arbeiderforbnd, eller sammensltning ay de to sistnevnte forbnd 5 Tvi t mellem Norsk kjemi k ndstriarbeiderforbnd og Norges Handels og Kontorfnk jonærer Forbnd ang organisa jonsfor holdet for laborantene ved Norsk ydro 6 Tvi t mellem Norsk Arbeid mannsforbnd og A'orsk Elektriker og Kraftsta jon forbnd ang elektrikerne organ i a jon forhold ved Løkken Verk i Tvi t mellem A'or k Papirind triarbeiderforbnd og Tor k Trans portarbeiderforbnd ang organi a jonsforholdet for la telaget ved Follafo s Tresliperi Organi a jonsforholdene for de kvinnelioe arbeidere i den grafi ke indstri felleskomiteen mellem Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norges koop Landsforening 933 har felle komiteen be tått av : Halvard Ol en med Elias Yolan om varamann og Gnnar ethil med Halfdan Jønsson og Ldv Bland om varamenn Komiteen har behandlet følgende aker:

16 0 Krm' fra Rjkan Ram\'irkelag om rednkfijon i fnk'jonæl'l'nl' min telønn at el' Kra\' fra X'gårdf; andel!'lforening, Bergen, om redk jon i fnk : sjonærene min telønningel',aken le\' cl\'j,rjort ved \oldgift Blokade av \S «Yindafjord» i anledning den betingede Rympati streik til støtte for X og K Fs konflikt ho eine, Stavanger Ra m en & Ra J Tariffkra\' ed Steinkjer og Omegn Samdrkelag 5 Tariffl'a\' \'ed )alm Samvirkelag Den september 9::3 0pRa K L felleso\'erenskom ten til t løp 3 de ember s å Yed senere konferanse fant man ikke hem til et g'llnlag for for nyeise a\' felle o\'erenskom!'lten som fol'bnd('pr repre entantet' knde ak eptere, h\'orfor a\'talen ikke er fornyet Samarbeidskomiteen amarbeidskomiteen hal' i 933 be tått a\' Os('al' Torp og :\artin Tranmæl fra Det norske \rbeiderparti, ah'ard Olsen og Johs P Ødegård med Elias Yolall,om \'al'amanll fra \rbeidernpr faglig(' :Dandsorganisasjon Komiteen sekretær er Alft'ec )adsen Komiteen har i 933 hatt møter og har behandlet saker a\' felles, politisk og faglig intere se Av de spør mål som er behandlet kan ne\'ne : det koopel'ati\'e arbeide, Ølom etningen og inn krenkning a,!'kjenkerettighetenes antall, spørmål om kandidatel' på borgerlige pal'tier \'algli ter, tillingen til Leidangen og arbeidel'ller,peiderbe \'egel e, maiarrangementet, kampen mot fa cismen og pørmålet om boikott a,' ty ke \'arer, fol'holdenc på Kirkene,!'tillingen til boikott 0\'en, Yinmonopolkonflikten, de rbeidr(sse deres ol'gani a jon fol'hold og tilling til Landorgalli a jonen og partiet kampen mot boikott lown og nllgkampen 93:, <l'beidet'\'el'nlo\'en og arbeid tid sppr målet amt HSrsmålet om arbeidledighet trygd, og Landal'beiderforbUlHl og 00' Sm, bl'ukel'lag tillingen til Xor k kog amarbeide mellem ette og Xorsk Bone Yidere er ehan<llet forfikjelligt> aker angående den okonomi kl' kri l' og hem'endel er fra fol'l)undene om faglige og politi kl' Komiteen hal' i for kjellige por,;mal aker i\'erksatt trednino'er, til del',\,tline omfang Dl't Pl' tarl)('i(let inn tillinger, cirklærer og for slag,'om er blitt fol'l'lagt Landsorgani a,jonen, ekretariar og Arlwiderp,tiets ('entral tyre til enelig behandling Det internasjonale tvalg LandsorO'ani a jonen intel'lla jonale t\'alg har i 9:)3 Ul', tått lh': :\artin Tranmæl, formann, nah'ard OL en, igl'll FOl'bord, Torbjol'll enrik en og Alfred )ad en, ekretær Ct\'alget har i 933 behandlet J,akel bl a innbydelse til Den internajonale faglige entra kongres Dr';;el::lO jllli: agst 933 ekretariatet beslttet efter tao'eti:> inn tillin a la,io' repl'l entere pi kongre en med : repreentanter

17 Yidere behandlede pør!'lmålct om kampen mot f ei <;nwl o hoi kott a\' tyske varer ekretariatet heslttet å rette en heu\'cnd<>l:e til de TPn ke og danske hoyedorgali a joner angående en ftue<;optrl'den i (lpnne ak Enn \'idere har tmlget behandlet 'pør 'målet om 'tillingen til pl'odk 'jon a krigsmateriell og arbeidet ved hærens og marinens \'erk steder Det ble\' avholdt en konfel'an e me(l le interes:erte forbnd om saken Boikottloven Like efter Stortingets ammentreclpn nal' 933 fremsatte bondepartiets regjering et for lag til foradring i arbeid td tloven, boikottloyen Det ar Regjeringen hen 'ikt å pl'e,!'le dene sak igjen nem i en fart Lovfor laget blev til tiue f Ladsorgania jonen om fikk dage l' til å behandle og ttale sig om aken, Sekretariatet sendte 5 febrar!): følgende,kl'ivel e til Regjeringen: «Sekretariatet må terkt bekla?:c den korte frist som departemen tet har satt for innlevering av 'varet Yi an er det helt mlig p:t denne korte tid a få innhentet de nødvendige ttalel er fra forbndene for å knne avgi et s\'ar som gir ttt'ykk for den samlede fagorgani a jon',tilling til propo L jonen J)ptle \'il det ærede departement ikkert og<;:t fo ' r:tå når man be tenkel' at denne proposisjon, om fremkommer om domndringer i lov om arbeidshi ter» i virkeligheten er en helt ny 0\', som vil tille fagoq{anisasjonen i J:orge i en gan ke annen stilling en hyad den hittil i alle :il' har innehatt Det er ogbå <> 0\' som samer idestykke i eth\'ed annet moderne ind 'triland F(/gorg(/liajoncll :all i;:(', ttc i ell lllhlta[jclliclitillillg og føres t i illegalitet, HiUedc' som paragl'afene med moth'eringer er tarbeidet, må det l'ftl'r vår opfatning fore til en hel omlegning U\' de nnerende former for reglering av arbeidsforholdet gjen nem fatt) tal'iffregler, kke bare den klare defilljol a\' begrepet boikott men og il de eiendommelige regler for an val' og 'traff kyldighet for hovedorgani asjonene, rna vegerlig fsre til en fnllstendig pnh'erisering a\' alt legalt centraliert fagorganisatol'isk arbeide hol'\'idt dette m'er hodet \'il fsl'e til mere «al'beidfl'ed» el' en for sig }en det forekommer os: at en å tor og,amfnd nødvendig bevegel e om fagorgani a,jonen, 'om n i ganske betydelig t trekning repre, entt'l'er hele arbei der og fnnk,jonæretaten både i byel' og laddi 'trikter, ikke med ett

18 Rlag kan ette i en ndtagelse tiwng og føres helt t i illegalitet, ten at man på forhånd hal' nderka tet denne sak en ganske annen inngående prøvel e enn tilfelle er med dette lovtkast Stillingen på det tariffmesige område, med alle vesentlige tariffer forlenget til 935, sklde jo heller ikke nødvendiggjøre panikkartede besltninger fra taten ide overfor fagorganisa jonen En slik sak krer:er en forsvalig behalldling Sekrcta,riafet ULr nedsatt en komite som skal gjenllemgå lot'en Sekretariatet har allerede ned att en komite, be tående av lalvard Ol en, Trygve Lie, Alfred )lad en, Ldvig Bland og SigrdForbord, som kal gjennemgå lo\(n med premisser og tarbeide innstilling om fagorganisasjonen stilling til lo,en som helhet Denne inntilling vil så bli forelagt alle forbnds tyrer til ttalelse, hvorefter Landsorganisasjonen representantskap vil bli innkalt for å ta endelig stilling til loven på den samlede organisasjons vegne Det er mlig å foreta en forsvarlig behandling av en lo\' med en slik revol jonerende betydning for hele fagbevegelsen og for alle faglige kamper på en hrtigere måte, hvis det kal gis ttr'kk for hvad hele fagorgani a jonen mener Vi minner om at da pørsmålet om megling og voldgift lov val' nder behandling fikk fagorgani a jonen en ganske rimelig frist til li behandle spørsmålene like om den og å var repre entert i den komite som fremla inn tilling herom Og dog er vel de n foreliggende lovfor lag enn mer inngrip nde enn de da\tærende Vi går og å t fra at når departementet og Stortinget har Øn ket å høre fagorgani a jonen mening om lonor laget, å er det ikke for å få en almindelig ha tverk erklæring om bare kan si det om ma jo i forveien vet, at fagorgani asjonen er mot loven :len at man Øn ker å høre fagorgani a jonen begrnnelse av itt tandpnkt og en påvi Ding av de følger man mener lo,en og den enkelte paragrafer vil få, både for fagorgani a jonen elv og dermed også for hele forholdet mellem arbeidgivere og arbeidere Det er nettop en Man tredning ekretariaetet har iverk att, og vi går derfor t fra at tats maktene vil anente den tarbeidel e Loven vil få kjebnest:angre følger f0' hele den soeiale tfjikling i rå't land midlertid vil vi ikke ndlate allerede trak å nder reke hvad vi foran har antydet, at,'i tror denne lov vil få kjebne >angre følger for hele den ociale hiklincr i vårt land, hvi den gjennemføre

19 3 Dcn inneholder en rekke høi t klare definisjoner o tpregede krallgleparagrafer, og den yne, 'om foran nevnt, il til ikte fl føre de faglie kamper t i den rene illegalitet Det innføre også et aldele rimelig an var forhold overfor hovedorgani a jonene for siikalte «lovlige» konflikter som hovedorganisasjonene hverken har iverk att eller kan hindre Ved like be temmeiser opniir man bare det stikk motsatte av hvad man tilsiktet All centrali a jon mliggjøres, ethvert virkelig ansvar plverisere Og kampen mellem arbeide og kapital føre t i en kratt kog av illegale «gerillakamper», Rom ingen moderne indstri eller annen virk omhet i lengden vil knne tholde Det forekommer o at det ærede departement har festet sig for meg<,t ved enkelte foreteel er innen fagorgani a jonen gjennembrdd i vi, e brancher, hvor den tidligere ikke var almindelig, og hvorfor den derfor er støtt pii en ærlig forbitret motstand Dette mii imidlertid betraktes som en overgang periode til det almindelige tarifforhold om har innarbeidet sig pii alle de andre næring livet områder her i landet Efter hvert som organisa jonene pii begge sider tvikles, vil den lags lidenskapelige konflikter om selve organi a jon og tariffpl'in ippet ophssre av sig elv Arbcidsforhol(lcll' ordnes bcst 'rcel avtaler mcllem orgallisajoncne, ikke L' cct tkthsparagmfer )an mii ogsii yære opmerksom på at Yi gjennemleyer en tid av d('n Rkarpeste krise og nød til tan(l vis fagorgani asjoncn ikke hadde eksistert med sin centrali erende og ordnende hiind i arbeid forholdet Cl' del ingen om vet om ikke de kaotiske nød til tander vilde ha gitt sig tslag i langt verre og farligere former enn de relativt fii iikaltc «ondartede» foreteel er som nødstil tanden her hjemme bar ayfødt \ l'beidernes faglige Land organil'la jon bar alltid vært villig til fl forbandle med arbeidsgiverne organi a joner om de klager om fra tid til annen kan fremkomme fra den ene eller annen ide om foretccl 'er i forbindelse med konflikter om har op tiitt )eet ofte har de irreglære konflikter vært en følge av den enkelte arbeidsgivers optreden, men hovedorganisa jonene har om regel fnnet frem til en for tandig ordning Det er vii' opfatning at di e tilfelle ordnes be t ved avtaler mellem hovedorgani asjonene og ikke ved lovparagrafer Erfaringene fra de si te i'trene med de iikalte dkth lovparagrafer> og den kjerpede arbeid tvi tlov syne siiledes tydelig nok ii føre til mere rolige og til pissede konflikter enn det motsatte,

20 om Yi her kort hal' anført må Y i derfor på det ter om lo, Og ke te advare mot at den fol'eliggende propo i jon vedta Yi hen tiller at saken t ette, s: \'i kan fremlegge n l' begrn nede kan bli organi asjon ttalel e om proposi 'jonen, å snart den av o messig behandlet» Bonderegjeringen ble tyrtet i febrar og den nye yenstreregje ring gay Landsorganisasjonen måned fri t til å fremkomme med en ttalelse om det fremlagte for lag t i l boikottlov Sekretariatet t arbeidet en tredning på 59 t rykte sider, h,ori man tførlig imøterrikk det fremlagte for lag om forand ringer i arbeid hi tloven Denne t redning el' t ilstillet forbndene og sam organi a jon ene i nnledningen til den t talel e sekretariatet avgay o\'erfor So fol'slag til cialdepartementet vedkommende den forrige regjering forandringer i lo,' om a rbeid tvister, boikott m ttales det : De pørsmål som reiser ig i forbindelse med proposisjonens nye lovbe temmel er el' selvfolgelig ikke kjente eller nye for ledelsen i nnen den faglige organisa jon 3en de er så inngripende i hele den virksomhet om fagorgani asjonen nn har, at ekretariatet har ment det \'ar nød vendig å behandle aken p:\ brede t mlig ba i blandt åre nder organi a joner føl' en ttalel e knde tillegge den betydning om vi har inntrykk a,,al' det ærede departement mening år det i Yl ' t idl igel'c krivel l' er ac!,'art mot edtagel en a, de nye lovbe temmelsel' og an mo(}rt om tsettel e skyldes dette sålede ikke, om tilkjennegitt i en del a,' dag pre en, at ekretariatet vil for øke å hind re saken hrtige behandling Det er t fra en aklig be dømmel l' av de,irkni ngl'l',like lm'be temmel er \il ha for organi a tillint innenjonen medlemmer og hele den faglige organi a,jon for arbeidsli,et at dl'nne anmodning el' gitt gi loegler om l'tter den faglige organi a jon og dermed arbei derkla en i en ærtilling et' for o i føl' te rekke ikke et teoreti k j ridi k pøl' mål, men et ØkonomLkpoliti k og p_ykologi k pøl' m: l om må ee t fra de ek i terende kri etil tander om råder i amfn det og di e i nnflytel e p:'l den al'beidende kla l' mentalitet Derfor har elve måten,i få r anledning til å behandle aken pt en metet tor betydning Ethvert rettssamfnd kre,er likhet for lotcll Det klde jo bety, at alle amfndet medlemmer klde ha den,amme rett lige ikkerhet og be kyttel e fra amfndet ide 3en alle om har n ogen san for den ociale til tand i,amfndet,et at likheten er t il tede, OT at det ikke er mlig å prakti ere likhet for loven En lten og pengelp mann Gt fra det

21 5 flr inn i en bakerbtikk o tjeler et brfsd, han bl ir 'traff(,t for ty,'eri, men den om har penger il betale brf5det med han bli l' ikke traffet eldølgel ig gjelder 0\'en for begge, men det er dog bare den ene om hal' mlighet for å følge lovens kra \' Denne likhet om er til tede mellem långiver og låntager, mellem eit'ndom be idder og eiendomswr, mellem arbeidsgiver og arbeider o y har alltid skapt følelsen a\' rettferdighet innen sa mfnndet Og man hal' betraktet det om et frem kritt i civilisa jonen tjene te når samfn<et er blitt klar orer likheten mellem den sterke og den \'ake, nal' rrt t 'følelsen ho menne 'ket evnet li vekke, amfndet o\'ende sam, \'ittiglh't og bragte dette til å gi 'ociale lover om klde be kytte de svak(' mot den rett om blev beg tt a\' de sterke D('i er c!rn ociale likhet og den derav følgende Ul'rtt mot nder, klas rll som kapte tidligere tider re,'ol joner Det er det amme forhold som i vår tid hal' ligget til grnn fol' arbeiderklassenr organ i, a jonrnl('rrie sammensltninger an har forst' tt at det var bare en enestr måte å for varr sig på overfor de sterke i amfndet, og det val' gj rlllwm felles kap, amhold, solidaritet, OraliRa jon mr ig optrrden Fra vart eget landr hi torie vet man at det el' de begynnende vake al'bei<(,l'organi asjoner som ffjrt rei er krav om samfndrmes ig be,kytt(]se Fagorga nl arjonen l'('i te og a krav om at 'amfndet, klde gl'ipr inn mrd reglerende lovregler i forholdet mellem fagorgani asjo len og a'l)('id gi\'erne nm' det aldt lønn og arbeid \' ilkar('le og anerkjejl]wlse av forening Tetten )en kravene ble\' ikke imjhekommet, < dan om fagorgani a jonen hadde tenkt: nemlig samfndsmessig be kyttrl,(' ar arbeidenm ol'cr/or arbcidsgiverncs orerfll'cp Det blev arbeidet'lws og arbeid giverne hovedorgan i a joner om måtte lø;e den «rettsordning» i arbeid livet om tviklingen krevet, og før t da når den faglige organi a jon hadde vokset ig å terk at de organi erte arbeidsgi\'ere måttc regne med den om en medbe temmende faktor i de kollektive arbeid kontraktel' FabC\'egel en har vært hnget til li g den samme vei i vårt land om i de fle te indstriland, ved ammen ltningen makt, ved felle kamp og ved solidari ke offer skritt for kritt høine al'beiderkla en ociale og kltrelle nh'å og kaffe ig amfnd, me sig rett be kyttel e jennem,ociallovgivningen og arbeiderlovgimingen Det el' overflødig å komme nærmere inn på den hi tori ke tvikling a\' <('noe lo\giming Yi vil bal'e peke på at det er fagforening bevegel, en om gjennem elv\'il'k om het har ført frem yketrygden taten hefatning med arbeid ledighet ka ene, lovfe tet forkortel e av arbeid

22 6 tiden, ferie pørsmålet, rett histers behandling i forbindel e med kollektive arbeidsavtaler m fl Foreningsretten har ikke vært lovbe kyttet i vårt land ; men det har ikke vært anset for lovlig eller rettsstridig at arbeiderne sammenslttet sig i fagforeninger for å ivareta sine felles interesser På samme måte har kampretten når det gldt streik, blokade og boikott vært anerkjent som lovlige kampmidler bortsett fra arbeid a,talenes innskrenkende bestemmelser om arbeidstvisters behandling Det er først ved arbeidstvistloven av 95 at våre statsmakter griper inn med lovregler i organisasjons og kampretten Denne inngripen i fagorganisasjonens virksomhet har vel sin forklaring i at fagorgani a jonen da hadde kjempet ig frem så vel organiasjonsmes s ig som i forholdet overfor arbeidsgivernes organisasjoner til en maktposisjon, om overflødiggjorde statsmaktenes inngripen som beskytter for arbeidernes interes er istorien gir mange ek empler på at sådan er statsmaktenes optreden De kommer alltid efterpå når det gj elder å hjelpe de svakeste mot de sterke Dis e erfaringer har medført, at fagorgani asjonen fra det oprinnelige å leve samfndet inngripen og besryttel e, er kommet til å innta det motsatte standpnkt Det er n ikke lenger noget krav eller behov hos o for at statsmaktene skal gripe inn i de opgjør og de kamper om den faglige organi a jon har med arbeidsgiverne og deres organi asjoner Det er en meget omfattende og tførlig begrnnel e ekretariatet gir for sitt standpnkt Det heter i betenkningen videre bl a : de siste O år har fagorganisasjonen betraktet det om en al' beiderfiendtlig handling at tat maktene med lovregler grep inn i den frie kamljett llan har ikke vært mot at rett tvi ter (tvi ter som op tår på grnn av en tariffavtale for tåel e) blev lø t av en offentlig dom tol, ådan om arbeid tvi tloven be temmer for arbeid retten Derimot har det vært delte meninger når det gjelder megling loven be temmel er, om og å er et pentivt inngrep i den frie kamprett Erfaringene har nemlig vi t at de fort atte forhandlinger mellem partene, om kal føre før en meglin<r opta, ikke blir ført med det alvor og den an var følel e om vilde være til te de om man ikke hadde megling in tit jonen Derimot er tillincren når det gjelder t'oldgift i forbindel e med treikeforbd av fagorgani a jonen betraktet om et aboltt tvang inngrep om virker en idig og til kade for arbeiderne Vi tnok er det å at tvngen voldgift i intere etvi ter og å omfatter arbeid giverne og berøver dere organi a joner kampretten, men

23 7 tår i en helt a n nen tilling, fordi tat!\maktene ikke a rbej(gi\e rne reel 0Vl'<'gler kan tvinge en bedrift til il holde d r i ften i gang, hvi d rke ved bedriften Det vilde for det før te være lodig og for det arbeiderfiendtlig lov terkeste kampmiddel, om om for l\'er dag om voldgift tvngen Fagorganisasjonen betrakter derfor klarelov e n i tt L\ r beiderne kan derimot ikke ned legge a n net kan arbeidskraften ikke lagre, men må selge gal' finer o m b d riften oldgift dom fa t etter lønn og arbeidsyilk r a t fle i kke er tjent med en fratar arbeiderne en deres treikeretten, og den har tatt be temt stand pnkt mot loven øiesterettsj stitiaris Paal Berg ier i i n bok id '!), følgende : «Eldre t ider hadde ment å k n n e f'ed nd bare å forby enhver form for arbeid kamp tatt a t den vei ikke fører frem, og a t d('n ene p a rt våbenlø «A rbeidsrett», kape amfn d Vår t i d har for amfnd fred ikke vinnes ved at tleveres til den a nnens vilklirlighet erkjenner derfor a t samfndet i kke har rett til å slå de Vttr tid t r idende par ter,aimene t av hendene ten å gi dem tjenlige rett midler t i l 't hånd hen' ine rettkommende krav» Ethvert kampr >t t er intere lovmes i g i nngrep er til motparten tvngne i fagorga nisasjonen lå våbnene t a v arbeiderne voldgift men vilkårl i ghet og a lov regler 'ljllljja titrcik, den beti ngede retten til b lok a de og boikott i og den treikerett og hender og pri gi dere terke t om i li forbyr beti ngede måte eller er den begren er ympati t reik, forbindel e med arebid tan og for op r<,ttelse av tariffavtaler er å slå våbnene t av hendene pa arbeiderne Erfari ngen har vi t o puer evne til fl at tat maktene hverken håndheve eller vareta arbeiderne Dpn i n n skrenkning i den frie kamprett har hatt vilje berettigede inter er om er fa t att gjennem den n jeldende arbeid hi tlov Arbeid retten o g megl i n g in tit jonen e r det me t e ig for En <\ forandring i odel ting 'propo i jon nr organia jon former hvad fagorgani a jonen k a n f i n n e å bøie arbeid tvi tloven i overen temmel e med 6 vil tvi nge a rbeiderne o\er t i l å v e l endrede o m kamptaktikk, et forhold o m hverken sam fndet, arbeid giverne eller arbeiderne vil være tj ent med l betenkningen tas det fatt i og «a rbeidet frihet» plitiske lagordene om «arbeid monopolet» o m har vært flittig benyttet i agita jon mot fagorgani a jonen, og finne ' noget grn nlag for å tale om noget Ol'lrai a j onen har ikke i d e a rbeide ved bedriftene lag d e reak j onære påpeke at det ikke arbeid monopol Fag i t e 0 ar rei t noget krav om at alt k a l tilfalle bare d e fagorga n i erte a rbeidere L

24 Derimot har de fle te og me t betydning flle tariffavtaler positive be temmeser om at de gjelder li vel for organiserte om organiserte Fagorgani asjonen formål er ikke å tbytte og tnytte andre Men den kjemper for å avskaffe enhver form for tbytning og tnytting av de vakest stilte samfndslag Og i denne kamp brde et velordnet amfnd med «social samvittighet» stli på fagorganisasjonens side og ikke brke statsmakten til å legge hindringer i veien ledlem skap i fagforeningene er fritt for enhver arbeider om Øn ke' det nan må dog ikke ha gjort sig verdig ved handlinger som efter de organiserte arbeideres mening er brdd på solidariteten eller det moral ke og sociale grnnlag som fagorgani a jonen er bygget op på Dessten mli han innordne sig nder de lovbestemmelser som organisa jonen har og de besltninger som flertallet i organisasjonen fatter de fleste faggrpper er praktisk talt samtlige arbeidere organisert De som stlir tenfor, er mer eller mindre moral k defekte individer som man ikke vil ha i sine fagforeninger Eller de er av de menne ke' som gjerne vil ha en fordel pli andres bekostning Det er disse moralsk defekte og antisociale menne ker som det n kreves at samfndet skal holde sin be kyttende hånd over sannhet en verdig opgave for våre stat makter! Sekretariatet peker videre pli at når det gjelder organisering av vi se andre samfnndsgrpper om bønder og fi kere, har taten ikke bare anerkjent disses organisasjonsrett, men endog gitt lover som tvinger dem inn i melkecentraler, stor og vårsildlag o s v Fagorgani a jonen krever ikke den slags foranstaltninger Men den krever at statsmaktene ikke tar parti for arbeidsgiverne, og man krever at det ikke blir gitt nye lover om tenger fagorgani a jonen frie tvikling og den tidligere lovlige kamprett Almindelige bemerkningm om boikottk0niteen'j og ocialdepartmnentets arbeidsmåte ekretariatet glir tførlig inn på de enkelte pnkter i propo i jonen om lovregler om boikott og blokade Det peke pli den høist beynderlige måte hvorp den åk alte øvergaardkomite blev nedsatt, og hvordan det førte til avbrytel e av de forhandlinger om var i god gjenge mellem hovedorgan i a jonene og den tidligere komite som jtitiari Paal Berg var formann for Det nder treke at den før t nevnte komite ikke hadde nogen akkyndighet på området og heller

25 9 ikke hal' kaffet sig sakkyndig assi tan se Dens arbeide er da også bl itt derefter De for kjellige fore h tte forbd mot streik og blokade gåes nøie efter i ømmene Av særlig interesse er en påvisning av at de foreslåtte be temmeser om boikott og blokade i arbeidsforhold på ingen mate er overensstemmende med de lovregler man har i trstlovens og boikottbegrepet og boikottrorbdene i de nye lovfor lag, vil man Rtraks opdage at det er nye og ganske andre lovebe temmeser som man n vil søke å påtvinge fagorgani a jonen, samtidig om begrnne en er den at tr tloven forbd mot boikott kal gjennemføre i arbeidrlivet Efter ekretariatet opfatning seiler derfor hele lovforslaget nder falsk flagg Det nye boikottbegrep og boikottforbdene setter arbeiderklassen pfi ny i en særstilling og kan bare betraktes som en ny arbeiderfiendtlig kla elov lvis lovforslaget klde bli gjennemført i den foreliggende eller i en endret form, men i det vesentlige med samme innhold, vil den derfor bli møtt av den samlede arbeiderklasse som det den er og vil bli : en wndtagelseslov rettet mot tagorga serte arbeidere Et avsnitt i sekretariatets betenkning omhandler det foreslfitte forbd mot boikott i samfnd nødvendig virk omhet i boikottforbdet ta Det påpekes at med prakti k talt hele vfir næring middelindstri, Rmørfabrikker, bakerier, lakterier, møller m m fir man da tillike tar med alle vann, ga s elektrisitets, renholds transport og bryggearbeidere, jernbaner og bs fnksjonærer, jømenn, postfolk, telefonog telegraftjenestemenn, anlegg arbeidere ved vedlikehold av jernbaner og veier, jern og metallarbeidere ved atomobilverk teder og mekani ke verk teder forsåvidt angår bil vil i alt 6 fagforbnd med ca O 000 medlemmer bli rammet av forbdet Dette tyder på at for laget det rene med dets rekkevidde og jernbanemateriell og skib, konsipister ikke har vært fllt på Sekretariatet behandler også spørsmålet om forbd mot boikott når det er et mindretall ved en bedrift som krever tariffavtale Det fremholde at dette forslag blev frem att av «øvergaardskomiteen nder henvisning til demokrati ke hen yn Merkelig nok er dette det eneste ted man har fnnet de nødvendig å påberope sig demokratiet_ Om man på alle pnkter hadde hatt demokratiet for Øie, vil de sikkert ikke det foreliggende lovfor lag ha fremkommet Alle arbeid kamper i vårt land har sikkert oprinnelig vært reist av et mindretall av arbeidere ved bedriften, ikke fordi flertallet av bed riftens arbeidere var fornøid med ine arbeid forhold og ikke Ønsket nogen konflikt, eller fordi flertallet av arbeiderne av redsel for bedrifts

26 0 herren og a v frykt for å mi te om tariffavtaler et ine tilli ner i k ke våget < rei e kras Blir forbdet mot boikott når ta riffkrav er rei t fra mindretall a v bedriften arbeidere vedtatt,,'il det være ensbety dende med å avskjære fagorganisa j onen enhver ek pan jon mlighet Dette vil igjen bety at bed rifter og virk omheter nor det n er tariff avtaler, v il b l i tsatt for en generende konk rran e fra dis bedrifter e «frie» Dette vil i sin tid medføre a t de organi erte og tariffbndne bedrifter med rette vil komme til å kreve letterer i sine tariffvilkår Sl ttresltatet vil k n ne bli a t den amlede a rbeiderklas e a rbeid og lønn vilkår vil senkes, eller det vil bli bitre kamper herom fordi fag organisa jonen efter boikottkomiteens og Socialdepartementet C l' kommet «i strid med mening nde demokratiske p r i n ippet'» Den samlede fagorgani a jon gjennemsker hlheten i argmen ta sjonen for dette boikottforbd, og hverken v i l eller kan finne sig i en sådan i n nskren k n i n g i sine gjennem årene erhvervede kamprettighetel', Også de Øvrige boikouforbd, de foreslåtte regler om organisa sjonenes ansvar bl a for handli nger som begåe a v folk om i k ke len ger er medlemmer a v organisasjonen, gjennemg< es, og det påpekes hol' meni n gsløse de foreslåtte regler v i rkelig er Betenkninge n sltter med å ttale : Man kan med li lov ikkerhet gå t fra, a t h,i vi håper at å i kke dl e lovfor lag kjel', fordi v i fl'emdele har et om at fornften og rettferdigheten vil seire vil A rbeiderne Landsorgani asjon med ine t ilslttede fagforbnd klde mkt l p faglige og fagforeninger være nødt til å føre den fagl ige organi asjon frem efter nye veier og nye retn inrr linjer Om di e v i l være en betydende med mere a rbeid fred, færre konflikter og mi n d re d,over E n ting e r iallfall e n a rbeid tri tlov Yi tillater o el' ikke arbeiderne en bestemmende ikkert, at i n n gåel e r a v tariffavtaler nder om fore lått vil være telkket til ltt nder henvi n i ng til foran tende å fore l prin ipalt at det ' foreliggcnde lov tkast, Ot prp ll' 6, tt'ckkcs tilbake, b idiært : at Ot prp nr 6 blir o,er endt den fore Ue nye komite handl d Økonomi ke orgai a joner og dere dng a _ mme forbin del,e tillater Yi o ta å hen ille til den o p t i l gjennemførele traffeloy kommi jonen t,'affe9ven _ l b l i r å opheve om kal be forhold til,amfndet ittende regjc f o r lag o m a t

27 Yen treregjeringen tarbeidet en ny propo i jon til forandring av a l bt'id t\'i to,en (Ot prp nr 73:3 ) Dette for lag var adkillig nwre moderat enn det som bondel'egjeringen hadde fremlagt ( OL prp r 6) og som i alt ve entlig var bygget pfi øvergaard komiteens inn!;t ill i ng )en ved de maniplasjoner som blev' foretatt gjennem forhand l in g mellem de borgerlige partier nder ordføreren, venstremannen Peel'!;ens ledel e, blev loven vedtatt i ve entlig endret skikkel e fra regjeringen )[owinckels oprinnelige forslag, slik at det og å knde aksepteres a\' høire og bondepartiet Endringene gldt spesielt defi lli!;j onen av begrepet «boikott», om blev tvidet, og kjerpel en av ajlsvar be temmesene Dette kompromis om bygget helt t på hø ire fmkrjonen i nn tilling, blev godtatt av Socialdepartementet og Regje ringen og fremlagt som komiteen ell drede i n nstillillg Yed voteringen i Odel tinget 6 jni blev det først stemt over \rbeiclel'partiets forslag, opta av Alfred Madsen, om forkastelse av hegge de to regjeringers lovpropo i joner For laget blev forkastet forka tedes det med 69 mot 3 temmer (Arb iderpartiet) Like lbid iære for lag om å over ende lovfor lagene til den nye kommisjon lan gikk derefter over p!'t lovbehandlingen, hvorved den nye og l t\'idede clefini jon av begrepet boikott) kjerpese i erstatningsreglene og hele kapitlet om lo r l ig b o ikott ( & 6 ) blev vedtatt mot arbeider representantene temmer Et for lag av )ad en om il gjeninnføre de regler for bevi byrden om gldt før 97 blev forka tet mot Arbeiderpartiets stemmer Likeså forka tedes for laget i 6, pnkt 5, om å anerkjenne blokade som en del il\ en lovlig streik Fol' laget om betinget forbd mot boikott av bedrifter med optil 0 arbeidere blev vedtatt med 30 mot stemmer, om blev avgitt for et fol' lag av tat mini ter Mowinckel om å gå tilbake til be temmesen om 5 arbeidere Yen tre delte ig ved denne votering Be temmel ene i 6 om fløtning virk omheten blev ved særskilt votering innført i loven mot Arbeiderpartiet stemmer forbindel e med traffebe temmel ene ttalte Hartmann (v) med tøtte av Arbeiderpartiet at han fant det riktig at bestemmelsen i traffelo\'en l, nr, blev tående efter at denne lov blev vedtatt, idet den inneholder straffebe temmel er om de samme for hold lan fore lo derfor en tilføiel e, hvorefter den nevnte bestem mele i traffeloven ( ( tkth lo\}>aragrafen ) blev ophevet Hartmann forslag blev forkastet med 6 mot 3 stemmer

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN F2RMREt ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG 932 FOR SEKRETARATET VED HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN OSLO 933 TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER nnholdsfortegnelse Side 'ekretariatet Representantskapet

Detaljer

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 97 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 9 8 ARBEIDERNE8 AKTIET RYKKE RI Innholdsfortegnelse Side JllIl dlling (X>lItrul tyrel og lallds:styret '* Partikontoret Hepre ntasjon

Detaljer

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET ARBEIDERNES OSLO 19 35 AKTIETRYKKERI Innholdsfortegnelse entralstyret og land styret 4 Partikontoret 5 Representasjon 5 Utvalg og komiteer

Detaljer

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 969 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 969 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 7 0 57 5 000 550000 525000;. 00000r+t+HHHfttltltltt+t+l+l++tl++t+tl+++++l+H 75000 r+i++++t+f+f+4h4lhfttltltltt+t+l+l++tl++t++l+++++l+h

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

27*76 n & TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. ! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 * I. m... m * 0 : s * W W S S åp f

27*76 n & TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. ! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 * I. m... m * 0 : s * W W S S åp f TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 ' m J p * * 27*76 n & m... m * 0 : s * W W S S åp f * I TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE

Detaljer

BYOG LAND HAND I HAND

BYOG LAND HAND I HAND BYOG LAND HAND HAND Ole (ol bjørnsen Hele folket i arbeid! Del norske Arbeiderpartis kriseprogram Uti'itt av Det n o r ~ k e Arbeider parti 1933 Arbeider nes Ak tietrykk eri nnhold. 1. Det kapitalistiske

Detaljer

'PENGEMAKT ELLER FOLKEMAKT. Da den første norske arbeiderregjering blev styrtet. Venstre som redskap for bankdiktaturet. UTGITT AV

'PENGEMAKT ELLER FOLKEMAKT. Da den første norske arbeiderregjering blev styrtet. Venstre som redskap for bankdiktaturet. UTGITT AV 'PENGEMAKT ELLER FOLKEMAKT Da den første norske arbeiderregjering blev styrtet. Venstre som redskap for bankdiktaturet.. '", UTGITT AV DET NORSKE ABElDERPARTIS FORLAG OSLO 1928 - ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

SNO. Offentlig moral. Berg:~"iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs...

SNO. Offentlig moral. Berg:~iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs... Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 1 DENNE RUBRIKK koster kr. 25.00 pr. gang. Flere ganger etter avtale. Ble ril

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen.

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen. Håndverkerforeningen igår, ledet av for- mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær E rik sta d. Emnet var: «Bureisingen og nybrottsmennenes arbeidsvilkår.»

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO (1956) Tilrådi,l[j fra Utenriksdepartementet 13. januar 1956 godkjent ved K7'Onprinsregentens resolusjon samme dag.

SNO (1956) Tilrådi,l[j fra Utenriksdepartementet 13. januar 1956 godkjent ved K7'Onprinsregentens resolusjon samme dag. Utenriksdepartementet. St. lueld. nr. 5. (1956) Norges deltakelse i De Forente Nasjoners Økonomiske og Sosiale Råds tyvende samling, Geneve, 5. juli til 5. august 1955 samt New York, 5. til 15. desember

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvår, kr. 4,- pr. kvartal. Annonsepris: 32 Øre pr. mm. Utkommer i Oslo hver lørdag.

Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvår, kr. 4,- pr. kvartal. Annonsepris: 32 Øre pr. mm. Utkommer i Oslo hver lørdag. ;,,'~'j:",:.' ',Nr. 1,1953-2. årgang < ~~i4,"'" :'~';--" ;", " ':i {~:f,~:,:~t~'1:f '" ;, ~. t~~~~";,'russerne, " :,.!~.~ 'o' '." FOLI( OG LAND japansk l Sibir Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,-

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE ÅRSBERETNING 1938-1 9O Gjende fra øverste kammen av Besseggen. ATIJRFHEIIXIXG I XORGE., OSFLÅNDSkE KRETS 939. som i 1909 reiste naturfredingstanken dr. Johan N. F. Willc nedsatte selskapets ger til beskyttelse

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer