NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDFJORDRÅDET MØTEBOK"

Transkript

1 NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 14:00 Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Saksnr.: 034/16-039/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo Stig Olav Lødemel Stein Robert Osdal Sven Flo Kommune Gloppen Vågsøy Eid Hornindal Selje Stryn Forfall/møtte ikkje Kommune Følgjande varamedl. møtte Kommune Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Av rådmennene møtte: Andre: Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sak 35/16! Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Underskrifter: Leidulf Gloppestad Jan Kåre Fure (Gloppen) og Ann Kristin Langeland (Hornindal) For Åslaug Krogsæter (Eid) møtte Kristine Dahl. Sekretær Birte Fossheim Leidulf Gloppestad Side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 034/16 Godkjenning av møtebok, innkalling, dagsorden og sakliste 035/16 Referat og orienteringssaker 036/16 Status frå ulike arbeidsgrupper i Nordfjordrådet 037/16 Profil for Nordfjordrådet 038/16 Møteplan Nordfjordrådet /16 Framlegg til høyringsuttale om Rv 52 Side 2

3 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Arkiv: Objekt: Arkivsaknr.: 16/ Godkjenning av møtebok, innkalling, dagsorden og sakliste Møteboka frå Nordfjordrådet sitt møte den 3. oktober i Stryn i år blir lagt fram til godkjenning. Leiaren har sett opp slik dagsorden for dette møte: Strategiplan Visit Nordfjord forankring av strategiske samarbeidsområde. Tilbakemelding på kommunane sine forventningar til Visit Nordfjord. Marita Lindvik - Visit Nordfjord og Ingvill Flo - PWC Profileringsmateriell for Nordfjordrådet karrieremesser Møteplan Framlegg til høyringsuttale om Rv Referat og orienteringssaker * Samarbeidsavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune * Status frå ulike arbeidsgrupper i Nordfjordrådet «Pasientens helseteneste» og planar for investeringar i åra framover Terje Ulvedal - informasjonssjef Helse Førde, Tone Holvik - stadleg leiar Nordfjord sjukehus og utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven Lunsj Grøn næringsutvikling Mulegheiter for kommunar og bedrifter i Sogn og fj Jøril Hovland - Kunnskapsparken S&Fj Korleis legge til rette for næringslivet i vår region Kristian Todal Nordfjord Vekst Kva blir gjort i Nordfjord Geir Arne Solheim - Energigründer og leiar i Forum for Grøn Energi Møte slutt Bedriftsbesøk - Ekornes Grodås og GRS Side 3

4 LEIAREN SI TILRÅDING: 1. Nordfjordrådet godkjenner møteboka frå sitt møte den 3. oktober Nordfjordrådet godkjenner innkallinga og saklista til møte den 2. desember NORDFJORDRÅDET 034/16 VEDTAK: 1. Nordfjordrådet godkjenner møteboka frå sitt møte den 3. oktober Nordfjordrådet godkjenner innkallinga og saklista til møte den 2. desember 2016 Vedtaket var samrøystes. Side 4

5 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Referat og orienteringssaker Arkiv: Objekt: Arkivsaknr.: 16/1190 Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 16/12773 I Sogn og Fjordane fylkeskommune Samarbeidsavtale for Nordfjordrådet og Sogn og Fjordane fylkeskommune 2016 og 2017 Orienteringssaker: 1. Strategiplan Visit Nordfjord forankring av strategiske samarbeidsområde. Tilbakemelding på kommunane sine forventningar til Visit Nordfjord. Marita Lindvik - Visit Nordfjord og Ingvill Flo PWC 2. Status frå ulike arbeidsgrupper i Nordfjordrådet 3. «Pasientens helseteneste» og planar for investeringar i åra framover Terje Ulvedal - informasjonssjef Helse Førde, Tone Holvik - stadleg leiar Nordfjord sjukehus og utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven 4. Grøn næringsutvikling Mulegheiter for kommunar og bedrifter i Sogn og Fj Jøril Hovland - Kunnskapsparken S&Fj Korleis legge til rette for næringslivet i vår region Kristian Todal Nordfjord Vekst Kva blir gjort i Nordfjord Geir Arne Solheim - Energigründer og leiar i Forum for Grøn Energi. LEIAREN SI TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding NORDFJORDRÅDET Strategiplan for Visit Nordfjord: Strategiprosess for Visit Nordfjord. Orientering ved Marita Lindvik dagleg leiar i Visit Nordfjord og Ingvill Flo PwC. Det var sendt ut nokre spørsmål til ordførarane i forkant som grunnlag for diskusjonane i møte. Visit Nordfjord fekk tilbakemelding på kva oppgåver kommunane ser som viktig å prioritere framover inn mot strategiarbeidet. Side 5

6 Samarbeidsavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune Det er laga ein samarbeidsavtale mellom Nordfjordrådet og Sogn og Fjordane fylkeskommune om prosjekt og bruk av regionale utviklingsmidlar for 2016 og Avtalen byggjer på prosjekt som Nordfjordrådet har definert i sin strategi- og handlingsplan for 2016 og «Pasientens helsetenester» og planlagte investeringar i Helse Førde Terje Ulvedal, informasjonssjef i Helse Førde orienterte om regjeringa si satsing på «pasientens helsetenester» der pasienten vert sett i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal hevast. For Helse Førde inneber dette å tilrettelegge for tenester som er samordna, tilpassa behovet og som gjev pasienten så stor medverknad som råd. Kva og korleis vert ein del av utviklingsplanen som Helse Førde jobbar med. Kommunane blir involvert i arbeidet. Vidare peika Ulvedal på utfordringar for Helse Førde framover. Det blir fleire eldre og fleire som treng behandling. Det vil ikkje bli overført meir pengar til Helseføretaka, men ein må klare seg innanfor tildelte rammer, noko som igjen stiller krav til organisering og drift. Vidare har regjeringa godkjent eit låneopptak på kr 1,125 milliarder til oppgradering og modernisering av Førde sentralsjukehus. Tone Holvik som er stadleg leiar på Nordfjord sjukehus orienterte om status. Det er høg aktivitet ved sjukehuset på dei funksjonane som ligg til sjukehuset i dag. Grøn næringsutvikling Dette er eit satsingsområde i strategi- og handlingsplanen for Nordfjordrådet, og vi hadde trekt inn ulike føredragshaldarar til å belyse ulike sider av tematikken. Jøril Hovland frå Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane hadde fått i oppdrag å snakke om mulegheiter for kommunar og bedrifter innan «det grøne skifte» i fylket. Omstilling til eit lågutsleppsamfunn gir også mulegheiter for ny produksjon og nye arbeidsplasser. Samtidig er det viktig med endringar og omstilling som gjere at vi tek vare på bedrifter vi allereie har. Viktig kopling mellom forsking og bedrifter. Få forskarar ut i bedrifter og få bedriftene sine behov inn i forskinga. Viktig stikkord sirkulær produksjon. Godt eksempel SIMASprosjekt ser på korleis ein forvaltar avfall som energikjelde. Kristian Todal frå Nordfjord Vekst er ein sentral samarbeidspart opp mot bedrifter i Nordfjord og kva som skal vere Nordfjordrådet si rolle i arbeidet med det grøne skifte. Geir Arne Solheim er leiar i eit nyetablert Forum for Grøn Energi som er fylkesdekkande. Han er også energigründer. Solheim utfordra Nordfjordrådet på kva er det Nordfjord sit på at verdiar? Og kva kan vi utfordre næringslivet på? Legge til rette for at «verden» kjem til oss fordi vi har kompetansen her. Vere ein føregangsregion. Må utrede konkrete mulegheiter. 035/16 VEDTAK: Nordfjordrådet tek sakene til orientering. Vedtaket var samrøystes. Side 6

7 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Objekt: Arkiv: Arkivsaknr.: 16/ Status frå ulike arbeidsgrupper i Nordfjordrådet Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: På møte den 3. oktober i Stryn vart det oppretta ulike arbeidsgrupper som skulle jobbe vidare med tiltak etter studietur og i samband med strategiplanen. Saksutgreiing: Heimeside og bruk av sosiale media for Nordfjordrådet: Det har ikkje vore halde møte i arbeidsgruppa. Avventar avklaring og diskusjon om profil for Nordfjordrådet i dette møte. Det har vore gjort utsjekk mot Sogn Regionråd som har eiga heimeside. Dei har brukt same leverandør (Acos) av heimeside som kommunane i Sogn har. Dagleg leiar er nettredaktør, og har brukarstøtte i kommunen. Visit Nordfjord har også presentert ei løysing for oss der Nordfjordrådet vert ein Channel site under Visit Nordfjord si heimeside nordfjord.no. Det vert avtalt møte i arbeidsgruppa før jul. Framtidig organisering av Nordfjordrådet: Det har vore eitt møte i arbeidsgruppa. Forslag som er diskutert er å endre dagens sekretærfunksjon i 50 % til 100% stilling som dagleg leiar frå Vi ser for oss at stillinga vert lyst ut og er open i forhold til lokalisering, men skal vere knytt til ein kommuneadministrasjon. Leiarrolla for rådet ser vi for oss skal gå på runde slik som i dag. Vi jobbar no vidare og ser på vedtektene for Nordfjordrådet opp mot denne saka. Tilbakemelding frå dei ulike kommunane si handsaming av overføringar til Nordfjordrådet i 2017 gir også eit viktig signal i denne saka. På møte den 3. okt. i Stryn vedtok Nordfjordrådet eit budsjett som la til grunn ei auke i kommunane sin kontingent frå kr 13 til kr 20 pr innbyggjar. Funksjonell fordeling og utvikling av ein fleirkjernestruktur: Det har vore halde eitt møte i arbeidsgruppa. Annlaug Kjelstad frå fylkeskommunen er deltakar i arbeidsgruppa. Vi ser det som positivt at fylkeskommunen ser ein kopling mellom analysen som Nordfjordrådet skal bestille og deira arbeid med Strategi senterstruktur og tettstadutvikling. Vi jobbar vidare i lag med fylkeskommunen på grunnlagsdata dei sit på som vi kan bruke i vår analyse. Basert på dette lagar gruppa ferdig utlysningstekst for analysen. Vi har også sett til Hallingdal som har gjort ein tilsvarande analyse, og diskutert kva vi vil legge til grunn i vår bestilling. Arbeidsgruppa vil ha sluttført bestilling før jul. Satsingar innan grøn og/eller kunnskapsbasert næringsutvikling Side 7

8 Arbeidsgruppa har ikkje hatt eige møte, men jobba med å nøste i nettverk og fagpersonar som vil vere til nytte for arbeidet Nordfjordrådet skal gjere. Grøn næringsutvikling er i fokus på dette møte i Nordfjordrådet, og etter det skal arbeidsgruppa planlegge vidare arbeid i forhold til strategiplanen. LEIAREN SI TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding NORDFJORDRÅDET Status frå ulike arbeidsgrupper i Nordfjordrådet På førre møte vart det sett ned fire arbeidsgrupper som skulle jobbe vidare med tiltak i samsvar med strategi- og handlingsplan for Nordfjordrådet. Birte Fossheim gav ein status for kor langt dei ulike arbeidsgruppene er kome i arbeidet. 036/16 VEDTAK: Nordfjordrådet har ingen merknader til arbeidet i dei ulike arbeidsgruppene, og tek tilbakemeldinga på status til orientering. Vedtaket var samrøystes. Side 8

9 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Profil for Nordfjordrådet Objekt: Arkiv: 430 Arkivsaknr.: 16/ Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: I samband med profileringsmateriell som Nordfjordrådet skal lage til karrieremessene 2017, er det behov for nokre avklaringar. Saksutgreiing: Karrieremessene for 2016 vart evaluert i Nordfjordrådet på møte i april. Med bakgrunn i det har det for 2017 vore jobba opp mot personalnettverket for å planlegge profileringsmateriell og koordinere deltaking på karrieremessene for Visit Nordfjord sin profil vart lansert 8. september i år, og Nordfjordrådet har lagt vekt på at vi skal tilpasse oss den nye profilen. På eit arbeidsmøte med representanter frå Visit Nordfjord, personalnettverket, Ny Kunnskap AS og sekretær vart det diskutert kva profileringsmateriell vi skal lage for Det vart også stilt spørsmål om Nordfjordrådet kan bruke noko av profileringsmateriell Visit Nordfjord allereie har utvikla? Vegg som Nordfjordrådet brukte i 2016: Side 9

10 Vegg som Visit Nordfjord har laga som vi kan låne om vi vil: Logo for Nordfjordrådet: Økonomiske konsekvensar for Nordfjordrådet: Ingen. Sekretæren si vurdering: Det er nyttig med ei avklaring i Nordfjordrådet kva de legg i «tilpassing til den nye Nordfjordprofilen». Kva tenkjer vi om vår eigen logo? Og kor streng skal vi vere på at Nordfjordrådet sin logo skal vere med på alt vi lagar/står bak, eller kan vi gjenbruke profileringsmateriell som Visit Nordfjord har laga? Visit Nordfjord og Nordfjordrådet har tette band fordi vi begge vil profilere Nordfjord som ein attraktiv region å besøke, bu og arbeide i. Vi er likevel to adskilte organisasjonar med ulike roller, oppgåver og identitet, noko som bør gå fram i profileringsmateriell vi lagar. LEIAREN SI TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding NORDFJORDRÅDET Side 10

11 Avklaring i rådet om korleis ein tilpassar Nordfjordrådet sin profil til den nye logoen som Visit Nordfjord har laga. På nye produkt som vert laga vil begge logoane bli brukt. I samband med karrieremessene skulle det vore laga ein profileringsfilm som marknadsfører arbeidsmarknaden i Nordfjord. Dette må vurderast for karrieremessene /16 VEDTAK: Nordfjordrådet vil bruke den nye Visit Nordfjord-logoen Alt i ein fjord saman med logoen for Nordfjordrådet ved utvikling av nytt profileringsmateriell. Nordfjordrådet brukar sin eigen messevegg på karrieremessene i Vedtaket var samrøystes. Side 11

12 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Møteplan Nordfjordrådet 2017 Ingen vedlegg. Bakgrunn for saka: Plan for møta i Nordfjordrådet i Objekt: Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 16/ Saksutgreiing: I 2016 har det vore gjennomført seks ordinære møte, og måndag har vore fast møtedag. Møta går på runde mellom dei ulike kommunane som deltek i rådet. Økonomiske konsekvensar for Nordfjordrådet: Ingen. Den kommunen som er vertsskap for møte, held lunsj til møtedeltakarane. Sekretæren si vurdering: Møteplanen for 2017 er planlagt med same nivå som i 2016 med seks ordinære møte, og måndag som fast møtedag. I 2016 var Nordfjordrådet på studietur til Hallingdal. Regionrådet i Hallingdal ønskjer å gjere gjenvisitt til Nordfjord våren Denne samlinga kjem i tillegg til dei ordinære møta. Forslag til møtedato er lagt inn i møteplanen vår, men ikkje bekrefta frå Hallingdal regionråd. Dato Møtestad 30. jan Gloppen 13. mars Selje 15. mai Stryn 30. og 31. mai Hallingdal regionråd Ytre Nordfjord 4. sept Eid 30. okt Hornindal 1. des (fredag) Vågsøy LEIAREN SI TILRÅDING: Nordfjordrådet vedtek følgjande møteplan for 2017: Dato Møtestad 30. jan Gloppen 13. mars Selje Side 12

13 15. mai Stryn 30. og 31. mai Hallingdal regionråd Ytre Nordfjord 4. sept Eid 30. okt Hornindal 1. des (fredag) Vågsøy NORDFJORDRÅDET 038/16 VEDTAK: Møteplanen vart vedteken med atterhald om at møtedato for 15. mai kan bli enda. Vedtaket var samrøystes. Side 13

14 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Objekt: Arkiv: Q12 Arkivsaknr.: 16/221-5 Framlegg til høyringsuttale om Rv 52 Ingen vedlegg. Saksutgreiing: Leiar i rådet, Leidulf Gloppestad, vil sende ei høyringsuttale til møtedeltakarane på e-post før møte. Økonomiske konsekvensar for Nordfjordrådet: Ingen. Sekretæren si vurdering: Høyringsuttalen er eit politisk innspel som ikkje treng nokon administrative vurderingar. LEIAREN SI TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding NORDFJORDRÅDET Framlegg til uttale frå Leidulf Gloppestad (Gloppen): Høyringsuttale til val av hovudvegsamband mellom Aust- og Vestlandet I brev av har Statens vegvesen (SVV) bedt om fråsegn til val av det andre hovudvalsambandet mellom Aust- og Vestlandet. Fristen er sett til 15. desember I valet mellom Rv.7 Hardangervidda og Rv. 52 Hemsedal, tilrår SVV at Rv. 52 Hemsedal blir bygt ut som det nordlege hovudvegalternativet mellom aust og vest. Nordfjordrådet, beståande av Stryn, Hornindal, Eid, Gloppen, Vågsøy og Selje, støttar Statens vegvesen (SVV) sitt framlegg om at Rv. 52 over Hemsedal blir den andre hovudvegsambandet mellom Austlandet og Vestlandet. Grunngjeving er at Rv. 52 er vurdert som betre enn Rv.7 både når det gjeld samfunnsøkonomi, måloppnåing og høve til å ansvar for trafikk som ikkje kan nytte E134. Nordfjordrådet meiner vidare at vegen vil knyte kystnæringane til innlandet og Austlandet og synleggjere effekten av å opne Nordvestlandet. Samstundes vil Hordalandsdiagonalen føre til at heile Vestlandet blir dekka. Vi får ei Side 14

15 regionforstørring av Vestlandet og den beste totalløysinga for ein eksportretta landsdel i omstilling. Rv. 52 gjev vidare store reisetidsinnsparingar både mot Bergensområdet, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. For Sogn og Fjordane sin del vil satsing på E39, både nord og sør for Skei, samstundes gi dei største reise- og miljøgevinstane på heile hovudvegnettet i Sør Norge. Med satsinga på Rv 52 og Rv. 5 i Sogn og Fjordane og E39 vil det følgjeleg gje betydeleg regionforstørrande verknader til fordel for alle reisande og i særstilling i høve det store og aktive næringslive på Nordvestlandet. Nordfjordrådet peiker òg på at Rv. 52 Hemsedal har best vinterregularitet, klart lågast stigningsprofil og er ikkje konkurrent til jernbana. Vegen har også mest tungtransport. Riksveg 52 har difor høgast måloppnåing både i høve overordna mål og etappemål. Når det gjeld godstrafikk mellom Bergen og Oslo, tek jernbanen 70 % av frakta stykkgods. Det går ikkje godstransport til Sogn og Fjordane eller Sunnmøre på jernbane. Flytilbodet er heller ikkje samanliknbart med det ein har av direkteflygingar mellom Bergensområdet og Oslo. Ein prioritert fjellovergang for gods og personar er difor vesentleg meir avgjerande for Sogn og Fjordane og Sunnmøre enn Bergen. Ei storstila utbygging av Rv. 7 vil verte ein direkte konkurrent til Bergensbana og vidare true den politiske målsetjinga om å få meir gods frå veg til bane. Framlegg frå Sven Flo (Stryn) Som staten sin faglege instans har Statens vegvesen i to rundar tilrådd val av Rv 52 som det nordlege hovudsambandet aust-vest. Nordfjordrådet viser til Gloppen kommunestyre sin høyringsuttale av om Rv 52 og sluttar seg til denne. Aust-vest sambanda har ulike funksjonar. Nordfjordrådet er samd med fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune si innstilling om at E16 må fullførast som planlagt. Det er også viktig at Statens vegvesen si tilråding om konsept B1, med arm til Opplendskedal, vert lagt til grunn for utvikling/rassikring av Rv15 Strynefjellet. For å nå målsettinga om overføring av meir gods frå veg til tog og sjø, må Rv15 Måløy Otta og togterminalen på Otta gjerast funksjonelle. Framlegget frå Sven Flo, med tillegg av fjerde kulepunkt i framlegget frå Leidulf Gloppestad, vart samrøystes vedteke. Uttale frå Gloppen kommunestyre som framlegget frå Sven Flo viser til, lyder slik: Gloppen kommunestyre støttar heilt og fullt opp om Statens vegvesen si tilråding om at rv. 52 Hemsedalsfjellet blir det andre hovudvegsambandet mellom Vestlandet og Austlandet. Saman med E134 er dette den einaste løysinga som tener heile Vestlandet. Gloppen kommune legg i tillegg vekt på at ein stamveg over Hemsedalsfjellet er viktig for å redusere reistetida til Austlandet for vårt fylke som i langt mindre grad enn Hordaland og Bergensområdet har andre transportalternativ mellom aust og vest Side 15

16 vil med dei utrekningane som no ligg føre vere den billigaste løysinga. Dette må sjølvsagt telje mykje med dei store og uløyste utfordringane som vi har på vegnettet over heile landet. Gloppen kommune viser elles til konklusjonen i KVU-en. 039/16 VEDTAK: Høyringsuttale frå Nordfjordrådet til KVU for Rv 7/ Rv 52 Gol Voss: Som staten sin faglege instans har Statens vegvesen i to rundar tilrådd val av Rv 52 som det nordlege hovudsambandet aust-vest. Nordfjordrådet viser til Gloppen kommunestyre sin høyringsuttale av om Rv 52 og sluttar seg til denne. Med satsinga på Rv 52 og Rv. 5 i Sogn og Fjordane og E39 vil det følgjeleg gje betydeleg regionforstørrande verknader til fordel for alle reisande og i særstilling i høve det store og aktive næringslivet på Nordvestlandet. Aust-vest sambanda har ulike funksjonar. Nordfjordrådet er samd med fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune si innstilling om at E16 må fullførast som planlagt. Det er også viktig at Statens vegvesen si tilråding om konsept B1, med arm til Opplendskedal, vert lagt til grunn for utvikling/rassikring av Rv15 Strynefjellet. For å nå målsettinga om overføring av meir gods frå veg til tog og sjø, må Rv15 Måløy Otta og togterminalen på Otta gjerast funksjonelle. Vedtaket var samrøystes. Side 16

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Møtetid: Kl. 09:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Møtetid: Kl. 09:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 02.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Møtetid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Gloppen hotell Møtetid: Kl. 10:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Gloppen hotell Møtetid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Gloppen hotell Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall kan også meldast

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Stryn kulturhus. Tingsalen Dato: Tid: Kl. 10:00 15.

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Stryn kulturhus. Tingsalen Dato: Tid: Kl. 10:00 15. Møteinnkalling Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Stryn kulturhus. Tingsalen Dato: 12.05.2017 Tid: Kl. 10:00 15.00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK MØTEBOK Møtedato: 01.02.2016 Møtetid: Kl. 10:00 14:30 Møtestad: Gloppen heradshus Saksnr.: 001/16-008/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo Stig Olav Lødemel Stein

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus Møtetid: Kl. 10:00-15:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus Møtetid: Kl. 10:00-15:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 22.08.2016 Møtestad: Eid rådhus Møtetid: Kl. 10:00-15:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall kan også meldast

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss. Statens vegvesen Region sør Postboks ARENDAL

MELDING OM VEDTAK. KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss. Statens vegvesen Region sør Postboks ARENDAL Statens vegvesen Region sør Postboks 723 4808 ARENDAL Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 28.11.2016 Oddbjørn Ese 16/1533-2 KVU-rapport rv 7 og rv 52 Gol - Voss Formannskapet - 135/16: Det er gjort

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

NORDFJORDRÅDET. Sandane 28. september Leidulf Gloppestad leiar

NORDFJORDRÅDET. Sandane 28. september Leidulf Gloppestad leiar NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.10.2016 Møtestad: Stryn Kulturhus Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: Kl. 12:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/15-006/15 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Parti Sp Sp SD Krf Forfall/møtte

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 25.08.2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtestad: Stryn Kulturhus Saksnr.: 11/14 12/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. Møtte Parti Anders

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 30.01.2017 Møtetid: Kl. 10:00 15:30 Møtestad: Gloppen hotell Saksnr.: 001/17-003/17 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad til kl 15:00 Alfred Bjørlo

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.09.2015 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 025/15-028/15 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Leidulf Gloppestad Kari-Ann

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 10:00 14:30 Møtestad: Stryn Kulturhus Saksnr.: 028/16-033/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo Stig Olav

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Selje, Åhjemsbuda i Selje sentrum Dato: 13. mars 2017 Tid: Kl.

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Selje, Åhjemsbuda i Selje sentrum Dato: 13. mars 2017 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Selje, Åhjemsbuda i Selje sentrum Dato: 13. mars 2017 Tid: Kl. 10-15 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf.

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap

Møteinnkalling for Formannskap Vågsøy kommune Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.09.2012 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtetid: Kl. 17:00-18:30 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.07.2015 Møtetid: Kl. 10:00 10:30 Møtestad: Badstuplassen Saksnr.: 126/15-129/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sigurd Reksnes

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling

Nordfjordrådet. Møteinnkalling Nordfjordrådet Møtedato: 08.06.2015 Møtestad: Mona Veskt, Sandane Møtetid: Kl. 10:00 Møteinnkalling Sakliste Sak nr. Saktittel 007/15 Referatsaker 008/15 Nordfjordrådet forprosjekt Regionalt friluftsråd

Detaljer

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-002/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset i Selje Møtetid: Kl. 10:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset i Selje Møtetid: Kl. 10:00 NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING Møtedato: 04.04.2016 Møtestad: Kommunehuset i Selje Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 06.06.2016 Møtetid: Kl. 10:00 14:00 Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Saksnr.: 015/16-020/16 Desse medlemmene møtte: Kristin Maurstad Magni Aa Berge

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Møtetid: Kl. 10:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Møtetid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 06.06.2016 Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Hertugen, Operahuset Saksnr.: 014/16-019/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 12.03.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Kommunehuset 2. etg. Saksnr.: 003/12-008/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim,

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Merk oppstart av møte er 09.30! Sakliste

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Merk oppstart av møte er 09.30! Sakliste Møteinnkalling Utval: Nordfjordrådet Møtestad: På Eid, Operahuset - møterom Hertugen Dato: 04.09.2017 Tid: Kl. 09:30 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 04.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 14:45 Møtestad: Kommunehuset i Selje Saksnr.: 009/16-014/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo Stig

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir i -0'_::.:: ---N KOMMUNE _- - -: GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir r' I Styre, utval komite m.m. Møtedato Sakser O vekstutvalet Avgjerd av : Oppvekstutvalet Arkiv: Al Arkivsaker.: Saksbehandlar : Arne Eikenes

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:00 14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:00 14:30. A. Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 09.12.2016 Tid: 09:00 14:30 A. Desse møtte: Faste medlemmar Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune Leiv Jarle

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS

UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS Hemsedal kommune Arkivsak-dok. 16/01689-3 Saksbehandler Ole Johnny Stavn Saksgang Formannskapet UTTALE KVU RV.7 OG RV. 52 GOL-VOSS Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Nordfjordrådet. Møtebok. Utval Nordfjordrådet Møtestad I Selje, Åhjemsbuda Dato Tid Kl. 10:00-15:00. Følgjande varamedlem møtte

Nordfjordrådet. Møtebok. Utval Nordfjordrådet Møtestad I Selje, Åhjemsbuda Dato Tid Kl. 10:00-15:00. Følgjande varamedlem møtte Nordfjordrådet Møtebok Utval Nordfjordrådet Møtestad I Selje, Åhjemsbuda Dato 13.03.2017 Tid Kl. 10:00-15:00 Følgjande medlemar møtte Alfred Bjørlo Kristin Maurstad Stein Robert Osdal Stig Olav Lødemel

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato Tid Kl. 12:45-12:50. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato Tid Kl. 12:45-12:50. Følgjande medlemar møtte Møtebok Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato 24.04.2017 Tid Kl. 12:45-12:50 Følgjande medlemar møtte Leidulf Gloppestad Arnar Hans Kvernevik Bjarte Gangeskar Svein-Ottar Sandal

Detaljer

Merk deg møtetida! Saklista, med saksutgreiing og rådmannen sine tilrådingar, ligg også på kommunen si heimeside: gloppen.kommune.

Merk deg møtetida! Saklista, med saksutgreiing og rådmannen sine tilrådingar, ligg også på kommunen si heimeside: gloppen.kommune. GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtedato: 14.11.2016 Møtestad: Søreide Møtetid: Kl. 08:30 Merk deg møtetida! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 03.09.2015 Møtetid: Kl. 16:00 16:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 010/15-014/15 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Ragnar Eimhjellen Bjørg Skarstad Hilde Arnestad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.06.2014 Møtetid: Kl. 08:30 09:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 005/14-008/14 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Jeffrey Thomas Anniken Rygg

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 13:00 16.00. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 20/13 22/13 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat Anders

Detaljer

Aurland kommune Politisk leiing

Aurland kommune Politisk leiing Aurland kommune Politisk leiing Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Aurland, 04.11.2016 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 2016001021-2 16/36312 Noralv Distad, 57 63 29 29

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Brynhild Lund Notøy. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Brynhild Lund Notøy. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 20.04.2017 Tid: 14:00 Faste medlemer

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 13.05.2011 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-004/11 Følgjande medlemmer møtte Richard Eide, Signe Sandberg Hoddevik, Randi Sæbø,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 18.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 016/14-018/14 Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Anniken Rygg Ragnar Eimhjellen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 23.10.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 015/15-019/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per Rune

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for eldre Storehagen Atrium, Førde Møtedato 07.02.2017 Kl. 10:00 15:00 Faste medlemer til stades: Harald Ekroll, Aud Karin Netland, Anna Sofia Skaar, Henrik Oppen Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd

Møteprotokoll. Sogn regionråd Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogndal vidaregåande skule, møterom Stedje 3. etasje Møtedato: 06.05.2015 Tid: 10:00-16:05 A. Desse møtte Faste medlemmar

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 10.12.2012 Møtetid: Kl. 10:00 14.00 Møtestad: Kommunehuset, Selje Saksnr.: 022/12 25/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Anders

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:30 Møtestad: Nordstranda skule Saksnr.: 001/14-004/14 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Ragnar Andenæs Kari Jordanger

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 16:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Driftsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 16:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Driftsutvalet Møtebok Møtedato: 06.12.2012 Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 058/12-061/12 Følgjande medlemmer møtte KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden,

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl.

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 10.12.2013 Møtetid: Kl. 13:00 13:40 Møtestad: Formannskapssalen, Heradshuset Saksnr.: 035/13-037/13 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Ragnar Andenæs Kari

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 25.10.2013 Tid: 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.12.2011 Møtetid: Kl. 10:00 15.00 Møtestad: Gloppen Hotell, Gloppen Saksnr.: 030/11 037/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Karl Vidar Førde,

Detaljer

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla.

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. FLORA KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling/Tilleggssaker Møtedato: 17.01.2012 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: Kl. 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.01.2013 Møtetid: Kl. 13:00 14:40 Møtestad: Trivselshagen (Firdahallen) Saksnr.: 001/13-004/13 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen Hovudutskrift Møtedato: 04.09.2014 Møtetid: Kl. 14.45 15.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/14-004/14 Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 19.1.2015 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 1/15 5/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Kari Blåflat Guri Olsen Siv Rysjedal Anders

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.10.2016 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 040/16-041/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Kjetil

Detaljer

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 6-2016 Dato: 11.11.2016 Tid: kl. 09.00-12.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune Nestleiar Vebjørn

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 10:00 11:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 007/12-009/12 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes,

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 13.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 28.04.2016 Møtetid: Kl. 09:00 13:40 Møtestad: Nordfjord Hotell på Nordfjordeid Saksnr.: 046/16-047/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.11.2011 Møtetid: Kl. 15:15 16:35 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 034/11-037/11 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Hege Inderberg Kari

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 25.11.2014 Møtetid: Kl. 09:30 12:50 Møtestad: Eid kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Roy André H Bruvoll, leiar

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl.

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: 08.05.2017 Tid: Kl. 12:30 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer