Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter"

Transkript

1 Saksnr: Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 1, Bystyrets kontor, Bydelsstyreordningen - en vurdering av måloppnåelse og beskrivelse av aktiviteter I målsetningene for bydelsstyreordningen, definert i bystyresak , uttrykkes det at hensikten med bydelsstyrene er at de skal fungere som en arena for dialog og informasjonsutveksling med innbyggerne, samt stimulere til engasjement: "Med utgangspunkt i målsettingene om å legge til rette for økt demokratisk engasjement og å styrke bydelen som lokalsamfunn, skal bydelsstyret arbeide for: Å ha en god kontakt og en aktiv og åpen dialog med bydelens innbyggere Å stimulere bydelens befolkning uansett alder, kjønn og etnisitet til å engasjere seg i eget boområde/nærmiljø Å søke samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, private og andre offentlige instanser Å bidra til økt trivsel for bydelens befolkning" Disse målsetningene kan oppsummeres i: Bidra til økt politisk deltakelse og engasjement og styrke lokaldemokratiet Bakgrunnen for framleggelsen av dette notater er at bystyret i sak 138/09, , ba Bystyrets kontor legge fram en evaluering av bydelsstyreordningen i siste kvartal Forretningsutvalget behandlet sak 297/09 "Opplegg for evaluering av bydelsstyreordningen", hvor det ble nedsatt en politisk referansegruppe for evaluering av bydelsstyreordningen. Notatet vurderer hvordan og på hvilke områder bydelsstyrene har oppfylt de utarbeidete målsetningene. Kriteriene og opplegget for vurderingen er drøftet og gjennomgått i den politiske referansegruppen. I det videre ser en på bydelsstyreordningen og målsetningen om økt politisk deltakelse og engasjement ut fra en totrinnsmodell: Trinn 1 - kontakt mellom bydelsstyrene og innbyggerne i bydelen - informasjon inn og informasjon ut Trinn 2 - kontakten mellom bydelsstyret og det sentrale politiske systemet - informasjon inn fra bydelene til sentralt nivå. 1. Kontaktpunkt mellom bydelsstyrene og innbyggerne i bydelen

2 Et fungerende lokaldemokrati er avhengig av kontakt mellom innbyggerne og politikerne. Opprettelsen av bydelsstyrene bygger på antakelsen om at kortere avstand mellom politikere og innbyggere skaper større kontakt og større nærhet. En forutsetning for deltakelse og engasjement er muligheter for kontakt og informasjonsflyt fra innbyggerne og inn i det politiske systemet - og også fra systemet og ut til innbyggerne. Opprettelsen av bydelsstyrene har ført til etablering og utvikling av flere nye kontaktpunkt mellom det politiske systemet og innbyggere/aktører i bydelen. Bruken av disse er en indikator i vurdering av hvorvidt bydelsstyreordningen har bidratt til økt deltakelse og engasjement. 1.1 Bydelsstyremøtene Åpen halvtime er bydelsstyrenes og Bergen kommunes politiske "lavterskeltilbud" til befolkningen når det gjelder mulighetene til å ta opp saker med politikerne og få tilgang til politiske utvalg. Til forskjell fra ordningen med muntlige partsinnlegg i komitéene, er det ikke nødvendig å melde inn innlegg under åpen halvtime på forhånd, videre kan innleggene omhandle alle bydelsrelevante saker, ikke bare saker som står på sakskartet. Det har til sammen vært holdt 292 innlegg i bydelsstyremøtene. Det er i hovedsak enkeltpersoner som benytter åpen halvtime, men en lang rekke velforeninger, idrettslag og kulturinstitusjoner er også representert. Temaene varierer, men for alle bydelene er aktuelle reguleringsplaner, trafikkspørsmål, skoler og idrettsanlegg gjengangere. Mange av innleggene har resultert i at bydelsstyrene har tatt saken videre i form av et skriftlig spørsmål, en uttalelse til byrådet eller til en større sak. (Det har også kommet en del konkrete resultat ut av disse henvendelsene i form av skilting, etablering av fartshumper, oppsetting av busskur etc.). Erfaringene fra åpen halvtime indikerer at et slikt tilbud stimulerer til deltakelse. Terskelen er lav både når det gjelder tilgang og avstand. I tillegg har det blitt holdt rundt 100 muntlige partsinnlegg i bydelsstyremøtene i forbindelse med saker som har vært til behandling. Det er ikke foretatt en systematisk telling av antall tilhørere på alle bydelsstyremøter, men uformell registrering viser at det i 2009 var over 450 tilhørere på bydelsstyremøtene. Det er naturlig å anta at oppmøtet henger sammen med hvilke saker bydelsstyret behandler. Mange tilhørere har vært tilstedet i forbindelse med at bydelsstyrene har avgitt uttalelser til reguleringssaker eller andre større plansaker. Berørte parter i klagesaker møter også ofte i møtene. Det har videre vært holdt mange innledninger og orienteringer om sentrale tema i bydelen som har trukket publikum til møtene. 1.2 Bydelsstyrene tar kontakt Bydelsstyrene har tatt initiativ til kontakt med innbyggerne på en rekke forskjellige måter. I alle bydelsstyrene har ulike lag, foreninger og bedrifter har blitt invitert til å orientere om egen drift og utfordringer til bydelsstyrene i forbindelse med ordinære møter. Alle bydelsstyrene har også lagt ordinære møter til ulike lokaler rundt i bydelen utover sitt faste møtested. Typiske eksempel er skoler, forsamlingshus og kulturinstitusjoner. Det er blitt organisert temamøter/folkemøter om aktuelle saker i alle bydeler, til sammen er det arrangert 24 slike møter (i tillegg til de faste møtene) i perioden mars 08 til mai 10. Mange av temamøtene omhandler aktuelle regulerings- og utbyggingsplaner. Møtene er lagt opp ut fra et ønske om at bydelsstyret og innbyggerne skal få informasjon om den aktuelle saken og

3 at det etableres en mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Det åpnes dermed for dialog mellom berørte parter i ulike saker. Det har generelt vært godt oppmøte på disse møtene, og mange har fått mediaomtale. Det varierer hvordan har bydelsstyreleder valgt å gjøre seg tilgjengelig. Tre av dem har hatt egen kontortid og eget kontor (Årstad, Fyllingdalen og Laksevåg), andre er tilgjengelige på e- post og telefon og har avtalt møter med aktører på mer ad hoc basis. De fleste bydelsstyrene har også hatt bydelsbenk hvor de har møtt innbyggerne i bydelen. Laksevåg er det eneste bydelsstyret som har hatt dette fast hver uke før bydelsstyremøtet. 1.3 Innbyggerne tar kontakt En intensjon med bydelsstyreordningen er at bydelsstyrene skal ivareta en ombudsrolle ovenfor innbyggerne i bydelene og fungere som et talerør. Bydelsstyrepolitikerne har en nærhets- og tilgjengelighetsfordel framfor de sentrale politikerne gjennom at de har bedre mulighet til å sette seg inn i lokale forhold og lokale saker enn sentrale politikere som har hele kommunen som ansvarsområde. Befolkningsundersøkelsen viser at 73 % av innbyggerne i Bergen kommune kjenner til bydelsstyreordningen. Av disse sier 16 % at de har vært i kontakt med et bydelsstyre. Spørreundersøkelsen blant bystyre og bydelsstyremedlemmene viser at 34 % av bydelsstyremedlemmene har, i kraft av å være bydelsstyrerepresentant, vært i kontakt med innbyggerne mer enn 10 ganger, (57 % 5 ganger eller mer, 87% 2 ganger eller mer). Tallene viser også at det ikke bare er lederne, men også vanlige medlemmer som har denne kontakten. Flere bydelsstyrerepresentanter har gitt uttrykk for at kontakten med innbyggerne har økt utover i perioden etter hvert som innbyggerne blir kjent med bydelsstyrene og hvem som sitter der. Bydelsstyrelederne og medlemmer har videre samarbeidet med aktører i bydelene på en rekke ulike måter, de har deltatt på ulike kultur og idrettsarrangement, deltatt i andre organ, sittet i lokale komitéer, gitt orienteringer om bydelsstyrets arbeid osv. 1.4 Mediadekning Statistikken viser at det er store forskjeller både mellom bydelene og også mellom de ulike møtene når det gjelder aktivitet i åpen halvtime og publikumsoppmøte. Det er sannsynlig å anta at mediadekning både i form av forhåndsomtale og dekning av møter og temamøter i etterkant, bidrar til økt oppmerksomhet. Bydelsstyreordningen blir dekket i fire lokalaviser1, Sydvesten (Laksevåg og Fyllingsdalen), Fanaposten (Fana og Ytrebygda), Bygdanytt (Arna) og Åsane Tidende (Åsane), og i to bydekkende aviser, Bergens Tidende og Bergensavisen. De to bydekkende avisene har i noen grad dekket temamøter og viktige saker i bydelsstyrene, men har ikke hatt noen regelmessig dekning av møtene. 1 Årstadposten er her ikke tatt med ettersom den bare kommer ut en gang i måneden og derfor ikke har samme mulighet til å dekke møter som de andre avisene.

4 Bystyrets kontor har kontakten redaktørene i de fire lokalavisene oppgir alle at de følger bydelsstyreordningen med interesse og har en jevn dekning av møtene (se vedlegg). * Åsane tidende - har redaksjonell omtale av alle møtene og de viktigste sakene i forkant - i tillegg ca 13 saker om bydelsstyret og deres arbeid i løpet av 2008 og * Bygdanytt - ca 2 saker som omhandler bydelsstyret hver måned * Fanaposten - redaksjonell omtale av alle møtene i forkant og ca 2 saker i etterkant - til sammen ca 120 saker fra Fana og 100 fra Ytrebygda * Sydvesten - skriver i snitt ca 3 saker i forbindelse med hvert møte i Laksevåg og Fyllingsdalen Redaktørene fra lokalavisene viser til at det er stor interesse for bydelsstyrene og den lokale politiske aktiviteten i bydelen og at de oppfatter dette som interessant stoff for lokalavisene. 2. Bydelsstyrene i det politiske systemet Statistikk og erfaringer viser altså at bydelsstyrene har skapt muligheter for økt kontakt mellom befolkningen og de politiske system, og at disse også i relativt stor grad benyttes. For å for å kunne si noe om bydelsstyreordningens bidrag til styrket lokaldemokratiet, er det også nødvendig å se på hvordan bydelsstyrene er integrert i styringssystemet i Bergen kommune. Bergen bystyre behandlet i møte , sak : Etablering av bydelsstyrer. I saksfremstillingen, som er basert på utredningen fra nærdemokratiutvalget og fra en arbeidsgruppe nedsatt av bystyret, blir det understreket at bydelsstyrene skal være en integrert del av det parlamentariske styringssystemet, men at det ikke skal være en administrativ reform. Bydelsstyrene skulle få reell politisk beslutningsmyndighet på noen avgrensete områder og skulle få faglig støtte og oppfølging fra byrådsavdelingene på samme måte som bystyrekomitéene. I bystyresak detaljeres hovedprinsippene for ansvars- og oppgavedeling mellom bydelsstyrene og sentrale politiske organer. 2.1 Bydelsstyrenes som en del av saksbehandlingen på bystyresiden Uttalerett til ansvarlig bystyrekomité i andre overordnede plansaker med stor betydning for bydelen innenfor for helse- og sosialsektor, kultur- og oppvekstfeltet og områder innenfor miljø- og byutvikling. Hoveddelen av sakene som Foretningsutvalget har fordelt til bydelsstyrene er større plansaker som har gått likelydende til alle bydelsstyrer. Utfordringene når en sak sendes til alle bydelsstyrene med uttalemulighet til innstillende bystyrekomité, er at komitéen får 8 ofte interessemotsettende uttalelser fra bydelsstyrene å forholde seg til relativt kort tid før de skal behandle saken. Det er ingen formelle føringer på at bydelsstyrenes uttalelser må voteres over i komité, det er opp til de enkelte komitémedlemmer å fremme bydelsstyrenes forslag på nytt. 2. gangs behandling av plansaker

5 I utgangspunktet er det Komité for miljø og byutvikling som behandler plansaker til 2. gangs behandling, og som innstiller til bystyret. I noen tilfeller ber bydelsstyret om å få sakene de har hatt til første gangsbehandling tilbake, og i noen tilfeller anser Forretningsutvalget som nyttig at bydelsstyret får uttale seg i saken. I disse tilfellene uttaler bydelsstyret seg til komitéen, som så velger om de vil ta uttalelsen med i sin innstilling. I løpet av 2008/2009 har bydelsstyrene til sammen behandlet 15 plansaker til 2. gangsbehandling og kommet med uttalelser i alle sakene. Det er Åsane som har hatt flest 2. gangs behandlinger (5), mens Arna og Fana ikke har hatt noen. Når det gjelder 2. gangsbehandlingene er det vanskeligere å si hvor stor betydning det har at de behandles i bydelsstyret ettersom disse sakene uansett får politisk behandling i komitéen og bystyret. I tillegg til de større plansakene har også de ulike bydelsstyrer fått fordelt enkeltsaker med mulighet til å uttale seg før saken går videre til fagkomité. Bakgrunnen for denne fordelingen kan være ønske fra bydelsstyret om å uttale seg, eller komitéens ønske om en uttalelse fra bydelsstyret. Eksempler på saker er: Melding om helsestasjontjenesen til Arna, Vurdering av stenging av Telleviksveien til Åsane Budsjettarbeidet Den opprinnelige tanken om bydelsstyrenes arbeid med budsjett for Bergen kommune er formulert i bystyresak "Bydelsstyrene gis i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan uttalerett til finanskomitéen vedr. budsjettposter som ligger innenfor bydelsstyrenes beslutningsmyndighet og de delene av driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan som har stor relevans for bydelen." Allerede i den første budsjettprosessen, i 2008, ble dette endret til at bydelsstyrene uttaler seg til fagkomitéen for det aktuelle området. Fagkomitéen tar så stilling til om bydelsstyrenes forslag skal tas med i komitéens innstilling eller ikke. Bydelsstyrenes rolle i budsjettarbeidet har vært en utfordring. Budsjettforslaget skrives for hele byen og i komitéenes budsjettarbeid må forslagene salderes. For bydelsstyrene er det vanskeligere å foreta saldering ettersom de må begrense sine forslag til det som dreier seg om sin bydel og det er derfor blitt vedtatt at de ikke trengte å saldere sine forslag. Dette igjen har ført til at det har vært vanskelig for komitéene å forholde seg til det som kom fra bydelsstyrene. Den løsningen som er valgt i 2009 og 2010 er at bydelsstyrene legger sin budsjettbehandling så tidlig som mulig. Dette gjør at bydelsstyrenes uttalelser er tilgjengelig før partigruppene er ferdig med sine forslag, og gir større mulighet til at bydelsstyrenes uttalelser er godt kjent før komitébehandlingen. Tilsyn og kontroll I Bystyresak 297/07 (Bydelsstyrenes fullmakter) ble det vedtatt at bydelsstyrene skulle ha politisk tilsyns- og kontrollvirksomhet vedrørende bydelsrelaterte oppgaver og tjenester innenfor feltene helse, sosiale tjenester, oppvekst, kultur og miljø og byutvikling. Det ble vedtatt at dette først skulle tre i kraft ett år etter bydelsstyreordningen, altså I sak 44/09 ble fullmaktene endret til at bydelsstyrene skulle ha tilsyn og kontroll på de områdene der de har beslutningsmyndighet. Dette vil si at ordningen med tilsyn og kontroll ble endret fra det

6 som var tiltenkt å være en relativt omfattende prosess rundt de kommunale tjenestene i bydelen til et tilsyn med 1) de klagesakene som kommer inn under bydelsstyrene vedtaksmyndighet, 2) de kulturtilskuddene som kommer inn under bydelsstyrenes vedtaksmyndighet, 3) SLT midler og 4) navnesaker. I 2009 behandlet bydelsstyrene saker om tilsyn og kontroll på alle de nevnte punktene. Forlengelse av saksbehandlingstid Dersom en byrådssak fordeles til å gå via bydelsstyrene, forlenger dette i praksis behandlingstiden på bystyresiden med 1 måned. Enkelte byrådsavdelinger har uttrykt frustrasjon over dette, særlig i saker som en oppfatter det haster å få vedtatt. Her vil en vurdering av effektiv saksbehandling måtte vurderes opp mot betydningen av behandling i et lokalt politisk utvalg og uttalelser fra bydelsstyret i saken. Resultat fra spørreundersøkelsene Spørreundersøkelsen blant politikerne viser at 72% av bystyrepolitikerne mener at bydelsstyrenes uttalelser i saker som har vært behandlet i komitéer/bystyre ikke vektlegges i særlig stor grad, blant bydelsstyrepolitikerne er det 71% som mener det samme. Samtidig mener 64% av bystyrepolitikerne at bydelsstyrenes innspill har vært nyttige for dem. 2.2 Bydelsstyrene som høringsinstans for byrådet Høringsinstans ved 1. gangs behandling av lokale plansaker etter plan- og bygningsloven, med vesentlig betydning for bydelen Lokale plansaker legges ut til offentlig høring og disse annonseres i Kommunetorget i BT og på kommunens hjemmesider. Høringene er åpne, men for å få tilgang til informasjon om dette gjennom kommunens nettsider må man trykke seg gjennom tre lenker. Man bør med andre ord ha god kunnskap om hvordan kommunen annonserer disse sakene for å kunne finne den relevante informasjonen. Med bydelsstyrenes behandling av plansaker blir annonseringen ofte gjentatt i Kommunetorget, og i lokalavisene. I tillegg blir det holdt åpne orienteringer om en del av sakene, og for de største plansakene er det også blitt holdt egne folkemøter. I løpet av 2008 og 2009 har bydelsstyrene behandlet 124 plansaker til offentlig ettersyn. I 116 av disse har de kommet med uttalelser til saken. Det virker sannsynlig at bydelsstyrene har bidratt til at det er større oppmerksomhet rundt en del av disse sakene enn det ellers ville ha vært. Høringsinstans i større plansaker I 2009 og i 2010 har bydelsstyrene i større grad kommet inn som en del av høringsprosessen i større plansaker. Det vil si at byrådsavdelingene har sendt høringsutkast til bydelsstyrene før byrådet har utarbeidet bystyresaken, og at uttalelsene fra bydelsstyrene er gått tilbake til byrådsavdelingene som en del av deres arbeid. Dette gjelder saker som Trafikksikkerhetsplan for Bergen og Sykkelstrategi for Bergen , Skolebruksplan Det har variert i hvorvidt bydelsstyrene har fått byrådssaken til behandling dersom de har vært inne som høringsinstans i prosessen hvor saken utarbeides. I likhet med høringen rundt plansaker til 1. gangs behandling er det også her snakk om saker som uansett legges ut til offentlig høring, men som får større oppmerksomhet på grunn av

7 bydelsstyrebehandlingen og der det ofte også legges opp til folkemøter eller andre former for orienteringer i bydelene. 2.3 Saker hvor bydelsstyrene har beslutningsmakt Avgjøre klager i mindre byggesaker Klagesakene som nå avgjøres av bydelsstyrene, ble i perioden avgjort administrativt. I 2008 og 2009 behandlet bydelsstyrene tilsammen 143 klagesaker (i samme periode behandlet Komite for miljø og byutvikling 665). I 2008 og 2009 ble det til sammen holdt 96 muntlige innlegg i bydelsstyrene og de fleste av disse var til klagesaker. Det er ikke mulig å vite hvor mange av dem som holdt muntlige innlegg som ville ha hatt møter med administrasjonen dersom sakene ble behandlet administrativt. Politisk behandling innebærer at bydelsstyrene kan fatte vedtak som avviker fra eller snur fagetatens innstilling i saken, som et resultat av politisk skjønn. I 2008 og 2009 ble 57 klagesaker snudd av politikerne i bydelsstyrene. Når så mange som en tredel av sakene som behandles blir snudd er det bakgrunn for å si at det har betydning at disse sakene er blitt behandlet politisk. Byrådsavdelingen har i sin kommentar til bydelsstyreordningen vist til at det er to potensielle problem ved den politiske klagebehandlingen. Det ene er at saksbehandlingen blir lenger ettersom sakene må vente til neste politiske møte. Det andre er at det kan bli forskjellsbehandling ettersom ulike bydelsstyrer har ulik tilnærming til disse sakene. Myndighet til navnesetting på kommunale gater, veier, park, torg, bydeler, boligfelt og lignende. Navnesaker er en forholdsvis liten del av bydelsstyrenes aktivitet, det er til sammen behandlet 14 saker av denne typen. Navneloven legger stramme føringer for hvordan sakene kan behandles. Sakene skal legges frem fra byrådsavdelingen med minst to alternative navneforslag. Dersom bydelsstyrene ønsker å komme med et eget forslag må saken tilbake til byrådsavdelingen for å utredes etter navneloven. Ansvar for tildeling av tilskudd til medlems- og interesseorganisasjoner med eldreformål og til frivillige lag og organisasjoner innen oppvekstfeltet, med virksomhet som i all hovedsak er rettet mot aktiviteter innen bydelen. I motsetning til klagesakene er det forholdsvis få tilskuddssaker hvor bydelstyrenes vedtak avviker fra byrådsavdelingens forslag til vedtak.. Av 93 kultursaker behandlet i var det bare 11 som ble endret på noen måte og de fleste av disse var mindre endringer. Ansvar for samordning av lokale forebyggende tiltak (SLT) SLT er en ordning som tidligere har vært delvis administrert av byrådsavdelingen sentralt, og delvis av lokale SLT grupper i hver bydel. Det har tatt noe tid å få på plass ordninger som gjorde det mulig å behandle disse sakene politisk og de ble derfor ikke lagt til bydelsstyrene før i Byrådsavdelingen viser til at politisk behandling av disse sakene kan føre til mindre spissing mot det kriminalitetsforebyggende enn det SLT gruppene kunne gjort på egenhånd. Samtidig er det, i flere bydeler, tydelig at det er blitt større oppmerksomhet rundt SLT arbeidet som følge av den politiske behandlingen. I Åsane gikk man for eksempel til det skritt at midlene, som tidligere var lite kjent, ble utlyst i lokalavisen slik at flere grupper hadde mulighet til å vise frem sitt arbeid og søke om disse midlene.

8 2.4 Initiering av saker I reglement for bydelsstyrene punkt 10 står det at "Bydelsstyrenes medlemmer kan selv ta initiativ til å ta opp et tema som ligger innenfor bydelsstyrenes ansvarsområder" Ettersom bydelsstyrene ikke har noen mulighet til å "bestille" egne saker fra byrådet, har bydelsstyrens ønske om å ta opp saker som angår bydelen kommet til uttrykk gjennom bruk Eventueltposten. Totalt ble det vedtatt 106 uttalelser til aktører i og utenfor kommunen i bydelsstyrene i perioden mars juni De fleste saker/tema bydelsstyrene har tatt tak i på eget initiativ eller på initiativ fra innbyggerne har ikke vært knyttet til behandlingen av en spesifikk sak. Engasjementet i bydelsstyrene indikeres også gjennom at bydelene til sammen har sendt over 164 skriftlige spørsmål til byrådsavdelingene. Mange av både spørsmålene og uttalelsene omhandler saker og tema som bydelsstyret er blitt gjort oppmerksomme på gjennom henvendelser fra innbyggere. Erfaringene viser at de aller fleste av bydelsstyrenes henvendelser og innspill er rettet til byrådsavdelinger eller til aktører utenfor kommunen. 3. Er målsetningene oppfylt? Det er vanskelig å vurdere hva slags omfang og innhold politisk deltakelse og engasjement bør ha for at det skal være tilstrekkelig eller tilfredsstillende. En slik vurdering vil alltid avhenge av hva slags form og grad av deltakelse en ønsker og forventer. Det som kan brukes som kriterier, er sammenlikning over tid og med andre byer. Dette lar seg imidlertid vanskelig gjøre for Bergens tilfelle, fordi ordningen er svært ulik ordningen i Oslo som det ellers ville vært nærliggende å sammenlikne med. Ordningen har videre fungert for kort til at en sammenlikning over tid har noe for seg. Dette notatet har vurdert ordningen ut fra to trinn, forholdet mellom innbyggerne i bydelen og bydelsstyrene og forholdet mellom bydelsstyrene og resten av det politiske systemet i Bergen kommune. Oppmøtet i både åpen halvtime og på andre aktiviteter som bydelsstyrene har iverksatt indikerer at det finnes en etterspørsel og en interesse for bydelsvis politisk aktivitet i form av informasjonsmøter, temamøter og en bydelsvis politisk kanal. Arenaene for kontakt og informasjonsflyt som bydelsstyrene har skapt er stor grad nyskapninger som kanskje ikke ville eksistert uten bydelsstyreordningen. Det vil være vanskelig for de sentrale politiske utvalg å skulle ivareta omfanget av kontaktpunkt på egenhånd. Tilgjengeligheten til politikerne må sies å ha økt, både fordi det er flere politikere å ta kontakt med, fordi bydelsstyrene har møter på flere forskjellige steder og fordi de aktivt går ut og inviterer publikum til å komme på møtene og til å komme med sine innspill. Det kan se ut som om bydelsstyrene har gjort terskelen for politikerkontakt lavere og bidratt til større oppmerksomhet rundt lokaldemokratiske spørsmål og rundt de prosessene som føres i kommunen. Det kan synes som hovedutfordringen for ordningen som den fungerer i dag er kontakten mellom bydelsstyrene og det sentrale politiske systemet. Bydelsstyrene var tiltenkt en integrert rolle i det politiske styringssystemet i Bergen, men i praksis ser en at dette i liten grad har skjedd.

9 I en vurdering av bydelsstyreordningen står målsetningene sentralt. Det vil være nødvendig å se på i om bydelsstyrene har fått tilstrekkelige og hensiktsmessige fullmakter som tillater dem å generere engasjementet beskrevet i målsetningene.

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Dato: 5. oktober 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling RKR BYST-0220-201001405-38 Hva saken gjelder: Denne saken er en oppfølging av bestilling i

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor Saksnr: 201001405-33 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor 16.09.2010 Evaluering av bydelsstyreordning for Bergen kommune

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene Saksnr: 200906699-1 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYDE-0239 Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene I forbindelse med oppsummeringen av bydelsstyrenes første år ble det sendt ut spørreskjema

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordning , arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor,

Evaluering av bydelsstyreordning , arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor, Evaluering av bydelsstyreordning 2008-2010, arbeidsnotat nr. 3, Bystyrets kontor, 16.09.10 OPPSUMMERING AV BYDELSSTYREORDNINGEN Februar 2008- juni 2010 01.01.08 ble den nåværende bydelsstyreordningen i

Detaljer

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75)

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75) Spørreskjema til bydelsstyrene Du har valgt at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Spesifiser hvilken: (1) Ved direkte valg Valg i bydelene Tilføre saker med

Detaljer

Rapport. Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar april 2009

Rapport. Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar april 2009 Rapport Oppsummering og vurdering av bydelsstyreordningen i Bergen kommune januar 2008 - april 2009 Bystyrets kontor 07. 05. 2009 Innledning I denne rapporten oppsummeres sentrale aspekt og erfaringer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr: 201001405-48 RKR Delarkiv: BYST-0220 Tilbakemeldinger fra byrådsavdelingene BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201001405-23 TOJO Emnekode: BYST-0220

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201001405-23 Saksbehandler: TOJO Emnekode: BYST-0220 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Ragnhild Hvoslef Krüger Dato: 29.

Detaljer

Dato: 15. desember 2009 /09. Justering av bydelsstyrenes fullmakter og reglement BYDE

Dato: 15. desember 2009 /09. Justering av bydelsstyrenes fullmakter og reglement BYDE Dato: 15. desember 2009 /09 Justering av bydelsstyrenes fullmakter og reglement TANB BYDE-0200-200802528-7 Hva saken gjelder: Bystyret ber i BEBY-sak 139/09 bystyrets kontor om å legge fram en egen sak

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

FYBS mener at bydelsstyrene gjennom sin lokalkunnskap og nærhet til bydelene ivaretar ombudsordningen og belyser lokale saker på en bedre måte.

FYBS mener at bydelsstyrene gjennom sin lokalkunnskap og nærhet til bydelene ivaretar ombudsordningen og belyser lokale saker på en bedre måte. Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling - bydelsstyrenes uttalelser Fyllingsdalen bydelsstyre behandlet saken i møtet 101110 sak 84-10 og avga følgende uttalelse: Fyllingsdalen

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Arna bydelsstyre behandlet saken i møtet 101110 sak 73-10 og avga følgende uttalelse: Arna bydelsstyre ber bystyret opprettholde bydelsstyreordningen.

Detaljer

BYEN OG NÆRDEMOKRATIET. Bystyreseminar Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen

BYEN OG NÆRDEMOKRATIET. Bystyreseminar Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen BYEN OG NÆRDEMOKRATIET Bystyreseminar 150517 Anne Lise Fimreite og Sveinung Arnesen Lokaldemokratiutvalget oppnevnt av Byrådet som en del av lokaldemokratireformarbeidet i Bergen Anne Lise Fimreite, leder

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder:

KFPS /16. Komite for fullmakter og politiskstyringssystem. Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 ESARK Hva saken gjelder: KFPS /16 Komite for fullmakter og politiskstyringssystem Folkevalgtopplæring Opplegg for 2016 BITE ESARK-0274-201525635-13 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk styringssystem vedtok 11.6.2015

Detaljer

Den 16. juni 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, Formannskapssalen 7 etasje.

Den 16. juni 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, Formannskapssalen 7 etasje. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fana bydelsstyre Den 16. juni 2009 holdt Fana bydelsstyre møte i Kommunehuset på Nesttun, Formannskapssalen 7 etasje. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer Dato: 11. august 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer FRWE BYST-000-201011724-1 Hva saken gjelder: I denne saken fremlegges

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Komite for finans behandlet saken i møtet 161110 sak 119-10 og avga følgende innstilling: Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK

Byrådssak 196/16. Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK Byrådssak 196/16 Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen RICT/BJOL ESARK-102-201615011-1 Hva saken gjelder: Bergen bystyre kom med følgende merknad i møte 16. desember 2015 (sak 335-15) under

Detaljer

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12). FORUTV /13 Forretningsutvalget Økonomistruktur, budsjettprosess og rapportering HHAL BYST-1210-201121763-38 Hva saken gjelder: I denne saken gjøres det rede for de endringer som er foretatt i økonomistrukturen

Detaljer

Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus.

Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fana bydelsstyre Den 9. november 2010 holdt Fana bydelsstyre møte i Fana kulturhus. Til stede under opprop: Eivind H. Hermansen (H) Erik Skutle (H) - vara Atle

Detaljer

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus

Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus BERGEN KOMMUNE Bergenhus bydel Protokoll Bergenhus bydelsstyre Den 16. februar 2009 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Teatersalen, Bergen Rådhus Til stede under opprop: Asle Steiestøl Wingsternes (H)

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling

Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og anbefaling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 275-10 og fattet følgende vedtak: "Evaluering av bydelsstyreordningen - oppsummering og

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

Vedtatt budsjett. Regnskap

Vedtatt budsjett. Regnskap BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Bystyrets organer Regnskap Vedtatt budsjett Beløp i mill. Forslag årsbudsjett

Detaljer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer Dato: 3. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer FRWE BYST-1212-200906877-15

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009.

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009. Dato: 20. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Kjøreplan for bystyrets møte 21. september 2009 RKR BYST-0221-200716924-82 Hva saken gjelder: Vedlagt følger forslag til kjøreplan for bystyrets møte

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres.

Denne saken er en oppfølging av pkt 3 i vedtaket, der bystyret ber om at ordningen med Ungdommens bystyre (UB) evalueres. BEBY /15 Bergen bystyre Evaluering av Ungdommens bystyre RAZA ESARK-022-201402586-14 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet 20. september 2010 sak 225-10 «Ungdommens bystyre - fra prosjekt til fast

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Vedlegg 5: Uttalelser fra bydelsstyrene

Vedlegg 5: Uttalelser fra bydelsstyrene Vedlegg 5: Uttalelser fra bydelsstyrene Arna bydelsstyre Erfaringer fra fjorårets budsjettprosess: Arna bydelsstyre synes informasjonen om budsjettopplegget i forkant og opplegg for informasjonshenting

Detaljer

Lokaldemokratireformen

Lokaldemokratireformen Lokaldemokratireformen Rammer og føringer for arbeidet September 2016 Saksnr: 201615011-10 Et samarbeid mellom BYRÅDET I BERGEN OG BERGEN BYSTYRE 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål med dokumentet... 4 2.

Detaljer

Den 04. oktober 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 04. oktober 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bergenhus bydel Protokoll Bergenhus bydelsstyre Den 04. oktober 2010 holdt Bergenhus bydelsstyre møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter

Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter Saksnr: 200700826-78 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0274 Spørreskjema om bystyrets og bystyrekomiteene sine arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter Spørreskjema sendes faste medlemmer i bystyret

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 5 BYSTYRETS ORGANER BYSTYRETS ORGANER og administrasjon Bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret har 67 representanter.

Detaljer

Bydelsstyreordningen. Bydelsstyreordningen. mai (rev:2.0.75)

Bydelsstyreordningen. Bydelsstyreordningen. mai (rev:2.0.75) Bydelsstyreordningen 10.b Du har svart at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Kan du spesifisere hvilken? (1) Utvidet fullmakt større ansvar og innflytelse. vedtaksmulighet

Detaljer

Byrådssak 248 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 ESARK

Byrådssak 248 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 ESARK Byrådssak 248 /17 Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 TUGU ESARK-00-201537101-262 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017. Protokollene

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bystyremøtet sett fra publikumsgalleriet. Salen er under oppussing høsten 2014. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Bystyrets organer og administrasjon Bruttotabell drift VB2014 2015 2016 2017 2018

Detaljer

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg

Folkevalgtopplæring : Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg KFPS /15 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Folkevalgtopplæring 2015-2019: Opplegg for bystyret, bystyrekomiteene og øvrige sentrale utvalg BITE ESARK-0274-201018481-103 Hva saken gjelder:

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg.

Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Laksevåg bydelsstyre Den 18. mai 2010 holdt Laksevåg bydelsstyre møte i Lyngbø sportsklubbs klubbhus, Gravdalsveien 9, 5164 Laksevåg. Til stede under opprop: Arne

Detaljer

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner?

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Flekkefjord 29.02.16 Prosessveileder Dag Petter Sødal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Etablering av nye kommuner hva skjer med lokaldemokratiet?

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/133-52 Dato: 22.05.06 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL: Bystyrekomitéene/Bystyret Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201118767-12 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Vedlegg: Forslag til Reglement for bystyrekomiteene 13.09.11 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1: BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR

Detaljer

Råstølen Velforening - Informasjonsmøte

Råstølen Velforening - Informasjonsmøte Råstølen Velforening - Informasjonsmøte Skeie skole 2010-06-21 Geografisk område Side 2 Agenda Bakgrunn Hva har vi gjort så langt Fokusområder Formål Råstølen Velforening Status Råstølen Velforening Bydelsstyreleder

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV POLITIKERTORG Arkivsaksnr.: 04/20024

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV POLITIKERTORG Arkivsaksnr.: 04/20024 OPPRETTELSE AV POLITIKERTORG Arkivsaksnr.: 04/20024 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Ordningen med politikertorg etableres innenfor en ramme på 2 timer en gang pr måned fra oktober 2005. Politikertorget

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BYSTYRETS ORGANER

ÅRSMELDING 2008 FOR BYSTYRETS ORGANER ÅRSMELDING 2008 FOR BYSTYRETS ORGANER 1 2 BYSTYRETS ORGANER ÅRSMELDING FOR 2008 INNHOLD BERGEN BYSTYRE... 6 Viktige hendelser på bystyresiden i 2008... 6 Ansvarsområder... 6 Arbeidsdelingen mellom bystyrets

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

Stian Oen for Åshild Olaussen (SV)

Stian Oen for Åshild Olaussen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget Protokoll 4/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Notat. ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering. Årshjulet Til : Formannskapet. Fra : Rådmannen. Dato: Arkivsaksnr.

Notat. ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering. Årshjulet Til : Formannskapet. Fra : Rådmannen. Dato: Arkivsaksnr. Notat Til : Formannskapet Fra : Rådmannen Arkivsaksnr.: 04/06144-001 Dato: 22.09.2004 ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering Innledning Foreløpig forslag til Drammen kommunes årshjul for 2005 fremkommer

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/07739-056 Dato: 23.05.2005 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité for byutvikling/ helse og omsorg/

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13.

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Årstad bydelsstyre Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. Til stede under opprop: Magnus Jensen

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Oslo kommune Byrådet Byrådssak 200/14 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Sammendrag: Med sikte på å innfri plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrist på 8 uker for klagesaksbehandling

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Notat til bystyrets organer Til: Finanskomiteen Dato: 27.10.2006 Fra: Byråden for barn og utdanning Vår ref (saksnr): 200604006-3 Arkivkode: 024 Notat

Detaljer

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Byrådssak 1322 /16 Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven FIWE ESARK-03-201600221-261 Hva saken gjelder: Hordaland

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 25. november 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201124329-7 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Intern korrespondanse Saksnr.: 200718113-60 Saksbehandler: HIHE Emnekode: BYST-0107 Til: Fra: Kommuneadvokaten - Felles Dato: 9. mai 2008 Spørsmål om habilitet for tidligere byråder Vi viser

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

Klagesaker Saksbehandling og prosess

Klagesaker Saksbehandling og prosess Klagesaker Saksbehandling og prosess Aktuelle klagesaker for komitéen: Byggesaker Mindre vesentlige reguleringsendringer Gebyrsaker Klagerett Fvl. 28, 1. Ledd. Enkeltvedtak kan påklages av part eller annen

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014 Arbeidsutvalget

Detaljer

Den 07. desember 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Torgstuen, Åsane kirke.

Den 07. desember 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Torgstuen, Åsane kirke. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Åsane bydelsstyre Den 07. desember 2010 holdt Åsane bydelsstyre møte i Torgstuen, Åsane kirke. Til stede: Forfall: Therese Chr Hjortland (H) John-Helge Gullaksen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja s Saksframlegg EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/18212 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til bystyrets vedtak: 1. Klientutvalget som klageorgan avvikles. 2. Klager etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer.

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. 1. Hva slags eldreråd har kommunen etablert? ETT KRYSS MULIG 1: Kommunalt eldreråd 2: Interkommunalt

Detaljer

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK Byrådssak /12 Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-201200225-3 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn pr. 311211. Det er laget oversikter for

Detaljer

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder:

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder: Dato: 10. januar 2009 Byrådsak 23/09 Byrådet Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv INKV SARK-0005-200802557-5 Hva saken gjelder: Bystyret fattet 15.10.07, i sak 233-07 (Prinsipper for deltakelse

Detaljer

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-117 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer

Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN. Bystyrets organer Foto: RUNE JOHANSEN, BERGENSAVISEN Bystyrets organer BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen 180 Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill. Regnskap

Detaljer