PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen"

Transkript

1 PARTSSAMARBEID erfaringer Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen

2 Disposisjon

3 Forhandlinger Overenskomst Hovedavtale Spekter Hovedsammenslutning Foretak Foretaksledelsen Foretakstillitsvalgte Samarbeid Klinikk/divisjon/avdeling Særavtaler Avdelingsledelse Avdelingstillitsvalgte

4 To prosjekter felles erfaringer Partssamarbeid tilby felles opplæring Rammeavtaler/arbeidsplanlegging

5 Hvorfor kurs om dette tema på denne måten? Hovedpersonene Problemet Løsningen

6 Hovedpersonene Ledelsen på alle nivå Tillitsvalgte på alle nivå Verneombud på alle nivå

7 Problemet Medvirkning ikke godt nok integrert som en del av daglig drift Kunnskap om samarbeidsbestemmelsene (Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven)

8 Felles forståelse av oppdraget Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning

9 Arbeidslivets grunnmur HA 28 Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med og skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

10 Forberedelser Kjenne på enigheter/uenigheter Lett/vanskelig?? Ha tid til å være konkret Gode eksempel, for eksempel omstilling

11

12 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

13 Faste møter, struktur og forutsigbarhet Brukt erfaringer fra foretaksnivå til å anbefale: Faste møter VO deltar på alle møter Alle vet alt som foregår Kunnskap om innhold

14 Foretaksnivå Faste drøftingsmøter Faste møter FTV/VO og foretaksledelse Drøftingsmøter Samhandlingsmøter Faste møter med de enkelte foreningene Forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår Månedlig lunsjmøte PO/Frikjøpte tillitsvalgte/vo

15 Opplæring i partssamarbeid Før Prosessen Etter

16 ERFARINGER Fungerer partssamarbeidet bedre? Usikkert å si - kan ikke se noen konkrete endringer etter opplæringsprogrammet med dere. Vi har noen utfordringer som står ganske uendret før og etter (Eksempel: Forståelse og praktisering av informasjons- og drøftingsplikt). Har dere etablert faste møter? Ja, det har vi: «Klinikkforum» er planlagte møter mellom klinikkledelse og tillitsvalgte: Dette har sin faste form og fungerer bra. Fire ganger årlig + ekstraordinære møter i forb. med budsjett. Andre gode grep dere har gjort? Vi har etablert et uformelt møtepunkt mellom klinikkdirektør og tillitsvalgte: «Smørelunsj hos Håkon». (NB: «Smørelunsj» etter modell av barnehagen, ikke legemiddelindustrien!!) Oppleves som hyggelig og nyttig.

17 ERFARINGER Vi synes samarbeidet fungerer bedre. Det er et mye bedre klima. Om det er resultat av opplæringen eller at spenningsnivået i organisasjonen generelt er lavere er vanskelig å si. Vi har fått flere nye lokale TV og disse er fremdeles under opplæring. Det vil si at vi bruker svært mye tid på kurs ol. Postene har planer om faste møter,men er ikke kommet helt i gang etter ferien. Vi har ellers ikke gjort noen store endringer, men det at det er flere lokale Tv gjør at kontakten er mye tettere og at det meste kan diskuteres og informeres om på post. Jeg har tro på det.

18 ERFARINGER Partsamarbeidet fungerer etter min meining mykje betre. Vi har etablert faste møter, der og verneombudet deltar. Ikkje gjort noko anna enn det. Turnus er jo det hyppigste temaet, men og budsjett, hms o.l. Opplevde kurset som veldig nyttig, men trur vi kunne hatt enda meir utbytte om det hadde vart litt lenger med meir tid på å få hjelp av dykk til å drøfte spesielle utfordringer her.

19 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

20 Partssamarbeid Hvorfor? Med hvem? Om hva? Hvordan?

21 Oppdraget vårt Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning kontinuerlig å forbedre tjenestene til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

22 Arbeidet med ny rammeavtale Parallelt med partsamarbeid opplæring Startet med at fire av fagforeningene sa opp eksisterende avtale fra 2005 Grundig arbeid for å bli enige om tall, data, fakta Full innsikt i alt tallmateriale underveis Effekt av nye medarbeidere involvert

23 Hovedpersonene Ledelsen på alle nivå Tillitsvalgte på alle nivå Ansatte som arbeider i turnus

24 Problemet Avtale fra 2005 som skapte mye hodebry for aktørene

25 Løsningen Oppsigelse av 2005 avtalen Prosess for å bli enige om grunnlaget for nye forhandlinger Ny avtale Prosess for å sammen å utarbeide verktøy

26 Resultat av ny avtale Gode og omforente verktøy for utarbeidelse av arbeidsplaner Prosessveileder Metodebok

27 Prosessveileder for utarbeidelse av arbeidsplaner Utarbeidet i samarbeid mellom Personalog organisasjonsavdelingen og tillitsvalgte for Delta, Fagforbundet, FO og Norsk Sykepleierforbund etter inngåelse av ny rammeavtale 14. august 2012

28 Bakgrunn Ny rammeavtale underskrevet 14. august 2012 Link Likestiller årsarbeidsplan og rullerende turnus Arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud ønsket å tydeliggjøre formaliteter og roller knyttet til prosessen for utarbeidelsen av ny arbeidsplan. 28

29 Formål Formålet med beskrivelsen er å sikre felles forståelse blant leder, tillitsvalgt og verneombud for prosessen knyttet til utarbeidelse av nye arbeidsplaner. Sikre godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud gjennom felles maler for premissprotokoll og avtale om arbeidsplan 29

30 Prosessbeskrivelse - Arbeidsplan 1/2 Leder Tillitsvalgte Tillitsvalgte Leder Leder Verneombud Verneombud Leder Ansatt Verneombud Tillitsvalgte Leder Leder Bemanning s-plan Kalle inn til premissmøte Forberede premissmøte Gjennomføre premissmøte Innhente ønsker fra ansatte Gjennomfør e samarbeids møte Utarbeide utkast til arbeidspla n Avklare planmodell Avsjek k X uker X dager/uker 1 dag 2 uker fram i tid Premissprotokoll 1 uke 1-5 dager 2 uker 1 dag 1 mnd. Egen prosess i forkant av arbeidsplan -prosessen Egen prosess Forslag til innkalling Aktuelle tema til forberedelse av premissmøte: - Leder - Tillitsvalgt - Verneombud Mal for premissprotokoll: - Årsarbeidspla n - Rullerende grunnturnus - Helligdagsturnus - Sommerturnu s Eksempler på ønskeskjema Brukerveiledning fra GAT 30

31 Prosessbeskrivelse - Arbeidsplan 2/2 Leder Tillitsvalgt Leder Tillitsvalgt Leder Tillitsvalgt Leder Ansatt Tillitsvalgt Verneombud Leder Tillitsvalgt Leder Utarbeide utkast til arbeidspla n Gjennomfør e korrektur av arbeidsplan Gjøre evt. endringer Sende ut utkast Vurdere tilbakemeldinger Arbeidspla n godkjent Iverksettin g Avtale om arbeidspla n 1 dag 1 mnd. 1 2 dager Frist: 2 uker 1 dag 1 mnd. Liste over hva som menes med korrektur Protokollmal for avtale 31

32 Kalle inn til premissmøte Ansvarlig: Hensikt: Leder Sikre at det settes av tilstrekkelig tid til forberedelser i forkant og gjennomføring i forbindelse med premissmøte. Beskrivelse: Leder kalle inn tillitsvalgte og verneombud til premissmøte to uker frem i tid Innkalling sendes via Outlook Om enheten ikke har tillitsvalgt, sendes innkalling til Hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt Maler: Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til premissmøte: Link 32

33 Forberede premissmøte Ansvar: Tillitsvalgt, leder og verneombud Hensikt: Sikre at deltakerne har mulighet til å innhente nok informasjon om forhold ved enheten som har betydning i forhold til arbeidsplan. Minst mulig overraskelser i premissmøte. Beskrivelse: Leder, tillitsvalgte og verneombud har en uke på å forberede seg til premissmøtet. Maler: Hjelpeverktøy: Aktuelle temaer til forberedelse til premissmøte Link Veileder for verneombud, innspill i forhold til utarbeidelse av arbeidsplan (side 15): Link 33

34 Gjennomføre premissmøte Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud Hensikt: Partene (arbeidsgiver og tillitsvalgt) enes om hvilke premisser som skal legges til grunn for arbeidsplan. Partene avklarer videre fremdrift og deltagelse for resten av prosessen. Beskrivelse: Det skal skrives protokoll fra møtet. Maler: Mal for premissprotokoll for årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for rullerende arbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for høytidsturnus Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for sommerturnus Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: 34

35 Innhente ønsker fra ansatte Ansvar: Leder Ansatt Hensikt: Det legges til rette for at ansatte kan ha påvirkning på egen arbeidstid og arbeidsfri Beskrivelse: Bruk maler som forslag til utarbeidelse av ønskeskjema for egen enhet. Arbeidsgiver sender ønskeskjema og fastsetter frist for tilbakemelding. Maler: Hjelpeverktøy: Ønskeskjema 1, Ønskeskjema 2, for årsarbeidsplan Ønskeskjema 3, for rullerende grunnturnus Ønskeskjema 4, for høytidsturnus Ønskeskjema 5, Kalender for individuell arbeidsplan 2013, Ønskeskjema 6, Kalender for individuell arbeidsplan 2013 (fra Intensiv) 35

36 Gjennomføre samarbeidsmøte Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud Hensikt: Sikre at det er felles forståelse om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioritering av ønsker blant ansatte. Beskrivelse: Deltagerne gjennomgår tilbakemelding om tilrettelegging og ønsker for å vurdere behov og mulighet for tilrettelegging og ønsker. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til samarbeidsmøte: Link Innleverte ønskeskjema 36

37 Utarbeide utkast til arbeidsplan Ansvarlig. Leder Hensikt: Sikre at arbeidsplanen er i tråd med premissprotokoll Beskrivelse: Utarbeide en arbeidsplan som er i tråd med premissprotokoll og ta høyde for mulighetsrom knyttet ønsker fra ansatte Maler: Hjelpeverktøy: Veileder for utarbeidelse av årsarbeidsplan: Link Veileder for utarbeidelse av rullerende grunnturnus: Link Brukerveiledning fra GAT: Link 37

38 Gjennomføre grovkorrektur av arbeidsplan Ansvar: Tillitsvalgt Leder: gjøre arbeidsplanen tilgjengelig for tillitsvalgt Hensikt: Sikre at utkastet til arbeidsplan er så korrekt som mulig før utsendelse til ansatt Beskrivelse: Tillitsvalgte leser korrektur av utkastet til arbeidsplan og gir tilbakemelding til leder om eventuelle feil. Maler: Hjelpeverktøy: Huskeliste for tillitsvalgt for korrektur av årsarbeidsplan: Link Huskeliste for tillitsvalgt for korrektur av rullerende grunnturnus: Link 38

39 Gjøre eventuelle endringer Ansvar: Leder og tillitsvalgt Hensikt: Sikre at utkastet til arbeidsplan er så korrekt som mulig før utsendelse til ansatte Beskrivelse: Leder og tillitsvalgte gjør eventuelle endringer basert på korrektur gjennomgangen til tillitsvalgte. Maler: Hjelpeverktøy: 39

40 Sende ut utkast til arbeidsplan Ansvar: Leder, ansatt og tillitsvalgt Hensikt: Gi ansatte og tillitsvalgt mulighet til å kommentere utkast til arbeidsplan Beskrivelse: Sørge for at alle får informasjonen, Gjøre utkast arbeidsplanen tilgjengelig for ansatte i min Gat. Gjøre utkastet tilgjengelig for tillitsvalgte. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for e-post til ansatte om at utkast til ny arbeidsplan er gjort tilgjengelig i Min Gat: Link 40

41 Vurdere tilbakemeldinger Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud. Hensikt: Sikre at tilbakemeldinger blir vurdert samlet i møte mellom leder, tillitsvalgt og eventuelt verneombud Beskrivelse: Leder, tillitsvalgte og verneombud vurdere tilbakemeldingene på utkast til arbeidsplan, og gjør de endringer som er mulig. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for møteinnkalling til møte for å vurdere tilbakemeldinger på utkast til arbeidsplan Link 41

42 Arbeidsplan godkjent Ansvarlig: Leder og tillitsvalgt Hensikt: Enighet om, og signering av arbeidsplanen. Beskrivelse: Leder og tillitsvalgt gjennomgår arbeidsplanen og signerer på avtalen Arbeidsplanen godkjennes i GAT. Maler: Mal for protokoll Avtale om årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om rullerende grunnturnus Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om høytidsturnus Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om sommerturnus Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til forhandlingsmøte vedrørende godkjenning av ny arbeidsplan: Link 42

43 Iverksetting Ansvar: Leder Hensikt: Gjøre planen tilgjengelig for alle ansatte (GAT) Beskrivelse: Arbeidsplanen iverksettes i GAT Maler: Hjelpeverktøy: 43

44 Revisjon av årsarbeidsplan Ansvar: Leder kaller inn Hensikt: Gjøre nødvendige endringer, jf. rammeavtalen pkt. 4 Sikre god arbeidsplan gjennom hele planens lengde Beskrivelse: Avtales lokalt Maler: Mal for protokoll Avtale om justering av årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: Fremgangsmåte ved beregning av ny ukentlig arbeidstid (arbeidstidreduksjonen): Link 44

45 Metodebok for utarbeidelse av arbeidsplan 1. Formålet med metodeboken 2 2. Målgruppe 2 3. Analyse av aktivitet og bemanning 2 4. Utarbeide bemanningsplan innenfor rammer 2 5. Avklare planmodell 2 6. Innkalling til premissmøte 3 7. Forberedelser til premissmøte 3 8. Gjennomføring av premissmøte 3 9. Innhenting og vurdering av ønsker Gjennomføre samarbeidsmøte Utarbeide utkast til arbeidsplan Grovkorrektur av arbeidsplan Gjøre eventuelle endringer Sende ut utkast til ansatte for innspill og til tillitsvalgte for kontroll Vurdere tilbakemeldinger Godkjenning av arbeidsplan Iverksetting Årsplan: Revisjonspunkt 6 a. Endring av ukentlig arbeidstid ved tredelt turnusarbeid 7 b. Endring av tilleggs lønn 7

46 Rammeavtale/arbeidsplanlegging Før Prosessen Etter iverksetting

47 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

48

49 Felles opplæringsmateriell

50 Partssamarbeid Hvorfor? Med hvem? Om hva? Hvordan?

51 Forventninger til kurset??

52 Oppdraget vårt Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning kontinuerlig å forbedre tjenestene til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

53 Arbeidslivets grunnmur HA 28 Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med og skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

54 Arbeidslivets grunnmur forts.. HA 29 Det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid

55 Arbeidsmiljølovens formålsparagraf 1-1d Lovens formål er: å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet

56 Partssamarbeid - hvorfor? Lange tradisjoner i norsk arbeidsliv og i offentlig sektor. Partssamarbeid, bedriftsdemokrati og deltagelse har blitt betegnet som et vesentlig konkurransefortrinn for Norge som stat. Har bidratt til færre arbeidskonflikter, større tilhørighet til arbeidsplassen demokratiet på arbeidsplassene. Et godt partsamarbeid bygger på en grunnleggende tillit mellom aktørene.

57 Partssamarbeid med hvem? Leder skal samarbeide med Tillitsvalgte etter hovedavtalen etter arbeidsmiljøloven Verneombud etter arbeidsmiljøloven

58 Tillitsvalgtes ansvar og rolle Pådriver for å utvikle et godt arbeidsmiljø Partnere i et likeverdig samarbeid med arbeidsgiver Påpassere sikre at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt, og være talerør og støtte for medlemmer Oppgavene er beskrevet i HA 48 og 49

59 Tillitsvalgte ansvar og rolle Tillitsvalgte representerer sine medlemmer og sin organisasjon Alle berørte organisasjoner har samme rettighet til å delta i partssamarbeidet

60 Tillitsvalgte ansvar og rolle Tillitsvalgte representerer sine medlemmer og sin organisasjon Alle berørte organisasjoner har samme rettighet til å delta i partssamarbeidet

61 Verneombudets ansvar og rolle Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. Oppgavene er nærmere beskrevet i Arbeidsmiljøloven 6-2.

62 Verneombudet ansvar og rolle Verneombudet representerer alle ansatte (unntatt leder) innen sitt verneområde, og ikke medlemmer eller yrkesgrupper Leder sitt verneombud ett nivå opp Verneombudet har ikke ansvar for arbeidsmiljøet, ansvaret ligger alltid hos leder Samarbeidet mellom leder og verneombud er avgjørende for å få et godt arbeidsmiljø

63 Verneombudet ansvar og rolle Dersom verneombudet mener det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses. Det skal bare stanses i det omfang verneombudet anser som nødvendig for å avverge fare. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid er regulert i arbeidsmiljøloven 6-3.

64 Leders ansvar og fullmakter Totalansvar for enheten: Faglig ansvar Driftsansvar Arbeidsgiveransvar Økonomiansvar HMS-ansvar

65 Leders ansvar og fullmakter å handle innenfor gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser å utvikle årlige mål og handlingsplaner innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og strategier fremgår av fullmaktsmatrisen fatte beslutninger iht styringsretten etablere møtearenaer

66 Summeoppgave Hva er de to viktigste momenter for å få til et godt partssamarbeid hos dere?

67 Partssamarbeid om hva og hvordan? AML 8-2 Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting 1) a) informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon, b) informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse, c) informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. 2) Informasjon etter første ledd bokstav a skal skje på et passende tidspunkt. Informasjon og drøfting etter første ledd bokstavene b og c skal skje så tidlig som mulig.

68 Partssamarbeid om hva og hvordan? AML 8-2 (3) Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver, finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier og skje på en måte og med et innhold som er passende. Drøftingen skal gjennomføres slik at det er mulig for de tillitsvalgte å møte arbeidsgiveren og få et grunngitt svar på uttalelser de måtte avgi. Drøfting etter første ledd bokstav c skal ta sikte på å oppnå en avtale.

69 Partssamarbeid om hva og hvordan? Forhold som vedrører virksomhetens ordinære drift (HA 30) Driftsmessige forhold + økonomisk status og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift herunder praksis for innleie av arbeidskraft De alminnelige lønns- og arbeidsforhold i virksomheten Omlegginger av driften (HA 31) Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold herunder viktige endringer i driftsopplegg og metoder Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser eller innskrenkninger Arbeidsmiljøspørsmål

70 Hvordan i praksis? Endringer personellmessige driftsmessige fysiske forhold arbeidsprosesser Enige om alt?

71 Summeoppgave Hvilke samarbeidsarenaer har vi/vil vi ha?

72

73 Forhandlinger Overenskomst Hovedavtale Spekter Hovedsammenslutning Foretak Foretaksledelsen Foretakstillitsvalgte Samarbeid Klinikk/divisjon/avdeling Særavtaler Avdelingsledelse Avdelingstillitsvalgte

74 Partssamarbeid hvordan? Organiseringen av samarbeidet må ta hensyn til virksomhetens: Størrelse Historikk Kultur Utfordringer

75 Foretaksnivå Faste drøftingsmøter Faste møter FTV og foretaksledelse Faste møter med de enkelte foreningene Forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår I tillegg har begge parter ansvar for at de rette personer med riktig kompetanse deltar i nedsatte styringsgrupper, prosjektgrupper, forhandlingsutvalg eller arbeidsgrupper

76 Informasjon Viktig at informasjon gis så tidlig som mulig. I praksis gis gjerne informasjon forut for drøftingsmøtet om samme tema. HA 33 annet ledd og 34 AML 8-2

77 Drøfting Hovedavtalens betegnelse på samarbeidsprosess. Drøfting innebærer at virksomhetens ledelse skal legge frem saker av betydning for arbeidstakerne for de tillitsvalgte, og innhente deres synspunkter og råd. Det essensielle er en utveksling av synspunkter, slik at beslutningen blir best mulig. Drøftelsene må være reelle, uten at virksomhetens standpunkt er bundet på forhånd.

78 Drøfting - referat HA 30: Virksomhetens ordinære drift Drift, økonomi og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og daglig drift, herunder praksis for innleie De alminnelige lønns- og arbeidsforhold

79 Drøfting - protokoll HA 31 Omlegging av driften Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i driftsopplegg og metoder Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger

80 Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. kan gjøre vedtak som binder arbeidsgiver når det gjelder saker som berører liv eller helse

81

82

83 FAFO- rapport: Tillitsvalgt i omstillingens tid Samtlige tillitsvalgte i dybdeintervjuene ønsker en relasjon til ledelsen som er preget av et tett og uformelt samarbeid, og de mener at størst grad av innflytelse oppnås gjennom en slik relasjon

84 Hva nå?

85 Tilbakemelding Vi vil gjerne ha tilbakemelding etter et halvt år Fungerer partssamarbeidet bedre? Har dere etablert faste møter? Andre gode grep? Leder sender en kort e-post til Nils Magne Sæle.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 MER ENN LØNN LIVET I ET ARBEIDSFORHOLD FRA A TIL Å ansettelsen under

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Legeforeningen

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Legeforeningen Hovedavtaler som lederverktøy v/spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Legeforeningen Hvorfor hovedavtaler? Arbeidslivets grunnlov Harde og langvarige arbeidskamper på 1920- og 30-årene - Hovedavtalen

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Informasjon, drøfting og medbestemmelse

Informasjon, drøfting og medbestemmelse NFF-F overlapping Thon Hotel Prinsen Trondheim 5. 6. januar 2017 Informasjon, drøfting og medbestemmelse 1 Medbestemmelse i arbeidslivet Del av «den norske modellen» Ansatte har en viktig rolle krav på

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hovedavtaler som lederverktøy v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hvorfor hovedavtaler? Harde og langvarige arbeidskamper på 1920- og 30-årene - Hovedavtalen i 1935 Fredsplikt mot rettigheter

Detaljer

Informasjon, drøfting og medbestemmelse

Informasjon, drøfting og medbestemmelse NFF-A overlapping Thon Hotel Bristol Stephanie Brussel 8. 10. januar 2017 Informasjon, drøfting og medbestemmelse 1 Medbestemmelse i arbeidslivet Del av «den norske modellen» Ansatte har en viktig rolle

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet Tillitsvalgtsrollen TV-kurs 18. Januar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet via forholdet til arbeidsgiver 1 til det andre ytterpunktet? Og dette

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016)

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016) Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 2015 2017 (sist endret 12. februar 2016) 1. Innledning Kulturdepartementet (departementet) tar sikte på at Den norske kirke skal

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen

Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune. Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Medbestemmelse Drøftingskultur- og struktur i Bergen kommune Nettverkskurs grunnskolen høsten 2013 Grete Monsen, Utdanningsforbundet Bergen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

råd til tillitsvalgte om kommunesammenslåing

råd til tillitsvalgte om kommunesammenslåing Delta din partner i arbeidslivet 24 Delta råd til tillitsvalgte om kommunesammenslåing 1 Mål: Deltas tillitsvalgte skal være aktive i alle prosesser som innvirker på de ansattes vilkår knyttet til sammenslåingen.

Detaljer

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24.

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. SFS 2201 - Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. november 2011 SFS 2201 pkt. 3.2 Forsøksordning fra 1.8.2012: Pedagogisk personale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen #Medbestemmelse Tillitsvalgtkonferansen 2016 Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen mh@negotia.no Negotias visjon Alltid tilstede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF 1 Avtale av 16.02.2007 AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF Del I - Omfang 1. Bakgrunn Avtalen er inngått med grunnlag

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt Hovedavtaler som lederverktøy v/spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Kommentarer av ass.direktør/sjefadvokat Frode Solberg, Legeforeningen Hvorfor hovedavtaler? Harde og langvarige arbeidskamper på

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTIDSORDNINGER Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTID Reguleres i Arb.miljølovens Kap. 10 og tariffavtalene/overenskomstene Ved arbeid på ulike tider på døgnet skal det utarbeides

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

HOVEDAVTALEN, DOK 24

HOVEDAVTALEN, DOK 24 HOVEDAVTALEN, DOK 24 Avtale om medinnflytelse/ medbestemmelse i Oslo kommune Januar - februar 2017 Bakgrunn Hovedavtalen OVERSIKT DOK 24 Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune Avtale om

Detaljer

Hvordan forhindre konkurranseutsetting

Hvordan forhindre konkurranseutsetting Hvordan forhindre konkurranseutsetting en veileder for Spekterområdet Veilederen gir ansatterepresentanter, fagforeninger og tillitsvalgte hjelp i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

EL&IT - medvirkning i energibransjen

EL&IT - medvirkning i energibransjen EL&IT - medvirkning i energibransjen På oppdrag for EL & IT og Energi Norge gjennomfører forskningsstiftelsen Fafo en undersøkelse blant ledere og tillittsvalgte på ulike nivå. Hensikten med undersøkelsen

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage Styrer i barnehage Som hovedregel hel stilling All

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer