PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen"

Transkript

1 PARTSSAMARBEID erfaringer Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen

2 Disposisjon

3 Forhandlinger Overenskomst Hovedavtale Spekter Hovedsammenslutning Foretak Foretaksledelsen Foretakstillitsvalgte Samarbeid Klinikk/divisjon/avdeling Særavtaler Avdelingsledelse Avdelingstillitsvalgte

4 To prosjekter felles erfaringer Partssamarbeid tilby felles opplæring Rammeavtaler/arbeidsplanlegging

5 Hvorfor kurs om dette tema på denne måten? Hovedpersonene Problemet Løsningen

6 Hovedpersonene Ledelsen på alle nivå Tillitsvalgte på alle nivå Verneombud på alle nivå

7 Problemet Medvirkning ikke godt nok integrert som en del av daglig drift Kunnskap om samarbeidsbestemmelsene (Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven)

8 Felles forståelse av oppdraget Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning

9 Arbeidslivets grunnmur HA 28 Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med og skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

10 Forberedelser Kjenne på enigheter/uenigheter Lett/vanskelig?? Ha tid til å være konkret Gode eksempel, for eksempel omstilling

11

12 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

13 Faste møter, struktur og forutsigbarhet Brukt erfaringer fra foretaksnivå til å anbefale: Faste møter VO deltar på alle møter Alle vet alt som foregår Kunnskap om innhold

14 Foretaksnivå Faste drøftingsmøter Faste møter FTV/VO og foretaksledelse Drøftingsmøter Samhandlingsmøter Faste møter med de enkelte foreningene Forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår Månedlig lunsjmøte PO/Frikjøpte tillitsvalgte/vo

15 Opplæring i partssamarbeid Før Prosessen Etter

16 ERFARINGER Fungerer partssamarbeidet bedre? Usikkert å si - kan ikke se noen konkrete endringer etter opplæringsprogrammet med dere. Vi har noen utfordringer som står ganske uendret før og etter (Eksempel: Forståelse og praktisering av informasjons- og drøftingsplikt). Har dere etablert faste møter? Ja, det har vi: «Klinikkforum» er planlagte møter mellom klinikkledelse og tillitsvalgte: Dette har sin faste form og fungerer bra. Fire ganger årlig + ekstraordinære møter i forb. med budsjett. Andre gode grep dere har gjort? Vi har etablert et uformelt møtepunkt mellom klinikkdirektør og tillitsvalgte: «Smørelunsj hos Håkon». (NB: «Smørelunsj» etter modell av barnehagen, ikke legemiddelindustrien!!) Oppleves som hyggelig og nyttig.

17 ERFARINGER Vi synes samarbeidet fungerer bedre. Det er et mye bedre klima. Om det er resultat av opplæringen eller at spenningsnivået i organisasjonen generelt er lavere er vanskelig å si. Vi har fått flere nye lokale TV og disse er fremdeles under opplæring. Det vil si at vi bruker svært mye tid på kurs ol. Postene har planer om faste møter,men er ikke kommet helt i gang etter ferien. Vi har ellers ikke gjort noen store endringer, men det at det er flere lokale Tv gjør at kontakten er mye tettere og at det meste kan diskuteres og informeres om på post. Jeg har tro på det.

18 ERFARINGER Partsamarbeidet fungerer etter min meining mykje betre. Vi har etablert faste møter, der og verneombudet deltar. Ikkje gjort noko anna enn det. Turnus er jo det hyppigste temaet, men og budsjett, hms o.l. Opplevde kurset som veldig nyttig, men trur vi kunne hatt enda meir utbytte om det hadde vart litt lenger med meir tid på å få hjelp av dykk til å drøfte spesielle utfordringer her.

19 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

20 Partssamarbeid Hvorfor? Med hvem? Om hva? Hvordan?

21 Oppdraget vårt Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning kontinuerlig å forbedre tjenestene til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

22 Arbeidet med ny rammeavtale Parallelt med partsamarbeid opplæring Startet med at fire av fagforeningene sa opp eksisterende avtale fra 2005 Grundig arbeid for å bli enige om tall, data, fakta Full innsikt i alt tallmateriale underveis Effekt av nye medarbeidere involvert

23 Hovedpersonene Ledelsen på alle nivå Tillitsvalgte på alle nivå Ansatte som arbeider i turnus

24 Problemet Avtale fra 2005 som skapte mye hodebry for aktørene

25 Løsningen Oppsigelse av 2005 avtalen Prosess for å bli enige om grunnlaget for nye forhandlinger Ny avtale Prosess for å sammen å utarbeide verktøy

26 Resultat av ny avtale Gode og omforente verktøy for utarbeidelse av arbeidsplaner Prosessveileder Metodebok

27 Prosessveileder for utarbeidelse av arbeidsplaner Utarbeidet i samarbeid mellom Personalog organisasjonsavdelingen og tillitsvalgte for Delta, Fagforbundet, FO og Norsk Sykepleierforbund etter inngåelse av ny rammeavtale 14. august 2012

28 Bakgrunn Ny rammeavtale underskrevet 14. august 2012 Link Likestiller årsarbeidsplan og rullerende turnus Arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud ønsket å tydeliggjøre formaliteter og roller knyttet til prosessen for utarbeidelsen av ny arbeidsplan. 28

29 Formål Formålet med beskrivelsen er å sikre felles forståelse blant leder, tillitsvalgt og verneombud for prosessen knyttet til utarbeidelse av nye arbeidsplaner. Sikre godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud gjennom felles maler for premissprotokoll og avtale om arbeidsplan 29

30 Prosessbeskrivelse - Arbeidsplan 1/2 Leder Tillitsvalgte Tillitsvalgte Leder Leder Verneombud Verneombud Leder Ansatt Verneombud Tillitsvalgte Leder Leder Bemanning s-plan Kalle inn til premissmøte Forberede premissmøte Gjennomføre premissmøte Innhente ønsker fra ansatte Gjennomfør e samarbeids møte Utarbeide utkast til arbeidspla n Avklare planmodell Avsjek k X uker X dager/uker 1 dag 2 uker fram i tid Premissprotokoll 1 uke 1-5 dager 2 uker 1 dag 1 mnd. Egen prosess i forkant av arbeidsplan -prosessen Egen prosess Forslag til innkalling Aktuelle tema til forberedelse av premissmøte: - Leder - Tillitsvalgt - Verneombud Mal for premissprotokoll: - Årsarbeidspla n - Rullerende grunnturnus - Helligdagsturnus - Sommerturnu s Eksempler på ønskeskjema Brukerveiledning fra GAT 30

31 Prosessbeskrivelse - Arbeidsplan 2/2 Leder Tillitsvalgt Leder Tillitsvalgt Leder Tillitsvalgt Leder Ansatt Tillitsvalgt Verneombud Leder Tillitsvalgt Leder Utarbeide utkast til arbeidspla n Gjennomfør e korrektur av arbeidsplan Gjøre evt. endringer Sende ut utkast Vurdere tilbakemeldinger Arbeidspla n godkjent Iverksettin g Avtale om arbeidspla n 1 dag 1 mnd. 1 2 dager Frist: 2 uker 1 dag 1 mnd. Liste over hva som menes med korrektur Protokollmal for avtale 31

32 Kalle inn til premissmøte Ansvarlig: Hensikt: Leder Sikre at det settes av tilstrekkelig tid til forberedelser i forkant og gjennomføring i forbindelse med premissmøte. Beskrivelse: Leder kalle inn tillitsvalgte og verneombud til premissmøte to uker frem i tid Innkalling sendes via Outlook Om enheten ikke har tillitsvalgt, sendes innkalling til Hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt Maler: Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til premissmøte: Link 32

33 Forberede premissmøte Ansvar: Tillitsvalgt, leder og verneombud Hensikt: Sikre at deltakerne har mulighet til å innhente nok informasjon om forhold ved enheten som har betydning i forhold til arbeidsplan. Minst mulig overraskelser i premissmøte. Beskrivelse: Leder, tillitsvalgte og verneombud har en uke på å forberede seg til premissmøtet. Maler: Hjelpeverktøy: Aktuelle temaer til forberedelse til premissmøte Link Veileder for verneombud, innspill i forhold til utarbeidelse av arbeidsplan (side 15): Link 33

34 Gjennomføre premissmøte Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud Hensikt: Partene (arbeidsgiver og tillitsvalgt) enes om hvilke premisser som skal legges til grunn for arbeidsplan. Partene avklarer videre fremdrift og deltagelse for resten av prosessen. Beskrivelse: Det skal skrives protokoll fra møtet. Maler: Mal for premissprotokoll for årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for rullerende arbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for høytidsturnus Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for sommerturnus Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: 34

35 Innhente ønsker fra ansatte Ansvar: Leder Ansatt Hensikt: Det legges til rette for at ansatte kan ha påvirkning på egen arbeidstid og arbeidsfri Beskrivelse: Bruk maler som forslag til utarbeidelse av ønskeskjema for egen enhet. Arbeidsgiver sender ønskeskjema og fastsetter frist for tilbakemelding. Maler: Hjelpeverktøy: Ønskeskjema 1, Ønskeskjema 2, for årsarbeidsplan Ønskeskjema 3, for rullerende grunnturnus Ønskeskjema 4, for høytidsturnus Ønskeskjema 5, Kalender for individuell arbeidsplan 2013, Ønskeskjema 6, Kalender for individuell arbeidsplan 2013 (fra Intensiv) 35

36 Gjennomføre samarbeidsmøte Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud Hensikt: Sikre at det er felles forståelse om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioritering av ønsker blant ansatte. Beskrivelse: Deltagerne gjennomgår tilbakemelding om tilrettelegging og ønsker for å vurdere behov og mulighet for tilrettelegging og ønsker. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til samarbeidsmøte: Link Innleverte ønskeskjema 36

37 Utarbeide utkast til arbeidsplan Ansvarlig. Leder Hensikt: Sikre at arbeidsplanen er i tråd med premissprotokoll Beskrivelse: Utarbeide en arbeidsplan som er i tråd med premissprotokoll og ta høyde for mulighetsrom knyttet ønsker fra ansatte Maler: Hjelpeverktøy: Veileder for utarbeidelse av årsarbeidsplan: Link Veileder for utarbeidelse av rullerende grunnturnus: Link Brukerveiledning fra GAT: Link 37

38 Gjennomføre grovkorrektur av arbeidsplan Ansvar: Tillitsvalgt Leder: gjøre arbeidsplanen tilgjengelig for tillitsvalgt Hensikt: Sikre at utkastet til arbeidsplan er så korrekt som mulig før utsendelse til ansatt Beskrivelse: Tillitsvalgte leser korrektur av utkastet til arbeidsplan og gir tilbakemelding til leder om eventuelle feil. Maler: Hjelpeverktøy: Huskeliste for tillitsvalgt for korrektur av årsarbeidsplan: Link Huskeliste for tillitsvalgt for korrektur av rullerende grunnturnus: Link 38

39 Gjøre eventuelle endringer Ansvar: Leder og tillitsvalgt Hensikt: Sikre at utkastet til arbeidsplan er så korrekt som mulig før utsendelse til ansatte Beskrivelse: Leder og tillitsvalgte gjør eventuelle endringer basert på korrektur gjennomgangen til tillitsvalgte. Maler: Hjelpeverktøy: 39

40 Sende ut utkast til arbeidsplan Ansvar: Leder, ansatt og tillitsvalgt Hensikt: Gi ansatte og tillitsvalgt mulighet til å kommentere utkast til arbeidsplan Beskrivelse: Sørge for at alle får informasjonen, Gjøre utkast arbeidsplanen tilgjengelig for ansatte i min Gat. Gjøre utkastet tilgjengelig for tillitsvalgte. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for e-post til ansatte om at utkast til ny arbeidsplan er gjort tilgjengelig i Min Gat: Link 40

41 Vurdere tilbakemeldinger Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud. Hensikt: Sikre at tilbakemeldinger blir vurdert samlet i møte mellom leder, tillitsvalgt og eventuelt verneombud Beskrivelse: Leder, tillitsvalgte og verneombud vurdere tilbakemeldingene på utkast til arbeidsplan, og gjør de endringer som er mulig. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for møteinnkalling til møte for å vurdere tilbakemeldinger på utkast til arbeidsplan Link 41

42 Arbeidsplan godkjent Ansvarlig: Leder og tillitsvalgt Hensikt: Enighet om, og signering av arbeidsplanen. Beskrivelse: Leder og tillitsvalgt gjennomgår arbeidsplanen og signerer på avtalen Arbeidsplanen godkjennes i GAT. Maler: Mal for protokoll Avtale om årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om rullerende grunnturnus Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om høytidsturnus Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om sommerturnus Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til forhandlingsmøte vedrørende godkjenning av ny arbeidsplan: Link 42

43 Iverksetting Ansvar: Leder Hensikt: Gjøre planen tilgjengelig for alle ansatte (GAT) Beskrivelse: Arbeidsplanen iverksettes i GAT Maler: Hjelpeverktøy: 43

44 Revisjon av årsarbeidsplan Ansvar: Leder kaller inn Hensikt: Gjøre nødvendige endringer, jf. rammeavtalen pkt. 4 Sikre god arbeidsplan gjennom hele planens lengde Beskrivelse: Avtales lokalt Maler: Mal for protokoll Avtale om justering av årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: Fremgangsmåte ved beregning av ny ukentlig arbeidstid (arbeidstidreduksjonen): Link 44

45 Metodebok for utarbeidelse av arbeidsplan 1. Formålet med metodeboken 2 2. Målgruppe 2 3. Analyse av aktivitet og bemanning 2 4. Utarbeide bemanningsplan innenfor rammer 2 5. Avklare planmodell 2 6. Innkalling til premissmøte 3 7. Forberedelser til premissmøte 3 8. Gjennomføring av premissmøte 3 9. Innhenting og vurdering av ønsker Gjennomføre samarbeidsmøte Utarbeide utkast til arbeidsplan Grovkorrektur av arbeidsplan Gjøre eventuelle endringer Sende ut utkast til ansatte for innspill og til tillitsvalgte for kontroll Vurdere tilbakemeldinger Godkjenning av arbeidsplan Iverksetting Årsplan: Revisjonspunkt 6 a. Endring av ukentlig arbeidstid ved tredelt turnusarbeid 7 b. Endring av tilleggs lønn 7

46 Rammeavtale/arbeidsplanlegging Før Prosessen Etter iverksetting

47 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

48

49 Felles opplæringsmateriell

50 Partssamarbeid Hvorfor? Med hvem? Om hva? Hvordan?

51 Forventninger til kurset??

52 Oppdraget vårt Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning kontinuerlig å forbedre tjenestene til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

53 Arbeidslivets grunnmur HA 28 Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med og skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

54 Arbeidslivets grunnmur forts.. HA 29 Det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid

55 Arbeidsmiljølovens formålsparagraf 1-1d Lovens formål er: å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet

56 Partssamarbeid - hvorfor? Lange tradisjoner i norsk arbeidsliv og i offentlig sektor. Partssamarbeid, bedriftsdemokrati og deltagelse har blitt betegnet som et vesentlig konkurransefortrinn for Norge som stat. Har bidratt til færre arbeidskonflikter, større tilhørighet til arbeidsplassen demokratiet på arbeidsplassene. Et godt partsamarbeid bygger på en grunnleggende tillit mellom aktørene.

57 Partssamarbeid med hvem? Leder skal samarbeide med Tillitsvalgte etter hovedavtalen etter arbeidsmiljøloven Verneombud etter arbeidsmiljøloven

58 Tillitsvalgtes ansvar og rolle Pådriver for å utvikle et godt arbeidsmiljø Partnere i et likeverdig samarbeid med arbeidsgiver Påpassere sikre at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt, og være talerør og støtte for medlemmer Oppgavene er beskrevet i HA 48 og 49

59 Tillitsvalgte ansvar og rolle Tillitsvalgte representerer sine medlemmer og sin organisasjon Alle berørte organisasjoner har samme rettighet til å delta i partssamarbeidet

60 Tillitsvalgte ansvar og rolle Tillitsvalgte representerer sine medlemmer og sin organisasjon Alle berørte organisasjoner har samme rettighet til å delta i partssamarbeidet

61 Verneombudets ansvar og rolle Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. Oppgavene er nærmere beskrevet i Arbeidsmiljøloven 6-2.

62 Verneombudet ansvar og rolle Verneombudet representerer alle ansatte (unntatt leder) innen sitt verneområde, og ikke medlemmer eller yrkesgrupper Leder sitt verneombud ett nivå opp Verneombudet har ikke ansvar for arbeidsmiljøet, ansvaret ligger alltid hos leder Samarbeidet mellom leder og verneombud er avgjørende for å få et godt arbeidsmiljø

63 Verneombudet ansvar og rolle Dersom verneombudet mener det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses. Det skal bare stanses i det omfang verneombudet anser som nødvendig for å avverge fare. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid er regulert i arbeidsmiljøloven 6-3.

64 Leders ansvar og fullmakter Totalansvar for enheten: Faglig ansvar Driftsansvar Arbeidsgiveransvar Økonomiansvar HMS-ansvar

65 Leders ansvar og fullmakter å handle innenfor gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser å utvikle årlige mål og handlingsplaner innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og strategier fremgår av fullmaktsmatrisen fatte beslutninger iht styringsretten etablere møtearenaer

66 Summeoppgave Hva er de to viktigste momenter for å få til et godt partssamarbeid hos dere?

67 Partssamarbeid om hva og hvordan? AML 8-2 Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting 1) a) informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon, b) informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse, c) informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. 2) Informasjon etter første ledd bokstav a skal skje på et passende tidspunkt. Informasjon og drøfting etter første ledd bokstavene b og c skal skje så tidlig som mulig.

68 Partssamarbeid om hva og hvordan? AML 8-2 (3) Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver, finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier og skje på en måte og med et innhold som er passende. Drøftingen skal gjennomføres slik at det er mulig for de tillitsvalgte å møte arbeidsgiveren og få et grunngitt svar på uttalelser de måtte avgi. Drøfting etter første ledd bokstav c skal ta sikte på å oppnå en avtale.

69 Partssamarbeid om hva og hvordan? Forhold som vedrører virksomhetens ordinære drift (HA 30) Driftsmessige forhold + økonomisk status og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift herunder praksis for innleie av arbeidskraft De alminnelige lønns- og arbeidsforhold i virksomheten Omlegginger av driften (HA 31) Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold herunder viktige endringer i driftsopplegg og metoder Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser eller innskrenkninger Arbeidsmiljøspørsmål

70 Hvordan i praksis? Endringer personellmessige driftsmessige fysiske forhold arbeidsprosesser Enige om alt?

71 Summeoppgave Hvilke samarbeidsarenaer har vi/vil vi ha?

72

73 Forhandlinger Overenskomst Hovedavtale Spekter Hovedsammenslutning Foretak Foretaksledelsen Foretakstillitsvalgte Samarbeid Klinikk/divisjon/avdeling Særavtaler Avdelingsledelse Avdelingstillitsvalgte

74 Partssamarbeid hvordan? Organiseringen av samarbeidet må ta hensyn til virksomhetens: Størrelse Historikk Kultur Utfordringer

75 Foretaksnivå Faste drøftingsmøter Faste møter FTV og foretaksledelse Faste møter med de enkelte foreningene Forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår I tillegg har begge parter ansvar for at de rette personer med riktig kompetanse deltar i nedsatte styringsgrupper, prosjektgrupper, forhandlingsutvalg eller arbeidsgrupper

76 Informasjon Viktig at informasjon gis så tidlig som mulig. I praksis gis gjerne informasjon forut for drøftingsmøtet om samme tema. HA 33 annet ledd og 34 AML 8-2

77 Drøfting Hovedavtalens betegnelse på samarbeidsprosess. Drøfting innebærer at virksomhetens ledelse skal legge frem saker av betydning for arbeidstakerne for de tillitsvalgte, og innhente deres synspunkter og råd. Det essensielle er en utveksling av synspunkter, slik at beslutningen blir best mulig. Drøftelsene må være reelle, uten at virksomhetens standpunkt er bundet på forhånd.

78 Drøfting - referat HA 30: Virksomhetens ordinære drift Drift, økonomi og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og daglig drift, herunder praksis for innleie De alminnelige lønns- og arbeidsforhold

79 Drøfting - protokoll HA 31 Omlegging av driften Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i driftsopplegg og metoder Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger

80 Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. kan gjøre vedtak som binder arbeidsgiver når det gjelder saker som berører liv eller helse

81

82

83 FAFO- rapport: Tillitsvalgt i omstillingens tid Samtlige tillitsvalgte i dybdeintervjuene ønsker en relasjon til ledelsen som er preget av et tett og uformelt samarbeid, og de mener at størst grad av innflytelse oppnås gjennom en slik relasjon

84 Hva nå?

85 Tilbakemelding Vi vil gjerne ha tilbakemelding etter et halvt år Fungerer partssamarbeidet bedre? Har dere etablert faste møter? Andre gode grep? Leder sender en kort e-post til Nils Magne Sæle.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Informasjon, drøfting og medbestemmelse

Informasjon, drøfting og medbestemmelse NFF-F overlapping Thon Hotel Prinsen Trondheim 5. 6. januar 2017 Informasjon, drøfting og medbestemmelse 1 Medbestemmelse i arbeidslivet Del av «den norske modellen» Ansatte har en viktig rolle krav på

Detaljer

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hovedavtaler som lederverktøy v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hvorfor hovedavtaler? Harde og langvarige arbeidskamper på 1920- og 30-årene - Hovedavtalen i 1935 Fredsplikt mot rettigheter

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet

Tillitsvalgtsrollen. via forholdet til arbeidsgiver Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet Tillitsvalgtsrollen TV-kurs 18. Januar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Hva er en tillitsvalgt? Fra det ene ytterpunktet via forholdet til arbeidsgiver 1 til det andre ytterpunktet? Og dette

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Rammeverket for tillitsvalgte. Christopher Viland/11.02.2015

Rammeverket for tillitsvalgte. Christopher Viland/11.02.2015 Rammeverket for tillitsvalgte Christopher Viland/11.02.2015 1 Utgangspunkt Arbeidsgivers styringsrett: Organisere, lede, fordele, kontrollere Restkompetanse, begrenses av bl.a lov, tariffavtale og den

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016)

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016) Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 2015 2017 (sist endret 12. februar 2016) 1. Innledning Kulturdepartementet (departementet) tar sikte på at Den norske kirke skal

Detaljer

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen

#Medbestemmelse. Tillitsvalgtkonferansen Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen #Medbestemmelse Tillitsvalgtkonferansen 2016 Mona Hermansen, rådgiver i Forhandlingsavdelingen mh@negotia.no Negotias visjon Alltid tilstede der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til

Detaljer

EL&IT - medvirkning i energibransjen

EL&IT - medvirkning i energibransjen EL&IT - medvirkning i energibransjen På oppdrag for EL & IT og Energi Norge gjennomfører forskningsstiftelsen Fafo en undersøkelse blant ledere og tillittsvalgte på ulike nivå. Hensikten med undersøkelsen

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT Hva innebærer den ulike typetilfeller v/ Anette Bjørlin Basma Advokat og sektoransvarlig stat 1 Hva er en tillitsvalgt? Talsperson/ tillitsperson for en gruppe medlemmer Fremme

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011

Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Omstillingsavtale for Universitetet i Bergen Vedtatt av forhandlingsutvalget 23.3.2011 Innholdsfortegnelse Del 1 Rammer for omstilling... 3 1. Innledning... 3 2. Avtaleparter... 3 3. Formål... 3 4. Definisjon...

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet Retningslinjer for omstilling/omorganisering i Grenlandssamarbeidet Datert 20/2-06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RETNINGSLINJENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 2 2 ANSVARSFORHOLD... 2 3 MEDBESTEMMELSE OG MEDINNFLYTELSE...

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer