PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTSSAMARBEID erfaringer. Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen"

Transkript

1 PARTSSAMARBEID erfaringer Nils M. Sæle forhandlingsleder Helse Bergen

2 Disposisjon

3 Forhandlinger Overenskomst Hovedavtale Spekter Hovedsammenslutning Foretak Foretaksledelsen Foretakstillitsvalgte Samarbeid Klinikk/divisjon/avdeling Særavtaler Avdelingsledelse Avdelingstillitsvalgte

4 To prosjekter felles erfaringer Partssamarbeid tilby felles opplæring Rammeavtaler/arbeidsplanlegging

5 Hvorfor kurs om dette tema på denne måten? Hovedpersonene Problemet Løsningen

6 Hovedpersonene Ledelsen på alle nivå Tillitsvalgte på alle nivå Verneombud på alle nivå

7 Problemet Medvirkning ikke godt nok integrert som en del av daglig drift Kunnskap om samarbeidsbestemmelsene (Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven)

8 Felles forståelse av oppdraget Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning

9 Arbeidslivets grunnmur HA 28 Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med og skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

10 Forberedelser Kjenne på enigheter/uenigheter Lett/vanskelig?? Ha tid til å være konkret Gode eksempel, for eksempel omstilling

11

12 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

13 Faste møter, struktur og forutsigbarhet Brukt erfaringer fra foretaksnivå til å anbefale: Faste møter VO deltar på alle møter Alle vet alt som foregår Kunnskap om innhold

14 Foretaksnivå Faste drøftingsmøter Faste møter FTV/VO og foretaksledelse Drøftingsmøter Samhandlingsmøter Faste møter med de enkelte foreningene Forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår Månedlig lunsjmøte PO/Frikjøpte tillitsvalgte/vo

15 Opplæring i partssamarbeid Før Prosessen Etter

16 ERFARINGER Fungerer partssamarbeidet bedre? Usikkert å si - kan ikke se noen konkrete endringer etter opplæringsprogrammet med dere. Vi har noen utfordringer som står ganske uendret før og etter (Eksempel: Forståelse og praktisering av informasjons- og drøftingsplikt). Har dere etablert faste møter? Ja, det har vi: «Klinikkforum» er planlagte møter mellom klinikkledelse og tillitsvalgte: Dette har sin faste form og fungerer bra. Fire ganger årlig + ekstraordinære møter i forb. med budsjett. Andre gode grep dere har gjort? Vi har etablert et uformelt møtepunkt mellom klinikkdirektør og tillitsvalgte: «Smørelunsj hos Håkon». (NB: «Smørelunsj» etter modell av barnehagen, ikke legemiddelindustrien!!) Oppleves som hyggelig og nyttig.

17 ERFARINGER Vi synes samarbeidet fungerer bedre. Det er et mye bedre klima. Om det er resultat av opplæringen eller at spenningsnivået i organisasjonen generelt er lavere er vanskelig å si. Vi har fått flere nye lokale TV og disse er fremdeles under opplæring. Det vil si at vi bruker svært mye tid på kurs ol. Postene har planer om faste møter,men er ikke kommet helt i gang etter ferien. Vi har ellers ikke gjort noen store endringer, men det at det er flere lokale Tv gjør at kontakten er mye tettere og at det meste kan diskuteres og informeres om på post. Jeg har tro på det.

18 ERFARINGER Partsamarbeidet fungerer etter min meining mykje betre. Vi har etablert faste møter, der og verneombudet deltar. Ikkje gjort noko anna enn det. Turnus er jo det hyppigste temaet, men og budsjett, hms o.l. Opplevde kurset som veldig nyttig, men trur vi kunne hatt enda meir utbytte om det hadde vart litt lenger med meir tid på å få hjelp av dykk til å drøfte spesielle utfordringer her.

19 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

20 Partssamarbeid Hvorfor? Med hvem? Om hva? Hvordan?

21 Oppdraget vårt Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning kontinuerlig å forbedre tjenestene til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

22 Arbeidet med ny rammeavtale Parallelt med partsamarbeid opplæring Startet med at fire av fagforeningene sa opp eksisterende avtale fra 2005 Grundig arbeid for å bli enige om tall, data, fakta Full innsikt i alt tallmateriale underveis Effekt av nye medarbeidere involvert

23 Hovedpersonene Ledelsen på alle nivå Tillitsvalgte på alle nivå Ansatte som arbeider i turnus

24 Problemet Avtale fra 2005 som skapte mye hodebry for aktørene

25 Løsningen Oppsigelse av 2005 avtalen Prosess for å bli enige om grunnlaget for nye forhandlinger Ny avtale Prosess for å sammen å utarbeide verktøy

26 Resultat av ny avtale Gode og omforente verktøy for utarbeidelse av arbeidsplaner Prosessveileder Metodebok

27 Prosessveileder for utarbeidelse av arbeidsplaner Utarbeidet i samarbeid mellom Personalog organisasjonsavdelingen og tillitsvalgte for Delta, Fagforbundet, FO og Norsk Sykepleierforbund etter inngåelse av ny rammeavtale 14. august 2012

28 Bakgrunn Ny rammeavtale underskrevet 14. august 2012 Link Likestiller årsarbeidsplan og rullerende turnus Arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud ønsket å tydeliggjøre formaliteter og roller knyttet til prosessen for utarbeidelsen av ny arbeidsplan. 28

29 Formål Formålet med beskrivelsen er å sikre felles forståelse blant leder, tillitsvalgt og verneombud for prosessen knyttet til utarbeidelse av nye arbeidsplaner. Sikre godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud gjennom felles maler for premissprotokoll og avtale om arbeidsplan 29

30 Prosessbeskrivelse - Arbeidsplan 1/2 Leder Tillitsvalgte Tillitsvalgte Leder Leder Verneombud Verneombud Leder Ansatt Verneombud Tillitsvalgte Leder Leder Bemanning s-plan Kalle inn til premissmøte Forberede premissmøte Gjennomføre premissmøte Innhente ønsker fra ansatte Gjennomfør e samarbeids møte Utarbeide utkast til arbeidspla n Avklare planmodell Avsjek k X uker X dager/uker 1 dag 2 uker fram i tid Premissprotokoll 1 uke 1-5 dager 2 uker 1 dag 1 mnd. Egen prosess i forkant av arbeidsplan -prosessen Egen prosess Forslag til innkalling Aktuelle tema til forberedelse av premissmøte: - Leder - Tillitsvalgt - Verneombud Mal for premissprotokoll: - Årsarbeidspla n - Rullerende grunnturnus - Helligdagsturnus - Sommerturnu s Eksempler på ønskeskjema Brukerveiledning fra GAT 30

31 Prosessbeskrivelse - Arbeidsplan 2/2 Leder Tillitsvalgt Leder Tillitsvalgt Leder Tillitsvalgt Leder Ansatt Tillitsvalgt Verneombud Leder Tillitsvalgt Leder Utarbeide utkast til arbeidspla n Gjennomfør e korrektur av arbeidsplan Gjøre evt. endringer Sende ut utkast Vurdere tilbakemeldinger Arbeidspla n godkjent Iverksettin g Avtale om arbeidspla n 1 dag 1 mnd. 1 2 dager Frist: 2 uker 1 dag 1 mnd. Liste over hva som menes med korrektur Protokollmal for avtale 31

32 Kalle inn til premissmøte Ansvarlig: Hensikt: Leder Sikre at det settes av tilstrekkelig tid til forberedelser i forkant og gjennomføring i forbindelse med premissmøte. Beskrivelse: Leder kalle inn tillitsvalgte og verneombud til premissmøte to uker frem i tid Innkalling sendes via Outlook Om enheten ikke har tillitsvalgt, sendes innkalling til Hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt Maler: Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til premissmøte: Link 32

33 Forberede premissmøte Ansvar: Tillitsvalgt, leder og verneombud Hensikt: Sikre at deltakerne har mulighet til å innhente nok informasjon om forhold ved enheten som har betydning i forhold til arbeidsplan. Minst mulig overraskelser i premissmøte. Beskrivelse: Leder, tillitsvalgte og verneombud har en uke på å forberede seg til premissmøtet. Maler: Hjelpeverktøy: Aktuelle temaer til forberedelse til premissmøte Link Veileder for verneombud, innspill i forhold til utarbeidelse av arbeidsplan (side 15): Link 33

34 Gjennomføre premissmøte Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud Hensikt: Partene (arbeidsgiver og tillitsvalgt) enes om hvilke premisser som skal legges til grunn for arbeidsplan. Partene avklarer videre fremdrift og deltagelse for resten av prosessen. Beskrivelse: Det skal skrives protokoll fra møtet. Maler: Mal for premissprotokoll for årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for rullerende arbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for høytidsturnus Bokmål - Nynorsk Mal for premissprotokoll for sommerturnus Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: 34

35 Innhente ønsker fra ansatte Ansvar: Leder Ansatt Hensikt: Det legges til rette for at ansatte kan ha påvirkning på egen arbeidstid og arbeidsfri Beskrivelse: Bruk maler som forslag til utarbeidelse av ønskeskjema for egen enhet. Arbeidsgiver sender ønskeskjema og fastsetter frist for tilbakemelding. Maler: Hjelpeverktøy: Ønskeskjema 1, Ønskeskjema 2, for årsarbeidsplan Ønskeskjema 3, for rullerende grunnturnus Ønskeskjema 4, for høytidsturnus Ønskeskjema 5, Kalender for individuell arbeidsplan 2013, Ønskeskjema 6, Kalender for individuell arbeidsplan 2013 (fra Intensiv) 35

36 Gjennomføre samarbeidsmøte Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud Hensikt: Sikre at det er felles forståelse om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioritering av ønsker blant ansatte. Beskrivelse: Deltagerne gjennomgår tilbakemelding om tilrettelegging og ønsker for å vurdere behov og mulighet for tilrettelegging og ønsker. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til samarbeidsmøte: Link Innleverte ønskeskjema 36

37 Utarbeide utkast til arbeidsplan Ansvarlig. Leder Hensikt: Sikre at arbeidsplanen er i tråd med premissprotokoll Beskrivelse: Utarbeide en arbeidsplan som er i tråd med premissprotokoll og ta høyde for mulighetsrom knyttet ønsker fra ansatte Maler: Hjelpeverktøy: Veileder for utarbeidelse av årsarbeidsplan: Link Veileder for utarbeidelse av rullerende grunnturnus: Link Brukerveiledning fra GAT: Link 37

38 Gjennomføre grovkorrektur av arbeidsplan Ansvar: Tillitsvalgt Leder: gjøre arbeidsplanen tilgjengelig for tillitsvalgt Hensikt: Sikre at utkastet til arbeidsplan er så korrekt som mulig før utsendelse til ansatt Beskrivelse: Tillitsvalgte leser korrektur av utkastet til arbeidsplan og gir tilbakemelding til leder om eventuelle feil. Maler: Hjelpeverktøy: Huskeliste for tillitsvalgt for korrektur av årsarbeidsplan: Link Huskeliste for tillitsvalgt for korrektur av rullerende grunnturnus: Link 38

39 Gjøre eventuelle endringer Ansvar: Leder og tillitsvalgt Hensikt: Sikre at utkastet til arbeidsplan er så korrekt som mulig før utsendelse til ansatte Beskrivelse: Leder og tillitsvalgte gjør eventuelle endringer basert på korrektur gjennomgangen til tillitsvalgte. Maler: Hjelpeverktøy: 39

40 Sende ut utkast til arbeidsplan Ansvar: Leder, ansatt og tillitsvalgt Hensikt: Gi ansatte og tillitsvalgt mulighet til å kommentere utkast til arbeidsplan Beskrivelse: Sørge for at alle får informasjonen, Gjøre utkast arbeidsplanen tilgjengelig for ansatte i min Gat. Gjøre utkastet tilgjengelig for tillitsvalgte. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for e-post til ansatte om at utkast til ny arbeidsplan er gjort tilgjengelig i Min Gat: Link 40

41 Vurdere tilbakemeldinger Ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud. Hensikt: Sikre at tilbakemeldinger blir vurdert samlet i møte mellom leder, tillitsvalgt og eventuelt verneombud Beskrivelse: Leder, tillitsvalgte og verneombud vurdere tilbakemeldingene på utkast til arbeidsplan, og gjør de endringer som er mulig. Maler: Hjelpeverktøy: Mal for møteinnkalling til møte for å vurdere tilbakemeldinger på utkast til arbeidsplan Link 41

42 Arbeidsplan godkjent Ansvarlig: Leder og tillitsvalgt Hensikt: Enighet om, og signering av arbeidsplanen. Beskrivelse: Leder og tillitsvalgt gjennomgår arbeidsplanen og signerer på avtalen Arbeidsplanen godkjennes i GAT. Maler: Mal for protokoll Avtale om årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om rullerende grunnturnus Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om høytidsturnus Bokmål - Nynorsk Mal for protokoll Avtale om sommerturnus Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: Mal for innkalling til forhandlingsmøte vedrørende godkjenning av ny arbeidsplan: Link 42

43 Iverksetting Ansvar: Leder Hensikt: Gjøre planen tilgjengelig for alle ansatte (GAT) Beskrivelse: Arbeidsplanen iverksettes i GAT Maler: Hjelpeverktøy: 43

44 Revisjon av årsarbeidsplan Ansvar: Leder kaller inn Hensikt: Gjøre nødvendige endringer, jf. rammeavtalen pkt. 4 Sikre god arbeidsplan gjennom hele planens lengde Beskrivelse: Avtales lokalt Maler: Mal for protokoll Avtale om justering av årsarbeidsplan Bokmål - Nynorsk Hjelpeverktøy: Fremgangsmåte ved beregning av ny ukentlig arbeidstid (arbeidstidreduksjonen): Link 44

45 Metodebok for utarbeidelse av arbeidsplan 1. Formålet med metodeboken 2 2. Målgruppe 2 3. Analyse av aktivitet og bemanning 2 4. Utarbeide bemanningsplan innenfor rammer 2 5. Avklare planmodell 2 6. Innkalling til premissmøte 3 7. Forberedelser til premissmøte 3 8. Gjennomføring av premissmøte 3 9. Innhenting og vurdering av ønsker Gjennomføre samarbeidsmøte Utarbeide utkast til arbeidsplan Grovkorrektur av arbeidsplan Gjøre eventuelle endringer Sende ut utkast til ansatte for innspill og til tillitsvalgte for kontroll Vurdere tilbakemeldinger Godkjenning av arbeidsplan Iverksetting Årsplan: Revisjonspunkt 6 a. Endring av ukentlig arbeidstid ved tredelt turnusarbeid 7 b. Endring av tilleggs lønn 7

46 Rammeavtale/arbeidsplanlegging Før Prosessen Etter iverksetting

47 Løsningen «Budskapet» Felles forståelse for oppdraget («det store») Faste møter, struktur og forutsigbarhet Kunnskap om hverandres roller TILLIT OG RESPEKT

48

49 Felles opplæringsmateriell

50 Partssamarbeid Hvorfor? Med hvem? Om hva? Hvordan?

51 Forventninger til kurset??

52 Oppdraget vårt Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Forskning kontinuerlig å forbedre tjenestene til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

53 Arbeidslivets grunnmur HA 28 Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med og skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling, og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomheten, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.

54 Arbeidslivets grunnmur forts.. HA 29 Det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid

55 Arbeidsmiljølovens formålsparagraf 1-1d Lovens formål er: å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet

56 Partssamarbeid - hvorfor? Lange tradisjoner i norsk arbeidsliv og i offentlig sektor. Partssamarbeid, bedriftsdemokrati og deltagelse har blitt betegnet som et vesentlig konkurransefortrinn for Norge som stat. Har bidratt til færre arbeidskonflikter, større tilhørighet til arbeidsplassen demokratiet på arbeidsplassene. Et godt partsamarbeid bygger på en grunnleggende tillit mellom aktørene.

57 Partssamarbeid med hvem? Leder skal samarbeide med Tillitsvalgte etter hovedavtalen etter arbeidsmiljøloven Verneombud etter arbeidsmiljøloven

58 Tillitsvalgtes ansvar og rolle Pådriver for å utvikle et godt arbeidsmiljø Partnere i et likeverdig samarbeid med arbeidsgiver Påpassere sikre at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt, og være talerør og støtte for medlemmer Oppgavene er beskrevet i HA 48 og 49

59 Tillitsvalgte ansvar og rolle Tillitsvalgte representerer sine medlemmer og sin organisasjon Alle berørte organisasjoner har samme rettighet til å delta i partssamarbeidet

60 Tillitsvalgte ansvar og rolle Tillitsvalgte representerer sine medlemmer og sin organisasjon Alle berørte organisasjoner har samme rettighet til å delta i partssamarbeidet

61 Verneombudets ansvar og rolle Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. Oppgavene er nærmere beskrevet i Arbeidsmiljøloven 6-2.

62 Verneombudet ansvar og rolle Verneombudet representerer alle ansatte (unntatt leder) innen sitt verneområde, og ikke medlemmer eller yrkesgrupper Leder sitt verneombud ett nivå opp Verneombudet har ikke ansvar for arbeidsmiljøet, ansvaret ligger alltid hos leder Samarbeidet mellom leder og verneombud er avgjørende for å få et godt arbeidsmiljø

63 Verneombudet ansvar og rolle Dersom verneombudet mener det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses. Det skal bare stanses i det omfang verneombudet anser som nødvendig for å avverge fare. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid er regulert i arbeidsmiljøloven 6-3.

64 Leders ansvar og fullmakter Totalansvar for enheten: Faglig ansvar Driftsansvar Arbeidsgiveransvar Økonomiansvar HMS-ansvar

65 Leders ansvar og fullmakter å handle innenfor gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser å utvikle årlige mål og handlingsplaner innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og strategier fremgår av fullmaktsmatrisen fatte beslutninger iht styringsretten etablere møtearenaer

66 Summeoppgave Hva er de to viktigste momenter for å få til et godt partssamarbeid hos dere?

67 Partssamarbeid om hva og hvordan? AML 8-2 Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting 1) a) informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon, b) informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse, c) informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold. 2) Informasjon etter første ledd bokstav a skal skje på et passende tidspunkt. Informasjon og drøfting etter første ledd bokstavene b og c skal skje så tidlig som mulig.

68 Partssamarbeid om hva og hvordan? AML 8-2 (3) Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver, finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier og skje på en måte og med et innhold som er passende. Drøftingen skal gjennomføres slik at det er mulig for de tillitsvalgte å møte arbeidsgiveren og få et grunngitt svar på uttalelser de måtte avgi. Drøfting etter første ledd bokstav c skal ta sikte på å oppnå en avtale.

69 Partssamarbeid om hva og hvordan? Forhold som vedrører virksomhetens ordinære drift (HA 30) Driftsmessige forhold + økonomisk status og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift herunder praksis for innleie av arbeidskraft De alminnelige lønns- og arbeidsforhold i virksomheten Omlegginger av driften (HA 31) Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold herunder viktige endringer i driftsopplegg og metoder Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser eller innskrenkninger Arbeidsmiljøspørsmål

70 Hvordan i praksis? Endringer personellmessige driftsmessige fysiske forhold arbeidsprosesser Enige om alt?

71 Summeoppgave Hvilke samarbeidsarenaer har vi/vil vi ha?

72

73 Forhandlinger Overenskomst Hovedavtale Spekter Hovedsammenslutning Foretak Foretaksledelsen Foretakstillitsvalgte Samarbeid Klinikk/divisjon/avdeling Særavtaler Avdelingsledelse Avdelingstillitsvalgte

74 Partssamarbeid hvordan? Organiseringen av samarbeidet må ta hensyn til virksomhetens: Størrelse Historikk Kultur Utfordringer

75 Foretaksnivå Faste drøftingsmøter Faste møter FTV og foretaksledelse Faste møter med de enkelte foreningene Forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår I tillegg har begge parter ansvar for at de rette personer med riktig kompetanse deltar i nedsatte styringsgrupper, prosjektgrupper, forhandlingsutvalg eller arbeidsgrupper

76 Informasjon Viktig at informasjon gis så tidlig som mulig. I praksis gis gjerne informasjon forut for drøftingsmøtet om samme tema. HA 33 annet ledd og 34 AML 8-2

77 Drøfting Hovedavtalens betegnelse på samarbeidsprosess. Drøfting innebærer at virksomhetens ledelse skal legge frem saker av betydning for arbeidstakerne for de tillitsvalgte, og innhente deres synspunkter og råd. Det essensielle er en utveksling av synspunkter, slik at beslutningen blir best mulig. Drøftelsene må være reelle, uten at virksomhetens standpunkt er bundet på forhånd.

78 Drøfting - referat HA 30: Virksomhetens ordinære drift Drift, økonomi og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og daglig drift, herunder praksis for innleie De alminnelige lønns- og arbeidsforhold

79 Drøfting - protokoll HA 31 Omlegging av driften Omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i driftsopplegg og metoder Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger

80 Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. kan gjøre vedtak som binder arbeidsgiver når det gjelder saker som berører liv eller helse

81

82

83 FAFO- rapport: Tillitsvalgt i omstillingens tid Samtlige tillitsvalgte i dybdeintervjuene ønsker en relasjon til ledelsen som er preget av et tett og uformelt samarbeid, og de mener at størst grad av innflytelse oppnås gjennom en slik relasjon

84 Hva nå?

85 Tilbakemelding Vi vil gjerne ha tilbakemelding etter et halvt år Fungerer partssamarbeidet bedre? Har dere etablert faste møter? Andre gode grep? Leder sender en kort e-post til Nils Magne Sæle.

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF ved Nordlandssykehuset HF Utarbeidet av: Janne Hole Utarbeidet dato: 26.02.2009 Godkjent av: Kerstin Thoresen Dokumentnummer: RL0238 Gyldig for: Nordlandssykehuset HF 1 BAKGRUNN...2 2 BEGREPSAVKLARING...2

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Hovedavtalen 1. utgave 2010

Hovedavtalen 1. utgave 2010 Hovedavtalen 1. utgave 2010 Forord Hovedavtalen er revidert og gjort gjeldende for perioden 01.01.2010 til 31.12.2013. Endringene i forhold til forrige avtaleperiode er gjennomgått i KAs rundskriv nr 1/2010.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer