Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : Sist endret Godkjent av: Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen"

Transkript

1 ANSETTELSER ANSETTELSESREGLEMENT MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Ansettelsesreglement Skjemaer: 1. Stillingsvurdering. 2. Annonsering. 3. Brev bekreftelse mottatt søknad. 4. Innkalling til intervju. 5. Sjekkliste gjennomf. Intervju. 6. Saksutredning tilsetting. 7. Møteprotokoll tilsetting. 8. Tilsettingsbrev. 9. Svarbrev på søknad. 10. Forenklet søknadsskjema til ubesatte hjemler Sendt ut første gang : Sist endret Godkjent av: Rådmannen PROSEDYRE FOR ANSETTELSER. 1. Hensikt Å sikre at kommunen ansetter rett person på rett plass ut i fra organisasjonens behov. Å sikre at kommunen kan konkurrere om arbeidskraft ved å ha en smidig, effektiv og hurtig ansettelsesprosess. Å sikre at lover, avtaler og medbestemmelse blir ivaretatt ved ansettelser. 2. Omfang Prosedyren gjelder for alle ansettelser i Mandal kommune. Den omfatter alle arbeidsoperasjoner og beslutninger knyttet til ansettelser både av nye medarbeidere og av medarbeidere med eksisterende arbeidsforhold. 3. Ansvar for prosedyren. Støtteenhet for Personal og organisasjon har ansvar for utarbeidelse, distribusjon, vedlikehold og revisjon av prosedyren. Kommunalsjefene og enhetslederne har ansvar for at prosedyren blir fulgt. 4. Definisjoner/avklaringer. Ansettelsesmyndighet. Rådmannen er gitt myndighet av bystyret, se delegasjonsreglement 2003, til å fatte vedtak om ansettelse i alle godkjente stillinger i kommunen. Bystyret ansetter rådmann Rådmannen ansetter kommunalsjefer, enhetsledere og ledere i stab. Enhetslederne har ansvar for ansettelser innenfor egen enhet. Ledelse i stab har ansvar for ansettelser innen egne områder. Tilsettingsutvalg (TSU) Det skal være et tilsettingsutvalg ved hver enhet, samt et tilsettingsutvalg for rådmannens stab. Ved behov kan det nedsettes ad hoc utvalg. Tilsettingsutvalget i rådmannens stab blir sammensatt ad hoc. Det skal være 2 arbeidsgiverrepresentanter i utvalget Tillitsvalgte: Tillitsvalgte er part i denne sammenheng med en representant. Alle tilsettinger utover 6 mnd. skal drøftes med de tillitsvalgte. Ansettelsreglement

2 5. Arbeidsoppgaver knyttet til prosedyren 5.1 Vurdering av den ledige stillingen. Når en stilling blir ledig foretar leder en stillingsvurdering. Bruk mal i ephorte (se vedlegg 1) og arkiver vurderingen i ephorte. Er stillingen i samsvar med avdelingens behov for kompetanse, og i henhold til vedtatt organisasjonsplan/bemanningsplan? Kan arbeidsoppgavene fordeles på andre arbeidstakere? Sjekk med personalkontoret om det finnes interne arbeidstakere med fortrinnsrett til omplassering, utvidet- eller ny stilling. Dersom stillingen egner seg for jobbrotasjon sjekkes også om det finnes kvalifiserte interne arbeidstakere som har ønsket dette. 5.2 Annonseutforming. Annonsen registreres i ephorte, se veileder for ansettelse i ephorte. Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten og tidsplan. Egen mal i ephorte. Alle stillinger skal som hovedregel lyses ut eksternt. Partene kan imidlertid bli enige om en annen ordning. Hvis det finnes aktuelle interne kvalifiserte deltidsansatte, utlyses stillingen internt. Forenklet søknadsskjema til ubesatte hjemler brukes.(se vedlegg 10) Ved ekstern utlysning utarbeides to annonser til stillingen, en kort versjon til avisen og en mer utfyllende versjon til internett, (se vedlegg 2 annonsering) Dersom stillingen krever godkjent politiattest for ansettelse SKAL det stå i annonsen. Det skal også fremkomme i annonsen at attesten IKKE skal sendes med søknaden. Den skal kun fremlegges dersom vedkommende blir tilbudt stillingen. Det skal opplyses om offentliggjøring av søkerliste. 5.3 Søknadsbehandling/søkerlister Alle søknader journalføres. Etter søknadsfristens utløp sendes brev til alle søkerne om at søknad er mottatt, med tidspunkt for intervju og ansettelse(se vedlegg 3). Ekstern utlysning Det skal lages egen søkerliste i ephorte. Søkerne er parter i h.h.t. til offentlighetsloven og har rett til å få utvidet søkerliste. Utvidet søkerliste inneholder; navn, bosted, stilling/tittel, alder, utdanning og praksis angitt med dato og år. Se veileder for ansettelse i ephorte. Enhetsleder har ansvar for at utvidet søkerliste blir sendt til aktuelle tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte. Pressen/offentligheten har i henhold til offentlighetsloven tilgang til offentlig søkerliste. Denne skal inneholde navn, alder, bosted eller arbeidskommune, stilling eller yrke. I henhold til offentlighetsloven 25 kan opplysninger om en søker unntas fra offentligheten dersom søkeren selv anmoder om dette, det vil si at søkerens navn tas ut fra den enkle søkerlisten. Ved vurdering av om en slik anmodning skal tas til følge, skal det leggest vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen. I utlysinga skal det opplyses om at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlista. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette før offentliggjøring. Intern utlysning Det lages ikke en ordinær søkerliste, men enheten kopierer hvert søknadsskjema og sender dette til TSU medlemmene. 5.4 Utvelgelse til, og gjennomføring av intervju. Leder med arbeidsgiverfunksjon har ansvar for utvelgelse og gjennomføring av intervju i samråd med aktuell tillitsvalgt. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vektlegges søkernes kvalifikasjoner opp mot utlysningsteksten. Ta skriftlig eller muntlig kontakt med aktuelle kandidater for å avtale tid og sted for intervju, samt gi informasjon om hvem som skal delta fra Mandal kommune (se vedlegg 4). Det bør som hovedregel ikke møte flere enn 2 representanter fra arbeidsgiversiden og en representant fra arbeidstakersiden under intervju. Jfr. vedlegg 5. Sjekkliste for gjennomføring av intervju. Dersom det er krav til godkjent politiattest er det viktig å informere om dette. Det samme gjelder ved krav om helseattest MRSA/Tuberkulose. For utenlandske søkere sjekkes at arbeidstillatelse og lignende er i orden. Ansettelsreglement

3 5.5 Referanse innhenting. Leder/arbeidsgivers representant (ikke tillitsvalgt) innhenter oppgitte referanser etter intervju. Forslag til innhenting bl.a. av opplysninger om - arbeidsoppgaver - ansvar og myndighet - kvalitet på gjennomført arbeid - hva har gått bra/mindre bra? - hvorfor tror du vedkommende ønsker/ønsket en annen stilling? - ville du ansatt han/henne igjen? 5.6 Innstilling til vedtak og uttalelser fra tillitsvalgte. Arbeidsgiver utarbeider en saksutredning i ephorte, som munner ut i en innstilling (se vedlegg 6). Innstillingen bør inneholde navn på minst 2 kvalifiserte kandidater mer enn det som skal ansettes. Dersom det ikke er mer enn en kvalifisert eller ingen kvalifiserte så skrives og begrunnes dette. Dersom det tas skriftlig referat fra intervjuene, må man være oppmerksom på 18 i Forvaltningsforskriften: En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir hva parten selv har sagt i intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen av tilsettingssaken, dersom slikt referat er ført. Dersom skriftlig referat som gjengir hva en søker som er innstilt til eller tilsatt i stillingen har sagt i intervju eller annen samtale, inneholder nye opplysninger eller anførsler av betydning for saken, har parten også rett til å gjøre seg kjent med disse. En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med de vurderinger som er kommet fram i forbindelse med intervjuet eller samtalen. Selve innstillingen er offentlig. Tillitsvalgte skal snarest, og senest innen 3 dager, få mulighet til å komme med en uttalelse om tilsetting i henhold til hovedavtalen. Det skal i vedtaket tas forbehold om at godkjente attester fremlegges. Dersom det er krav om politiattest, helseattest og lignende skal det tas forbehold om at disse fremlegges. 5.7 Vedtak ansettelsesprotokoll/møteprotokoll. Ansettelsesprotokollen skrives i ephorte senest 3 dager etter at innstilling er foretatt (mal i ephorte, se vedlegg 7). Partene kan avtale andre frister. 5.8 Tilbud om ansettelse Leder har ansvar for at ansettelsesbrev sendes etter at gyldig vedtak foreligger (se vedlegg 8). Arbeidsreglementet vedlegges. Svar på om vedkommende tar stillingen må foreligge innen 8 dager. Dersom stillingen krever helseattest MRSA/Tuberkulose må dette sjekkes og det må tas forbehold om at dette er i orden. Dersom den som tilbys stillingen ikke er norsk statsborger tas forbehold om at alle forhold rundt arbeidstillatelse er i orden. For aktuelle stillinger sendes det med blankett for søknad om politiattest sammen med tilbud om ansettelse. Attesten som ikke skal være eldre enn 3 mnd, fremvises når personen får tilbud om stillingen og skal sendes med svarbrevet. Når ansettelse er akseptert, sendes snarest mulig brev til de andre søkerne om at stillingen er besatt, (se vedlegg 9). Ansettelsesbrev med arbeidsreglement er arbeidsavtale. 6. REFERANSER Rådmannens delegasjonsskriv Kommuneloven 25 Forvaltningsloven Hovedavtalen 3-3 og 3-4 Arbeidsmiljøloven Kap. 13 og 14. Offentlighetsloven Opplæringslov 10, hovedtariffavtale stat FOR Forskrift til forvaltningsloven - Kap. 5. Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Ansettelsreglement

4 7. Arkiveringsrutiner for ansettelsessaker Ved ledighet i en stilling. Hele ansettelsesprosessen skal registreres i ephorte, se for øvrig veiledningen for ansettelse i ephorte Arkivsaken starter med vurdering av stillingen. Det opprettes journalnr/arkivsaksnummer som følger saken til ansettelse er foretatt. VEDLEGG: 1. Stillingsvurdering (mal i ephorte) 2. Prosedyre for annonseutforming 3. Brev bekreftelse mottatt søknad (brevmal i ephorte, med vedl. forslag til tekst) 4. Brev innkalling til intervju (brevmal i ephorte, med vedl. forslag til tekst) 5. Sjekkliste for gjennomføring av intervju 6. Saksutredning med innstilling (standard mal i ephorte, saksutredning må være grundig) 7. Mal vedtak i ephorte 8. Tilbud tilsetting, brevmal i ephorte 9. Brev om besatt stilling (brevmal i ephorte, med vedl. forslag til tekst) 10. Forenklet søknadsskjema til ubesatte hjemler Ansettelsreglement

5 Vedlegg 1 STILLINGSVURDERING Dato: STILLING: STILLINGEN LEDIG FRA DATO: Pkt. 1 7 bør fylles ut sammen med stillingsinnehaver som slutter i jobben, pkt bør fylles ut sammen med nærmeste kollegaer til stillingen som er ledig. 1. Enhet/virksomhet 2. Stillingskode og benevnelse Pr. i dag 3. Stillingens formål, hovedhensikt 4. Organisasjonsmessig plassering 5. Ansvars- og arbeidsområde i dag 6. Kvalifikasjonskrav i dag Utdanning Erfaring Evt. Spesialkompetanse Personlige egenskaper/ ferdigheter Politiattest 7. ANDRE OPPL. Ansettelsreglement

6 Side 2, vedlegg 1 KRAV VED NYTILSETTING OG EVT. ENDRING I ANSVARSOMRÅDE M.M. 8. Stillingskode og benevnelse (NY) 9. Stillingens formål, hovedhensikt, hva bør endres? 10. Organisasjonsmessig plassering, grunnlag for ny? 11. Ansvars- og arbeidsområde Andre på enheten som kan utføre noen av oppgavene? Andre som bør ha mer ansvar eller ha/ønsker mindre ansvar? Oppgaver som kan/bør kuttes ut? Nye oppgaver ved enheten? Annet? 12. Kvalifikasjonskrav sett i forhold til pkt. 4 Utdanning Erfaring Evt. Spesialkompetanse Personlige egenskaper/ ferdigheter Politiattest? 13. Annet:. Enhetsleder Vurderingen følger tilsettingsprosessen og danner grunnlag for utlysningsteksten. Ansettelsreglement

7 Vedlegg 2 ANNONSERING. Stilling ledig annonsen sendes til aktuelle annonsemedia direkte fra enheten. Husk fellesannonse! Denne annonsen skal inneholde korte, konkrete faktaopplysninger. Stillingsbetegnelse, stillingsid Fast stilling, vikariat, engasjement (varighet) Arbeidsplass for tiden Tidspunkt stillingen er ledig for tiltredelse Kontaktperson med telefonnummer Søknadsfrist (minimum 2 uker) Elektronisk søknadsskjema, CV er inkludert Vise til - kommunens hjemmeside. Internett versjonen utarbeides med fyldig tekst og det er denne som skal legges inn på Det er her du skal selge arbeidsplassen, husk det er DU som skal ha tak i den BESTE søker. Denne versjonen skal minst inneholde følgende, standard skjema brukes INTERNETT Velkommen som søker på ledig stilling i Mandal kommune. Fortelle om kommunen og enheten, dvs. en god presentasjon. Stillingsbetegnelse, stillingsid Fast stilling, vikariat, engasjement (varighet) Arbeidsområde, arbeidsoppgaver Hva kan kommunen tilby nye arbeidstakere Kvalifikasjonskrav; ønsker/krav til utdannelse, ønsker/krav til erfaring og til og til personlige egenskaper Arbeidsplass for tiden Tidspunkt stillingen er ledig for tiltredelse Lønnsvilkår, god pensjonsordning m.m. Søknadsfrist (minimum 2 uker) Søknaden skrives elektronisk, CV er inkl i skjema Hvor søknaden skal sendes Evt. Krav om politiattest (NB se nedenfor) av ny dato (ikke eldre enn 3 mnd.) og hvordan den skal leveres arbeidsgiver, skal stå i annonsen. Følgende standardtekst skal ligge på internett; Vi gjør oppmerksom på at søkerlistene er offentlige. Du kan be om at navnet ditt ikke offentliggjøres, jfr. Off.loven 25. Anmodningen må begrunnes. Det kreves politiattest for stillinger i skole, barnehage, skolefritidsordning, barnevern og for helsepersonell som jobber med barn eller utviklingshemmede. Attesten fremlegges dersom du blir tilbudt stillingen. Søknadspapirene blir ikke returnert. Annonsen som skal til Mandal kommunes hjemmeside mailes til Tjenestetorvet. Husk å oppgi hvor lenge annonsen skal ligge ute på nettet. Dersom det blir endringer underveis i prosessen, for eksempel stillingen trekkes, må det gis beskjed til Tjenestetorvet slik at annonsen fjernes fra nettet. Ansettelsreglement

8 Vedlegg 3 FORSLAG TIL VI HAR MOTTATT DIN SØKNAD. (bruk vanlig brevmal). SØKNAD TIL STILLING SOM.. VED ENHET FOR. Vi bekrefter med dette å ha mottatt din søknad til ovennevnte stilling. Vi kan opplyse at tilsettingsutvalget for XX enhet vil innkalle aktuelle kandidater til intervju i uke xx/xx og endelig tilsetting antar vi blir i uke XX. Dette til din informasjon. (ved eventuelle spørsmål kan. Kontaktes). Med vennlig hilsen XXXXXX Ansettelsreglement

9 Vedlegg 4 FORSLAG TIL INNKALLING TIL INTERVJU INNKALLING TIL INTERVJU (bruk standard brevmal) INNKALLING TIL INTERVJU VED ENHET.. TIL STILLING SOM Vi viser til din søknad på ovennevnte stilling. Tilsettingsutvalget for (enhet). Har gjennomgått søknadene og ønsker i den anledning en samtale med deg Dag xx/xx/år kl.. På møterom i..(bygning rådhuset, øvrebyen etc) Samtalen/intervjuet antas å vare i. Time/r. Fra Mandal kommune møter. Er du forhindret fra å møte på nevnte tidspunkt så vennligst ta kontakt snarest med.. tlf... Vi ber deg ta med originale vitnemål og attester til intervjuet. Med vennlig hilsen XXXXXXXXXX Ansettelsreglement

10 Vedlegg 5 SJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV INTERVJU. Presentasjon av deltakere og hvordan du har tenkt å legge opp intervjuet leder gjør dette. Kort presentasjon av Mandal kommune og den aktuelle enheten. Kort presentasjon av stillingen samt mulighet for kandidaten til å komme med spørsmål. - Arbeidsoppgaver, organisasjonen, forventninger. - Dersom krav om politiattest fortelles dette og evt konsekvenser av å ikke fremvise dette dersom en blir tilbudt stillingen. Tema for intervjuet: Yrkeserfaring - fortell om din yrkesaktive karriere - Fortell om din siste jobb, ansvarsområde, organisering - Hva utrettet du i jobben, hva var positivt/negativt? - Hvorfor søker du annen stilling? Utdanning - fortell om din formelle utdannelse, aktuell videreutdanning eller kurs? Personlighet - Fortell litt om deg selv - Hva motiverer deg? - Hva er viktig for deg for å kunne lykkes/trives i en jobb? - Hvordan tror du din forrige leder vil beskrive deg? - Hvordan passer denne jobben i forhold til dine fremtidige planer? - Trening og helseforhold? - Har du en helse som samsvarer med denne typen arbeid? Hvorfor denne jobben? - Hva er det som gjør at du søker akkurat denne jobben? - Hva tror du at du kan tilføre/bidra med? - Ser du noe som kan bli vanskelig for deg? Eller; Hva blir de største utfordringene? - Er det noe mer du ønsker å fortelle om deg selv? - Er det noe du hadde forventet/ønsket at vi hadde spurt om i intervjuet hva? Referanser - Sjekk om det er oppgitt referanser - Dersom det ikke er oppgitt referanse, hvem kan vi ringe til / kontakte? - Dersom den siste leder ikke er oppgitt som referanse, hvorfor? Avslutning - Oppsummering, spørsmål og avklaringer - Søkerne informeres om den videre ansettelsesprosessen Sjekklisten er kun ment som et supplement til de spørsmål som kan stilles i intervju. Still ikke ledende spørsmål, men bruk åpne formuleringer som; fortell om.., Hva mener du om.., beskriv osv. Ikke hjelp intervjukandidaten med å svare, det er ingen hjelp i at de som intervjuer synes synd på den som intervjues. Lag din egen intervjuliste tilpasset din enhet. Ansettelsreglement

11 Vedlegg 6 SAKSUTREDNING MED INNSTILLING OG BEHANDLING I TILSETTINGSUTVALGET MED VEDTAK. Bruk standard saksfremstilling i ephorte.. Kun forslag til tekstdel er tatt med her. TILSETTING AV BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BARNEHAGEENHETEN Forslag til vedtak: I 100% stilling som barne - og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 1. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 2. Petter Smart, 3. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Behandling i Tilsettingsutvalget for Barnehageenheten Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i tilsettingsutvalget for Barnehageenheten : I 100% stilling som barne - og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 1. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 2. Petter Smart, 3. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Vedlegg: 1. Utlysningsannonse 2. Stillingsbeskrivelse 3. Stillingsvurdering 4. Søkerliste Utrykte vedlegg: 1. Samtlige mottatte søknader Bakgrunn: Ved Barnehageenheten f.t. ved Kvisla barnehage, ble det ledig 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider etter at XX sa opp sin stilling Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 24 søknader til stillingen. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Kristin Normann, enhetsleder Kari Karlsen og styrer ved Kvisla barnehage Anne Andersen hadde møte 13. april 2012 og var enige om å innkalle 4 søkere til stillingen Intervjuet ble holdt 21. mai 2012, og de ovennevnte utgjorde intervjuutvalget. Ansettelsreglement

12 Vurdering: Ved intervjuet ble skikkethet for stillingen, fagutdannelse og erfaring lagt til grunn. Samtlige kandidater ble vist rundt i barnehagen. Alle søkerne hadde erfaring fra barnehagearbeid. Søkerne ble informert om kravet til godkjent politiattest og at den som tilbys stillingen må legge ved en slik når vedkommende takker ja til stillingen. Søker nr. 1 Petter Smart, Har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider fra 2007, og har arbeidet i barnehage i 4 år, hvorav noen år som assistent. Inntrykket fra intervjuet er at Petter er svært interessert i stillingen, har god kjennskap til arbeid med barn. Av fritidsinteresser spiller Petter gitar og har dessuten vært leder innen barneidrett. Han gir et solid inntrykk, gir uttrykk av å være en omsorgsperson og er kreativ. Smart forteller han har god helse og lite sykefravær. Som referanse oppgir han sin nåværende leder, Guri Olsen. Politiattest ble fremlagt under intervjuet. Smart har 3 mnd. Oppsigelse i sin nåværende stilling. Guri Olsen ble kontaktet av Anne Andersen og hun kunne bekrefte det inntrykk som Petter Smart gav under intervjuet. Foreldre og barn var fornøyd med Smart. Hun fortalte imidlertid at det hadde vært tilløp til små konflikter på arbeidsstedet hvor Smart hadde vært en av partene i konfliktene, dette gikk på grensesetting i forhold til barn. Konfliktene hadde imidlertid løst seg på en grei måte. Søker nr. 2. Solveig Solbakken, Har fagbrev og 10 års praksis som assistent i barnehage. Hun virker som en person med godt humør, men det faglige er noe tynt. Solbakken gir uttrykk for at barn bør være hjemme med sine foreldre og at barnehagen kun er et oppbevaringssted. Solbakken ønsker kun 80% stilling da hun synes 100% kan være mye tid å tilbringe på jobb. Av fritidsinteresser er friluftsliv og strikking det hun trives best med. Hun forteller under intervjuet at hun plages med en vond rygg og at tunge løft kan være et problem. Som referanse kan styrer Olga Mikkelsen oppgis. Mikkelsen ble kontaktet av Anne Andersen og hun kunne fortelle at Solbakken gjør en grei jobb, men at hun ikke innfinner seg med barnehagens målsetting og verdigrunnlag. Dette hadde ført til flere konfliktsituasjoner i forhold til foreldrene. Solbakken hadde et stort sykefravær i perioder, dette pga. vondt i ryggen. Søker nr. 3 - Mette Marit, En utadvendt og livlig person. Hun tok fagbrevet i 2006 og har jobbet i Skjebstad barnehage i 80 % siden. I perioder har hun påtatt seg et større ansvar ved avdelingen enn hva stillingen hennes innebærer. Hun har tegnspråkkompetanse. På fritiden underviser hun i piano og gitar og driver en barneforening hvor integrering av flyktninger har vært en viktig del. Mette Marit har god helse, trener jevnlig. Hun gir et flott inntrykk under intervjuet både personlig og faglig. Som referanse oppgis hennes leder Norma Ås. Hun har 3 måneders oppsigelse. Ås ble kontaktet av Anne Andersen og hun kunne bekrefte det inntrykk som Mette Marit hadde gitt under intervjuet. Hun synes det var svært beklagelig dersom Mette Marit sluttet i sin stilling. Søker nr. 4 Ole Brum, har fagbrev fra 2011 og kun 1 års erfaring fra barnehagearbeid. Brum er en stille person, men svarer greit på spørsmål. Han trives med arbeid i barnehage og forteller at han kommuniserer bedre med barne enn voksne. Det kommer klart frem at Brum har liten erfaring fra barnehage, men at han nok kan utvikle seg i jobben. Han virker litt usikker på seg selv, men har vilje til å stå på og er nok god i dialogen med barn. Litt usikker på dialogen med foreldrene. Som referanse oppgir han Anne Holt. Holt ble kontaktet av Anne Andersen. Hun gir en positiv tilbakemelding og sier Brum er flink i direkte arbeid med barn. Han har lite sykefravær og er en person som tør opp når han blir kjent. Konklusjon: Etter intervjuutvalgets vurderinger av kravene som er satt til stillingen, er alle søkerne faglig kvalifisert til stillingen. Når det gjelder de personlige egenskaper og skikkethet for stillingen finner intervjuutvalget ikke å innstille kandidat nr. 2, Solveig Solbakken. Etter en totalvurdering av de øvrige kandidatene finner intervjuutvalget enstemmig å innstille i følgende rekkefølge; Kandidat nr. 3 Mette Marit, kandidat nr. 1 Petter Smart og Kandidat nr. 4 Ole Brum. Vedlegg 7 Enhetsleder for Barnehageenheten, 21. mai 2012 Kari Karlsen Ansettelsreglement

13 MØTEPROTOKOLL. Bruk standard møteprotokoll i ephorte. Kun forslag til tekstdel er tatt med her. TILSETTING AV BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BARNEHAGEENHETEN Forslag til vedtak: I 100% stilling som barne og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 2. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr. Kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 4. Petter Smart, 5. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Behandling i Tilsettingsutvalget for Barnehageenheten : Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i tilsettingsutvalget for Barnehageenheten : I 100% stilling som barne og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 1. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 2. Petter Smart, 3. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Vedlegg 8 Ansettelsreglement

14 TILSETTINGSBREV. Bruk standard tilsettingsbrev i ephorte. Mette Marit Sånum 4513 Mandal Deres ref. Vår ref: saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/ Kari Karlsen TILSETTINGSBREV Det vises til din søknad av til stilling som Barne- og ungdomsarbeider ved barnehageenheten, Kvisla Barnehage i Mandal kommune. Vi har den glede av å meddele at Mette Marit, født , etter vedtak i tilsettingsutvalget er tilsatt i Mandal kommune i 100 % fast stilling som Barne- og Ungdomsarbeider, pt. Ved Kvisla barnehage, st. kode 7517, lønn etter godskrevet ansiennitet og lønnes med årslønn kr ,- i henhold til hovedtariffavtalens kap. 4. fra tiltredelse. Pai kode XXXX Det er en forutsetning for ansettelsen at du kan legge ved en godkjent politiattest som er mindre enn 3 mnd gammel når du sender inn svarbrevet. Prøvetid i stillingen er 6 mnd. Fra tiltredelse. Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager. For øvrig gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder fra dato. Ved fravær pga sykdom o.a i prøvetiden, forlenges denne i tid tilsvarende fraværets lengde. Jfr AML 15-6 Tilsettingen skjer på de betingelser som er fastsatt i Mandal kommunes arbeidsreglement. For øvrig gjelder retningslinjene i det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Innenfor de gjeldende regler har kommunen, når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til annet arbeid enn nevnt ovenfor. Er det ved lønnsutbetalingen foretatt feil utlønning, kan lønnskontoret foreta den nødvendige justering. Dette brevets side 2 er utformet som et ferdig svarbrev. Det er vedlagt et skjema for søknad om politiattest som du må fylle ut og levere politiet. Formålet med attesten er å få bekreftet at du kan jobbe med barn eller utviklingshemmede i Mandal kommune. Vi ber om at du innen 8 dager fra mottak av dette fyller ut og returnerer dette svarbrevet med vedlegg i undertegnet stand. Hvis vi ikke mottar svar fra deg innen fristen, blir stillingen tilbudt en annen. Med hilsen Kari Karlsen Enhetsleder - side 2 Ansettelsreglement

15 Mandal kommune Barnehageenheten Serviceboks 905, 4509 Mandal Vår ref.: TILSETTING I STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER I MANDAL KOMMUNE METTE MARIT, F , ADRESSE: SÅNUM 4513 Mandal kommune Det vises til tilsettingsbrev av hvor vi meddelte at Mette Marit, født , etter vedtak i tilsettingsutvalget er tilsatt i Mandal kommune i 100% fast stilling som Barne- og Ungdomsarbeider, pt. ved Kvisla barnehage, st. kode 7517, lønn etter godskrevet ansiennitet og lønnes med årslønn kr i henhold til hovedtariffavtalens kap. 4. fra tiltredelse. Pai kode XXXX Tilsettingsbrevet og arbeidsreglement er mottatt og gjennomlest. Jeg er innforstått med arbeidsbetingelsene og at arbeidsreglementet er en del av min skriftlige arbeidsavtale. Jeg har lagt ved en godkjent politiattest datert.. Jeg tar imot stillingen/tar ikke imot stillingen og kan tiltre. (MÅ FYLLES UT). (stryk det som ikke passer) (dato) Den 100 % stillingen jeg nå har som barne- og ungdomsarbeider i Mandal kommune er ikke forenlig med den nye stillingen. Dette skyldes at stillingsstørrelsen i alt overstiger 100%. Jeg sier med dette opp min 100% stilling som Barne- og ungdomsarbeider i Skjebstad barnehage fra tiltredelsesdato for den nye stillingen. FRIVILLIG FRITIDSFORSIKRING (må besvares): Jeg ønsker/ønsker ikke å bli trukket i lønn for frivillig fritidsforsikring. (stryk det som ikke passer) Sted:.., dato:.. Underskrift:. Ansettelsreglement

16 Vedlegg 9 SVARBREV Bruk standard saksfremstilling i ephorte. Kun forslag til tekstdel er tatt med her. VEDR. TILSETTING I STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED KVISLA BARNEHAGE, BARNEHAGEENHETEN I MANDAL KOMMUNE. Viser til din søknad datert Tilsettingsutvalget for barnehageenheten har nå foretatt intervju og endelig tilsetting. Vi takker for din utviste interesse til stilling hos oss. Med vennlig hilsen Kari Karlsen Enhetsleder Ansettelsreglement

17 Vedlegg 10 MANDAL KOMMUNE FORENKLET SØKNADSSKJEMA TIL UBESATTE HJEMLER Søknadsberettiget: Fast ansatte i deltidsstillinger som ønsker å utvide sitt arbeidsforhold i henhold til HTA 2 kan søke en annen større stilling, slik at det oppnås en økning på 10 % eller mer. Det fylles ut ett skjema per stilling det søkes på. Kan vedlegges e-post og sendes til Jeg søker: St. nr. Arbeidssted: St. Kode: Tittel: St. % Personlige opplysninger: Navn: Fødselsdato: Ressursnr: Tlf. privat: Fast ansatt i Mandal kommune siden dato: Ansatt i fast stilling: St.kode: Tittel: St. % Nåværende arbeidssted: Går for tiden i vikariat i: St.kode: Tittel: St.% Fra dato: til dato: Utdannelse: Eksamensdato: Antall år arbeidet med faget etter endt utdannelse i: Heltid: Deltid: Antall år med relevant praksis før endt utdannelse i: Heltid: Deltid: Dato: Underskrift: Ansettelsreglement

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen

Ansettelsesreglement. Reglement. Vedtatt av: Administrasjonsutvalget. Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970. Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Reglement Ansettelsesreglement Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 11.11.2014 Websak: 14/1970 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Distribusjon: Hjemmeside, QM+ INNHOLD 0: REGLEMENTETS FORMÅL

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune

Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 02.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Opprette en rekrutteringssak (steg 1-7)... 3 2 Utlysing av stilling...

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer