Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : Sist endret Godkjent av: Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen"

Transkript

1 ANSETTELSER ANSETTELSESREGLEMENT MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Ansettelsesreglement Skjemaer: 1. Stillingsvurdering. 2. Annonsering. 3. Brev bekreftelse mottatt søknad. 4. Innkalling til intervju. 5. Sjekkliste gjennomf. Intervju. 6. Saksutredning tilsetting. 7. Møteprotokoll tilsetting. 8. Tilsettingsbrev. 9. Svarbrev på søknad. 10. Forenklet søknadsskjema til ubesatte hjemler Sendt ut første gang : Sist endret Godkjent av: Rådmannen PROSEDYRE FOR ANSETTELSER. 1. Hensikt Å sikre at kommunen ansetter rett person på rett plass ut i fra organisasjonens behov. Å sikre at kommunen kan konkurrere om arbeidskraft ved å ha en smidig, effektiv og hurtig ansettelsesprosess. Å sikre at lover, avtaler og medbestemmelse blir ivaretatt ved ansettelser. 2. Omfang Prosedyren gjelder for alle ansettelser i Mandal kommune. Den omfatter alle arbeidsoperasjoner og beslutninger knyttet til ansettelser både av nye medarbeidere og av medarbeidere med eksisterende arbeidsforhold. 3. Ansvar for prosedyren. Støtteenhet for Personal og organisasjon har ansvar for utarbeidelse, distribusjon, vedlikehold og revisjon av prosedyren. Kommunalsjefene og enhetslederne har ansvar for at prosedyren blir fulgt. 4. Definisjoner/avklaringer. Ansettelsesmyndighet. Rådmannen er gitt myndighet av bystyret, se delegasjonsreglement 2003, til å fatte vedtak om ansettelse i alle godkjente stillinger i kommunen. Bystyret ansetter rådmann Rådmannen ansetter kommunalsjefer, enhetsledere og ledere i stab. Enhetslederne har ansvar for ansettelser innenfor egen enhet. Ledelse i stab har ansvar for ansettelser innen egne områder. Tilsettingsutvalg (TSU) Det skal være et tilsettingsutvalg ved hver enhet, samt et tilsettingsutvalg for rådmannens stab. Ved behov kan det nedsettes ad hoc utvalg. Tilsettingsutvalget i rådmannens stab blir sammensatt ad hoc. Det skal være 2 arbeidsgiverrepresentanter i utvalget Tillitsvalgte: Tillitsvalgte er part i denne sammenheng med en representant. Alle tilsettinger utover 6 mnd. skal drøftes med de tillitsvalgte. Ansettelsreglement

2 5. Arbeidsoppgaver knyttet til prosedyren 5.1 Vurdering av den ledige stillingen. Når en stilling blir ledig foretar leder en stillingsvurdering. Bruk mal i ephorte (se vedlegg 1) og arkiver vurderingen i ephorte. Er stillingen i samsvar med avdelingens behov for kompetanse, og i henhold til vedtatt organisasjonsplan/bemanningsplan? Kan arbeidsoppgavene fordeles på andre arbeidstakere? Sjekk med personalkontoret om det finnes interne arbeidstakere med fortrinnsrett til omplassering, utvidet- eller ny stilling. Dersom stillingen egner seg for jobbrotasjon sjekkes også om det finnes kvalifiserte interne arbeidstakere som har ønsket dette. 5.2 Annonseutforming. Annonsen registreres i ephorte, se veileder for ansettelse i ephorte. Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten og tidsplan. Egen mal i ephorte. Alle stillinger skal som hovedregel lyses ut eksternt. Partene kan imidlertid bli enige om en annen ordning. Hvis det finnes aktuelle interne kvalifiserte deltidsansatte, utlyses stillingen internt. Forenklet søknadsskjema til ubesatte hjemler brukes.(se vedlegg 10) Ved ekstern utlysning utarbeides to annonser til stillingen, en kort versjon til avisen og en mer utfyllende versjon til internett, (se vedlegg 2 annonsering) Dersom stillingen krever godkjent politiattest for ansettelse SKAL det stå i annonsen. Det skal også fremkomme i annonsen at attesten IKKE skal sendes med søknaden. Den skal kun fremlegges dersom vedkommende blir tilbudt stillingen. Det skal opplyses om offentliggjøring av søkerliste. 5.3 Søknadsbehandling/søkerlister Alle søknader journalføres. Etter søknadsfristens utløp sendes brev til alle søkerne om at søknad er mottatt, med tidspunkt for intervju og ansettelse(se vedlegg 3). Ekstern utlysning Det skal lages egen søkerliste i ephorte. Søkerne er parter i h.h.t. til offentlighetsloven og har rett til å få utvidet søkerliste. Utvidet søkerliste inneholder; navn, bosted, stilling/tittel, alder, utdanning og praksis angitt med dato og år. Se veileder for ansettelse i ephorte. Enhetsleder har ansvar for at utvidet søkerliste blir sendt til aktuelle tillitsvalgte/utvalg av tillitsvalgte. Pressen/offentligheten har i henhold til offentlighetsloven tilgang til offentlig søkerliste. Denne skal inneholde navn, alder, bosted eller arbeidskommune, stilling eller yrke. I henhold til offentlighetsloven 25 kan opplysninger om en søker unntas fra offentligheten dersom søkeren selv anmoder om dette, det vil si at søkerens navn tas ut fra den enkle søkerlisten. Ved vurdering av om en slik anmodning skal tas til følge, skal det leggest vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen. I utlysinga skal det opplyses om at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlista. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette før offentliggjøring. Intern utlysning Det lages ikke en ordinær søkerliste, men enheten kopierer hvert søknadsskjema og sender dette til TSU medlemmene. 5.4 Utvelgelse til, og gjennomføring av intervju. Leder med arbeidsgiverfunksjon har ansvar for utvelgelse og gjennomføring av intervju i samråd med aktuell tillitsvalgt. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vektlegges søkernes kvalifikasjoner opp mot utlysningsteksten. Ta skriftlig eller muntlig kontakt med aktuelle kandidater for å avtale tid og sted for intervju, samt gi informasjon om hvem som skal delta fra Mandal kommune (se vedlegg 4). Det bør som hovedregel ikke møte flere enn 2 representanter fra arbeidsgiversiden og en representant fra arbeidstakersiden under intervju. Jfr. vedlegg 5. Sjekkliste for gjennomføring av intervju. Dersom det er krav til godkjent politiattest er det viktig å informere om dette. Det samme gjelder ved krav om helseattest MRSA/Tuberkulose. For utenlandske søkere sjekkes at arbeidstillatelse og lignende er i orden. Ansettelsreglement

3 5.5 Referanse innhenting. Leder/arbeidsgivers representant (ikke tillitsvalgt) innhenter oppgitte referanser etter intervju. Forslag til innhenting bl.a. av opplysninger om - arbeidsoppgaver - ansvar og myndighet - kvalitet på gjennomført arbeid - hva har gått bra/mindre bra? - hvorfor tror du vedkommende ønsker/ønsket en annen stilling? - ville du ansatt han/henne igjen? 5.6 Innstilling til vedtak og uttalelser fra tillitsvalgte. Arbeidsgiver utarbeider en saksutredning i ephorte, som munner ut i en innstilling (se vedlegg 6). Innstillingen bør inneholde navn på minst 2 kvalifiserte kandidater mer enn det som skal ansettes. Dersom det ikke er mer enn en kvalifisert eller ingen kvalifiserte så skrives og begrunnes dette. Dersom det tas skriftlig referat fra intervjuene, må man være oppmerksom på 18 i Forvaltningsforskriften: En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir hva parten selv har sagt i intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen av tilsettingssaken, dersom slikt referat er ført. Dersom skriftlig referat som gjengir hva en søker som er innstilt til eller tilsatt i stillingen har sagt i intervju eller annen samtale, inneholder nye opplysninger eller anførsler av betydning for saken, har parten også rett til å gjøre seg kjent med disse. En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med de vurderinger som er kommet fram i forbindelse med intervjuet eller samtalen. Selve innstillingen er offentlig. Tillitsvalgte skal snarest, og senest innen 3 dager, få mulighet til å komme med en uttalelse om tilsetting i henhold til hovedavtalen. Det skal i vedtaket tas forbehold om at godkjente attester fremlegges. Dersom det er krav om politiattest, helseattest og lignende skal det tas forbehold om at disse fremlegges. 5.7 Vedtak ansettelsesprotokoll/møteprotokoll. Ansettelsesprotokollen skrives i ephorte senest 3 dager etter at innstilling er foretatt (mal i ephorte, se vedlegg 7). Partene kan avtale andre frister. 5.8 Tilbud om ansettelse Leder har ansvar for at ansettelsesbrev sendes etter at gyldig vedtak foreligger (se vedlegg 8). Arbeidsreglementet vedlegges. Svar på om vedkommende tar stillingen må foreligge innen 8 dager. Dersom stillingen krever helseattest MRSA/Tuberkulose må dette sjekkes og det må tas forbehold om at dette er i orden. Dersom den som tilbys stillingen ikke er norsk statsborger tas forbehold om at alle forhold rundt arbeidstillatelse er i orden. For aktuelle stillinger sendes det med blankett for søknad om politiattest sammen med tilbud om ansettelse. Attesten som ikke skal være eldre enn 3 mnd, fremvises når personen får tilbud om stillingen og skal sendes med svarbrevet. Når ansettelse er akseptert, sendes snarest mulig brev til de andre søkerne om at stillingen er besatt, (se vedlegg 9). Ansettelsesbrev med arbeidsreglement er arbeidsavtale. 6. REFERANSER Rådmannens delegasjonsskriv Kommuneloven 25 Forvaltningsloven Hovedavtalen 3-3 og 3-4 Arbeidsmiljøloven Kap. 13 og 14. Offentlighetsloven Opplæringslov 10, hovedtariffavtale stat FOR Forskrift til forvaltningsloven - Kap. 5. Partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning Ansettelsreglement

4 7. Arkiveringsrutiner for ansettelsessaker Ved ledighet i en stilling. Hele ansettelsesprosessen skal registreres i ephorte, se for øvrig veiledningen for ansettelse i ephorte Arkivsaken starter med vurdering av stillingen. Det opprettes journalnr/arkivsaksnummer som følger saken til ansettelse er foretatt. VEDLEGG: 1. Stillingsvurdering (mal i ephorte) 2. Prosedyre for annonseutforming 3. Brev bekreftelse mottatt søknad (brevmal i ephorte, med vedl. forslag til tekst) 4. Brev innkalling til intervju (brevmal i ephorte, med vedl. forslag til tekst) 5. Sjekkliste for gjennomføring av intervju 6. Saksutredning med innstilling (standard mal i ephorte, saksutredning må være grundig) 7. Mal vedtak i ephorte 8. Tilbud tilsetting, brevmal i ephorte 9. Brev om besatt stilling (brevmal i ephorte, med vedl. forslag til tekst) 10. Forenklet søknadsskjema til ubesatte hjemler Ansettelsreglement

5 Vedlegg 1 STILLINGSVURDERING Dato: STILLING: STILLINGEN LEDIG FRA DATO: Pkt. 1 7 bør fylles ut sammen med stillingsinnehaver som slutter i jobben, pkt bør fylles ut sammen med nærmeste kollegaer til stillingen som er ledig. 1. Enhet/virksomhet 2. Stillingskode og benevnelse Pr. i dag 3. Stillingens formål, hovedhensikt 4. Organisasjonsmessig plassering 5. Ansvars- og arbeidsområde i dag 6. Kvalifikasjonskrav i dag Utdanning Erfaring Evt. Spesialkompetanse Personlige egenskaper/ ferdigheter Politiattest 7. ANDRE OPPL. Ansettelsreglement

6 Side 2, vedlegg 1 KRAV VED NYTILSETTING OG EVT. ENDRING I ANSVARSOMRÅDE M.M. 8. Stillingskode og benevnelse (NY) 9. Stillingens formål, hovedhensikt, hva bør endres? 10. Organisasjonsmessig plassering, grunnlag for ny? 11. Ansvars- og arbeidsområde Andre på enheten som kan utføre noen av oppgavene? Andre som bør ha mer ansvar eller ha/ønsker mindre ansvar? Oppgaver som kan/bør kuttes ut? Nye oppgaver ved enheten? Annet? 12. Kvalifikasjonskrav sett i forhold til pkt. 4 Utdanning Erfaring Evt. Spesialkompetanse Personlige egenskaper/ ferdigheter Politiattest? 13. Annet:. Enhetsleder Vurderingen følger tilsettingsprosessen og danner grunnlag for utlysningsteksten. Ansettelsreglement

7 Vedlegg 2 ANNONSERING. Stilling ledig annonsen sendes til aktuelle annonsemedia direkte fra enheten. Husk fellesannonse! Denne annonsen skal inneholde korte, konkrete faktaopplysninger. Stillingsbetegnelse, stillingsid Fast stilling, vikariat, engasjement (varighet) Arbeidsplass for tiden Tidspunkt stillingen er ledig for tiltredelse Kontaktperson med telefonnummer Søknadsfrist (minimum 2 uker) Elektronisk søknadsskjema, CV er inkludert Vise til - kommunens hjemmeside. Internett versjonen utarbeides med fyldig tekst og det er denne som skal legges inn på Det er her du skal selge arbeidsplassen, husk det er DU som skal ha tak i den BESTE søker. Denne versjonen skal minst inneholde følgende, standard skjema brukes INTERNETT Velkommen som søker på ledig stilling i Mandal kommune. Fortelle om kommunen og enheten, dvs. en god presentasjon. Stillingsbetegnelse, stillingsid Fast stilling, vikariat, engasjement (varighet) Arbeidsområde, arbeidsoppgaver Hva kan kommunen tilby nye arbeidstakere Kvalifikasjonskrav; ønsker/krav til utdannelse, ønsker/krav til erfaring og til og til personlige egenskaper Arbeidsplass for tiden Tidspunkt stillingen er ledig for tiltredelse Lønnsvilkår, god pensjonsordning m.m. Søknadsfrist (minimum 2 uker) Søknaden skrives elektronisk, CV er inkl i skjema Hvor søknaden skal sendes Evt. Krav om politiattest (NB se nedenfor) av ny dato (ikke eldre enn 3 mnd.) og hvordan den skal leveres arbeidsgiver, skal stå i annonsen. Følgende standardtekst skal ligge på internett; Vi gjør oppmerksom på at søkerlistene er offentlige. Du kan be om at navnet ditt ikke offentliggjøres, jfr. Off.loven 25. Anmodningen må begrunnes. Det kreves politiattest for stillinger i skole, barnehage, skolefritidsordning, barnevern og for helsepersonell som jobber med barn eller utviklingshemmede. Attesten fremlegges dersom du blir tilbudt stillingen. Søknadspapirene blir ikke returnert. Annonsen som skal til Mandal kommunes hjemmeside mailes til Tjenestetorvet. Husk å oppgi hvor lenge annonsen skal ligge ute på nettet. Dersom det blir endringer underveis i prosessen, for eksempel stillingen trekkes, må det gis beskjed til Tjenestetorvet slik at annonsen fjernes fra nettet. Ansettelsreglement

8 Vedlegg 3 FORSLAG TIL VI HAR MOTTATT DIN SØKNAD. (bruk vanlig brevmal). SØKNAD TIL STILLING SOM.. VED ENHET FOR. Vi bekrefter med dette å ha mottatt din søknad til ovennevnte stilling. Vi kan opplyse at tilsettingsutvalget for XX enhet vil innkalle aktuelle kandidater til intervju i uke xx/xx og endelig tilsetting antar vi blir i uke XX. Dette til din informasjon. (ved eventuelle spørsmål kan. Kontaktes). Med vennlig hilsen XXXXXX Ansettelsreglement

9 Vedlegg 4 FORSLAG TIL INNKALLING TIL INTERVJU INNKALLING TIL INTERVJU (bruk standard brevmal) INNKALLING TIL INTERVJU VED ENHET.. TIL STILLING SOM Vi viser til din søknad på ovennevnte stilling. Tilsettingsutvalget for (enhet). Har gjennomgått søknadene og ønsker i den anledning en samtale med deg Dag xx/xx/år kl.. På møterom i..(bygning rådhuset, øvrebyen etc) Samtalen/intervjuet antas å vare i. Time/r. Fra Mandal kommune møter. Er du forhindret fra å møte på nevnte tidspunkt så vennligst ta kontakt snarest med.. tlf... Vi ber deg ta med originale vitnemål og attester til intervjuet. Med vennlig hilsen XXXXXXXXXX Ansettelsreglement

10 Vedlegg 5 SJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV INTERVJU. Presentasjon av deltakere og hvordan du har tenkt å legge opp intervjuet leder gjør dette. Kort presentasjon av Mandal kommune og den aktuelle enheten. Kort presentasjon av stillingen samt mulighet for kandidaten til å komme med spørsmål. - Arbeidsoppgaver, organisasjonen, forventninger. - Dersom krav om politiattest fortelles dette og evt konsekvenser av å ikke fremvise dette dersom en blir tilbudt stillingen. Tema for intervjuet: Yrkeserfaring - fortell om din yrkesaktive karriere - Fortell om din siste jobb, ansvarsområde, organisering - Hva utrettet du i jobben, hva var positivt/negativt? - Hvorfor søker du annen stilling? Utdanning - fortell om din formelle utdannelse, aktuell videreutdanning eller kurs? Personlighet - Fortell litt om deg selv - Hva motiverer deg? - Hva er viktig for deg for å kunne lykkes/trives i en jobb? - Hvordan tror du din forrige leder vil beskrive deg? - Hvordan passer denne jobben i forhold til dine fremtidige planer? - Trening og helseforhold? - Har du en helse som samsvarer med denne typen arbeid? Hvorfor denne jobben? - Hva er det som gjør at du søker akkurat denne jobben? - Hva tror du at du kan tilføre/bidra med? - Ser du noe som kan bli vanskelig for deg? Eller; Hva blir de største utfordringene? - Er det noe mer du ønsker å fortelle om deg selv? - Er det noe du hadde forventet/ønsket at vi hadde spurt om i intervjuet hva? Referanser - Sjekk om det er oppgitt referanser - Dersom det ikke er oppgitt referanse, hvem kan vi ringe til / kontakte? - Dersom den siste leder ikke er oppgitt som referanse, hvorfor? Avslutning - Oppsummering, spørsmål og avklaringer - Søkerne informeres om den videre ansettelsesprosessen Sjekklisten er kun ment som et supplement til de spørsmål som kan stilles i intervju. Still ikke ledende spørsmål, men bruk åpne formuleringer som; fortell om.., Hva mener du om.., beskriv osv. Ikke hjelp intervjukandidaten med å svare, det er ingen hjelp i at de som intervjuer synes synd på den som intervjues. Lag din egen intervjuliste tilpasset din enhet. Ansettelsreglement

11 Vedlegg 6 SAKSUTREDNING MED INNSTILLING OG BEHANDLING I TILSETTINGSUTVALGET MED VEDTAK. Bruk standard saksfremstilling i ephorte.. Kun forslag til tekstdel er tatt med her. TILSETTING AV BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BARNEHAGEENHETEN Forslag til vedtak: I 100% stilling som barne - og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 1. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 2. Petter Smart, 3. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Behandling i Tilsettingsutvalget for Barnehageenheten Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i tilsettingsutvalget for Barnehageenheten : I 100% stilling som barne - og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 1. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 2. Petter Smart, 3. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Vedlegg: 1. Utlysningsannonse 2. Stillingsbeskrivelse 3. Stillingsvurdering 4. Søkerliste Utrykte vedlegg: 1. Samtlige mottatte søknader Bakgrunn: Ved Barnehageenheten f.t. ved Kvisla barnehage, ble det ledig 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider etter at XX sa opp sin stilling Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 24 søknader til stillingen. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Kristin Normann, enhetsleder Kari Karlsen og styrer ved Kvisla barnehage Anne Andersen hadde møte 13. april 2012 og var enige om å innkalle 4 søkere til stillingen Intervjuet ble holdt 21. mai 2012, og de ovennevnte utgjorde intervjuutvalget. Ansettelsreglement

12 Vurdering: Ved intervjuet ble skikkethet for stillingen, fagutdannelse og erfaring lagt til grunn. Samtlige kandidater ble vist rundt i barnehagen. Alle søkerne hadde erfaring fra barnehagearbeid. Søkerne ble informert om kravet til godkjent politiattest og at den som tilbys stillingen må legge ved en slik når vedkommende takker ja til stillingen. Søker nr. 1 Petter Smart, Har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider fra 2007, og har arbeidet i barnehage i 4 år, hvorav noen år som assistent. Inntrykket fra intervjuet er at Petter er svært interessert i stillingen, har god kjennskap til arbeid med barn. Av fritidsinteresser spiller Petter gitar og har dessuten vært leder innen barneidrett. Han gir et solid inntrykk, gir uttrykk av å være en omsorgsperson og er kreativ. Smart forteller han har god helse og lite sykefravær. Som referanse oppgir han sin nåværende leder, Guri Olsen. Politiattest ble fremlagt under intervjuet. Smart har 3 mnd. Oppsigelse i sin nåværende stilling. Guri Olsen ble kontaktet av Anne Andersen og hun kunne bekrefte det inntrykk som Petter Smart gav under intervjuet. Foreldre og barn var fornøyd med Smart. Hun fortalte imidlertid at det hadde vært tilløp til små konflikter på arbeidsstedet hvor Smart hadde vært en av partene i konfliktene, dette gikk på grensesetting i forhold til barn. Konfliktene hadde imidlertid løst seg på en grei måte. Søker nr. 2. Solveig Solbakken, Har fagbrev og 10 års praksis som assistent i barnehage. Hun virker som en person med godt humør, men det faglige er noe tynt. Solbakken gir uttrykk for at barn bør være hjemme med sine foreldre og at barnehagen kun er et oppbevaringssted. Solbakken ønsker kun 80% stilling da hun synes 100% kan være mye tid å tilbringe på jobb. Av fritidsinteresser er friluftsliv og strikking det hun trives best med. Hun forteller under intervjuet at hun plages med en vond rygg og at tunge løft kan være et problem. Som referanse kan styrer Olga Mikkelsen oppgis. Mikkelsen ble kontaktet av Anne Andersen og hun kunne fortelle at Solbakken gjør en grei jobb, men at hun ikke innfinner seg med barnehagens målsetting og verdigrunnlag. Dette hadde ført til flere konfliktsituasjoner i forhold til foreldrene. Solbakken hadde et stort sykefravær i perioder, dette pga. vondt i ryggen. Søker nr. 3 - Mette Marit, En utadvendt og livlig person. Hun tok fagbrevet i 2006 og har jobbet i Skjebstad barnehage i 80 % siden. I perioder har hun påtatt seg et større ansvar ved avdelingen enn hva stillingen hennes innebærer. Hun har tegnspråkkompetanse. På fritiden underviser hun i piano og gitar og driver en barneforening hvor integrering av flyktninger har vært en viktig del. Mette Marit har god helse, trener jevnlig. Hun gir et flott inntrykk under intervjuet både personlig og faglig. Som referanse oppgis hennes leder Norma Ås. Hun har 3 måneders oppsigelse. Ås ble kontaktet av Anne Andersen og hun kunne bekrefte det inntrykk som Mette Marit hadde gitt under intervjuet. Hun synes det var svært beklagelig dersom Mette Marit sluttet i sin stilling. Søker nr. 4 Ole Brum, har fagbrev fra 2011 og kun 1 års erfaring fra barnehagearbeid. Brum er en stille person, men svarer greit på spørsmål. Han trives med arbeid i barnehage og forteller at han kommuniserer bedre med barne enn voksne. Det kommer klart frem at Brum har liten erfaring fra barnehage, men at han nok kan utvikle seg i jobben. Han virker litt usikker på seg selv, men har vilje til å stå på og er nok god i dialogen med barn. Litt usikker på dialogen med foreldrene. Som referanse oppgir han Anne Holt. Holt ble kontaktet av Anne Andersen. Hun gir en positiv tilbakemelding og sier Brum er flink i direkte arbeid med barn. Han har lite sykefravær og er en person som tør opp når han blir kjent. Konklusjon: Etter intervjuutvalgets vurderinger av kravene som er satt til stillingen, er alle søkerne faglig kvalifisert til stillingen. Når det gjelder de personlige egenskaper og skikkethet for stillingen finner intervjuutvalget ikke å innstille kandidat nr. 2, Solveig Solbakken. Etter en totalvurdering av de øvrige kandidatene finner intervjuutvalget enstemmig å innstille i følgende rekkefølge; Kandidat nr. 3 Mette Marit, kandidat nr. 1 Petter Smart og Kandidat nr. 4 Ole Brum. Vedlegg 7 Enhetsleder for Barnehageenheten, 21. mai 2012 Kari Karlsen Ansettelsreglement

13 MØTEPROTOKOLL. Bruk standard møteprotokoll i ephorte. Kun forslag til tekstdel er tatt med her. TILSETTING AV BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BARNEHAGEENHETEN Forslag til vedtak: I 100% stilling som barne og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 2. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr. Kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 4. Petter Smart, 5. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Behandling i Tilsettingsutvalget for Barnehageenheten : Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i tilsettingsutvalget for Barnehageenheten : I 100% stilling som barne og ungdomsarbeider i Mandal kommune, med arbeidssted f.t. barnehageenheten, Kvisla barnehage, tilsettes: 1. Mette Marit Stillingen avlønnes som fagarbeider, kode Mette Marit har lønnsansiennitet fra og vil i henhold til dette ha en årslønn på kr Tiltredelse Dersom ikke godkjent politiattest fremlegges ved tilbud om stillingen oppheves vedtaket eller dersom Mette Marit ikke aksepterer tilbudet, tilbys stillingen til: 2. Petter Smart, 3. Ole Brum Avlønning i henhold til gjeldende tariffavtale. Vedlegg 8 Ansettelsreglement

14 TILSETTINGSBREV. Bruk standard tilsettingsbrev i ephorte. Mette Marit Sånum 4513 Mandal Deres ref. Vår ref: saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/ Kari Karlsen TILSETTINGSBREV Det vises til din søknad av til stilling som Barne- og ungdomsarbeider ved barnehageenheten, Kvisla Barnehage i Mandal kommune. Vi har den glede av å meddele at Mette Marit, født , etter vedtak i tilsettingsutvalget er tilsatt i Mandal kommune i 100 % fast stilling som Barne- og Ungdomsarbeider, pt. Ved Kvisla barnehage, st. kode 7517, lønn etter godskrevet ansiennitet og lønnes med årslønn kr ,- i henhold til hovedtariffavtalens kap. 4. fra tiltredelse. Pai kode XXXX Det er en forutsetning for ansettelsen at du kan legge ved en godkjent politiattest som er mindre enn 3 mnd gammel når du sender inn svarbrevet. Prøvetid i stillingen er 6 mnd. Fra tiltredelse. Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager. For øvrig gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder fra dato. Ved fravær pga sykdom o.a i prøvetiden, forlenges denne i tid tilsvarende fraværets lengde. Jfr AML 15-6 Tilsettingen skjer på de betingelser som er fastsatt i Mandal kommunes arbeidsreglement. For øvrig gjelder retningslinjene i det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Innenfor de gjeldende regler har kommunen, når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til annet arbeid enn nevnt ovenfor. Er det ved lønnsutbetalingen foretatt feil utlønning, kan lønnskontoret foreta den nødvendige justering. Dette brevets side 2 er utformet som et ferdig svarbrev. Det er vedlagt et skjema for søknad om politiattest som du må fylle ut og levere politiet. Formålet med attesten er å få bekreftet at du kan jobbe med barn eller utviklingshemmede i Mandal kommune. Vi ber om at du innen 8 dager fra mottak av dette fyller ut og returnerer dette svarbrevet med vedlegg i undertegnet stand. Hvis vi ikke mottar svar fra deg innen fristen, blir stillingen tilbudt en annen. Med hilsen Kari Karlsen Enhetsleder - side 2 Ansettelsreglement

15 Mandal kommune Barnehageenheten Serviceboks 905, 4509 Mandal Vår ref.: TILSETTING I STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER I MANDAL KOMMUNE METTE MARIT, F , ADRESSE: SÅNUM 4513 Mandal kommune Det vises til tilsettingsbrev av hvor vi meddelte at Mette Marit, født , etter vedtak i tilsettingsutvalget er tilsatt i Mandal kommune i 100% fast stilling som Barne- og Ungdomsarbeider, pt. ved Kvisla barnehage, st. kode 7517, lønn etter godskrevet ansiennitet og lønnes med årslønn kr i henhold til hovedtariffavtalens kap. 4. fra tiltredelse. Pai kode XXXX Tilsettingsbrevet og arbeidsreglement er mottatt og gjennomlest. Jeg er innforstått med arbeidsbetingelsene og at arbeidsreglementet er en del av min skriftlige arbeidsavtale. Jeg har lagt ved en godkjent politiattest datert.. Jeg tar imot stillingen/tar ikke imot stillingen og kan tiltre. (MÅ FYLLES UT). (stryk det som ikke passer) (dato) Den 100 % stillingen jeg nå har som barne- og ungdomsarbeider i Mandal kommune er ikke forenlig med den nye stillingen. Dette skyldes at stillingsstørrelsen i alt overstiger 100%. Jeg sier med dette opp min 100% stilling som Barne- og ungdomsarbeider i Skjebstad barnehage fra tiltredelsesdato for den nye stillingen. FRIVILLIG FRITIDSFORSIKRING (må besvares): Jeg ønsker/ønsker ikke å bli trukket i lønn for frivillig fritidsforsikring. (stryk det som ikke passer) Sted:.., dato:.. Underskrift:. Ansettelsreglement

16 Vedlegg 9 SVARBREV Bruk standard saksfremstilling i ephorte. Kun forslag til tekstdel er tatt med her. VEDR. TILSETTING I STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED KVISLA BARNEHAGE, BARNEHAGEENHETEN I MANDAL KOMMUNE. Viser til din søknad datert Tilsettingsutvalget for barnehageenheten har nå foretatt intervju og endelig tilsetting. Vi takker for din utviste interesse til stilling hos oss. Med vennlig hilsen Kari Karlsen Enhetsleder Ansettelsreglement

17 Vedlegg 10 MANDAL KOMMUNE FORENKLET SØKNADSSKJEMA TIL UBESATTE HJEMLER Søknadsberettiget: Fast ansatte i deltidsstillinger som ønsker å utvide sitt arbeidsforhold i henhold til HTA 2 kan søke en annen større stilling, slik at det oppnås en økning på 10 % eller mer. Det fylles ut ett skjema per stilling det søkes på. Kan vedlegges e-post og sendes til Jeg søker: St. nr. Arbeidssted: St. Kode: Tittel: St. % Personlige opplysninger: Navn: Fødselsdato: Ressursnr: Tlf. privat: Fast ansatt i Mandal kommune siden dato: Ansatt i fast stilling: St.kode: Tittel: St. % Nåværende arbeidssted: Går for tiden i vikariat i: St.kode: Tittel: St.% Fra dato: til dato: Utdannelse: Eksamensdato: Antall år arbeidet med faget etter endt utdannelse i: Heltid: Deltid: Antall år med relevant praksis før endt utdannelse i: Heltid: Deltid: Dato: Underskrift: Ansettelsreglement

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Kunngjøring av ledig stilling

Kunngjøring av ledig stilling Kunngjøring av ledig stilling I Fellesannonsen i Trønder-Avisa er det kun en henvisning til de kunngjøringstekster som er lagt ut på internett, eller som kan hentes ut fra informasjonen. Det er viktig

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.04.2010 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 9/10 10/308

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

ephorte MANDAL KOMMUNE ANSETTELSE Enhetene følger TSU REGLEMENTET (vedlegg 1.). Følgende er en oversikt av dokumenter og prosedyrer i Ephorte.

ephorte MANDAL KOMMUNE ANSETTELSE Enhetene følger TSU REGLEMENTET (vedlegg 1.). Følgende er en oversikt av dokumenter og prosedyrer i Ephorte. MANDAL KOMMUNE ANSETTELSE I ephorte Enhetene følger TSU REGLEMENTET (vedlegg 1.). Følgende er en oversikt av dokumenter og prosedyrer i Ephorte. Oppskrift revidert av Silvia Berge Juni 2010 Pålogging i

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.03.2010 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 7/10 10/109

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Innherred samkommune ANSETTELSESREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Utarbeidet av partsammensatt utvalg. Høring 20.12.05 16.1.06 Ny høring 23.01.06 06.02.06 Vedtatt i

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider.

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. 1 STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Ansettelsesutvalget Møtested: Kantina Møtedato: 18.02.2009 Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Kommunalleder 1 Siv Nilsen Tillitsvalgt Linda Mathiassen

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall:

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 13:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård Roar Jakobsen Unni Antonsen Jan Harald Jan en, Hildegunn im osen Forfall:

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Tilsettingsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.02.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Tilsettingsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.02. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Tilsettingsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.02.2013 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu

Tilsettinger. Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Tilsettinger Storkurs, Quality 10.2. 2014 Tor Anders Råbu Mål for økta: Kunne mer om hvordan tilsetting skjer (tilsettingsprosessen) Vite noe om de lover og avtaler som styrer en tilsettingsprosess Hvem

Detaljer

Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold.

Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold. ANSETTELSESREGLEMENT. Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.mars 1996. 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansettelser i Alta kommune inkl. lærere i grunnskolen, uansett ansettelsesforhold. Reglene

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Forvaltningsrevisjon nr 1738-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av ansettelsesrutinene

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTING

RUTINER FOR TILSETTING RUTINER FOR TILSETTING Dette dokumentet er ment som en veileder og rutiner for tilsettingsprosesser. Vurdering før utlysning En stillingsanalyse skal være konkret og tilstrekkelig detaljert og gi en oversikt

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 21. juni 2007.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 21. juni 2007. NOTAT Til: Fra: Serap Helin Hartwig Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/967-16/LDO-331//SHH 06.12.07 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/967 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/967 Likestillings-

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget. Gunn Dahl Linda Mathiassen, fagforbundet

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget. Gunn Dahl Linda Mathiassen, fagforbundet HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Ansettelsesutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Fra kl: 12.30 Til kl: 13.15 Til stede på møtet Medlemmer: Siv Nilsen Gunn Dahl Linda Mathiassen, fagforbundet Forfall:

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 09:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 09:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 743 87 000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Fet kommune Lederavtale MAL Oppdatert 26.01.05 Arbeids- og lederavtale for enhetsleder i Fet kommune (m/prøvetid) ...

Fet kommune Lederavtale MAL Oppdatert 26.01.05 Arbeids- og lederavtale for enhetsleder i Fet kommune (m/prøvetid) ... Fet kommune Lederavtale MAL Oppdatert 26.01.05 Arbeids- og lederavtale for enhetsleder i Fet kommune (m/prøvetid)... Fet kommune Side 1 17.01.2014 FET KOMMUNE HAR TYDELIGE LEDERE SOM INVOLVERER MEDARBEIDERE

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.01.2007 Ref. nr.: 07/2282 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 28/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

MØTEINNKALLING ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING ekstraordinært møte ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING ekstraordinært møte Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, rådmannskontorets møterom 30.11.2011 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Sluttrapport PORSGRUNN KOMMUNE

Sluttrapport PORSGRUNN KOMMUNE Prosjekt: Utarbeidelse av retningslinjer for Omstillingsutvalgets prioritering av bruk av ledige stillinger i Porsgrunn kommune og håndtering av innkomne krav om fast PORSGRUNN KOMMUNE 1 av 37 Sluttrapport

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Vår ref.: Dato: 11/2288-19 01.08.2012 Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Sakens bakgrunn Barneverntjenesten i en kommune lyste høsten 2011 ut en fast

Detaljer

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32752198.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201203021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer