SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015"

Transkript

1 SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015 Oppdatert pr

2 INNHOLD ADRESSE- OG TELEFONLISTE TIDSPLAN ANNONSE RETNINGSLINJER FOR OPPTAK INFORMASJON VEDTEKTER SERVICEERKLÆRING PLASS- OG BEMANNINGSOVERSIKT RUTINER VED MANGLENDE BETALING ARBEIDSTID FOR AVDELINGSLEDER STILLINGSBESKRIVELSE AVDELINGSLEDER - MAL SKJEMA: 1. BEHOVSOVERSIKT BARN MED SÆRLIGE BEHOV

3 TELEFON- OG ADRESSEOVERSIKT PR SFO/SKOLER SFO ADRESSE AVD.LEDER/ TLF. SFO REKTOR TLF. SKOLE KONTAKTPERSON Beitstad skole 7730 Beitstad Bjørg Pedersen Landsem Karin Tiltnes Binde skole 7715 Steinkjer Hilde W. Nicolaisen Ole Jomaas Egge barneskole 7715 Steinkjer Tone Stein Per Bardal Byafossen skole 7716 Steinkjer Astrid S. Lillemark Margrethe H. Kavli Kvam skole 7732 Steinkjer Sissel Tømmerås Sigrun Risholt Nielsen Lø skole 7712 Steinkjer Marit Haugseth Svanhild Finvik Mære skole 7710 Sparbu Eva Anita Drager Marit Grøndal Ogndal skole 7718 Steinkjer Ellen M. Kne Berit S. Kvernmo Skarpnes skole 7711 Steinkjer Jan-Inge Tømmerås Steinkjer skole 7713 Steinkjer Vigdis Rannem Rostad Liv Welde Vikan RÅDHUSET Adresse: Rådhuset, Postboks 2530, 7729 Steinkjer Telefon: AVDELING NAVN STILLING TLF. DIR. ARBEIDSOMRÅDE I FORHOLD TIL SFO Oppvekst Elisabeth Jonassen Oppvekstsjef Robert Ertsås Rådgiver Kontaktperson i avdelingen Lars Petter Svarte IKT-koordinator Opptak, Oppad IKT- og kontorstøtte Ingrid Engstrøm Førstesekretær Foreldrebetaling

4 TIDSPLAN TILTAK FRIST ANSVARLIG Utlysning Medio februar Avd. for oppvekst Søknadsfrist Liste over barn med særlige behov oversendes avd. for Skolene/SFO skole og barnehage (skjema 1) Fordeling av ressurser til barn med særlige behov Avd. for oppvekst Brev til foreldrene Skolene/SFO Svarfrist fra foreldrene Klagefrist (skjema 2) Ca Klagebehandling ved skolen Ca Skolene/rektor Endelig klagebehandling Ca Avd. for oppvekst Endelig opptak med fakturagrunnlag ferdigstilles i Innen Skolene/SFO fagsystemet Endringer i fakturagrunnlag (bl.a. nytt barn, avgang, endret oppholdstid) oppdateres i fagsystemet Ca. den 25. i mnd. før endring Skolene/SFO Opplysninger om variable fakturagrunnlag (bl.a. kjøp av enkelttimer/-dager, trekk) oppdateres i fagsystemet trer i kraft Ca. den 25. i mnd. før fakturering Skolene/SFO

5 KUNNGJØRING (TRØNDER-AVISA, STEINKJER-AVISA OG INTERNETT) OPPTAK TIL SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Foreldre som ønsker å søke om plass i SFO for skoleåret 2014/2015 må søke om dette på elektronisk søknadsskjema innen 10. mars. Søknadsskjemaet finnes på kommunes hjemmeside. Skolene og servicetorget på rådhuset vil være behjelpelige med utfylling av skjemaet. Opptak av barn gjelder for ett skoleår, og det må søkes hvert skoleår.

6 RETNINGSLINJER FOR OPPTAK TIL SFO 1. Utlysning fra avd. for oppvekst skjer medio februar. Søknadsfrist er 10. mars. 2. Det søkes på elektronisk søknadsskjema utarbeidet av avd. for oppvekst. 3. Søknadene går til den enkelte skole via elektronisk fagsystem. 4. Rektor og avdelingsleder ved SFO foretar opptak og sender svar til foreldrene i starten av april. Klagefristen er 3 uker etter at brevet er mottatt. Det holdes av 2 plasser ved hver SFO til etter at klagebehandlingen er avsluttet. Skoler som tar inn alle søkerne trenger ikke å holde av klageplasser. Klager behandles av skolen som 1. instans. Klager som blir avslått ved skolen oversendes avd. for oppvekst for endelig klagebehandling. 5. Rutiner for klagebehandling skal være i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven. a) De som søker får en begrunnelse for avslaget (jfr. svarbrev), melding om klageadgang og klagefrist. b) Eventuelle klager sendes til skolen som vurderer om det er grunnlag for å gi klageren medhold. c) Klager som ikke gis medhold oversendes avd. for oppvekst. d) Kommunens klagenemnd vurderer klagene og fatter endelig vedtak. e) Melding om vedtak sendes direkte fra avd. for oppvekst til klageren. Kopi sendes skolen barnet går på. f) Skolen fyller opp ledige plasser dersom disse ikke er tildelt gjennom klagebehandlingen. 6. Opptak av barn med særlige behov I enkelte tilfeller vil det være nødvendig med ekstra assistent for at barnet kan få plass i SFO. Melding om dette må sendes på fastsatt skjema til avd. for oppvekst innen Fordeling av ressurser vil bli gjort innen

7 SFO-INFORMASJON Skolefritidsordning er et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud for skoleelever på årstrinn i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdninger som de skolen bygger sin virksomhet på. SKOLEFRITIDSORDNINGENE HAR FØLGENDE TILBUD: Fra 1 - tom 6 t/uke Over 6 - tom 12 t/uke Over 12 - tom18 t/uke Over 18 t/uke Kjøp av dager eller timer - det forutsettes at tilbudet ikke blir benyttet som en fast ordning - kan benyttes på skolefrie dager utover avtalt oppholdstid - kan bare benyttes innenfor det ordinære tilbudet som skolen tilbyr og forutsetter ledig kapasitet KUNNGJØRING AV PLASSER: Opptak av barn i skolefritidsordninger foretas hvert år. Plassene kunngjøres i lokalpressen med søknadsfrist 10. mars. Det er viktig at fristen overholdes. Søknader som kommer inn etter den kunngjorte søknadsfrist vil vanligvis ikke bli behandlet ved hovedopptaket. HVORDAN SØKE: Det må søkes på elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunes hjemmeside. Skolene og servicetorget på rådhuset vil være behjelpelige med utfylling av skjemaet. Opptak av barn gjelder for ett skoleår, og det må søkes hvert skoleår. Det skal fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn det søkes plass for. Viktige opplysninger må så langt som mulig være dokumentert fra lege, helsesøster, sosialkontor, PPT eller andre instanser. Vedlegg må være skolen i hende før fristens utløp om de skal ha betydning for opptaket. Søknaden og evt. vedlegg blir behandlet konfidensielt. VIDERE BEHANDLING AV SØKNADENE: Søknadene behandles av den enkelte skole/skolefritidsordning. OPPTAKSKRITERIER: I følge vedtekter for skolefritidsordningene i Steinkjer pkt. 3 gjelder følgende opptakskriterier: Prioritet ved opptak har: - 6-åringene (elever på 1. årstrinn) - Funksjonshemmede barn - Under ellers like vilkår har elever på 2. årstrinn fortrinnsrett foran elever på 3. og 4. årstrinn For øvrig skal det legges vekt på følgende forhold: - Uttalelser om behov for opphold i SFO fra PPT, barnevernstjenesten, sosialkontoret, helsesøster og lege. - Den totale situasjon for hvert enkelt barn/hver enkelt familie slik som helse, forsørgerforhold, kontakt- og lekemuligheter, bo- og trafikkforhold.

8 BESKJED OM UTFALL AV SØKNAD: Opptaket er vanligvis avsluttet innen utgangen av mars. Skolen/skolefritidsordningen sender ut brev til foreldrene om utfall av søknaden. Svar kan ventes ca. 1. april. KLAGE PÅ AVSLAG OM OPPTAK: Loven gir adgang til å påklage skolens/skolefritidsordningens avgjørelse om opptak i kommunal skolefritidsordning (Forvaltningsloven 28). Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagefrist er 3 uker etter mottatt brev om avslag. Ved hver skolefritidsordning skal det settes av 2 plasser til klagebehandlingen er avsluttet. PERSONELLET I SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Grunnbemanningen er til vanlig 1 avdelingsleder i 70 % stilling. Dersom det er over 18 barn økes bemanningen med 1 assistent i 60 % stilling. Deretter øker bemanning med 1 assistent i 50 % stilling for hvert 18. barn. FORELDREBETALING: Skolefritidsordningen finansieres delvis med foreldrebetaling. Kommunestyret fastsetter betaling for opphold i skolefritidsordningen. Ved misligholdelse av betalingen vil barnet miste plassen. Gradering og betalingssatsene er slik fra : Fra 1 - tom 6 t/u kr 1 110,- Over 6 - tom 12 t/u kr 1 850,- Over 12 - tom18 t/u kr 2 470,- Over 18 t/u kr 2 800,- Dagkjøp kr 200,- Timekjøp kr 50,- Det gis ikke søskenmoderasjon. De månedlige betalingssatsene kan ikke deles (f.eks. å ha en halv 6-12 t plass). Det gis mulighet for ulik avtalt oppholdstid pr uke. Den gjennomsnittlige ukentlige oppholdstiden blir da betalingssats pr mnd. En plass kan ha to regningsmottakere. OPPSIGELSE ELLER ENDRING AV PLASS: Oppsigelse eller reduksjon av plass skal sendes skriftlig til skolen med minst 2 måneds varsel. Ved flytting til annen skole kreves minst 1 måneds varsel. Det skal betales kontingent i oppsigelsestiden. Dersom det ønskes økning i oppholdstid i løpet av skoleåret, må det søkes om dette. NÆRMERE OPPLYSNINGER: Ta kontakt med den enkelte skole/sfo eller avdeling for oppvekst, tlf

9 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret Revidert i forhold til ny opplæringslov , gjeldende fra Revidert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak desember Revidert i tråd med godkjent kommunedelplan for skole Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret FORMÅL skolefritidsordning har som formål å gi elever på årstrinn ved skole et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordninga ved skole skal formidle de samme holdninger som de skolen bygger sin virksomhet på. 2. EIERFORHOLD OG DRIFT a) skolefritidsordning er kommunal og finansieres gjennom statlige tilskuddsordninger, kommunale midler og foreldrebetaling. b) skolefritidsordning er knyttet til skole og kan disponere skolens bygninger og uteareal i samråd med skolens rektor. SFO har ca. m 2 leke og oppholdsareal inne, og ca. m 2 uteareal. c) Skolens samarbeidsutvalg er styre for skolefritidsordninga. Rektor ved skolen har det administrative og faglige ansvaret. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift. Det er opp til 18 barn pr. voksen i SFO. 3. OPPTAK OG UTMELDING Opptak foretas hvert år ved den enkelte skole. Rektor og avdelingsleder/assistent har ansvar for å foreta opptak etter følgende kriterier: Prioritet ved opptak har: - 6-åringene (elever på 1. årstrinn) - Funksjonshemmede barn - Under ellers like vilkår har elever på 2. årstrinn fortrinnsrett foran elever på 3. og 4. årstrinn. Forøvrig skal det legges vekt på følgende forhold: - Uttalelser om behov for opphold i SFO fra PPT, barnevernstjenesten, sosialkontoret, helsesøster og lege. - Den totale situasjon for hvert enkelt barn/hver enkelt familie slik som helse, forsørgerforhold, kontakt- og lekemuligheter, bo- og trafikkforhold. Søknad om opptak skjer etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Søknad skrives på fastsatt skjema. De nødvendige attester/uttalelser vedlegges. Også barn som har hatt plass inneværende år må søke om opptak på nytt. Søknaden gjelder for ett skoleår. Klage over avslag på opptak avgjøres av kommunens klagenemnd.

10 Utmelding og reduksjon i oppholdstid må skje skriftlig og med minst to måneds varsel til skolen. Ved flytting til annen skole kreves 1 måneds varsel. 4. ÅPNINGSTID OG FERIE SFO vil for skoleåret / ha følgende åpningstider: Det kan velges mellom følgende tilbud: - Fra 1 - tom 6 t/uke - Over 6 - tom 12 t/uke - Over 12 - tom18 t/uke - Over 18 t/uke Skolefritidsordningen er åpen -dag alle uker bortsett fra i juli måned. I juli måned er skolefritidsordningen stengt for ferieavvikling. Skolefritidsordningen er også stengt på jule- og nyttårsaften og stenger kl på onsdag før skjærtorsdag. Skolefritidsordningene har fem planleggingsdager pr. år. Den enkelte skolefritidsordning følger skolens planleggingsdager, skolefritidsordningen er da stengt. 5. BETALING Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. Økonomiavdelingen sender ut giroer og er ansvarlig for innkreving av betaling fra foresatte. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er kontingentfri på grunn av ferieavvikling. Barn som begynner i SFO før den 15. i måneden betaler hel månedskontingent. Barn som begynner i SFO etter den 15. i måneden betaler halv kontingent. Tilsvarende når barn slutter i SFO. Ved utvidelse av timetallet på skolefridager betales en ekstra kontingent pr time. Ved misligholdelse av betalingen vil barnet kunne miste plassen. Melkepenger kommer i tillegg til ordinær kontingent. Ved sammenhengende sykefravær i minst 14 dager betales halv månedskontingent. Ved sammenhengende sykefravær over en måned slettes kontingenten for den tid sykdommen varer. Sykefraværet må være dokumentert med legeattest. 6. SKYSS Barn i SFO har ikke krav på skoleskyss.

11 SERVICEERKLÆRING FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I STEINKJER KOMMUNE Steinkjer kommune sine serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av kommunen. Her vil du finne informasjon om hvilke rettigheter og plikter DU har, og hva VI forplikter oss til å levere av tjenester og produkter. Målsetning/beskrivelse av skolefritidsordningen Skolefritidsordningen har som formål å gi elever på årstrinn et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdningene som de skolen bygger sin virksomhet på. I Steinkjer kommune er det skolefritidsordning ved alle barneskolene. Ved noen skoler (Sem, Skarpnes og Vålen) gis tilbudet i samarbeid med private barnehager. Åpningstid Åpningstiden ligger mellom kl og 1630, men varierer for den enkelte skolefritidsordning. Ta kontakt med den enkelte skolefritidsordning for nærmere opplysninger vedrørende åpningstid Skolefritidsordningene har stengt i juli måned, jule- og nyttårsaften og stenger kl på onsdag før skjærtorsdag De har 5 planleggingsdager pr. år. Den enkelte skolefritidsordning følger skolens planleggingsdager, skolefritidsordningen er da stengt Tildeling av plass i skolefritidsordning DU må søke om plass på elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside Søknadsfrist for hvert år er Utlysing av ledige plasser kunngjøres i lokalpressen og kommunens hjemmeside Plass tildeles for 1 år i gangen, dvs. at man må søke hvert år SFO-året går fra ett år til neste år Det er den enkelte SFO som foretar opptaket En eventuell anke sendes til skolefritidsordningen og evt. videre til kommunens klagenemnd for endelig behandling Foreldrebetaling Det må betales månedlig kontingent Satsene fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen Retningslinjer for foreldrebetaling er fastsatt i vedtekter for kommunale skolefritidsordninger Gradering av betalingssatsene er slik: Fra 1 tom 6 t/uke, over 6 - tom 12 t/uke, over 12 tom 18 t/uke, over 18 t/uke På skolefridager må man betale ekstra for de timene/dagene som kommer ut over ordinær åpningstid Skolefritidsordningene har ikke inntektsgraderte satser Det gis ikke søskenmoderasjon Evt. melkepenger kommer i tillegg til ordinær kontingent

12 Oppsigelse eller endring av plassen SFO-plassen kan sies opp eller endres med 2 måneds skriftlig varsel til skolen Ved flytting til annen skole kreves 1 måneds varsel Det skal betales kontingent i oppsigelsestiden. Dersom det ønskes økning i oppholdstid i løpet av skoleåret, må det søkes om dette. Forsikring Barna er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsavtale Kommunen dekker brilleskader for inntil kr 1.500,- Skyss Det er bare funksjonshemmede barn som har rett til skyss til/fra SFO Taushetsplikt Personalet har taushetsplikt etter bestemmelser i forvaltningsloven Som bruker av skolefritidsordningen forventer vi at du overholder skolefritidsordningens åpningstid gjør deg kjent med og respekterer vedtektene til kommunale skolefritidsordninger gir konstruktive tilbakemeldinger til personalet på hvordan barnet ditt trives og utvikler seg i skolefritidsordningen gjør deg kjent med informasjon som til enhver tid kommer fra skolefritidsordningen betaler kontingent hver måned For nærmere opplysninger Ta kontakt med den enkelte skole/skolefritidsordning eller avd. for oppvekst, tlf

13 PLASS- OG BEMANNINGSOVERSIKT Bemanningsnorm pr. avdeling: 70 % avdelingleder for de første 18 barna. 60 % assistent for de neste 18 barna. Deretter 50 % assistent for hvert 18. barn. Ved SFO-er med inntil 10 barn er bemanningen 40 % stilling. Ved Skarpnes skole gis SFO-tilbudet for skoleåret 2014/2015 ved private barnehager. ANTALL ELEVER AVD.LEDER ASSISTENTER SUM ASSISTENTER 5-10 elever 40 % (ev. ass.) 0 % elever 70 % 0 % elever 70 % 60 % 60 % elever 70 % 60 % + 50 % 110 % elever 70 % 60 % + 50 % + 50 % 160 % elever 70 % 60 % + 50 % + 50 % + 50 % 210 % elever 70 % 60 % + 50 % + 50 % + 50 % + 50 % 260 % Oversikt over plasser og bemanning pr SKOLE PLASSER BEMANNING I SFO AVD.LEDER ASSISTENT Beitstad % 60 % Binde % Egge b % 160 % Byafossen % 110 % Kvam % - Lø % 110 % Mære % 160 % Ogndal % - Skarpnes - 0 % - Steinkjer % 160 % Sum 610 % 760 %

14 RUTINER VED MANGLENDE FORELDREBETALING Vedtekter, pkt 5, 5. avsnitt: Ved misligholdelse av betalingen vil barnet kunne miste plassen 1. Melding om ev. restanse i SFO-tilbudene sendes fra økonomitjenesten/avd. oppvekst hver måned. 2. Rektor/SFO-leder kan gå i dialog med skyldner. 3. Skyldner kan gis kortvarig utsettelse av betaling etter dialog med økonomitjenesten/avd. oppvekst. Dette gjelder ikke dersom terminene er sendt KiNT (Kreditorforeningen i Nord-Trøndelag) til inkasso. 4. Rektor skriver oppsigelsesbrev eller ber oppvekstsjef gjøre dette. Som hovedregel er 2 måneders ubetalt kontingent grunnlag for oppsigelse. 5. Betalingsavtaler om nedbetaling av gjeld gir ikke automatisk grunnlag for å beholde plassen. Rektor må, i hvert tilfelle, vurdere om avtalen og overholdelse av den kan gi grunnlag for å beholde plassen. 6. Skolen/SFO effektuerer oppsigelsen. 7. Skolen/SFO legger inn sluttdato i fagsystemet, og gir melding til økonomitjenesten om eventuell tilbakeføring av utsendte, ikke berettigete fakturaer. 8. Ved tap på krav lager økonomitjenesten grunnlag som sendes skolens rektor til anvisning. Navn Stilling Avdeling/tjeneste Oppgave Telefon Elisabeth Jonassen Oppvekstsjef Oppvekst Oppsigelse Robert Ertsås Rådgiver Oppvekst Oppsigelse (saksbeh.) Ingrid Engstrøm Førstesekr. IKT- og kontorstøttetjenesten Reskontro i Agresso /foreldrebet. - restanse May Karin Lie Førstesekr. Inn-Trøndelag regnskap og lønn Innfordring, kontakt med KiNT

15 ARBEIDSTID FOR AVDELINGSLEDER Etter gjeldende avtale skal arbeidstid til avdelingsleder fordeles slik: Eks. 70 % stilling = 26 timer 15 min pr. uke ADMINISTRASJON UBUNDEN TID AVDELING 20 % 5 timer 15 min 8,5 % 2 timer 14 min 71,5 % 18 timer 46 min Administrasjonsressursen er i utgangspunktet 20 % av stillingen. Dette er uavhengig av antall barn. Det er derfor viktig at administrasjonsressursen vurderes på den enkelte skole i forhold til ansvar, omfang og arbeidsoppgaver. Man bør da ta utgangspunkt i blant annet stillingsbeskrivelsen, antall barn og antall ansatte i SFO. Ubunden tid er selvstendig tid og arbeidsgiver kan ikke bestemme hvordan eller når denne tidsressursen skal benyttes. Det er likevel en forutsetning at tiden nyttes til arbeid som kommer SFO til gode.

16 STEINKJER KOMMUNE STILLINGSBESKRIVELSE SKJEMA NR. P-15 Stilling Avdeling for Arbeidsleder SFO oppvekst Navn Tjenesteenhet Nærmeste leder Arbeidssted Dato: Godkjent: Ansvars- og arbeidsområde for stillingen: - Ansvar for å arbeide i samsvar med til en hver tid gjeldende lovverk, forskrifter, reglement og kommunale prioriteringer - Arbeidsleder SFO har ansvar for den daglige drift og organisering av SFO. Herunder : - pedagogisk planlegging og gjennomføring - administrative oppgaver - være arbeidsleder og veileder for det øvrige personalet Arbeidsoppgaver for stillingen: - Samarbeid med foreldre/foresatte - Planlegge, tilrettelegge og organisere for aktiviteter med barna - Arbeide aktivt med å utvikle SFO-tilbudet - Planlegge og gjennomføre personalmøter - Post, vaktlister, oppmøtelister, endringsmeldinger, opptak, planlegging og gjennomføring av foreldremøter, samarbeid med lærere og rektor, innkjøp Andre forhold: Tid til administrasjon skal normalt utgjøre minst 20 % av stillingen. Ansvar og oppgaver er ikke uttømmende opplistet. Det er leders rett og ansvar å definere innholdet i stillingen. Ved større endringer i stillingen skal stillingsbeskrivelsen endres i tråd med dette. Taushetsplikt i hht: Forvaltningsloven 13 Steinkjer, den Arbeidstakers underskrift Arbeidsgivers underskrift Arbeidsgiverpolitikk og organisasjonskultur Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitikk skal avspeile en sunn, inkluderende organisasjonskultur der den enkelte ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt. For kommunen som arbeidsgiver er det et viktig poeng at alle ansatte blir enkeltindivider i et fellesskap, som arbeider mot samme felles mål; effektiv tjenesteyting for kommunens innbyggere. En god organisasjonskultur skal være helse- og trivselsfremmende, bidra til at den enkelte arbeidstaker blir sett og inkludert, at den enkelte tar ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, og at en utvikler tilhørighet og lagfølelse. Kommunens arbeidsgiverpolitikk og de som utøver denne har et særskilt ansvar for at kulturen på arbeidsplassen inspirerer til utvikling og positiv endring. (Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune)

17 BARN MED SÆRLIGE BEHOV I SFO SKJEMA 1 I enkelte tilfeller vil det være nødvendig med ekstra assistent for at barnet kan få plass i SFO. Vi må ha navn og årstrinn på barna, samt en kort begrunnelse på hvorfor det trengs ekstra ressurs for eleven. Barn som ikke er med på denne listen vil ikke bli tatt med i vurderingen. Dere må videre gjøre en samlet vurdering av behovet for ekstra ressurser for at alle elever med særlige behov skal få ønsket oppholdstid i SFO. Utfylt skjema skal sendes til avd. for oppvekst. Frist: Fordeling av ressurser til skolene/sfo vil bli gjort innen FRA: SFO BARN MED SÆRLIGE BEHOV NAVN ÅRSTR. DIAGNOSE/GRUNNLAG FOR SØKNAD (LEGG VED SFO-SØKNAD) ANT. TIMER I SFO SAMLET RESSURSBEHOV Samlet vurdering av behovet: Samlet behov for antall timer: dato underskrift avd.leder/rektor

Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune.

Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. 1 Barnehageåret 2010/2011 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE.

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE. Barnehageåret 2014/2015 1 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. NB! Barn som har søkt om barnehageplass

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning 3 02. Formål 3 03. Lovverk 3 04. Opptak av elever til SFO 3 05. Oppsigelse av skolefritidsplass

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november.

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Vedtekter SFO Høringsforslag pr. 10.09.2015 Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Innspill sendes til tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no NB! Rød skrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER 1. Opplæringslovens 13-7 I SOLA KOMMUNE Sist revidert i utvalg for oppvekst og kultur 07.12.2017 Opplæringsloven har en egen paragraf om skolefritidsordningen: 13-7.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR LØ SKOLEFRITIDSORDNING

INFORMASJONSPLAN FOR LØ SKOLEFRITIDSORDNING INFORMASJONSPLAN FOR LØ SKOLEFRITIDSORDNING INNHOLD: 1. VEDTEKTER/FORMÅL... 3 2. PRESENTASJON AV BARNEGRUPPEN.... 5 3. PRESENTASJON AV PERSONALET.... 5 4. DAGSRYTMEN MED BEGRUNNELSE.... 6 6. ÅRSOVERSIKT...

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING [Aug.2014] OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING STORFJORD KOMMUNE Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.2.14 Hele reglementet revidert Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE.

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE. Barnehageåret 2015/2016 1 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke plass i Steinkjer Kommune. NB! Barn som har søkt om plass før

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE 1.8.2011 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Orkdal kommune Gjeldende fra 01.08.2011 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen i

Detaljer

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av Moss bystyre 28.mai 1998, revidert 17.september 2012 og 24. november 2014 1. DRIFT Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra Vedtekter for skolefritidsordningen Sør Varanger kommune Gjeldende fra 01.08.2014 Vedtatt i Kommunestyret 30.04.2014 i sak 035/14. Generelt Bestemmelsen om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy

Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy Vedtatt av tilsyns- og rettighetsstyre 14. juni 1999 Innholdsfortegnelse KAP. 1 - RETNINGSLINJER 1.1 Eierforhold KAP. 2 - FORMÅL 2.1 Skolefritidstilbudet KAP.

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Skolefritidsordningene skal være et frivillig delvis foreldrebetalt tilbud for alle barn i 1. - 4. klasse som ønsker det.

Skolefritidsordningene skal være et frivillig delvis foreldrebetalt tilbud for alle barn i 1. - 4. klasse som ønsker det. SFO vedtekter Gjeldende fra 18.05.10 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I NES-SKOLEN. (Vedtatt i Nes skolestyre 25.03.92 - sak 31/92. Endret ved vedtak i Nes skolestyre 27.05.92 - sak 41/92,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17 Vedtekter for SFO for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.17 KS-063/17 Innhold 1 Formål... 2 2 Eierforhold/forvaltning... 2 3 Bemanning... 2 4 Tildeling av plass... 2 5 Foreldrebetaling...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Gjeldende fra 01.08.2013 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde. 2. Formål Skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Vedahl Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/1033 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kultur og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret AV VEDTEKTER FOR SFO 2014 Rådmannens forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE Gjelder fra 18.09.02 Vedtatt i Sekstorstyret Oppvekst/fritid 71/02 18.09.02 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE GJELDENDE FRA 18.09.2002 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i sak nr. 30/92 Dato: 12.05.2006 Revidert av kommunestyret i sak nr. 172/92 Ref.: 96/01656-3 / A1 &00 Revidert 2. gang av kommunestyret

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 020412 OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 27.4.12 16 Pris fastsetter i budsjettvedtak i k-styret årlig Lov om opplæring

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldende fra 01.03.16 Vedlegg i saken Endring av SFO-tilbudet i Gran kommune, vedtatt i kommunestyremøtet 11. februar 2016 Versjon 1.0 1. MÅL OG

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer