SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015"

Transkript

1 SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015 Oppdatert pr

2 INNHOLD ADRESSE- OG TELEFONLISTE TIDSPLAN ANNONSE RETNINGSLINJER FOR OPPTAK INFORMASJON VEDTEKTER SERVICEERKLÆRING PLASS- OG BEMANNINGSOVERSIKT RUTINER VED MANGLENDE BETALING ARBEIDSTID FOR AVDELINGSLEDER STILLINGSBESKRIVELSE AVDELINGSLEDER - MAL SKJEMA: 1. BEHOVSOVERSIKT BARN MED SÆRLIGE BEHOV

3 TELEFON- OG ADRESSEOVERSIKT PR SFO/SKOLER SFO ADRESSE AVD.LEDER/ TLF. SFO REKTOR TLF. SKOLE KONTAKTPERSON Beitstad skole 7730 Beitstad Bjørg Pedersen Landsem Karin Tiltnes Binde skole 7715 Steinkjer Hilde W. Nicolaisen Ole Jomaas Egge barneskole 7715 Steinkjer Tone Stein Per Bardal Byafossen skole 7716 Steinkjer Astrid S. Lillemark Margrethe H. Kavli Kvam skole 7732 Steinkjer Sissel Tømmerås Sigrun Risholt Nielsen Lø skole 7712 Steinkjer Marit Haugseth Svanhild Finvik Mære skole 7710 Sparbu Eva Anita Drager Marit Grøndal Ogndal skole 7718 Steinkjer Ellen M. Kne Berit S. Kvernmo Skarpnes skole 7711 Steinkjer Jan-Inge Tømmerås Steinkjer skole 7713 Steinkjer Vigdis Rannem Rostad Liv Welde Vikan RÅDHUSET Adresse: Rådhuset, Postboks 2530, 7729 Steinkjer Telefon: AVDELING NAVN STILLING TLF. DIR. ARBEIDSOMRÅDE I FORHOLD TIL SFO Oppvekst Elisabeth Jonassen Oppvekstsjef Robert Ertsås Rådgiver Kontaktperson i avdelingen Lars Petter Svarte IKT-koordinator Opptak, Oppad IKT- og kontorstøtte Ingrid Engstrøm Førstesekretær Foreldrebetaling

4 TIDSPLAN TILTAK FRIST ANSVARLIG Utlysning Medio februar Avd. for oppvekst Søknadsfrist Liste over barn med særlige behov oversendes avd. for Skolene/SFO skole og barnehage (skjema 1) Fordeling av ressurser til barn med særlige behov Avd. for oppvekst Brev til foreldrene Skolene/SFO Svarfrist fra foreldrene Klagefrist (skjema 2) Ca Klagebehandling ved skolen Ca Skolene/rektor Endelig klagebehandling Ca Avd. for oppvekst Endelig opptak med fakturagrunnlag ferdigstilles i Innen Skolene/SFO fagsystemet Endringer i fakturagrunnlag (bl.a. nytt barn, avgang, endret oppholdstid) oppdateres i fagsystemet Ca. den 25. i mnd. før endring Skolene/SFO Opplysninger om variable fakturagrunnlag (bl.a. kjøp av enkelttimer/-dager, trekk) oppdateres i fagsystemet trer i kraft Ca. den 25. i mnd. før fakturering Skolene/SFO

5 KUNNGJØRING (TRØNDER-AVISA, STEINKJER-AVISA OG INTERNETT) OPPTAK TIL SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Foreldre som ønsker å søke om plass i SFO for skoleåret 2014/2015 må søke om dette på elektronisk søknadsskjema innen 10. mars. Søknadsskjemaet finnes på kommunes hjemmeside. Skolene og servicetorget på rådhuset vil være behjelpelige med utfylling av skjemaet. Opptak av barn gjelder for ett skoleår, og det må søkes hvert skoleår.

6 RETNINGSLINJER FOR OPPTAK TIL SFO 1. Utlysning fra avd. for oppvekst skjer medio februar. Søknadsfrist er 10. mars. 2. Det søkes på elektronisk søknadsskjema utarbeidet av avd. for oppvekst. 3. Søknadene går til den enkelte skole via elektronisk fagsystem. 4. Rektor og avdelingsleder ved SFO foretar opptak og sender svar til foreldrene i starten av april. Klagefristen er 3 uker etter at brevet er mottatt. Det holdes av 2 plasser ved hver SFO til etter at klagebehandlingen er avsluttet. Skoler som tar inn alle søkerne trenger ikke å holde av klageplasser. Klager behandles av skolen som 1. instans. Klager som blir avslått ved skolen oversendes avd. for oppvekst for endelig klagebehandling. 5. Rutiner for klagebehandling skal være i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven. a) De som søker får en begrunnelse for avslaget (jfr. svarbrev), melding om klageadgang og klagefrist. b) Eventuelle klager sendes til skolen som vurderer om det er grunnlag for å gi klageren medhold. c) Klager som ikke gis medhold oversendes avd. for oppvekst. d) Kommunens klagenemnd vurderer klagene og fatter endelig vedtak. e) Melding om vedtak sendes direkte fra avd. for oppvekst til klageren. Kopi sendes skolen barnet går på. f) Skolen fyller opp ledige plasser dersom disse ikke er tildelt gjennom klagebehandlingen. 6. Opptak av barn med særlige behov I enkelte tilfeller vil det være nødvendig med ekstra assistent for at barnet kan få plass i SFO. Melding om dette må sendes på fastsatt skjema til avd. for oppvekst innen Fordeling av ressurser vil bli gjort innen

7 SFO-INFORMASJON Skolefritidsordning er et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud for skoleelever på årstrinn i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdninger som de skolen bygger sin virksomhet på. SKOLEFRITIDSORDNINGENE HAR FØLGENDE TILBUD: Fra 1 - tom 6 t/uke Over 6 - tom 12 t/uke Over 12 - tom18 t/uke Over 18 t/uke Kjøp av dager eller timer - det forutsettes at tilbudet ikke blir benyttet som en fast ordning - kan benyttes på skolefrie dager utover avtalt oppholdstid - kan bare benyttes innenfor det ordinære tilbudet som skolen tilbyr og forutsetter ledig kapasitet KUNNGJØRING AV PLASSER: Opptak av barn i skolefritidsordninger foretas hvert år. Plassene kunngjøres i lokalpressen med søknadsfrist 10. mars. Det er viktig at fristen overholdes. Søknader som kommer inn etter den kunngjorte søknadsfrist vil vanligvis ikke bli behandlet ved hovedopptaket. HVORDAN SØKE: Det må søkes på elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunes hjemmeside. Skolene og servicetorget på rådhuset vil være behjelpelige med utfylling av skjemaet. Opptak av barn gjelder for ett skoleår, og det må søkes hvert skoleår. Det skal fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn det søkes plass for. Viktige opplysninger må så langt som mulig være dokumentert fra lege, helsesøster, sosialkontor, PPT eller andre instanser. Vedlegg må være skolen i hende før fristens utløp om de skal ha betydning for opptaket. Søknaden og evt. vedlegg blir behandlet konfidensielt. VIDERE BEHANDLING AV SØKNADENE: Søknadene behandles av den enkelte skole/skolefritidsordning. OPPTAKSKRITERIER: I følge vedtekter for skolefritidsordningene i Steinkjer pkt. 3 gjelder følgende opptakskriterier: Prioritet ved opptak har: - 6-åringene (elever på 1. årstrinn) - Funksjonshemmede barn - Under ellers like vilkår har elever på 2. årstrinn fortrinnsrett foran elever på 3. og 4. årstrinn For øvrig skal det legges vekt på følgende forhold: - Uttalelser om behov for opphold i SFO fra PPT, barnevernstjenesten, sosialkontoret, helsesøster og lege. - Den totale situasjon for hvert enkelt barn/hver enkelt familie slik som helse, forsørgerforhold, kontakt- og lekemuligheter, bo- og trafikkforhold.

8 BESKJED OM UTFALL AV SØKNAD: Opptaket er vanligvis avsluttet innen utgangen av mars. Skolen/skolefritidsordningen sender ut brev til foreldrene om utfall av søknaden. Svar kan ventes ca. 1. april. KLAGE PÅ AVSLAG OM OPPTAK: Loven gir adgang til å påklage skolens/skolefritidsordningens avgjørelse om opptak i kommunal skolefritidsordning (Forvaltningsloven 28). Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagefrist er 3 uker etter mottatt brev om avslag. Ved hver skolefritidsordning skal det settes av 2 plasser til klagebehandlingen er avsluttet. PERSONELLET I SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Grunnbemanningen er til vanlig 1 avdelingsleder i 70 % stilling. Dersom det er over 18 barn økes bemanningen med 1 assistent i 60 % stilling. Deretter øker bemanning med 1 assistent i 50 % stilling for hvert 18. barn. FORELDREBETALING: Skolefritidsordningen finansieres delvis med foreldrebetaling. Kommunestyret fastsetter betaling for opphold i skolefritidsordningen. Ved misligholdelse av betalingen vil barnet miste plassen. Gradering og betalingssatsene er slik fra : Fra 1 - tom 6 t/u kr 1 110,- Over 6 - tom 12 t/u kr 1 850,- Over 12 - tom18 t/u kr 2 470,- Over 18 t/u kr 2 800,- Dagkjøp kr 200,- Timekjøp kr 50,- Det gis ikke søskenmoderasjon. De månedlige betalingssatsene kan ikke deles (f.eks. å ha en halv 6-12 t plass). Det gis mulighet for ulik avtalt oppholdstid pr uke. Den gjennomsnittlige ukentlige oppholdstiden blir da betalingssats pr mnd. En plass kan ha to regningsmottakere. OPPSIGELSE ELLER ENDRING AV PLASS: Oppsigelse eller reduksjon av plass skal sendes skriftlig til skolen med minst 2 måneds varsel. Ved flytting til annen skole kreves minst 1 måneds varsel. Det skal betales kontingent i oppsigelsestiden. Dersom det ønskes økning i oppholdstid i løpet av skoleåret, må det søkes om dette. NÆRMERE OPPLYSNINGER: Ta kontakt med den enkelte skole/sfo eller avdeling for oppvekst, tlf

9 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret Revidert i forhold til ny opplæringslov , gjeldende fra Revidert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak desember Revidert i tråd med godkjent kommunedelplan for skole Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret FORMÅL skolefritidsordning har som formål å gi elever på årstrinn ved skole et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordninga ved skole skal formidle de samme holdninger som de skolen bygger sin virksomhet på. 2. EIERFORHOLD OG DRIFT a) skolefritidsordning er kommunal og finansieres gjennom statlige tilskuddsordninger, kommunale midler og foreldrebetaling. b) skolefritidsordning er knyttet til skole og kan disponere skolens bygninger og uteareal i samråd med skolens rektor. SFO har ca. m 2 leke og oppholdsareal inne, og ca. m 2 uteareal. c) Skolens samarbeidsutvalg er styre for skolefritidsordninga. Rektor ved skolen har det administrative og faglige ansvaret. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift. Det er opp til 18 barn pr. voksen i SFO. 3. OPPTAK OG UTMELDING Opptak foretas hvert år ved den enkelte skole. Rektor og avdelingsleder/assistent har ansvar for å foreta opptak etter følgende kriterier: Prioritet ved opptak har: - 6-åringene (elever på 1. årstrinn) - Funksjonshemmede barn - Under ellers like vilkår har elever på 2. årstrinn fortrinnsrett foran elever på 3. og 4. årstrinn. Forøvrig skal det legges vekt på følgende forhold: - Uttalelser om behov for opphold i SFO fra PPT, barnevernstjenesten, sosialkontoret, helsesøster og lege. - Den totale situasjon for hvert enkelt barn/hver enkelt familie slik som helse, forsørgerforhold, kontakt- og lekemuligheter, bo- og trafikkforhold. Søknad om opptak skjer etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Søknad skrives på fastsatt skjema. De nødvendige attester/uttalelser vedlegges. Også barn som har hatt plass inneværende år må søke om opptak på nytt. Søknaden gjelder for ett skoleår. Klage over avslag på opptak avgjøres av kommunens klagenemnd.

10 Utmelding og reduksjon i oppholdstid må skje skriftlig og med minst to måneds varsel til skolen. Ved flytting til annen skole kreves 1 måneds varsel. 4. ÅPNINGSTID OG FERIE SFO vil for skoleåret / ha følgende åpningstider: Det kan velges mellom følgende tilbud: - Fra 1 - tom 6 t/uke - Over 6 - tom 12 t/uke - Over 12 - tom18 t/uke - Over 18 t/uke Skolefritidsordningen er åpen -dag alle uker bortsett fra i juli måned. I juli måned er skolefritidsordningen stengt for ferieavvikling. Skolefritidsordningen er også stengt på jule- og nyttårsaften og stenger kl på onsdag før skjærtorsdag. Skolefritidsordningene har fem planleggingsdager pr. år. Den enkelte skolefritidsordning følger skolens planleggingsdager, skolefritidsordningen er da stengt. 5. BETALING Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. Økonomiavdelingen sender ut giroer og er ansvarlig for innkreving av betaling fra foresatte. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er kontingentfri på grunn av ferieavvikling. Barn som begynner i SFO før den 15. i måneden betaler hel månedskontingent. Barn som begynner i SFO etter den 15. i måneden betaler halv kontingent. Tilsvarende når barn slutter i SFO. Ved utvidelse av timetallet på skolefridager betales en ekstra kontingent pr time. Ved misligholdelse av betalingen vil barnet kunne miste plassen. Melkepenger kommer i tillegg til ordinær kontingent. Ved sammenhengende sykefravær i minst 14 dager betales halv månedskontingent. Ved sammenhengende sykefravær over en måned slettes kontingenten for den tid sykdommen varer. Sykefraværet må være dokumentert med legeattest. 6. SKYSS Barn i SFO har ikke krav på skoleskyss.

11 SERVICEERKLÆRING FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I STEINKJER KOMMUNE Steinkjer kommune sine serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av kommunen. Her vil du finne informasjon om hvilke rettigheter og plikter DU har, og hva VI forplikter oss til å levere av tjenester og produkter. Målsetning/beskrivelse av skolefritidsordningen Skolefritidsordningen har som formål å gi elever på årstrinn et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdningene som de skolen bygger sin virksomhet på. I Steinkjer kommune er det skolefritidsordning ved alle barneskolene. Ved noen skoler (Sem, Skarpnes og Vålen) gis tilbudet i samarbeid med private barnehager. Åpningstid Åpningstiden ligger mellom kl og 1630, men varierer for den enkelte skolefritidsordning. Ta kontakt med den enkelte skolefritidsordning for nærmere opplysninger vedrørende åpningstid Skolefritidsordningene har stengt i juli måned, jule- og nyttårsaften og stenger kl på onsdag før skjærtorsdag De har 5 planleggingsdager pr. år. Den enkelte skolefritidsordning følger skolens planleggingsdager, skolefritidsordningen er da stengt Tildeling av plass i skolefritidsordning DU må søke om plass på elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside Søknadsfrist for hvert år er Utlysing av ledige plasser kunngjøres i lokalpressen og kommunens hjemmeside Plass tildeles for 1 år i gangen, dvs. at man må søke hvert år SFO-året går fra ett år til neste år Det er den enkelte SFO som foretar opptaket En eventuell anke sendes til skolefritidsordningen og evt. videre til kommunens klagenemnd for endelig behandling Foreldrebetaling Det må betales månedlig kontingent Satsene fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen Retningslinjer for foreldrebetaling er fastsatt i vedtekter for kommunale skolefritidsordninger Gradering av betalingssatsene er slik: Fra 1 tom 6 t/uke, over 6 - tom 12 t/uke, over 12 tom 18 t/uke, over 18 t/uke På skolefridager må man betale ekstra for de timene/dagene som kommer ut over ordinær åpningstid Skolefritidsordningene har ikke inntektsgraderte satser Det gis ikke søskenmoderasjon Evt. melkepenger kommer i tillegg til ordinær kontingent

12 Oppsigelse eller endring av plassen SFO-plassen kan sies opp eller endres med 2 måneds skriftlig varsel til skolen Ved flytting til annen skole kreves 1 måneds varsel Det skal betales kontingent i oppsigelsestiden. Dersom det ønskes økning i oppholdstid i løpet av skoleåret, må det søkes om dette. Forsikring Barna er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsavtale Kommunen dekker brilleskader for inntil kr 1.500,- Skyss Det er bare funksjonshemmede barn som har rett til skyss til/fra SFO Taushetsplikt Personalet har taushetsplikt etter bestemmelser i forvaltningsloven Som bruker av skolefritidsordningen forventer vi at du overholder skolefritidsordningens åpningstid gjør deg kjent med og respekterer vedtektene til kommunale skolefritidsordninger gir konstruktive tilbakemeldinger til personalet på hvordan barnet ditt trives og utvikler seg i skolefritidsordningen gjør deg kjent med informasjon som til enhver tid kommer fra skolefritidsordningen betaler kontingent hver måned For nærmere opplysninger Ta kontakt med den enkelte skole/skolefritidsordning eller avd. for oppvekst, tlf

13 PLASS- OG BEMANNINGSOVERSIKT Bemanningsnorm pr. avdeling: 70 % avdelingleder for de første 18 barna. 60 % assistent for de neste 18 barna. Deretter 50 % assistent for hvert 18. barn. Ved SFO-er med inntil 10 barn er bemanningen 40 % stilling. Ved Skarpnes skole gis SFO-tilbudet for skoleåret 2014/2015 ved private barnehager. ANTALL ELEVER AVD.LEDER ASSISTENTER SUM ASSISTENTER 5-10 elever 40 % (ev. ass.) 0 % elever 70 % 0 % elever 70 % 60 % 60 % elever 70 % 60 % + 50 % 110 % elever 70 % 60 % + 50 % + 50 % 160 % elever 70 % 60 % + 50 % + 50 % + 50 % 210 % elever 70 % 60 % + 50 % + 50 % + 50 % + 50 % 260 % Oversikt over plasser og bemanning pr SKOLE PLASSER BEMANNING I SFO AVD.LEDER ASSISTENT Beitstad % 60 % Binde % Egge b % 160 % Byafossen % 110 % Kvam % - Lø % 110 % Mære % 160 % Ogndal % - Skarpnes - 0 % - Steinkjer % 160 % Sum 610 % 760 %

14 RUTINER VED MANGLENDE FORELDREBETALING Vedtekter, pkt 5, 5. avsnitt: Ved misligholdelse av betalingen vil barnet kunne miste plassen 1. Melding om ev. restanse i SFO-tilbudene sendes fra økonomitjenesten/avd. oppvekst hver måned. 2. Rektor/SFO-leder kan gå i dialog med skyldner. 3. Skyldner kan gis kortvarig utsettelse av betaling etter dialog med økonomitjenesten/avd. oppvekst. Dette gjelder ikke dersom terminene er sendt KiNT (Kreditorforeningen i Nord-Trøndelag) til inkasso. 4. Rektor skriver oppsigelsesbrev eller ber oppvekstsjef gjøre dette. Som hovedregel er 2 måneders ubetalt kontingent grunnlag for oppsigelse. 5. Betalingsavtaler om nedbetaling av gjeld gir ikke automatisk grunnlag for å beholde plassen. Rektor må, i hvert tilfelle, vurdere om avtalen og overholdelse av den kan gi grunnlag for å beholde plassen. 6. Skolen/SFO effektuerer oppsigelsen. 7. Skolen/SFO legger inn sluttdato i fagsystemet, og gir melding til økonomitjenesten om eventuell tilbakeføring av utsendte, ikke berettigete fakturaer. 8. Ved tap på krav lager økonomitjenesten grunnlag som sendes skolens rektor til anvisning. Navn Stilling Avdeling/tjeneste Oppgave Telefon Elisabeth Jonassen Oppvekstsjef Oppvekst Oppsigelse Robert Ertsås Rådgiver Oppvekst Oppsigelse (saksbeh.) Ingrid Engstrøm Førstesekr. IKT- og kontorstøttetjenesten Reskontro i Agresso /foreldrebet. - restanse May Karin Lie Førstesekr. Inn-Trøndelag regnskap og lønn Innfordring, kontakt med KiNT

15 ARBEIDSTID FOR AVDELINGSLEDER Etter gjeldende avtale skal arbeidstid til avdelingsleder fordeles slik: Eks. 70 % stilling = 26 timer 15 min pr. uke ADMINISTRASJON UBUNDEN TID AVDELING 20 % 5 timer 15 min 8,5 % 2 timer 14 min 71,5 % 18 timer 46 min Administrasjonsressursen er i utgangspunktet 20 % av stillingen. Dette er uavhengig av antall barn. Det er derfor viktig at administrasjonsressursen vurderes på den enkelte skole i forhold til ansvar, omfang og arbeidsoppgaver. Man bør da ta utgangspunkt i blant annet stillingsbeskrivelsen, antall barn og antall ansatte i SFO. Ubunden tid er selvstendig tid og arbeidsgiver kan ikke bestemme hvordan eller når denne tidsressursen skal benyttes. Det er likevel en forutsetning at tiden nyttes til arbeid som kommer SFO til gode.

16 STEINKJER KOMMUNE STILLINGSBESKRIVELSE SKJEMA NR. P-15 Stilling Avdeling for Arbeidsleder SFO oppvekst Navn Tjenesteenhet Nærmeste leder Arbeidssted Dato: Godkjent: Ansvars- og arbeidsområde for stillingen: - Ansvar for å arbeide i samsvar med til en hver tid gjeldende lovverk, forskrifter, reglement og kommunale prioriteringer - Arbeidsleder SFO har ansvar for den daglige drift og organisering av SFO. Herunder : - pedagogisk planlegging og gjennomføring - administrative oppgaver - være arbeidsleder og veileder for det øvrige personalet Arbeidsoppgaver for stillingen: - Samarbeid med foreldre/foresatte - Planlegge, tilrettelegge og organisere for aktiviteter med barna - Arbeide aktivt med å utvikle SFO-tilbudet - Planlegge og gjennomføre personalmøter - Post, vaktlister, oppmøtelister, endringsmeldinger, opptak, planlegging og gjennomføring av foreldremøter, samarbeid med lærere og rektor, innkjøp Andre forhold: Tid til administrasjon skal normalt utgjøre minst 20 % av stillingen. Ansvar og oppgaver er ikke uttømmende opplistet. Det er leders rett og ansvar å definere innholdet i stillingen. Ved større endringer i stillingen skal stillingsbeskrivelsen endres i tråd med dette. Taushetsplikt i hht: Forvaltningsloven 13 Steinkjer, den Arbeidstakers underskrift Arbeidsgivers underskrift Arbeidsgiverpolitikk og organisasjonskultur Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitikk skal avspeile en sunn, inkluderende organisasjonskultur der den enkelte ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt. For kommunen som arbeidsgiver er det et viktig poeng at alle ansatte blir enkeltindivider i et fellesskap, som arbeider mot samme felles mål; effektiv tjenesteyting for kommunens innbyggere. En god organisasjonskultur skal være helse- og trivselsfremmende, bidra til at den enkelte arbeidstaker blir sett og inkludert, at den enkelte tar ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, og at en utvikler tilhørighet og lagfølelse. Kommunens arbeidsgiverpolitikk og de som utøver denne har et særskilt ansvar for at kulturen på arbeidsplassen inspirerer til utvikling og positiv endring. (Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune)

17 BARN MED SÆRLIGE BEHOV I SFO SKJEMA 1 I enkelte tilfeller vil det være nødvendig med ekstra assistent for at barnet kan få plass i SFO. Vi må ha navn og årstrinn på barna, samt en kort begrunnelse på hvorfor det trengs ekstra ressurs for eleven. Barn som ikke er med på denne listen vil ikke bli tatt med i vurderingen. Dere må videre gjøre en samlet vurdering av behovet for ekstra ressurser for at alle elever med særlige behov skal få ønsket oppholdstid i SFO. Utfylt skjema skal sendes til avd. for oppvekst. Frist: Fordeling av ressurser til skolene/sfo vil bli gjort innen FRA: SFO BARN MED SÆRLIGE BEHOV NAVN ÅRSTR. DIAGNOSE/GRUNNLAG FOR SØKNAD (LEGG VED SFO-SØKNAD) ANT. TIMER I SFO SAMLET RESSURSBEHOV Samlet vurdering av behovet: Samlet behov for antall timer: dato underskrift avd.leder/rektor

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO )

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) Vedtatt i Kommunestyret 09.04.2015 Gjeldende fra 01.08.2015 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Komite for mennesker og livskvalitet i møte den12.02.14 under sak nr. 13/14 VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE 1. GENERELT. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE

VEDTEKTER KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE KOLSÅS BASE VEDTEKTER for KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE ved KOLSÅS BASE Vedtatt av styret 18.05.2015 Hans Erik Grøthaug Stig be Olsen Vedtekter for Kolsåstrollet barnehage ved Kolsås base 2015.05.18 Side I av 6 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage STABEKKTUNET BARNEHAGE JERNBANEVEIEN 11 1369 STABEKK TELEFON 67 58 14 08 TELEFAX 67 58 08 48 styrer@stabekktunet.no www.stabekktunet.no Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage 01. Navn og leieforhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer