MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT /15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 66/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 67/15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 (i etterkant av møte i partsammensatt utvalg) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Program for dagen: : Partsammensatt utvalg : Formannskapsmøte (økonomisaker) med gruppeledere og hovedtillitsvalgte : Lunsj : Valgstyret : Formannskapsmøte (ordinære saker) SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 65/15 15/773 TERTIALRAPPORTERING /15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT /15 15/372 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE 68/15 15/876 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN /15 15/800 GARANTI FOR DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVAT BARNEHAGE I ENGER Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 70/15 15/861 OVERFØRING AV RENOVASJONANSVARET TIL GLT 71/15 14/702 KOSTNADER KNYTTET TIL PÅLAGT OMLEGGING AV KLOAKK GBNR 20/52 72/15 15/570 BRUKSENDRING AV DELER AV BYGG TIL UNGDOMMENS HUS GBNR 60/315 73/15 14/875 BRUKSENDRING AV EIENDOM - GBNR. 88/29 74/15 15/377 DISPANSASJON FOR BYGGING AV BRYGGE OG TERRASSE GBNR 64/33,72 75/15 13/720 SALG ELLER BORTFESTE AV FUGLETÅRNTOMTA TIL DOKKADELTA NASJONALE VÅTMARKSSENTER 76/15 15/669 SØKNAD OM MIDLER FRA FISKEFOND KRØKLE I RANDSFJORDEN 77/15 15/857 SØKNAD OM STØTTE TIL "TID FOR TØMMER" /15 15/860 SØKNAD OM MIDLER TIL TYNNINGSFISKE PÅ SIK FOR /15 15/874 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE

3 Hov, 3.juni 2015 Terje Odden Ordfører Kjeld Dag Svendsen formannskapssekretær

4 Sak 65/15 TERTIALRAPPORTERING 2015 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 15/773 Saksnr.: Utvalg Møtedato 65/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for 2015, som innebærer et ekstra låneopptak på kr. 9,5 mill i Vedlegg: Tertialrapporten ettersendes før møtet. Bakgrunn: I henhold til kommunens økonomireglement skal det legges fram en tertialrapport for 1. og 2. tertial hvert år. Vurdering av kommunens økonomiske stilling og status i forhold til budsjett framgår av dokumentet. Tertialrapporten inneholder også revidert investeringsbudsjett. De samlede investeringene endres fra 50,6 mill til 64,6 mill. De vesentligste endringene gjelder bygging av Svingen barnehage, ombygging av Helsehuset, samt Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Odnes. Disse økningene er til sammen på 8,9 mill, og 4,9 mill av dette er forsinkelser fra forrige år; d.v.s. mindre bruk enn budsjett i Resten av merforbruket skyldes at prosjektene ble dyrere enn det som opprinnelig var budsjettert. I tillegg til dette ligger det inne i revidert investeringsbudsjett å kjøpe 2 eiendommer i Hov; Fladsrud-bygget og en eiendom tilknyttet Hovli. Dette er investeringer på til sammen 4,9 mill, og var ikke med i det opprinnelige investeringsbudsjettet for Det er også noe omfordeling innenfor teknisk drift, vesentlig innenfor selvkostområdet. De vesentligste endringene er gjort rede for i dokumentet. Endringene innebærer behov for økt låneopptak på 9,5 mill. Side 4 av 48

5 Sak 65/15 Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett for Side 5 av 48

6 Sak 66/15 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 15/863 Saksnr.: Utvalg Møtedato 66/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering. Vedlegg: Presentasjon og eventuelle andre vedlegg vil bli gjort tilgjengelige i forkant av møtet Bakgrunn: I henhold til kommunens årshjul innen økonomi gjennomføres det en økonomidag i kommunestyret siste kommunestyremøte før sommerferien. Vurdering: Økonomidagen er oppstart på budsjettprosessen for 2016, og det vektlegges å belyse følgende områder: Erfaringer fra forrige budsjettprosess Økonomisk status Framskrevet budsjett Strateginotat Tjenestekvalitet Videre framdrift og prosess Rådmannen anbefaler at det i behandlingen av saken i formannskapet vektlegges en gjennomføring av hovedtemaer som skal belyses på økonomidagen, og spesielt videre framdrift og politisk involvering. Side 6 av 48

7 Sak 67/15 ANSETTELSE AV RÅDMANN I SØNDRE LAND KOMMUNE Saksbehandler: Guri Westby Haugen Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 15/372 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret ansetter.. som rådmann i Søndre Land kommune Vedlegg: Innstillingen med begrunnelse deles ut i møtet. (Unnt.off 5 - utsatt innsyn, jfr. 25, unntaket oppheves når saken skal behandles) Bakgrunn: I henhold til kommuneloven 22 nr.2 er det kommunestyret som ansetter rådmann. Formannskapet oppnevnte innstillingsutvalget som har arbeidet med saken, fram til den endelige innstillingen nå foreligger. Innstillingen er enstemmig. Innstillingsutvalget har bestått av: Ordfører Terje Odden, utvalgets leder. Varaordfører Rune Selj Formsk.medlem Finn Øksne HTV Delta Kari Marie Hammerstad Fagansvarlig pers. Guri Westby Haugen Rådmannsstillingen ble lyst ut i april med søknadsfrist Det ble innhentet tilbud fra 5 rekrutteringsfirma, i tråd med betemmelsen om offentlige anskaffelser. Av disse 5 ble Utviklingspartner ved Ivar Aslaksrud valgt til å bistå kommunen i prosessen. Begrunnelsen for utvelgelsen var deres kompetanse og erfaring med rekruttering i rådmannsstillinger. Side 7 av 48

8 Sak 67/15 Utarbeidesle av utlysningstekst og søknadsfrist samt plan for annonsering ble lagt i et samarbeidsmøte, der også intervju- opplegg og framdriftsplan ble lagt. Det meldte seg i alt 11 søkere, hvorav en trakk seg i innledende runder, slik at vi endte opp med 10 kvalifiserte søkere. 3 av disse søkerne var til intervju. Vurdering: Innstillingsutvalget var svært fornøyd med utvalget av kvalifiserte søkere. Det ble gjenneomført grundige intervjuer med 3 søkere. Alle 3 var vel kvalifiserte. Det var en utfordrende og spennende prosess. Utvalget avgir en enstemmig innstilling. Nærmere redgjørelse og begrunnelse for valg av ny rådmann blir lagt fram i møtet. Side 8 av 48

9 Sak 68/15 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 15/876 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar til etterretning tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 Kommunestyret slutter seg til beskrivelsen av hovedutfordringene og planen for oppfølging slik det framgår av rapportens kapittel 6. Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen Bakgrunn: I henhold til opplæringslovens skal Rådmannen utarbeide en årlig rapport til kommunestyret om tilstanden i skolen. Rapporten skal gi kommunestyret oversikt over resultatene i skolen, og gi grunnlag for å vurdere mål og strategier. Tilstandsrapporten er et viktig instrument i skoleeiers oppfølging av skolene. Den skal peke på hovedutfordringene, og legge grunnlag for en god dialog på den enkelte skole, mellom skolene og rådmannen og mellom administrasjonen og kommunestyret. Tilstandsrapporten har vært behandlet i skolenes samarbeidsutvalg og i komité for oppvekst. Vurdering: Tilstandsrapporten viser at det drives mye godt undervisnings- og utviklingsarbeid i skolene i Søndre Land, men resultatene varierer. Det er gledelig å konstatere at elevene stort sett trives på skolen, og er tilfreds med læringsmiljøet. Ut fra tilstandsrapporten har skolene i Søndre Land følgende hovedutfordringer: Resultatene i regning / matematikk har over flere år ligget under landsgjennomsnittet. Side 9 av 48

10 Sak 68/15 Det er for mange elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver Avgangsresultatene for guttene ligger under gjennomsnittet Gjennomføringen i videregående skole er lavere enn gjennomsnittet. I arbeidet med å heve matematikkresultatene har kommunen de senere årene prioritert søkere til videreutdanning i matematikk, og flere lærere har benyttet seg av denne muligheten. Skoleåret har flere lærere deltatt på matematikkopplæring i regi av Vitensenteret på Gjøvik. Kommunalområdet oppvekst vil høsten 2015 analysere utfordringen knyttet matematikkferdighetene nærmere, og utforme en plan for å heve elevenes resultater. Tidlig innsats, fokus på lese- og skriveopplæring 1. 4 klasse med Lesekurs, og tilstrekkelig opplæring i norsk til fremmedspråklige elever vil være viktige tiltak for å redusere andelen på laveste mestringsnivå og øke gjennomføringen i videregående skole. For og lykkes er det nødvendig å ha gode systemer for kartlegging og oppfølging av elever med svake resultater. Derfor er det inneværende skoleår utarbeidet nye rutiner for oppfølging av kartleggingsprøver. Stramme økonomiske rammer gjør det utfordrende å gjennomføre gode tiltak slik som lesekurs og særskilt norskopplæring for fremmedspråklige. Så langt rammene tillater, vil det bli forsøkt å gjennomføre disse tiltakene. Søndre Land har i flere år hatt en relativt høy andel spesialundervisning. Andelen har gått ned, og ligger nå omkring gjennomsnittet i andre kommuner. Utfordringen framover er å sikre kvaliteten i hele prosessen knyttet til spesialundervisning. I en tilsynsrapport fra 2013 pekte fylkesmannen på flere svakheter med skolenes og skoleeiers oppfølging av spesialundervisning. Noen av disse punktene er rettet, og noen nye rutiner er etablert. Det pågår for tiden et arbeid med et helhetlig kvalitetssystem for spesialundervisning. Systemet vil være på plass i løpet av Satsingen på vurdering for læring, og fortsatt fokus på å etablere gode leseferdigheter og læringsstrategier tidlig i opplæringsløpet vil fortsette. Ungdomsskolen vil fra august 2015 delta i landsomfattende prosjektet Ungdomstrinn i utvikling. Side 10 av 48

11 Sak 69/15 GARANTI FOR DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVAT BARNEHAGE I ENGER Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: 223 A10 &18 Arkivsaksnr.: 15/800 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret avslår søknad om garanti for driftstilskudd til oppstart av privat barnehagetilbud i Enger fra august Vedlegg: Søknad om kommunalt driftstilskudd, datert 5. mai 2015 Søknad om etablering av barnehagetilbud i Enger, datert 12. mai 2015 Bakgrunn: Søndre Land kommune mottok 15. mai 2015 søknad fra en gruppe initiativtakere om driftstilskudd til etablering av privat barnehage i Enger. Kommunestyret vedtok 13. april 2015 å innstille det kommunale barnehagetilbudet i Grime barnehage neste barnehageår. De seks barna som opprinnelig var søkt inn i Grime barnehage har fått plass i andre barnehager. For å etablere en privat barnehage skal barnehagens eier søke om godkjenning av barnehagen. Kommunen som barnehagemyndighet skal behandle søknaden om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet (barnehagelovens 10). Hvis barnehagen godkjennes kan kommunen etter en vurdering vedta å gi kommunalt driftstilskudd til barnehagen (barnehagelovens 14). Initiativtakerne til privat barnehage i Enger søker i denne omgang om en garanti for driftstilskudd. En slik garanti vil eventuelt måtte gis under forutsetning av at barnehagen godkjennes. Side 11 av 48

12 Sak 69/15 Det foreligger også en anmodning om å overta Grime skole fra kommunen for å starte barnehagen i dette bygget. Denne anmodningen fremmes som egen sak for formannskapet. Vurdering: Driftstilskudd til 7 barnehageplasser i Enger barnehageåret vil beløpe seg til ca. kr (kr i 2015 og i 2016). Et privat barnehagetilbud i Enger barnehageåret gir antagelig ikke grunnlag for å redusere bemanningen og utgiftene i de kommunale barnehage, og vil således kreve en ekstrabevilgning. Kommunestyrets beslutning om midlertidig stenging av Grime barnehage neste barnehageår ble gjort ut fra at det er mulig å gi et barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass innenfor vedtatt budsjett. Fortsatt barnehagetilbud i Grime barnehage vil medføre behov for ekstrabevilgning uansett om barnehagen er kommunal eller privat. I tillegg til dette økonomiske argumentet ble det påpekt at det vil være svært utfordrende å gi et kvalitativt godt barnehagetilbud til en så liten gruppe innenfor et så stort aldersspenn. Både den økonomiske og den innholdsmessige betraktningen vil gjelde også om barnehagen er privat. Derfor mener rådmannen at det ikke kan forsvares å gi finansiering av et privat barnehagetilbud i Enger fra august Fra august 2016 kan imidlertid situasjonen være noe andereledes og det er derfor grunn til å gjøre en vurdering av søknaden i lys av den situasjonen som da kan være en realitet. Fødselstallene de senere årene indikerer at det vil være behov for noen flere barnehageplasser barnehageåret enn det vil være barnehageåret I 2010 og 2011 (henholdsvis femåringer og fireåringer neste barnehager) var fødselstallene lave med under 40 fødsler. Antallet fødsler tok seg litt opp igjen fra I 2014 var fødselstallet på 57. Hvis denne utviklingen fortsetter vil det muligens ikke være nok barnehageplasser fra august 2016 med de barnehagene vi nå har, og det vil igjen bli behov for et barnehagetilbud sør i kommunen. Spørsmålet blir da om denne barnehagen eventuelt skal eies av private eller av kommunen selv. Driftsutgiftene til barnehagetilbud i Enger vil for kommunen antagelig bli noenlunde de samme om barnehagen eies av kommunen selv eller av private. Investeringsutgiftene vil med privat barnehagedrift ikke belaste kommunens budsjett. Ut fra en kortsiktigig økonomisk betraktning vil det for kommunen derfor ikke bety så mye om barnehagen er privat eller kommunal. På sikt kan en privat barnehage imidlertid innebære at kommunen mister en mulighet til ytterligere effektivisering og utvikling av barnehagetilbudet. I januar 2012, under behandlingen av kommunens omstillingsprogram, gjorde kommunestyret et vedtak som innebærer at kommunen skal ha færre og større barnehager. Hvis det etableres en liten privat barnehage i Side 12 av 48

13 Sak 69/15 Grime vil det antagelig ikke være grunnlag for en ny større kommunal barnehage sør i kommunen, og kommunen vil da ha mindre mulighet til å realisere den vedtatte omstillingsstrategien. Ut fra den vedtatte omstillingsstrategien kan derfor rådmannen heller ikke anbefale at det åpnes for en privat barnehage i Grime fra august Side 13 av 48

14 Sak 70/15 OVERFØRING AV RENOVASJONANSVARET TIL GLT Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: M52 Arkivsaksnr.: 15/861 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at: 1. Ansvar for renovasjonsordningen inkludert transport og informasjon til husholdningene overføres fra Søndre Land kommune til GLT-avfall fra I dette inngår: Forhandlinger med eksterne transportselskaper vedr. innhenting av avfall Vurdering av etablering av transport i egenregi Logistikk og planlegging Enhetlig avfallsløsning for GLT-kommunene Forsvarlig håndtering av farlig og smittefarlig avfall Kundekontakt (tømmekalender, sms-varsling, informasjonsbulletiner, klager/reklamasjoner, endring av abonnement). Mediekontakt Innkjøp, vedlikehold, lagerhold og distribusjon av dunker, matavfallsposer, plastsekker og reservedeler. Ved eventuell avtale med eksternt selskap, legges ILO94 til grunn. 2. Søndre Land kommune vil fortsatt vedta renovasjonsforskrifter, vedta det årlige renovasjonsgebyret, kreve inn renovasjonsgebyret og inndrive pant. 3. Søndre Land kommune setter som forutsetning at følgende er oppfylt eller avklart og i gjennomføringsprosess før overtakelse kan finne sted: De øvrige eierkommunene må ha vedtatt overføring av ansvaret for renovasjonsordningen til GLT-avfall. Vestre Toten kommune avvikler sin innsamling i egen regi. Full transportutjevning vil bli akseptert av Søndre Land kommune. Når anbudsrunden på inntransport er gjennomført innen sommeren 2016 forutsetter Søndre Land kommune at det blir samme kostnad for alle de 5 kommunene. Innsamling og behandling av avfall må standardiseres mellom kommunene. GLT-avfall må videreføre en god dialog med de renovasjonsfaglig ansvarlige i GLTkommunene (RFF-gruppen). Side 14 av 48

15 Sak 70/15 Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Styret i GLT-avfall har vedtatt en strategiplan for selskapet. GLT-avfall har i strategiplanen definert 5 kjernevirksomheter og for hver av disse har de laget en egen strategi. Kjernevirksomhetene er listet opp nedenfor: GLT-avfall ønsker dermed å overta ansvar for renovasjonsordningen inkludert transport og informasjon til husholdningene fra eierkommunene. Dette har tidligere vært behandlet og avvist av kommunene, sist i Temaet har vært diskutert med ulik intensitet siden vedtektsendringen i selskapsavtalen ble vedtatt av kommunestyret Da ble formålsparagrafen i selskapsavtalen endret til «Formålet med GLT-avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold.» Siden 1998 har GLT-avfall IKS blant annet overtatt driften av gjenvinningsstasjonene og returpunkter for glass-, metallemballasje og drikkekartong i alle eierkommunene. Sak 58/13 «Strategiplan GLT-avfall IKS» ble behandlet i Søndre Land kommunestyret og vedtaket lyder: «Kommunestyret slutter seg til at arbeidet med videre utvikling av selskapet GLT-avfall IKS skjer i tråd med den strategiplan styret har vedtatt. Overtagelse av renovasjons-ordningen forutsetter at de premisser som framgår av egenvurderingen er oppfylt og at kommunen gjør vedtak om dette. Stordriftsfordeler/innsparingspotensial GLT-avfall og eierkommunene har samarbeidet om felles anskaffelser siden IKSet ble etablert i Anbudsprosessen knyttet til innsamlingskontrakter har blitt gjennomført ved at GLT-avfall har prosjektlederansvaret sammen med innleid konsulent, og alle eierkommunene er representert i en prosjektgruppe. Representanter fra eierkommunene bidrar med viktig kompetanse om vegnettet, logistikk og har god erfaring om oppsamlingsenheter, kundebehov og oppfølging av renovatører. Reno Norden vant siste anbudsrunde og inngikk kontrakt med samtlige kommuner unntatt Vestre Toten kommune som har innsamling i egen regi. Dette utløste en rabatt på 3 % for alle kommunene som deltok. Kontrakten med Reno Norden AS ble inngått og opphører uten oppsigelse Det er inngått kontrakt med hver enkelt kommune, 6 år med opsjon år. Søndre Land kommune har i forståelse med GLT-avfall tatt ut opsjon 1+1 år og avtalen løper til Opsjon er tatt ut da anbudsprosessen er omfattende, tar lang tid med tanke på avklaringer/beslutninger og anskaffelse av utstyr. Arbeidet med ny anbudsrunde har startet parallelt med den pågående prosessen om ansvarsdelegasjon. Side 15 av 48

16 Sak 70/15 Og det er planen at man gjennomfører en ny anbudsprosess hvor Fellesenhet for anskaffelser i Gjøvikregionen sammen med GLT-avfall og eierkommunene, og det er etablert en prosjektgruppe som har som oppgave å utarbeide et godt felles anbudsdokument. Det er allerede tatt ut stordriftsfordeler på innsamlingen av husholdningsavfall, men det kan trolig ligge et ytterligere innsparingspotensiale ved at Vestre Toten kommune deltar i en felles anbudsprosess. Da kan innsamlingsrutene gå på tvers av kommunegrensene. Ved en slik endring må det etableres et system for å skille innsamlet avfallsmengde per kommune. Alle kommunene har gjennomført felles anskaffelser av poser, sekker og oppsamlingsenheter for å oppnå bedre priser i markedet. Dette har kommet alle kommuner til gode. Innenfor dette området er det muligheter for ytterligere besparelser dersom det samarbeides om rammeavtaler på bl.a suppleringsutstyr. GLT-avfall ønsker å tilrettelegge for et ensartet tjenestetilbud i alle kommunene. I dag er det ulikheter knyttet til hvilke avfallstyper som hentes hos abonnent og ulik tømmefrekvens. Et ensartet tjenestetilbud vil kunne gjøre det enklere å gjennomføre felles informasjonskampanjer med mål om å øke materialgjenvinningsgraden. Større endringer i tjenestetilbudet bør gjennomføres etter kost- /nyttevurderinger. Avfallsbransjen har vært i endring siden deponiforbudet kom i I 2013 la regjeringen fram en avfallsstrategi «Fra avfall til ressurs». Strategien inneholder mål for avfall og gjenvinning hvor det er særlig lagt vekt på avfallsreduksjon, økt materialgjenvinning og at farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om. For å nå disse målene er det viktig at husholdningene bidrar ved å kildesortere avfallet sitt etter kommunenes retningslinjer. Tilgjengelighet og god informasjon er to viktige faktorer for å sikre riktig handling av abonnentene. Avfall har endret status til ressurser og for å utnytte disse ressursene og oppnå gode priser i markedet er det avgjørende at kvaliteten på avfallet er best mulig. Man kan oppnå en ganske god kvalitet på avfallet som hentes inn fra husholdningene, men det er også viktig at avfallsselskapet som mottar avfallet har gode muligheter, kapasitet og kunnskap til å håndtere og videreselge avfallet i markedet. Det finnes i dag mange nedstrømsløsninger og det er viktig med god bransjekunnskap for å sikre de beste løsningene for den enkelte avfallstype. Dette foretar GLT-avfall på vegne av kommunene i dag og fungerer bra. GLT-avfall håndterer alle avfallstypene som kommunene samler inn pr. i dag. Å få innbyggerne til å handle riktig, krever god kommunikasjon og gjentagende informasjonstiltak. Mange er flinke i dag og regionen har fått gode tilbakemeldinger f.eks på renhet på plastemballasje. Med et godt samarbeid mellom kommunene og GLT-avfall er det mulig å gjennomføre felles informasjonstiltak og «stunt» for å sette avfall og kildesortering i fokus. Dette kan gjøres uavhengig om GLT-avfall overtar flere oppgaver eller om dagens organisering opprettholdes. Styring/kontroll I dag har kommunen ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfall, informasjon til abonnentene og gjør vurderinger/gjennomfører endringer i tjenestetilbudet. F. eks kan kommunen velge hvilke avfallstyper som skal hentes hos den enkelte abonnent og hvilke avfallstyper abonnenten selv må bringe til et returpunkt. GLT-avfall har i dag ansvaret for driften av gjenvinningsstasjonene og bestemmer prisene, åpningstidene, hvilke avfallstyper de oppretter en sorteringsløsning for og forhandler/selger avfallsfraksjonene videre til sluttbehandling. Overføres ansvaret for innsamlingen og informasjonen til abonnentene, overføres også kontrollen på hvordan avfallshåndteringen skal utvikles i kommunen. For å opprettholde god styring og kontroll er Side 16 av 48

17 Sak 70/15 det viktig at kommunen utarbeider klare eierstrategier. Kommunen bør utarbeide eiermeldinger som jevnlig gjennomgås av kommunestyret. KS har utarbeidet en «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». De skriver at «Når kommuner i økende grad benytter utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring». Det er viktig med et aktivt eierskap der man gjennom eierskapsmeldinger beskriver hva man forventer og ønsker med selskapet. Ut fra eiermeldingen utarbeides det en selskapsavtale. Kommunestyret overfører myndighet til å utøve styringen til eierorganet. I tråd med denne delegasjon av myndighet skal kommunestyret gi eierorganet de nødvendige politiske fullmakter og rammebetingelser til å utøve eierskapet i tråd med det politiske flertallets ambisjoner. Det er viktig å sikre god kommunikasjon og dialog mellom eierorganet, representantskapet, og kommunestyret og overfor selskapet. De formelle eiermøtene er representantskapsmøte. I enkelte saker kan det være nødvendig å gjennomføre interkommunale formøter før møte i representantskapet slik at saker har mulighet til å bli drøftet før formelle vedtak gjøres i representantskapet. For å få dette til, må saksdokumentene være utførlige nok til å ta stilling til sakene og i tillegg sendes ut i god tid. Interkommunale selskap har et styre og det er representantskapet som velger styremedlemmene. Styrevervet er et personlig verv og man skal ivareta bedriftens interesser på best mulig måte sammen med resten av styret og ut fra selskapets formål. Styret skal ha generalist og fagspesifikk kompetanse. Det er eiers ansvar å sikre et styre med nødvendig kompetanse til å lede selskapet i tråd med selskapets formål. Den enkelte kommune kan ikke utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret og det kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Den enkelte kommune har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Det innebærer at flertallet i kommunestyret kan gi sine representanter instruks om stemmegivningen i representantskapet. Gebyrinnkreving GLT-avfall skriver i sin strategiplan at gebyrinnkreving kan være en del av et driftsansvar de kan overta, men anbefaler at dette gjøres i den enkelte kommune. Argumentene som benyttes er at det anses som det mest kostnadseffektive i og med at også andre kommunale gebyrer kreves inn av kommunene. Fordeler ved at kommunen krever inn gebyrene: Vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feiegebyr er lovregulerte avgifter som er hjemlet i hhv lov om vass- og avløpsanlegg, forurensningsloven, brannloven. All betaling av tjenester som er omhandlet i ovennevnte regelverk er samlet på en faktura. Vanngebyr, avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feiegebyr kan innfordres av skatteoppkreveren eller ansatte på hans kontor på samme måte som skattekrav. Ved forsinket betaling/tvangsinnfordring kan følgende tiltak benyttes av skatteoppkreveren også ved innfordring av nevnte krav: Trekk i lønn eller andre ytelser av skatt Dette er innkrevingsaktiviteter som kan iverksettes kort tid etter forfall og som fungerer meget effektivt. Dersom GLT-avfall selv skal være avsender av fakturaer, vil det være selskapet som er eier av kravet. Dersom innfordringen skal gjennomføres av GLT-avfall selv eller av et eksternt inkassoselskap, vil tvangsinnfordringen overfor de som ikke betaler etter purring skje gjennom namsmannen. Trekk i lønn kan da iverksettes først etter at utleggsforretning er gjennomført, men dette vil ta tid og vil medføre ytterligere omkostninger for debitor. Hvis GLT-avfall selv er eier av kravet, antas at det ikke vil være anledning til å motregne i krav på tilbakebetaling av skatt. Et annet vesentlig hensyn er at kommunen har legalpant for slike aktuelle krav som er nevnt. Det betyr at kommunens Side 17 av 48

18 Sak 70/15 krav har førsteprioritet for alle krav på kommunale avgifter i saker hvor kommunen selv eller andre kreditorer begjærer tvangssalg av en eiendom. Interkommunale selskaper anses ikke som en kommunal enhet i forhold til de rettighetene kommunen har til legalpant. Dersom GLT-avfall selv eller et eksternt inkassoselskap skal gjennomføre innfordringen, vil ikke selskapet kunne gis noen «automatisk» tilgang til å gjennomføre legalpant. Ulemper ved at kommunen fortsetter å kreve inn renovasjonsgebyrene: Abonnentene vil ta kontakt med kommunen dersom det oppdages feil eller de har spørsmål knyttet til gebyrene. Det er naturlig at man tar kontakt med fakturaavsender og kommunen vil da henvise abonnentene til GLT-avfall. Kommunen vil da oppleves som et ekstra mellomledd. Gjøvik kommune anbefaler at kommunen fortsetter å kreve inn renovasjonsgebyrene sammen med de andre kommunale gebyrene. For å sikre korrekte renovasjonsgebyr må kommunen få oppdatert informasjon om abonnentene. Renovasjonsgebyrene er differensiert på bakgrunn av størrelse av restavfallsbeholderen og samarbeidsløsninger og detaljert informasjon må oversendes til kommunen via KOMTEK. I tillegg må man sørge for at nybygg blir tilknyttet renovasjonsløsningen. På sikt kan man arbeide for at også gebyrinnkrevingen kan overtas av GLT-avfall, men det bør gjennomføres en konsekvensanalyse før en slik overføring eventuelt gjennomføres. Vurdering: Rådmannen mener denne saken nå er tilstrekkelig utredet og at et godt beslutningsgrunnlag foreligger. Spørsmålet om ansvarsoverføring fra kommunene til GLT-avfall har vært et tema siden 1998, da eierkommunene endret vedtektene i selskapet slik at ansvaret kunne overføres. I juni 2013 ga kommunestyret sin tilslutning til selskapets strategiplan som innebærer ansvarsoverføring. Det ble imidlertid stilt en rekke spørsmål som kommunestyret ønsket avklaring på. Samtlige spørsmål har nå blitt besvart på en tilfredsstillende måte. I saken i juni 2013 var det også beskrevet flere premisser som rådmannen mener må ligge til grunn for ansvarsoverføring. Rådmannen mener det er tilstrekkelig at disse premissene legges som forutsetning i vedtaket, og at det ikke er nødvendig å avvente at alle premissene er oppfylt før ansvaret besluttes overført. Rådmannen mener at spørsmålet om ansvarsoverføring ikke avhenger av hvilke endringer som blir vedtatt i IKS-loven, og at det av den grunn ikke har noen hensikt å avvente lovendringen. Rådmannen anbefaler at ansvaret kan overføres fra kommunen til GLT-avfall fra , med de forutsetninger som gis i innstillingen. Side 18 av 48

19 Sak 71/15 KOSTNADER KNYTTET TIL PÅLAGT OMLEGGING AV KLOAKK GBNR 20/52 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: M41 Arkivsaksnr.: 14/702 Saksnr.: Utvalg Møtedato 71/15 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å dekke kr ,74 av dokumenterte ekstrakostnader ut over 1G som Harald Andersen hadde ved tilkobling av Gamlevegen 68 til kommunalt avløpsnett. 2. Beløpet utbetales som et tilskudd og belastes Tilskuddet finansieres ved bruk av fritt disposisjonsfond. Fondet har pr dd en saldo på kr ,-. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Harald Andersen fikk den pålegg om å knytte boligen, Gamlevegen 68 i Odnes (GBNR 20/52), til det kommunale avløpsnettet. Bakgrunnen var at boligen hadde nærhet til det kommunale avløpsnettet og at rådmannen på bakgrunn av forurensingsfaren anså det formålstjenelig at boligen derfor ble tilknyttet avløpsnettet. Arbeidet ble utført sommeren Kostnaden til grave- og rørleggerarbeider for påkoblingen beløp seg til kr ,99,- og søker har ved oppmøte hos administrasjonen sommeren 2014, fremmet en søknad om dekking av mest mulig av dette beløpet. Det manglet tidligere noe dokumentasjon før saken kunne fremmes, dokumentasjonen ble mottat og saken fremmes derfor for videre politisk behandling Vurdering: Side 19 av 48

20 Sak 71/15 Som det fremgår av Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , og 5 som gjelder engangsgebyrer for tilknytning, kan den som får kostnader som overstiger 1G søke kommunen om bidrag til anleggskostnadene. 1 G utgjør pr kr ,- mens 1G utgjorde kr ,- i Totale anleggskostnader for arbeidet utført i Gamlevegen 68 utgjorde kr ,99, med fratrekk av 1G beregnet for 2013, er beløpet det søkes dekning for kr ,- I en tidligere sak har formannskapet vedtatt at det ble gitt ett tilskudd på 75% av det som oversteg 1G. Rådmannen anbefaler derfor at samme prinsipp også følges i dette tilfellet, og gir ett tilskudd på kr ,74,- til utførte anleggsarbeider for tilknytning av Gamlevegen 68 til kommunalt avløpsnett. Side 20 av 48

21 Sak 72/15 BRUKSENDRING AV DELER AV BYGG TIL UNGDOMMENS HUS GBNR 60/315 Saksbehandler: Johan Slåtsveen Arkiv: GBNR 60/315 Arkivsaksnr.: 15/570 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/15 Formannskapet e Innstilling: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling 19-2 gir Søndre Land Formannskap dispensasjon fra reguleringsplan for Hov sentrum, for at bygning med bygningsnummer kan brukes til offentlig tjenesteyting. Bakgrunn: Eiendom: Gbnr 60/315 Søker/hj.haver: Søndre Land kommune Søker om: Bruke deler av bygningen til ungdomsklubb Areal: ca 150 m 2 Beliggenhet: Hov sentrum Planstatus: Forretning-kontor-bolig. Plan: Hov sentrum Ønsket bruk: Offentlig tjenesteyting i form av ungdommens hus. Søndre Land kommune ønsker å søke dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hov Sentrum for å kunne bruke deler av et eldre bolighus i sentrum av Hov til ungdomsklubb. Reguleringsbestemmelsene for området lyder som følgende: Innenfor byggeområdene tillates formålene handel, forretning, kontor, atkomstveg, parkeringsanlegg, bolig, anlegg for uteopphold og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det kan anlegges parkeringshus/kjeller i området. Siden det er et skjønnsspørsmål om ungdomsklubb er innenfor «annet som naturlig hører med» velges det nå en dispensasjon. Side 21 av 48

22 Sak 72/15 Bygget er i senere tid brukt som kontor i 2. etg, frisørsalong og kontor i 1. etasje og serveringssted for alkohol i kjeller. 2. etasje er tenkt brukt til kontor for ungdomsklubbkontakt og er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. 1.etasje er tenkt videreført som frisørsalong på den ene halvparten, som er i samsvar med reguleringsbestemmelsene, og øvingsrom for musikk til ungdomsklubb i den andre halve delen. Underetasjen er tenkt brukt til ungdomsklubb. Underetasjen er sist brukt som serveringsted for alkohol. Vurdering: Bygningen ligger midt i Hov sentrum med offentlig parkeringsplass på sørsiden, leilighetsbygg på nordsiden, fylkesveg 34 på vestsiden og sentrumsveg/butikkareal på østsiden. Bygningen har god tilgang til både hovedplan og kjeller med egne innganger. Hovedplan skal ominnredes og isoleres til mulige øvingslokaler for musikk. Bygget ansees som skikket til formålet ut fra teknisk standard og beliggenhet. Det er offentlig parkeringsplass på sørsiden av bygningen som ligger vendt vekk fra leiligheter. Det er en kommunal veg på nordsiden mellom omsøkt bygg og leiligheter som bidrar til UU. Side 22 av 48

23 Sak 72/15 Bygningen ligger åpent med innsyn fra alle sider. Dette vil være positivt for å holde eventuelle negative elementer, som ønsker å oppsøke ungdomsmiljøet, under oppsikt. Kommunen kan gi dispensasjon på visse vilkår, jf. plan og bygningsloven Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formål, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal også tillegges stor vekt. Fordeler: Plassering av ungdomsklubben vil være sentralt tilgjengelig Beliggenheten ligger vel til rette for UU både utvendig og innvendig. Sikker beliggenhet i forhold til parkering og trafikale forhold. Bygningen vil inneha både ungdomsklubb og kontorlokaler rettet mot ungdommer. Lokalene vil ha kortere åpningstider mot natt enn tidligere bruk til alkoholservering. Ulemper: Mulig støy mot eksisterende leiligheter. Rådmannen vurderer fordelene til å være av en overvekt mot ulemper i denne saken. Bygningen er sentrumsnær med god tilgjengelighet og er en eiendom med god oversikt og innsyn. Ungdommer må påregnes å besøke åpne butikker for småhandling av diverse småting. Dette ligger vel til rette da omsøkt bygning ligger på samme side som forretningene i Hov sentrum. Matbutikk ligger i umiddelbar nærhet. Besøkende slipper da å krysse fylkesvei 34. Ved tidligere ungdomsklubb i rådhuset har det vært kryssing av fylkesvei 34 på en uheldig måte og kan tydelig ses som en sti utenfor oppmerket gangfelt. Dette er dessverre uheldig, men all praksis tilsier at ungdommer tenker praktisk og benytter den raskeste vei til målet. Det vil kunne bli noe støy med ansamling av unge mennesker rundt et ungdomslokale. Men dette er et sted uten alkoholservering beregnet på innendørs opphold. Røyking som uteaktivitet er vel heller ikke realistisk da dette er rettet mot unge brukere. Støy er vurdert til ikke å inneha så store konsekvenser for omkringliggende boliger at det er tillagt vesentlig vekt. Leilighetsbygget som er nabo ligger midt i sentrum og ligger ut mot fylkesvei 34. Derfor må det forventes at det er tilstrekkelig isolering mot støy. Boenheter som ligger midt i et sentrum må kunne forvente et høyere støynivå enn i spredtliggende strøk. Side 23 av 48

24 Sak 72/15 Parkeringsplass er på motsatt side av leiligheter og brukes i dag av besøkende til forretninger som har åpningstid til Åpningstider til en ungdomsklubb er også kortere mot nattestid enn skjenkested som var siste bruker av underetasjen. Søknaden har vært på høring til naboer og regionale myndigheter, og det er ikke registrert negative merknader. Konklusjon: Rådmann vurderer søknaden til å inneha flere fordeler mot ulemper og vil gi en positiv innstilling. Side 24 av 48

25 Sak 73/15 BRUKSENDRING AV EIENDOM - GBNR. 88/29 Saksbehandler: Johan Slåtsveen Arkiv: GBNR 88/29 Arkivsaksnr.: 14/875 Saksnr.: Utvalg Møtedato 73/15 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling 19-2 og 20-1 bokstav d gir Søndre Land Formannskap midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og tillatelse til bruksendring av eiendom med gbnr 88/29. Bakgrunn: Eiendom: Gbnr 88/29 Søker: Søndre Land kommune. Søker om: Bruksendring av bygning og areal fra offentlig tjenesteyting, til bolig. Areal: Eksisterende bygning med egen tomt på 2553 m 2. Beliggenhet: Vestsidevegen 1857 Planstatus: Offentlig bygning nåværende Dagens bruk: Barnehage Søndre land kommune ønsker å bruksendre eiendom 88/29 fra offentlig bygning til bolig. Barnehagen er flyttet inn i Vestsida oppvekstsenter og eiendommen har ikke lenger en funksjon som offentlig bygning. Bygning og areal ønskes endret i planverket i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Bygningen ble opprinnelig bygd som lærerbolig for Vestsida skole. Bygningen ble bruksendret og bygget om til barnehage i Side 25 av 48

26 Sak 73/15 Eiendommen er egen grunneiendom med oppmålte grenser på 2 sider. Størrelsen på eiendommen er 2,5 daa og ansees derfor godt skikket til lek og opphold. Eiendommens størrelse skiller seg ikke ut i forhold til omkringliggende eiendomsstruktur da bosetningsmønsteret i området gjenspeiler at kommunen har god plass. Da eiendommen ligger som offentlig bygning i plankartet, vil saken bli behandlet som en dispensasjonssøknad. Dersom et positivt vedtak blir vedtatt vil eiendommen endres i ny kommuneplan. Tegninger viser en rominndeling i bygningen som er i samsvar med plan og bygningslovens krav til tilgjengelighet, våtrom, lys og oppholdsrom. Eiendommen har en sikker og kort vei til barnehage og skole. Eiendommen grenser inn til boligområde nåværende, og Vestsida oppvekstsenter. Eiendommen har kommunalt vann og felles avløpsanlegg med Vestsida oppvekstsenter. Avløpsanlegget vil bli gjenstand for kontroll i henhold til kommunens plan om kontroll og opprydding av spredt avløp. Naturmangfoldloven er ikke vurdert da hele eiendommen er bearbeidet og brukt til lekeområde for barnehage. Oppland fylkeskommune har hatt saken på høring og har ingen merknader i forhold til kulturminner. Bruksendring er nabovarslet og sendt regionale myndigheter på høring og det er ikke registrert merknader. Rådmannen vurderer saken til å inneha bare fordeler i forhold til en midlertidig dispensasjon, til en endring av kommuneplanen er gjennomført. Derfor vil det være en positiv innstilling til vedtak. Side 26 av 48

27 Sak 74/15 DISPANSASJON FOR BYGGING AV BRYGGE OG TERRASSE GBNR 64/33,72 Saksbehandler: Svein Arne Aas Arkiv: GBNR 64/33,72 Arkivsaksnr.: 15/377 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet /15 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling 19-2 samt gjeldende kommuneplan med retningslinjer for planlegging og saksbehandling. godkjenner Søndre Land kommune dispensasjonssøknaden på tiltak på eiendom GBNR 64/33,72 rehabilitering av eksisterende brygge, og bygge på den med 6m 2, rydde stein i strandsonen og bygge på terrasse med 12 m 2. Søknaden er begrunnet med flere fordeler enn ulemper. Plan- og bygningsloven krav i 19-2 er oppfylt. Vedlegg: Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland Side 27 av 48

28 Sak 74/15 Bakgrunn: Eiendom: GBNR 64/33,72 Søker/hj. Haver: Nina Løkken Areal brygge: ca. 6m 2 Areal terrasse: ca. 12m 2 Beliggenhet: Langs Randsfjorden Eier av GBNR 64/33,72 søker om å rehabilitere eksisterende brygge og bygge på den med ca. 6m 2, Det ryddes også opp i strandsonen, for å bedre ferdsel samt utbedre terrassen med 12m 2 på eiendom GBNR 64/33,72 den er i bruk som fritidseiendom. Det vil ikke påvirke eller på noen måte skape hinder for allmenn ferdsel langs strandsonen, og det vil også kunne øke muligheten til allmenn bruk av Randsfjorden som bading etc. Vurdering: Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at opprydding i strandsonen gir bedre tilgang for allmenn ferdsel oppankring av båt, og større trivsel når man er på fritidseiendommen. Der hvor det skal ryddes er avsatt til LNF område, men det er ikke fremkommelighet. Det er i blitt ryddet stein fra jordet og blitt dumpet langs strandsonen til eiendommen, som gjør at stranden er blitt overfyllt og ikke tilgjengelig. Eiendom GBNR64/33,72 har ca.50 m strandsone som også gir mulighet for allmenn bruk av strandsonen når den er blitt ryddet. Det samsvarer også med gjeldende kommuneplan for Søndre Land kommune hvor det står: Søndre Land kommune ønsker en streng praktisering av byggeforbudet langs vassdrag i forhold til etablering av nye brygger for en enkelt eiendom. Det bør likevel kunne dispenseres for utbedring av eksisterende brygger og etablering av ny der det legges opp til felles bruk av bryggeanlegg og samling av båtplasser til et felles anlegg. Det må settes som vilkår at bryggeanlegg ikke skal være til hinder for allmennhetens ferdsel i strandsonen. Vurdering i forhold til jordlov: Saken har ingen relevans for skog eller landbruk. Vurdering av naturmangfoldlova: 8-12 Side 28 av 48

29 Sak 74/15 Det er ikke til skade for det økologiske eller naturmangfoldet å flytte på stein langs strandsonen av Randsfjorden. Vannstanden er lav utover vinteren og dyr og planteliv har begrensa levevilkår i reguleringssonen med stein og grus. De andre tiltakene som utbedring av eksisterende terrasse og brygge er vurdert til ikke å skade naturmangfoldet. Dispensasjonsgrunnlag: Kommunen kan gi dispensasjon på visse vilkår, jf. plan- og bygningsloven Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formål blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer skal også tillegges stor vekt. Det skal ikke føre til privatisering av strandsone, som hindrer allmenn ferdsel. Presedens: Denne saken har middels konsekvenser ved et eventuelt spørsmål om presedens. Søknaden omhandler rydding i strandsone, rehabilitering av brygge og utbedring av terrasse lagt til en fritidseiendom. En innvilgelse av dispensasjon vil være bakgrunn for innvilgelse/godkjenning av lignende fremtidige tiltak. Fordeler: Muliggjør større bruk av Randsfjorden for eier og allmenheten. Bedrer tilgangen fra eiendom til Randsfjorden. Strandsonen til Randsfjorden blir lettere å ferdes for almenheten når vegitasjon som har grodd opp langs strandsonen blir fjernet. Ulemper: Privatisering av strandsonen, øker ikke vesentlig. Hindre ferdsel langs strandsonen, ingen nevneverdig ved tiltakene. Regionale myndigheters utsagn: Fylkesmannen synes at samtlige tiltak det søkes dispensasjon om er uheldige og fraråder dispansasjon, siden han mener det vil hindre allmenn ferdsel. Fylkesmannen legger også vekt på at det i fremtiden vil bli stor presidens i fremtidige saker. Vurdering i forhold til kulturminner: Tiltaksområdet på 64/33 vurderes ikke ha så høyt potensial og omfang at befaring er nødvendig. Ref: Henriette Aasen Oppland fylkeskommune Kulturarvenheten. Side 29 av 48

30 Sak 74/15 Konklusjon: Rådmannen vurderer at å rehabilitere/bygge på eksisterende brygge, rydde opp i strandsonen samt utbedre terrassen til GBNR 64/33,72 langs Randsfjorden vil inneha flere fordeler mot ulemper. Dette begrunnes med at tiltaket allerede er der, i form av terrasse og eksisterende brygge, som man ønsker å utbedre. Opprydding i strandsonen vil ikke hindre allmenn ferdsel, men i stedet fremmer den almene ferdsel. Kommunen forholder seg til den eksisterende kommuneplan, hvor det står i retningslinje for planlegging og bygging i LNF ommrådepunkt 1 dispansasjoner fra byggeforbud i LNF områder kan gis etterpbl. 7 når «særlige grunner foreligger». Side 30 av 48

31 Sak 75/15 SALG ELLER BORTFESTE AV FUGLETÅRNTOMTA TIL DOKKADELTA NASJONALE VÅTMARKSSENTER Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: GBNR 20/155 Arkivsaksnr.: 13/720 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/15 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar: Å tilby å opprette et festeforhold for «Fugletårn naturhus tomta» med Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter AS på eget GBNR. Festeforholdet blir tillagt de heftelser og forpliktelser som framkommer i dette saksframlegget. At engangskostnader til fradeling, oppmåling og tinglysing betales av Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter. At årlig festeavgift settes til ca kroner i henhold til areal fra målebrev, med reguleringer som vist i vedlagte festekontraktmal. Å tildele kroner fra DA fond til kommunens istandsetting av veg inn til Fugletårnet naturhus i forbindelse med åpningen av senteret. Saldo på DA fond reduseres fra kroner til kroner. Vedlegg: Festekontraktmal Kjøpekontraktmal Bakgrunn: Fugletårnet naturhus - tomta ligger på samme eiendom som Land Sag og Høvleri, ned til Randsfjorden i Odnes. (se kart under.) Søndre Land kommune vedtok høsten 2013 å søke deling av GBNR 20/155 for at Land sag og høvleri AS skulle få en ny leieavtale for sin bruk av kommunale arealer, samt at tomta nord for Land sag, der fugletårnet ligger, også får et nytt GBNR for å få etablert Dokkadelta våtmarkssenter, Ny leieavtale med Land sag er undertegnet, men delingen av GBNR 20/155 er ikke ferdigbehandlet, slik at Fugletårnet Naturhus - tomta ikke har eget GBNR enda. Dette vil bli gjort ganske snart. På grunnlag av en intensjonsavtale mellom Søndre Land kommune og Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter AS (videre kalt DNV) ga formannskapet dispensasjon til å oppføre Fugletårnet Naturhus i 50-meterssona til Randsfjorden i november Naturhuset skal i disse dager være ferdigstilt, og ha offisiell åpning Side 31 av 48

32 Sak 75/15 Nå er spørsmålet om DNV skal få kjøpe, eller feste tomta hvor Naturhuset står, og i tilfelle til hvilken pris. I forbindelse med åpningen av Naturhuset har kommunen tatt på seg ansvaret for å sette adkomstvegen inn til Fugletårnet i kjørbar stand til åpningen den Istandsettingen har en kostnad på kroner, som teknisk drift må ta uten å ha dekning for dette. Et tilleggspørsmål blir dermed om teknisk drift skal få dekket dette av DA fond. Kart over Fugletårnet naturhus tomta: Side 32 av 48

33 Sak 75/15 Heftelser som følger Fugletårnet naturhus - tomt: Gårds- og bruksnummer: Nytt leieforhold med Land Sag og Høvleri AS og etablering av naturhuset ved Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter tilsier en deling av GBNR 20/155, slik at leieforholdet med Land Sag og høvleri AS forholder seg til GBNR 20/155, mens Fugletårnet naturhus - tomta får et annet bruksnummer. Dette er som nevnt over snart på plass. Det nye bruksnummeret kan brukes ved både salg og bortfeste av tomta. Nye og gamle heftelser: Ny vegrett: Det må tinglyses en bruksrett til atkomstvegen på GBNR 20/155 uansett hvilke alternativ man går for. GBNR 20/162 må også ha tinglyst vegrett over det nye bruksnummeret. Heftelser som ved deling følger fra GBNR 20/155, og som ikke berører nytt bruksnummer slettes av kommunen. Forpliktelser som følger friområdet: Søndre Land kommune sto for oppføring av fugletårnet, og istandsetting av uteområdet rundt dette i Dette var en oppfølging av reguleringsplanen som ble vedtatt første gang i Tomta som skal selges/bortfestes vil også omfatte fugletårnet og området ned mot fuglefredningsområdet og Randsfjorden. Her var det oppsatt en bom på vegadkomsten til vannet, slik at man bl a ikke skal sette ut motorbåter i tidsrommet når hekking pågår. En forpliktelse til vedlikehold av området med veg og parkeringsplass inne på tomta, vedlikehold av fugletårnet og oppfølging av bomlåsing må følge med et salg/ festeforhold. VA ledninger som finnes på eiendommen må tegnes inn på kart og inngå i avtaleteksten. Administrasjonen gjør tilføyninger til avtalen dersom slikt anlegg foreligger. Andre forhold som fremgår av feste/kjøpsdokumentene: Standard festekontrakt vil bli brukt som grunnlag til å regulere et eventuelt festeforhold med DNV, slik at tidligere (intensjons-)avtaler faller bort. Kommunens kjøpekontrakt vil bli brukt ved et eventuelt salg. Begge dokumenter legges ved til informasjon, men er ikke uttømmende slik de foreligger. Heftelser og pris som beskrives og vedtas i saken må inn i kontraktene i etterkant. Vurdering av salg eller bortfeste: Både salg og tinglyst festekontrakt gir DNV mulighet til å bruke eiendommen som sikkerhet i et låneforhold, selv om det enkleste for DNV vil være å ha sikkerhet i eiertomt. Fugletårnet naturhus tomta er ca 8 dekar stor, og er regulert til friområde/park. Tomta ligger kloss inntil fuglefredningsområdet. Denne typen områder skal være tilgjengelig for allment bruk, og skal ikke privatiseres. I henhold til plan og bygningslovens 15-1har grunneiere rett til å få innløst arealer som blir regulert til offentlig friområde fordi disse områdene bør være i offentlig eie. Side 33 av 48

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 15:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 15:15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gruppeledere: Hovedtillitsvalgte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 17/30 l.nr. 17/2357 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Terje Sørensen Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER TIL KOMMUNESTYRET 23.06.15.

INNSTILLINGER TIL SAKER TIL KOMMUNESTYRET 23.06.15. INNSTILLINGER TIL SAKER TIL KOMMUNESTYRET 23.06.15. 38/15 MODERSAJONSORDNING FOR DANSEGRUPPER I KULTURSKOLEN HØSTEN 2015 Avstemming Enstemmig som innstillinga 1. Nordre Land kommune vedtar følgende priser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG GBNR 53/14 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BEKK-SOLLIØYGÅRDEN

SAKSFRAMLEGG GBNR 53/14 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BEKK-SOLLIØYGÅRDEN SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 14/269 l.nr. 15/642 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskap Rådhuset 11.02.2015 Saksbehandler: Johan Slåtsveen Sak: GBNR 53/14 - SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-12:45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00-12:45 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2015 Tid: 09:00-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 14:30. Alle unntatt følgende med forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.09:00 14:30. Alle unntatt følgende med forfall: SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: "Bjørnen", Odnes Møtedato: Tid: Kl. 12: Rådmann Nils Hesthagen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: Tid: Kl. 12: Rådmann Nils Hesthagen SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: "Bjørnen", Odnes Møtedato: 12.02.2014 Tid: Kl. 12:00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune Selj,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:55

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 14:55 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.01.2016 Tid: 09:00 14:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: Tid: 09:00 14:30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: Tid: 09:00 14:30. Til stede på møtet Møtested: Bjørnen, Odnes Møtedato: 25.01.2017 Tid: 09:00 14:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Mona Tønnesland Tholin, Erik Bjørnsveen, Berit

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 13/720-10 Regdato:03.06.2015 Arkivkode:GBNR 20/155 Saksb: LOKAL/AREAL/ANS SAR Dok.beskr: SALG ELLER BORTFESTE AV FUGLETÅRNTOMTA TIL DOKKADELTA NASJONALE VÅTMARKSSENTER Saksnr: 15/377-10 Regdato:03.06.2015

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 142/10 10/475 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.06.2010

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 142/10 10/475 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.06.2010 Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.08.2010 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringssaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/15 13/69 KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE DEL AREAL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/15 13/69 KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE DEL AREAL SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:30 13:30. Gro-Anita Steingrimsen, Susanne Solhaug.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:30 13:30. Gro-Anita Steingrimsen, Susanne Solhaug. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2013 Tid: 08:30 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: I tillegg: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 31.10.2011 Tid: Kl. 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00-00:00

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00-00:00 side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 06.03.2017 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 20:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 12:05. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 12:05. Til stede på møtet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.03.2017 Tid: 09:00 12:05 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Terje Odden, Mona Tønnesland

Detaljer

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: *

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/6173-23 Dato: * DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN 27/228, SVELVIKVEIEN 119 BESTEMMELSE PKT 2.0, BYGGEFORBUD MOT DRAMMENSFJORDEN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl. 15:00 16:00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 15:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Terje Odden, Rune Selj, Gerd Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og saksliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og saksliste ble godkjent SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.06.2015 Tid: 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.05.2014 Tid: Kl.17:00 20:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Dato: 20.06.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 08:30 Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene.

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene. LEKA KOMMUNE Dato: 27.04.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 08.05.2012 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 69/050 Dato: 18.01.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Gunn Anita Ytterås Engvik Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tid: 16:30 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.02.2012 Tid: Kl. 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer