Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse"

Transkript

1 Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier Litteratur- og dokumentliste YTRINGSFRIHET BLANT ANSATTE Revisjonskriterier Fakta Vurderinger VARSLINGSSAKER I OPPVEKST OG KULTUR Revisjonskriterier Fakta Vurderinger KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER... 18

3 1 SAMMENDRAG Meningsytring i det offentlige rom er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende demokrati. En arbeidstaker vil ha særlig innsikt i de spørsmål de arbeider med, både ut i fra sin faglige kompetanse og ut fra den informasjon de får gjennom ansettelsesforholdet. Ytringsfrihet for ansatte kan således gi allmennheten mulighet til kontroll av kvalitet på tjenester og kontroll med bruk av offentlige ressurser. Ytringsfrihet må også sies å ha betydning for den enkeltes utvikling, selvfølelse og integritet. Forhandlingsutvalget har bedt revisjonen undersøke kommunens ivaretakelse av ansattes ytringsfrihet, samt gjennomgå behandlingen av varslingssaker i oppvekst og kultur. Revisjonen har gjennom denne undersøkelsen kommet frem til at kommunen i tilstrekkelig grad har lagt til rette for ivaretakelse av ansattes ytringsfrihet i perioden Det vises til at ytringsfrihet blant annet har vært tema i ulike møtefora, i rådmannens kronikk i lokalavisen og i spørreundersøkelse blant ansatte. Det er dog viktig at en kommunes retningslinjer og reglementer ikke begrenser ytringsfriheten. En gjennomgang av kommunens pressereglement viser at det her finnes et forbedringspotensial når det gjelder å fremme åpenhet og ytringsfrihet. Varsling skal fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet. Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling eller iverksette tiltak som legger til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold. Sarpsborg kommune har rutine for intern varsling og behandling av varslingssaker. Varslingssakene vist til i kapittel fire er etter revisjonens vurdering behandlet i tråd med gjeldende rutine.

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Faktaboks 1: Bakgrunn I følge «Kontrollutvalgsboken en veileder i kontrollutvalgsarbeid» blir gjerne granskning forklart som en utredning hvor formålet er å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, herunder om det er begått feil av en eller flere enkeltpersoner. En granskning blir vanligvis igangsatt som følge av en konkret hendelse eller en konkret mistanke om at det foreligger brudd på regelverk. Det eksisterer få retningslinjer for hvordan en granskning kan gjennomføres. Den må tilpasses omfanget og konkrete forhold ved saken som skal granskes. Det er imidlertid viktig at personvern og rettssikkerhet for involverte ivaretas, og at revisors krav til forsvarlighet etterleves. Dette innebærer blant annet fokus på uskyldspresumpsjonen og prinsippet om varsomhet i arbeidet. Når en gjennomfører en granskning er ofte fokuset å avdekke mulige regelbrudd, men det kan være like viktig å avdekke at det ikke har forekommet ulovligheter, og renvaske den eller de som har vært utsatt for slik mistanke. For å ivareta disse prinsippene forsøker Østfold kommunerevisjon IKS alltid å legge RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» til grunn for arbeidet, i den grad det er mulig. Den fattet bystyret vedtak 1 som ga forhandlingsutvalget følgende mandat: «Forhandlingsutvalget som kommunens overordnede arbeidsgiverorgan, bes gjennomgå kommunens håndtering av de personalsaker/varslingssaker ved kommunens grunnskoler som er omtalt i media februarmars Utvalget kan underveis vurdere om det skal innhentes ekstern bistand til gjennomgang og om det er grunnlag for at sakene skal meldes til Arbeidstilsynet.» 2 1 Sak 86/14 pkt. 3 2 Kontrollutvalget fikk våren 2014 i oppdrag å vurdere ansattes ytringsfrihet (sak 2/14). I den forbindelse ble det bedt om innsyn i enkelte ansattes epostkonti og personlige lagringsområde for dokumenter. Dette ble inntil videre avslått av bystyret Østfold kommunerevisjon ble engasjert av forhandlingsutvalget Bestillingen bestod i å gå gjennom materialet oversendt fra kontrollutvalget til ordfører, samt gjennomføre en utredning som grunnlag for forhandlingsutvalgets innstilling til bystyret. Revisjonen leverte et notat vedrørende saken i møte med forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget fattet deretter følgende vedtak: 1. «Forhandlingsutvalget godkjenner revisjonens notat av om dokumentgjennomgang som grunnlag for de videre undersøkelser og behandling, men ber revisjonen sjekke ut om det foreligger båndopptak fra kontrollutvalgets muntlige intervjuer for å sikre at alt materiale er kjent og blir gjennomgått. 2. Forhandlingsutvalget ber revisjonen utarbeide en rapport om ansattes ytringsfrihet og ledelsens håndtering på kommuneområde oppvekst med spesiell vekt på skolene Varteig, Lande, Hafslund og Navestad 3, samt om varslingssaken i enhet kultur. 3. Rapporten og prosessen legges opp i hht. revisjonens forslag til kriterier og prosess i notatet av , med følgende tilføyelser/presiseringer: Revisjonen bes å starte med et møte med rådmannen, dels for å avklare undersøkelsene i fht. virksomheter hvor det er pågående personalsak, dels for å avklare ledelsens handlinger hva som er gjort og ikke gjort og i tilfelle hvorfor ikke. Rektorene/enhetsledere i de aktuelle enhetene intervjues. Rapporten skal også peke framover og foreslå tiltak for hva som kan og bør gjøres for å unngå lignende forhold i framtiden. 4. Framdriftsplan 3 Enheter i kommuneområde oppvekst. Østfold kommunerevisjon iks 4

5 Det er viktig at revisjonens rapport er grundig og tilstrekkelig omfattende, men likevel kommer så raskt som mulig slik at forhandlingsutvalget gis mulighet til en grundig saksbehandling før saken legges fram for bystyret. Det må også tas høyde for eventuelle behov for ytterliggere bestillinger fra og avklaringsmøte med forhandlingsutvalget.» 2.2 Problemstilling og avgrensing Revisjonen har formulert forhandlingsutvalgets bestilling slik: 1. I hvilken grad legges det til rette for ivaretakelse av ansattes ytringsfrihet i Sarpsborg kommune? 2. Har ledelsens håndtering av sakene i oppvekst og kultur vært tilfredsstillende? Problemstilling 1 er avgrenset til perioden 2013 til Metode og gjennomføring Faktaboks 2: Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). I den grad det er mulig gjennomføres også undersøkelser/granskninger etter denne standarden. Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom fakta, og revisjonens vurderinger og konklusjoner. Fakta plasseres under egen overskrift, og er en gjengivelse av informasjon som revisjonen har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. Informasjonen bygger på beskrivelser hentet fra skriftlige dokumenter, mappegjennomgang, spørreundersøkelse og/eller verifiserte intervjuer. Det gjøres oppmerksom på at fakta i noen tilfeller kan gjengi kommunens egen vurdering eller opplevelse av en gitt tilstand. Fakta kan også være enkeltpersoners meninger, erfaringer eller holdninger. Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse og intervju. Følgende personer er intervjuet: Rådmann Kommunesjef HR Tidligere kommunesjef oppvekst Enhetsledere ved omtalte enheter i kommuneområde oppvekst Fire tilfeldig utvalgte enhetsledere I tillegg har revisjonen gjennomgått dokumenter fra kontrollutvalgets behandling av saken, samt dokumenter mottatt fra kommunen. Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anders Svarholt og Constance Hauser i perioden desember 2014 til april Revisjonskriterier Faktaboks 3: Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: LOV nr.17: Kongeriket Norges Grunnlov. LOV nr. 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). LOV nr. 64: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). KS veileder «Varsling hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner». Kommunens retningslinjer og rutiner Årsmeldinger og saker behandlet av Sivilombudsmannen, Utledning av revisjonskriteriene følger under hver enkelt problemstilling. Østfold kommunerevisjon iks 5

6 2.5 Litteratur- og dokumentliste Følgende dokumenter ligger til grunn for faktafremstillingen: «Vi i Sarpsborg» plattform for ledelse og medarbeiderskap Kommunens varslingsplakat og reglement for varsling Kommunens pressereglement Varslingsrapporter Møtereferater Dokumenter mottatt fra kontrollutvalget Resultater fra kommunens spørreundersøkelse vedrørende ytringsfrihet. Østfold kommunerevisjon iks 6

7 3 YTRINGSFRIHET BLANT ANSATTE 3.1 Revisjonskriterier Ytringsfrihet er en av de grunnleggende menneskerettighetene, beskyttet av Grunnloven 100, Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 10 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 19. Konvensjonene gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven. Utgangspunktet etter Grunnlovens 100 er at arbeidstakere har en fri rett til å uttale seg om faktiske forhold ved virksomheten de er ansatt i, og til å delta i politisk og faglig debatt om spørsmål som berører virksomheten. Begrensninger i ytringsfriheten krever en særskilt begrunnelse. Veiledning om hva som ligger i avveiningsnormen etter Grunnloven 100 er blant annet gitt i St. meld. nr Her fremkommer det at begrensninger i ansattes ytringsfrihet i utgangspunktet bare bør gjelde ytringer som påviselig skader, eller påviselig kan skade, arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte. Det fremgår videre at bevisbyrden for en slik skade som generelt utgangspunkt bør ligge hos arbeidsgiver. Sivilombudsmannen 5 har i flere saker de senere årene understreket betydningen av å respektere offentlige arbeidstakeres ytringsfrihet. I flere uttalelser har Sivilombudsmannen lagt til grunn at en arbeidsgiver ikke har adgang til å reagere på en ansatts ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser. I behandling av sak hvor en ansatt i en kommune fikk skriftlig advarsel etter et , side Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. avisinnlegg 6 skriver sivilombudsmannen følgende: Forholdet mellom ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt beror i dag på en bredt sammensatt vurdering av en rekke kryssende hensyn, med Grunnloven 100 og EMK art. 10 som grunnlag, rettesnor og ramme. Praksis viser at de vanskelige avveiningene gjelder ansattes ytringer på egne vegne om forhold som berører eget arbeidsområde eller egen arbeidsplass. I forarbeidene ble det understreket at «det bare er den lojale og sannferdige fremstilling som er beskyttet av Grunnloven 100, og at den ansatte selv vil ha bevisbyrden for at den faktiske fremstillingen er tilstrekkelig korrekt», se St.meld. nr. 26 ( ) side 109. Samtidig fremgår det klart at grunnlovsendringen legger til rette for en sterk ytringsfrihet for ansatte, der «arbeidsgivere må tåle et visst nivå av offentlig kritikk fra egne ansatte» og at «arbeidsgivere må lære seg toleranse for uenighet og kritikk styrke sin «dannelse» og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot den ansatte». Revisjonen vil vurdere om kommunen i tilstrekkelig grad har lagt til rette for ivaretakelse av ansattes ytringsfrihet i tråd med de rammer som er beskrevet ovenfor. 3.2 Fakta Bystyret i Sarpsborg vedtok den en plattform for ledelse og medarbeiderskap. 7 Plattformen skal tydeliggjøre lederansvar, gi medarbeidere tillit og myndighet, og bidra til at kommunens målsettinger er i fokus. Plattformen inneholder mål for ledelse, medarbeiderskap og kompetanse, og synliggjør kommunens fire viktigste verdier: 6 Sak 2006/530 7 «Vi i Sarpsborg» Østfold kommunerevisjon iks 7

8 Framtidsrettet -vi er pådrivere for at sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer -vi gir rom for utvikling og forbedring -vi er modige og tør å finne nye løsninger Åpen -vi inviterer til samarbeid og medvirkning -vi legger til rette for innsyn -vi møter hverandre med raushet Respektfull -den enkelte blir sett og hørt -vi respekterer mangfold og ulikheter Troverdig -det er samsvar mellom ord og handling -vi er forutsigbare og profesjonelle Plattformen skal løfte betydningen av godt medarbeiderskap opp på lik linje med godt lederskap. Verdiskapning og utvikling skjer gjennom samhandling i møte med mennesker, ikke gjennom detaljstyring og kontroll. Det påpekes videre at «Dette krever en organisasjon som setter ansvar og tillit i fokus. Og som i større grad enn før evner å styre etter verdier.» Etter flere mediesaker våren 2013, med påstander om at ansatte i kommunen hadde «munnkurv», valgte kommuneledelsen å gjennomføre en prosess med fokus på ytringsfrihet blant ansatte. I referat fra ledermøte fremkommer det at ledelsen gjennom en slik prosess ønsket å gjøre ansatte trygge på hva som gjelder rundt temaet ytringsfrihet. Dette omfattet også rutiner for håndtering av varslinger. Den trykket Sarpsborg Arbeiderblad en kronikk fra rådmannen. I kronikken ble det redegjort for kommunens arbeid med å verne om de ansattes ytringsfrihet. Rådmannen påpeker at kommunen skal være en åpen kommune der ansattes ytringsfrihet er en selvfølge. I følge kronikken skal dette være understreket gjennom skriftlig materiale, som pressereglement og etikkplakat, samt praktisk arbeid gjennom formelle møteplasser og arbeidsmiljøundersøkelser. I kronikken ble det videre gitt en oppfordring til ansatte og andre i kommunen om å melde fra om kritikkverdige forhold. Temaet ytringsfrihet ble fulgt opp videre i ledermøter. I referat for ledermøte oppfordres det å gi temaet oppmerksomhet, spesielt i utvidet ledergruppe, HMS-team, arbeidsmiljøutvalg, på introduksjonsdager for nyansatte, i verneledelsen og blant tillitsvalgte. I rådmannens utvidede ledergruppe ble det den presentert en gjennomgang av grunnlaget for ytringsfrihet. Kommunesjef HR redegjorde for ytringsfrihet kontra lojalitetsplikt, pressereglement for kommunen, samt kommunens verdisett og plattform for ledelse og medarbeiderskap. «Varslingsplakaten» 8 og varslingsrutiner ble også gjennomgått. Det ble videre oppfordret til å drøfte temaet i HMS-team. Pressereglementet for Sarpsborg kommune 9 tar for seg hvordan organer og ansatte i kommunen skal forholde seg til media og andre som søker informasjon om kommunens virksomhet. Reglementet tar for seg dokument- og møteoffentlighet, uttalelser og informasjon gitt på vegne av kommunen og uttalelser og informasjon gitt fra ansatte som privatpersoner. Følgende føringer blir gitt angående uttalelser og informasjon fra ansatte som privatpersoner: «Medarbeidere i Sarpsborg kommune kan gi opplysninger til pressen og uttale seg offentlig som privatpersoner, også om forhold som berører kommunens aktivitet og eget arbeid. Dette gjelder også om vedkommende er uenig i kommunens syn. Det er den enkelte medarbeiders ansvar å påse at det kommer tydelig fram at vedkommende uttaler seg som privatperson. Det er viktig å utvise god skjønn på hvilke saker den enkelte medarbeider uttaler seg om som privatperson. Det må utvises særskilt 8 Gir informasjon om varsling og påpeker at varsling er positivt for kommunen. 9 Vedtatt av kommuneledelsen Østfold kommunerevisjon iks 8

9 varsomhet med uttalelser i saker som handler om medarbeiderens arbeids- og ansvarsområde i kommunen. Ledere må være ekstra vaktsomme. Medarbeidere skal ikke uttale seg slik at det skapes tvil om at de i sitt arbeid lojalt vil forholde seg til kommunens politiske og administrative beslutninger. Medarbeidere skal ikke uttale seg offentlig på en slik måte at de svekker den tilliten de må ha i sin stilling eller undergraver virkningen av de oppgaver de har. Det forutsettes at medarbeidere i Sarpsborg kommune uttrykker seg respektfullt om kolleger, ledere, politikere, innbyggere og andre. Opplysninger som er taushetsbelagt eller av andre årsaker unntatt offentlighet, og som en medarbeider har fått gjennom sitt arbeidsforhold, skal ikke videreformidles til andre.» Faktaboks 4: Sivilombudsmannen - sak 2014/91 Sivilombudsmannen (SOM) behandlet i 2014 en sak 10 hvor det ble stilt spørsmål til en kommunes mediareglement. I saken tok SOM blant annet for seg et punkt i reglementet som sa at «Alle ansatte i X kommune har som privatpersoner adgang til å ytre seg overfor media i den offentlige samfunnsdebatten. Ansatte har imidlertid plikt til å presisere at de uttaler seg som privatpersoner, men kun om det er nærliggende at misforståelser kan oppstå.» SOM påpeker at betegnelsen "privatperson" lett kan gi inntrykk av at ytringsfriheten ikke omfatter ytringer fremsatt som fagperson, eller der ansettelsesforholdet fremgår. Offentlige ansatte har et vidt spillerom for offentlig å gi uttrykk for sine meninger, også om forhold på eget arbeidsområde og egen arbeidsplass. I følge SOM vil det sentrale som hovedregel være at det fremgår at ytringen er fremsatt på egne vegne, og ikke på vegne av arbeidsgiver. SOM har bedt kommune X om å vurdere bruken av begrepet privatperson. Et annet punkt SOM kommenterte i denne saken var kommunens bestemmelse om at «ansatte bør unngå å kommentere forhold på egen arbeidsplass i det offentlige rom». Om dette skriver SOM: «Offentlige ansatte har som hovedregel adgang til å ytre seg om forhold på eget arbeidsområde og egen arbeidsplass. Såfremt ytringen ikke er undergitt lovlig taushetsplikt, og den gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger, må den etter ombudsmannens syn i det minste medføre en åpenbar risiko for skader på arbeidsgivers legitime og saklige interesser, før den vil være urettmessig.» Den mottok rådmannen 11 et brev fra syv anonyme ansatte. Brevet omhandlet ansattes ytringsfrihet, med en påstand om at hersker et terrorvelde i kommuneledelsen. Dagen etter at hun mottok brevet, innkalte rådmannen til et møte med hovedverneombud, kommunesjef HR og hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Bakgrunnen for møtet var å informere om det anonyme brevet, informere 10 Sak 2014/91 Regulering av ansattes ytringsfrihet. 11 Brev også sendt til ordfører og lokalaviser. Østfold kommunerevisjon iks 9

10 om oppfølging av temaet ytringsfrihet samt å drøfte aktuelle samarbeidsarenaer mellom ansattes representanter og kommuneledelsen. Ytringsfrihet var videre tema når personalsak omtalt i kapittel fire 12 nådde ledelsen i mai/juni. I september 2013 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å se om tiltakene vedrørende ytringsfrihet hadde fungert. Kommunesjef HR påpeker at spørreundersøkelsen også ble gjennomført for å ha fokus på temaet. Et av spørsmålene i spørreundersøkelsen tok for seg påstander om at «kommunen har en arbeidsstokk som ser ut til å være kneblet når det gjelder ytringsfrihet» og «at de ansatte er pålagt munnkurv.» Totalt for kommunen var det 4 % som i svært stor grad kjente seg igjen i disse beskrivelsene. Dette utgjør totalt 104 ansatte. 13 Gjennomsnittlig score for dette spørsmålet var 3,7 for hele kommunen. 14 Kommuneområde oppvekst scoret lavest, med et gjennomsnitt på 3,6. Kommunens analyse av spørreundersøkelser påpeker at de fleste ansatte er preget av åpenhet og føler frihet til å kunne ytre seg, men at en betydelig g minoritet opplever dette annerledes. Dette ble fulgt opp i videre arbeid, blant annet med økt fokus på etikk og nytt reglement for varsling. I mars 2014 ble ansattes ytringsfrihet på nytt omtalt i media. På bakgrunn av dette ble kontrollutvalget bedt om å vurdere ytringsfriheten til ansatte i Sarpsborg kommune. 15 Kontrollutvalget startet innsamling av relevant dokumentasjon. I kontrollutvalgets vedtak av presiseres det at ansatte som ønsket å komme i kontakt med kontrollutvalget i forbindelse med denne saken, hadde full anledning til det. 12 Sak A 13 Totalt 2353 svar av 4064 inviterte. 14 Hvor «I svært stor grad» gir score 1, og «I svært liten grad» gir Sak 27/14. I september 2014 ba kontrollutvalget om innsyn i enkelte ansattes epostkonti og personlige lagringsområde for dokumenter. Dette på bakgrunn av sakene omtalt i media. 16 Kontrollutvalget ville med dette finne ut om disse sakene var tilfeldige, eller om det var uttrykk for en «villet lederkultur». E-posten som var bakgrunnen for den første saken 17 ble omtalt på enhetsledermøte 13. mars Ut i fra intervjuer med enhetsledere i kommmuneområdet oppvekst, er det imidlertid ikke noe som tyder på at det ble gitt føringer fra tidligere kommunesjef vedrørende håndtering av sakene presentert i kapittel fem eller lignende saker. Samtlige enhetsledere omtaler tidligere kommunesjef som en støttende leder. Det oppleves at kommunesjef hadde tillit til at enhetslederne selv var i stand til å ivareta det ansvar og de oppgaver som følger med enhetslederrollen. Revisjonen har diskutert ytringsfrihet for ansatte med samtlige intervjuede enhetsledere. Enhetslederne har gitt følgende utsagn: Man bør ha i bakhodet hvilken rolle man har som lærer og offentlig person for veldig mange barn og foreldre. Så lenge man ikke gjør at elever kan bli gjenkjent, kan man si det meste. Man må ha dekning for hva man sier og begrunne sine meninger. Det er uheldig dersom lærere offentlig bryter med det verdigrunnlaget som skolen skal bygge på. Det er viktig med takhøyde for å opprettholde god dialog og å skape utvikling. Lærere og tillitsvalgte bør reflektere litt rundt skillet mellom det å være privatperson og det å være ansatt i kommunen. Det forekommer at man kan komme i situasjoner hvor man må spørre seg om det er klokt å uttale seg, selv om det er lov. 16 Kommunens behandling av disse sakene omtales i kapittel fem. 17 Sak A i kapittel fem Østfold kommunerevisjon iks 10

11 Hvordan kan man fatte beslutninger på tilstrekkelig grunnlag, dersom de som er nærmest til å vite noe om temaet ikke skal ha lov til å uttale seg? Dersom det for eksempel hadde handlet om å legge ned en skole, så ville det vært veldig rart om ikke lederen eller de ansatte på den aktuelle skolen mente noe om det. Lærere må være bevisste den rollen de skal ivareta, og også tenke gjennom hvilke kanaler man benytter for å gi uttrykk for sine synspunkter. Det er ikke alt, eksempelvis ekstreme synspunkter knyttet til religion ol., som det er greit at man lufter offentlig. 3.3 Vurderinger For å opprettholde et fungerende demokrati må det være åpenhet og kritikk omkring de prosesser som utgjør grunnlaget for vår forståelse av virkeligheten og politiske veivalg. Ytringsfrihet innebærer nettopp en slik mulighet for åpenhet og kritikk. «Åpen» er en av kommunens verdier, og innebærer i følge plattform for ledelse og medarbeiderskap samarbeid, medvirkning, raushet samt å legge til rette for innsyn. Gjennom spørreundersøkelsen høsten 2013 kom det frem at de fleste ansatte er preget av åpenhet og føler frihet til å ytre seg. Det er dog en liten gruppe ansatte som i følge resultatene fra spørreundersøkelsen ikke opplevde det slik. Arbeidstakere har en særlig innsikt i de spørsmål de arbeider med, både ut fra sin faglige kompetanse og ut fra den informasjonen de får gjennom ansettelsesforholdet. I forlengelsen av dette har allmennheten en legitim interesse i et visst innsyn i hva som skjer på den enkelte arbeidsplass. I tillegg til kontroll av kvalitet på ytelser og tjenester, kan ansattes ytringsfrihet ha betydning for allmennhetens kontroll med bruk av offentlige ressurser. Enhetsledere som revisjonen har snakket med uttrykker at ansatte stort sett kan ytre seg som de vil, men at man bør ta visse hensyn. Revisjonen legger til grunn at man mener ansattes fornuft bør hindre eventuell uklok ytring, snarere enn ytringsfrihetens rammer. Som rådmannen skriver i sin kronikk publisert har kommunen arbeidet for å understreke ansattes ytringsfrihet gjennom retningslinjer, reglement, arbeidsmiljøundersøkelser og formelle møteplasser. Arbeidet gjort for å sette fokus på ytringsfrihet vurderes som grundig og omfattende. Etter revisjonens vurdering har tiltak blitt innført raskt etter at ytringsfrihet oppsto som et tema. Ut i fra de fakta som foreligger er det etter revisjonens vurdering ingenting som tyder på at kommunens har en «villet lederkultur» når det gjelder å begrense ansattes ytringsfrihet. Det er imidlertid viktig at kommunens reglement og retningslinjer kommuniserer de samme verdier som kommunens ledelse arbeider for å understreke. Revisjonen er ikke i posisjon til å vurdere om kommunens pressereglement ulovlig begrenser de ansattes ytringsfrihet. Revisjonen vi imidlertid påpeke at ordlyden i reglementet kan oppfattes som instrukser. Språket er ikke heldig om målet er å fremme åpenhet og ytringsfrihet. Som eksempel vises det til følgende setning: «Medarbeidere skal ikke uttale seg slik at det skapes tvil om at de i sitt arbeid lojalt vil forholde seg til kommunens politiske og administrative beslutninger.» Formuleringen kan videre anses som skjønnsmessig, og det kan være vanskelig for medarbeidere å definere hva som skaper tvil. Det samme gjelder setningen «Medarbeidere skal ikke uttale seg offentlig på en slik måte at de svekker den tilliten de må ha i sin stilling eller undergraver virkningen av de oppgaver de har.» Sammenlignet med sak behandlet av sivilombudsmann, har Sarpsborg lignende presiseringer vedrørende medarbeideres uttalelser som privatpersoner. Når det gjelder hvorvidt en ansatt bør kommentere forhold på egen arbeidsplass i det offentlige rom, gir Østfold kommunerevisjon iks 11

12 Sarpsborg kommune ikke lignende føringer som kommunen i sivilombudsmannens sak. Det må imidlertid påpekes at det kan oppfattes som uklart hva det vil si å «utvise særskilt varsomhet med uttalelser i saker som handler om medarbeiderens arbeids- og ansvarsområde i kommunen.» Østfold kommunerevisjon iks 12

13 4 VARSLINGSSAKER I OPPVEKST OG KULTUR 4.1 Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljøloven 2-4 har arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Arbeidsgiver skal, i henhold til arbeidsmiljøloven 3-6, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling i samsvar med 2-4. I KS-veilederen om varsling 18 anbefales det at kommunene utarbeider skriftligere rutiner og prosedyrer for når det skal varsles, hvem det skal varsles til og hvordan varsling skal følges opp. Videre bør rutinene ha legitimitet i organisasjonen, være kjent for alle, og være enkel for ledere og medarbeidere å bruke. Rutinene skal gi rettsikkerhet for både varsleren og andre involverte. Sarpsborg kommunes reglement for varsling 19 har som formål å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold. Reglementet redegjør også for saksbehandlingen av mottatt varsel. I følge reglementet skal oppfølging av varsling skje på følgende måte: 1. Registrering av varselet. 2. Vurdering av saksbehandling/tiltak. 3. Varsler skal få en bekreftelse på at varselet er mottatt. 4. Behandling av varselet. 5. Den varselet gjelder skal gjøres kjent med varslingen, saksgang og gis anledning til å komme med sin versjon. 18 «Varsling hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner» Vedtatt Reglementet har videre et sett med overordnede prinsipper: Alle varsler tas på alvor og undersøkes. Varsel skal registreres og behandles på betryggende måte. Kritikkverdige forhold må endres eller stoppes. Åpenhet og ærlighet er viktig. Det skal være lett og trygt å varsle. Den/de som varsler, og den/de det varsles om, skal ivaretas på en betryggende måte. Det skal være mulig å varsle anonymt. Revisjonen vil på bakgrunn av dette vurdere om kommunen har håndtert sakene på en tilfredsstillende måte. 4.2 Fakta Sak A - Behandling av personalsak ved enhet i kommuneområde oppvekst I mars 2013 hevdet tillitsvalgt å ha blitt fratatt muligheten til å utøve en særskilt funksjon som følge av ytring sendt pr. e-post. Forholdet ble aldri varslet, men ble behandlet som en personalsak. Saken nådde kommuneledelsen i mai/juni, ved at hovedverneombudet ba om et møte. Den ble det avholdt et møte mellom to representanter fra tillitsvalgtes fagforening, hovedverneombudet, rådmannen og kommunesjef HR. I møtet ble det enighet om at de lokale parter ved enheten burde foreta en gjennomgang av saken, og selv vurdere hvilken bistand det var behov for. Den ble det gjennomført et møte ved enheten med verneombud, enhetsleder og den berørte tillitsvalgte. Møtet førte ikke til en tydelig og omforent konklusjon. Den tillitsvalgtes fagforening ba senere om et drøftingsmøte med tidligere kommunesjef, på Østfold kommunerevisjon iks 13

14 bakgrunn av at saken ikke syntes å være avsluttet på tilfredsstillende måte. Slikt møte ble avholdt I følge referatet var partene uenige om den faktiske situasjonen. Det ble imidlertid enighet om følgende punkter: 1. Spillereglene for ytringsfrihet gjelder, det vil si at medarbeidere skal ha rett til å uttale seg. 2. Både tillitsvalgte og ledere skal uttrykke seg på en slik måte at uttalelser er egnet for å fremme dialog og konstruktiv debatt. Videre skulle tidligere kommunesjef påse at ledelsen ved enheten formidlet gjeldende spilleregler om ytringsfrihet til HMS-team og personale. Enhetsleder fulgte opp dette ved å orientere sine medarbeidere om ovennevnte punkter. I følge enhetsleder tok ikke kommunens ledelse kontakt vedrørende saken etter dette. Heller ikke når saken ble omtalt i media våren Når saken så ble tatt opp i kontrollutvalget, tok rådmannen kontakt for å redegjøre for dette. Enhetsleder opplever at ingen har ivaretatt henne som leder. Sak B - Behandling av varslingssak ved enhet i kommuneområde oppvekst Saken har utgangspunkt i e-posten sendt av tillitsvalgt i ovennevnte personalsak. To ansatte hevdet at enhetsleder truet med oppsigelse om de noen gang sendte en tilsvarende e-post. Hendelsen skal ha funnet sted enhetsleder en beklagelse som varslerne godtok. Varslingsutvalget konkluderte med at det ikke ble ansett som nødvendig å gjennomføre ytterligere tiltak i sakens anledning. Videre ble det i varslingsrapporten 20 oppfordret på generelt grunnlag å avklare uklarheter i samarbeidsforhold uten at saker blir liggende uløst over lang tid. Varslingsutvalget oppfordret samtidig ansatte til å benytte varslingsmuligheten raskest mulig dersom man ser eller opplever noe kritikkverdig. Enhetsleder opplyser til revisjonen at rådmannen i ettertid har ringt for å høre hvordan det går. Sak C - Behandling av varslingssak ved enhet i kommuneområde oppvekst Bakgrunnen for saken er et vedtak fattet i et medlemsmøte for fagforening I vedtaket beklages det at enhetsleder benyttet styringsretten for å fastsette ny rutine. Misforståelser skal ha ført til at enhetsleder forsto det slik at medlemmene hadde gått i mot leders beslutning. På bakgrunn av dette fremførte leder en presentasjon av styringsretten. Kort oppsummert skal tre ansatte ha oppfattet dette som en trussel om oppsigelse. Den aktuelle fagforeningen varslet kommunen på vegne av de ansatte, som ville forbli anonyme. Varsling ble gitt i henhold til kommunens rutine den Den ble hendelsen meldt som varslingssak i henhold til kommunens rutiner for varsling. Den avholdt varslingsutvalget møter med den omvarslede. Her ble varselet gjennomgått. Utvalget hadde tilsvarende møter med varslerne samme dag. Varslingsutvalget gjennomgikk saken i møte Her ble det besluttet at kommuneadvokat og HR-rådgiver på vegne av utvalget skulle gjennomføre et fellesmøte med de tre berørte. Slikt møte ble gjennomført I møtet ytret 20 Saksnr. 14/02578 Østfold kommunerevisjon iks 14

15 Faktaboks 5: Anonym varsling I KS-veilederen om varsling fremheves det at anonym varsling vil by på utfordringer. Det kan være vanskelig å undersøke saken, når det ikke er mulig å kontakte varsleren for nærmere opplysninger. Anonyme varslinger må likevel behandles og undergis passende undersøkelse. I følge veilederen er det viktig at arbeidstakere gjøres kjent med dilemmaene knyttet til anonym varsling. Videre vises det til at flere store kommuner etablerer egne web-system, hvor arbeidstaker kan sende sitt varsel og i ettertid logge seg på og få informasjon om hva som skjer i saken. På etterspørsel kan arbeidstaker også gi ytterligere informasjon og eventuelt oppgi sin identitet på et senere tidspunkt. En slik løsning gir i følge veilederen mulighet for kommunikasjon med varsler samtidig som anonymitet ivaretas. Den ble det avholdt et møte mellom den omvarslede enhetsleder, representant fra fagforening og to representanter fra varslingsutvalget. I følge rapport fra varslingssak resulterte møtet i en konklusjon om at det ikke var grunn til å tro at enhetsleder hadde truet med oppsigelse. Samtidig ble det gitt tilbakemelding fra fagforening om at de berørte hadde opplevd det ubehagelig at oppsigelse ble nevnt i presentasjon av styringsretten, og at det dermed ble opplevd som en form for trussel. Varslingsutvalget gjennomgikk saken Utvalget konkluderer i sin varslingsrapport 21 med at det er vanskelig å klargjøre alle forhold når varslerne er anonyme. På bakgrunn av samtaler med hovedverneombud, representant for fagforening og enhetsleder anser utvalget saken som avsluttet. Utvalget påpeker at det kan synes som om varslerne har opplevd situasjonen som ubehagelig, uten at varslingsutvalget vil konkludere med at det har foregått noe kritikkverdig. Også i denne saken oppfordrer varslingsutvalget ansatte til å benytte varslingsmuligheten raskest mulig slik at kommunen kan få undersøkt saken og få ryddet opp i mulige kritikkverdige forhold. Rådmannen har vært i kontakt med omvarslede enhetsleder vedrørende kontrollutvalgets innsynsbegjæring. Ut over dette har det i følge enhetsleder ikke vært noen oppfølging. Sak D Behandling av varslingssak i kommuneområde kultur Den mottok rådmannen en e-post fra en tidligere ansatt i kommunen. På bakgrunn av innholdet ble henvendelsen oversendt kommunens varslingsutvalg for behandling. Varselet ble registrert Varsler fikk tilbakemelding om mottatt varsel den Det er opplyst at varslingsutvalget valgte å konsentrere arbeidet om de punktene i varslingen som ikke allerede var behandlet i personalsaken før vedkommende sluttet. Det ble avholdt et møte mellom en representant fra varslingsutvalget og den omvarslede parten , samt foretatt supplerende undersøkelser. Den ble saken gjennomgått og avsluttet i varslingsutvalget. Varsler ble orientert om beslutningen i brev av Andre saker Kontrollutvalget mottok flere henvendelser som ikke omhandlet sakene presentert ovenfor. Ut i fra dokumentasjon som revisjonen har mottatt har disse henvendelsene bakgrunn i konflikter, forskjellsbehandling og uenigheter, snarere enn ansattes ytringsfrihet. Dette var saker som kontrollutvalget selv valgte å ikke gå videre med. Videre snakket kontrollutvalget med ansatte ved ytterligere en enhet i kommuneområde oppvekst. Her skal kommunen ha mottatt varslinger, samt behandlet en personalsak. Sakene er nå avsluttet, etter at den omvarslede valgte å si opp sin stilling. 21 Saksnr. 14/02582 Østfold kommunerevisjon iks 15

16 4.3 Vurderinger Sak A ble aldri meldt inn som en varsling, og behandlingen av denne kan dermed ikke vurderes opp mot rutiner for varslingssaker. Revisjonen stiller spørsmål til om saken kunne vært avklart tidligere og fått en tydeligere avslutning om den hadde blitt behandlet som en varslingssak. Fra hendelsen fant sted i mars 2013 til siste drøftingsmøte i saken ble avholdt, gikk det over et halvt år. Saken ble videre omtalt i media våren Til sammenligning ble sak B og C begge behandlet og avsluttet innen to måneder etter mottatt varsling. Sak B ble etter revisjonens vurdering behandlet i henhold til kommunens rutine. Sak C ble etter revisjonens vurdering behandlet i tråd med kommunens rutine, tatt i betraktning at den var anonym og dermed utfordrende å undersøke grundig. Revisjonen vurderer det også slik at sak D ble behandlet i henhold til kommunens rutine. Østfold kommunerevisjon iks 16

17 5 KONKLUSJONER/ANBEFALINGER Etter revisjonens vurdering har kommunen i perioden hatt fokus på ansattes ytringsfrihet. Kommunens ledelse har arbeidet for å legge til rette for ivaretakelse av ansattes ytringsfrihet gjennom å kontinuerlig ta opp temaet i ulike møtefora, samt gjennom tiltak som kronikk i lokalavisen og spørreundersøkelse blant ansatte. Som påpekt i kapittel fire er det viktig at kommunens reglement og retningslinjer kommuniserer de samme verdiene som kommunens ledelse. Etter revisjonens vurdering har kommunens pressereglement forbedringspotensial hva gjelder å fremme åpenhet og ytringsfrihet blant ansatte. På bakgrunn av dette anbefaler revisjonen at kommunen bør: Vurdere å gjennomgå pressereglementet, med fokus på klart språk vedrørende ansattes ytringsfrihet. Videreføre arbeidet med å oppfordre ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold. Vurdere om det er mulig å tilrettelegge bedre for anonym varsling i kommunens systemer, se faktaboks fem. Når det gjelder varslingssakene gjennomgått i kapittel fem, er samtlige behandlet i tråd med kommunens varslingsrutine. Revisjonen vil imidlertid påpeke at kommunen både for personalsak og varslingssaker kunne hatt et bedre system for oppfølging av partene. Spesielt må dette kunne sies å være viktig i saker som omtales i media. Rolvsøy Constance Hauser Forvaltningsrevisor Anders Svarholt Oppdragsansvarlig revisor Østfold kommunerevisjon iks 17

18 6 RÅDMANNENS KOMMENTAR Østfold Kommunerevisjon IKS Råkollveien ROLVSØY Unntatt offentlighet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/ Rådmannens kommentar til forvaltningsrevisjonsrapport om ytringsfrihet blant ansatte Rapporten omhandler kommunens ivaretakelse av ansattes ytringsfrihet og behandlingen av spesifiserte varslingssaker innenfor oppvekst og kultur. Rådmannen er fornøyd med at Østfold kommunerevisjon konkluderer med at det er lagt til rette for ivaretakelse av ansattes ytringsfrihet i den aktuelle perioden, og at aktuelle varslingssaker er behandlet etter vedtatt reglement. Rådmannen merker seg særlig følgende beskrivelse fra rapporten: «Ut i fra intervjuer med enhetsledere i kommuneområdet oppvekst, er det imidlertid ikke noe som tyder på at det ble gitt føringer fra tidligere kommunesjef vedrørende håndtering av sakene presentert i kapittel fem eller lignende saker. Samtlige enhetsledere omtaler tidligere kommunesjef som en støttende leder. Det oppleves at kommunesjef hadde tillit til at enhetslederne selv var i stand til å ivareta det ansvar og de oppgaver som følger med enhetslederrollen». Revisjonen peker på behov for et bedre system for oppfølging av partene i de aktuelle sakene. Rådmannens oppfatning er at kommunen generelt har gode systemer og rutiner for å håndtere varslingssaker. Rutinene skal sikre at både varsler og den det er varslet om får personlig støtte og bistand i en vanskelig periode. Samtidig har det vært utfordrende å ivareta dette fullt ut i de sakene som her er omtalt, som følge av at håndteringen av sakene i perioder har vært tillagt andre. Personene det ble varslet om ble ivaretatt i alle tre varslingssakene i den perioden varslingssakene var under administrasjonens arbeid fra mars til mai Varslingssakene ble avsluttet og rapportene oversendt kontrollutvalget Videre håndtering av disse var kontrollutvalgets oppdrag og ansvar frem til sakene ble overført forhandlingsutvalget Dette ga administrasjonen særskilte utfordringer med oppfølging av de personene det ble varslet om i denne perioden. Kontrollutvalgets innsynsbegjæring i epost/datafiler til 6 ledere, av , ble unntatt offentlighet, inkludert de personene det var varslet om. Dette vanskeliggjorde naturlig kontakt og oppfølging av den enkelte, og satte rådmannen i en spesielt vanskelig situasjon knyttet til gjennomføring av sitt arbeidsgiveransvar. Varslerne ble derimot ivaretatt på noe forskjellig måte ettersom en hadde sluttet i kommunen og et av varslene kom anonymt. I den navngitte varslingen ble de to varslerne ivaretatt i tråd med varslingsrutinene. Østfold kommunerevisjon iks 18

19 Revisjonen gir tre konkrete anbefalinger. Rådmannen vil kommentere og følge opp disse slik: 1. Vurdere å gjennomgå pressereglementet, med fokus på klart språk vedrørende ansattes ytringsfrihet. Pressereglementet for Sarpsborg kommune ble revidert sommeren Det ble da tatt hensyn til gjeldende lover, regler og forskrifter og konkrete uttalelser fra Sivilombudsmannen. Rådmannen mener gjeldende pressereglement i det store og hele fortsatt fremstår som et velfundert og gjennomarbeidet dokument som ivaretar arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter på en god måte. Det er uansett nødvendig å ha løpende vurderinger for å sikre at det er oppdatert og på en tydelig måte formidler kommunens verdier. I lys av rapporten fra Østfold kommunerevisjon vil rådmannen foreta en gjennomgang av pressereglementet. Rådmannen finner det naturlig at et revidert pressereglement vedtas politisk. Dette på bakgrunn av den debatten som har vært om ansattes ytringsfrihet i Sarpsborg kommune, og de diskusjoner om ytringsfrihet som de siste månedene har pågått både nasjonalt og internasjonalt. 2. Videreføre arbeidet med å oppfordre ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold. Rådmannen mener at ytringsfrihet, etikk, verdier og varsling må gis jevnlig fokus slik at god bedriftskultur bygges og at nye ansatte og ledere gis innføring i kommunens verdiplattform og systemer. Når det gjelder varsling om kritikkverdige forhold spesielt, er det viktig fortsatt å trygge ansatte på at dette er en viktig kanal dersom en har mistanke om kritikkverdige forhold. Det kan i den sammenheng være aktuelt å bruke Sarpedia (kommunens intranett) enda mer aktivt for å gi ansatte god informasjon og lett tilgang til aktuelt stoff. 3. Vurdere om det er mulig å tilrettelegge bedre for anonym varsling i kommunens systemer. Nytt og revidert reglement for varsling ble vedtatt av bystyret i mai Her framgår at det oppfordres til å varsle med fullt navn og at varslet vil bli behandlet fortrolig og i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er også mulig å varsle anonymt, men åpenhet vil sikre bedre saksgang og resultat. Revideringen av reglementet i fjor sikret også at alle varsler nå går direkte til et nøytralt varslingsutvalg ikke til nærmeste leder som tidligere. Kommunens varslingsutvalg mottar fra tid til annen anonyme varslinger, og disse behandles så godt det lar seg gjøre i hvert enkelt tilfelle. Rådmannen mener at det er viktig fortsatt å oppfordre ansatte til å varsle med fullt navn. I tillegg er mulighetene for anonym varsling tilstrekkelig ivaretatt i dagens system. Det vil likevel bli undersøkt om det kan gjøres tilpasninger til dagens datasystem, slik at bruk at anonym varsling kan skje på en slik måte at det kan foregå en dialog med avsender uten at vedkommende røper sin identitet. Med hilsen Unni Skaar Østfold kommunerevisjon iks 19

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Undersøkelse av offentlig ansattes ytringsfrihet

Undersøkelse av offentlig ansattes ytringsfrihet Undersøkelse av eget tiltak - offentlig ansattes ytringsfrihet 22. desember 2015 (sak 2015/940) Ombudsmannen har av eget tiltak tatt opp spørsmål om offentlige ansattes ytringsfrihet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Ytringsfrihet og varsling

Ytringsfrihet og varsling Ytringsfrihet og varsling Lise Spikkeland lise.spikkeland@ks.no Vrådal 21. april 2017 Lise Spikkeland, KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Ansattes ytringsfrihet. Mette Gundersen, 1. nestleder KS Hovedstyre Arbeidsmiljøkonferansen i Molde, mars 2014

Ansattes ytringsfrihet. Mette Gundersen, 1. nestleder KS Hovedstyre Arbeidsmiljøkonferansen i Molde, mars 2014 Ansattes ytringsfrihet Mette Gundersen, 1. nestleder KS Hovedstyre Arbeidsmiljøkonferansen i Molde, 26-27. mars 2014 Et sammensatt landskap Lojalitetsplikt Demokratiske prinsipper Arbeidstakers ytringsfrihet

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN Fornyings- og administrasjonsdepartementet Arbeidsgiverpolitisk avdeling v/ rådgiver Målfrid Irene Krane Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref: CFR Oslo, 7. juni 2007 HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER

Detaljer

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget 12.03.09 Innholdsfortegnelse FORORD - RETNINGSLINJER FOR VARSLING I SIRDAL KOMMUNE... 3 1. VARSLINGSRETT OG VARSLINGSPLIKT INNHOLDET I RETTEN...

Detaljer

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Arkivsaksnr.: 16/2393 Lnr.: 6002/17 Ark.: X22 Saksbehandler: fagleder personal Anders Vik Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet

Detaljer

Åpenhet ytringsklima - varsling. Grimstad 2. mars 2016 Lise Spikkeland, KS

Åpenhet ytringsklima - varsling. Grimstad 2. mars 2016 Lise Spikkeland, KS Åpenhet ytringsklima - varsling Grimstad 2. mars 2016 Lise Spikkeland, KS Åpenhet, varsling, ytringsfrihet et sammensatt landskap Lojalitetsplikt Demokratiske prinsipper Åpenhet Taushetsplikt Varsling

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROSEDYRE FOR VARSLING

PROSEDYRE FOR VARSLING PROSEDYRE FOR VARSLING = særskilte interne kanaler 1 FORMÅL Signalisere at varsling er lovlig og ønsket. Tilrettelegge for at arbeidstakere tilsatt i Strand kommune benytter sin rett og plikt til å varsle

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter. Forhold som skaper fare for personers liv og helse. Hva er varsling

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

VARSLING case fra Flyktningtjenesten

VARSLING case fra Flyktningtjenesten VARSLING case fra Flyktningtjenesten Flyktningtjenesten i Tromsø kommune Rådmann/byråd Kommunalsjef Enhetsleder Avdelingsleder Intro Avdelingsleder EM Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Avdekket

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Offentlig ansattes ytringsfrihet. Fritt ord, 22. juni 2017 Sissel Trygstad, Elin Svarstad & Anne Mette Ødegård

Offentlig ansattes ytringsfrihet. Fritt ord, 22. juni 2017 Sissel Trygstad, Elin Svarstad & Anne Mette Ødegård Offentlig ansattes ytringsfrihet Fritt ord, 22. juni 2017 Sissel Trygstad, Elin Svarstad & Anne Mette Ødegård Hvilke begrensninger legges på ansattes ytringsfrihet? Er begrensningene legitime? Er det balanse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 1. Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Detaljer

Ansattes ytringsfrihet. Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Fagforbundet Bærum Sandvika, 20. oktober 2016

Ansattes ytringsfrihet. Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Fagforbundet Bærum Sandvika, 20. oktober 2016 Ansattes ytringsfrihet Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Fagforbundet Bærum Sandvika, 20. oktober 2016 Hva handler det om Å gi faktiske opplysninger Å uttale seg på vegne av noen Å uttale seg på vegne

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Gjennomgang av system og rutiner

Gjennomgang av system og rutiner Varsling og avvik Gjennomgang av system og rutiner Kommunalstyret administrasjon 6. juni 2017 Ytringsfrihet - lojalitetsplikt varsling- Ytringsfrihet: Ansatte har grunnleggende rett til å ytre seg også

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Prosjektplan 2017 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Elverum kommune PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Arbeidsreglementet - endringer

Arbeidsreglementet - endringer HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 70503/2014 2014/6661 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/18 Organisasjonsutvalget 25.11.2014 14/11 Bystyret 11.12.2014 Arbeidsreglementet - endringer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Grensedragning lojalitet og ytringsfrihet Etikkutvalget. 23. november 2015 Advokat Solfrid Vaage Haukaas

Grensedragning lojalitet og ytringsfrihet Etikkutvalget. 23. november 2015 Advokat Solfrid Vaage Haukaas Grensedragning lojalitet og ytringsfrihet Etikkutvalget 23. november 2015 Advokat Solfrid Vaage Haukaas Utgangspunkt ansattes ytringsfrihet Arbeidstaker har ytringsfrihet på egne vegne Arbeidsgiver står

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Bystyret Saksnr.: 2010/23419 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 44987/2015 Klassering: 091 Saksbehandler: Kirsti Sand Aune Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 24.03.2015 14/15 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Formål: Som alle organisasjoner har også vi i Notodden kommune en naturlig andel av konflikter. Noen ganger er disse konfliktene starten til en positiv forandring.

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling

Saksframlegg. Trondheim kommune. Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling Saksframlegg Åpne møter i kontrollkomiteen Arkivsaksnr.: 07/41528 Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling Saksfremlegg - arkivsak 07/41528 1 Saksutredning: Bakgrunn Kontrollkomiteen hadde

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Oppegård kommunes etiske standard skal hjelpe ansatte og andre som jobber for kommunen med å ta riktige valg i jobbsituasjonen. Husk at vi forvalter samfunnets

Detaljer

KOG-DIR-0005 Direktiv for oppfølging av varsling RevB 01AUG2011.doc

KOG-DIR-0005 Direktiv for oppfølging av varsling RevB 01AUG2011.doc Side 2 av 5 Innhold 1. Dokument historie... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Profesjonalitet og avstand til saken... 3 4. Hvem gjelder dette direktivet for?... 3 5. Notering av varsler... 3 6. Saksoppfølging etter

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/16 Dato: 02.02.16, kl. 08.15 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER -

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER - RØDØY KOMMUNE «Indre følger ytre» Foto: Bernt Arntsen - ETISKE REGLER - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 26.04.16, sak 023/2016 - Erstatter Etiske retningslinjer vedtatt i k.sak 115/1993 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Ytringsfrihet og lojalitet

Ytringsfrihet og lojalitet Ytringsfrihet og lojalitet Utdanningsforbundet Hedmark Hamar, 7.april 2011 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Hva er det vi snakker om? Å gi faktiske opplysninger Å uttale seg på vegne av noen Å uttale

Detaljer