Oppdragsavtale. Signatur. Løpenummer: USIT 001/01 Eksemplar nr: 1 av 2. Oppdragsgiver: Oppdragsavtalen er undertegnet i 2 to originale eksemplarer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsavtale. Signatur. Løpenummer: USIT 001/01 Eksemplar nr: 1 av 2. Oppdragsgiver: Oppdragsavtalen er undertegnet i 2 to originale eksemplarer."

Transkript

1 Oppdragsavtale Løpenummer: USIT 001/01 Eksemplar nr: 1 av 2 Oppdragsgiver: Samarbeidstiltaket FS (i avtalen også omtalt som oppdragsgiver) og Leverandør: Universitetet i Oslo ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (i avtalen omtalt som USIT) Oppdragsavtalen er undertegnet i 2 to originale eksemplarer. Hver av Partene beholder ett eksemplar. Avtalen trer i kraft i stedet for Oppdragsavtalen, avtale mellom FS og USIT til , løpenummer USIT 001/01. Avtalen består av denne siden samt: I. Avtalevilkår II. Bilag til avtalen III. Endringsavtaler til avtalen. Signatur For Oppdragsgiver: Dato: For USIT: Dato: Navn: Christen Soleim Navn: Lars Oftedal Tittel: Utdanningsdirektør, UiB Tittel: IT-direktør, UiO Gateadresse: Langesgt. 1-3 Gateadresse: Gaustadalleen 23 Postadresse: Postboks BERGEN Postadresse: Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO 1

2 Dokument A. Identifikasjon Status * Opprettet av Opprettet dato Endret Endret dato Lagret på * alternativ: Åpen, begrenset, konfidensiell B. Oversikt over bilag til avtalen Versjon Dato Bilagets nummer og innhold Merknad Bilag 1. Kompetanseoversikt Bilag 2. Driftsmiljø for USIT medarbeidere tilknyttet FS Bilag 3. Mal Taushetserklæring C. Endringsoversikt Versjon Dato Endret av (navn) Merknad Julie Myhre Barkenæs Lagt til kap 5.5 Timeregnskap 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGSAVTALE... 1 I. AVTALEVILKÅR PARTER OG AVTALER PARTER AVTALER HENVENDELSER OPPDRAGET INNHOLD OG OMFANG VARIGHET OG FRAMDRIFT OPPSIGELSE RAPPORTERING KONFIDENSIALITET UTFØRENDE FRA USIT RETTIGHETER DEFINISJONER RETTIGHETER TIL OPPDRAGETS SLUTTRESULTAT RISIKO ANSVAR LEVERANDØRENS ANSVAR OPPDRAGSGIVERS ANSVAR SANKSJONER FORCE MAJEURE ØKONOMI BETINGELSER PRISER FAKTURERING BETALING TIMEREGNSKAP KONFLIKTLØSING DRØFTING FORHANDLING VIDERE BEHANDLING AV KONFLIKTEN OM TVISTESPØRSMÅLET II. BILAG TIL OPPDRAGSAVTALE

4 III. ENDRINGSOVERSIKT OPPDRAGSAVTALE... 1 I. AVTALEVILKÅR PARTER OG AVTALER PARTER AVTALER HENVENDELSER OPPDRAGET INNHOLD OG OMFANG VARIGHET OG FRAMDRIFT OPPSIGELSE RAPPORTERING KONFIDENSIALITET UTFØRENDE FRA USIT RETTIGHETER DEFINISJONER RETTIGHETER TIL OPPDRAGETS SLUTTRESULTAT RISIKO ANSVAR LEVERANDØRENS ANSVAR OPPDRAGSGIVERS ANSVAR SANKSJONER FORCE MAJEURE ØKONOMI BETINGELSER PRISER FAKTURERING BETALING KONFLIKTLØSING DRØFTING FORHANDLING VIDERE BEHANDLING AV KONFLIKTEN OM TVISTESPØRSMÅLET II. BILAG TIL OPPDRAGSAVTALE III. ENDRINGSOVERSIKT

5 I. Avtalevilkår. 1. Parter og avtaler 1.1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Partene slik det framgår av avtaledokumentets forside og etterfølgende signaturark. Avtalen gjelder til den utgår eller blir sagt opp slik det framgår av 2.3 i avtaleteksten 1.2. Avtaler Denne avtalen kan endres ved Endringsavtale. Endringer i innhold eller omfang av denne avtalen dokumenteres i en egen Endringsavtale. Endringsavtalen føyes til dette dokumentet som eget bilag samt at endringen journalføres i den fullstendige liste over dokument som inngår i denne avtalen. Journalføringen gjøres i tabell betegnet Endringsoversikt på signaturarket, side 2. Innebærer endringene større reduksjoner i leveransene, gjelder samme frist for forhåndsvarsel av reduksjonen(e) som i 2.3. Ved eventuell motstrid mellom denne avtale og vedlegg til denne avtale har bestemmelsene i avtalen rang foran vedlegg Henvendelser Skriftlige henvendelser vedrørende denne avtale rettes til: For Samarbeidstiltaket FS: For USIT: Navn: Julie Myhre Barkenæs Navn: Lars Oftedal Tittel: Daglig leder for FS Tittel: IT-direktør Postadresse: Postboks 1086 Postadresse: Postboks 1059 Blindern Blindern 0316 Oslo 0316 Oslo 5

6 6

7 2. Oppdraget 2.1 Innhold og omfang Formålet med denne avtalen er å regulere leveransen av tjenester som er inngått mellom Samarbeidstiltaket FS som rettighetsforvalter av, og USIT som leverandør av tjenester til, Samarbeidstiltaket FS. Følgende aktiviteter inngår i leveransen til denne avtale: 1. Samarbeidstiltaket FS leier personell fra USIT til å utføre oppgaver knyttet til utvikling og vedlikehold av Felles studentsystem FS. Leveransen innebærer at USIT stiller til rådighet minimum17 årsverk med kompetanse som beskrevet i eget vedlegg (se bilag 1 Kompetanseoversikt). Til vedlikeholdsoppgaven hører følgende arbeid: produktforvaltning, herunder feilretting og versjonskontroll distribusjon av programvare til medlemsinstitusjonene brukerstøtte, herunder brukerkurs Utviklingsoppgavene løses i henhold til årlig arbeidsplan godkjent av styret for Samarbeidstiltaket FS. 2. Samarbeidstiltaket FS leier infrastruktur (utstyr) fra USIT til arbeidet med videreutvikling av fellessystemene slik det framgår av bilag 2 til denne kontrakten. 3. Samarbeidstiltaket FS leier sekretariat for sin virksomhet av USIT. Til dette sekretariatet skal det være knyttet en stilling som daglig leder og en som sekretær. De to stillingene leies på timebasis og har et omfang på minimum 3000 timer/år. USIT forplikter seg til at det personell som fyller stillingene, har tilstrekkelig kompetanse til å løse sekretariatsoppgavene. Oppgavene løses i henhold til den oppgavebeskrivelse som ligger ved denne avtale (bilag 1) og ellers etter de pålegg som gis fra styret i FS. Daglig leder skal rapportere til styret for Samarbeidstiltaket FS. Utlysning og innstilling til sekretariatsstillingene foretas av IT-direktøren i henhold til de krav som er satt opp i bilag 1. Tilsettingsmyndighet er Universitetet i Oslo. 7

8 2.2 Varighet og framdrift Denne avtalen gjelder i to år fra til Oppsigelse Avtalen kan sies opp av begge parter med 6 måneders skriftlig varsel. 2.4 Rapportering USIT skal oversende kvartalsvise statusrapporter til Samarbeidstiltaket FS. Både antall timer og fremdrift i forhold til tildelte oppgaver skal rapporteres. 2.5 Konfidensialitet USITs alminnelige bestemmelser for taushet og behandling av konfidensielt materiale gjelder for denne kontrakt, se bilag Utførende fra USIT Seksjon for utvikling av administrative fellestjenester (SUAF) ved USIT er oppdragsutførende for den del av avtalen som gjelder utvikling og vedlikehold av Felles studentsystem FS. Oppdragsgiver har rett til å godkjenne de medarbeidere ved USIT som skal arbeide med utvikling og vedlikehold av Felles studentsystem FS. Liste over godkjente prosjektmedarbeidere knyttet til denne avtale skal forefinnes på USIT og gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver på forlangende. Sekretærfunksjonen for Felles studentsystem FS leveres av USIT, som en del av denne avtalen. USIT har ansvar for å sørge for nødvendig vedlikehold og videreutvikling av utviklingsgruppens kompetanse, og det skal tilstrebes en grad av kontinuitet i utviklingsgruppen. 8

9 3. Rettigheter Definisjoner Definisjoner av ord og begreper i denne kontrakt: Felles studentsystem FS: Et elektronisk studieadministrativt system til bruk ved universitet og høgskoler i Norge. Studentweben som gir studenter tilgang til systemet, søknadsweb, fagpersonweb, etter- og videreutdanningsweb, EpN (emneplanlegging på nett) og LIST (Ledelsesinformasjon og statistikk) er også en del av FS. Samarbeidstiltaket FS: Sammenslutning av universitet og høgskoler som bruker Felles studentsystem. UH-sektoren: Forkortelse for universiteter og høgskoler i Norge. Rettigheter til oppdragets sluttresultat Samarbeidstiltaket FS har full opphavs- og eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale og ethvert resultat av arbeid utført i henhold til denne avtalen. Universitetet i Oslo har ansvar for å inngå arbeidskontrakter med innleid personell som ivaretar innholdet i denne bestemmelsen. Eiendomsretten til alt utstyr som kjøpes inn til drift av Felles studentsystem FS, herunder også programvare, og som er betalt av midler øremerket Felles studentsystem FS, stilt til rådighet av Kunnskapsdepartementet eller andre bidragsytere, tilfaller Samarbeidstiltaket FS. Programvare eller maskinvare som kjøpes i tilknytning til avtalens punkt 2.1 avsnitt 2, Leie av utstyr, omfattes ikke av denne bestemmelse. Risiko USIT har risiko for det fysiske materiell som er stilt til rådighet fra oppdragsgiver i forbindelse med oppdraget. Ett sett originale sikkerhetskopier av systemet Felles studentsystem FS skal oppbevares ved IT-avdelingene ved de institusjoner som drifter FS selv. Sikkerhetskopiene skal oppgraderes etter hver ny versjon av FS. USIT bærer risikoen for sikkerheten til program og tilpassinger av program som er under arbeid. 9

10 4. Ansvar 4.1 Leverandørens ansvar USIT har plikt til å gjennomføre de utviklingsoppgavene som er pålagt gjennom denne avtalen på en faglig forsvarlig måte. Tilpassing og endring av programvaren i Felles studentsystem FS må gjøres etter de retningslinjer og krav som gjelder for god systemering og programmering. Arbeidet skal være tilfredsstillende dokumentert. Driftsoppgavene skal utføres slik at Felles studentsystem FS kan fungere som et godt studieadministrativt system. 4.2 Oppdragsgivers ansvar Oppdragsgiver stiller kildekoden for Felles studentsystem FS til rådighet for USIT uten ytterligere begrensninger enn det som framgår av denne avtale. 4.3 Sanksjoner Dersom en av partene vesentlig misligholder Oppdragsavtalen, kan den andre Parten heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 4.4 Force Majeure Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøperettslige regler regnes som Force Majeure, anses Oppdragsavtalen ikke som misligholdt så lenge Force Majeure-situasjonen vedvarer. 10

11 5. Økonomi 5.1 Betingelser Ett årsverk utgjør 1500 timer. 5.2 Priser Prisen for leie av personell fra USIT er kr 650,- pr time. Prisen for leie av ekstraordinær infrastruktur knyttet til utvikling av FS er kr ,- pr år for hvert årsverk som leies fra USIT. Timeprisen for leie av personell og pris for leie av infrastruktur kan oppjusteres årlig tilsvarende den prosentuelle vekst i lønnsnivået for statlige tjenestemenn. Justering for det kommende år skal meldes FS senest 1. oktober året før. Timeprisen skal dekke vanlige personalkostnader som lønn, sosiale utgifter, kontorplass, kontorutstyr og PC. Utgifter til spesifikke oppgaver for oppdragsgiver er ikke dekket av denne avtale. Slike utgifter er for eksempel reiser, seminarer og kompetanseoppbygging. Det forutsettes at oppdragsgiver setter av egne midler til dette. 5.3 Fakturering USIT bistår Samarbeidstiltaket FS med fakturering. Faktura sendt ut fra USIT er å betraktes som Samarbeidstiltakets faktura. Det skal dog framgå av fakturaen at det faktureres for Samarbeidstiltaket FS. Bidragene skal innbetales forskuddsvis til UiO innen 1. april hvert år. 5.4 Betaling Betaling av faktura skjer uten ugrunnet opphold og for øvrig i henhold til de frister som framgår av fakturaene. Timeregnskap Utviklingstimer for FS kjøpes fra USIT i henhold til bestilling fra Samarbeidstiltaket FS. Denne bestillingen oppfattes som et fastprisoppdrag, men antall timer dokumenteres. Ved årsskiftet blir avvik fra budsjettert antall timer lagt inn i timeregnskapet. Timeregnskapet skal ikke overstige 1000 timer. 11

12 Ved overskridelse av denne bufferen vil overskytende timer nedskrives ved årsskifte til 1000 timer, dersom denne overskridelsen ikke er godkjent av styret. Dersom overskridelsen er godkjent av styret, vil USIT få betalt for de overskytende timene. Tilsvarende vil det være hvis USIT har levert færre timer enn avtalt, så vil disse avregnes mot bufferen på 1000 timer. 12

13 6. Konfliktløsing 6.1 Drøfting Tvist om Avtalens forståelse skal forsøkes løst av Partene gjennom drøftinger. Mindre uklarheter drøftes og avklares mellom Partenes oppdragsansvarlige. Konklusjonene og beslutningene av drøftinger nedfelles i egne endringsavtaler. 6.2 Forhandling Dersom det oppstår tvist om tolkningen eller rettsvirkninger av denne avtalen eller bestemmelser i denne, skal saken først søkes løst ved forhandlinger. Forhandlingsperioden er 30 - tretti kalenderdager. I løpet av forhandlingsperioden plikter Partenes representanter i ht. Avtalens kapittel 1.3 Henvendelser, å gjennomføre inntil fem heldags forhandlingsmøter. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse hvor en av partene erklærer at forhandlingene er hensiktsløse. Forhandlingsresultatet nedtegnes skriftlig i en endringsavtale og er gjensidig forpliktende for begge parter. 6.3 Videre behandling av konflikten Dersom forhandlingene ikke fører fram, skal partene ta saken opp med Kunnskapsdepartementet (KD) som avgjør videre behandling av tvisten. 6.4 Om tvistespørsmålet Tvist fritar ikke Partene fra å oppfylle sine forpliktelser iht. inngåtte avtaler så lenge tvistespørsmålet er under behandling. 13

14 II. Bilag til oppdragsavtale Avtalenummer: USIT 001/01 Antall bilag framgår under punkt B på signaturarket til denne avtalen. 14

15 15

16 Bilag til oppdragsavtale Avtalenummer: USIT 001/01 Bilag 1. Kompetanseoversikt Nødvendig kompetanse i utviklingsgruppa for FS Utviklingsgruppa i FS utgjør 17 årsverk. Denne gruppa har som oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Felles Studentsystem FS. Oversikt over nødvendig kompetanse i gruppa: - Innsikt i studieadministrativt arbeide - Kompetanse i systemarbeid/systemering - Modelleringskunnskaper - Databasekunnskaper - Programmeringskompetanse - Kjennskap til prosjektarbeide og prosjektledelse - Formidlingsevne - Samarbeidsevne og evne til raskt å kunne sette seg inn i nye metoder, verktøy og andre problemstillinger - Programvaredesign Nødvendig kompetanse i sekretariatsfunksjonen for FS Sekretariatet skal: - Forestå den løpende drift av tiltaket. - Koordinere sektorens engasjement i Felles studentsystem FS. - Organisere mekanismer som letter brukernes medvirkning til en videreutvikling av Felles studentsystem FS (brukerforum). - Ha kontakt med ulike institusjoner som i følge konsesjonene kan få tilgang til data fra Felles studentsystem FS (SSB, NSD, Statens lånekasse osv). - Organisere bruken av Felles studentsystem FS slik at eierinstitusjonene bruker systemet på en slik måte at sammenlignbare data kan trekkes ut fra de ulike installasjoner. - Være sekretær for styret og årsmøtet for Felles studentsystem FS. - Lede arbeidet med videreutvikling av Felles studentsystem FS. 16

17 17

18 Bilag til oppdragsavtale Avtalenummer: USIT 001/01 Bilag 2. Driftsmiljø for USIT medarbeidere tilknyttet FS-drift Nødvendig Driftsmiljø for FS-drift Alle i utviklingsgruppa i FS skal ha adgang til: - PC med nettverkstilkopling til internett - Mailadresse - Databasemaskin med tilstrekkelig kapasitet til å tåle tyngre utviklingsarbeid På minst en databasemaskin ved USIT skal det være lastet: - Nødvendig basal utviklingsprogramvare til å programmere og systemere Felles studentsystem FS - Nødvendig kopi av Felles studentsystem FS 18

19 19

20 Bilag til oppdragsavtale Avtalenummer: USIT 001/01 Bilag 3. Taushetserklæring T a u s h e t s e r k l æ r i n g For personer som utfører tjenester for eller arbeider for Universitetets Senter for Informasjonsteknologi, USIT. Navn:... Stilling: Født dato:... «Jeg forplikter meg med dette til å bevare taushet om opplysninger som angår fysiske og juridiske personer maskin- og programvare som ikke er alminnelig tilgjengelig i håndbøker og lignende Dette gjelder uavhengig om jeg får kjennskap til opplysningene gjennom USIT s egen virksomhet eller gjennom oppdrag og samarbeide med andre. Jeg er oppmerksom på at taushetserklæringen også gjelder etter at jeg har sluttet å arbeide ved USIT. Jeg er kjent med at forsettelig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten, eller medvirkning til dette, kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, eller begge deler, etter lov om personregistre m.m. av 9. juni 1978, nr. 48, paragraf 38 nr. 2.» Oslo: / arbeidstakers underskrift Originalavtalen legges i personalmappen. Kopi av avtalen til arbeidstaker. 20

21 21

22 III. Endringsoversikt Avtalenummer: USIT 001/01 Antall endringsdokument framgår under punkt C på signaturarket til denne avtalen. 22

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 OG UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Standardkontrakt for oppdragsforskning

Standardkontrakt for oppdragsforskning Standardkontrakt for oppdragsforskning Kunnskapsdepartementet, 29. juni 2006. Innholdsfortegnelse 1. Parter.2 2. Oppdraget...3 3. Underoppdrag...4 4. Betaling, regnskapsføring og budsjett..5 5. Valg av

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) STANDARDAVTALE AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) MELLOM Orgnr 989 334 603 (heretter kalt Leverandøren) OG Rohkunborri nasjonalparkstyre Fylkesmannen i Troms Orgnr 974 772 124

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

For: Sør-Varanger kommune. For: Rens & Vask ANS. Rens og vaskeritjenester

For: Sør-Varanger kommune. For: Rens & Vask ANS. Rens og vaskeritjenester AVTALE Sør-Varanger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Rens & Vask ANS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen er en rammeavtale for leveranse av Rens og vaskeritjenester Avtalens varighet er 2

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper]

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper] Telenor Norge AS Tilgangskjøper AS Original nr. 1 av 2 Avtalenummer: Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: STANDARDAVTALE FOR MVNO-TILGANG I TELENOR NORGES NETT heretter kalt Tilgangskjøper

Detaljer

NorStella. Avtale om samtrafikk /levering av ehandelsmeldinger mellom transportører av ehandelsmeldinger

NorStella. Avtale om samtrafikk /levering av ehandelsmeldinger mellom transportører av ehandelsmeldinger NorStella Avtale om samtrafikk /levering av ehandelsmeldinger mellom transportører av ehandelsmeldinger Versjon 1.0 er inngått mellom følgende parter: Avtalen gjelder fra: (dato) NorStellas Samtrafikk

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer