Hemmelig Nr» / av 6 eks«

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemmelig Nr» / av 6 eks«"

Transkript

1 4" /. f. 1 f"-'v Ji,. Hemmelig Nr» / av 6 eks«avghaderi Dato : ^l..{^ ^..fl^ P r o t o k o l l Sign.:.Z5, for mote i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag E6* juli 196o kl, 13oo ~ 14:00 i Statsministerens moterom» Til stede : forfall: Sekretær: Statsminister Gerhardsen, utenriksminister Lan^e og statsrådene Skaug. Handal og B.ierve«Statsråd Haugland, Konsulent Aasland«t^fl Sak nr. 1 ; Amerikansk anmodning om opprettelse av en LOMN-^G stas.ion på Jan Maven. Statsministeren viste til det omsendte notat fra Utenriks«departementet og ba Utenriksministeren redegjore for saksn* Utenriksministeren opplyste at Utenriksdepartementet hadde fått anmodningen fra den amerikanske ambassade, men at forsvarsdepartementet hadde bedre muligheter for å vurdere de tekniske sporsmål anmodningen reiste. i Den amerikanske ambassader hadde opplyst at grunnen til at i stasjonen burde komme i drift allerede i inneværende år og at i den etter planene ikke behsvde å holdes i drift mere enn 18-24: ' måneder, var at det skulle foretas noyaktige, beregninger av! bunn- og dybdeforholdene i de nordlige havområder med sikte på e ^' eventuell innsats av ubåtbårne rakettvåpen av typen Polaris :.- fra dette område» Når disse beredningene var fullfort skulle en vesentlig del av behovet for stasjonen være bortfalt» Utenriksministeren mente at når den norske regjering har inntatt det standpunkt den har med hensyn til atomvåpen i det norske forsvar og baser i Norge, burde man på den annen side være interessert i at disse beregninger kunne finne sted, og han ga uttrykk for at regjeringen burde stille seg imotekommende til anmodningen»

2 Dalo...^3/^ 9f^ Statsministeren sign.: "y^ delte utenriksministerens oppfatning, og pekte på at i kraft av sin georgrafiske beliggenhet kunne Norge yte hjelp under arbeidet med defensive foranstaltninger av denne karakter. Den norske regjering ville da samtidig med storre rett kunne hevde sine standpunkter i andre sporsmål* Statsministeren pekte også på at LORåN-G stasjonen på Jan Mayen skulle betjenes av nordmenn når den var kommet i regulær drift» Statsråd Handal viste til at I/)RAN«G stasjonen i B5 nå bare ble betjent av nordmen Det hadde vært amerikanere der uuder monteringen og under den fors tid av driften. Hva Jan Mayen angikk ville det antakelig, på grun av oyas beliggenhet, være vanskeligere å skifte ut det amerikanske personell, skjont den landings- og startbanen som nå anlegges på Jan Mayen måtte antas å gjsre adkomsten til 5ya lettere^ Utenriksministeren omdelte et notat av 25* juli fra departementets 3. Politiske kontor og opplyste at notatet omhandlet en tilleggsanmodning fra den amerikanske ambassade. Mbassaderåd fisher Howe hadde samme dag anmodet om at det ble gitt tillatelse til også å installere en mottaker, ("receiver") i tilslutning til den MTO finansierte loran - A stasjonen i Bjugn. Tilsvarende mottakere fantes allerede på Jan Mayen og ved B5 i Vesterålen. Den sistnevnte og muligens også den på Jan Mayen, kunne nedlegges dersom det ble installert en i Bjugn. forsvarsministeren fqlte seg ikke overbevist om at de betegnelser som var benyttet var helt korrekte. Han nevnte at det på Hadseloy i Yesterålen, nær Loran-stasjonen i Bo, fantes en monitor-stasjon. Det måtte være denne som kunne legges ned om det ble bygget en ny mdinitor-stasjon i Bjugn. Stasjonen i Bjugn var eventuelt tenkt anlagt på oya Tarva, en oy der det bor oa. 75 mennesker. Denne stasjonen ville kunne peile inn og korrigere LORAN-0 stasjoner*

3 *«"'*> 0~ 1 i v l\ il, i I I i I Statsråd B.ierve hadde festet seg ved en formulering i forsvarsdepartementets notat av 15. juli, der det i pkt«2 sies at det fra amerikansk side er anfqrt som grunn for å anmode om samtykke til å bygge et lorm-g anlegg på Jan Mayen, at den kon troll ins tall as jon som allerede finnes der er for svak til å gjdre systemet fullt effektivt* Han ba opplyst om ikke enten denne kontroll-installasjonen eller LORAN - A stasjonen på Jan Mayen kunne forsterkes. Statsråd Handal opplyste at kontroll-installasjonen ikke kunne gjores så sterk som i dette tilfelle nodvendig» "Videre var XORAtJ-A og LORAN-G to forskjellige systemer som ikke kunne benyttes sammen, dertil kom at LORAN-A kjeden var fellesfinansiert mens XORAN-C var amerikansk» Statsråden opplyste videre at disse stasjonene også var av stor betydning for overflatefartsyer» Ted krysspeilinger kunne stasjonene gi et fartoy dets posisjon meget noyaktig. Av denne grunn hadde derfor bl.a. fiskeridepartementet vsert interessert i utbyggingen av LORAN stasjonene. Statsråden ga til slutt uttrykk for, som sin personlige oppfatning, at dersom LORAN-G stasjonen på Jan Mayen ble brukbar, ville den bli en permanent stasjon._ Utenriksministeren delte statsråd Handal's oppfatning» Sikkerhe tsutvalget samtykket deretter i at de amerikanske anmodninger om å bygge en LORAN-G stasjon på Jan Mayen og å bygge en monitorstasjon i Bjugn ble imotekommet» Sak nr. 2. Retningslinjer for eventuell norsk medvirkning ved allierte rekognoseringsflvgninger i Barentshavet. Utenr iksminis ter en var i tvil om hvorvidt Sikkerhetsutvalget var klar til å ta denne saken opp til realitetsbehandling på det nåværende tidspunkt

4 Dau., ^,^/^^>--'-^^^'5L LJb Sipn.: "7o Han viste til at da saken var oppe i Regjeringen hadde han bedt om at den forst måtte droftes i Sikkerhetsutvalget*, Han antok at Sikkerhetsutvalget nå burde be Utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet om å utrede saken for utvalget. Statsråd Handal opplyste at det nå ikke fant sted slike flygninger med norsk medvirkning. Luftforsvaret hadde anmodet om adgang til rekognoseringsflygninger over finnmark, men denne anmodning var forelopife ikke etterkommet av forsvarsdepartementet* Utenriksministeren ville legge stor vekt på det absolutte forbud fra norsk side ble strengt overholdt. Det var etter hans oppfatning ingen hast med å åpne for norsk medvirkning til slike flygninger. Han refererte i denne sammenheng en episode i forbindelse med nedskytningen av RB-é? flyet. Det var i det norske svaret på Sovjet-noten uttalt at ingen norske radiostasjoner hadde vært i kontakt med flyet. Imidlertid hadde byråsjef Gulbwsen i Utenriksdepartementet, som hadde vært departementets representant under en reise medlemmer av Utenrikskomiteen og Industrikomiteen i Stortinget hadde foretatt til Svalbard, meddelt at han hadde overhort en samtale mellom stortingsmann Lobak og bestyreren av Isfjord radio, der bestyreren hadde sagt at han hadde hatt kontakt med flyet inntil det ble skutt ned, I et ohiffertelegram til bestyreren hadde Utenriksdepartementet bedt om nærmere opplysninger. Bestyreren hadde svart at han var uten kjennskap til forholdet» Utenriksdepartementet hadde deretter henvendt seg til stortingsmann Lobak, som hadde bekreftet byråsjef Giillowsens framstilling, men meddelt at det var en telegrafist på stasjonen han hadde snakket med. På grunnlag av denne opplysning hadde Utenriksdepartementet igjen forelagt saken for stasjonen, men hadde fått et nytt kategorisk dementi. Stasjonen hadde imidlertid hatt kontakt med redningsflyene, og det kunne eventuelt være oppstått en misforståelse omkring dette.

5 «5«AVGRADERT *..-,,,,,,^,. «,, Dalo :.,..ft?fr..h?..<:.,fi::,.-.,..<..,a...j L,. \ / f f ^ ] -? Utenriksministeren opplyste tilblét at Utenrikskomiteen hadde vært holdt orientert om utviklingen av denne salæn. Statsråd Handal foyet til at stortingsmann Lobak også hadde opplyst at han hadde sett data om kontakt med RB-47 flyet i stasjonens loggbok. Statsråden ga imidlertid uttrykk for skepsis overfor denne opplysningen, da en loggbok som den stasjonen har ikke umiddelbart kan forstås av en som ikke er godt kjent med den måten slike boker f5res på. Statsråden opplyste også at forsvarsdepartementet hadde forespurt fst/e om noen av personellet på stasjonen var knyttet til denne avdelingen. fst/e hadde meddelt at så ikke var tilfelle. 0, Åj^ Sak nr. 3. NATQ's hostdvelser 196o- "fallbi'j Statsråd Handal sa at han p.g.a. den internasjonale situasjon gjerne ville legge sp5rsmålet om norsk deltakelse i denne ovelsen fram for Sikkerhetsutvalget. Statsråden ga uttrykk for at 5velsen var en vanlig hostsvelse av samme karakter som de ovelser som har vasrt avholdt tidligere år og som Norge har deltatt i. Det har i tidligere år alltid på forhånd vært sendt ut pressemeldinger om ovelsene, og de. har aldri fort til komplikasjoner i forholdet til Sovjet-Samveldet. Statsråden mevnte særlig at det under ovelsen skulle stasjoneres engelske og amerikanske fly på flyplassene Andoya og Bodo, likeledes på flyplassene Orland, Sola og Gardermoen. 5oo britiske marinesoldater vil under ovelsen bli landsatt på And5ya, i Trondenes og Stagnes, og det var mulig at enkelte engelske, amerikanske og hollandske marinefartoyer, som under avelsen vil operere utenfor norsk tirritorialfarvann, ville anlope norske havner. Statsråden sa tilsist at de deler av 5velsen, som norske styrker deltok i var av betydning for disse styrkers ovelsesprogram, og han anbefalte at man fra norsk side deltok som i tidligere år.

6 AVGRADERT H f* V t H»i Dato: f<r..^..'..<^ :..'^ - -Tg;- Utenriksminis teren ^'^' ^"' ga- uttrykk for at man alltid tidligere hadde vurdert det som en klar norsk interesse å ove fellesforsvaret. Hva forholdet til Sovjet angikk ville det være riktig å la ovelsen avholdes på vanlig måte. Om den norske deltakelse i Sveisene ble avlyst ville dette vekke stor oppmerksomhet og av Sovjet kunne oppfattes som et resultat av bl.a. de sovjetiske noter i den senere tid og kunne da tenkes å fore til at Norge ville motta nye noter om andre forhold. Utenriksministeren anbefalte at Norge deltok i ovelsen som i tidligere år, Sikkerhe ts utvalget samtykket deretter i norsk deltakelse i.ovelse "fallei" hssten 196o etter det opplegg som er gitt/forsvarsdepartementets notat av 23. juli 196o. Som vanlig vil det på forhånd bli sendt ut en pressemelding om Svelsenø Sak nr. 4. Sov^et-russisk protest mot flyging nær sov.ie t-russiske f ar tover. Utenriksminis teren viste til at viseutenriksminister Pusjkin 14. juli i år hadde overlevert ambassader Gundersens gjenpart av et memorandum ^^>^1^' til De forente stater i forbindelse med amerikanske flys overflygninger av sovjetiske skip i åpen sjo. Viseutenriksministeren hadde samtidig henledet oppmerksomheten på 3 tilfelle der sovjetiske skip var overfloyet av norske militærfly. Utenriksministeren hadde nevnt saken i Stortingets utenrikskomité. Han var i tvil om hvorvidt man fra norsk side skulle avgi noe svar eller bare ta gjenparten av memorandumet til ettea^retning. Han viste samtidig til at det etter folkeretten må antas å være adgang til overflygninger for å bringe et fartoys nasjonalitet på det rene, men at slike overflygninger ikke måtte sjenere vedkommende fartoy. Hva dette siste angikk hadde forsvarsdepartementet innskjerpet denne regelen» Utenriksministeren sa tilsist at da ambassador Gundersen i nser framtid kommer til Norge burde man vente med å avgi et eventuelt svar til sporsmålet var drsftet med ham*

7 I I r"'" f Sl p% få p " % I f^--<f «7«AVGRADfcFlTI 11iVi ivi tlii:j Dato : f:^?. 3,./<2>. -^P Statsministeren sign,;.z^t ga uttrykk for at det antakelig ikke var grunn til å svare særskilt på gjenparten av memorandumet, men at saken forst burde droftes med ambassador Gundersen. Statsministeren sa videre at det burde overveies å sende ut en pressemelding med opplysning om reglene for slike overflygninger der man samtidig sa at det var innskjerpet at slike flygninger ikke måtte virke sjenerende. Sikkerhetsutvalget var enig i at man forelopig ikke ga noe svar på det sovjetiske memorandum, men at saken ble droftet med ambassador Gundersen. I et bilag til Utenriksdepartementets notalt til dette punkt på dagsordenen var det gitt en oversikt over uregelmessigheter ved sovjet-russiske, polske og ost tyske fartoyers bevegelser på norskekysten fra 1. mai 1958 til 1. juli 196o, Av oversiktens pkt. 18 framgikk at det i 196o har funnet sted en meget sterk oking i antall anlop av Qst-tyske fiskefartoyer i norske havner. Sak nr. 5. Polarisraketter i forbundsrepublikken Tysklandas forsvar. Statsministeren viste til uttalelse av den amerikanske hærminister, Bruokner, om at USA var innforstått med at forbundsrepublikkens styrker ble utrustet med mellom-distanseraketter, Polaris, innenfor ^ rammen av NATO og spurte om det forelå ytterligere opplysninger ''ff/ om denne saken. ^^%Co Utenriksminist eren sa at saken for tiden var under behandling av SAGEUR, general Norstad. Når sporsmålet om plassering av denne type raketter var vurdert av SHAPE.ville det bli gitt anbefalinger til NATOrådet» Utenriksministeren antok at general Norstad ikke ville anbefale plassering av Polaris-raketten i Vest-Tyskland» Han sa videre at statsminister MaoMillån undervsitt besok i Oslo hadde gitt uttrykk for at den engelske regjering var imot at forbundsrepublikkens styrker skulle utstyres med slike raketter, og at den i NATO-rådet bestemt ville gå imot en even-

8 -8- -z^ 'ikl Sikkerhetsutvalget, tok Utenriksministerens redegjorelse til etterretning. Dato?VU

9 3 dj-i.- f-'-^ - t AVi GRAOCR Dato Oslo, 23. juli ^3/^-f^^^^&' qn 7^ Strenfj;t hemmelig;. VARELSE 27^5/60 Y 2748/60 V A. Statsminister jeinar Gerhardsen, Statsråd Hils Hendal, etatsråd Arne Skaug, Statsråd Jens Haugland, Statsråd Petter J. Bjerve. Gjenpart med bilag ekspedisjonssjef A. Andersen. Amerikansk anmodning om opprettelse av en Loran G- stas.jon på Jan Mayen../2 Vedlagt felger et notat med 1 bilag om en amerikansk anmodning om opprettelse av en Loran 0-stasjon på Jan Mayen som Utenriksministeren foreslår blir droftet på motet i Regjeringens Sikkerhetsutvalgi'tirsdag 26,f'^^uli lor Utenriksministeren:

10 _ '. ^t^ U r\/ d H 0 t t, /vvgraderi Oato :...^3 /,^ f/p Ssgn. Amerikansk snmodnlttg om opi^rettels a? ja Loran ø**øtag.tøa pl 3*6^ Ma' rem.,^,,,,.,,., n gaiafeql, 21.. Jiani d.å*. # lffismibis%:^.a» n ^^.S»&^le1;.«m å&t fy norøk ølåø -^iil "rø^s? labvanåifig mot at åtn aiaerikansk ^.g^érlag v/:ø iit ati^ard fi^ aiii«a.ai»s til «m tøiyi»,e*#"laf,#a r#d«kglstirem løfaa Å'*staøJ a a r* Itfsrlng. feaåt Vist at koi3itr ll*imstallas t^it X^oraa 0 om alå-^r^na^ f»' i tti^^^^ft f ^ pi. 4^ i'-iisåa é»a stf3?kø Mi I sj^øtebil f «Ilt. ;,;v^,.;>#«:. ylksainistereii tmå s*streket den store vekt saken tjil'*» lagges a am-sriksask «i^mlgfeeter. IJt^nrlksd«sparttm ha^ i saæflå a^d Før&taif^^ åept^tsaeuttt gitt -tiltstøiif %k\ at ått fa»a «mifl* «'Istff bøi -et». tsk fl. ^i ' * téiøt til f sa m^f%n m^ iå* f^ ii «tlkaner iirøiøa M^ feps^tør tm å flma ut bvll,^#t ^ t'øls til fan M&^efe ftt l*'^- a^fi&imøy a#. t-q* fl <s*im6.«t o-g I p«k*e^.pt lii3»^iiaj øg:4i'k så tll^^k -f^i^etft fet^s" fø:t ##g og ikk ^ømtiåig søm

11 }... 23/^9 7 oign ^ O Det er en uttrjkkellg forutsetning at Inge a Bf de forberedende tiltak n)ml prejudisere epdrsmål t om tillatelse til å opprett stasjonen vil bli ^tt eller ik^e. Alle utgifter Tød bygging og drift av stagjonem ll bil dekket av D forent Stater. Ira øiaerikansk sia understrekes a t sterkt t5 åøt haøter å k»iam i gaag med byggingenj shk et ataejobøn kan ^ær klar til bruk T»d u-^ai^^n a 1960* Ifermøre detaljer a a teii TH fr^isgå ai' Tesa»^ la^te BiOtpt at 15^ Jull ^ ^ f^rstarsd^partjtuejt^**- et* fbs 3» Politlak kontor, 23. 3^11 1^60» «t>v L J «. ' " ^ V»l«' / *

12 Avskrift. strengt hemmelig.^ Dato:..^3/^ ^^ 'Motet. ^.=7'^ Amerikansk smiodnlng om opprettelse av en Loran- 0_st8s^_on på Jan Mayen. 1. Ved kgl. res. sv I3. november 1959 ^1 der godkjent en avtale om opprettelse og drift av et Loran- 0 anlegg i henhold til noteutveksling av 28, januar 1959 mellom utenriksministeren og åmerikas JB'orente Staters her-værende ambassadsr. Anlegget omfatter en Loran u-stasjon på Langoya i "Vesterålen og en mobil vir'-"^ '.^ kontroll-installssjon på Jan Mayen. Stasjonen på Lang5ya utgjor en del av en Loisn G-kjede i den norddstlige delen av Atlanterhavet. Beliggenheten av de Svrige stasjoner i kjeden er lærsyene og Island. Kjeden ble satt i drift i fqrste halvdel av Den 21. juni 1960 rettet den amerikanske ambassador en muntlig foresporsel til Utenriksministeren om det fra norsk side ville være noen innvendinger mot at den amerikanske regjering v/goast G-uard fikk anledning til å reise en Loran C-stasjon på Jan Mayen i umiddelbar tilknytning til den allerede eksisterende NA-TO fell es finansierte Loran A-stasjon der. Som grunn ble oppgitt at nevnte kontroll-installasjonpå Jan Mayen for Loran C-kjeden ikke hadde den tilstrekkelige styrke til å gjore systemet fullt effektivt. Dersom den norske regjering ikke hadde innvendinger, ville man fra amerikansk side foreslå at det på liknende måte som for den faste Loran C-stasjonen ble sluttet en avtale mellom de norske militære sambandsmyndigheter og den amerikanske Goa st Guard om reising av en Loran G-stasjon på Jan Mayen, d.v.s, i samsvar med bestemmelsene i avtalen godkjent ved nevnte kgl, res. 8v I3. november 1959» 5. Byggingen av stasjonen onskes igangsatt så snart

13 A\/GhADE;R[ " 2 - Dato ^3/^ 9^ som mulig, slik at den om mulig kan være klar til bruic ved utgangen av I960. Planen er å holde Loran C- stasjonen på Jan Mayen i drift måneder. Det vil da bli tatt standpunkt til om stasjonen fortsatt skal drives eller om den skal nedlegges. Det vil kreves os marm for å drive stasjonen. Det er forutsetningen at dette personell skal være nordmenn. Utdannelsen av personellet må imidlertid foregå i De Forente Stater. Under opprettelse og pr5ving av stasjonen vil det imidlertid være behov for 4"6 amerikanske eksperter. Det er også mulig at det vil være behov for 2-4 amerikanere under selve driften sv stasjonen. De Forente Stater vil dekke samtlige utgifter, 4. En eventuell Loran G-stasjon på Jan Mayen vil bli identisk med den i Bo. Masten vil bli ca. 200 meter og til utstyret må det reises bygninger for i alt oa. 600 m'" gulvflate. Det må videre bygges forlegninger for mann. Kraftforbruket vil bli 2OO-250 kw hvis forlegningen skal ha elektrisk oppvarming. Utstyret elene trenger I50 kvy. Byggekostnadene for ]Loran_^C-stas.ipnen 1 Bo var 5.5 mill.kr. Byggekostnadene for Loran C-stasjonen på Jan Mayen antas å bli noe st5rre hvis bygningene skal ha den saume standard som i Bo. 5. Da amerikanerne synes å legge stor vekt på at stasjonen snarest mulig kan bygges og tas i bruk, har man fra norsk side samtykket i at det kan iverksettes forberedende tiltak. Man har gjort oppmerksom på at forberedelsene er uforpliktende og ikke binder de norske myndigheter når det gjelder spsrsmålet om stasjonen skal opprettes. De uforpliktende forberedelser omfatter bestilling av aluminiumshus og lignende utstyr hos et norsk firma, dessuten at en mindre gruppe av amerikanere i samarbeid med forsvarets Pellessamband reiser til Jan Mayen for å foreta tekniske unders5kelser. 6. Sporsmålet om en eventuell Lox-an C-stasjon på

14 x ^ Dato: ^..3./.C^ ^^ Sign.: ~.P<^'^ Jan Mayen vil skape forstyrrelser på sivilt samband har vært droftet xaed Telegrafstyret. Det er grunn til å enta et en stssjon på Jan Mayen stort sett vil volde mindre forstyrrelser enn en lignende stasjon på Norskekysten. Sålenge Loran G-stssjonen i Vesterålen er i drift vil forstyrrelsene fra en ny stasjon på Jan Mayen på s :me frekvens neppe volde vesentlige problemer i tillegg til de man allerede har. FD, III, 15. juli J.L.

15 i^u-c-.idi p^'-^?* AVGRADERT (fi Dato,,^.3/^ ^'; ^'^" ' -^^^ m»^w^* ^ m ^;.;:028T3Si mm ift*i ^ Btfcisgtt *t «afefiifttå» ålfet tlittiiti Mitt tttt. #^ fl w$m%i mk iitt'i*tifetl-lf tt»^^ s^lfiall t *##toiaåf ilt ^ a»ti»i^tt ^ '%ømm i^ st«s»st pl f «s Wmm» mmm$ tllåittl,» til 4 i^ %m»m%*fl»».ltt%é Mmm å*:it»s #tt - «iht^^i tit,* mm i a :-«a* f^ tlltfit^t ^tts&t få t«^l :»#i I ## ^»itt til m^^b^m mm.m^m^åm^^giitiii iå f ^^ tål %mm%lm^ I ifi^a -t^l III féi^tt* m mm. mitii^ feitet»st«# «å mæ^tolåt * ^ ^ti^i^ i*»» 00^tm-møMMl ^iémmk tiå t% å«ilt fwilt til -^It* #ii t ^»i«i t-iitlitt ^i» fil.«>«% i:3l*^ «f #im». a^^ ^t#% å il^^^iii^t:it#* 'to^tmi ; il^it mm$^ :BmM$ #pi tt ém UMåm^ ØM^%%& lipi ^^ ii* tf* «l-l» ttf tutl ft^itl i"i^«* m ii-«t til mm^%- *^fs»iii å*-?*^s* f»»tit tim 11^3 til'

16 *» J»C 1»,, Sion.:.ZT^^^^. ^lu, 3* «^. elititkafe&atjsx-^gj* Jult I9&0,

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen.

Ekspedisjonssjef Andreas Andersen. H ii M M E L G Nr. _ av 6 eks. [ PROTOKOLL '^^'^ ^3/^. ^? \ for møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg j tirsdag 2. mai 1961 kl. 1430 ~ 1530 i Statsministerens møterom. Tll stede: Statsminister Gerhardsen,

Detaljer

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor.

PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. PROTOKOLL for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor. Til stede: Statsminister Gerhardsen Utenriksminister Lange Statsrådene Lie, Gundersen,

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet Rapport Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Omlastingsregler 1.3. Hva er undersøkt 1.4. Kvoter 2. Analysen 2.1. Rammer

Detaljer

M Ø T E. i EØS-utvalget. fredag den 8. desember kl. 13.40. Møtet ble ledet av lederen i EØS-utvalget, Einar Steensnæs

M Ø T E. i EØS-utvalget. fredag den 8. desember kl. 13.40. Møtet ble ledet av lederen i EØS-utvalget, Einar Steensnæs 176 M Ø T E i EØS-utvalget fredag den 8. desember kl. 13.40 Møtet ble ledet av lederen i EØS-utvalget, Einar Steensnæs Til stede var: Einar Steensnæs, Jan Petersen, Haakon Blankenborg, Kjell Magne Bondevik,

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Dato : - ^//,ZZ~ Statsminister Gerhardsen? utenriksminister Lange og statsradene Gundersen og Harlem,

Dato : - ^//,ZZ~ Statsminister Gerhardsen? utenriksminister Lange og statsradene Gundersen og Harlem, HEMMELIG Kr /_ av 7 eks, P R O T O K O L L Siqn:, for m0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg torsdag 7 juni 1962 kl, 1230-1300 AVGRADEH'; Dato : - ^//,ZZ~ Z7?I ; : ; I "I Til stede: Statsminister Gerhardsen?

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. februar 2009 kl 16.00 18.35 Møtested/lokaler

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

for m0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 7. juli 1964 kl. 1430 - kl. 1515 i Statsministerens m0terom.

for m0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 7. juli 1964 kl. 1430 - kl. 1515 i Statsministerens m0terom. Si El VI it JCB H E M M*E L I G" Nr. / av 7 eks. P R O T O K O L L XXXX'XX' 3S for m0te i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 7. juli 1964 kl. 1430 - kl. 1515 i Statsministerens m0terom. Til stedes Statsminister

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

HORINGSNOTAT. 1. Innledning

HORINGSNOTAT. 1. Innledning HORINGSNOTAT 1. Innledning Avgiftsmyndighetene har siden Na-avgiften ble innfort 1. januar 2007 lagt til grunn at operatoren er avgiftssubjekt for alle Na-utslipp fra petroleumsvirksomhet. Dette omfatter

Detaljer

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for bygging av idrettshall. Vedståelsesfristen for det eneste anbudetsom ikke ble avvist, bleforlenget

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

avj^ji^^^ Sak J^ ^ ^ a t d e t forela en anmodning Statsradjarlem ^ n 8tr±dflVOgn u tstyrt med

avj^ji^^^ Sak J^ ^ ^ a t d e t forela en anmodning Statsradjarlem ^ n 8tr±dflVOgn u tstyrt med E E MIVi t Er. av L I G 7 eks. PRO T 0 K 0 L L HegJ.ri»ge». sikkerhetsutvalg or ra0'c x kl. 1130. IO45 5dag 19. november 19S3 irs

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN Forsikring tegnet etter skade - svik identifikasjon - FAL 8-1, jfr. 4-11. Den 10.11.02 fikk sikrede motorstopp. Bilen ble tauet til Vikings

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Møtereferat. Havforskningsinstituttet. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk

Møtereferat. Havforskningsinstituttet. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Oppstartmøte / byggemøte nr. 1 Agenda : Se vedlegg Sted : Skipsteknisk AS, Ålesund Dato : 18.01.01 Møtedeltakere Per Wilhelm

Detaljer

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune»

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune» Fylkesmann Erling Lae Ordfører Liv Grinde Varaordfører Knut Olav Omholt Kommunestyrerepresentant Wenche N. Hannevold Ordfører Rune Høiseth Varaordfører Hallstein Bast Kommunestyrerepresentant Per Manvik

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser.

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av maskintekniske arbeider i forbindelse med oppgradering av et renseanlegg. Det var spørsmål om bruk av begrepet Anbudskonkurranse i oversendelsesbrevet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet Sør-og Vestlandet image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Region Sør-og Vestlandet Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet på Sør- og Vestlandet som er tatt med i Landsverneplan

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 26/2008 31/2008 Fra kl.: Til kl.: 09.00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas

Detaljer

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet, Svalbard eller n Mayen? Hvis ja, angi hvilke havner og dato Fartøyførers underskrift -telefonnr. 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2766-14.4.1997

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2766-14.4.1997 FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy Allé 19, 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2766-14.4.1997 REISE - Merutgifter for avbrutt reise - FAL 2-1. Sikredes

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

UNDERTEGNENDE HAR TIDELIGERE FÅTT TILSENDT KOPI AV SYKEJOURNALEN PÅ SENTRALSJUKEHUSET I ROGALAND (25/3-91).

UNDERTEGNENDE HAR TIDELIGERE FÅTT TILSENDT KOPI AV SYKEJOURNALEN PÅ SENTRALSJUKEHUSET I ROGALAND (25/3-91). STUD. BY FANTOFT E-925 Fantoft 4/6-91. 5036 FANTOFT SENTRALSJUKEHUSET I ROGALAND JOURNALARKIVET ARMAUER HANSENSVEI 20 4011 STAVANGER KOPI TIL: HELSEDIREKTORATET. KOPI TIL: FYLKESORDFØREREN I ROGALAND.

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Offentlig journal. Statsbudsjett 2013 Kap 43 Sivilombudsmannen 2012/118-2 3294/2012 28.03.2012 23.03.2012

Offentlig journal. Statsbudsjett 2013 Kap 43 Sivilombudsmannen 2012/118-2 3294/2012 28.03.2012 23.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.03.2012 Statsbudsjettet 2013 - kap 43 og 3043 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen -

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Materstvedt LJ. (2013) «Psykologiske, sosiale og eksistensielle aspekter ved aktiv dødshjelp» Psykologisk Tidsskrift.

Materstvedt LJ. (2013) «Psykologiske, sosiale og eksistensielle aspekter ved aktiv dødshjelp» Psykologisk Tidsskrift. APPENDIKS Til: Materstvedt LJ. (2013) «Psykologiske, sosiale og eksistensielle aspekter ved aktiv dødshjelp» Psykologisk Tidsskrift. Intervju benyttet i: Johansen S, Hølen JC, Kaasa S, Loge JH, Materstvedt

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

Materialleverandørens ansvar i byggesaker. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF

Materialleverandørens ansvar i byggesaker. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF informerer Nr 4-1999 Materialleverandørens ansvar i byggesaker av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF Byggebransjen er i forandring og aktørenes roller endres

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer