SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 80/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08"

Transkript

1 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato 80/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget /08 Kommunestyret / Sosial- og omsorgsutvalget / Oppvekstutvalget / Miljø- og utviklingsutvalget / Kulturutvalget Administrasjonens innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2008, perioden 1. mai 31. august Tidligere behandlinger: Side 1 av 47

2 Sak 80/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/3808 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte rapport vedtas som Sørum kommunes tertialrapport for 2. tertial 2008, perioden 1. mai 31. august For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Rapport for 2. tertial 2008 legges fram til politisk behandling. Vedlegg som eget hefte: 1. Tertialrapport for 2. tertial Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tertialrapport for 2. tertial 2008 bygger på samme mal som tidligere avlagte årsberetninger og tertialrapporter. Vedleggene i rapporten gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og mål, oppnådde resultater og status for utviklingsprosjektene våre. Saksopplysninger: De innstillingsutvalgene som ikke rekker å få behandlet tertialrapporten før kommunestyrets behandling bør behandle tertialrapporten i ettertid, da med vedtak Den vedtatte tertialrapport for 2. tertial 2008 tas til orientering. Forhold til eksisterende plandokumenter: Tertialrapporten bør studeres sammen med med bl.a. budsjett for Utskrift av saken til: Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 2 av 47

3 Sak 81/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 81/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/3688 Saksbehandler: K-kode: 026 SNR - VEDTEKTSENDRINGER, STRATEGIDOKUMENT, EVALUERINGSRAPPORT RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 60/08 Kommunestyret /08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommunestyre tar rapporten fra evaluering av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike til orientering. Kommunestyret anmoder SNR om å utarbeide et opplegg for drøfting i både samarbeidskommunene og i SNRs organer av bl.a. veien videre for SNR, hva som skal være SNRs rolle, organiseringen av SNR, forholdet mellom samarbeidskommunene og SNR. 2. Sørum kommunestyre gir sin tilslutning til forslaget til strategidokument. Strategidokumentet bør være en hjelp for SNR til klarere å definere sin rolle overfor medlemskommunene. 3. Sørum kommunestyre gir sin tilslutning til forslagene til endringer i vedtektene for SNR. En debatt om SNRs rolle og organisering forventes å frambringe nye/endrede vedtekter. Tidligere behandlinger: Side 3 av 47

4 Sak 81/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/3688 Sakstittel: K-kode: 026 Saksbehandler: Odd Hellum SNR - VEDTEKTSENDRINGER, STRATEGIDOKUMENT, EVALUERINGSRAPPORT Innstilling: 1. Sørum kommunestyre tar rapporten fra evaluering av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike til orientering. Kommunestyret anmoder SNR om å utarbeide et opplegg for drøfting i både samarbeidskommunene og i SNRs organer av bl.a. veien videre for SNR, hva som skal være SNRs rolle, organiseringen av SNR, forholdet mellom samarbeidskommunene og SNR. 2. Sørum kommunestyre gir sin tilslutning til forslaget til strategidokument. Strategidokumentet bør være en hjelp for SNR til klarere å definere sin rolle overfor medlemskommunene. 3. Sørum kommunestyre gir sin tilslutning til forslagene til endringer i vedtektene for SNR. En debatt om SNRs rolle og organisering forventes å frambringe nye/endrede vedtekter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har oversendt tre sentrale SNR-dokumenter til behandling i samarbeidskommunene. Vedlegg: 1. SNR-rådsmøtesak 05/08 med vedlegg: Evaluering av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Sammendragskapittelet. 2. SNR-rådsmøtesak 06/08 med vedlegg: Visjon, mål og strategier for SNR Overordnet ramme. 3. SNR-rådsmøtesak 07/08 med vedlegg: Gjeldende vedtekter for SNR. Forslag til endrede vedtekter for SNR. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Evaluering av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Øvrige kapitler/hele rapporten. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det vises hovedsakelig til vedleggene 1 3, som er saker behandlet i rådsmøte i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) I rådsmøtesak 05/08, Rapport fra evaluering av SNR, ber rådet sekretariatsleder presentere evalueringsrapporten for kommunestyrene høsten Sørum kommunestyre vil få denne presentasjonen ved innledningen av sitt møte 22. oktober Side 4 av 47

5 Sak 81/08 Rådsmøtesak 06/08, SNRs strategidokument, ber rådet det enkelte kommunestyre i samarbeidskommunene behandle, før endelig behandling i rådet annet halvår Rådsmøtesak 07/08, Vedtektsendringer, oversender rådet til det enkelte kommunestyre i samarbeidskommunene for godkjennelse. Saksopplysninger og vurderinger: Evaluering av SNR (rådssak 05/08): I 2007 ble det vedtatt å foreta en evaluering av SNR. Oppdraget ble gitt til Telemarksforsking-Bø, som leverte sin rapport fra evalueringen i mai Noen av rapportens hovedfunn: Næring framstår som det største samarbeidsområdet i SNR, framgår det av rapporten. Kanskje på grunn av spenninger kommunene imellom m.h.t. næringsetablering, omfatter SNRs arbeid kun ufarlige samarbeidsprosjekter. Det mangler muligens retningslinjer for håndtering av større saker av interesse for flere kommuner. Areal er også et viktig område, men rapporten peker på at man ikke har kommet særlig langt her. Høflighet kommunene imellom preger dette feltet, man er tilbakeholdne med å fremme innsigelser mot andre kommuners arealplaner. Samferdsel framheves som et av de mest vellykkede samarbeidsområdene i SNR. Man har klart å gå sammen om å fremme felles interesser. Samarbeid om interkommunale tjenester har man ikke kommet særlig langt med. De samarbeidsordningene som er etablert, har kommet i stand mellom to eller flere kommuner direkte, ikke via SNR. Det framheves at når SNR skal prioritere sitt videre arbeid, bør man ikke favne for vidt, men heller fokusere på noen områder og gjøre en god og langsiktig innsats på disse. SNRs organisasjon. Det framheves i rapporten at SNR består av svært mange organer, og organiseringen kan virke komplisert. Det kan også tyde på at det er uklare forbindelser mellom leddene. Rapporten peker på at det er viktig at rådmannskollegiets rolle tydeliggjøres, at det kan være behov for en bredere politisk representasjon i samarbeidet, samt at SNR må utformes slik at organisasjonen er tilpasset de oppgaver og funksjoner SNR er tiltenkt. Det synes å være bred enighet om at SNR må være et konsensusorgan, og at det ikke er aktuelt å overføre myndighet fra medlemskommunene til SNR. Uten slik formell myndighet, er det særlig viktig at kommunene har et bevisst forhold til hva SNR skal og får lov til å gjøre, og at SNR har et klart mandat for sine oppgaver. Forankring synes å være en av SNRs største utfordringer. Medlemskommunene er forskjellige, med varierende behov og forventninger til SNR. Dette problemet må finne en løsning. Tiltak kan være brede orienteringer om SNR i kommunestyrene, rapporteringer, og at kommunene gis bedre mulighet for å påvirke arbeidet i SNR. Telemarksforsking trekker opp to alternative veier videre for SNR, se side 14 i rapportens sammendragskapittel: 1. Som en mer uformell møteplass. 2. En videreutvikling til mer strategisk og forpliktende regionalt samarbeid. Det siste forutsetter en strategidiskusjon så vel i hver enkelt medlemskommune som i SNR. Side 5 av 47

6 Sak 81/08 Visjon, mål og strategier for SNR (rådssak 06/08): Det utarbeidede strategidokumentet ble behandlet i SNR-rådet i sak 06/08, men ble vedtatt oversendt til de enkelte kommunestyrer for behandling før saken fremmes på nytt i SNR. Rådssaken og strategidokumentet ligger som vedlegg 2 i saken. Strategidokumentet beskriver hvilke mål som skal styre SNRs arbeid, og hvilken rolle og funksjon SNR skal fylle. Noen av de mest sentrale av disse er: Være en aktør å regne med i utviklingen på Nedre Romerike. Være et forum for strategi og politikk rundt felles utfordringer. Være en arena for nettverksbygging. Være talerør utad. Tilrettelegge, utarbeide utredninger og uttalelser, være deltager i aktuelle fora, gjennomføre prosjekter. Våre kommentarer: Det anbefales at Sørum kommunestyre slutter seg til forslaget til strategidokument. Strategidokumentet bør være en hjelp for SNR til klarere å definere sin rolle overfor medlemskommunene. Vedtektsendringer (rådssak 07/08): SNR-rådet godkjente i sak 07/08 forslaget til endringer i SNRs vedtekter, og oversender dem til godkjenning i medlemskommunene. Både gjeldende vedtekter og forslaget til endrede vedtekter ligger ved saken. Det er ikke mange endringer som foreslås, og disse er markert i begge dokumentene. I forslaget til endrede/nye vedtekter er endringene markert med understreket kursiv. Kort gjennomgang av de foreslåtte endringene og våre kommentarer: Kap. 3, Rådmannskollegiet. Endringen som foreslås er helt i tråd med hva som faktisk er, og bør være rådmennenes rolle overfor SNR. Rådmennene skal ikke være et saksforberedende organ for SNR, slik det heter i gjeldende vedtekter. Kap. 3, Rådet. Det foreslås å utvide antall rådsmøter fra to til fire pr. år, bl.a. for å få rom til å behandle SNRs vitale dokumenter (visjoner, mål og strategier). Forslaget bør støttes, da et organ som skal ha gjennomslagskraft neppe kan nøye seg med så lite som to møter i året, og fordi det må gis rom og tid til bl.a. å drøfte SNRs rolle og formål. Kap. 3, Årskonferansen. Det foreslås å tidfeste nærmere når årskonferansen skal holdes. Dette må anses som positivt, ikke minst med tanke på gjennomføringen av nødvendig forarbeid til konferansen. Kap. 5, Økonomi. Det foreslås å vedtektsfeste at det skal søkes ekstern finansiering til prosjekter, der dette er mulig. Side 6 av 47

7 Sak 81/08 Endringen bør støttes, da det kan bidra til mer midler til beste for SNR og dermed også til beste for medlemskommunene. Utskrift av saken til: SNR Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 7 av 47

8 Sak 82/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 82/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/3714 Saksbehandler: K-kode: 037 KROGSTAD SLAMBEHANDLINGSANLEGG - ETABLERING AV SELSKAP RKO/ØKO/PAAMO Per Erland Aamodt Saksnummer Utvalg Møtedato 64/08 Kommunestyret /08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommune etablerer selskapet Krogstad Miljøpark AS. 2. Vedlagte forslag vedtas som selskapets vedtekter. 3. Som styre velges de personer som sitter i styret i Sørum kommunalteknikk KF, herunder varamedlemmer. 4. Så lenge Sørum kommune er eneaksjonær i selskapet utgjør ordfører selskapets generalforsamling. 5. Aksjekapitalen og øvrige kostnader forbundet med opprettelsen av selskapet, finansieres med bruk av kr fra økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningspost, som etter dette står til rest med kr Tidligere behandlinger: Side 8 av 47

9 Sak 82/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/3714 Sakstittel: KROGSTAD SLAMBEHANDLINGSANLEGG - ETABLERING AV SELSKAP K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer selskapet Krogstad Miljøpark AS. 2. Vedlagte forslag vedtas som selskapets vedtekter. 3. Som styre velges de personer som sitter i styret i Sørum kommunalteknikk KF, herunder varamedlemmer. 4. Så lenge Sørum kommune er eneaksjonær i selskapet utgjør ordfører selskapets generalforsamling. 5. Aksjekapitalen og øvrige kostnader forbundet med opprettelsen av selskapet, finansieres med bruk av kr fra økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningspost, som etter dette står til rest med kr For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Sørum kommunalteknikk KF har over tid arbeidet for å etablere et nytt slambehandlingsanlegg på Krogstad. Prosjektet med å etablere anlegget har nå kommet såpass langt at det må vurderes å videreføre prosjektet i et nytt selskap som skal stå for videre realisering og drift. Vedlegg: 1. Forslag til vedtekter for Krogstad Miljøpark AS. 2. Notat utarbeidet av advokatfirmaet Mageli av Vedr. anleggelse av slamanlegg selskapsetablering. 3. Vedtak av i Skedsmo formannskap i sak Fremtidig slambehandling og deponiløsninger på Romerike Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Vurdering av ulike løsninger for behandling av slammet på Nedre Romerike, Aquateam AS rapport nr Vedtatt reguleringsplan for Krogstad slambehandlingsanlegg. Notat utarbeidet av advokatfirmaet Mageli av Organisasjonsmodeller for nytt slamanlegg. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i sak 9/07 reguleringsplan for Krogstad slambehandlingsanlegg. Side 9 av 47

10 Sak 82/08 Sørum kommunalteknikk KF har over tid arbeidet for å etablere et nytt slambehandlingsanlegg på Krogstad. Prosjektet med å etablere anlegget har nå kommet såpass langt at det må vurderes å videreføre prosjektet i et nytt selskap som skal stå for videre realisering og drift. Sørum kommunalteknikk KF har så langt forskuttert alle kostnader forbundet med prosjektet, slik som reguleringsplan, grunnerverv, juridiske vurderinger, samt vurderinger knyttet til utnyttelse av biogassen. I løpet av kort tid vil anleggsarbeidene starte og det er hensiktsmessig at det da er selskapet Krogstad Miljøpark AS som står som oppdragsgiver. På denne bakgrunn ble saken behandlet av styret i Sørum kommunalteknikk KF den som fattet følgende vedtak: - Styret i Sørum kommunalteknikk KF stiller seg bak forslaget om å etablere selskapet Krogstad Miljøpark AS med forslag til vedtekter - Styret oversender saken til Sørum kommune for videre behandling Saksopplysninger: Som nevnt har Sørum kommunalteknikk KF over tid arbeidet med å etablere et slambehandlingsanlegg på Krogstad. Sørum kommunalteknikk har henvendt seg til omkringliggende kommuner, samt NRA IKS med forespørsel om man ønsker eierskap i anlegget/selskapet, eventuelt om man ønsker å levere slam til anlegget (et kundeforhold). Det er pt. ikke avklart hvor mange/hvilke kommuner som måtte ønske eierskap eller kundeforhold til anlegget/selskapet. Imidlertid er tidspunktet inne for å gå over i neste fase mot å realisere slambehandlingsanlegget. Herværende sak tar sikte på å få prosjektet over i denne nye fasen gjennom å etablere et nytt selskap, Krogstad Miljøpark AS. Det vil ved en slik opprettelse bli selskapet som forestår den videre fremdriften av prosjektet. Forhold til eksisterende plandokumenter: I tråd med vedtatt reguleringsplan og Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Forhold til gjeldende vedtak: KST-sak 9/07 Reguleringsplan for Krogstad Slambehandlingsanlegg, vedtatt i møte Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Innskudd av aksjekapital: Kr ,-. I tillegg vil det påløpe noe kostnader til selve opprettelsen av selskapet, stipulert til kr Drift, vedlikehold: Det er ikke planlagt å skyte inn midler til drift av selskapet. Bærekraftig utvikling: Selskapets formål vil være å sørge for fremtidsrettet og miljøvennlig behandling av kloakkslam for kommunene i regionen. Dette er i tråd med tankegangen bak bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: Det tas sikte på at selskapet i hvert fall fra starten av leier arbeidskraft av Sørum kommunalteknikk KF. Når anlegget nærmer seg klart for bruk må derfor nødvendig personell ansettes i Sørum kommunalteknikk KF. Side 10 av 47

11 Sak 82/08 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei. Alternative løsninger: Avvente etablering av selskapet. Vurdering: Å opprette et selskap synes nå nødvendig for å få nødvendig fremdrift i arbeidet med å etablere et slambehandlingsanlegg. Prosjektet er i en fase hvor anleggsarbeidene snart vil starte, og det er hensiktsmessig at dette håndteres av et eget selskap. I tillegg vil etablering av et selskap kunne fremskynde de avklaringer som må på plass overfor omkringliggende kommuner og NRA IKS på områder som eierskap og kundeforhold. Potensielle medinteressenter vil ved etablering av et selskap få et enda bedre grunnlag for å ta sine nødvendige beslutninger. Rådmannen har i den forbindelse merket seg vedlagte vedtak fra formannskapet i Skedsmo kommune, hvor hvor man mener at mulighetene et fellesanlegg på Krogstad vil gi er interessante, men at det forutsetter et etablert prosjekt. Valg av selskapsform: I eiermeldingens pkt. 3 er det listet opp fire spørsmål som kommunen bør stille seg ved dannelsen av et selskap: 1. Kan flere tjenesteområder legges inn under selskapet? Et slambehandlingsanlegg inneholder i sin natur begrensninger på hvilke tjenesteområder som kan legges inn. Det synes derfor ikke aktuelt å legge andre tjenesteområder inn i selskapet. Selv om det etter hvert kan bli aktuelt blant annet å benytte biogass og andre restprodukter til kommersielle formål, anses ikke dette som andre tjenesteområder. 2. Skal Sørum kommune gå sammen med andre om etablering av selskapet Det er ønskelig at flere deltar på eiersiden i et slikt selskap. Det er derfor utsendt henvendelser om dette fra Sørum kommunalteknikk KF. For Sørum kommune sin del er det imidlertid ikke avgjørende å avklare dette spørsmålet før selskapsdannelsen. Ved å opprette et aksjeselskap kan man senere tilby eierskap til andre, fortrinnsvis gjennom en rettet emisjon (nytegning av aksjer). 3. Hvilke relasjoner skal selskapet ha til kommunen (tjenesteleveransen og økonomi) og eventuelt på hvilket nivå? Selskapet skal levere tjenester til kommunen, nemlig behandle kommunens kloakkslam. Et særlig spørsmål som reiser seg er forholdet til lov om offentlige anskaffelser (offanskl). Dersom dette regelverket kommer til anvendelse vil tjenesteleveransen måtte lyses ut på anbud. I en slik anbudsprosess vil det være en sjanse for at en annen virksomhet vinner anbudet til fortrengsel for Krogstad Miljøpark AS. Denne muligheten anses imidlertid pr. i dag for å være liten. Her er blant annet nærheten til anlegget et viktig poeng, da transportkostnader utgjør en ikke ubetydelig del av et slikt regnestykke. I vurderingen av anskaffelsesregelverket vil det også bli spørsmål om et selskaps leveranser til sine eiere kan defineres som leveranser innen samme organisasjon (egenregi). Når leveranser gjøres i egenregi kommer ikke offanskl til anvendelse. Man kan ikke basere seg på at unntaket for egenregi kan benyttes i dette tilfellet. Omstendigheter som at selskapet antakelig vil levere tjenester til andre enn eierne og at selskapet har et formål som går noe utover den rene slambehandlingen, trekker i den retningen. Side 11 av 47

12 Sak 82/08 Det har vært et tema om det offentlige kan tildele et offentlig eid selskap en enerett til å behandle kloakkslam uten en forutgående konkurranse. Etter forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 1-3 andre ledd h) kommer ikke forskriften til anvendelse på kontrakter om tjenestekjøp som tildeles et organ som selv er en offentlig oppdragsgiver, jf. forskriftens 1-2, og som før inngåelsen av kontrakten har en enerett etter lov, forskrift eller et administrativt vedtak til å yte den aktuelle tjenesten. I slike tilfeller kan det offentlige mao. tildele kontrakten uten etter en forutgående konkurranse. I vårt tilfelle vil Krogstad Miljøpark AS med all sannsynlighet ikke bli ansett som en "offentlig oppdragsgiver" da selskapet vil drive kommersiell virksomhet. Videre har ikke selskapet på forhånd en enerett etter lov, forskrift eller et administrativt vedtak til å yte den aktuelle tjenesten. Ovennevnte syn er i samsvar med en nylig avsagt avgjørelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i en sak som ikke er så ulik vår sak. På bakgrunn av dette bør det legges til grunn at Sørum kommune vil måtte lyse ut tjenesten på anbud. Men, som ovenfor nevnt, er det liten sannsynlighet for at noen andre enn Krogstad Miljøpark AS vil kunne vinne et slikt anbud. For øvrig vil det være hensiktsmessig at selskapet leier inn ansatte fra Sørum kommunalteknikk KF, samt at selskapet kjøper stabs- og støtefunksjoner av Sørum kommune. Dette vil reguleres i egne avtaler. 4. Er det økonomisk risiko, og bør ansvaret begrenses Prosjekter av et slikt omfang innebærer en viss økonomisk risiko. Aksjeselskapsformen innebærer en begrensning i ansvaret. Kontroll og styring En vurdering av valg av selskapsform må også omfatte hvilke kontroll- og styringsmekanismer man har. Det er rådmannens vurdering at aksjeselskapsformen kombinert med nødvendige tiltak ivaretar kravene som bør stilles på dette punktet. Gjennom vedtektene gis selskapet styringssignaler, og begrensninger i selskapets handlingsrom kan her oppstilles. Når det etter hvert blir flere eiere vil inngåelse av en aksjonæravtale være et styringsmiddel. Aksjonæravtalen kan nærmere regulere hvordan eierne skal utøve sitt eierskap, selskapets virksomhet, finansiering, organisasjon, utbetaling av utbytte osv. Videre kan generalforsamlingen vedta styreinstruks for nærmere å regulere styrets arbeid. Et ytterligere virkemiddel er å pålegge selskapet å oversende sakspapirer til eierne i tilstrekkelig tid før generalforsamlinger slik at generalforsamlingssaker behandles politisk i forkant av møtet (i tråd med alminnelig eierstyring i Sørum kommune). Andre organisasjonsformer Ettersom det pt. ikke er andre potensielle eiere som har gitt endelig tilsagn vil det ikke være aktuelt å etablere et interkommunalt selskap (IKS). Denne selskapsformen synes uansett ikke aktuell. Det er svært sannsynlig at en eller flere kommuner vil ha et kundeforhold til selskapet. I et IKS vil den delen av selskapets omsetning som er knyttet opp mot behandling av slam fra ikke-eiere måtte føres i et eget særregnskap og denne omsetningen blir skattepliktig. Det må da innføres et todelt prissystem, et sett for eiere og et annet for kunder. Dette er lite hensiktsmessig. Videre vil det på lengre sikt være aktuelt å utnytte restprodukter til kommersielle formål. Da vil et aksjeselskap være gunstigere enn et IKS. Forslag til vedtekter 1. Navn Selskapets foretaksnavn er Krogstad Miljøpark AS Side 12 av 47

13 Sak 82/08 Det foreslås at navnet på selskapet blir Krogstad Miljøpark AS. I og med at det på lengre sikt kan bli aktuelt blant annet å behandle våtorganisk avfall eller etablere annen type relatert næring ved anlegget, foreslås samlebegrepet Miljøpark. 2. Forretningskontor Forretningskontoret er i Sørum kommune Anleggets beliggenhet er i Sørum kommune og det er derfor naturlig at også selskapets forretningskontor blir liggende i kommunen. Det tas også sikte på at selskapet skal kjøpe en del støttefunksjoner (regnskapsføring, IT-tjenester etc.) av Sørum kommune. 3. Virksomhet/formål Selskapet skal drive behandling av nedbrytbart organisk materiale og bidra til økt utnyttelse av biprodukter, samt annen virksomhet knyttet til disse områdene, herunder kunne inneha eierandeler i selskaper innenfor samme området. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper. Disse prinsippene skal ikke utøves i strid med det samfunnsansvaret som er lagt til virksomheten, herunder det å legge særlig vekt på miljøvennlig drift i alle ledd av avfallsbehandlingen. Formålsparagrafen er sentral i et selskaps vedtekter. Forslaget er ment å gi rom for noe kreativitet uten at den gir for stort handlingsrom. Med denne formuleringen vil selskapet ha dekket kjernevirksomheten samtidig som den gir muligheter til å utvikle nye relaterte forretningsområder. Selskapet vil etter hvert kunne få fortjeneste på deler av sin virksomhet. Dette vil kunne utdeles som utbytte til eierne. Selskapets virksomhet (slambehandling) vil være konsesjonsbelagt og det vil være fylkesmannens miljøvernavdeling som blir konsesjonsmyndighet. Det vil bli stilt strenge miljøkrav til denne type virksomhet, men det er likevel grunn til å understreke selskapets samfunnsansvar, herunder hensynet til miljøet, i formålsparagrafen. For ytterligere å understreke ovennevnte hensyn, foreslår rådmannen å justere vedtektsforslaget sammenlignet med forslaget som ble vedtatt av styret i Sørum kommunalteknikk KF. 4. Leveringsplikt Ved kapasitetsmangel vil aksjonærer i selskapet bli prioritert Dersom selskapet skulle oppleve kapasitetsproblemer understrekes det at eierkommunene vil bli prioritert. Foreløpig er det svært liten ledig kapasitet ved denne type anlegg i østlandsområdet. I og med at selskapet tar sikte på å ta i mot slam fra andre enn eierkommunene, kan det oppstå situasjoner der hensynet til aksjonærene bør prioriteres fremfor å ta i mot slam fra andre. 5. Aksjekapital Aksjekapitalen er kr ,-, fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100 Lovens minstekrav til aksjekapital vil være kr ,- og det foreslås at disse fordeles med 1000 aksjer à kr 100,-. 6. Styret Styret skal ha minst 4 og høyst 8 medlemmer med samme antall varamedlemmer i rekkefølge. Funksjonstiden til styret er 2 år. Styremedlemmer fungerer inntil nytt medlem er valgt. Side 13 av 47

14 Sak 82/08 Valg på styremedlemmer skal skje etter forslag fra en valgkomité. Hver av aksjonærene skal ha én representant i valgkomiteen. I og med at det fortsatt er noe uavklart hvor mange som går inn på eiersiden i selskapet, vil det være hensiktsmessig å ha noe handlingsrom når det gjelder antall styremedlemmer og styrets sammensetning. Ved oppstart av selskapet foreslås det at styret i Sørum kommunalteknikk KF også utgjør styret i Krogstad Miljøpark AS. Styret i foretaket kjenner prosjektet rimelig godt og inntil videre vil det være administrasjonen i foretaket som også står for realisering/utvikling av slambehandlingsanlegget. Med dette forslaget justerer rådmannen forslaget som ble vedtatt av styret i Sørum kommunalteknikk KF, da det foreslås at varamedlemmer velges i rekkefølge og ikke som personlig varamedlem. Dette er for øvrig i tråd med anbefalinger i tråd med anbefalinger fra KS Eierforum, hvor det pekes på hensynet til kompetanse og kontinuitet. I tillegg vil rådmannen peke på at styret skal ivareta selskapets interesser. Da synes det ikke uten videre naturlig at styremedlemmene har personlige varamedlemmer. Det gjøres unntak fra denne bestemmelsen ved opprettelsen av selskapet slik at varamedlemmene er personlige så lenge styret er sammensatt av de personer som sitter i styret i Sørum kommunaleteknikk KF. Det foreslås at selskapet skal ha egen valgkomité hvor hver av aksjonærene skal ha én representant. Valgkomiteén skal velges av selskapets generalforsamling og fremme forslag til styremedlemmer som senere behandles i generalforsamlingen.. På denne måten vil hver av aksjonærene påvirke styrets sammensetning, men valgkomiteén skal først og fremst innstille styremedlemmer utfra mål om å sette sammen et styre med bredest mulig kompetanse. 7. Daglig leder Daglig leder ansettes av styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt Ved opprettelsen av selskapet foreslås det at daglig leder i Sørum kommunalteknikk KF også fungerer som daglig leder i Krogstad Miljøpark AS. 8. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av et eventuelt utbytte, og andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen samtidig med innkallingen, og protokoll skal sendes til eierkommunene v/rådmannen så snart den er undertegnet. Skriftlig beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge 6 uker før møtet. Ved opprettelsen av selskapet eier Sørum kommune100 % av aksjene. Det foreslås at ordfører utgjør selskapets generalforsamling. Dette er et endringsforslag sammenlignet med forslaget fra styret i Sørum kommunalteknikk KF. Bakgrunnen for rådmannens forslag er at det harmonerer dårlig med aksjeloven at flere personer stemmer for de samme aksjene. Det er mest naturlig at én representant stemmer samlet for Sørum kommunes aksjer. Økonomi- og administrasjonsutvalget vil likevel bedrive eierstyring gjennom at generalforsamlingssaker behandles i Ø/A som deretter (på vanlig måte) instruerer kommunens eierrepresentant (ordfører). For å ivareta dette hensynet fremmer rådmannen forslaget til et nytt avsnitt under dette vedtektspunktet sammenlignet med forslaget som styret i Sørum kommunalteknikk KF vedtok. Forslaget er utarbeidet etter mønster av selskapsavtalen til NRV IKS. På det tidspunkt selskapet har flere aksjonærer må det velges en ny generalforsamling. Side 14 av 47

15 Sak 82/08 9. Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap Det foreslås at det er styreleder sammen med ett styremedlem som forplikter selskapet ved signering. 10. Krav til aksjonærer Aksjer i selskapet kan kun innehas av kommuner eller selskap/foretak som er heleid av kommuner Det foreslås at det kun er kommuner og/eller offentlige selskap/foretak som kan eie aksjer i selskapet. I tilknytning til anlegget vil det være ønskelig å utføre andre typer relatert virksomhet utover behandling av kloakkslam. F.eks vil det være ønskelig å utvikle jordblandinger av restproduktene som kan selges til f.eks grøntsektoren. Det kan bli aktuelt å organisere denne type virksomhet i egne selskaper hvor det også åpnes for eierskap fra private selskaper, jf første avsnitt i punkt 3 ovenfor. 11. Forkjøpsrett 11.1 Hva utløser forkjøpsrett Forkjøpsrett utløses når en aksje har skiftet eier. Retten utløses ved enhver form for eierskifte. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt ved overføring til selskap/foretak som er heleid av avhender Hvem har forkjøpsrett Alle som eier aksjer i selskapet har forkjøpsrett. Når forkjøpsrett utøves av flere aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter dette prinsippet, skal fordeles ved loddtrekning Melding til selskapet og varsel til rettighetshaverne Den som har ervervet aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv. I meldingen skal også avtalt vederlag og betalingsvilkår opplyses. Når selskapet mottar slik melding, skal det straks varsle rettighetshaverne Utøvelse av forkjøpsrett Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende overføring fra flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende til alle aksjene under ett. Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest tre måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet fra avhender eller erverver Fastsettelse av innløsningssum Innløsningssummen skal være lik avtalt kjøpesum, eller lik verdien av vederlaget hvis dette skal ytes i annet enn penger. Ved tvist om innløsningssummen, fastsettes den ved skjønn etter skjønnsprosessloven om ikke annet blir avtalt. Den forkjøpsberettigede må i tilfelle begjære skjønn for vedkommende tingrett innen fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende Erververens rettigheter i selskapet Inntil det blir avklart om forkjøpsretten benyttes, kan erververen ikke utøve andre rettigheter i selskapet enn retten til utbytte og fortrinnsretten ved kapitalforhøyelser. Side 15 av 47

16 Sak 82/08 Punktet inneholder forholdsvis detaljerte regler om forkjøpsrett. Essensen er å sikre aksjonærene forkjøpsrett. Dette gir altså eierne en betydelig kontroll hvis aksjer eventuelt skal skifte eiere. Aksjonæravtale Ved opprettelsen vil selskapet være 100 % eid av Sørum kommune, men etter hvert som det foreligger avklaringer på hvilke kommuner/selskaper som ønsker å gå inn på eiersiden, vil det bli flere aksjonærer. Hvordan dette gjennomføres, må det tas stilling til senere, men mest sannsynlig vil dette foregå gjennom rettede emisjoner (nytegning av aksjer). På det tidspunkt selskapet har flere enn én eier, bør det foreligge en aksjonæravtale som skal regulere hvordan aksjonærene (eierkommunene) skal utøve sitt eierskap samt styre selskapet. Til denne saken er det ikke utarbeidet konkret forslag til aksjonæravtale, men enkelte punkter som kan inngå i en slik aksjonæravtale vil være: Eierforhold og aksjekapital Kun offentlige eiere Sørum kommune skal ikke eie under 34 % Det første punktet sier at det kun er kommuner og/eller offentlig eide selskaper som kan eie aksjer i selskapet. Videre er dette et forslag til hvordan eierandelene kan reguleres. Forslaget om at Sørum kommune ikke skal eie under 34 % skyldes at selskapet vil ha sin virksomhet i Sørum kommune og derfor bør kommunen ha en såpass stor eierandel. Med minimum 34 % vil Sørum kommune ha negativ kontroll med selskapet. Da har man for eksempel mulighet til å blokkere eventuelle forslag til vedtektsendringer. Organisering Bruk av administrasjon/ansatte fra Sørum kommune og Sørum kommunalteknikk KF Virksomhetens plassering I og med at selskapets virksomhet ikke medfører behov for mange ansatte, legges det opp til at selskapet ikke vil ha noen egne ansatte, men leie arbeidskraft fra Sørum Kommunalteknikk KF. Ved deltagelse fra NRA er det anslått behov for 4-5 årsverk, og uten vil det være behov for 3. Ved å leie inn ansatte fra Sørum kommunalteknikk KF vil det ikke være behov for å bygge opp eget apparat i selskapet til å ta seg av stabs- og støttefunksjoner, men heller kjøpe dette av Sørum kommune. Videre vil det være en styrke for Sørum kommunalteknikk KF da det vil gi foretaket noe økt fleksibilitet. I perioder vil det være mulig å benytte personell fra f.eks renseanlegget til oppgaver ved slambehandlingsanlegget og omvendt. Det må utarbeides egne avtaler som regulerer leie av arbeidskraft fra Sørum kommunalteknikk KF samt kjøp av stabs- og støttefunksjoner fra Sørum kommune. Styrets sammensetning Antall Valg Styrets leder Aksjonæravtalen bør også inneholde noen punkter om hvordan styret bør sammensettes. Disse punktene kan fungere som innspill til valgkomiteens arbeid. Fortrinnsvis bør styret settes sammen på en slik måte at styret innehar en bredest mulig kompetanse. Tradisjonelt ved interkommunalt samarbeid har hver av eierkommunene hatt sitt styremedlem. I denne sammenhengen bør valgkomiteen kunne foreslå best egnede kandidater uavhengig av f.eks deres bosted, men utelukkende utifra kompetanse. Kjøp av tjenester Side 16 av 47

17 Sak 82/08 Forholdet til regelverk om offentlige anskaffelser Forholdet til offentlighetens innsyn En aksjonæravtale kan inneholde bestemmelser om at selskapet skal følge disse lovene (hvis det er slik at lovene ikke kommer direkte til anvendelse). Fordelen med å gi disse lovene en slik utvidet virkning vil være å gi signaler om at åpenhet og gjennomsiktighet er viktige verdier å ivareta. Imidlertid vil det fort by på problemer dersom man pålegger seg selv å delvis eller halvveis å følge disse lovene. Rådmannen mener at det er mest ryddig å la lovene virke som de er tenkt. Det innebærer at hvis selskapet omfattes av offentlighetsloven, så forutsettes man å etterleve den. Likedan med lov om offentlige anskaffelser. Utviklingen av selskapet Formålet med samarbeidet Drift og finansiering, herunder investeringer Forretningsmessige prinsipper Utbyttepolitikk Aksjonæravtalen bør også omhandle aksjonærenes formål med selskapet slik at styret og ledelsen i selskapet har en klar formening om hva eierne ønsker. Dersom eierne ønsker størst mulig fortjeneste med muligheter for utbytte bør dette fremgå av aksjonæravtalen. Hvordan selskapets virksomhet skal finansieres bør også tydelig fremgå i aksjonæravtalen. Det mest nærliggende vil være at selskapet selv tar opp lån og at aksjonærene stiller garanti tilsvarende sin egen eierandel. Alternativt kan aksjonærene selv ta opp lån og deretter gi selskapet lån. Uansett hvilken modell man velger, må disse forholdene reguleres i aksjonæravtalen. I aksjonæravtalen vil vedtektsuttrykket forretningsmessige prinsipper kunne nærmere defineres. I vår region er det en relativt ny problemstilling at kommunale selskaper skal drives kommersielt, men pt. vil selskapets konkurrent være Lindum Ressurs og Gjenvinning AS som er et selskap heleid av Drammen kommune. Lindum driver behandling av slam på kommersielle vilkår og Sørum kommunalteknikk KF, Fet, Nittedal og Gjerdrum leverer i dag slammet til selskapet i påvente av at Krogstad er klart til mottak av slam. Når Krogstad Miljøpark AS er klart til mottak av slam, vil dette anlegget være det eneste i denne regionen. Transportkostnaden til Lindum utgjør % av totalkostnaden for kommunene på Romerike, og dermed bør Krogstad kunne tilby mottak og behandling av slam til konkurransedyktige betingelser. Dersom selskapet også lykkes med salg av biometan til Ruter AS bør selskapets økonomiske stilling være meget god. Allikevel bør samtlige aksjonærer i selskapet være fullt ut fortrolige med at denne virksomheten skal drives på kommersiell basis, dvs å arbeide for størst mulig overskudd. I følge offentlig regnskapsinformasjon har Lindum Ressurs og Gjenvinng AS gitt sin eier totalt 13 millioner kroner i utbytte de tre siste årene (2007: 5 mill, 2006: 5 mill, 2005: 3 mill). Det er grunn til å tro driften av Krogstad Miljøpark AS kunne gå med overskudd. Hvordan overskuddet i så fall skal disponeres må også omtales i aksjonæravtalen. F.eks vil det være naturlig at selskapet gis mulighet til å bygge opp noe egenkapital før man eventuelt begynner å gi utbytte. Slike forhold bør fremgå av aksjonæravtalen. Styreinstruks Det bør utarbeides en egen styreinstruks for selskapet. Denne har som formål å gi nærmere regler for styrets arbeid og saksbehandling innenfor rammen av selskapets vedtekter og regelverk for øvrig. Det er ikke utarbeidet forslag til styreinstruks, men så snart selskapet er opprettet, bør dette arbeidet prioriteres. Styreinstruksen bør inneholde følgende: Side 17 av 47

18 Sak 82/08 Hva som er styrets oppgave o Generelt o Møteplan, innkalling med mer o Saksforberedelser o Organisatorisk Instruks for daglig leder o Kontrolloppgaver Resultatstyring Budsjettstyring Revisors rapporter HMS Internkontroll Arbeidsmiljø Vedta fullmaktsstrukturen o Internt reglement for økonomistyring Attestasjon og anvisning o Forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser Interne rutiner for innkjøp over kr Regler om uavhengighet og habilitet Begrensninger i styrets kompetanse/myndighet Taushetsplikt forholdet til offentlighet Oppsummering Rådmannen mener at tiden er inne for å ta prosjektet over i en ny fase. Dette gjøres best gjennom å opprette et aksjeselskap. Også aksjeselskapsformen gir gode muligheter for styring og kontroll, dersom man bruker redskapene man har til rådighet. Forslag til aksjonæravtale vil man måtte komme tilbake til. Ettersom dette er en avtale mellom flere parter bør den også utarbeides i fellesskap med disse partene. Det er rådmannens vurdering at Sørum kommune gjennom etableringen av dette selskapet tar ytterligere et nødvendige grep for å skaffe regionen et slambehandlingsanlegg. Dersom selskapet etableres vil den også bli inntatt i eiermeldingen. Eiers forventninger og krav til selskapet vil i den sammenheng kunne bakes inn i eiermeldingen, som da vil kunne benyttes som et styringsverktøy. Utskrift av saken til: Sørum kommunalteknikk KF v/daglig leder Relevante kommuner NRA IKS Revisjonen Saksbehandler Sørumsand, den Rannveig E. Eidet, rådmann Side 18 av 47

19 Sak 83/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 83/08 Sakstittel: UTNYTTELSE AV RESTKAPASITET I FIBERNETT - INTENSJONSAVTALE Arkivsaknr: 08/3797 Saksbehandler: RKO/ØKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 65/08 Kommunestyret /08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommune godkjenner vedlagte intensjonsavtale av , inngått mellom Sørum kommunalteknikk KF og T & B Hansen AS. 2. Sørum kommunalteknikk KF får fullmakt til å forlenge fristen i intensjonsavtalens pkt. 8.3 til Tidligere behandlinger: Side 19 av 47

20 Sak 83/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/3797 Sakstittel: UTNYTTELSE AV RESTKAPASITET I FIBERNETT - INTENSJONSAVTALE K-kode: 020 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Sørum kommune godkjenner vedlagte intensjonsavtale av , inngått mellom Sørum kommunalteknikk KF og T & B Hansen AS. 2. Sørum kommunalteknikk KF får fullmakt til å forlenge fristen i intensjonsavtalens pkt. 8.3 til For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Sørum kommunalteknikk KF har gjennom flere år arbeidet med utbygging av fibernett i Sørum kommune. Gjennom hele prosjektet har det også vært planlagt å utnytte den forholdsvis store restkapasiteten i anlegget. I foreliggende sak skal det tas stilling til om man skal slutte seg til en fremforhandlet intensjonsavtale. Denne avtalen skal så gi grunnlag for videre arbeid mellom partene, et arbeid som tar sikte på å munne ut i etablering av et felles selskap. Vedlegg: 1. Undertegnet intensjonsavtale av mellom Sørum kommunalteknikk KF og T & B Hansens Kablenett AS. 2. Saksfremlegg til styresak 14/08 Sørum kommunalteknikk KF. 3. Saksfremlegg til kommunestyresak 44/07. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Notat fra Teleplan AS av (vedlegg til KST-sak 44/07) Notat fra advokatfirmaet Mageli ANS av (vedlegg til KST-sak 44/07) Saksutredning: Bakgrunn for saken: Sørum kommunalteknikk KF har gjennom flere år arbeidet med utbygging av fibernett i Sørum kommune. Gjennom hele prosjektet har det også vært planlagt å utnytte den forholdsvis store restkapasiteten i anlegget. Sørum kommunestyre har tidligere behandlet prinsippene i denne saken. I sak 44/07 vedtok kommunestyret: Sørum kommune samtykker i at Sørum kommunalteknikk KF arbeider videre med utvikling av bredbåndsnett i Sørum kommune, i tråd med anbefalingene fra Teleplan AS og advokatfirmaet Mageli ANS Side 20 av 47

21 Sak 83/08 Endelig sak legges frem for kommunestyret på et senere tidspunkt, i tråd med herværende prinsippvedtak. Sørum kommunalteknikk KF har over tid hatt et godt samarbeid med T & B Hansen Kabelnett AS. Etter prinsippvedtaket i kommunestyret har disse to partene fremforhandlet en intensjonsavtale som ble signert Sørum kommunalteknikk KF er ikke bundet av avtalen før den er godkjent av det rette politiske organ i Sørum kommune. Styret i Sørum kommunalteknikk KF behandlet intensjonsavtalen i møte hvor daglig leders innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Vedtaket lyder: Styret i Sørum Kommunalteknikk KF stiller seg bak den fremforhandlede intensjonsavtalen og oversender den til Sørum kommune for videre behandling. Saksopplysninger: For sakshistorikk vises det til vedlegg, tidligere saksfremlegg. I foreliggende sak skal det tas stilling til om man skal slutte seg til en fremforhandlet intensjonsavtale. Denne avtalen skal så gi grunnlag for videre arbeid mellom partene, et arbeid som tar sikte på å munne ut i etablering av et felles selskap. Allerede i uttrykket intensjonsavtale ligger det betydelige reservasjoner. Av avtalens pkt. 8.1 fremkommer det at kun punkt 6 og punkt 9 er rettslig forpliktende for partene. Det fremkommer videre i pkt. 8.1 at for øvrig er intensjonsavtalen kun uttrykk for partenes aktuelle hensikt og derfor ikke rettslig forpliktende. Dersom intensjonsavtalen vedtas vil det videre arbeidet bestå i å verdivurdere tingsinnskudd, fastsette hvordan verdivurdering av fremtidig tingsinnskudd skal foretas, samt vurdere behovet for aksjekapital ved en eventuell stiftelse av selskapet. Dette vil også influere på hvordan eierandelene partene imellom vil bli. Videre vil det utarbeides en forretningsplan med budsjett som viser hvordan selskapets økonomiske utvikling vil være. Intensjonsavtalen gir partene en frist frem til 31. desember 2008 med å stifte aksjeselskapet. Etter dette bortfaller intensjonsavtalen. For øvrig inneholder intensjonsavtalen felles planer for hvordan man ser for seg eierskap og drift av selskapet. Selv om dette altså ikke er bindende gir det uttrykk for hvilke målsettinger man arbeider mot. Avtalens pkt. 4 inneholder nærmere planer om virksomheten i aksjeselskapet. Her kan det spesielt pekes på at selskapet ikke på noe tidspunkt skal selge ut hele eller deler av bredbåndsnettet. Videre tas det sikte på at selskapet skal utbetale utbytte til sine eiere. I punkt 5, som inneholder planer for fremtidig eierskap, fremgår det at intensjonen til partene er en kommunal overtakelse av selskapet på sikt. Foreliggende sak tar altså ikke endelig stilling til om det skal opprettes et aksjeselskap. Det vil derfor etter hvert bli en fremmet ny sak hvor dette spørsmålet skal få sin endelige avklaring. Forhold til eksisterende plandokumenter: Det er i tråd med gjeldende økonomiplan, samt årsbudsjett å avklare fremtidig organisering av fibervirksomheten. Forhold til gjeldende vedtak: Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 44/07. Økonomiske konsekvenser: Side 21 av 47

22 Sak 83/08 Investeringer: Å vedta intensjonsavtalen medfører ingen investeringer, men dersom selskapet etableres vil Sørum kommune måtte tilføre selskapet midler. Drift, vedlikehold: Kostnader ved å følge opp intensjonsavtalen gjennom verdivurderinger av tingsinnskudd osv, vil dekkes av budsjettet til Sørum kommunalteknikk KF. Bærekraftig utvikling: God og moderne infrastruktur er et viktig element i bærekraftig utvikling. Tilgang til bredbånd anses også som viktig sett fra et innbyggerperspektiv. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei. Alternative løsninger: Kommunestyret kan vedta ikke å gi tilslutning til intensjonsavtalen. Vurdering: Kommunestyret har gjennom sitt prinsippvedtak i sak 44/07 gitt signaler om at kommunen skal arbeide for å utnytte kommunens bredbåndsnett best mulig. Vi står nå overfor en ny fase hvor nærmere retningslinjer i dette arbeidet skal gis. Rådmannen gir sin tilslutning til intensjonsavtalen, og anbefaler at den vedtas. Intensjonsavtalen vil være et nyttig verktøy i det videre arbeidet med å kartlegge om det skal opprettes et selskap, hvordan selskapet skal drives osv. Når de nødvendige analysene er foretatt vil rådmannen på nytt ta standpunkt til disse spørsmålene, og fremme en ny sak for kommunestyret etter oversendelse fra Sørum kommunalteknikk KF. Rådmannen vil understreke betydningen av et grundig beslutningsgrunnlag når det skal tas endelig stilling til saken. De elementer som intensjonsavtalen peker på i pkt. 7 ( Den videre fremdrift ) er en del av et slikt beslutningsgrunnlag. Imidlertid vil ytterligere utredninger være nødvendig. Rådmannen viser til sin vurdering i sak 44/07, hvor det heter: Dersom kommunestyret ønsker at dette arbeidet skal fortsette, må Sørum kommunalteknikk oversende ny sak til politisk behandling som nærmere tar for seg enkelthetene i utbyggingsplanene; organisasjonsmodell, eiere, finansiering osv. Det må også nærmere vurderes blant annet hvilke avtaler som må på plass mellom Sørum kommune og bredbåndsselskapet, og hvilke konsekvenser dette prosjektet vil få for kommunens IKT-drift Flere av disse momentene som ovenfor er sitert vil bli vurdert som ledd i oppfølgingen av intensjonsavtalen. Momenter, som ikke er omtalt i intensjonsavtalen, men som likevel må inngå i et beslutningsgrunnlag er: i. Hvilke avtaler som må på plass mellom Sørum kommune og det nye selskapet. ii. Hvilke konsekvenser opprettelsen av selskapet vil få for kommunens IKT-drift. iii. En analyse av ulike fremtidsscenarier for selskapet i 3, 5 og 10års-perspektiv, inkludert handlingsalternativer for de ulike scenariene. Side 22 av 47

23 Sak 83/08 Videre vil rådmannen varsle at ved en eventuell opprettelse av et nytt selskap, vil rådmannen innstille på at det er Sørum kommune som innehar kommunens aksjer og derved er eier altså ikke Sørum kommunalteknikk KF. Rådmannen mener det er viktig at eierskapet blir ivaretatt av kommunestyret (eller Ø/A i tråd med delegeringsreglementet) som eier. Rådmannen har videre merket seg at intensjonsavtalen bortfaller dersom selskap ikke er stiftet før Med tanke på de nærmere utredninger som må utføres, samt at ny sak må fremmes i foretaket og videre til kommunestyret, synes denne fristen noe knapp. Rådmannen innstiller derfor på at Sørum kommunalteknikk KF får fullmakt til å forlenge denne fristen (avtalens pkt. 8.3) til Utskrift av saken til: Sørum kommunalteknikk KF v/daglig leder Informasjons- og dok.avd v/roy Allan Hansen Saksbehandler Sørumsand, den Rådmann Rannveig E. Eidet Side 23 av 47

24 Sak 84/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/3666 Saksbehandler: ANE ELIDA FONNELØP: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM I KULTURUTVALGET RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033 &16 Saksnummer Utvalg Møtedato 67/08 Kommunestyret /08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Ane Elida Fonneløp innvilges etter søknad fritak for resten av valgperioden fra sitt verv som representant i kulturutvalget. 2. Følgende suppleringsvalg foretas: Kulturutvalget: Følgende suppleringsvalg foretas:? Tidligere behandlinger: Side 24 av 47

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:.

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1403 Sakstittel: ENDRING AV STYRESAMMENSETNING K-kode: 033 Saksbehandler: Erland Aamodt Innstilling: 1. Det gjøres endringer i Sørum kommunalteknikk KFs vedtekter slik at ny 7

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2863 Saksbehandler: K-kode: A20 &13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN GSK//TPLEY

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10 Sak 3/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 3/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2039 Saksbehandler: K-kode: 036 &15 UTVALG SOM FØR VALGET I 2011 SKAL VURDERE FREMTIDIG POLITISK

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste Side 1 av 9 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 09.09.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/10 10/4694 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 20 APRIL 2010 BINGSFOSSHALLEN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09 Sak 11/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/09 Sakstittel: STØTTE TIL HUMANITÆRT ARBEID I GAZA Arkivsaknr: 09/358 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 223 X03

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelsen Kløvjan STIFTING AV STEINKJERBYGG KF - FASTSETTING AV VEDTEKTER

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger.

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger. Arkivsak: 07/4454 Sakstittel: Saksfremlegg FORSLAG TIL LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER OM ØKT ÅPENHET OG ROLLEKLARHET I KOMMUNER M.V - HØRING K-kode: 024 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Sørum

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Side 1 av 8 Sakspapirer Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.08.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Søknaden

Detaljer

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11

Innhold. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Vedtekter for BKK AS 5. BKK EnoTek 11 VEDTEKTER BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Marked AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK EnoTek AS BKK Fiber AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 17/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 17/09 Sakstittel: MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM Arkivsaknr: 09/3661 Saksbehandler: PRO//BGJ Bård Gjestvang K-kode: 614 Saksnummer Utvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Til aksjonærene i Byggma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 12 Sakspapirer Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/09 Sak 21/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 21/09 Sakstittel: VEDR FAKTURA 390000277 Arkivsaknr: 09/4242 Saksbehandler: KOM//HRO Hogne Røisheim K-kode: M06 Saksnummer Utvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/4872 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2012-2015

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer