Innkalling til konstituerende møte for Kommunestyret. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til konstituerende møte for Kommunestyret. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling til konstituerende møte for Kommunestyret Møtedato: Torsdag Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 101/15 Godkjenning av kommunestyrevalget /15 Valg av formannskap 103/15 Valg av ordfører og varaordfører 104/15 Valg av kontrollutvalg, leder og nestleder 105/15 Valg av planutvalg 106/15 Valg av nemnder, råd og utvalg 107/15 Fusjon av selskapene Avigo AS og Biva AS Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland Tjenestegjørende ordfører Gro Anita Trøan rådmann

2 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 101/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /2273 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 Administrasjonens forslag til vedtak: Valgoppgjøret ved Kommunestyrevalget 2015 i Birkenes godkjennes Vedlegg: Valgstyrets møtebok Kommunestyrevalget (1) Link til andre dokumenter Valgloven - Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyre Saksopplysninger: Det nyvalgte kommunestyret skal ta stilling til om valget er gyldig, jfr. valglovens Stemmeberettigede i kommunen kan fremsette klage over forberedelsen og gjennomføringen av kommunestyrevalget. Klagefristen er 7 dager etter valgdagen, jfr. valglovens Gjelder klagen valgoppgjøret, må den fremmes innen 7 dager etter at valgoppgjøret er godkjent i kommunestyret. Det er ikke mottatt klage på gjennomføringen av valget. Valgstyret har undertegnet møteboken uten merknader og anbefaler at valget godkjennes.

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 102/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID K /2516 Valg av formannskap Administrasjonens forslag til vedtak: Saksopplysninger: Saken legges fram i kommunestyrets møte

4 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 103/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID K /2516 Valg av ordfører og varaordfører Administrasjonens forslag til vedtak: Saksopplysninger: Saken legges fram i kommunestyrets møte

5 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 104/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Valgkomiteen K /2516 Valg av kontrollutvalg, leder og nestleder Administrasjonens forslag til vedtak: Saksopplysninger: Saken legges fram i kommunestyrets møte

6 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 105/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Valgkomiteen K /2516 Valg av planutvalg Administrasjonens forslag til vedtak: Saksopplysninger: Saken legges fram i kommunestyrets møte

7 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 106/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Valgkomiteen K /2516 Valg av nemnder, råd og utvalg Administrasjonens forslag til vedtak: Saksopplysninger: Saken legges fram i kommunestyrets møte

8 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 107/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad K /2506 Fusjon av selskapene Avigo AS og Biva AS Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommunestyre støtter «Plan for fusjon av selskapene Avigo AS og Biva AS», datert Kommunestyret forutsetter at bedriften fortsetter med lokaler i alle eierkommunene. Vedlegg: Mulighetsanalyse - Sammen for jobbsøkere - Agderforskning FoU v1 1 NIVI analyse-attføringsbedrifter-2014 Fusjonsplan Biva og Avigo Vedlegget: Mulighetsanalysen - Sammen for jobbsøkere - Agderforskning FoU v1 1 er nå offentlig. Saksopplysninger: Regjeringen varslet våren 2014, og har siden gjennomført, vesentlige omlegginger i attføringsbransjen med endringer av tiltak og konkurranseutsetting av oppdrag som tidligere var forbeholdt vekst- og attføringsbedrifter. Endringene har grunnleggende konsekvenser for de kommunale virksomhetene Biva AS og Avigo AS som kommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad eier sammen. Selskapenes styrer engasjerte i 2014 Agderforskning for å belyse konsekvenser og muligheter som følge av endringene i attføringsbransjen. Agderforskning anbefaler at selskapene fusjonerer, og skriver i sin rapport: «Dersom Biva og Avigo ikke gjør strategiske endringer snart, så vil driftsgrunnlaget for virksomhetene opphøre. Det kan synes som om endringer som burde vært gjort

9 for 10 år siden nå er overmodne for å iverksettes. I juni 2015 ga generalforsamlingene i Biva og Avigo sine respektive styrer fullmakt til å utarbeide felles fusjonsplan for behandling av eierne høsten Fusjonsplanen ble godkjent av styrene i de to selskapene 24. september Planen er at selskapene fusjonerer 1. januar Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til plan om fusjon av selskapene Avigo AS og Biva AS. Bakgrunn Regjeringen varslet våren 2014 om vesentlige endringer i attføringsbransjen. Endringene innebærer sammenslåing av tiltak og konkurranseutsetting av oppdrag som tidligere hadde vært forbeholdt vekst og attføringsbedrifter. På denne bakgrunn besluttet styrene i Biva AS og Avigo AS sammen om å engasjere Agderforskning for å få en vurdering av hvordan bedriftene kunne stå best mulig rustet i den nye situasjonen. Anbefaling fra Agderforskning rapportens sammendrag. I Agderforsknings rapport Mulighetsanalyse Sammen for jobbsøkere oppsummeres situasjonen for selskapene slik (sammendraget, FoU rapport nr. 9/2014): «Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom en høring og statsbudsjettet i høst foreslått endringer i NAVs tiltakssystem. Biva og Avigo har i møtet med disse endringene store utfordringer knyttet til: Rammevilkår Endringer i NAVs tiltakssystem fører til konkurranseutsetting. Struktur Biva og Avigo befinner seg i hver sin bransjeorganisasjon som markerer skillelinjen i flere konkurranser om anbud i fylket, selv om de har i hovedsak samme eiere. Prosess Det nye tiltakssystemet medfører krav om mer helhetlig tilnærming til attføring, der inkluderingskompetanse («Supported Employment») står sentralt. Innhold Biva og Avigo har i dag store avdelinger basert på industri og produksjon. Markedet har bevegd seg i retning av tjenesteproduksjon og service.

10 Dersom Biva og Avigo ikke gjør strategiske endringer snart, så vil driftsgrunnlaget for virksomhetene opphøre. Det kan synes som om endringer som burde vært gjort for 10 år siden nå er overmodne for å iverksettes. Rapporten skisserer flere muligheter for å sikre videre drift: Samarbeid og kjernekompetanse Biva og Avigo må satse på det de kan best: å hjelpe jobbsøkere ut i varig og meningsfylt arbeid. Nye krav til faglig utvikling tilsier at virksomhetene bør samarbeide, enten som selvstendige selskaper eller i en fusjon. Fusjon Virksomhetene vil kunne gjennomføre samarbeid enklere i et fusjonert selskap, med komplimenterende ressurser og kompetanse. VTA (Varig tilrettelagt arbeid) krever videre satsing og geografisk dekning. Attføringsnettverk eller «Grep»-tilnærming En samlet attføringsbransje som kan levere bredt vil styrke konkurranseevnen til de enkelte virksomhetene. Et annet alternativ er en større fusjon av alle de åtte attføringsvirksomheter i fylket. Delvis nedleggelse En tidlig tilpasning til konkurransesituasjonen ved å legge ned alt unntatt VTA og deler av APS (Arbeidspraksis i vernet virksomhet), vil kunne sikre videre drift. Dette vil være et lite offensivt strategisk valg, med stor risiko for jobbsøkere. Eierkommunene må utøve politisk ledelse og overblikk om et videre driftsgrunnlag skal sikres. En fusjon mellom Biva og Avigo anbefales gitt forankring hos eiere og ansatte, og at faglige og geografiske hensyn blir ivaretatt. En videre fusjon eller nettverk av alle åtte attføringsvirksomheter bør vurderes, men krever politisk vilje og handlekraft i fylket». Oppfølging av rapporten fra Agderforsknings og plan for fusjon av selskapene. På felles styremøte mellom Avigo AS og Biva AS 22. januar 2015 ble det lagt fram sak om «Samarbeid mellom Biva og Avigo», og styrene konkluderte slik: «Styret i Biva og Avigo ser fordelen i å formalisere et tettere samarbeid mellom våre to selskaper». Vedtaket konkretiserte flere samarbeidsområder. På selskapenes respektive generalforsamlinger 17. juni 2015 ble det fattet likelydende vedtak: «Styret i BIVA/Avigo gis fullmakt av generalforsamlingen til å jobbe videre med fusjonering av Avigo AS og BIVA AS. En fusjonsplan legges frem for behandling i ekstraordinær generalforsamling i august/september 2015».

11 Plan for fusjon av Biva AS og Avigo AS ble lagt fram for selskapenes styrer 24. september Fusjonsplanen med vedlegg skal fremlegges for endelig vedtak av generalforsamlingene i Biva AS og Avigo AS. Fusjonen reguleres av aksjeloven kapittel 13 og skattelovens regler om skattefri fusjon samt regnskapslovens bestemmelser. Fusjonen gjennomføres ved at hele den igangværende virksomheten bestående av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Biva AS overføres til Avigo AS. Biva AS' eiendeler inkluderer eiendommen gnr 88, bnr 798 i Birkenes kommune. Som vederlag i fusjonen mottar aksjonærene i Biva AS nye aksjer i Avigo AS. Biva AS slettes ved fusjonens ikrafttredelse. Avigo AS fortsetter som selskap etter fusjonen med uendret foretaksnavn og forretningskommune. Ifølge planen overføres alle ansatte i Biva til Avigo med uendrede lønnsvilkår. Eventuelle endringer av arbeidsoppgaver skal fortløpende drøftes med ansatte og deres tillitsvalgte. Fusjonsplanen inneholder videre ordninger for fastsettelse av vederlag og verdier. Aksjefordelingen i det nye selskapet ser slik ut: Lillesand kommune (1451 aksjer), Grimstad kommune (1350 aksjer), Aust-Agder Næringsfond (900 aksjer), Birkenes kommune (715 aksjer), Lillesand Sparebank (140 aksjer), Aust Agder Fylkeskommune (50 aksjer), Olsen Assuranse (25 aksjer), Byggma (10 aksjer), Norsafe AS (5 aksjer) og Saint Gobain Ceranic M. (5 aksjer). Fusjonsprosessen har følgende hovedelementer (under forutsetning at fusjonsplanen får støtte): 1. Generalforsamlingen gir fullmakt til å utarbeide en fusjonsplan (juni 2015) 2. Selskapenes styrer tar stilling til forslag til fusjonsplan 3. Selskapenes eiere (kommunestyrene m fl) behandler fusjonsplanen oversendt fra selskapenes styrer (oktober 2015) 4. Ekstraordinær generalforsamling i selskapene vedtar fusjon (november 2015) 5. Kunngjøring og utsendelse av kreditorvarsel (november/desember 2015) 6. Ikrafttredelse av fusjonen meldes Foretaksregisteret og fusjonen gjennomføres ( )

12 Styrene i Avigo AS og Biva AS fattet følgende vedtak: Biva: Fusjonsplan datert 24. september 2015 for fusjon mellom Biva AS og Avigo AS godkjennes. Dette innebærer at selskapet oppløses for fusjon med Avigo AS. Avigo: Fusjonsplan datert 24. september 2015 for fusjon mellom Biva AS og Avigo AS godkjennes. Informasjon om selskapene Avigo AS og BIVA AS Både Avigo AS og Biva AS er attførings-/vekstbedrifter. Det er ikke lov å ta ut utbytte fra attføringsbedrifter, men verdiskapingen skal gå til å videreutvikle virksomheten. For øvrig fungerer virksomhetene som et ordinært AS. Attføringsvirksomhetene er en viktig del av staten og kommuners tjenester til de mest vanskeligstilte på arbeidsmarkedet. Avigo AS er eid av Birkenes kommune (7,8 %), Lillesand kommune (30,3 %), Grimstad kommune (27,3 %) og Aust-Agder næringsselskap AS (27,2 %). Selskapets formål er å drive attføring (attføringsbedrift) gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Dette skal skje gjennom produksjons- og arbeidspraksis i et reelt og moderne arbeidsmiljø, samt gjennom kurs og individuell veiledning. Bedriften har til enhver tid personer i ulike tiltak. Avigo har ca 50 ansatte og 26 varig tilrettelagte arbeidsplasser, og en omsetning på 52 millioner kroner (2014). Selskapet har lokaler i Lillesand. Ordførerne i hver kommune representerer generalforsamling sammen med representant fra Aust-Agder næringsselskap og Lillesand sparebank. Biva AS er en vekstbedrift, eid av kommunene Birkenes, Lillesand og Grimstad med hver sin eierandel på 1/3. Selskapets formål er å være tiltaksarrangør for NAV med tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB) i kommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad. Bedriften har 20 ordinært tilsatte og 43 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Til enhver tid følger bedriften opp deltakere etter AB-ordningen. Bedriften har en omsetning på om lag 15 millioner kroner og ca 20 ansatte (2014). Selskapet har lokaler i Birkenes og Grimstad. Ordførerne i eierkommunene representerer generalforsamlingen. Kommunenes eierskapsmeldinger. Kommunenes eierskapsmeldinger er vedtatt før statens endringer i attføringsbransjen (2014/15) som motiverer sakens spørsmål om fusjon mellom Avigo og Biva. Eierskapsmeldingene viser imidlertid at forholdet mellom Avigo AS og Biva AS har vært et tema i lengre tid. Her er noen sitater fra eierskapsmeldingene: Grimstad kommune, eierskapsmeldingen (2011):

13 «Eierskapsutvalget har vurdert kommunens eierskap i arbeidsmarkedsvirksomheter Biva AS, Avigo AS, og Kibo AS... Eierskapsutvalget har merket seg at det er snakk om selskap som langt på vei har sammenfallende formål. Eierskapsutvalget stiller spørsmål ved om selskapene er hensiktsmessig organisert, og anbefaler at eierne i samarbeid med NAV og selskapene selv foretar en vurdering av selskapsstrukturen- og organiseringen i neste valgperiode». Birkenes kommune, eierskapsmeldingen (2010): «Det bør tas initiativ til et eiermøte hvor det bl.a. drøftes tilsvarende virksomheter som eies i fellesskap (Avigo AS/BIVA AS). Eierandel anbefales beholdt, både i forhold til at aksjene ikke vurderes å være særlig omsettelige (utbyttebegrensninger), og at virksomheten virker å fungere ihht intensjonen bak eierskap». Lillesand kommune, eierskapsmelding (2010): Fra kap. 4, Anbefalinger. Om Avigo: «Det anbefales at kommunen beholder sine eierandeler. Samarbeidet mellom kommunen og selskapet bør styrkes, eksempelvis ved å formalisere faste kontaktmøter. Det bør også tas initiativ til et eiermøte i selskapet, eventuelt felles med BIVA AS». Vurdering Attførings- og vekstbedriftene Avigo og Biva har en viktig funksjon med tanke på å skape et inkluderende arbeidsliv og lokalsamfunn. Arbeidet som gjøres av virksomhetene, har stor betydning for en rekke personer i en sårbar fase av livet og for mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid. Vår region har en høy andel uføre. Sak om fusjon mellom Avigo AS og Biva AS kommer på initiativ fra selskapenes generalforsamlinger. Den mer «akutte» bakgrunn er de strukturelle endringene regjeringen har initiert for attførings- og vekstbedriftene det siste året med konkurranseutsetting og omlegging av ulike tiltak. Spørsmålet om fusjon mellom selskapene er imidlertid ikke av helt ny dato, noe som blant annet fremkommer i eierkommunenes eierskapsmeldinger. I mulighetsanalysen av selskapene, utarbeidet av Agderforskning (2014), beskrives fusjon som «overmodent». Av fire alternative framtidsmuligheter for selskapene, anbefaler Agderforskning fusjon. Administrasjonen støtter denne anbefalingen. Eierstrukturen til attførings- og vekstbedrifter har i vår region en klar overvekt av offentlig eierskap. Fusjonsplanen for Avigo og Biva legger også opp til videreføring av dagens eierstruktur. I et notat om «Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedrifter», utarbeidet av NIVI analyse AS på oppdrag av NHO attføringsbedriftene, og hvor Avigo AS er medlem, ble ordførere (261) til eiere av attføringsbedrifter blant annet stilt spørsmål om hvorfor kommunene er eiere av disse bedriftene. I svarene til ordførerne (101) vises det blant annet til at attføringsbedriftene er en del av kommunens samfunnsansvar, at de ivaretar et helhetlig ansvar overfor personer med nedsatt arbeidsevne og at kommunalt eierskap bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet for virksomhetene. At Avigo og Biva er lokalisert i både Grimstad, Birkenes og Lillesand, har vist seg å være et

14 konkurransefortrinn ved anbud. Ved anbud på de nye tiltakene «Oppfølging» og «Avklaring» våren 2015, var det et krav fra NAV at tiltaksleverandøren kunne levere et like godt tilbud i alle kommunene, noe Avigo og Biva som samarbeidet om tilbudet, kunne. Administrasjonen mener en bevaring av funksjonelle og gode lokaler i alle eierkommunene er en forutsetning for fusjon av selskapene. En fusjon legger grunnlag for mer rasjonell og effektiv drift og mer robuste og fleksible fagmiljøer. De bedriftsøkonomiske perspektivene må imidlertid avveies på en fornuftig måte i forhold til brukerbehov og betydningen nærhet har for eierkommunene. Den enkelte eier (kommunene mfl) bestemmer selv hvordan en vil utøve sitt eierskap. Til selskapets styre har kommunen mulighet til å oppnevne både politiske representanter og/eller profesjonelle representanter. Selskapets styre trenger både kompetanse på det bedriftsøkonomiske og selskapets samfunnsmessige og sosiale formål. Avigo og Biva opererer på et kommersielt marked, men har samtidig en helt spesiell samfunnsmessige og sosiale funksjon i de respektive lokalsamfunn. Ordførerne har representert eierkommunene i selskapenes generalforsamlinger.

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS

Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS R 10-2013 Selskapskontroll Vekst Oppdal AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Vekst Oppdal AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver

Detaljer

Eierskapskontroll av Optimus AS

Eierskapskontroll av Optimus AS R 11-2014 Selskapskontroll Optimus AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Optimus AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2010 62246/2010 2010/4188 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/146 Formannskapet 22.11.2010 Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 7 1.2 Metode... 7 1.3 Høring... 8

SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 7 1.2 Metode... 7 1.3 Høring... 8 (ABC AS/IKS) ii Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 7 1.2 Metode... 7 1.3 Høring... 8 2 FAKTA OM SELSKAPET OG OM EIER... 9 2.1 Om selskapet...

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer