Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store"

Transkript

1 Nr. 3 Desember årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst slo Goodtech seg sammen med svenske EIAB og beholder navnet Goodtech. Med 1400 ansatte og 1,8 milliarder norske kroner i omsetning skal de slåss om nye kontrakter. Yngve Aabø og Kristjan Freyr Johansson tilbyr løsninger til store kraftsystem. Side 7 Krymper bort matavfallet Eit enkelt tastetrykk på knappen på matkverna i kjøkkenet og så er prosessen i gang. 18 timar etterpå har matavfallet krympa i vekt og volum med prosent til eit luktfritt tørrstoff, godt eigna som kompost. Seljebedrifta sitt konsept for storkjøkken begeistrar ein veksande kundekrets. Side 13

2 2 Muligheter for reduserte klimagass- utslipp i industrien Klimakur 2020 har vurdert tiltak for den norske fastlandsindustrien som samlet kan redusere utslippene av klimagasser med 4,35 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Tiltakene har et kostnadsspenn fra det bedriftsøkonomisk lønnsomme til tiltak som vil koste opp mot 3000 kroner per tonn redusert CO2. Gjennomføres karbonfangst og - lagring ved tre industrianlegg i Grenland kan redusere utslippene med ytterligere 1,5 mill tonn til en kostnad på rundt 1400 kr per tonn. Stort spenn i kostnader Tiltakene Klimakur 2020 har vurdert i industrisektoren har et kostnadsspenn opp mot ca kroner per tonn redusert CO2. En rekke tiltak vil imidlertid være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Tre av tiltakene vil også være økonomisk lønnsomme for bedriftene. Fakta Klimakur 2020 Klimakur 2020 har hatt i oppdrag å vurdere mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle målet om at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn (når skog er inkludert) innen Gjennom både sektorvise analyser av tiltak og virkemidler og makroøkonomiske analyser har Klimakur 2020 belyst hva som kan gjøres for å redusere de nasjonale utslippene. Det er også utarbeidet menyer for å illustrere noen hovedtilnærminger og konsekvensene av disse. Klimakur 2020 gir ikke anbefalinger. Utredningen skal danne grunnlag for regjeringens vurdering av klimapolitikken, som skal legges fram for Stortinget i Klima- og forurensningsdirektoratet har ledet arbeidet, som er utført i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet. Stort potensial i metallproduksjonen Klimakur har identifisert tiltak i norsk metallproduksjon som gir et reduksjonspotensial på 2,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Overgang fra fossile reduksjonsmidler til trekull i ferrolegeringsindustrien utgjør ca. 1,2 millioner tonn av dette. Også ved produksjon av anoder til aluminium- og ferrolegeringsindustrien og ved produksjon av silisiumkarbid er det mulig å redusere utslippene ved å benytte trekull som energibærer eller reduksjonsmiddel. Felles for tiltakene som innebærer bruk av trekull, er at de krever tilgang til trekull av rett kvalitet. I aluminiumsindustrien er det også mulig å redusere utslippene av perfluorerte hydrokarboner (PFK-gasser), som er potente klimagasser, ytterligere. Flere av metallprodusentene som i dag bruker fossile brensler som energibærer til stasjonær forbrenning, kan redusere utslippene ved å gå over til fornybar energi. Kjemisk industri Klimakur 2020 har identifisert tiltak som kan redusere utslippene fra kjemisk industri med 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Energieffektivisering og prosesstiltak i petrokjemisk industri kan føre til lavere råstofforbrukog mindre fakling, som også gir reduserte utslipp. Innføring av katalysatorteknologi i gjødselproduksjon reduserer utslippene av lystgass. Mineralsk industri Klimakur 2020 har identifisert tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra mineralsk industri med 0,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. De viktigste tiltakene er overgang fra fossile til fornybare energikilder i produksjon av sement og brent kalk, samt i mindre grad mineralull og leca. Treforedling og annen industri I treforedlingsindustrien utgjør fossile energibærere om lag 10 prosent av energibruken. Klimakur har vurdert tiltak som tilsvarer en reduksjon i klimagassutslippene på 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter ved overgang til fornybar energi. For det brede spekteret av virksomheter som inngår i annen industri, har Klimakur vurdert ulike tiltak innen energieffektivisering og overgang fra fossil til fornybar energi. Totalt potensial for reduserte utslipp er vurdert til 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dessuten er det beregnet et tiltak på energiledelse som gjelder hele industrisektoren og som utgjør et reduksjonspotensial på 0,3 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Karbonfangst og -lagring Klimakur har vurdert potensialet for utslippsreduksjoner ved innføring av karbonfangst og -lagring (CCS) ved ni industrianlegg på fastlandet. Gjennomføring av alle disse vil gi en utslippsreduksjon på opp mot 3,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Forutsatt at flere anlegg i geografisk nærhet til hverandre deler kostnader for felles transport og lagring av CO2, er kostnadene vurdert til å være fra 1000 kr/tonn CO2 til 1700 kr/tonn CO2. Dersom det innføres karbonfangst og -lagring ved tre bedrifter innen 2020, for eksempel Yara Porsgrunn, Ineos og Norcem Brevik kan utslippene reduseres med 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er stor usikkerhet i tiltakskostnader og teknologiutvikling i disse anslagene. Karbonfangst og lagring kan være alternativ til noen av de andre tiltakene for utslippsreduksjon fra samme virksomhet. Potensialet for utslippsreduksjon kan derfor ikke nødvendigvis legges sammen. Det er også begrenset hvor mange CCS-prosjekter som kan gjennomføres samtidig. Dette gjør det totale reduksjonspotensialet for industrien inkludert CCS usikkert. Mulige virkemidler Klimakur 2020 har også vurdert mulige virkemidler, pisk og gulrot for å utløse tiltak som gir utslippsreduksjoner. Videreføring og planlagt utvidelse av kvotesystemet vil utløse noe, men langt fra hele potensialet. Ytterligere virkemidler som er belyst er innføring av klimaagvifter og økt bruk av påbud og forbud etter forurensningsloven. Valg av virkemidler vil ha stor betydning for hvor stor utslippsreduksjon som kan oppnås og til hvilken kostnad, både i kroner og med hensyn til andre konsekvenser som for eksempel utflytting av industri. Opprettelse av klimafond og frivillige avtaler med industrien er omtalt som virkemidler som reduserer faren for slik utflytting. Utgiver/produsent RGB design as Trykk: Hardanger Folkeblad Opplag: Distribusjon: Posten Norge Adresse: Bleikmyrv. 1, 4276 Vedavågen Telefon: Salgssjef: Arve Andersen E-post:

3 3 Konjunkturbarometeret, 3. kvartal 2010 Gradvis bedring for industrien Norske industriledere melder om en moderat økning i produksjonsvolumet, og det ventes en ytterligere bedring i 4. kvartal. Stigende ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet medvirker til dette. Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2010 viser at norsk industri har passert konjunkturbunnen og er inne i en periode med gradvis sterkere vekst i produksjonsvolumet. Stigende ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet forklarer denne utviklingen. Den økte etterspørselen påvirker markedsprisene som stabiliserte seg etter en lengre periode med nedgang. Imidlertid var det fortsatt mange industriledere som oppgav at etterspørsels- og konkurranseforhold virket hemmende på produksjonen. I tillegg fortsatte sysselsettingen å falle. Antall arbeidsmåneder dekket av ordrebeholdningen har tatt seg noe opp siden årsskiftet. Det samme gjelder for gjennomsnittlig kapasitetsutnytting som beregnes til 78,5 prosent i 3. kvartal. For internasjonale sammenligninger av kapasitetsutnyttingsgrad henviser SSB til EUROSTAT. Venter ytterligere vekst i industriproduksjonen Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt (4. kvartal 2010) er positiv. Forventning om høyere produksjonsvolum og stigende ordretilgang støtter denne oppfatningen. Sammensatt konjunkturindikator for industrien stiger fra 5 til 7 (sesongjustert nettotall). Resultatet antyder en noe sterkere produksjonsvekst i 4. kvartal. Økt etterspørsel etter innsatsvarer Produsenter av innsatsvarer (trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk råvareindustri, metallindustri med flere) melder om ytterligere vekst i samlet produksjonsvolum. Samtidig synes fallet i sysselsettingen å ha bremset opp etter en lengre periode med negativ utvikling. Større ordretilgang både i hjemmeog eksportmarkedet forklarer denne bedringen. Etterspørselsveksten gjenspeiles i markedsprisene som styrket seg i 3. kvartal. Antall arbeidsmåneder dekket av ordrebeholdningen har steget noe for de aktuelle næringene. Det samme er tilfelle for gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad som beregnes til 80 prosent. Svært mange industriledere vurderer de generelle utsiktene på kort sikt som positive. Forventning om ytterligere vekst i produksjonsvolum, ordretilgang og markedspriser underbygger dette resultatet. Redusert produksjon av investeringsvarer Produsenter av investeringsvarer (maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer med flere) melder om lavere produksjonsvolum og redusert sysselsetting. Imidlertid er det stadig færre industriledere som deler denne oppfatningen, og fallet i ordrebeholdningen viste tegn til å flate ut. Større innenlandsk ordretilgang var årsaken til dette. Markedsprisene fortsatte imidlertid å svekkes. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 79,8 prosent i 3. kvartal. Antall arbeidsmåneder dekket av ordrebeholdningen lå nær det historiske gjennomsnittet for de aktuelle næringene. Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt går fra tilnærmet nøytral til klart positiv. Forventning om større ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet er trolig årsaken til denne holdningsendringen. Prisvekst på konsumvarer Produsenter av konsumvarer (næringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking og grafisk industri, farmasøytisk industri, møbelindustri med flere) melder om økt produksjon i 3. kvartal. Sysselsettingen fortsatte imidlertid å falle. Strukturelle endringer innenfor næringsmiddel- og drikkevareindustrien, som effektivisering og overgang til større produksjonsenheter, medvirket trolig til dette. Innenlandsk etterspørsel gikk noe ned, mens det var stigende etterspørsel i eksportmarkedet. Prisene styrket seg både hjemme og ute. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 75,6 prosent i 3. kvartal. Dette er om lag uendret fra foregående undersøkelse. Generelle utsikter på kort sikt vurderes som positive. Forventning om høyere produksjonsvolum samt økt etterspørsel både i hjemme- og eksportmarkedet støtter denne oppfatningen. Planlegger du å starte egen bedrift? Skape.no publiserer på nettet i disse dager vårens kursprogram for etablerere. Sjekk nettsiden vår for mer informasjon: Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen

4 4 Bravida Haugesund: Totaltilbyder innen elektro Bravida Haugesund er idag en av de største aktørene innen elektro på Haugalandet. Bravida kjøpte for noen år siden opp Siemens Installasjon, og de fleste ansatte ble viderført til det nye selskapet. Dermed har de bevart erfaringen og kvaliteten fra Siemens. For ett år siden tok Bravida steget helt ut og beviste at de satser på elektro. De kjøpte opp Siemens Installasjon A/S i Norge. Bravida er i dag landets største leverandør av elektro tjenester. Avdelingssjef i Bravida Haugesund, Knut Lien, er en av de 1300 som tidligere arbeidet for Siemens Installasjon og som ser helt klart at sammenslåingen har båret frukter. Oppkjøpet av Siemens Installasjon var en del av en godt planlagt vekststrategi. Bravida har gjennom sammenslåingen med Siemens Installasjon tatt en ledende posisjon i markedet. - Siemens har alltid vært synonymt med kvalitet, og denne har det vært viktig for Bravida å ta vare på. Ved å ha så mange dyktige medarbeidere, som tidligere arbeidet for Siemens, har vi klart å opprettholde kvaliteten i arbeidet vi utfører, sier Knut Lien. Hele Haugalandet - I dag har vi 29 ansatte i avdelingen i Haugesund som dekker hele Haugalandet. 17 servicebiler er ute på faste vedlikeholdsoppdrag som f.eks på Kårstø. Vi tilbyr totalpakker innen elektrotekniske arbeider, og vår lange erfaring garanterer for høy kvalitet på arbeidet som utføres, forteller han. På spørsmål om Bravida har noe å gjøre med televerket å gjøre, kan Lien avkrefte dette. - Det er noe som henger igjen fra noen år tilbake. Fortsatt er det mange som ringer oss for å flytte på telefonstolper etc, men her kan vi desverre ikke hjelpe, sier Lien. Bravida Haugesund har faste vedlikeholdsavtaler med blant annet Statoil Kårstø, Hydro Karmøy og FMC. - For tiden er det også mange spennende prosjekter på gang i Tysvær som vi håper å få delta i, forteller Lien videre. Av de 29 ansatte er det 5 lærlinger i bedriften per dags dato. I tillegg til de 17 bilene som går på serviceavtaler, har vi også en gjeng som retter seg inn mot det private markedet. Store prosjekt Bravida blir ofte nevnt i forhold til store prosjekt. De har mange og store prosjekt som går hele tiden. Det forteller oss at vi nyter stor tillit hos aktører som utfører viktige på Haugalandet, sier Lien. Feilaktig utførte elektroinstallasjoner kan forårsake unødvendige driftsforstyrrelser, ulykker og skader. Ved å fokusere på analyse og tilby regelmessig service, forebyggende vedlikehold og tidlige tiltak, hjelper vi kunden med å forebygge slikt. Sammen sørger vi for at de får en effektiv energibruk og et anlegg som utnyttes best mulig. Det vinner både kunden og miljøet på, avslutter Lien. Bravida markedsføres i dag med følgende pakker: Den totale elektro pakken Belysning Energiforsyning og oppvarming Sentral driftskontroll Brannvarsling og nødlysanlegg Lynvernanlegg Alarm-og sikkerhetssystemer Tele og data Service, drift og vedlikehold Fakta om Bravida Bravida er Norges og Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester med ca medarbeidere før oppkjøpet, i Norge, Sverige og Danmark. I Norge er Bravida, etter oppkjøpet av Simens Installasjon, det største elektroselskapet og blant de ledende på rør og ventilasjon. Bravida Norge vil etter oppkjøpet ha avdelinger på 30 steder og rundt ansatte. Bravida Haugesund er totaltilbyder innen elektro. Selskapet leverer både spesialisttjenester og helhetsløsninger, fra design og prosjektering til installasjon, drift og vedlikehold. Bravida er en naturlig partner, enten det gjelder omfattende entrepriser eller mindre serviceoppdrag. Selskapet tar et totalansvar for alle installasjoner, både i nybygg og ved rehabilitering av bygårder, kontorer, industri eller anlegg. Samtidig tilbys vedlikehold og justeringer av eksisterende installasjoner. Bravida, leverte et driftsresultat på 48 millioner for den norske virksomheten, av en omsetning på 982 millioner kroner i første halvår Avdelingsleder i Bravida Haugesund, Knut Lien, forteller at de leverer alt innen elektrotekniske løsninger.

5 5 Byggearealstatistikk, 3. kvartal 2010 Størst økning i næringsareal I 3. kvartal i år ble det satt i gang bygging av kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er kvadratmeter mer enn i 3. kvartal i fjor. Igangsatt bruksareal til næringsbygg gikk opp med 24 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Oppgangen skyldes i hovedsak økning innenfor industri- og lagerbygg. 3. kvartal i fjor hadde imidlertid de laveste tallene på mer enn 10 år. Det ble i 3. kvartal påbegynt bygging av kvadratmeter bruksareal til industri- og lagerbygg. Dette er kvadratmeter mer enn i samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 62 prosent. I 3. kvartal 2009 ble det imidlertid registrert igangsatt færre industriog lagerbygg enn samme kvartal de foregående fire år. Bred økning for alle typer bygg Det er registrert en oppgang i igangsetting av stort sett alle typer bygg. Veksten i boligbygg var på over kvadratmeter mer sammenlignet med 3. kvartal i fjor, og skyldes flere igangsatte rekkehus, blokkleiligheter og bofellesskap, som økte med til sammen kvadratmeter. Igangsatt bruksareal i eneboliger gikk derimot ned med kvadratmeter. Bygger ut Smørbukk Nordøst Partnerskapet på Åsgardfeltet i Norskehavet har tatt investeringsbeslutning for å bygge ut segmentet Smørbukk Nordøst som satelitt til Åsgard B-plattformen. Forventet produksjonsstart vil være desember Utvinnbare reserver av olje, gass og kondensat på Smørbukk Nordøst er anslått til ca.15 millioner fat oljeekvivalenter. Forventet investering for utbyggingen er nærmere 1 milliard kroner. - Fra sanksjonering av prosjektet til oppstart vil det gå måneder. Dette vil være en av de raskeste utbygginger i Norskehavet noensinne, forteller prosjektleder Helge Rivelsrud. Utbyggingen vil øke framtidig olje- og gassproduksjon over Åsgard B og gir muligheter for å bygge ut nye funn i området. - Åsgard er et knutepunkt på Haltenbanken, og utbyggingen av Smørbukk Nordøst viser hvordan vi raskt kan realisere ny produksjon, når det er tilgjengelig prosesseringskapasitet i området, sier Ståle Tungesvik, leder for Reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel. Den raske oppstarten oppnås ved å benytte en eksisterende letebrønn som produksjonsbrønn. Dessuten vil havbunnsutstyr opprinnelig bygget for Sigrid-feltet og i lisensens eie kunne modifiseres og tas i bruk. - Modifikasjonene på Åsgard B vil være små, siden vi kan koble oss opp til en eksisterende bunnramme, påpeker Rivelsrud. Opprinnelig plan var oppstart av Smørbukk Nordøst i Men siden har prosjektet akselerert, slik at planlagt oppstart nå er satt til desember Partnere på Smørbukk Nordøst: Statoil (operatør) (34,57 prosent), Petoro (35,69), Eni Norge (14,82), ExxonMobil (7,24) og Total (7,68). Leverandør av manuelt opererte og aktuerte ventiler til industrien Spak Gir Elektrisk Pneumatisk Hydraulisk Kontakt oss: Tlf: E-post: Web:

6 6 Gjør hverdagen enklere og renere Ta kontakt for en uforpliktende miljøprat! Safeguarding

7 7 Kraftspranget Måler krefter med de store I høst slo Goodtech seg sammen med svenske EIAB og beholder navnet Goodtech. Med 1400 ansatte og 1,8 milliarder norske kroner i omsetning skal de slåss om nye kontrakter. Yngve Aabø og Kristjan Freyr Johansson tilbyr løsninger til store kraftsystem. Av: Per Lindberg Industri møtte dem i lokalene på bergenskontoret. Aabø hoppet i sin tid av fra BKK og startet Troll Power med to kompanjonger. Selskapet ble siden overtatt av Goodtech. Med utgangspunkt i Bergen og miljøet i Troll Power skal det nå satses på løsninger for kraftsektoren i Norge. Vant i Rjukan De to kollegene er optimistiske med tanke på veien videre. Strategien er klar. - Vi skal fokusere på store kraftsystem for energibransjen, sier Aabø. Han og kollegene har vært gjennom en begivenhetsrik høst, der det har skjedd mye i selskapet. Et av høydepunktene var da Norsk Hydro ga oppdraget med å modernisere Hydros fem vannkraftverk på Rjukan til Goodtech. - Det var veldig tilfredsstillende å gå til topps i Rjukan. Vi arbeidet mye med anbudet og fikk belønning. Tildelingen av kontrakten bekrefter markedets tillit til oss som en kompetent og konkurransedyktig leverandør, sier Aabø. Ved siden av å konkurrere om kraftsystem innen vannkraft, har Goodtech solid kompetanse når det gjelder transformatorstasjoner på land og til vanns. -Vi leverer totale elektriske løsninger for store og små kraftverk og transformatorstasjoner fra 20 kv til 420 kv, forteller Aabø. Kunnskap og slagkraft Både han og prosjektingeniør Kristjan Freyr Johansson mener de er på et slagkraftig lag, både som en del av Goodtech, men også som en del av kunnskapen som er blant kollegene i Bergen. -Vi er en stor organisasjon med betydelig kompetanse både på ingeniør- og montørsiden, sier Johansson. Montørene i selskapet kommer i hovedsak fra Sverige. Når Goodtech skal i gang med moderniseringen av kraftverkene i Rjukan, OFFENSIVE: Yngve Aabø (t.v.) og Kristjan Freyr Johansson tilbyr løsninger til store kraftsystem for energibransjen. FOTO: PER LINDBERG Transformatorstasjonen til havs kan ha en vekt på 2500 tonn. Her kan det bo opptil 20 personer. ILL: GOODTECH er det i hovedsak norske og svenske ingeniører og svenske montører som sammen løser oppdraget. -Det er her vår styrke ligger. Vi har både kunnskapen og gjennomføringsevnen. Dessuten er vi en uavhengig systemintegrator som har avtaler med de ulike leverandørene. Vi kjøper utstyret, bygger våre egne system og setter dette i drift, sier Johansson. Behovet er der Yngve Aabø har vært i bransjen i snart en mannsalder. Han grunnla Troll Power og Troll WindPower. Han har solide teoretiske og praktiske kunnskaper om elektriske kraftsystemer både på land og offshore. 57- åringen, som opprinnelig kommer fra kraftkommunen Sauda, ser et stort behov for Goodtechs tjenester. -Mange av kraftverkene og transformatorstasjonene som vi har i dag, ble bygget på og 80-tallet. Mye av utstyret er modent for utskifting. Vi har bak oss noen år der det ikke har vært investert all verden på oppgradering av kraftverk og transformatorstasjoner. Derfor vet vi at behovet er der. Man kan ikke satse videre uten å fornye utstyret. Her kommer vi inn som en aktør, sier Aabø. Gründeren gleder seg over å være med på satsingen innenfor Goodtech-konsernet. Han ser nemlig at det levende ingeniørmiljøet på Damsgård i Bergen, kommer til å blomstre videre. -Vi kommer til å ansette flere folk fremover, slår han fast. I vinden Goodtech har også betydelige kunnskaper om vindkraft, både til lands og til vanns. De bruker sin kompetanse blant annet fra oljeindustrien til å utvikle nye løsninger for store vindmølleparker til lands og til vanns. -For det første har vi kunnskap her på huset, men vi samarbeider også med en rekke andre selskap i øverste divisjon. Jeg kan for eksempel nevne Bergen Group Rosenberg i Stavanger. Det gjør oss i stand til å tilby komplette løsninger for å integrere vindturbiner til elektriske systemer til vanns, sier Aabø. Konkurransefortrinn Han ser en rekke muligheter i fremtiden og få begrensinger, selv om konkurransen er hard og kampen om oppdragene er tøff. -Vi har kunnskapen, vi har erfaringen. Husk at vi har gjort uttallige oppdrag for de store selskapene innen kraft- og oljebransjen. Nå har vi også blitt en slagkraftig aktør med en betydelig montøravdeling gjennom samarbeidet med EIAB. Dette gir oss konkurransefortrinn som vi skal bruke, til nytte for både oss og våre kunder, sier Aabø og utdyper: -Sammenslåingen med svenskene gir selskapene større kundenett med mulighet til å øke produkt- og tjenestetilbudet til dagens kunder. Vi får mulighet til å gjennomføre store prosjekter, samt økt virksomhet innen elektro og infrastruktur i Norge. Dessuten åpnes det for nye muligheter i det svenske markedet både når det gjelder automatiseringsprosjekter og leveranse av miljøløsninger. Vi blir også i stand til å gjennomføre en offensiv rekruttering av personell innen virksomhetsområdene. Det er helt nødvendig å få fatt i de klokeste hodene.

8 8 Fortum investerer i 2 miljøvennlige liftbiler fra GANTIC Tommy Jørgensen i GANTIC er meget fornøyd med at Fortum satser på ny, innovativ og miljøvennlig teknologi. Det krever at innkjøpere og ledere tar de riktige valgene når det gjelder miljøsatsing, dette føler vi at Fortum har gjort. Fortum valgte Altec TA60 for spenningsnivå 46kV montert på Unimog U5000L Begge Liftbilene er utstyrt med vinsj fremme og bak, vinsjene er 6T Sepson m/fjernkontroll. Liftbilene er utstyrt med miljøvennlig batteridrift, dette gir en stor miljøgevinst da dieselmotoren kan stoppes når man bruker liften. Brukerne av liften finner også dette som en stor fordel da støy og eksos er fjernet ved bruk av batteridriften, videre kan innsparinger i drivstoff forbruk også tas med, da mange motortimer til liftbruk er fjernet. Harald Thomassen ved Fortum sier: Jeg har ved flere anledninger når jeg har arbeidet med innkjøp av elverkslifter (isolerte lifter) sett på dette med såkalt grønn pakke. Jeg har tidligere endt opp med det resonemang at batteridrift på liften sikkert Postboks 441, sentrum Oslo Tel.: Faks: E-post: Dokumentasjon av byggevarer iht. Teknisk forskrift 97 kap. 5 Akkreditert produkt- og kvalitetssystemsertifisering ble dårligere enn hva tilfellet blir når bilens motor driver det hele. Denne gangen fant jeg ut at tiden er inne til å prøve en såkalt grønn pakke. Det er gledelig å konstatere allerede nå at dette ser ut til å være en meget vellykket sak. Dette blir bra for montørene som får stå i ren luft, og det er bra for tredje-person. Vårt kjerneområde er godkjenning og sertifisering av: Ferdigbetong - betongvarer og betongelementer FRA OVERLEVERINGEN: Fra venstre: Folke Tholin fra Fortum, Daniel Abelsson fra Swedmog, Thomas Ceder fra Fortum, Sven Rosen fra Fortum, Stefan Nilsson fra Fortum, Patrik Berggren fra Fortum, Per Arne Sandlund fra Gantic, Johan Ljungar fra Swedmog. Videre sier Harald Thomassen at den mekaniske oppbyggingen av liften er meget god. Jeg har ved to anledninger besøkt påbygger og blitt imponert over arbeidets høye kvalitet. Min mening i mange år er at det er dette som er elverkslift. Andre typer lifter som Vi administrerer i alt 15 ulike godkjenningsog sertifiseringsordninger innen områdene: Fabrikkfremstilte betong- og lettbetongprodukter Armeringsstål, betongtilslag og sement Tetningsmateriell av gummi til betongavløpssystemer Kumlokk og rammer av støpejern Teglstein, puss- og murmørtel Prøvingslaboratorier og byggeplasslaboratorier Besøk oss på vår hjemmeside hvor du blant annet vil finne en ajourført database over alle godkjente og sertifiserte virksomheter. Omkring 500 foretak er i dag tilsluttet våre ulike ordninger. Vi engasjerer oss nasjonalt og internasjonalt ikke er isolerte bør ikke komme nærmere en 30m fra en kraftledning, eller fra et koblingsanlegg. Vi vet allerede hva en uisolert lift kan stelle i stand inne på et stasjonsområde. Tommy Jørgensen i Gantic opplever at mange av de store bedriftene i Norge stiller skyhøye krav til sine leverandører når det gjelder miljøhensyn og etisk produksjon. Dette har vert et satsingsområde for GANTIC i lengre tid. Utviklingsavdelingen i GANTIC har lang erfaring med å lage kundetilpassede, miljøvennlige løsninger innen liftbransjen. Fortum var tidlig ute med å definerte sine miljøkrav og vi i Gantic er glade for at vi ble valgt til å være med å finne løsningen, og å få frem liftene Fortum ville ha. Tommy Jørgensen har gjennom sine 25 år i Lift bransjen vert med å løse mange spesialønsker fra kunder over hele Norge og Sverige, og som de fleste inne Elverksbransjen kjenner til så er Tommy Jørgensen et kjent navn innen liftbransjen. Planlegger du å starte egen bedrift? Skape.no publiserer på nettet i disse dager vårens kursprogram for etablerere. Sjekk nettsiden vår for mer informasjon: Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen

9 Økt sjøsikkerhet ved bruk av effektiv kartteknologi Kystverket integrerer nå GIS-løsningen SINMAT i sitt kartsystem. Med det kan etaten tilby et helhetlig system for produksjon av navigasjonsdata til sjøkart. Geodata leverer systemet, som skal bidra til økt sjøsikkerhet langs hele kysten. 9 Det nautiske fagsystemet SIN- MAT moderniserer Kystverkets arbeid med farled, fyr og merker i Norge. Sjøsikkerheten har første prioritet. For de sjøfarende vil det nye systemet blant annet innebære at de mye raskere får oppdatert informasjon fra geografiske informasjonssystemer (GIS) om endringer i sjøveien, for eksempel nye merker og utdypede farleder. Kvaliteten på de innsamlede dataene skal nå være god nok til at de kan godkjennes og implementeres direkte av Sjøkartverket. Tiden fra Kystverket utfører forbedringer til de er registrert i Sjøkartverkets offisielle kart skal nå bli merkbart kortere, forklarer seniorrådgiver Petter J. Andersen ved Kystverkets Senter for farled, fyr og merker. Effektivisering og modernisering Foruten at formidlingen av informasjon til de sjøfarende effektiviseres, innebærer det nye systemet også en betydelig effektivisering og modernisering av Kystverkets interne arbeid. Det nye nautiske fagsystemet benyttes blant annet i arbeidet med planlegging og utplassering av navigasjonsinstallasjoner. Med SINMAT får Kystverket en enhetlig løsning. Den gir tilstrekkelig beslutningsstøtte og sikrer kvalitet og effektivitet gjennom hele produksjonsflyten fra innhenting av rådata til visualisering og analyse, sier Andersen. Et viktig hjelpemiddel Dataforvaltning er en sentral del av det nye systemet. Løsningen tas i bruk i hele Kystverkets organisasjon, både på sjø og land. Utvikling og implementering av dette systemet for Kystverket er blant de mest omfattende, integrerte GIS-leveransene noensinne i vårt marked. Det blir et viktig verktøy for Kystverkets virksomhet, og et viktig bidrag til en sikker seilas langs vår lange kyst. Det er en spennende reise som ytterligere styrker vår kompetanse og posisjon som markedets GIS-integrator, sier Espen Kristiansen, salgsdirektør i Geodata. Geodata gjennomfører prosjektet i samarbeid med Fugro Survey, som er verdensledende innen offshore survey-aktiviteter. Godkjennelse av leveransen er planlagt i mai 2012 og systemet skal da være fullt operativt, testet og kvalitetssikret. Utover denne datoen vil det bli opprettholdt en årlig vedlikeholdsavtale med leverandøren. Salgsdirektør Espen Kristiansen fra Geodata AS (t.v.) og sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen fra Kystverket signerer SINMAT-avtalen. En av Norges ledende rørleggere NVS er en av Norges ledende rørleggerbedrifter med lokalavdelinger over store deler av Sør-Norge. Vi påtar oss alle typer oppdrag over hele landet, enten de er enkle og begrensede eller store og komplekse. NVS er samtidig din lokale rørlegger som gjerne utfører større eller mindre oppdrag i nærmiljøet. Våre oppdragsgivere er alt fra privatkunder til store, profesjonelle byggherrer innenfor industriell, privat og offentlig virksomhet. ww. w NVS Prosjekt Sarpsborg Ringtunveien Grålum Tlf: NVS Service Sarpsborg Ringtunveien Grålum Tlf: NVS Industri Greåkerveien Greåker Tlf:

10 10 ARNPRO TC 500 ARNPRO 620 ARNPRO 420 ARNPRO 750 ARNPRO er Norges ledende produsent og leverandør av arbeidsbrakker. Siden 2001 har vi levert solide produkter over hele landet, og vi garanterer praktiske og funksjonelle brakker. Vi legger vekt på fleksible løsninger og skreddersyr brakkene etter dine ønsker og behov. Kontakt oss for mer info om våre produkter Dalegården 5722 Dalekvam Tlf: Skreddersydde produkter, funksjonelle løsninger

11 11 Intensjonsavtale til Deepsea Bergen Statoil har inngått en intensjonsavtale med Odfjell Drilling om innleie av riggen Deepsea Bergen til bruk på lisensene i Norskehavet. Kontrakten har en verdi på rundt 380 millioner amerikanske dollar. vå på denne type rigg, slik vi ser det. Denne avtaler befester også det gode samarbeidsforholdet mellom Odfjell Drilling og Statoil, sier Gunn Vik Grønhaug, ansvarlig for anskaffelser av boring og brønntjenester i Statoil. Deepsea Bergen er en halvt nedsenkbar borerigg. Den er nå på en treårs kontrakt med Statoil i det samme området. Statoil har, som operatør på flere lisenser, tildelt Odfjell Drilling kontrakt for bruk av Deepsea Bergen til produksjonsboring på Haltenbanken. - Vi er tilfreds med inngåelse av denne avtalen. Den sikrer fremtidig kapasitet for oss i riggmarkedet, dermed kan vi også opprettholde produksjonsmålene våre på lengre sikt, sier Ivar Aasheim, områdedirektør for Drift Nord i Undersøkelse og produksjon Norge. Kontraktens varighet er på tre år, med mulighet for ett års opsjon etter fullført boreprogram. Kontrakten angir en dagsrate på rundt amerikanske dollar, basert på dagens valutakurs. Statoil har opsjon på å utvide kontraktens varighet ytterligere til en redusert rate. Avtalen forutsetter partnergodkjenning. - Avtalen reflekterer et bærekraftig prisni- Deepsea Bergen. Foto: Leif Berge / Statoil ENERGI TELEKOM STRØMNETT Foto: BKK/David Zadig VI HAR GJORT DET FØR! Nesten uansett hva du vil ha gjort, så har vi gjort det før. Vi har mer enn 100 års entreprenørerfaring og har spesialkompetanse enten du skal bygge nytt eller oppgradere eksisterende anlegg. Våre 275 ingeniører og montører har bred fagkompetanse innen planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, fibernett og utendørs belysningsanlegg. Tverrfagligheten er vår styrke. bkk.no

12 12 Krympar bort matavfallet FIRE PÅ RAD: Klare for levering er dette firkløveret av matavfallssystemet ENVIRO Både dagleg leiar Audun Rossland t.v. og teknisk sjef Karl Petter Tømmerstøl ser fram mot eit spennande og godt 2011 for bedrifta på Reset i Selje. Eit enkelt tastetrykk på knappen på matkverna i kjøkkenet og så er prosessen i gang. 18 timar etterpå har matavfallet krympa i vekt og volum med prosent til eit luktfritt tørrstoff, godt eigna som kompost. Selje-bedrifta sitt konsept for storkjøkken begeistrar ein veksande kundekrets. Av: Kjell Brenne Global Enviro International AS har sidan starten i 2006 utvikla eit handsfritt matavfallanlegg som på ein svært effektiv og hygienisk måte løyser problemet. Transportslit med illeluktande og uhygieniske søppeldunkar til kontainerar på kjøleromet har blitt historie for dei som har satsa på Global Enviro sitt system for matavfall. Det heile er enkelt og funksjonelt, og avfallstøminga har blitt ein triveleg, lettvint og reinsleg jobb. I det daglege handlar det om å tømme avfallet opp i kverna på kjøkkenet og kun trykke på startknappen. Dermed er forsvinningsprosessen i gang. Sekundane etterpå er matavfallet på veg gjennom eit lukka vakumdrive rørsystem på veg til avfuktaren eller dehydratoren, som skil ut vatnet og feittet, før avfallet går vidare til bioreaktoren som tek seg av den aerobe nedbrytingsprosessen. Ved hjelp av bakteriar som får tilført oksygen, skjer der ei rasktgåande, men naturleg nedbryting utan tilsetjing av kjemiske stoff. Automatisk blir avfallsmassen forvandla til eit innkrympa og luktfritt tørrstoff. Dette endar til slutt på lager i ein plastkontainer. Utviklingsfase Dagleg leiar Audun Rossland og teknisk sjef Karl Petter Tømmerstøl fortel at første åra har vore ein periode med fokus på å utvikle dette miljøvennlege avfallssystemet. Utgangspunktet var ideen om å utvikle ei framtidsretta oppskrift på handtering av matavfall. Det har vore utprøving og leiting etter forbetringar. Slikt utviklingsarbeid krev både tid og pengar. Men den vesle seljebedrifta med sine ti tilsette har solide og langsiktige eigarar i ryggen som har tru på bedrifta og satsinga på eit produkt tilpassa ei miljøinnretta framtid. Herøyselskapet Havila AS er den største eigaren med kring 50 prosent av aksjane. -Vi har heile tida jobba under mottoet kan bli betre. No meiner vi utfrå eigne erfaringar og med bakgrunn i dei tilbakemeldingane vi har fått frå topp fornøgde kundar at vi har fått fram eit system for matavfall med mange store fordeler. Med Environ 2000 får brukaren ein vinst på fleire felt. For han og for miljøet blir kvardagen både trivelegare, reinare og enklare. Surt og illeluktande avfall er blitt historie. - Lange transportkostnader for verksemder med store mengder matavfall, er ei kjend sak. Ved å løyse avfallsproblemet på staden og sleppe dei lange transportavstandane, har ein oppnådd ein dobbel tid- og økonomisk spareeffekt som viser att i lågare driftskostnader. I tillegg sparer ein miljøet med mindre Co2- utslepp, framhevar dei to. Heller ikkje på energisida framkallar systemet dei store straumrekningane. Kun 30 kroner døgnet for eit avfall på 100 tonn på årsbasis. Tilpassa storleikar Environ 2000 blir produsert i tre storleikar, for 50, 100 og 250 tonn avfall på årsbasis. Dermed kan kunden velje den kapasiteten som stettar sitt behov. - I større verksemder er det såleis ingen ting i vegen for å montere fem - seks matkvernar på kjøkkenet å slå avfallet oppi. Vi tilpassar kundane med fleksible løysingar. Det er heller ikkje ein føresetnad at det berre er i nye bygg Enviro sine konsept kan brukast. Vi tek utgangspunkt i lokalitetane og foreslår løysingar tilpassa forholda. Med vårt vakumbaserte system i dimensjonen 50 mm pp-rør og med kapasitetslengde opp til 300 meter frå kvern til bioreaktor, er mulegheitene mange, også med tanke på plassering i ulike Fakta ENVIRO 2000 I kjøkkenet blir matavfallet putta i ei kvern. Personellet trenger berre å trykke på startknappen, så skjer resten automatisk. Det kan monterast fleire kjøkkenkverner på eitt anlegg. Avfallsmassen blir via eit lukka vakumsystem transporttert til ein dehydrator der vatn og feitt blir pressa ut. Feittet går til feittutskillarar og det avvatna matavfallet går vidare til bioreaktoren. I bioreaktoren skjer nedbrytingsprosessen ved hjelp av bakteriar tilført luft. Matavfallet blir omdanna til tørrstoff/kompost. Anlegget er PLS-styrt med mulegheit for fjernsupport. Anlegget gir full oversikt over alle prosessane i komposteringsanlegget. Fleire anlegg kan seriekoplast, serleg aktuelt ved behov for over 250 tonn. Ein kan oppnå ein kapasitet på fleire tusen tonn. Anlegget sparer tid og lettar arbeidet. Ei miljøvennleg, hygienisk og økonomisk god løysing.

13 13 etasjar. Kverna kan stå ein stad og bioreaktoren ein heilt annan, peikar Tømmerstøl. Fornøgde Seljebedrifta kan profilere ei norsk oppfinning med norsk patent. Det er også søkt om internasjonal patent, noko som erfaringsmessig kan ta fleire år. - Vår styrke i marknadsføringa er alle dei fornøgde kundane vi har fått på vårt avfallskonsept. Det er desse referansane vi viser til når nye kundar tek kontakt, seier Rossland. Han opplyser også at for bedrifta er det viktig å følgje opp kundane. - Det er snakk om tillit og kvalitet. Dei skal vite at vi er der, alltid tett på gjennom vårt eige serviceapparat. SLUTTEST: Her er det Jason Peter som tek den siste sjekk av leidningane på den elektriske tavla før anlegget skal ut med adresse hotell på Norefjell. Aukande kundekrets Alt i startfasen fekk bedrifta avtale med hotellkjeda Rica med høve til å prøve ut utstyr og teknikkar på Rica Sunnfjord i Førde, eit hotell med kring 90 tonn matavfall årleg. Derifrå har det etter kvart blitt ein stadig vidare kundekrets, deriblant Den Norske Operaen i Bjørvika med sine tusen tilsette. Seljebedrifta har også skrive kontrakt med det nye konserthuset i Stavanger. Attåt ti hotell i Rica-kjeda er også kjendisar som Dr. Holms Hotell på Geilo, det store Solstand Hotel & Bad i Os, Trollstasjonen i Antarktisk og miljøbåten til DOF Scandi Aker på referanselista. - Vi har vore igjennom ein langvarig utviklingsprosess. No har vi konseptet og vi har gått over i ein fase med tyngre vekt på produksjon og sal, seier Rossland. Optimisme Fokuset har i hovudsak vore retta mot større verksemder i fastlands-norge. Rossland og Tømmerstøl har tru på eit godt Begge dreiar også blikket i maritim retning og trur norsk skipsfart kan bli ein stor kunde, både for supplyflåten, handelsskip og cruisefartøy. Dei meiner å ha eit sterkt kort i Enviro Internasjonalt er det veldig strenge restriksjonar ved ureining. I hamneområde med nulltoleranse på utslepp, må ein rekne med skarpe reaksjonar ved tilsøling. Vår lukka løysing for matavfall tilfredsstiller fullt ut desse vilkåra, påpeikar begge. Dei håper også at de i kan bli ein medaktør når nye hotell og kjøpesenter vert prosjekterte. Neste år vil seljebedrifta også ha eit sterkare fokus på utlandet. Fleire utanlandske verk- KOMPOST: Godsaker som hagegjødsel. Tørt og luktfritt og utan kjemiske tilsetjingar er produktet som kjem ut etter at feitt og vatn er utskilt. Det blir no søkt Mattilsynet om å få selje dette som økologisk gjødsel. semder har oppdaga Global Enviro si eminente avfallsløysing. Gjødsel Forsøk på Bioforsk på Ås viser at det økologiske tørrproduktet frå Enviro 2000 er veleigna til gjødsel, men førebels held seljebedrifta ein låg profil når det gjeld marknadsføring av dette biproduktet. - Vi vil først søkje Mattilsynet om godkjenning på sluttproduktet som økologisk gjødsel før vi eksponerer oss tydelegare på dette jordvennlege biproduktet. Hovud-fokuset vårt vil framleis bli å vere ein vinnar i handtering av matavfall, understrekar Rossland og Tømmerstøl. KVERN: All produksjon skjer på bedrifta i Selje. Her viser serviceansvarleg Tore Nøstdal, t.v. matkverna med hengsla topplok medan produksjonsleiar Vegard Elde har sett fingeren på startknappen. RISAVIKA HAVN STAVANGER HAVNEDRIFT Din leverandør av næringsbygg Tlf

14 14 Brakkeprodusent med luft under vingene Kjører du på E16 mellom Bergen og Voss finner du Arnpro AS i veikanten ved Dale. Herfra ruller det i snitt ut minst en arbeidsbrakke daglig, og stadig nye produkter blir utviklet. Det siste nye tilpasset helikopterpiloter. Av: Esben Hesjedal Vår plassering bare noen få meter fra E16, og under en time fra Bergen, er svært gunstig. Når transportørene kommer for å hente varer og spør hvor vi holder til, så sier jeg at om de ikke finner oss, så bør de levere inn sertifikatet, smiler daglig leder Øyvind Arnesen. Arnpro er Norges ledende produsent og leverandør av arbeidsbrakker. Bedriften leverer praktiske og funksjonelle brakker, og vektlegger å tilby fleksible læsninger etter kundene sine behov. Ekspanderer stadig Sammen med Thor Hårklau eier Øyvind Arnesen Arnpro AS. De to begynte for ti år siden med produksjon av arbeidsbrakker i glassfiber i hjembygden Voss. Men i 2005 var de i ferd med vokse seg ut av lokalene de leide, og fant da ny lokalisering i ledige næringslokaler på Dale i Vaksdal kommune. Her eier bedriften kvm lokaler og et uteområde på 10 mål. Vi er nå 12 ansatte, men er i ferd med å tilsette et par til. Omsetningen ender nok på rundt 20 millioner kroner i år, og det er en økning på 30 % fra Vi klarer oss godt, forteller Arnesen. Ulike brakker Kjerneproduktet til Arnpro er arbeidsbrakker, men stadig nye produkter kommer ut av produksjonsbygningen til bedriften. Vi leverer mest spise- og hvilebrakker og toalettbrakker. Et av våre nye produkter er en hybelbrakke på hjul med kjøkken, soverom og ellers det en trenger. Et annet nytt produkt er mobile brakkerigger som kan inneholde kjøkken, soverom, dusj, toalett, tørkerom for tøy og plass for mange personer, forteller Arnsen. Andre nyvinninger er en spesiallaget brakke for helikopterpiloter som jobber i fjellet. I samarbeid med Airlift jobber vi med en spesialbrakke som helikopterpiloten og hans lastemann skal ha på fjellet, enten det oppstår problemer med helikopteret eller om oppdraget varer over flere dager. Vi er også i ferd med å levere et kontrollrom til et oppdrettsanlegg for Marine Harvest. Her samarbeider vi godt med nabobedriften Nor-Mær AS, som leverer utstyr til oppdrettsindustrien. Materialet og produksjonsmetoden vår gjør produktene utrolig sterke. Derfor er de godt egnet til å tåle tøffe værmessige påkjenninger og saltvann. Det blir mye det samme som en solid plastbåt, sier Arnesen. Øyvind Arnesen i Arnpro AS ønsker velkommen inn i solide og funksjonelle brakker. Helstøpt og solid Arnpro presser glassfiberplater sammen ved bruk av vakum, og har helstøpte tak på alle sine vogner. Vi produserer etter «skoeske-prinsippet», noe som gjør at en unngår lekkasjer. Chassisene til vognene får vi fra en produsent på Østlandet, og brakkene leveres med helårsdekk som kan trekkes med vanlig bil, forteller Arnesen. For en bedrift i vekst, som stadig jobber med nye markeder, er det viktig å være gode på markedssiden. Her samarbeider Arnpro med Malthus, noe som gjør at en er representert og når ut til heile landet. Vi ser lyst på fremtiden og er i stadig utvikling, seier en fornøgd daglig leder i Arnpro AS Øyvind Arnesen. Stadig nye produkter: Daglig leder Øyvind Arnesen inne i det som skal bli kontrollrom for et oppdrettsanlegg. Brakker fra Arnpro har mange bruksområder, som denne billettboden ved Festspillene i Bergen.

15 15 EMV har sidan starten i 1986 basert vår virksomheit på pre-fabrikering og montering av komplette rørsystemer til skips- og landbasert industri i hovudsak på Vestlandet. EMV har gjennom desse åra opparbeidd seg god kompetanse på saniteranlegg, hydraulikkanlegg, kjøle- og fryseanlegg. Vi leverer og monterer komplette rørsystem til alle typar offshorefartøy! Nesjane, 6940 Eikefjord - Tlf Faks: E-post: - Internett:

16 16 BIR BEDRIFT AS Bestilling av tjenester: Telefaks: Vakttelefon: E-post: Utleie av containere Innsamling av papp, plast, næringselektro m.m. Totalløsninger for næringslivet Rådgivning om avfallshåndtering

17 17 Suksess med ny teknologi! AS Delprodukt, en bedrift tilhørende Stavnes Group, leverer høyteknologiske produkter som i sin natur stiller store krav til hele produksjonslinjen. Daglig leder Geir Stavnes kan fortelle at Norsk Industri, ved Maskineringsforum, nylig valgte å besøke AS Delprodukt og NTNU som vindu mot det teknologiske temaet som var i fokus for samlingen i Trondheim 1. og 2. nov. d.å. Husveg, som er markedssjef hos Jærtek, forteller at AS Delprodukt har valgt teknologisenteret som en av sine leverandører. Som teknologisenter er Jærtek`s mål å være et aktivt bidrag til å holde industrien i front konkurransemessig. Det stiller krav til samspill med industrien. Noe av det viktigste i menneskelig kommunikasjon er å kunne lytte og forholde seg til hva en hører. Dette er direkte overførbart til en kunde/leverandør relasjon. Å få anledning til å lytte til en bedrift som setter fullt fokus på de teknologiske mulighetene, selv i nedgangstider, gjør at også leverandøren går styrket inn i fremtiden, sier Husveg. Delprodukt har bidratt til å sette dagsorden for den avanserte maskineringen i industrien. Det er ikke nok å kunne skilte med de største og mest avanserte CNC maskinene. Lite hjelper det å kunne si at en har allverdens mulighet til å kunne levere avansert maskinering, dersom en ikke samtidig kan konkurrere på pris, kvalitet og leveringstid. Delprodukt har i mange år vært en av de mest avanserte brukerne av Edgecam i Norge. Dette har fungert etter forventningene, og døren stod åpen for Jærtek til å presenterte bedriften for produktet VERICUT. Prosessen frem til beslutning var ikke lang, og i november 2009 kom ordren fra Delprodukt. Daglig leder i AS Delprodukt, Geir Stavnes, forteller at når hans stab av dyktige medarbeidere anbefalte VERICUT var det ikke vanskelig å gi sin tilslutning. I ettertid har det igjen vist seg at det er lønnsomt å kunne forholde seg til medarbeidere med høy kompetanse. Hvorfor skal vi bruke dyre CNC maskiner som koster opptil flere millioner kroner for å teste nye NC program? Nå gjør mine programmerere dette helt virtuelt samtidig som produksjonen går sin gang. Omstillings og nedetid for maskinene er redusert, og til overmål er programmene optimalisert slik at maskineringstiden er redusert med mellom 15 og 30 % i snitt. Produksjonsleder/NC Programmerer Trond Svardal kan fortelle at det er flere fordeler med VERICUT. Han kan sjekke om det ferdige produktet som er generert av NC kodene stemmer overens med tegningsmodellen. Han har full virtuell kollisjonskontroll mot maskinene og får beregnet verktøyutheng m.m. Han vil gjerne også fremheve integrasjonen fra CAM som gjør at verktøyoppsett kan tas direkte inn i VERICUT. Målsettingen er at alt skal sjekkes virtuelt, det skal fungere, og vi kan overføre programmene til maskinen og trykke start. For oss som programmerer er det elegant å kunne skrive inn koder direkte i VERICUT og straks få se hva som virkelig skjer i maskinen. Det er et pluss når du lurer på hvilken vei en kombinasjon av hode/bord vil vende, nå ser du det straks på PC `en. Ikke minst kan vi gå hjem med god samvittighet når et nytt program skal igangkjøres på ettermiddagsskiftet. Vi vet at programmet er i orden, og trenger ikke vente på eventuelle telefoner. Det er viktig for oss å kunne forholde oss til en leverandør som ikke er ferdig med oss når ordren er mottatt. Vi erfarer at Jærtek fokuserer på samme nivå etter salget som før salget, og det bekrefter for oss at vi valgte rett produkt fra rett leverandør. Det er også en trygghet for Delprodukt at Jærtek har tverrfaglig kompetanse som inkluderer verktøyadministrasjon, material og produksjonsstyring, dataassistert konstruksjon, og flere egne produkter som kompetanse og opplæringssystem m.m. Med kostbare maskiner, dyre emner, og krevende kunder er det helt nødvendig å utnytte alle muligheter ny teknologi gir oss. Våre kunder skal være sikret at vi leverer rett kvalitet til rett pris og tid, avslutter Trond Svardal. NY KATALOG Hyggenveien Røyken Tlf Faks ulike produkter som lagerstandard. Strekkmetall, perforerte plater, trådgitter og omrammingsprofiler. Priser fritt levert i hele Norge på standard lagerprodukter. Be oss om pris. Rask produksjon av skreddersøm. Alle typer av gitterrister, trappetrinn etc. skreddersys deres prosjekt.

18 Våre rådgivere kjenner valgmulighetene, funksjonene og vet hva du bør tenke på for å gjøre et riktig valg. HRC personalhuset maritime er vår avdeling for jobber innen maritim virksomhet. Vi har kontor på Hareid, i Bergen og i Stavanger som hjelper deg. Se Registrer din CV på og følg linken for våre utlyste stillinger over hele verden. SMC har utviklet en modell for å akselerere kommers ialiseringen av spin-offs. Modellen bygger på prin sippet om åpen innovasjon og gjør tilgjengelig alle kritiske akseleratorer (innsatsfaktorer). Modellen sammenstiller prosesser, metoder og verktøy for innovasjonsledelse og godt entreprenørskap, med et nett - verk av sam arbeidspartnere og rekrut teringskanaler for riktig personell. SMC arbeider på tvers av bransjer med utviklingskanaler for it, ulik trådløs teknologi, telekommunikasjon, og metall. I tillegg til tett kontakt med forsknings - miljø for analyser, modellering, instrumen tering m.m. SMC arbeider på tvers av bransjer med utviklingskanaler for it, ulik trådløs teknologi, telekommunikasjon, og metall. I tillegg til tett kontakt med forskningsmiljø for analyser, modellering, instrumen tering m.m. Spin-off er etablering av ny virksomhet ut fra eksisterende virksomhet Alle kjenner historier hvor timingen sjoner, distribusjonskanaler, rik tig var kritisk. Studier utført ved ledelse og kapital. Harvard viser at lønnsomheten kan tredobles om et nytt produkt blir I forhold til andre nyeta bleringer, lansert 6 måneder før til svarende fra skapes fortrinnet til spin-offs i konkurrenten. Timing er kritisk ved miksen av eksterne og interne innsatsfaktorer fra morselskapet. kommersialisering! En ny forretningsmulighet i grense- på spin-offs, men en Det er liten forskning landet eksisterende undersøkelse utført av virksomhet (marked NIFU STEP i 2003 viser eller teknologi), har at spin-offs lykkes ofte større sannsynlighet for å lykkes som øvrige. Spin-offs har enda bedre enn selvstendig enhet. klare fortrinn med tanke på kritiske innsatsfaktorer (akselera torer) som ikke Det er liten forskning på spin-offs, men en under søkelse utført av NIFU i samme grad er tilgjengelig for STEP i 2003 viser at spin-offs lykkes andre nyeta bleringer. F.eks. enda bedre enn øvrige. Spin-offs im materielle rettig heter, teknologi, har klare fortrinn med tanke på bransjekunnskap, relasjoner, distri - kritiske innsatsfaktorer (akselera- busjons kanaler, rik tig led else og torer) som ikke i samme grad er kapital. F.eks. im materielle rettig - tilgjengelig for andre nyeta bler - heter, teknologi, bransjekunnskap, inger. F.eks. immaterielle rettig heter, relasjoner, distri busjons kanaler, rik - teknologi, bransjekunnskap, rela- tig led else. Prestanesbakken 36, 4262 Avaldsnes Telefon E-post: 18 Flere trailere i trafikken Tungtransporten på norske veier øker igjen, viser tellinger. Flere varer bør sendes sjøveien, mener Næringsdepartementet. Etter en nedgang under finanskrisen, øker trailertettheten på norske veier igjen. Siden februar har det vært en betydelig vekst, viser vegtrafikkindeksen til Statens vegvesen. I august og september økte trafikken av tunge kjøretøyer med henholdsvis 3,5 og 4,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I juni var veksten 5,1 prosent. I Norge øker importen av gods fra fjerne strøk, og varene kommer i stor grad i containere til de store havnene i Europa. Derfra fraktes containere som regel med bil og bane, mens sjøtransporten har tapt markedsandeler de senere årene, sier statssekretær Pål Julius Skogholt i Nærings- og handelsdepartementet. Han sier det er uttalt ønske at båt og bane skal ta mer av økningen i godstransporten. Fra bil til båt Det er på de mellomlange transportetappene det er størst vekstmuligheter for sjøtransport, sier Hans Kristian Haram i Norsk senter for nærskipsfart. Han trekker fram Biltema som et godt eksempel. Biltema er ett av få selskaper som også satser på sjøtransport på så lokalt nivå, det vil si kilometer, sier Haram. Varene til Biltemas kystnære butikker og varehus i Norge kommer med båt direkte fra hovedlageret i Halmstad i Sør-Sverige. Sjøveien gir en stor miljøgevinst. Hvis disse varene skulle gått på lastebil, ville CO2- utslippene ha vært seks ganger så store, sier fraktsjef Patrik Arvidsson i Biltema. Miljøgevinsten ligger i at båter frakter mye mer per tur. I år regner Biltema med å ha erstattet cirka 600 trailere med 50 båtavganger. Båtene tar også med seg varer fra andre aktører. Sjøens rykte I Europa er trailertrafikken et enda større problem enn i Norge. EUs transportministre varsler at det skal innføres en grønn skatt på tungtransport, men det blir trolig opp til hvert enkelt land å innføre den. Her hjemme tas det grep for å gjøre alternativene til lastebil mer attraktive. I statsbudsjettet for 2010 ble for eksempel havnesikkerhetsavgiften fjernet og kystavgiften redusert. I neste års budsjett er det foreslått å redusere kystavgiften ytterligere, fra 30 til 20 prosent. Dessuten må omdømmet til sjøtransporten forbedres, mener Nærings- og handelsdepartementet. Mange som skal sende varer er uvant med sjøveien og tror at den ikke er rask og pålitelig nok, sier statssekretær Pål-Julius Skogholt. Flere fordeler Biltema ser flere fordeler med skipsfrakt. På havet er det ingen trafikkork eller glatte veier, derfor kommer leveransene fram på forventet tidspunkt. Å ha flere containere stående på havna, innebærer også større fleksibilitet. Butikken slipper å håndtere paller på en gang, sier Patrik Arvidsson i Biltema. Han påpeker at faren for innbrudd er mindre i en container på skip eller i havn enn i en nattparkert trailer. Språkproblemene er færre med båttransport. Transporten skaper også arbeidsplasser lokalt. Veistandarden i Norge er ofte diskutert. I motsetning til veiene trenger ikke havet vedlikehold, sier Patrik Arvidsson. Industriens reklamebyrå Vi produserer alt fra annonser, til hjemmesider og egne DM er. Vi kan også tilby totale pakker på design, trykk og distribusjon. Vi kjenner markedet godt og har produsert en rekke trykksaker for bedrifter både lokalt og nasjonalt. Ta kontakt i dag for å høre nærmere hva vi kan gjøre for din bedrift! SKAP STEMNING I HJEMMET, SAMTIDIG SOM DU SPARER PENGER OG MILJØET. Steinsenteret er totalleverandør av ovn og peis. VI MONTERER OG GIR FAGLIGE RÅD! Ny og spennende jobb? Ta spranget i dag! Lyst på nye utfordringer? Større utfordringer? Større muligheter? Personalhuset et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi er landsdekkende med 25 kontorer med høyt kvalifiserte rådgivere som tilbyr tjenester innen rekruttering, utvelgelse, personalutleie, omstilling og rådgiving. Kontakt våre vestlandsavdelinger i Ålesund, Hareid, Bergen, Haugesund eller Stavanger, hvis du vil prate med en rådgiver eller ønsker mer informasjon. Registrer din CV eller søk våre utlyste stillinger på Søker du jobb i den maritime industrien? TOP TEAM TOP A72 SKJÆRE, BORE OG GJENGE OLJE CUTTING, DRILLING & TAPPING FLUID MODELLEN: Akseleratoren Accelerate spin-offs! Timing er kritisk Fortrinnet til spin-offs skapes i miksen av innsatsfaktorer VÅRMARKED KAMPANJEPERIODE: 15. APRIL - 8. MAI Nå kr 118,- ANTIKKSTEIN GRÅMIX Lun og vakker belegningsstein, minner mye om brostein i granitt KAMPANJETILBUD Kr Ord. pris 188,- DAN FUGESAND 25 KG Fugesanden hvor ugresset ikke gror. Ord. pris 145,- KAMPANJE- TILBUD AVLØPSRENNE MEARIN Led vannet bort. Ord. pris 332,- KAMPANJE- TILBUD Nå kr 278,- pr. m 2 Design: RGB design, Trykk: HBO Drivgass: Kullsyre Strategic Management Consulting AS Tlf Bleikmyrvegen 1, 4276 Vedavågen

19 19

20 20 Sterk vekst ventet i global resirkulering av aluminium Prognoser i bransjen peker mot 75 prosent vekst i resirkulering av aluminium det neste tiåret. Roland Scharf-Bergmann, som er leder av Hydros resirkuleringsenhet, mener veksten kan tilskrives en endring i tenkemåte og holdninger i samfunnet. Hydro kunngjorde i september at selskapet ønsker å trappe opp sine aktiviteter innenfor resirkulering av aluminium. Målet er å bli ledende aktør i Europa på resirkulering, i samsvar med posisjonen som ledende leverandør av støperiprodukter og videreforedlede aluminiumprodukter. Sterk vekst i resirkulering Hydros Roland Scharf-Bergmann er styreleder i komiteen Global Aluminium Recycling Committee, som er del av International Aluminium Institute (IAI), den globale aluminiumindustriens forlengede arm. Tidligere holdt han et av hovedforedragene på konferansen Metal Bulletin Recycled Aluminium Conference i Krakow i Polen, der han la fram sitt syn på endringer og utfordringer for resirkuleringsbransjen i fortid, nåtid og framtid. Resirkuleringsindustrien har sett at mengden med resirkulert aluminium har økt betydelig fra 13,7 millioner tonn i 2003 til 19,4 millioner tonn i 2009, noe som tilsvarer en økning på 42 prosent, sammenliknet med en økning på 28 prosent i produksjonen av primærmetall. I tillegg kommer en sterk vekst i gjenvunnet skrap fra produkter som har avsluttet sin økonomiske levetid, på nærmere 50 prosent i samme periode. De nyeste prognosene fra IAIs Global Aluminium Recycling Committee viser en vekst for gjenvunnet skrap fra om lag 9,5 millioner tonn i 2010 til nesten 17 millioner tonn i 2020, med utgangspunkt i livsløpsanalysen av ulike produktgrupper og antatte innsamlings- og resirkuleringsandeler. Endrede oppfatninger Denne utviklingen drives ikke bare av dynamikken i markedet, men av en endring i tenkemåte og holdninger i samfunnet, erklærte Scharf-Bergmann på konferansen i Krakow. Da jeg begynte i denne bransjen for mer enn 12 år siden, var det fortsatt en gjeldende oppfatning at resirkulering på mange måter var en skitten virksomhet, tilføyde han. Han rapporterte om en endring i oppfatning drevet av miljøaspekter og behovet for å spare energi. I dag viser rapporter og statistikker som utarbeides ikke bare innsamling av skrap, resirkuleringsgrad og produksjonsvolum, men også unngåtte utslipp av CO2 ved resirkulering av forbrukt skrap. Dette er drevet av at man ved resirkulering av aluminium bare bruker fem prosent av den energien som er nødvendig i primærproduksjon. RESIRKULERING: Resirkulering av aluminium har økt med 42 prosent mellom 2003 og 2009, og i år vil nærmere 20 millioner tonn aluminium bli resirkulert. I samme periode økte gjenvinningen av skrap fra produkter som har avsluttet sin økonomiske levetid i enda større tempo, nærmere 50 prosent. Innfelt: Roland Scharf-Bergmann er leder for Hydros resirkuleringsaktiviteter og styreleder for IAIs Global Aluminium Recycling Committee. (Foto: Kåre Foss) Strategisk råmateriale Skrap er blitt et strategisk råmateriale i regioner som Europa, men også i resten av verden. Vi vet at Kina ser på skrap som strategisk, så vi kan forvente at Kina øker sine investeringer betydelig i resirkulering og import av skrap, påpekte Scharf- Bergmann. Den globale skrapstrømmen ventes å øke fra fire millioner tonn i 2008 til mer enn ti millioner tonn i 2020, hvor størsteparten ender opp i Kina og resten av Asia. Hydros rolle i framtiden vil bli å ta sin del av markedet som en ledende integrert produsent gjennom hele verdikjeden. Vår posisjon i markedet, kombinert med kommersiell og teknologisk kompetanse, vil gi oss vekstmuligheter i resirkulering slik at vi kan bidra til å redusere miljøutslippene våre, sa Scharf-Bergmann. Han pekte også på Hydros planer om å bygge et resirkuleringsanlegg på Karmøy, samt utviklingen av en skrapportal, et nettbasert verktøy for handel og innkjøp av skrap. Denne nettportalen vil være unik i markedet, i likhet med selskapets kundeportal. Hydro er helt klart på riktig spor. Vår ambisjon er en årlig resirkulering på opptil en million tonn aluminium i 2020, sa han og tilføyde: Med det planlagte oppkjøpet av gruvevirksomhet for bauksitt og raffineringsaktiviteter og aluminiumproduksjon i Brasil, oppstarten av det deleide aluminiumverket Qatalum i Qatar, og med vår sterke posisjon innenfor forretningsområdene Ekstruderte Produkter og Valsede Produkter, er Hydro i posisjon til å levere sterke resultater som vil være med på å styrke den robusthet selskapet har i dag. TNT Express vil ha strengere sikkerhetsrutiner i lufta Som følge av de siste måneders funn av brev- og pakkebomber om bord i en rekke selskapers transportfly, kjemper TNT for strengere sikkerhetsrutiner for lufttrafikk. Transportselskapet TNT har allerede strenge globale sikkerhetsrutiner på alle områder av sine transportoperasjoner. Disse rutinene imøtekommer, og overgår også i mange tilfeller, betingelsene i vedtatte globale og nasjonale sikkerhetskrav. Vi har svært strenge rutiner for sikkerhet i TNT. Men sett i lys av de siste måneders hendelser, har vi likevel besluttet å gå gjennom rutinene våre for å identifisere eventuelle risikoområder. Dette inkluderer en grundig sikkerhetsevaluering av alle flyplasser som TNT opererer fra i dag, og også flyplasser som vi planlegger å operere fra i fremtiden, sier administrerende direktør for TNT Norge, Terje Ragnem. TNT samarbeider tett med nasjonale og internasjonale myndigheter for sikkerhet innen lufttransport. I løpet av de neste ukene vil TNT Express intensivere dialogen med luftfartsverk, sikkerhetsansvarlige og industri for å skjerpe dagens sikkerhetskrav. I vårt arbeid betyr våre ansattes og kunders sikkerhet alt. TNT Express arbeider derfor kontinuerlig og målrettet for å gjøre lufttransport tryggere, sier Ragnem. Oppgraderer sikkerhetsrutiner I tillegg til sitt arbeid for å styrke de internasjonale sikkerhetskravene for lufttrafikk, oppgraderer TNT Express samtidig sine egne rutiner. Oppgraderingen omfatter bedre rutiner for gjennomlysning av gods, samt styrkede sikkerhetsrutiner for både bakke- og flygende personell. Rutinene vil omfatte TNTs egne operasjoner, men også samarbeidspartnere, leverandører, underleverandører og eksterne flyselskaper involvert i transport av TNT-gods.