NORGES VAREMESSE ÅRSBERETNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES VAREMESSE ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 NORGES VAREMESSE ÅRSBERETNING 21 Norway Trade Fairs Annual Report 21 Til

2 INNHOLD: Nøkkeltall 3 Styrets beretning 21 7 Resultatregnskap for 21 1 Balanse pr. 31. desember Kontantstrømanalyse 13 Noter til resultat og balanse 14 Revisjonsberetning 24 Stiftelsen English summary 27 Messekalender Årsberetning 21 2

3 Nøkkeltall / Key Figures Tallene er i hele 1 Amounts in NOK Driftsinntekter Operating revenue Driftsresultat Operating profit Resultatet før skatt Profit before tax Resultat etter skatt Net profit Sum omløpsmidler Total current assets Sum varige driftsmidler Total property, plant and equipment Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Bokført egenkapital Total funds Sum gjeld og egenkapital Total liabilities and funds Egenkapitalprosent Equity ratio M 2 -dager, (belagt areal x varighet) sq. m days (area occupied x duration) Besøkende Visitors ,3 63,91 6,15 6,64 5, mill. 4,8 mill. 4,4 mill. 4,5 mill Årsberetning 21 3

4 Nøkkeltall / Key Figures (forts.) Konsern Tallene er i hele 1 Amounts in NOK Driftsinntekter Operating revenue Driftsresultat Operating profit Resultatet før skatt Profit before tax Resultat etter skatt Net profit Sum omløpsmidler Total current assets Sum varige driftsmidler Total property, plant and equipment Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Bokført egenkapital Total funds Sum gjeld og egenkapital Total liabilities and funds Egenkapitalprosent Equity ratio Besøkende Visitors ,34 58,2 54,8 54, Årsberetning 21 4

5 Tabeller - Nøkkeltall / Graphs - Key Figures Driftsinntekter Driftsinntekter / Operating revenue Driftsinntekter NOK mill. Driftsinntekter Egenkapital Egenkapital Egenkapital / Capital funds Egenkapital NOK mill Resultat før skatt Resultat / Profit før before skatt tax Resultat NOK mill. før skatt Resultat før skatt Belegg av utstillingsareal Belegg av utstillingsareal / Stand area occupied Belegg av utstillingsareal Mill. Belegg m 2 av dager utstillingsareal / Sq. m days Årsberetning 21 5

6 Tabeller - Nøkkeltall / Graphs - Key Figures Konsern Driftsinntekter / Driftsinntekter Operating revenue Driftsinntekter NOK mill. Egenkapital Egenkapital Egenkapital / Capital funds NOK mill Resultat før skatt Resultat / Profit før before skatt tax Resultat NOK mill. før skatt Årsberetning 21 6

7 Årsberetning 21 Kongresser og events utgjorde en betydelig del av programmet i 21. Foto: Virksomhetens art og hvordan den drives Konsernet eier landets største og ledende messesenter på Lillestrøm og Norges ledende konsertarena Oslo Spektrum. Virksomheten består av å arrangere egne messer og å leie ut lokaler til messe- og kongressarrangører, konserter, events og bedriftsarrangementer. Strategi Det strategiske arbeidet fikk vesentlig oppmerksomhet i 21. Vår forretningsidé for perioden 21 til 215 vil være å tilby effektive arenaer og konsepter for: Messer og møteplasser Kongresser og opplevelser som gir markedsresultater, kundetilfredshet og lønnsomhet. Året 21 Konsernet oppnådde som forventet i år 21 et resultat før skatt i balanse. Resultatet før skatt ble på,5 mill. kroner. Oslo Spektrum bidro positivt til årets resultat, mens hadde et lite underskudd. Konsernets finansplassering ga en tilfredsstillende avkastning på 7,8 millioner kroner. På grunn av avskrivninger på våre bygg, ga virksomheten positiv kontantstrøm for året. Konsernet har god likviditet. Messer er sensykliske og den økonomiske nedtur rammet Norges Varemesse i 21. Dette medførte at utstillingen Transport ble utsatt fra 21 til 211 og bilutstillingen, Bil 21, ble nedlagt. Vi klarte ikke å kompensere for bortfallet av to store messer med annen virksomhet i perioden. De årlige resultatene i avhenger i stor grad av hvilke messer som arrangeres det enkelte år. Messenes periodisering veksler mellom årlige, hvert annet år og messer som arrangeres hvert tredje år. Året 21 var preget av færre arrangementer. Vi merket imidlertid i løpet av høsten ny energi og styrket interesse for våre produkter i 211. Egne messer har en sterk messeportefølje. Gave og Interiør messen fyller nesten hele messebygget på Lillestrøm og messen opprettholdt det godt etablerte nivået også i 21. Reiseliv viste fortsatt nedgang i solgte kvadratmeter, men fikk, med hjelp fra Fotomessen som ble arrangert samtidig, bedre besøk enn for de siste to årene. Som erstatning for messen BIL 21 arrangerte, i samarbeid med svenske interesser, Oslo Motor Show. Arrangementet slo godt an i markedet med 25 besøkende og vil bli et årlig arrangement. NEREC, konferanse og messe for fornybar energi, fikk redusert antall besøkende og er nå besluttet avviklet. Industridagene høsten 21 ble svakere enn forrige messe. Publikumsmessene Hjem og Hobby, Hagemessen og andre, opprettholdt sitt nivå. Andres arrangementer I tillegg til s egne messer arrangeres flere av de store messene i Norge, med andre arrangører, i varemessens lokaler på Lillestrøm. Eliaden, VVS dagene og andre fagmesser fikk den samme utvikling som enkelte av våre egne messer, en mindre nedgang. Publikumsmessene som Sjøen for Alle flatet ut på tidligere nivåer for besøkende, men ble preget av at bransjen har det vanskelig. Vintersportsmessen var et nytt arrangement høsten 21. Kongresser Kongressarrangementer ga et godt bidrag til Varemessen i 21. Kongressene gir også våre omgivelser betydelige inntekter langt utover hva vi selv får, og hotellbransjen rapporterer tilbake sin tilfredshet med disse arrangementene. Den største kongressen i juni var en medisinsk Årsberetning 21 7

8 kongress innen området Hypertension med ca 6 delegater. Arbeidet med denne kongressen ble påbegynt på slutten av nittitallet. Kongressarbeidet er meget langsiktig og konkurransen om kongressene er hard. 29. Skattekostnaden for 21 beløp seg til 1,2 millioner kroner, slik at årets underskudd etter skatt ble -,8 millioner kroner mot et overskudd på 55,3 millioner kroner i 29. Oslo Spektrum Oslo Spektrum hadde en positiv utvikling, med et lite økonomisk overskudd. Antall konserter og arrangement ble i 21 lavere enn forventet. Event markedet var preget av frykt for dårlige tider, noe som førte til at inntekter på losjeleie ble lavere enn budsjettert. Det er i løpet av de siste årene gjort betydelige påkostninger på anlegget Oslo Spektrum. Ca 37 faste stoler ble skiftet ut sommeren 21. Det akustiske arbeidet som ble påbegynt i 29 er nå ferdigstilt. Spektrum fremstår i sitt 2. driftsår, som bedre enn da arenaen var ny. I ny drakt med gråsorte stoler er arenaen nå velegnet for blant annet TV opptak. Den høye kvaliteten er også meget bra i internasjonalt perspektiv. Høydepunktet for året var AHA sine avskjedskonserter i begynnelsen av desember, hele 4 i tallet, og Nobelkonserten Oslo Spektrum hadde et overskudd på 3, millioner kroner etter avskrivinger på 1 millioner kroner for året 21. Oslo Spektrum er et ansvarlig selskap og 99 % av resultatet overføres. Opplysninger om finansiell risiko Stiftelsens kundemasse er bred og variert sammensatt, og det er etter styrets oppfatning en begrenset markeds- og tapsrisiko for stiftelsen. Stiftelsen har ubetydelige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Etter styrets vurdering er valutarisikoen minimal. Risiko for kurssvingninger knyttet til investeringer i noterte aksjer, obligasjoner og fond er til stede i en viss utstrekning, men det er god spredning med hovedvekt på investeringer med begrenset risiko. Renterisiko foreligger idet konsernet har langsiktig gjeld på 38,6 millioner kroner. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Stiftelsens strategi er at stiftelsen ikke i vesentlig grad skal eksponeres for slik risiko, og at poster som kan påvirkes ikke skal være av en størrelse som medfører at kurs-/renteendringer og lignende skal kunne slå vesentlig ut. Stiftelsens forhold har etter styrets oppfatning hittil ikke gjort det nødvendig eller aktuelt å inngå sikringstransaksjoner, utover en rentebinding på lånene i konsernet. Regnskap konsern Driftsresultatet til konsernet ble 8,6 millioner kroner i 21 mot 87, millioner kroner i 29. Balanse Konsernet har god soliditet, med en egenkapitalprosent på 55,3. Likviditet utgjorde 22,4 millioner kroner pr Likviditeten er plassert i pengemarkedsfond, bankinnskudd, aksjefond og enkeltaksjer. For stiftelsen, som ikke har noen eiere, er det av stor betydning at selskapet er solid, for å sikre utvikling av messesenteret i tråd med næringslivets behov. Konsernets kortsiktige gjeld består i hovedsak av innbetalinger fra kunder som gjelder messer og konserter som arrangeres i år 211, samt leverandørgjeld og avgifter/skatter til det offentlige. Investeringer Investeringer i bygg, driftsmidler og utstyr utgjorde i alt 16,1 millioner kroner i 21. Arbeidsmiljøet Sykefraværet i konsernet hadde en positiv utvikling i 21. Korttidsfraværet gikk ned fra 2,6% i 29 til 2,2% i 21. Totalfraværet gikk ned fra 6,1% i 29 til 4,9% i 21. Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet ytterligere i bedriften. Det er i 21 ikke registrert ulykker i bedriften. På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelse for ansatte i 21 anser Styret at arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Styret vil takke ansatte og ledelse for god innsats og konstruktivt samarbeid i 21. Likestilling Stiftelsen har totalt 9 fast ansatte hvorav 36 er kvinner og 54 er menn. Styret består av 2 kvinner og 6 menn. I ledelsen er det 5 menn og 2 kvinner. Diskriminering Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Netto finansresultat var i alt -8,1 millioner kroner i 21 mot -1,3 millioner kroner i 29. Ytre miljø Virksomhetene forurenser i liten grad miljøet. Resultat før skatt ble,5 millioner kroner mot 76,7 millioner kroner i Årsberetning 21 8

9 De fleksible messehallene gir muligheter til ulike formater og opplevelser Foto: Styret og administrasjon Styremedlemmene Tom Wingerei, Erling Øverland og Carl Otto Løvenskiold var på valg på rådsmøtet i 21. Alle ble enstemmig gjenvalgt for 2 år. Nåværende leder nærmer seg pensjonsalder. Styret har satt i gang arbeidet med å finne hans etterfølger. Vår økonomidirektør gjennom 2 år sluttet 3. juni 21. Ny økonomidirektør ble rekruttert internt. Det henvises til note 2 angående honorar til rådet, styret og administrerende direktør. Årets resultat Styret foreslår at årets underskudd etter skatt på,9 millioner kroner dekkes inn av annen egenkapital. Sum egenkapital vil etter dette utgjøre 796, million kroner. Stiftelsen s egenkapital blir da i hele 1 kroner: Grunnkapital...4 Reduksjon årets virksomhet Annen egenkapital Sum egenkapital Konsernets egenkapital er etter dette 799,2 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalprosent på 55,3 pr mot 58,2 pr Styret mener at stiftelsens egenkapital er tilfredsstillende. Egenkapitalen, sammen med forventning om god inntjening i årene fremover, tilsier at fortsatt drift forutsetningen er til stede, og regnskapet er utarbeidet på det grunnlag. Utsiktene for 211 Regnskapsresultatet for 211 ventes å bli vesentlig sterkere enn for 21. Dette henger sammen med konjunkturutviklingen og at det arrangeres flere store messer i 211. Lillestrøm 31.desember mars.211 Tom Wingerei Erling Øverland Arnulf Ingebrigtsen Carl Otto Løvenskiold Styreleder Nestleder Torger Reve Kathrine Mo Jarle Håkon Selte Ellen Colseth Stig Nitter Foss Administrerende direktør Årsberetning 21 9

10 Resultatregnskap for 21 Konsern Tallene er i hele 1 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Prosjektinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostad/Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra konsernselskap Andre renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte fin. omløpsmidler SUM FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad konsernforetak Andre rentekostnader Andre finanskostnader SUM FINANSKOSTNADER RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Som disponeres slik : Avsatt til annen egenkapital(-) / dekket fra annen egenkapital (+) Årsberetning 21 1

11 Balanse pr. 31. desember 21 Konsern Tallene er i hele 1 Note EIENDELER: ANLEGGSMIDLER IMMATRIELLE EIENDELER Varemerker Goodwill Utsatt skattefordel SUM IMMATRIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Bygninger Maskiner og inventar Andre driftsmidler SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i andre SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER INVESTERINGER Markedsbaserte aksjer, fonds, obl. m.v SUM INVESTERINGER BETALINGSMIDLER Kontanter, bank og postgiroinnskudd SUM BETALINGSMIDLER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsberetning 21 11

12 Konsern Tallene er i hele 1 Note EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Grunnkapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPIAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelse 9b SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige off.avgifter, skattetrekk m.m Påløpne lønninger, feriepenger Forskudd fra kunder Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Panteheftelser Oslo Kommune Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet Pantesikret restgjeld Lillestrøm 31.desember mars.211 Tom Wingerei Erling Øverland Arnulf Ingebrigtsen Carl Otto Løvenskiold Styreleder Nestleder Torger Reve Kathrine Mo Jarle Håkon Seltev Ellen Colseth Stig Nitter Foss Administrerende direktør Årsberetning 21 12

13 Kontantstrømanalyse Konsern Tallene er i hele 1 Note ÅRETS VIRKSOMHET / DRIFT Ordinært resultat før skatt Periodens betalt skatter Ordinære avskrivninger Herav gevinst ved salg av anleggsmidler Endring pensjoner Endring kunder Endring leverandører Endring andre NETTO KONTANTSTRØM DRIFT (A) INVESTERINGER Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investert i varige driftsmidler Salg av andre investeringer 1 1 Endring i finansielle anleggsmidler NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGER (B) FINANSIERING Nedbetaling langsiktige lån Utbetalt utbytte -134 Endring i egenkapital NETTO KONTANTSTRØM FINANSIERING (C) -134 NETTO ENDRING LIKVIDER (A+B+C) LIKVIDITETSRESERVE Netto endring likvider Endring i limit trekkramme LIKVIDITETSRESERVE Kasse, bank m.v Investeringer LIKVIDITETSRESERVE Årsberetning 21 13

14 Noter 21 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når et verdifall forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Inntekter Inntekter vedrørende messer anses opptjent når messen er avholdt. Forskuddsfakturerte beløp er således ført som forskudd fra kunder. Påløpte messekostnader behandles tilsvarende. Valuta Ved omregning av poster i utenlandske valuta til norske kroner blir dagskurs benyttet. For ytelsesordningen gjelder ellers følgende: Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede midler i ordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede og sikrede pensjonsmidler nettoført og presentert under pensjonsforpliktelser. Regnskapsføring av kostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen er en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er oppført til pålydende, med mindre noe annet er sagt uttrykkelig. Aksjer og obligasjoner Aksjer og obligasjoner oppført som omløpsmidler anses som èn handelsportefølje, og vurderes til markedsverdi. Skatter Skattene føres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Immaterielle eiendeler Goodwill gjelder kjøp av messer/virksomheter og avskrives over 3-5 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i andre selskap Anleggsaksjer klassifisert som anleggsmidler, er vurdert til laveste verdi av historisk kostpris og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen består av en ytelsesordning som er lukket og en innskuddsordning som gjelder ved nyansettelser. Selskapet har også en usikret pensjonsordning for enkelte ansatte og noen tidligere ansatte. Konsolidering Moteuken I Oslo AS og Henry Johansen Ltd AS er 1 % eid av Norges Varemesse. eier 99 % av to ansvarlige selskap, Oslo Spektrum Arena Ans og Oslo Spektrum Kontor Ans. 1 % er eid av datterselskapet Moteuken i Oslo AS. I Utdanningsmessene AS har en eierandel på 5 % og ved eventuell utbytteutdeling er andelen 66,7 %. Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Årsberetning 21 14

15 Noter 21 Note 1 - Salgsinntekter Stiftelsen har to virksomhetsområder, det er utleie av fast eiendom og utleie til messe, kongress og konferansevirksomhet. Virksomheten i Oslo Spektrum er i hovedsak konserter og events. Anslagsvis 19 % av messeinntektene i 21 kommer fra utenlandske utstillere. Note 2 - Lønn og andre personalkostnader Lønn og andre godtgjørelser til administrerende direktør i utgjør Tkr samt en avtalefestet pensjonsordning utover firmaets kollektive pensjonsordning med en nåverdi på 11,4 mill. kroner. Ved avskjed uten oppsigelsesgrunn har administrerende direktør avtalefestet 2 års lønn. Ledergruppen som består av tre personer har en avtale om førtidspensjon fra fylte 65 år med full lønn frem til 67 år. Det er avsatt 3,1 mill. kroner for denne forpliktelsen. Styrets og rådets honorar i utgjør henholdsvis tkr 93 og tkr 118. Honorar til valgkomiteen utgjorde tkr 24. Lønnskostnadene sees spesifisert i tabellen under; Konsern Tallene er i hele Lønnskostnader Deltidspersonell Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønn mv. som er prosjektført Sum lønn og personalkostnader Antall fast ansatte Årsberetning 21 15

16 Noter 21 Note 3 - Varige driftsmidler Tallene er i hele 1 Goodwill og immaterielle eiendeler Patenter Driftsmidler Tomter og bygg Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Sum Akk. av/nedskr. pr 1/ Årets avskrivninger Tilbakeført avskrivning solgte driftsmidler Akk. av/nedskr. pr. 31/ Bokført verdi Bokført verdi Avskrivningssatser -3% % 2-25% -5% konsern Tallene er i hele 1 Goodwill og immaterielle eiendeler Patenter Driftsmidler Tomter og bygg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Sum Akk. av/nedskr Årets avskrivninger Tilbakeført avskrivning solgte driftsmidler Sum av- og nedskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Avskrivningssatser -3% % 2-25% -5% Merverdi ved kjøp av aksjer i Henry Johansen Ltd. tkr er medtatt som tomt. Andre driftsmidler gjelder anlegg under utførelse, og er ikke medtatt i tabellen over. Årsberetning 21 16

17 Noter 21 Note 4 - Andre driftskostnader Konsern Tallene er i hele Kostnader til tomt og husleie Strøm, oppvarming, kjøling Varekostnad messearrangement Driftskostnader messehall Administrasjonskostnader Sum andre driftskostnader ) Revisjon utgjør; Konsern Tallene er i hele 1 Revisjon Regnskap / skatt 62 4 Annen rådgivning Sum Lovpålagt revisjon Regnskap/skatt Annen rådgivning Utført revisjon i Oslo Spektrum Arena Utført revisjon i Utdanningsmessene Utført revisjon i Oslo Spektrum Kontor 4 3 Henry Johansen og Moteuken faktureres ikke særskilt. Sum Note 5 - Langsiktig gjeld Renter på lån er kostnadsført med tkr i 21 mot tkr i 29. All langsiktig gjeld forfaller innen 5 år. Av den totale gjelden på 38,6 mill. kroner, forfaller 35 mill. kroner i 213 og 75,6 mill. kroner i 214. Årsberetning 21 17

18 Noter 21 Note 6 - Skatter Konsern Tallene er i hele Midlertidige forskjeller Anleggsreserve Gevinst- og tapskonto Avsetning til tap på kunder Skattemessig avsatt kunder Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessige avsetninger Fremførbart underskudd Investert i Ans (konsern) Ikke utlignet forskjell Sum forskjeller Utsatt skatt nedskrevet tomt inkl. over Neddiskontert verdi UB Utsatt skatt / skattefordel 28 % Endring i midlertidige forskjeller Endring i utsatt skatt / skattefordel Resultat før skatter Endring i midlertidige forskjeller Andre forskjeller Andre permanente forskjeller Fradrag verdiregulering aksjer og obligasjoner Regnskapsmessig resultat andeler Underskudd (-) i KS /ANS Sk.pl. Inntekt 3 % av fritak Gevinster / Utbytte ihht. fritaksmodellen Skattepliktig inntekt Betalbar skatt Formuesskatt Etterslep tidligere år Utsatt skatt IB Utsatt skatt UB Årets endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Skattegjeld Betalbar skatt Sum betalbar skatt i balansen Årsberetning 21 18

19 Noter 21 Note 7 - Egenkapital er en selveiet stiftelse. Egenkapitalen ved utgangen av 21 var; Konsern Tallene er i hele Grunnkapital Annen Egenkapital Sum Spesifikasjon av endringer Egenkapital Årets resultat disponert Effekt av utbytte/resultatavvik i Utdanningsmessene i Egenkapital Trondheim Messesenter AS eier 5% av aksjene i Utdanningsmessen AS. 5% av egenkapitalen utgjør tkr 62 i 21 og tkr 717 i 29. Regnskapene i Utdanningsmessene ble fastsatt etter regnskapet til. Det ble foretatt noen mindre endringer i regnskapet, og det ble vedtatt et utbytte på kr 42. samlet. Årsberetning 21 19

20 Noter 21 Note 8 - Aksjer, obligasjoner og andre fonds (morselskap) Tallene er i hele 1 Antall aksjer/ andeler Kostpris Markedsverdi/ Bokført verdi Aksjer/Aksjefond/Hedgefond Skagen Global 7 2, Skagen Vekst 4 659, Skagen Kon-Tiki , Holberg Norden 4 531, Pride International Seahawk Drilling BWG Homes Prime Office, Tyskland Gjensidige Orkla Asa A-aksje Sum omløpsaksjer Pengemarkedsfond/Obligasjoner DnB Likviditet 5 448, Skagen Høyrente , Sparebank 1 SR bank Sum pengemarkedsfond/obligasjoner Sum plasseringer Anleggsaksjer mv - eksterne Norwegian Promotion Group Visit OSLO as Rød Golf AS Miklagard Golf 3 12 Haga Golfklubb Norwegian Convention Bureau BA Andel i KS Boliginvest Tyskland Hyttelivsmessen 2 2 Sum anleggsaksjer Investert i datterselskap Utdanningsmessene AS A aksjer H. Johansen Ltd Moteuken i Oslo AS Oslo Spektrum Arena Ans 99 % Oslo Spektrum Kontor Ans 99 % Sum investert i datterselskap Totalt Årsberetning 21 2

21 Noter 21 Note 9 - Pensjoner m.v. Konsern Tallene er i hele Forutsetninger Diskonteringsrente 5,4 5,4 4,6 5,4 Avkastning 5,6 5,6 5, 5,6 Lønnsvekst 4,25 4,25 4, 4,25 Prisvekst 4, 4, 3,75 4, Pensjonsregulering 2, 2,,5 2, Sikrede pensjoner Pensjonsmidler 1) Beregnede forpliktelser Overdekning sikrede ordninger Effekt av estimatendringer, ikke resultatført Balanseført overdekning Usikrede ordninger Løpende avtaler (8) Effekt av estimatendringer, ikke resultatført Underdekning usikrede ordninger Netto balanseført verdi Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets opptjening Andre reguleringer / andel estimatavvik Rentekostnad av forpliktelsen Administrasjonskostnad Arbeidgiveravgift Avkastning på midler Sum kostnad året Pensjonsutbetalinger Sikrede ordninger AFP Usikrede ordninger Sum utbetalinger Tilskudd m.v Pensjonspremie betalt Arbeidsgiveravgift betalt Utbetalt vedr AFP Utbetalt pensjon drift inkl aga Sum tilskudd Årsberetning 21 21

22 Noter 21 Konsern Tallene er i hele Netto balanseført Årets resultat Sum tilskudd inkl. betalt premie Netto balanseført Antall aktive med i kollektivordningen Antall pensjonister Antall med i usikret ordning Innskuddsbasert pensjon inngår ikke i oppsettet over.innskuddsbasert pensjon inngår ikke i oppsettet over. Note 9b - Andre forpliktelser For konsernet er det avsatt 5,5 mill. kroner til annulert kontrakt mellom SMG og Oslo Spektrum. Verdien er diskontert. Note 1 - Kundefordringer Det er avsatt 1,5 mill til tap på kundefordringer. Avsetningen ansees tilstrekkelig til å dekke påregnelig tap i kundemassen. Det er ikke avsatt noe ytterligere for de andre selskapene i konsernet. Note 11 - Andre fordringer Konsern Tallene er i hele Tilgode ansatte Forskuddsbetalt prosjekt Forskuddsbetalte utgifter Varelager Sum Note 12 -Bankinnskudd, kontanter m.m. Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr tkr og utgjorde pr tkr Skattetrekksinnskudd for konsernet utgjorde pr tkr og pr tkr Årsberetning 21 22

23 Noter 21 Note 13 - Gjeld til konsernet Tallene er i hele Moteuken i Oslo AS Henry Johansen Ltd AS Lån til Oslo Spektrum Sum gjeld konsernselskap Note 14 - Annen kortsiktig gjeld Konsern Tallene er i hele Avsetning renter langsiktig lån Påløpt ikke forfalt kostnad Sum Note 15- Forskudd fra kunder Forskudd på kunder er standleie, registreringsavgift og tekniske tjenester på messer i 211 som er fakturert i 21, samt billettinntekter på konserter og arrangement som avholdes i 211. Note 16 Nærstående parter Med unntak av transaksjoner mellom selskapene som inngår i konsernet og som er eliminert i konsolideringen, er det ingen transaksjoner med nærstående parter som trenger nærmere redegjørelse. Note 17 - Resultat og balanse konsernselskap RESULTAT Oslo Spektrum Utdanningsmessene AS Tallene er i hele Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt BALANSE Oslo Spektrum Utdanningsmessene AS Tallene er i hele Eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsberetning 21 23

24 Revisjonsberetning 21 Årsberetning 21 24

25 Revisjonsberetning 21 Årsberetning 21 25

26 Stiftelsen 21 RÅDET Jens Weme Nilsen Rådets lederr Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Kristin Røed Eriksen Næringslivets Hovedorganisasjon Calle Andersen Næringslivets Hovedorganisasjon Lars Gørvell-Dahll Næringslivets Hovedorganisasjon Geir Lundqvist Næringslivets Hovedorganisasjon Bjørn Erik Pettersen Næringslivets Hovedorganisasjon Lise Hansson Næringslivets Hovedorganisasjon Aage Enghaug Næringslivets Hovedorganisasjon Morten Bergsli Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Paul Fritjof Brekklund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Charlotte Ehde-Eliassen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Tom Borthen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Vibeke Hammer Madsen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Vegard Kjus Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Ole-Jacob Ingeborgrud Norsk Landbrukssamvirke Jørn E. Pedersen Norges Fiskarlag STYRET Tom Wingerei Styreleder Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Erling Øverland Nestleder Næringslivets Hovedorganisasjon Carl Otto Løvenskiold Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Arnulf Ingebrigtsen Næringslivets Hovedorganisasjon Torger Reve Handelshøyskolen BI Kathrine Mo Telenor ASA Ellen M. Colseth Aalhuus Jarle Selte ADMINISTRASJONEN Stig Nitter Foss Administrerende direktør Mette Raaum Økonomidirektør Morten Myhre Teknisk direktør Einar Kvalheim Prosjektdirektør Årsberetning 21 26

27 English summary Intervals between specific shows vary from one year to two or three. The year 21 was characterised by fewer events. Photo: Nature of the business and its conduct The Norway Trade Fairs group owns and operates Norway s largest and leading exhibition and congress centre at Lillestrøm outside Oslo, and Oslo Spektrum in the city centre the country s biggest concert arena. The business comprises the organisation of our own shows, and the hire of premises to other exhibition and congress organisers, concerts, events and company programmes. Strategy Considerable attention was paid to strategic work in 21. Our business concept for the period will be to offer efficient arenas and concepts for: exhibitions and meeting places congresses and experiences which yield market results, customer satisfaction and profitability. Own exhibitions We have a strong exhibition portfolio. Gift & Interior fills almost the whole exhibition venue at Lillestrøm, and this show again maintained its wellestablished level in 21. The Norway International Meeting and Travel Fair Reiseliv showed a decline in square metres sold but attracted, with the assistance of the parallel Photography Show, a larger number of visitors than in the previous two years. As a replacement for the Bil 21 show, we joined forces with Swedish interests to stage the Oslo Motor Show. This event was well received in the market, with 25 visitors, and will be an annual event. Visitor numbers declined for the Nerec conference and exhibition on renewable energy, and the decision has now been taken to discontinue it. The Industrial Trade Fair in the autumn of 21 did less well than the previous event. Exhibitions for the general public, such as Home & Hobby and the Gardening Show, did the same level of business as before. Results for 21 As expected, our group just about broke even before tax in 21. The pre-tax profit was NOK.5 million. Oslo Spektrum made a positive contribution to results for the year, while Norway Trade Fairs showed a small loss. Our financial placements yielded a satisfactory return of NOK 7.8 million. Our consolidated liquidity is good. Our annual results depend to a great extent on which exhibitions are staged in the relevant year. Intervals between specific shows vary from one year to two or three. The year 21 was characterised by fewer events. Events for others In addition to our own events, our premises in Lillestrøm host a number of the largest exhibitions in Norway with other organisers. Eliaden, the HVAC Exhibition and other trade fairs experienced the same trend as some of our own shows in the form of a small decline. Exhibitions for the general public, such as the Norwegian International Boat Show, flattened out at earlier visitor levels, but were affected by the difficulties of their industries. The winter sports exhibition was a new event in the autumn of 21. Årsberetning 21 27

28 Events other than exhibitions made a good contribution to our results in 21. Photo: Congresses Congress events made a good contribution to our results in 21. The largest of these was a medical congress in June on hypertension, with some 6 delegates. Congress work is very long term, and competition is very tough. Consolidated profit and loss account We had a consolidated operating profit of NOK 8.6 million, compared with NOK 87 million in 29. Net financial expenses were NOK 8.1 million in 21, compared with NOK 1.3 million the year before. Pre-tax profit came to NOK.5 million, compared with NOK 76.7 million in 29. Tax expense for 21 was NOK 1.2 million, so that the net loss was NOK.8 million as against a net profit of NOK 55.3 million in 29. Balance sheet and liquidity Our capital adequacy is satisfactory, with an equity ratio of 55.3 per cent. Liquidity totalled NOK 22.4 million at 31 December 21. These liquid assets are placed in money market funds, bank deposits, unit trusts and equities. It is very important for the foundation, which has no owners, that we are financially sound in order to secure the development of the exhibition centre in line with the needs of the business community. Our current liabilities largely comprises payments from customers related to exhibitions and concerts being staged in 211 as well as accounts payable and taxes. Investment Investment in buildings, operating assets and equipment amounted to NOK 16.1 million in 21. Coverage of the loss The board proposes that our net loss of NOK.9 million be covered from other equity. Equity will thereafter total NOK 796 million. Our equity (in round NOK 1 ) will then be: Basic capital...4 Net loss...(877) Other equity Total equity Our consolidated equity after this is NOK million. That yielded an equity ratio of 55.3 per cent at 31 December 21, as against 58.2 per cent the year before. The board believes that our equity is satisfactory. Combined with good earnings, this means that the going concern assumption is realistic, and the accounts have been prepared on that basis. Prospects for 211 Accounting results for 211 are expected to be significantly stronger than in 21. That reflects the economic conditions and the fact that more large shows will be staged during the year. Årsberetning 21 28

29 Messer, kongresser og events 21 Dato Arrangement Utstillere Net kvm Besøkende Løvenskiold / Maxbo HSMAI-Møtebørsen Reiseliv Fotomessen Jobb & utdanning GRESS Gave & interiør - vår Kinnarps Ergo Group Health & Beauty Fitness Helse for Alle SkoleForum Bademiljø Sjøen for alle Villmarksmessen Hagemessen Thon Messe El-Domestic Ungt Entreprenørskap Eliaden Int. Polar Year ESH Hypertension EACR Cancer Reaserch Gave & interiør - høst IDLS Caravanmessen Industridagene NEREC Elkjøp Marbet Siemens Butikkleverandør Nordental IKO Konferanse Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk VVS-dagene FDV-dagene AHUS Coop Oslo Motor Show Utdanningstorget i Akershus Norges Vintersportsmesse Hjem & hobby Kunst & håndverksmessen Samler & antikk Alternativmessen Dogs4All Privatistkontoret Gyro Bil Kurt + KORK totalt totalt totalt = Arrangør: i samarbeid med bransjeorganisasjoner og/eller andre = Ekstern arrangør. Teknisk koordinering: Årsberetning 21 29

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer