NORGES VAREMESSE ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES VAREMESSE ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 NORGES VAREMESSE ÅRSBERETNING 21 Norway Trade Fairs Annual Report 21 Til

2 INNHOLD: Nøkkeltall 3 Styrets beretning 21 7 Resultatregnskap for 21 1 Balanse pr. 31. desember Kontantstrømanalyse 13 Noter til resultat og balanse 14 Revisjonsberetning 24 Stiftelsen English summary 27 Messekalender Årsberetning 21 2

3 Nøkkeltall / Key Figures Tallene er i hele 1 Amounts in NOK Driftsinntekter Operating revenue Driftsresultat Operating profit Resultatet før skatt Profit before tax Resultat etter skatt Net profit Sum omløpsmidler Total current assets Sum varige driftsmidler Total property, plant and equipment Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Bokført egenkapital Total funds Sum gjeld og egenkapital Total liabilities and funds Egenkapitalprosent Equity ratio M 2 -dager, (belagt areal x varighet) sq. m days (area occupied x duration) Besøkende Visitors ,3 63,91 6,15 6,64 5, mill. 4,8 mill. 4,4 mill. 4,5 mill Årsberetning 21 3

4 Nøkkeltall / Key Figures (forts.) Konsern Tallene er i hele 1 Amounts in NOK Driftsinntekter Operating revenue Driftsresultat Operating profit Resultatet før skatt Profit before tax Resultat etter skatt Net profit Sum omløpsmidler Total current assets Sum varige driftsmidler Total property, plant and equipment Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Bokført egenkapital Total funds Sum gjeld og egenkapital Total liabilities and funds Egenkapitalprosent Equity ratio Besøkende Visitors ,34 58,2 54,8 54, Årsberetning 21 4

5 Tabeller - Nøkkeltall / Graphs - Key Figures Driftsinntekter Driftsinntekter / Operating revenue Driftsinntekter NOK mill. Driftsinntekter Egenkapital Egenkapital Egenkapital / Capital funds Egenkapital NOK mill Resultat før skatt Resultat / Profit før before skatt tax Resultat NOK mill. før skatt Resultat før skatt Belegg av utstillingsareal Belegg av utstillingsareal / Stand area occupied Belegg av utstillingsareal Mill. Belegg m 2 av dager utstillingsareal / Sq. m days Årsberetning 21 5

6 Tabeller - Nøkkeltall / Graphs - Key Figures Konsern Driftsinntekter / Driftsinntekter Operating revenue Driftsinntekter NOK mill. Egenkapital Egenkapital Egenkapital / Capital funds NOK mill Resultat før skatt Resultat / Profit før before skatt tax Resultat NOK mill. før skatt Årsberetning 21 6

7 Årsberetning 21 Kongresser og events utgjorde en betydelig del av programmet i 21. Foto: Virksomhetens art og hvordan den drives Konsernet eier landets største og ledende messesenter på Lillestrøm og Norges ledende konsertarena Oslo Spektrum. Virksomheten består av å arrangere egne messer og å leie ut lokaler til messe- og kongressarrangører, konserter, events og bedriftsarrangementer. Strategi Det strategiske arbeidet fikk vesentlig oppmerksomhet i 21. Vår forretningsidé for perioden 21 til 215 vil være å tilby effektive arenaer og konsepter for: Messer og møteplasser Kongresser og opplevelser som gir markedsresultater, kundetilfredshet og lønnsomhet. Året 21 Konsernet oppnådde som forventet i år 21 et resultat før skatt i balanse. Resultatet før skatt ble på,5 mill. kroner. Oslo Spektrum bidro positivt til årets resultat, mens hadde et lite underskudd. Konsernets finansplassering ga en tilfredsstillende avkastning på 7,8 millioner kroner. På grunn av avskrivninger på våre bygg, ga virksomheten positiv kontantstrøm for året. Konsernet har god likviditet. Messer er sensykliske og den økonomiske nedtur rammet Norges Varemesse i 21. Dette medførte at utstillingen Transport ble utsatt fra 21 til 211 og bilutstillingen, Bil 21, ble nedlagt. Vi klarte ikke å kompensere for bortfallet av to store messer med annen virksomhet i perioden. De årlige resultatene i avhenger i stor grad av hvilke messer som arrangeres det enkelte år. Messenes periodisering veksler mellom årlige, hvert annet år og messer som arrangeres hvert tredje år. Året 21 var preget av færre arrangementer. Vi merket imidlertid i løpet av høsten ny energi og styrket interesse for våre produkter i 211. Egne messer har en sterk messeportefølje. Gave og Interiør messen fyller nesten hele messebygget på Lillestrøm og messen opprettholdt det godt etablerte nivået også i 21. Reiseliv viste fortsatt nedgang i solgte kvadratmeter, men fikk, med hjelp fra Fotomessen som ble arrangert samtidig, bedre besøk enn for de siste to årene. Som erstatning for messen BIL 21 arrangerte, i samarbeid med svenske interesser, Oslo Motor Show. Arrangementet slo godt an i markedet med 25 besøkende og vil bli et årlig arrangement. NEREC, konferanse og messe for fornybar energi, fikk redusert antall besøkende og er nå besluttet avviklet. Industridagene høsten 21 ble svakere enn forrige messe. Publikumsmessene Hjem og Hobby, Hagemessen og andre, opprettholdt sitt nivå. Andres arrangementer I tillegg til s egne messer arrangeres flere av de store messene i Norge, med andre arrangører, i varemessens lokaler på Lillestrøm. Eliaden, VVS dagene og andre fagmesser fikk den samme utvikling som enkelte av våre egne messer, en mindre nedgang. Publikumsmessene som Sjøen for Alle flatet ut på tidligere nivåer for besøkende, men ble preget av at bransjen har det vanskelig. Vintersportsmessen var et nytt arrangement høsten 21. Kongresser Kongressarrangementer ga et godt bidrag til Varemessen i 21. Kongressene gir også våre omgivelser betydelige inntekter langt utover hva vi selv får, og hotellbransjen rapporterer tilbake sin tilfredshet med disse arrangementene. Den største kongressen i juni var en medisinsk Årsberetning 21 7

8 kongress innen området Hypertension med ca 6 delegater. Arbeidet med denne kongressen ble påbegynt på slutten av nittitallet. Kongressarbeidet er meget langsiktig og konkurransen om kongressene er hard. 29. Skattekostnaden for 21 beløp seg til 1,2 millioner kroner, slik at årets underskudd etter skatt ble -,8 millioner kroner mot et overskudd på 55,3 millioner kroner i 29. Oslo Spektrum Oslo Spektrum hadde en positiv utvikling, med et lite økonomisk overskudd. Antall konserter og arrangement ble i 21 lavere enn forventet. Event markedet var preget av frykt for dårlige tider, noe som førte til at inntekter på losjeleie ble lavere enn budsjettert. Det er i løpet av de siste årene gjort betydelige påkostninger på anlegget Oslo Spektrum. Ca 37 faste stoler ble skiftet ut sommeren 21. Det akustiske arbeidet som ble påbegynt i 29 er nå ferdigstilt. Spektrum fremstår i sitt 2. driftsår, som bedre enn da arenaen var ny. I ny drakt med gråsorte stoler er arenaen nå velegnet for blant annet TV opptak. Den høye kvaliteten er også meget bra i internasjonalt perspektiv. Høydepunktet for året var AHA sine avskjedskonserter i begynnelsen av desember, hele 4 i tallet, og Nobelkonserten Oslo Spektrum hadde et overskudd på 3, millioner kroner etter avskrivinger på 1 millioner kroner for året 21. Oslo Spektrum er et ansvarlig selskap og 99 % av resultatet overføres. Opplysninger om finansiell risiko Stiftelsens kundemasse er bred og variert sammensatt, og det er etter styrets oppfatning en begrenset markeds- og tapsrisiko for stiftelsen. Stiftelsen har ubetydelige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Etter styrets vurdering er valutarisikoen minimal. Risiko for kurssvingninger knyttet til investeringer i noterte aksjer, obligasjoner og fond er til stede i en viss utstrekning, men det er god spredning med hovedvekt på investeringer med begrenset risiko. Renterisiko foreligger idet konsernet har langsiktig gjeld på 38,6 millioner kroner. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Stiftelsens strategi er at stiftelsen ikke i vesentlig grad skal eksponeres for slik risiko, og at poster som kan påvirkes ikke skal være av en størrelse som medfører at kurs-/renteendringer og lignende skal kunne slå vesentlig ut. Stiftelsens forhold har etter styrets oppfatning hittil ikke gjort det nødvendig eller aktuelt å inngå sikringstransaksjoner, utover en rentebinding på lånene i konsernet. Regnskap konsern Driftsresultatet til konsernet ble 8,6 millioner kroner i 21 mot 87, millioner kroner i 29. Balanse Konsernet har god soliditet, med en egenkapitalprosent på 55,3. Likviditet utgjorde 22,4 millioner kroner pr Likviditeten er plassert i pengemarkedsfond, bankinnskudd, aksjefond og enkeltaksjer. For stiftelsen, som ikke har noen eiere, er det av stor betydning at selskapet er solid, for å sikre utvikling av messesenteret i tråd med næringslivets behov. Konsernets kortsiktige gjeld består i hovedsak av innbetalinger fra kunder som gjelder messer og konserter som arrangeres i år 211, samt leverandørgjeld og avgifter/skatter til det offentlige. Investeringer Investeringer i bygg, driftsmidler og utstyr utgjorde i alt 16,1 millioner kroner i 21. Arbeidsmiljøet Sykefraværet i konsernet hadde en positiv utvikling i 21. Korttidsfraværet gikk ned fra 2,6% i 29 til 2,2% i 21. Totalfraværet gikk ned fra 6,1% i 29 til 4,9% i 21. Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet ytterligere i bedriften. Det er i 21 ikke registrert ulykker i bedriften. På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelse for ansatte i 21 anser Styret at arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Styret vil takke ansatte og ledelse for god innsats og konstruktivt samarbeid i 21. Likestilling Stiftelsen har totalt 9 fast ansatte hvorav 36 er kvinner og 54 er menn. Styret består av 2 kvinner og 6 menn. I ledelsen er det 5 menn og 2 kvinner. Diskriminering Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Netto finansresultat var i alt -8,1 millioner kroner i 21 mot -1,3 millioner kroner i 29. Ytre miljø Virksomhetene forurenser i liten grad miljøet. Resultat før skatt ble,5 millioner kroner mot 76,7 millioner kroner i Årsberetning 21 8

9 De fleksible messehallene gir muligheter til ulike formater og opplevelser Foto: Styret og administrasjon Styremedlemmene Tom Wingerei, Erling Øverland og Carl Otto Løvenskiold var på valg på rådsmøtet i 21. Alle ble enstemmig gjenvalgt for 2 år. Nåværende leder nærmer seg pensjonsalder. Styret har satt i gang arbeidet med å finne hans etterfølger. Vår økonomidirektør gjennom 2 år sluttet 3. juni 21. Ny økonomidirektør ble rekruttert internt. Det henvises til note 2 angående honorar til rådet, styret og administrerende direktør. Årets resultat Styret foreslår at årets underskudd etter skatt på,9 millioner kroner dekkes inn av annen egenkapital. Sum egenkapital vil etter dette utgjøre 796, million kroner. Stiftelsen s egenkapital blir da i hele 1 kroner: Grunnkapital...4 Reduksjon årets virksomhet Annen egenkapital Sum egenkapital Konsernets egenkapital er etter dette 799,2 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalprosent på 55,3 pr mot 58,2 pr Styret mener at stiftelsens egenkapital er tilfredsstillende. Egenkapitalen, sammen med forventning om god inntjening i årene fremover, tilsier at fortsatt drift forutsetningen er til stede, og regnskapet er utarbeidet på det grunnlag. Utsiktene for 211 Regnskapsresultatet for 211 ventes å bli vesentlig sterkere enn for 21. Dette henger sammen med konjunkturutviklingen og at det arrangeres flere store messer i 211. Lillestrøm 31.desember mars.211 Tom Wingerei Erling Øverland Arnulf Ingebrigtsen Carl Otto Løvenskiold Styreleder Nestleder Torger Reve Kathrine Mo Jarle Håkon Selte Ellen Colseth Stig Nitter Foss Administrerende direktør Årsberetning 21 9

10 Resultatregnskap for 21 Konsern Tallene er i hele 1 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Prosjektinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Prosjektkostad/Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra konsernselskap Andre renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte fin. omløpsmidler SUM FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad konsernforetak Andre rentekostnader Andre finanskostnader SUM FINANSKOSTNADER RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Som disponeres slik : Avsatt til annen egenkapital(-) / dekket fra annen egenkapital (+) Årsberetning 21 1

11 Balanse pr. 31. desember 21 Konsern Tallene er i hele 1 Note EIENDELER: ANLEGGSMIDLER IMMATRIELLE EIENDELER Varemerker Goodwill Utsatt skattefordel SUM IMMATRIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Bygninger Maskiner og inventar Andre driftsmidler SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i andre SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER INVESTERINGER Markedsbaserte aksjer, fonds, obl. m.v SUM INVESTERINGER BETALINGSMIDLER Kontanter, bank og postgiroinnskudd SUM BETALINGSMIDLER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsberetning 21 11

12 Konsern Tallene er i hele 1 Note EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Grunnkapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPIAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelse 9b SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige off.avgifter, skattetrekk m.m Påløpne lønninger, feriepenger Forskudd fra kunder Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Panteheftelser Oslo Kommune Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet Pantesikret restgjeld Lillestrøm 31.desember mars.211 Tom Wingerei Erling Øverland Arnulf Ingebrigtsen Carl Otto Løvenskiold Styreleder Nestleder Torger Reve Kathrine Mo Jarle Håkon Seltev Ellen Colseth Stig Nitter Foss Administrerende direktør Årsberetning 21 12

13 Kontantstrømanalyse Konsern Tallene er i hele 1 Note ÅRETS VIRKSOMHET / DRIFT Ordinært resultat før skatt Periodens betalt skatter Ordinære avskrivninger Herav gevinst ved salg av anleggsmidler Endring pensjoner Endring kunder Endring leverandører Endring andre NETTO KONTANTSTRØM DRIFT (A) INVESTERINGER Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investert i varige driftsmidler Salg av andre investeringer 1 1 Endring i finansielle anleggsmidler NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGER (B) FINANSIERING Nedbetaling langsiktige lån Utbetalt utbytte -134 Endring i egenkapital NETTO KONTANTSTRØM FINANSIERING (C) -134 NETTO ENDRING LIKVIDER (A+B+C) LIKVIDITETSRESERVE Netto endring likvider Endring i limit trekkramme LIKVIDITETSRESERVE Kasse, bank m.v Investeringer LIKVIDITETSRESERVE Årsberetning 21 13

14 Noter 21 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når et verdifall forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Inntekter Inntekter vedrørende messer anses opptjent når messen er avholdt. Forskuddsfakturerte beløp er således ført som forskudd fra kunder. Påløpte messekostnader behandles tilsvarende. Valuta Ved omregning av poster i utenlandske valuta til norske kroner blir dagskurs benyttet. For ytelsesordningen gjelder ellers følgende: Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede midler i ordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede og sikrede pensjonsmidler nettoført og presentert under pensjonsforpliktelser. Regnskapsføring av kostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen er en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er oppført til pålydende, med mindre noe annet er sagt uttrykkelig. Aksjer og obligasjoner Aksjer og obligasjoner oppført som omløpsmidler anses som èn handelsportefølje, og vurderes til markedsverdi. Skatter Skattene føres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Immaterielle eiendeler Goodwill gjelder kjøp av messer/virksomheter og avskrives over 3-5 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i andre selskap Anleggsaksjer klassifisert som anleggsmidler, er vurdert til laveste verdi av historisk kostpris og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen består av en ytelsesordning som er lukket og en innskuddsordning som gjelder ved nyansettelser. Selskapet har også en usikret pensjonsordning for enkelte ansatte og noen tidligere ansatte. Konsolidering Moteuken I Oslo AS og Henry Johansen Ltd AS er 1 % eid av Norges Varemesse. eier 99 % av to ansvarlige selskap, Oslo Spektrum Arena Ans og Oslo Spektrum Kontor Ans. 1 % er eid av datterselskapet Moteuken i Oslo AS. I Utdanningsmessene AS har en eierandel på 5 % og ved eventuell utbytteutdeling er andelen 66,7 %. Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Årsberetning 21 14

15 Noter 21 Note 1 - Salgsinntekter Stiftelsen har to virksomhetsområder, det er utleie av fast eiendom og utleie til messe, kongress og konferansevirksomhet. Virksomheten i Oslo Spektrum er i hovedsak konserter og events. Anslagsvis 19 % av messeinntektene i 21 kommer fra utenlandske utstillere. Note 2 - Lønn og andre personalkostnader Lønn og andre godtgjørelser til administrerende direktør i utgjør Tkr samt en avtalefestet pensjonsordning utover firmaets kollektive pensjonsordning med en nåverdi på 11,4 mill. kroner. Ved avskjed uten oppsigelsesgrunn har administrerende direktør avtalefestet 2 års lønn. Ledergruppen som består av tre personer har en avtale om førtidspensjon fra fylte 65 år med full lønn frem til 67 år. Det er avsatt 3,1 mill. kroner for denne forpliktelsen. Styrets og rådets honorar i utgjør henholdsvis tkr 93 og tkr 118. Honorar til valgkomiteen utgjorde tkr 24. Lønnskostnadene sees spesifisert i tabellen under; Konsern Tallene er i hele Lønnskostnader Deltidspersonell Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønn mv. som er prosjektført Sum lønn og personalkostnader Antall fast ansatte Årsberetning 21 15

16 Noter 21 Note 3 - Varige driftsmidler Tallene er i hele 1 Goodwill og immaterielle eiendeler Patenter Driftsmidler Tomter og bygg Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Sum Akk. av/nedskr. pr 1/ Årets avskrivninger Tilbakeført avskrivning solgte driftsmidler Akk. av/nedskr. pr. 31/ Bokført verdi Bokført verdi Avskrivningssatser -3% % 2-25% -5% konsern Tallene er i hele 1 Goodwill og immaterielle eiendeler Patenter Driftsmidler Tomter og bygg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Sum Akk. av/nedskr Årets avskrivninger Tilbakeført avskrivning solgte driftsmidler Sum av- og nedskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Avskrivningssatser -3% % 2-25% -5% Merverdi ved kjøp av aksjer i Henry Johansen Ltd. tkr er medtatt som tomt. Andre driftsmidler gjelder anlegg under utførelse, og er ikke medtatt i tabellen over. Årsberetning 21 16

17 Noter 21 Note 4 - Andre driftskostnader Konsern Tallene er i hele Kostnader til tomt og husleie Strøm, oppvarming, kjøling Varekostnad messearrangement Driftskostnader messehall Administrasjonskostnader Sum andre driftskostnader ) Revisjon utgjør; Konsern Tallene er i hele 1 Revisjon Regnskap / skatt 62 4 Annen rådgivning Sum Lovpålagt revisjon Regnskap/skatt Annen rådgivning Utført revisjon i Oslo Spektrum Arena Utført revisjon i Utdanningsmessene Utført revisjon i Oslo Spektrum Kontor 4 3 Henry Johansen og Moteuken faktureres ikke særskilt. Sum Note 5 - Langsiktig gjeld Renter på lån er kostnadsført med tkr i 21 mot tkr i 29. All langsiktig gjeld forfaller innen 5 år. Av den totale gjelden på 38,6 mill. kroner, forfaller 35 mill. kroner i 213 og 75,6 mill. kroner i 214. Årsberetning 21 17

18 Noter 21 Note 6 - Skatter Konsern Tallene er i hele Midlertidige forskjeller Anleggsreserve Gevinst- og tapskonto Avsetning til tap på kunder Skattemessig avsatt kunder Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessige avsetninger Fremførbart underskudd Investert i Ans (konsern) Ikke utlignet forskjell Sum forskjeller Utsatt skatt nedskrevet tomt inkl. over Neddiskontert verdi UB Utsatt skatt / skattefordel 28 % Endring i midlertidige forskjeller Endring i utsatt skatt / skattefordel Resultat før skatter Endring i midlertidige forskjeller Andre forskjeller Andre permanente forskjeller Fradrag verdiregulering aksjer og obligasjoner Regnskapsmessig resultat andeler Underskudd (-) i KS /ANS Sk.pl. Inntekt 3 % av fritak Gevinster / Utbytte ihht. fritaksmodellen Skattepliktig inntekt Betalbar skatt Formuesskatt Etterslep tidligere år Utsatt skatt IB Utsatt skatt UB Årets endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Skattegjeld Betalbar skatt Sum betalbar skatt i balansen Årsberetning 21 18

19 Noter 21 Note 7 - Egenkapital er en selveiet stiftelse. Egenkapitalen ved utgangen av 21 var; Konsern Tallene er i hele Grunnkapital Annen Egenkapital Sum Spesifikasjon av endringer Egenkapital Årets resultat disponert Effekt av utbytte/resultatavvik i Utdanningsmessene i Egenkapital Trondheim Messesenter AS eier 5% av aksjene i Utdanningsmessen AS. 5% av egenkapitalen utgjør tkr 62 i 21 og tkr 717 i 29. Regnskapene i Utdanningsmessene ble fastsatt etter regnskapet til. Det ble foretatt noen mindre endringer i regnskapet, og det ble vedtatt et utbytte på kr 42. samlet. Årsberetning 21 19

20 Noter 21 Note 8 - Aksjer, obligasjoner og andre fonds (morselskap) Tallene er i hele 1 Antall aksjer/ andeler Kostpris Markedsverdi/ Bokført verdi Aksjer/Aksjefond/Hedgefond Skagen Global 7 2, Skagen Vekst 4 659, Skagen Kon-Tiki , Holberg Norden 4 531, Pride International Seahawk Drilling BWG Homes Prime Office, Tyskland Gjensidige Orkla Asa A-aksje Sum omløpsaksjer Pengemarkedsfond/Obligasjoner DnB Likviditet 5 448, Skagen Høyrente , Sparebank 1 SR bank Sum pengemarkedsfond/obligasjoner Sum plasseringer Anleggsaksjer mv - eksterne Norwegian Promotion Group Visit OSLO as Rød Golf AS Miklagard Golf 3 12 Haga Golfklubb Norwegian Convention Bureau BA Andel i KS Boliginvest Tyskland Hyttelivsmessen 2 2 Sum anleggsaksjer Investert i datterselskap Utdanningsmessene AS A aksjer H. Johansen Ltd Moteuken i Oslo AS Oslo Spektrum Arena Ans 99 % Oslo Spektrum Kontor Ans 99 % Sum investert i datterselskap Totalt Årsberetning 21 2

21 Noter 21 Note 9 - Pensjoner m.v. Konsern Tallene er i hele Forutsetninger Diskonteringsrente 5,4 5,4 4,6 5,4 Avkastning 5,6 5,6 5, 5,6 Lønnsvekst 4,25 4,25 4, 4,25 Prisvekst 4, 4, 3,75 4, Pensjonsregulering 2, 2,,5 2, Sikrede pensjoner Pensjonsmidler 1) Beregnede forpliktelser Overdekning sikrede ordninger Effekt av estimatendringer, ikke resultatført Balanseført overdekning Usikrede ordninger Løpende avtaler (8) Effekt av estimatendringer, ikke resultatført Underdekning usikrede ordninger Netto balanseført verdi Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets opptjening Andre reguleringer / andel estimatavvik Rentekostnad av forpliktelsen Administrasjonskostnad Arbeidgiveravgift Avkastning på midler Sum kostnad året Pensjonsutbetalinger Sikrede ordninger AFP Usikrede ordninger Sum utbetalinger Tilskudd m.v Pensjonspremie betalt Arbeidsgiveravgift betalt Utbetalt vedr AFP Utbetalt pensjon drift inkl aga Sum tilskudd Årsberetning 21 21

22 Noter 21 Konsern Tallene er i hele Netto balanseført Årets resultat Sum tilskudd inkl. betalt premie Netto balanseført Antall aktive med i kollektivordningen Antall pensjonister Antall med i usikret ordning Innskuddsbasert pensjon inngår ikke i oppsettet over.innskuddsbasert pensjon inngår ikke i oppsettet over. Note 9b - Andre forpliktelser For konsernet er det avsatt 5,5 mill. kroner til annulert kontrakt mellom SMG og Oslo Spektrum. Verdien er diskontert. Note 1 - Kundefordringer Det er avsatt 1,5 mill til tap på kundefordringer. Avsetningen ansees tilstrekkelig til å dekke påregnelig tap i kundemassen. Det er ikke avsatt noe ytterligere for de andre selskapene i konsernet. Note 11 - Andre fordringer Konsern Tallene er i hele Tilgode ansatte Forskuddsbetalt prosjekt Forskuddsbetalte utgifter Varelager Sum Note 12 -Bankinnskudd, kontanter m.m. Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr tkr og utgjorde pr tkr Skattetrekksinnskudd for konsernet utgjorde pr tkr og pr tkr Årsberetning 21 22

23 Noter 21 Note 13 - Gjeld til konsernet Tallene er i hele Moteuken i Oslo AS Henry Johansen Ltd AS Lån til Oslo Spektrum Sum gjeld konsernselskap Note 14 - Annen kortsiktig gjeld Konsern Tallene er i hele Avsetning renter langsiktig lån Påløpt ikke forfalt kostnad Sum Note 15- Forskudd fra kunder Forskudd på kunder er standleie, registreringsavgift og tekniske tjenester på messer i 211 som er fakturert i 21, samt billettinntekter på konserter og arrangement som avholdes i 211. Note 16 Nærstående parter Med unntak av transaksjoner mellom selskapene som inngår i konsernet og som er eliminert i konsolideringen, er det ingen transaksjoner med nærstående parter som trenger nærmere redegjørelse. Note 17 - Resultat og balanse konsernselskap RESULTAT Oslo Spektrum Utdanningsmessene AS Tallene er i hele Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt BALANSE Oslo Spektrum Utdanningsmessene AS Tallene er i hele Eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsberetning 21 23

24 Revisjonsberetning 21 Årsberetning 21 24

25 Revisjonsberetning 21 Årsberetning 21 25

26 Stiftelsen 21 RÅDET Jens Weme Nilsen Rådets lederr Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Kristin Røed Eriksen Næringslivets Hovedorganisasjon Calle Andersen Næringslivets Hovedorganisasjon Lars Gørvell-Dahll Næringslivets Hovedorganisasjon Geir Lundqvist Næringslivets Hovedorganisasjon Bjørn Erik Pettersen Næringslivets Hovedorganisasjon Lise Hansson Næringslivets Hovedorganisasjon Aage Enghaug Næringslivets Hovedorganisasjon Morten Bergsli Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Paul Fritjof Brekklund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Charlotte Ehde-Eliassen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Tom Borthen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Vibeke Hammer Madsen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Vegard Kjus Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Ole-Jacob Ingeborgrud Norsk Landbrukssamvirke Jørn E. Pedersen Norges Fiskarlag STYRET Tom Wingerei Styreleder Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Erling Øverland Nestleder Næringslivets Hovedorganisasjon Carl Otto Løvenskiold Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Arnulf Ingebrigtsen Næringslivets Hovedorganisasjon Torger Reve Handelshøyskolen BI Kathrine Mo Telenor ASA Ellen M. Colseth Aalhuus Jarle Selte ADMINISTRASJONEN Stig Nitter Foss Administrerende direktør Mette Raaum Økonomidirektør Morten Myhre Teknisk direktør Einar Kvalheim Prosjektdirektør Årsberetning 21 26

27 English summary Intervals between specific shows vary from one year to two or three. The year 21 was characterised by fewer events. Photo: Nature of the business and its conduct The Norway Trade Fairs group owns and operates Norway s largest and leading exhibition and congress centre at Lillestrøm outside Oslo, and Oslo Spektrum in the city centre the country s biggest concert arena. The business comprises the organisation of our own shows, and the hire of premises to other exhibition and congress organisers, concerts, events and company programmes. Strategy Considerable attention was paid to strategic work in 21. Our business concept for the period will be to offer efficient arenas and concepts for: exhibitions and meeting places congresses and experiences which yield market results, customer satisfaction and profitability. Own exhibitions We have a strong exhibition portfolio. Gift & Interior fills almost the whole exhibition venue at Lillestrøm, and this show again maintained its wellestablished level in 21. The Norway International Meeting and Travel Fair Reiseliv showed a decline in square metres sold but attracted, with the assistance of the parallel Photography Show, a larger number of visitors than in the previous two years. As a replacement for the Bil 21 show, we joined forces with Swedish interests to stage the Oslo Motor Show. This event was well received in the market, with 25 visitors, and will be an annual event. Visitor numbers declined for the Nerec conference and exhibition on renewable energy, and the decision has now been taken to discontinue it. The Industrial Trade Fair in the autumn of 21 did less well than the previous event. Exhibitions for the general public, such as Home & Hobby and the Gardening Show, did the same level of business as before. Results for 21 As expected, our group just about broke even before tax in 21. The pre-tax profit was NOK.5 million. Oslo Spektrum made a positive contribution to results for the year, while Norway Trade Fairs showed a small loss. Our financial placements yielded a satisfactory return of NOK 7.8 million. Our consolidated liquidity is good. Our annual results depend to a great extent on which exhibitions are staged in the relevant year. Intervals between specific shows vary from one year to two or three. The year 21 was characterised by fewer events. Events for others In addition to our own events, our premises in Lillestrøm host a number of the largest exhibitions in Norway with other organisers. Eliaden, the HVAC Exhibition and other trade fairs experienced the same trend as some of our own shows in the form of a small decline. Exhibitions for the general public, such as the Norwegian International Boat Show, flattened out at earlier visitor levels, but were affected by the difficulties of their industries. The winter sports exhibition was a new event in the autumn of 21. Årsberetning 21 27

28 Events other than exhibitions made a good contribution to our results in 21. Photo: Congresses Congress events made a good contribution to our results in 21. The largest of these was a medical congress in June on hypertension, with some 6 delegates. Congress work is very long term, and competition is very tough. Consolidated profit and loss account We had a consolidated operating profit of NOK 8.6 million, compared with NOK 87 million in 29. Net financial expenses were NOK 8.1 million in 21, compared with NOK 1.3 million the year before. Pre-tax profit came to NOK.5 million, compared with NOK 76.7 million in 29. Tax expense for 21 was NOK 1.2 million, so that the net loss was NOK.8 million as against a net profit of NOK 55.3 million in 29. Balance sheet and liquidity Our capital adequacy is satisfactory, with an equity ratio of 55.3 per cent. Liquidity totalled NOK 22.4 million at 31 December 21. These liquid assets are placed in money market funds, bank deposits, unit trusts and equities. It is very important for the foundation, which has no owners, that we are financially sound in order to secure the development of the exhibition centre in line with the needs of the business community. Our current liabilities largely comprises payments from customers related to exhibitions and concerts being staged in 211 as well as accounts payable and taxes. Investment Investment in buildings, operating assets and equipment amounted to NOK 16.1 million in 21. Coverage of the loss The board proposes that our net loss of NOK.9 million be covered from other equity. Equity will thereafter total NOK 796 million. Our equity (in round NOK 1 ) will then be: Basic capital...4 Net loss...(877) Other equity Total equity Our consolidated equity after this is NOK million. That yielded an equity ratio of 55.3 per cent at 31 December 21, as against 58.2 per cent the year before. The board believes that our equity is satisfactory. Combined with good earnings, this means that the going concern assumption is realistic, and the accounts have been prepared on that basis. Prospects for 211 Accounting results for 211 are expected to be significantly stronger than in 21. That reflects the economic conditions and the fact that more large shows will be staged during the year. Årsberetning 21 28

29 Messer, kongresser og events 21 Dato Arrangement Utstillere Net kvm Besøkende Løvenskiold / Maxbo HSMAI-Møtebørsen Reiseliv Fotomessen Jobb & utdanning GRESS Gave & interiør - vår Kinnarps Ergo Group Health & Beauty Fitness Helse for Alle SkoleForum Bademiljø Sjøen for alle Villmarksmessen Hagemessen Thon Messe El-Domestic Ungt Entreprenørskap Eliaden Int. Polar Year ESH Hypertension EACR Cancer Reaserch Gave & interiør - høst IDLS Caravanmessen Industridagene NEREC Elkjøp Marbet Siemens Butikkleverandør Nordental IKO Konferanse Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk VVS-dagene FDV-dagene AHUS Coop Oslo Motor Show Utdanningstorget i Akershus Norges Vintersportsmesse Hjem & hobby Kunst & håndverksmessen Samler & antikk Alternativmessen Dogs4All Privatistkontoret Gyro Bil Kurt + KORK totalt totalt totalt = Arrangør: i samarbeid med bransjeorganisasjoner og/eller andre = Ekstern arrangør. Teknisk koordinering: Årsberetning 21 29

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013

ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 2013 ÅRSRAPPORT NORGES VAREMESSE 213 FORMÅL Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse som har til formål: A. Å arrangere messer, utstillinger, kongresser, konserter & events og drive virksomhet

Detaljer

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt med fagområdene statistiskmatematisk modellering og informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2008

Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Det Norske Myntverket Årsrapport 2008 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 20 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Myntsett Medaljer og spesielle prosjekter Det Norske Myntverket

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning

Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Årsrapport 2012 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2012 2011 Resultatregnskap Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag.

KORT OM RICA. Frem til 01.01.87 foregikk all drift i Rica Hotell- og. Hotell og restaurant i 20 år. Forretningsidé. Målsetting. Rica i dag. KORT OM RICA Hotell og restaurant i 20 år Rica Hotell- og Restaurantkjede ASA ble etablert i 1975 og kunne i 1995 feire 20 års jubileum. Selskapets første bedrift var Bajazzo i Bygdøy Alle, Oslo. De første

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 1 Årsberetning og regnskap 2003 I NNHOLD Marked, produktutvikling og kunder ved administrerende direktør 3 Merkevarepresentasjon 4 Presentasjon av datterselskaper 6 Finansielle hovedtall 10 Financial key

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34

ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34 ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34 Strømberg Gruppen AS har vært gjennom en stor omstilling og vekstprosess de siste fem årene. Dette har skjedd gjennom kontinuerlig forbedring, benchmarking samt

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4 Årsberetning 2004 Norway Royal Salmon Norway Royal Salmon AS (NRS) har som grunnidé, gjennom et omfattende nettverkssamarbeid, å bygge en totalintegrert kjede for oppdrettsnæringen, som omfatter alle

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen 2013 ÅRSRAPPORT Om Malorama Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i 2010. Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet

Detaljer