ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR

2 LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET ! RI-president Gary C.K. Huang valgte «Light up Rotary» som motto for året Jeg føler nå at vi har klart det. Klubbene har virkelig bidratt til å gjøre Rotary synlig. Det har blitt arrangert Rotary dager som har presentert og vist frem Rotary i lokalmiljøet på forskjellige måter og som alle har bidratt til at omverdenen har fått et bilde av hva Rotary er. Det er likeledes satt i verk flere prosjekter som også viser Rotaryhjulet i nærmiljøet. I dette året har vi også presentert «End Polio Now» for langt flere enn våre egne medlemmer. Klubbene i distriktet har gjennomført mange små og store prosjekter som har gitt gode bidrag til PolioPlus. I distriktet har vi gitt USD fra våre DDF midler. Det er derfor godt å se at det gir resultater. Det har i året som har gått ikke vært noen rapporterte tilfeller av polio i Afrika og kun 21 tilfeller i Pakistan/Afganistan. Det går rett vei og etter over 30 års innsats ser det ut til at vi skal klare å nå målet om å utrydde sykdommen polio. Jeg har i året som har gått fokusert kraftig på medlemsutvikling og rekruttering. Dette var også et av RI-presidentens hovedmål, og jeg så også viktigheten av at klubbene klarer å rekruttere nye, yrkesaktive medlemmer. Rotaryklubbene skal bestå av medlemmer som representerer et bredt tverrsnitt av den yrkesvirksomhet som foregår i klubbens område. Jeg ser dessverre at vi ikke har lykkes helt med det. Vi er tre klubber færre ved slutten av året enn ved begynnelsen, og vi har mistet 57 medlemmer. Distriktet har pr klubber med 1774 medlemmer. Det jeg har erfart i dette året er at klubber som er aktive, som har synlige prosjekter i sitt nærmiljø og som har gode programmer og godt sosialt miljø, også tiltrekker seg interessante, nye medlemmer. Året som har gått har vært fylt med høydepunkter. Det begynte i juli hvor jeg flere ganger var og besøkte Handicamp Norway på Haraldvangen i Hurdal. Dette er Rotary Norges «flaggskip» som alle rotarianere burde tatt seg tid til å besøke. Det er i sannhet en opplevelse for livet. I august startet jeg opp med klubbesøk og hvert enkelt klubbesøk har for meg vært en stor opplevelse. Å få anledning til å møte så mange engasjerte rotarianere og få innføring i 51 klubbers prosjekter og gjøremål er et privilegium som er få til dels. Jeg vil takke alle klubbene for måten jeg ble tatt imot og for alle de forberedelser dere hadde gjort før guvernørbesøket. Jeg har også fått anledning til å delta på flere andre høytidelige tilstelninger i klubbene i dette året. Jeg har vært invitert til 5 jubileer og til flere møter med utdeling av PHF og opptak av nye medlemmer. Dette er også møter jeg har satt stor pris på og møter som for meg oppfyller Rotarys mål om å utvikle vennskap. Utvikle vennskap er for meg en av de viktigste formålene i Rotary. I dette året har vi også vært så heldige at vi har fått besøk av RI-president Gary C. K. Huang. Han kom til Oslo 3. november og 30 Rotarymedlemmer fra vårt distrikt fikk anledning til å høre han i KS Agenda, Oslo. Et annet av årets høydepunkter har for meg vært årets gjennomføring av RYLA. 68 ungdommer som med liv og lyst gjennomfører et tre dagers seminar med lederopplæring på Fredriksten Festning er alltid like imponerende. Takk til John L. Jones som loset dette sikkert i havn også i år.

3 Dette året hadde ikke latt seg gjennomføre uten hjelp fra mange. Mine tre år som AG for Lena Mjerskaug, Steinar Wøllo og Jan Eddie Tinlund la på mange måter et grunnlag for opplæringen mot Distriktsguvernør. Videre som DGE i staben til den gang DG Elsa Nysveen og den formaliserte guvernøropplæringen i regi av RI, før jeg tok fatt på oppgaven som Distriktsguvernør. Råde Rotaryklubb som foreslo meg som guvernørkandidat, har i dette året bidratt til at året har blitt vel gjennomført med Distriktskonferansen som et naturlig høydepunkt. Jeg har i denne forbindelse mye å takke min klubb for. Uten en distriktsadministrasjon hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette året på en tilfredsstillende måte. Uansett posisjon, så har dere alle alltid stilt opp og bidratt til vellykkede arrangementer, referater, regnskapsføring, hjemmeside, kursing og distriktskonferanse. Tusen takk for all velvillig hjelp. Noen har stått ekstra hardt på. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg kommer alltid til å huske den store innsatsen dere bidro med. Ledergruppen i distriktet, IPDG, DGE, DGN og DG, har vært et godt team å samarbeide med. Distriktet er godt organisert, tuftet på tidligere erfaring. Gode Assisterende Guvernører er gull verd for en DG. Det har vært en stor trygghet for meg å kunne samarbeide med dere. Dere har bidratt med førstehånds kunnskaper om klubbene i deres område og tilført meg den kunnskapen som har vært nødvendig for at vi sammen har løst våre oppgaver. En stor takk til dere alle sammen! Jan Sverre Hanssen Distiktsguvernør

4 DISTRIKTET HAR FULGT DEN STRATEGISKE PLANEN FOR ROTARY INTERNATIONAL Rotary Internationals reviderte strategiske planen har fokusert på færre mål, på klubbene og på å gå tilbake til Rotarys grunnidé, gjennom - å støtte og styrke klubbene - å fokusere på- og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene - å øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary STRATEGISK PLAN FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30 JUNI 2015 Visjon Distrikt 2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen, blant ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og positive idealer. Rotary ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte ungdom under utdannelse, yte kunnskapsformidling og økonomisk bistand til viktige lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene til Rotary International og Rotary Foundation. Rotary ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prioriterte oppgaver De strategiske målene som er satt av Rotary International ligger til grunn for distriktets satsinger Støtte og styrke klubbene Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary Støtte og styrke klubbene 1. Klubb og medlemsutvikling: a. Stimulere til en medlemsvekst på 3 % hvert år frem til 2015 (Økning på 1 3 medlemmer per klubb) b. Stimulere til at medlemmene representerer mangfoldet i yrkeslivet, kjønn og etnisk bakgrunn c. Legge til rette for utvikling, aktivisering og skolering av medlemmer d. Revidering og videreutvikling av Rotaryskolen 2. Inspirere ledere til å aktivisere medlemmene i klubbens komiteer og prosjekter 3. Oppmuntre til medlemspleie 4. Stimulere, bistå og legge til rette for at klubbene kan gjennomføre samfunnsaktiviteter lokalt og internasjonalt i tråd med intensjonene i The Future Vision Plan 5. Bistå klubbene med å øke samfunnets kjennskap til Rotary 6. Oppmuntre klubbene til aktivt ungdomsarbeid innen Rotarys programmer 7. Jobbe for at vi sammen får styrket de 5 Rotaractklubbene i distriktet og at helst etablere ytterligere 1 Rotaractklubb 8. Stimulere til økt samarbeid mellom klubbene i distriktet

5 Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene 1. Fremme intern og ekstern anerkjennelse for Rotary Internationals humanitære arbeid og øke Rotarys evne til å hjelpe andre 2. Rette våre kommende prosjekter mest mulig mot et av de 6 nye fokusområdene: Fred- og konfliktforebygging Sykdomsforebygging og behandling Vann- og sanitærforhold Mødre- og barnehelse Grunnleggende utdanning og leseferdighet Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling Fortsette Rotarys viktige arbeid med å utrydde polio i verden og holde klubbene orientert om utviklingen gjennom vår egen resursperson på distriktsnivå Jobbe aktivt for å øke forståelsen for viktigheten av ungdomsarbeidet som en del av Rotarys arbeide for fred og forsoning verden over Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary Jobbe aktivt for omdømmebygging av rotaryhjulet som vår merkevare Jobbe aktivt for å publisere alle de gode samfunnsprosjekter som klubbene driver både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Videreutvikle distriktets nettsider og inspirere klubbene til det samme Jobbe aktivt for at klubbene samarbeider Jobbe for at hver klubb i distriktet har sin egen aktive mediekontakt som samarbeider med distriktets DICO Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle distriktene i Norge Distriktets særskilte fokus i Rotaryåret På bakgrunn av distriktets mål for planperioden, vil Distrikt 2260 i Rotaryåret ha et særlig fokus innen følgende områder Stimulere til økt medlemskap Oppfordre og bidra til at klubbene gir lokalsamfunnet kunnskap om hva Rotary er og står for. Arranger en Rotary Dag og fortell om gode, lokale, nasjonale og internasjonale samfunnsprosjekter. Benytt lokale medier til å spre informasjon. Hver klubb skal oppnevne en mediekontakt som bistår presidenten med dette arbeidet. Bidra til opplæring av klubbenes medlemmer i Rotarysaker. Bidra til økt kunnskap og forståelse om Rotary Foundation. Oppfordre medlemmene til økt bidrag til Annual Giving. Støtte opp om arbeidet med bidrag til PolioPlus. Gjennomføre seminarer og sørge for opplæring av klubbene slik at de er kjent med og kvalifisert i h.h.t. de regler som gjelder for Rotary Grants. Ungdomstjenesten vil hjelpe klubbene i gjennomføringen av de forskjellige programmer som sorterer under denne. RYLA ønskes gjennomført etter samme mønster som i de senere år.

6 Distriktet ønsker en høyere aktivitet når det gjelder utvekslingsprogram for ungdom. Vi ønsker derfor å øke den støtte og hjelp som er nødvendig for å oppnå dette. I det kommende Rotaryår vil vi fokusere på å konsolidere og beholde de allerede etablerte Rotaractklubbene. Distriktet vil invitere til et tett samarbeid med Rotaract. Distriktsledelsen vil ha fokus på at all medlemsinformasjon er korrekt registrert i Medlemsnett. Hver klubb i distriktet skal hvert år innen 30. november melde inn neste års styre. Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle klubbene i Norge Jeg har som Guvernør fokusert på de ovenstående områdene og målene i mine klubbesøk. AG ene har også fremmet arbeidet mot målene. Klubbene har gjennom sine KPM satt sine mål. Når det gjelder medlemsutviklingen må jeg dessverre konstatere at medlemstallet har gått ned, men samtidig berømme klubbene for arbeidet med skolering og trivselsbygging. Det har vært god deltagelse på de seminarer som distriktet har gjennomført om medlemskap og prosjekter. Jeg vil også berømme klubbene for det arbeidet de har nedlagt ved å arrangere Rotary-Dager i sitt nærmiljø. Det har medført at kjennskapen til Rotary er forbedret. Jeg har i alle mine klubbesøk fokusert sterkt på The Rotary Foundation (TRF). Jeg har informert om TRF og de mulighetene fondet gir organisasjonen til å utføre humanitært arbeid. På høstens seminar om prosjekter ble også TRF grundig presenter, og distriktets TRF-ansvarlig, Egil Rasmussen, Årnes Rotary Klubb, har besøkt 6 klubber med foredrag om ny organisering av TRF, tilskuddsmodellen og søknadsprosedyrer for District Grant og Global Grant. Jeg må likevel konstatere at klubbenes og medlemmenes innskudd til TRF, innkl. PolioPlus, er lavere enn tidligere år. Når det gjelder ungdomstjenesten vil jeg fastslå at RYLA er et vellykket program som vi håndterer godt. Jeg takker klubbene i område C for den innstasen de har nedlagt i to år under ledelse av distriktets RYLA-ansvarlig John L. Jones, Fredrikstad RK. Ungdomsutvekslingen er et godt program som passer Rotarys idealer godt, men som flere klubber er skeptiske til å ta i bruk. Vi har også i år gitt bidrag gjennom Tiltaksfondet til de klubbene som sender ut studenter. Rotaract har dessverre vist en negativ trend gjennom flere år, og vi har pr. i dag ingen aktive klubber i distriktet. Jeg vil likevel takke distriktpresident Gunn Dahl for hennes pågangsmot og entusiasme. I dette året har NORFO inngått avtale med Web Computing AS og nå har tilnærmet alle klubbene i distriktet hjemmeside med samme grensesnitt. Det gir Rotaryklubbene en felles profil som er lett gjenkjennelig. Jeg vil rette en takk til DICO. Hans Jakob Rommetvedt som har administrert hjemmesiden og vært til stor hjelp for klubbene ved innføring av ny hjemmeside. Jeg vil også takke alle tillitsvalgte i klubbene som har fulgt opp de anmodninger som DG har kommet med. Kasserere har betalt inn det klubbens kontingenter og bidrag til rett tid, dog med noen få unntak. Klubbenes sekretærer har sørget for at medlemsnettet stort sett er ajourført.

7 DISTRIKTETS ORGANISERING OG LEDENDE PERSONELL HAR BESTÅTT AV: Ledergruppen DG Jan Sverre Hanssen, Råde RK DGE Jon Ola Brevig, Fredriksten RK DGN Johan Østby, Enebakk RK IPDG Elsa Margareth Nysveen, Årnes RK Ledere av distriktkomitéene Medlemsutvikling: Opplæring: Kommunikasjon: The Rotary Foundation: Samfunnsprosjekter: Ungdomstjeneste: Åge Henry Bjor, Tune RK Lena J. Mjerskaug, Enebakk RK Bent-Ole Groos, Fredrikstad RK Egil Rasmussen, Årnes RK Ole A. Seipajærvi, Nesodden RK Jutta Bachmann, Nesodden RK Assisterende guvernører (AG) Område A: Område B: Område C: Område D: Område E: Område F: Område G: Område H: Even Jahren, Rakkestad RK Bjørn Jørstad, Onsøy RK Per Oscar Saugestad, Moss RK Håkon Krogh, Trøgstad RK Arne Pedersen, Ås RK Sissel Olaisen, Langhus RK Elisabeth Bødtker Larsen, Lørenskog Vest RK Gjermund Pekeberg, Eidsvoll RK Distriktsadministrasjonen Distriktssekretær: Thor Marthinussen, Råde RK Distriktkasserer: Egil Hissingby, Råde RK DICO-Webredaktør: Hans Jakob Rommetvedt, Sagdalen RK Distriktskonferansen: Einar Smedsvig, Råde RK Månedsbrevredaktør: Øivind Lågbu, Råde RK Underkomitéer/ressurspersoner Nye klubber: Lena Mjerskaug, Enebakk RK Fellowships: Jan Wold, Drøbak RK Polio Plus: Siri Aas-Hanssen, Jeløy RK Prosjekter: Cecilie Schønfeldt, Jeløy RK Helse og sult: Ragnhild Gjerstad Hovde, Årnes RK Lese-og skriveopplæring: Gro Holt, Kløfta RK Ungdomsutveksling: Øystein Mogensen, Gardermoen RK VTT: Elsa Nysveen, Årnes RK RYLA: John L. Jones, Fredrikstad RK Rotaract: Roger Brabo, Rygge RK LEDERGRUPPEN, DISTRIKTRÅDET OG GUVERNØRRÅDET

8 Distriktguvernøren Distriktguvernøren har ledet distriktet etter Rotary Internationals lover og direktiver gitt av RI-president og styre. Distriktets ledergruppegruppe Distriktets ledergruppe har vært ledet av DG. Ledergruppen har hatt 6 møter og ellers komunisert med telefon- og epost etter behov. Distriktsrådet Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Rådet består av ledergruppen pluss lederne for de 5 faste distriktkomitéene. Distriktpresidenten for International Inner Wheel, Distrikt 31 og distriktpresidenten for Rotaract Distrikt 2260, er assosierte medlemmer av distriktsrådet. Distriktsadministrasjonen, ledere av underkomiteer og AGene har også vært innkalt til Distriktsrådets møter. Distriktsrådet har hatt 5 møter. Guvernørrådet Guvernørrådet hadde sitt årlige møte 5. februar og her møtte 7 PDG. I Rotaryåret har to våre tidligere guvernører gått bort: PDG Jan Eddie Tinlund, Drøbak RK og PDG Ivar Samset, Ås RK. DISTRIKTETS OMRÅDEINNDELING PR Klubbene i distrikt 2260 er også nå delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger geografiske kriterier. Klubbene i Østfold fylke Område A Område B Område C Område D Fredriksten Borge Jeløy Askim Halden Fredrikstad Moss Hobøl-Spydeberg Rakkestad Gamlebyen/Fredrikstad Rygge Mysen Sarpsborg Hvaler Råde Trøgstad Skjeberg Kråkerøy Våler i Østfold Ørje-Töcksfors Tune Onsøy Rolvsøy

9 Klubbene i Akershus fylke Område E Område F Område G Område H Drøbak Enebakk Lillestrøm Aurskog-Høland Nesodden Gjersjøen Lørenskog Eidsvoll Vestby Kolbotn Lørenskog Vest Eidsvoll Syd Ås Ski og Langhus Nittedal Jessheim Oppegård Sagdalen Kløfta Skedsmo Nord Nannestad Skedsmokorset Sørumsand Strømmen Årnes ASSISTERENEDE GUVERNØRER AGene er guvernørens bindeledd mellom distriktet og klubbene i sitt område. De har en viktig rolle i kommunikasjonslinjen mellom DG og klubbene. AG bidrar i planleggingsfasen forut for Rotaryåret og hjelper innkommende presidenter til å sette konkrete og realistiske mål for klubben. AG bidrar til samarbeid mellom klubbene i sitt område når det gjelder prosjekter og intercitymøter. De deltar ved guvernørens offisielle klubbesøk, og de er guvernørens rådgiver når det gjelder saker som vedrører den enkelte klubb. AG besøker hver klubb regelmessig og har en viktig rolle når det gjelder å formidle RIs og Distrikt 2260s planer og mål. AG ene har nedlagt stor innsats dette Rotaryåret som jeg er meget takknemlig for. RI-PRESIDENT PÅ BESØK: HER SAMMEN MED VÅR UTVEKSLINGSSTUDENT FRA TAIWAN

10 ALLE MØTER HAR BLITT HOLDT I H.H.T. TERMINLISTEN Terminliste for Distriktets møter og seminarer i Rotaryåret År/Mnd Dato Aktivitet Sted 2014 Jan International Assembly for DGE San Diego, California Feb 23. Ledergruppemøte og distriktsråd Årnes 28. Midtveismøte for klubbpresidenter Årnes 30. Pre-PETS Idrettshuset i Råde 8. NORFO m/dge 12. AG-samling, sittende og event. nye AGer Kihl Gård, Råde 13. Guvernørrådsmøte Årnes Mars 1. DTTS Kihl Gård, Råde April RYLA Fredriksten Festning 14. PETS Idrettshuset I Råde 15. Distriktssamling Idrettshuset I Råde 20. Ledergruppemøte og distriktsråd Årnes 4. NORFO - Vårmøtet 10. AG-samling Årnes Mai 22. Ledergruppemøte og distriktsråd Årnes Juni Convention I Sydney Australia 26. Guvernørskifte Kihl Gård, Råde Aug 14. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kihl Gård, Råde EEMA Oslo GETS + Rotary Institute Billund, Danmark Sep 3. Rotaryskolen - medlemsutvikling Akershus, Kløfta 4. Rotaryskolen - medlemsutvikling Østfold, Rakkestad DISTRIKTSKONFERANSEN Quality Hotel & Resort Sarpsborg Okt 8. Rotaryskolen, Engage Rotary prosjekter Akershus, Kløfta 9. Rotaryskolen, Engage Rotary - prosjekter Østfold, Rakkestad 16. Ledergruppemøte og distriktsråd Kihl Gård, Råde Nov 13. AG-samling Kihl Gård, Råde 2015 Jan 10. Midtveismøte for klubbpresidentene Kihl Gård, Råde 15. Ledergruppemøte og distriktsråd Kihl Gård, Råde International Assembly for DGE San Diego, California Feb 5. Guvernørrådsmøte AG-samling Kihl Gård, Råde

11 12. AG-samling, sittende og event. nye AGer Halden Mars RYLA Fredriksten Festning 19. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kihl Gård, Råde April 9. AG -samling Kihl Gård, Råde Mai 21. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kihl Gård, Råde Juni Convention, Sao Paulo Brasil Juli 1. Guvernørskifte Halden DISTRIKTETS FAGOMRÅDER OG AKTIVITETER Klubb- og medlemsutvikling PDG Åge Bjor, Tune RK har i Rotaryåret vært leder for komiteen for medlemsutvikling. Han har fulgt nøye med på utviklingen i distriktet og hos klubbene, og han har månedlig holdt oss oppdatert om utviklingen. Nedenfor er hans rapport: Rapport fra Klubb og medlemsutvikling I Rotaryåret har antall medlemmer sunket med 57 (-41 forrige år), og ved rotaryårets avslutning var det medlemmer i distriktet. Dette er 197 færre enn den målsetting som hver enkelt klubb hadde lagt. Rotaryskolen har også i år avholdt 2 medlemsseminar (Akershus og Østfold) i august med god deltakelse. Område A og område D skiller seg dette år ut fra de øvrige områder i distriktet, og har en vekst på 6 og 5 medlemmer. Dette viser at fokus på medlemsutvikling nytter både i klubber og områder. Hyggelig er det at i år har 15 av distriktets klubber har hatt vekst. Tallet er noe usikkert da 3 klubber er nedlagt/sammenslått og medlemmer overført. Her ligger det nok mye av både aktiviteter i klubbene som gjør at medlemmer blir, og rekrutteringsarbeid. Størst vekst hadde Rakkestad RK med vekst på 5 medlemmer. Dette bør være en god inspirasjonskilde, og viser at det nytter å sette fokus på viktige områder både i klubbarbeid og rekruttering. Sarpsborg Åge Bjor

12 Klubbenes planer, mål og resultater for året Avvik Klubbnavn Antall Mål Differanse Ant Klubbens mål Fredriksten Halden Rakkestad Sarpsborg Skjeberg Tune Sum Område A Borge Fredrikstad Fredrikstad-Glemmen Gamlebyen/Fredrikstad Hvaler Kråkerøy Onsøy Rolvsøy Sum Område B Jeløy Moss Rygge Råde Våler Østfold Sum Område C Utviklingstrend Juli august september oktober November Desember Januar februar Mars April Mai Juni NB Nordby RK med 21 medlemmer er nedlagt fra Askim Hobøl-Spydeberg Mysen Trøgstad Ørje-Töcksfors Sum Område D Drøbak Nesodden Nordby Vestby Ås Sum Område E Enebakk Gjersjøen Kolbotn Oppegård Ski og Langhus RK Sum Område F Lillestrøm Lørenskog Lørenskog Vest Nittedal Sagdalen Skedsmo Nord Skedsmokorset Strømmen Sum Område G FRA MEDLEMSOPPTAK I SKJEBERG RK Aurskog-Høland Eidsvoll Eidsvoll Syd Gardermoen Jessheim Kløfta Nannestad Sørumsand Årnes Sum Område H Sum FRA MEDLEMSOPPTAK I SAGDALEN RK

13 OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON PDG Lena Mjerskaug, Enebakk RK har hatt oppgaven som District Trainer, dvs. hun har vært distriktets ansvarlige for opplæring. Bent-Ole Groos, Fredrikstad RK er distriktets media- og PR-koordinator. Her kommer først PDG Lenas Mjerskaugs oppsummering av Rotaryåret Fordi klubber og distrikt endrer ledelse hvert Rotary-år, er det fra Rotary Internationals side uttrykt viktigheten av at hvert års ledelse gis en tilstrekkelig opplæring om- og innehar en viss kjennskap til- og kunnskap om Rotary, og det derpå følgende ansvar for å kunne ivareta sine respektive verv for å sikre Rotarys fremtid. District trainer (opplæringsleder) innehar ansvaret for å støtte distriktsguvernøren og innkommende guvernør i opplæring av klubb- og distriktsledere samt sørge for en kontinuerlig opplæring av rotarianere. Således fant de viktigste aktivitetene mht «opplæring» sted før Rotary-året begynte: Opplæringsleder i Distrikt 2260 har bl a bistått med tilrettelegging av program for-, innlegg på- og møteledelse av Presidents-elect Training Seminar (PETS) og Distriktstreningssamling (DTS) i mars I Rotary-året har opplæringsleder innehatt ansvaret for programutforming samt «teknisk og logistisk» tilrettelegging av distriktets to seminarer: - «Light Up Rotary - rekruttere- og beholde medlemmer gjennom synliggjøring og engasjement», arrangert hhv på Kløfta (Akershus) den 3. september og i Rakkestad (Østfold) den 4. september Det var "fullt hus", gode diskusjoner, god stemning og stort engasjement blant deltakerne på begge seminarene. I tillegg har opplæringsleder innehatt ansvaret for programutforming, og «teknisk og logistisk» tilrettelegging av distriktets seminar - «Light Up Rotary synliggjøring og engasjement gjennom lokalt- og internasjonalt prosjektarbeid», arrangert hhv på Kløfta (Akershus) den 8. oktober og i Rakkestad (Østfold) den 9. oktober Til tross for høstferie, elgjakt og hummerfiske, var det godt fremmøte (etter noen utsendte purringer ), stort engasjement og god stemning på begge stedene. Når det gjelder selve programmet for begge de ovennevnte seminarene, forsøkte vi å ha en «rød tråd» i form av å innrette seminarene til å omhandle RI Presidentens valg av tema for Rotary-året: «Light Up Rotary». Vi ønsket å fokusere på muligheten for/nødvendigheten av å gjøre Rotary kjent. Programmessig videreførte vi tanken om at det skulle være (relativt) korte «foredrag», med derpå følgende mer tid til diskusjon i grupper og i fellesskap. Denne innretningen ble godt mottatt av deltakerne, om enn det skal innrømmes at det i enkelte tilfeller ikke ble «korte innledninger, med derpå følgende diskusjon» - da vi tradisjonelt i vårt distrikt nok er mer vant til å holde «foredrag», enn å fasilitere diskusjoner..!) Det er selvfølgelig også et «mål» med seminaret at klubbene blir informert om/blir gjort kjent med at distriktets «ressurspersoner» (ref Håndboken) innen ulike områder/temaer besitter kunnskap som kan nyttes av/er her for klubbene. (F eks dersom en klubb ønsker å engasjere seg, ved f eks starte et lokalt, eller internasjonalt prosjekt innen lese- og skrivevansker, kan f eks den navngitte ressursperson bistå klubbene innen akkurat dette emnet, og DRFCC innen «TRF generelt» - slik at ikke klubbene behøver å «finne opp hjulet» på nytt/gå feil frem med derpå følgende behov for kursendring/forsinkelser. Program, presentasjoner og utarbeidet «sammendrag» fra seminarene er i ettertid blitt oversendt alle klubbene i distriktet (v/presidenten) uavhengig av om klubben stilte med deltakelse på seminarene samt utlagt på «Rotaryskolen». Rotaryskolen Distrikt 2260s «Rotaryskole» ble opprettet i Rotary-året og det har i årenes løp blitt utarbeidet og lagt ut - mye godt materiale på distriktets hjemmeside, under fanen «Rotaryskolen». Informasjon om Rotaryskolens eksistens og innhold, med særskilt fokus på at materialet kan være et hjelpemiddel for klubbene, er blitt gitt i ulike fora, forut for- og i Rotary-året Rotaryskolens innhold er inndelt i: - Kurs for klubbkvelder (presentasjoner som kan nyttes internt i- og av klubben på-, eller som forberedelse til et ordinært møte) - Seremonier (forslag til hvordan ulike seremonier kan gjennomføres i klubben)

14 - «Administrative rutiner» / diverse - Foredrag - Referater/sammendrag/presentasjoner fra forberedelsesmøter/seminarer Arbeidet med oppdatering av- og «endring av struktur» på Rotaryskolen er kan betegnes som «opplæringsleders stadig tilbakevendende dårlige samvittighet», da arbeidet med endringene (av ulike årsaker) er påbegynt-, men ikke blitt konkludert/ ferdigstilt i Rotary-året Det skal dog innrømmes at arbeidet bevisst ble «lagt litt på vent», grunnet bl a Norfos forsinkelse i omleggingen av plattformen for distriktets hjemmesider slik at det ikke skulle bli nødvendig å gjøre jobben flere ganger. Annet Opplæringsleder har etter beste evne forsøkt å svare på de spørsmål som er blitt rettet «min vei», og stilt opp på de arrangementer, møter oa i løpet av året hvor mitt nærvær har vært ønsket av guvernøren eller distriktets klubber. PDG Lena Mjerskaugs lange erfaring og hennes kunnskaper om Rotary har vært til stor hjelp for meg i kontakten med klubbene. Bent-Ole Groos, Fredrikstad RK: PR og kommunikasjon I regi av kommunikasjonskomiteen i NORFO er det utarbeidet en egen Public Image Plan, med tiltak for å profilere Rotary og bygge opp større bevissthet lokalt, regionalt og nasjonalt om hva Rotary ER og Gjør. Planen gjelder for perioden 2014/15 til 2016/17 og har en ramme på Planens aktiviteter skal være til nytte for klubbene i distriktene. I første planår ble det etablert en egen prosjekt-webside Light up Rotary med informasjon om mangfoldet av prosjekter som finnes i Rotary. Videre ble det gjennomført en videokonkurranse med tema "End Polio Now". Vinnerens video ble vist på TV2 i pinsen 2015 i forbindelse med reklamefrie dager. Det er planer om å kjøpe inn og distribuere profileringsmateriell med Rotary-logoer til alle klubber i Norge. Dette kom ikke på plass i planens første år 2013/15. I løpet av Rotaryåret 2014/15 har distriktets koordinator holdt presentasjoner om hvordan vi som rotarianere presenterer oss i lokalsamfunnet og synliggjør Rotary i alt det gode vi gjør for lokalsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Det er har vært interesse rundt problemstillingene på seminarene, men det er stor variasjon i hvor stor grad Ritary er synlig i lokalsamfunnet. Noen klubber er flinke til å skape oppmerksomhet rundt sine aktiviteter, mens andre har liten oppmerksomhet rettet mot synlighet og/eller har problemer med å nå igjennom til lokale aviser. Det er noe fokus på bruk av sosiale medier i hovedsak Facebook. Men enn så lenge er dette i hovedsak i regi av det enkelte medlem. Noen klubber har profil, men det er relativ liten aktivitet på sidene. Guvernørens månedsbrev har vært en viktig del av kommunikasjonen i distriktet. Gjennom Månedsbrevet har jeg fulgt opp RIs mål og resultater, oppfordret klubbene til tiltak og bidrag av forskjellig sak. Her er det også blitt opplyst om noen av klubbenes lokale tiltak og om jubileer og feiringer. Alle klubbene har blitt oppfordret til å oversende stoff og bilder til Månedsbrevets redaktør Øivind Lågbu, Råde RK, eller til DG. Distriktets DICO, Hans Jakob Rommetvedt, Sagdalen RK har alltid bidratt til at månedsbrev og andre nyheter raskt har blitt publisert på distriktets hjemmeside.

15 THE ROTARY FOUNDATION (TRF) The Rotary Foundation (TRF) I Distrikt 2260 har Distriktets TRF-komité også ansvaret for internasjonal tjeneste. Dette fordi det er gjennom TRF at vi oftest gjennomfører både internasjonale og lokale prosjekter. Finansieringen skjer ved at klubbene hvert år betaler inn sine bidrag til TRF Annual Fund. Disse pengene forrenter seg, og etter 3 år får distriktet 50% av pengene tilbake. Dette året har vi fått ,71 USD i DDF midler. Beløpet størrelse er på bakgrunn av klubber og enkeltmedlemmers innskudd i Rotaryåret Innskuddet til Annual Fund var dette året ,31 USD. Leder for distriktets TRF komité har i dette året vært DRFCC Egil Rasmussen. Her følger hans rapport: Rapport TRF Totalt tilgjengelige DDF midler fra $ ,71 Overført ubrukte midler fra året før $ ,69 Totalt tilgjengelige midler $ ,40 Overført Polio World Fund $ ,00 Netto tilgjengelig $ ,40 Tilgjengelige District Grant midler $ ,00 Tilgjengelige Global Grant midler $ ,40 For Rotary året ble det gitt til TRF $ Oversikt prosjekter det er bevilget DG midler til: Skedsmokorset RK Sommerskole for utenlandsstudenter med den hensikt å styrke multikulturell forståelse $ 4 000,00 Rakkestad RK Sikre utdanning til 15 studenter ved skole forutdanning av helsepersonell i Gambia $ 3 500,00 Kolbotn RK Sikre utdanningen av studenter i alderen år ved Teknisk høyskole i Seth Sevana i Sri Lanka. $ 8 750,00 Jeløy RK, Sommerleir for ungdom hvor foreldre ikke har midler til å Gjennomføre et ferieopphold. $ 4 000,00

16 Årnes RK, Planlegge og gjennomføre en tursti for å skape tilgang til natur Og styrke den generelle helse. $ 3 500,00 Totalt innvilget DG midler $ ,00 Oversikt over prosjekter det er bevilget GG midler til: Nittedal RK Sykehusutstyr til Victoria Hospital i Cape Town Sør-Afrika del av GG Overførte midler til RY $ ,40 Prosjekt hvor Wynberg Rotary Club i i Cape Town Sør-Afrika er ansvarlig er innvilget men ikke utbetalt $ 5 000,00 Oppsummering økonomi: Totalt tilgjengelige DDF midler $ ,40 Bruket DG $ ,- Brukt GG $ 5 000,- Bevilget til Polio $ ,- Sum $ ,- - $ ,00 GG midler overført til nye prosjekter Rotary året $ ,40 Trend innbetalinger Innbetalt til TRF $ ,31 Innbetalt til TRF $ ,94 Innbetalt til TRF $ ,95 Pr. 30/ var det innbetalt til TRF for året $ ,94

17 SAMFUNNSPROSJEKTER Samfunnsprosjektkomiteen har gitt råd til klubber som har søkt assistanse og Ole Andreas Seipajærvi Nesodden RK, har ledet arbeidet. Han har presentert oversikter på flere distriktsarrangement. Det er et nært samarbeide mellom TRF- og Samfunnsprosjektkomitéen. Målsetting Distriktsrådets Samfunnsprosjektkomité skal hjelpe klubbene med råd og informasjon til støtte for gjennomføring av prosjekter, og informere om Guvernørens og RI-presidentens mål. Prosjektoversikter Samfunnskomiteen har utarbeidet oversikter over alle prosjekter som klubbene har meldt inn på sin KPM. Oversiktene skal bidra til at klubbene kan få nye ideer om prosjekter, og ikke minst, gjøre det enklere for klubber å ta kontakt med andre klubber med sikte på å utvikle samarbeid om prosjekter. Det er stor kreativitet og spennvidde i klubbenes aktiviteter til gode for andre i samfunnet. På Distriktets hjemmeside er det lagt ut oversikter kategorisert som Lokale -, nasjonale og internasjonale prosjekter. Det er også lagt ut informasjon som kan være til nytte ved oppstart av nye prosjekter. Distriktets klubber har listet til sammen nær 150 lokale prosjekter. Ca. 1/3 av disse samarbeider flere av klubbene om. Av nasjonale prosjekter er det registrert ca. 30, igjen er ca. 1/3 samarbeidsprosjekter. Det er mange spennende internasjonale prosjekter. Klubbene har listet 65, hvor ca. halvparten er større samarbeidprosjekter. Det er bra. Det er viktig at vi har store og synlige prosjekter. Ikke alle klubbene deltar i internasjonale prosjekter ennå. Samarbeid mellom klubber Det er blitt mer samarbeid mellom klubbene, og flere klubber ønsker å komme med. Prosjektoversiktene er ment å fremme samarbeid ved at klubber tar kontakt med hverandre. Det er også informert om en mer proaktive metode. Der får AG-ene en viktig rolle som initiativtaker til å få utarbeidet forslag til prosjekter gjennom en arbeidsgruppe bestående av interesserte klubber. Prosjektideen kan komme fra en klubb, og gjennom arbeidsgruppen får alle klubbene anledning til å delta i utformingen av prosjektene. AG kan bistå med hjelp og råd om organisering og finansiering av større prosjekter, samt kontakt med Distriktet. Forslagene legges frem for klubbene for godkjenning. Dette er prøvd ut med stort hell på Romerike. Oversikt over alle innmeldte prosjekter i distriktet finnes på distriktets hjemmeside. NORFO er også i gang med å utarbeide et nasjonalt register over samfunnsprosjekter.

18 Her kommer en rapport fra Samfunnskomitéens leder Ole Andreas Seipajærvi: Samfunnsprosjekter Ole A. Seipajærvi, Nesodden Rotaryklubb, leder - Cecilie Schønfeldt, Jeløy Rotaryklubb Ragnhild Gjerstad Hovde, Årnes Rotaryklubb Gro Holt, Kløfta Rotaryklubb Vann og avløp / Generelle henvendelser Helse - forebygging og behandling/ Gravide og barn Økonomi og samfunnsbygging/ Helse - forebygging og behandling Lese og skrive opplæring Distrikt 2260 har også i år vært aktive med sine lokale og internasjonale prosjekter, det viser at klubbene har initiativ og vilje til å etablere og fortsette sine prosjekter. Fellesnevner for prosjektarbeid er at de gjerne tar mer enn en periode, og klubbens prosjekter blir drevet av «ildsjeler» som har sett nytteverdi og gjør «service above self». Global Grants De siste årenes endringer innen TRF og Global Grants gjør at flere av prosjektene ikke kommer innunder rammene. Prosjekter som har en betydelig kostnadsside, og finansiering må avklares og sikres før iverksettelse. The Rotary Foundation vil være en avgjørende finansieringskilde. Fredsarbeid og konfliktforebygging Sykdomsforebygging og behandling Vann- og sanitærforhold Mødre- og barnehelse Grunnleggende utdanning og leseferdighet Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling Konklusjonen her er at flere klubber må gå sammen om prosjekter som skal innunder Global Grants og holde seg til en av kriteriene i søknadsarbeidet. Vi vil benytte AG som bindeledd i denne prosessen. Nesodden, den 04. juni 2015 Ole A. Seipajærvi Samfunnskomite D2260 Nesodden Rotaryklubb

19 UNGDOMSTJENESTEN Ungdomstjenesten inneholder alle programmer som er rettet mot ungdom. Leder av ungdomstjenesten er Jutta Bachmann, Nesodden RK, DYEO har vært Øystein Mogensen, Gardermoen RK. Distriktet har i hatt følgende aktiviteter som sorterer under Ungdomstjenesten: Ungdomsutveksling (YE), Long-term exchange. Vertsklubb Student Til land Fra land Periode Nesodden RK Tegan Maree McNiff Australia Jan. des Nesodden RK Marthe Sponberg Taiwan Aug juli 2015 Nesodden RK Ting-Yun Liu Taiwan Strømmen RK Karl-August Hjellup Brasil Strømmen RK Rafaela Vechioto Brasil Short-term exchange. Fem ungdommer har i år benyttet seg av tilbudet om å delta på sommercamps i utlandet Sender-Klubb Distrikt Navn Land Skedsmokorset RK 2260 Rosa Italia Skedsmokorset RK 2260 Julie Italia Kolbotn RK 2260 Daniel Sveits Ski og Langhus RK 2260 Jonn Italia Drøbak RK 2260 Louise Tyrkia To sommercamps ble arrangert i D2260. Den ene campen var et samarbeidsprosjekt mellom Skedsmokorset, Nesodden, Nittedal og 2 Valdresklubber. Den andre campen ble arrangert av Jeløy Rotaryklubb. Omtale brev og bilder finner dere på distriktets hjemmeside under Ungdomstjenesten: Georgiastipendet I år har vi også en student på veterinærstudiet i staten Georgia, USA. Julia Alvær fra Råde har gjennom Råde RK fått et års stipend på universitet der. JULIA ALVÆR PRESENTERER SEG FOR RÅDE RK

20 RYLA Ryla 2015 ble som vanlig arrangert på Fredriksten festning mars. Arrangørklubber var område C, dvs Mosse regionen. Nesten alle klubbene i distriktet sendte kandidater til RYLA, totalt 68 ungdommer. Programmet fremgår av vedlegg. Som vanlig var Knut Kloster Bjørge medvirkende gjennom hele programmet med fokus på team- og nettverksbygging. Safia Abdi innledet som vanlig med sitt fyrverkeri om den multikulturelle utfordringen. I tillegg som vanlig en rekke foredrag om lederskap og ikke minst var vi så heldige å få høre Henrik Syses utmerkede «God ledelse forutsetter god etikk». Evalueringene viste en overveldende positiv tilbakemelding kfr vedlegg. Spesielt var man meget fornøyd med foredragsholderne, og 1700 talls aften. Budsjettet ble avsluttet i balanse på kr ,- Neste års arrangement finner sted med område D, Indre Østfold region som arrangør. RYLA er et meget viktig arrangement, kanskje det viktigste av Rotarys aktiviteter. Spesielt er det her potensiale for å skaffe nye Rotary medlemmer. Se det innholdsrike programmet på neste side.

21 Rotaract Fredrikstad og distriktets mangeårige Rotaractleder Gunn Therese Dahl har nå informert om at Fredrikstad Rotaract Club nå er meldt inaktiv. Vi har dermed ingen aktive Rotaractklubber i distriktet. Jeg takker Gunn for hennes engasjement og stå-påvilje gjennom mange år. Tall Ships Race Klubbene i område B, under ledelse av AG Bjørn Jørstad, legger ned et stort arbeide med Tall Ships Race. I 2014 hvor Fredrikstad var en av fire offisielle vertshavner, sponset Rotary 25 ungdommer som medseilere. 72 store og små skuter besøkte Fredrikstad juli. I 2015 sponser Rotary 6 ungdommer på seilasen Kristiansand til Ålborg. Tall Ships Race er et prosjekt som gir svært positive tilbakemeldinger, og samsvarer godt med Rotarys grunnverdier; spesielt vedrørende ungdomssatsingen. Tilbakemelding fra deltagerne er positive. Ungdommene som deltar får oppleve samarbeid, kameratskap og utfordringer som bidrar til deres videre utvikling. Tall Ships Race vil øke forståelsen av Rotary som serviceorganisasjon. Klubbene i område B inviterte også Rotaryklubbene rundt Oslofjorden til et PR-tokt med Christian Radich 6. mai. Det førte til at 200 rotarianere med ledsagere fikk en flott innføring i hva som møter ungdom som får anledning til å delta i Tall Ships Race.

22

23 DISTRIKTSKONFERANSEN 2014 Den store innsatsen for både Guvernøren og vertsklubben var nok Distriktskonferansen. Guvernørgruppa var i sving sammen med guvernøren allerede høsten året før. Temaet som ble valgt var «Mellommenneskelig forståelse og utvikling». Temaet ble belyst fra flere kanter bl.a. ved foredrag av biskop Atle Sommerfeldt, general Jan Erik Winther Wilhelmsen, stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb og Safia Abdi Haase. Vi hadde også besøk av vår tidligere utvekslingsstudent Cassio Spinelli fra Brasil. Han holdt et 45 minutters innlegg, på flytende norsk, om hvordan oppholdet i Norge 10 år tidligere hadde påvirket han karriere og yrkesvalg. Ungdomstjenesten hadde fått god plass under konferansen. Ungdomsutveksling, RYLA og Rotaract hadde innlegg og i House of Friendship ble mange av distriktets prosjekter presentert. RI-presidentens representant var PDG Dr Walter G. Maaßen og hans kone Brigitte. De kom fra District 1810 i Tyskland. De var naturlig nok ikke norskspråklige, men DGE Johan Østby simultanoversatte hele konferansen slik at de fikk et godt inntrykk av programmet. Av kulturelle innslag var det sang av Tomb Kammerskor ved åpningen av konferansen og operasang av Emil Næshagen. Begge disse er fra Råde. På lørdags kveld var det dans til Halden Storband.

24 KONTINGENT OG BIDRAG Kontingent til distriktet Kontingent til distriktet Kontingent til Rotary Norden Kontingent til NORFO Bidrag til Handicamp Sum å betale til distriktet kr 344,- pr medlem pr år kr 83,- pr medlem pr år kr 150,- pr medlem pr år kr 50,- pr medlem pr år kr 627,- pr medlem pr år Kontingenten til NORFO dekker, foruten drift av NORFO, også utgifter til Norsk Rotary Årbok og matrikkel på nett, ungdomsutvekslingen nasjonalt, Georgia takkestipend samt andre oppgaver det ikke er hensiktsmessig eller effektivt at de enkelte distriktene utfører selv. Beløpet ble delt i to terminer på henholdsvis kr 343,50 og kr 283,50 per medlem, da bidraget til Handicamp forfalt i sin helhet som del av første termin. Distriktskasserer har stått for innkrevingen. Kontingent til Rotary International Kontingent til Rotary International (RI) Kontingent til Lovrådet (COL) Sum å betale til RI $ 54,- pr medlem pr år $ 1,- pr medlem pr år $ 55,- pr medlem pr år Beløpet deles i to terminer på henholdsvis $ 28,00 og $ 27,00 i og med at kontingenten til Lovrådet forfaller i sin helhet som del av første termin. Beløpet betales i norske kroner til RIs konto i Nordea BIDRAG TIL THE ROTARY FOUNDATION Det forventes at alle rotarianere bidrar til Tha Rotary Foundation hvert år. Bidragene innbetales i norske kroner til RIs konto i Nordea Betalingene må merkes tydelig med klubbens nummer og navn og at det gjelder TRF Annual Giving. I Rotaryåret har 39 av klubbene i distriktet innbetalt en sum til Annual Fund, 30 av klubbene har gitt bidrag til PolioPlus.

25 Det er noen få enkeltmedlemmer i distriktet som har fast giverbidrag månedlig. Denne innbetalingsmåten organiseres gjennom NORFO. Kun Sagdalen RK har nådd RIs mål på 100 USD pr capitatil AF. De har i innbetalt 128,21 USD pr medlem. Det er betenkelig at bidragene i distriktet for øvrig minsker (se DRFCCs rapport om TRF). Det får konsekvenser for klubbenes muligheter for finansiering av fremtidige prosjekter. ØVRIGE BIDRAG OG GAVER Nepal ble i april 2015 rammet av flere kraftige jordskjelv. Dette førte til stor etterspørsel om økonomisk bistand fra flere hjelpeorganisasjoner. Mange Rotaryklubber ga bistand og de fleste til ShelterBox. Noen ga bistand direkte til Rotary Distrikt 3292s hjelpekonto for Nepal. Distriktet ga kroner til 5 stk ShelterBox.

26 LOVRÅDSARBEIDET Rapport fra Distriktets representanter til Council on Legislation Innledning Council on Legislation holdes i Chicago hvert 3.år. Stemmeberettigede er 1 representant fra hvert distrikt. Dette innebærer at vel 530 representanter deltar under møtedagene. Fremmøtet er godt og det er sjelden mer enn 3-5 representanter som har forfall. Siste Council on Legislation var i april 2013 og neste blir i april 2016 Distriktskonferansen 2013 Under distriktskonferansen 2013 ble det gitt en orientering om de viktigste beslutningene fra siste lovrådsmøte i april Denne orienteringen ble også lagt ut på Distriktets nettsider. I forbindelse med Distriktskonferansens valg av representanter til Council on Legislation 2016 ble Ole-Ludvik Kleven, Ås Rotary Klubb gjenvalgt som representant og Åge Bjor gjenvalgt som vararepre-sentant. Senere aktiviteter Rotaryåret er et mellomår med lite aktivitet hva angår lovrådet. Som kjent kom det ingen forslag til lovendringer fra klubber i vårt distrikt. Som tidligere år er det kommet anmodninger om å støtte andre nordiske klubbers forslag. Etter å ha drøftet saken med Distriktsguvernøren ble det besluttet å avvente den fullstendige samlingen av forslag. Fra Rotary International. Arbeidet videre fremover Forberedelsene til Council on Legislation 2016 begynner i august/september med online training. Vi kjenner foreløpig ikke til hva dette innebærer. Videre skal lovrådsrepresentantene samles i Kenilworth, UK (i nærheten av Birmingham) på seminar for felles forberedelse til lovrådsmøtet i Chicago Når vi får alle forslagene til lovendringer fra Rotary International tilsendt, sannsynligvis i september, vil vi i samarbeid med Distriktsguvernøren starte vårt arbeid med forslagene I desember, muligens i januar, blir det samling av alle lovrådsrepresentantene i landet for felles diskusjon av de innkomne forslag. Council on Legislation i Chicago holdes i perioden April 2016 Ås/Tune, den 30.juni 2015 Ole-Ludvik Kleven Aage Bjor

27 KLUBBPRESIDENTER Klubb Askim Aurskog-Høland Borge Drøbak Eidsvoll Eidsvoll Syd Enebakk Fredrikstad Fredrikstad-Glemmen Fredriksten Gamlebyen/Fredrikstad Gardermoen Gjersjøen Halden Hobøl-Spydeberg Hvaler Jeløy Jessheim Kløfta Kolbotn Kråkerøy Lillestrøm Lørenskog Lørenskog Vest Moss Mysen Nannestad Nesodden Nittedal Nordby Onsøy Oppegård Rakkestad Rolvsøy Rygge Råde Sagdalen President Knut Bakken Anders Brekken Svend T. Fosdahl Jan Ulrik Mathiesen Petter Helgesen Jan Reinhardt Søgnen Inger Østby Bengt Bøyesen Lars Wilhelm Kristiansen Morten Chr. Stegard Inger Christine Apenes Anne Katrine Thorsen Fjeldstad Reidar Nesje Jon Tore Grimsrud Hans-Kristian Greaker Thor Bjønnes Sissel Rundblad Arne Skaugen Kjell Erik Hansen Jan Roger Bjørnstad Torill Øyvik Steinar Sivertsen Jarle Edgar Gausen Øystein Fure Jan Erik Edvardsen Svein Arvid Torp Johan Ramstad Lutz Bachmann Eivind Thrane Harald Nore Jon Harald Holm Kristin Juul Tonga Erling Hjørnegård Magdalena Eldor Terje Næss Eva Mikkelrud Hans Jakob Rommetvedt

28 Sarpsborg Skedsmo Nord Skedsmokorset Ski og Langhus Skjeberg Strømmen Sørumsand Trøgstad Tune Vestby Våler Østfold Ørje-Töcksfors Årnes Ås Ann-Hege Indrevoll Terje Borge Jorunn Synnøve Andersen Storhaug Arne Petter Breirem Tor Lystad Hans Skjelle Erik Johansen Astri Myhrvang Arne Gunnar Birkeland Henning Karlstad Torger Eriksen Benny Alvarsson Øivind Bohn Vestli Per-Einar Kjelgaard Brustad GUVERNØRENS KLUBBESØK De planlagte klubbesøkene ble stort sett gjennomført i henhold til oppsatt plan. Alle klubbene ble besøkt. Bilder fra møter i klubbene:

29 ROTARY DISTRIKT 2260 ER REGISTRERT I BRØNNØYSUNDREGISTERET Rotary distrikt 2260 ble registrert i Brønnøysund den 26.januar 2006 under organisasjonsnummer Rotary distrikt 2260 benytter NORDEA Bank som sin bankforbindelse. Revisor har vært Yngve Brænd, Hobøl og Spydeberg Rotaryklubb. Egil Hissingby, Råde Rotaryklubb, har vært distriktets kasserer Rotaryåret Thor Marthinussen, har vært distriktets sekretær i Rotaryåret Egil Rasmussen, Årnes Rotaryklubb, er leder for Rotary Foundation (DRFCC) i distrikt IPDG Elsa Nysveen, Årnes Rotaryklubb, har vært leder for distriktets Tiltaksfond. Årsrapport fra Tiltaksfondet for Rotaryåret Tiltaksfondets styre har bestått av IPDG Elsa Nysveen, leder, DG Jan Sverre Hanssen og DGE Jon Ola Brevig Alle søknader om støtte fra Tiltaksfondet har kommet inn elektronisk. Også svar på søknadene har blitt sendt via epost. I alle svarbrev har det i flere år vært presisert at klubben må sende inn regnskap over ferdigstilt prosjekt som de søkte tilskudd til, før de får overført pengene til klubben. Per var det fremdeles innestående kr som var bevilget, men ikke utbetalt til klubbene. Noen av disse innvilgningene går tilbake til Rotaryåret Fra i år av blir det i svarbrevet til klubbene påpekt at «Tilskuddet vil bli utbetalt til klubbens konto etter at regnskap for prosjektet er sendt inn til leder av Tiltaksfondet, dog ikke senere enn 1.januar det påfølgende Rotaryår.» Fondet fikk i fjor tilført kr fra distriktets overskudd. Fondet disponerte ca kr mindre i enn i året før. I tillegg var det fremdeles flere tidligere innvilgede beløp på kr som ikke er blitt utbetalt, fordi klubben/prosjekteier ikke har sendt inn sluttregnskap. Det har dette året kommet inn 16 søknader om tilskudd, hvorav 1 søknad ble trukket. Søknadene ble innvilget med til sammen kr. Noen av disse beløpene er allerede overført til klubbene. I tillegg er det utbetalt kr av fjorårets bevilgninger. To klubber har søkt om tilskudd til utvekslingsstudent, og ellers har klubbene søkt om tilskudd til humanitære prosjekter i distriktet som bidrar til å fremme Rotarys mål. Elsa Nysveen Jan Sverre Hanssen Jon Ola Brevig

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 Årsberetning 2007-2008 Forsidebilde: Deltakere på Ryla 2008 23 ungdommer, DG Laila Lerum, president Anita Schumacher, Sandefjord øst RK RYLA - ansvarlig i D-2290, Ragnhild

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Rotary Distrikt 2260 Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Konferansen fant sted på Thon Hotel, Ski, og foregikk fra kl. 08.30 til kl. 16.00 første dag og kl.

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

SARPSBORG ROTARY CLUB

SARPSBORG ROTARY CLUB SARPSBORG ROTARY CLUB Håndboken er ment å være en oppslagsbok og et informativt verktøy for styre, komitéer og medlemmer i Sarpsborg Rotary Club. Siktemålet er å gi informasjon om klubben, dens arbeidsform

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer