Status prosjektvirksomhet og interessesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status prosjektvirksomhet og interessesaker"

Transkript

1 Status prosjektvirksomhet og interessesaker Trond Andersen, NORVAR Erfaring: 8 år kommunal praksis 2 år fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen 19 år som rådgivende ingeniør, herav ca 7 år som daglig leder i driftsassistansen i Oppland 1 år i NORVAR..

2 Status NORVARprosjekt Programperioder: Innbetalinger (1 krone per innbygger): 2005: 3,4 mill kroner 2006: 3,6 mill kroner

3 Status NORVARprosjekt 1. Kildekontroll og gjenbruk av ressurser Informasjon og kommunikasjon om slam Stoff for stoff kilde for kilde Bilvaskeanlegg Sigevann fra fyllinger Fett?

4 Status per Kildekontroll og gjenbruk av ressurser 2004: Fullføring av Amalgamkampanjen og oppstart av kampanje rettet mot bilvaskeanlegg *) Lenke til SFT Samarbeid mellom renseanlegg og anleggsgartnere for økt bruk av slam på grøntarealer *) > publikasjoner Videre arbeid med fakta-ark om slam. Informasjonsstrategi og risikokommunikasjon forprosjekt Rapport 140, Videre arbeid med slam 2005: Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Oppstart > fagstoff > kunnskapsbase slam 2006: Stoff for stoff - kilde for kilde. Kampanje rettet mot bilvaskeanlegg Rapport B5, Bilvask Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Videreføring 2006 Løpende prosjekt Stoff for stoff - kilde for kilde. Kampanje rettet mot bilvaskeanlegg fortsatt samt oppstart av arbeid rettet mot sigevann fra avfallsfyllinger Løpende prosjekt

5 Status NORVARprosjekt 2. Sikker vannforsyning med fokus på helse Membranfilter som hygienisk barriere Vannkilden som hygienisk barriere Optimal desinfeksjonspraksis Drikkevannskvalitet og helse Fremtidig brannvannsforsyning (utgår?) UV-desinfeksjon av drikkevann Dimensjonering Utforming Drift

6 Status per Sikker vannforsyning med fokus på helse 2004: Drikkevannsinformasjon (norvar.no > fagstoff > informasjonsstøtte) Veiledningsmateriell for økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Lenke til mattilsynet, Sikkerhet og beredskap.. Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann Rapport 147, Optimal desinfeksjonspraksis 2005: 2006: Veiledning for prøvetakingsprogrammer for drikkevann Rapport 148, Veiledning prøvetaking Membranfilter som hygienisk barriere (Oppstart 2005, resten 2006) Ferdig okt 2007 Fremtidig brannvannsforsyning (Forprosjekt) Sak 6/07 Membranfilter som hygienisk barriere (Oppstart 2005, sluttfinansiert 2006) Ferdig sept 2007 Vannkilden som hygienisk barriere (Oppstart 2006, sluttfinansiert 2007) Ferdig sept 2007

7 Status NORVARprosjekt 3. Bedre ledningsnett Dataflyt klassifisering av avløpsledninger(rin) Tiltak for kvalitetsheving av nye ledn.anlegg (PBL/TEK, VA-norm, ADK, Materialgruppe) Materialteknologi (Plastrørhist, Trykktap avl.nett) Erfaringssammenstilling om lekkasjesøking og reparasjoner på vannledningsnettet Problemer aldrende ledn.nett Internasj.studie Biostabilitet i vannledningsnettet God praksis ved reparasjoner på vannledninsnett

8 Status per Bedre ledningsnett 2004: Vannkvalitet helsemessig betryggende drift av ledningsnett. Forprosjekt Rapport B4, Vannkval. i ledn.nettet. Forprosjekt Vannkvalitet helsemessig betryggende drift av ledningsnett. Hovedprosjekt. Ferdig sept 2007 Veiledning for overvannshåndtering. Rapport 144 Forprosjekt for kartlegging av de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten på nye VA-ledningsanlegg Rapport B3 2005: Materialteknologi på VA-ledningsnettet (FoU-prosjekt) *) Ferdig før ferien 2007 Bærekraftig vedlikehold Rapport 146 Viktige tiltak for å heve kvaliteten på nye VA-ledningsanlegg. Oppfølging av anbefalingene i forprosjektet Ferdig ultimo 2007 Fullfinansiering av 2004-prosjektet 90026, Vannkvalitet. Drift av ledningsnettet. Ferdig sept : Erfaringssammenstilling om lekkasjesøkning og reparasjoner på vannledningsnettet Ferdig sept 2007

9 Status NORVARprosjekt 4. Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere Resultatmåling og benchmarking Veiledning for drift og vedlikeholdssystem Info- og kommunikasjonsstrategi Spørreundersøkelser blant kundene Skolepakke om VA

10 Status per Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere 2004: 2005: Tilfredse og kompetente kunder og eiere. Forprosjekt Rapport B1 Kvalitetssikring av KOSTRA-data (sees i sammenheng med neste prosjekt) **) Benchmarking som støtte for effektivisering av VA-virksomheten **) Effektivitetsmålinger VA og benchmarking i Støtte til spleiselagsprosjekt Rapp. 142 Energibruk og reduksjon av energibehov ved VA-verk. Forprosjekt Ferdig primo juni 2007 Krav til koding ved integrering av datasystemer. 3 rapp foreligger til høring. En 4. rapport kommer i mai Effektivitetsmålinger og benchmarking i Tilskudd *) Rapp Veiledning for drift- og vedlikeholdssystem (Oppstart 2005, resten 2006) Ferdig til høsten : Krav til koding ved integrering av datasystemer. Fullfinansiering 3 rapp foreligger til høring. En 4. rapport kommer i mai Resultatmålinger og benchmarking i Tilskudd *) Rapp Veiledning for drift- og vedlikeholdssystem (Oppstart 2005, fullfinansiert 2006). Ferdig til høsten 2007 Info/kommunikasjonsstrategi. Forprosjekt Rapport B6 Opplegg for spørreundersøkelser blant kundene, fase 1. Ferdig juni 2007 Skolepakke om VA. Samarbeid med skoleverket Se sak 6/07 **) Diverse notater

11 Status NORVARprosjekt 5. Diverse Tiltak for bedre fosforfjerning ved kjemiske renseanlegg Kurs om avløpsdelen i forurensningsforskriften Revidering av retningslinjene for dimensjonering av avløpsrenseanlegg Arbeidsmiljø på renseanlegg

12 Status per Diverse 2004: Oppfølging av kjøkkenavfallskverner i Stokke kommune *) fagstoff> rapport kjk Deltagelse i utviklingsprogrammet PRIMÆRRENS *) fagstoff> Primærrens 2005: Tiltak for å bedre fosforfjerning ved kjemiske renseanlegg. Nyere systemer for styring av kjemikaliedosering Ferdig primo : Tiltak for å bedre fosforfjerning ved kjemiske renseanlegg. Nyere systemer for styring av kjemikaliedosering. Sluttfinansiering. Ferdig primo 2008 Utvikling av kurs om avløpsdelen i forurensningsforskriften. Fullført. Erfaringsrapport

13 NORVARprosjekt Oversikt over bundne midler på 2008-budsjettet som følge av bevilgninger og forslag til bevilgninger 2007 (1.000 kr) Bevilgningsrunde , Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Oppstart 2005 (flerårig) , Stoff for stoff - kilde for kilde. (Flerårig prosjekt *) Kampanje rettet mot bilvask og sigevann fortsettes , Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann - fase 2 ( i Mattilsynet på kr i tillegg) , Drikkevannskvalitet og helse. (100 i 2007) , Teknisk veiledning - dimensjonering, utforming og drift av anl. for UV-desinfeksjon av drikkevann. (250 i 2007) , Optimalisering av biostabilitet i vannledn.nettet. (300 i 2007) , Revidering av retningslinjene for dim. av avløpsrenseanlegg. (200 i 2007) , Arbeidsmiljø på renseanlegg. (170 i 2007) 100 SUM BUNDET 1. BEVILGNINGSRUNDE Bevilgningsrunde Prosjektforslag 3.13,FETT i AVLØPSNETT problembeskrivelse/ Kartlegging 150 Prosjektforslag 5.8/5.9, Kravspesifikasjoner lab/kjemikalier 240 SUM BUNDET 2. BEVILGNINGSRUNDE SUM BUNDET TOTALT I tillegg kommer fullfinansiering av Skoleprosjektet Se sak PU 6/07 xxxx NB! Sluttfinansiering av prosjektet Langtidslagring må komme i 2008, kfr tidligere orientering Tas enten av prosjekt 1.1 eller som egen bevilgning *) - Ikke vedtak om at prosjekt 1,4 skal videreføres, men det bør være en naturlig følge av at vi har startet dette programmet og at det er definert som et flerårlig prosjekt

14 Status 2007-prosjektene per mai Kildekontroll og gjenbruk av ressurser Informasjon og kommunikasjon om slam. Hovedprosjekt. Videreføring 2007 Fortsetter ihht planene. Se Stoff for stoff - kilde for kilde. Kampanje rettet mot bilvaskeanlegg fortsatt samt oppstart av arbeid rettet mot sigevann fra avfallsfyllinger. Mulig oppstart med fettproblematikken Veiledning oljeutskillere under ferdigstillelse. Klar over ferien Hatt møte 1 i FORUM BILVASK. Møte 2 til høsten Avventer rapport om sigevann fra Avfall Norge Vil gi grunnlag for å vurdere videre arbeid med sigevann Mulig innsats på fett vil avhenge av innsats på sigevann

15 Status 2007-prosjektene 2. Sikker vannforsyning med fokus på helse Optimal desinfeksjonspraksis - fase II. Oppstart Valgt rådgiver Hallvard Ødegård, SET Planlagt fullført des Vannkilden som hygienisk barrierer. Fullfinansiering Prosjektet går ihht planene. Forventet fullføring september 2007 Teknisk veiledning - dimensjonering, utforming og drift av anlegg for UV-desinfeksjon av drikkevann. Oppstart *) Valgt rådgiver Bjørnar Eikebrokk, Sintef Planlagt fullført juni 2008 *) Svenskt Vatten vil samarbeide om prosjektene Optimal desinfeksjonspraksis fase II og Teknisk veileder dimensjonering, drift og utforming av anlegg for UV-desinfeksjon av drikkevann. Dette gjøres gjennom arbeid opp mot svenske vannverk med svenske prosjektmedarbeider og via finansiering av felles konsulent.

16 Teknisk veileder - UV Teknisk veileder dimensjonering, utforming og drift av UV-anlegg for desinfeksjon av drikkevann Samarbeid med Svenskt Vatten Startet april 07, ferdig juli 08 Inndeles i to faser Kartlegging av erfaring, særlig med drift nye UV-anlegg (norske og svenske). Mye gjøres i løpet av vår/høst 07 Utarbeidelse av veileder (delvis basert på EPA-manual) Erfaringer fra anlegg gir bla. følgende problemstillinger Redusert kapasitet på anleggene på grunn av belegg Forekommet feil ved spesifikasjoner av UV-transmisjon Vesentlig større energiforbruk enn opprinnelig spesifisert Levetid på UV-lamper Driftssikkerhet oftere driftsavbrudd? +++

17 Teknisk veileder UV (2) Andre problemstillinger løftet frem: Behov for oppgradering fra 30 mj/cm2 til 40 på eksisterende anlegg? Udesinfisert vann forbi UV-anlegget ved for lav UV-dose avstenging? Og dermed trykkløst nett? Ambisjonsnivå med hensyn til sikkerhet for leveranse av udesinfisert vann Bruk av uoriginale UV-lamper og sensorer? Standardprosedyre for kalibrering/kontroll av UV-sensorer Betydning av annen vannbehandling for beleggdannelse Krav til leverandør på dokumentasjon, beskrivelse av rutiner mv. +++

18 Status 2007-prosjektene 2. Sikker vannforsyning med fokus på helse, fortsatt Drikkevannskvalitet og helse. Oppstart Prosjektet er viktig for å kunne prioritere videre innsats innen drikkevann og helse. Det forutsettes en bevilgning over 2 år. Det bevilges kr til prosjektet i Resten, kr, bevilges i Det forutsettes en kontakt med VA-Forsk, spesielt VAforsk-prosjektet , Mikrobiologisk risikoanalyse ifm planlegging av prosjektet. En detaljert prosjektplan inkl en avklaring av evt samarbeid med VA-forsk forutsettes presentert for styret før arbeidet startes opp. Planlegging pågår *) Svenskt Vatten vil samarbeide om prosjektene Optimal desinfeksjonspraksis fase II og Teknisk veileder dimensjonering, drift og utforming av anlegg for UV-desinfeksjon av drikkevann..va-forsk (nå Svenskt Vatten Utveckling) vil ikke støtte prosjektet Drikkevannskvalitet og helse.

19 3. Bedre ledningsnett Status 2007-prosjektene Prosjektet Optimalisering av biostabilitet i vannledningsnett Gjennomføres av ledningsnettgruppa i samarbeid med vanngruppa. Planleggingsmøte avholdt 5. juni.

20 Status 2007-prosjektene 4. Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere Info/kommunikasjonsstrategi. Oppfølging av forprosjekt Detaljer om vedtak, se neste side Resultatmålinger og benchmarking Tilskudd Går ihht planene

21 5. Diverse Status 2007-prosjektene Revidering av retningslinjene for dimensjonering av avløpsrenseanlegg. Status: Skal være fullført primo 2008 Arbeidsmiljø på renseanlegg. Oppstart Se orientering under sak 6/07

22 Aktuelle interessesaker innen VA Siste nytt i interessearbeidet Opplæring/rekruttering Korte orienteringer

23 Organisering av interessearbeidet Påvirkning av rammebetingelser skjer overfor: EU: Normalt via EUREAU Norske myndigheter (departementer/direktorater) Politisk nivå (Media) NORVARs styre ansvarlig og involveres i alle prinsippsaker og de fleste høringssaker NORVARs 6 fagutvalg og evt. andre NORVARgrupper involveres i saker innen eget fagområde Samarbeid med eksterne vurderes fra sak til sak Løpende samarbeid med KS Bedrift og Avfall Norge

24 Nasjonalt brukerforum for VA Opprettet i 2006 Deltagende organisasjoner: NORVAR BA v/direktøren (leder møtene) Representant fra stor kommune Representant fra mellomstor/liten kommune Forbrukerrådet Huseiernes landsforbund NBBL Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL) Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) Norsk industri Aktuelle spørsmål som er/vil bli behandlet: Viktige utfordringer for VA Benchmarking Spørreundersøkelser Gebyrenes avhengighet av lokale forhold mm mm

25 Rammebetingelser fra EU (I) Rammedirektiv for vann Vannforvaltningsforskriften trådte i kraft Arbeides med datterdirektiv om miljøgifter Enighet mellom Rådet og Kommisjonen om nytt Grunnvannsdirektiv 17. oktober 2006 Drikkevannsdirektivet Revidert forslag ila. 2008? Fokusområder innen mikrobiologi, kjemiske stoffer, materialer, WSP, mindre forsyninger Avløpsdirektivet Implementert gjennom endringene i forurensningsforskriften Fokus på gjennomføring, ikke videreutvikling MD gitt SFT i oppdrag å foreslå forskriftsendring (skjerping) Rikets tilstand (St.meld. nr. 26): Vurdere områdeinndeling

26 Rammebetingelser fra EU (II) Slamdirektivet Revidert forslag ila. 2008? Grensedragning mot waste policy og soil policy Arbeides med rammedirektiv om jordbeskyttelse Andre EU-fokusområder av faglig relevanse Miljøgifter (priority substances, REACH, pesticider) Klimaendringer (flomdirektiv, grønnbok om klimaendringer) Noen EU-fokusområder av ikke-faglig relevanse Tjenestedirektivet: Vedtatt av Rådet Norsk høring gjennomført Innkjøpsdirektivene: Nye norske forskrifter trådte i kraft NORVAR bedt ESA se nærmere på særnorsk implementering av EUs innkjøpsdirektiver

27 Status VA-lov arbeidet Fragmentert lovgivning gir utfordringer NORVAR-rapport 141/2004: Trenger Norge en VA-lov? Behandlet av NORVARs årsmøte sept. 2005: Ja NORVAR inviterte KS til samarbeid. KS mai 2006: Ja Mai 2006: NORVAR og KS ba Kommunalministeren initiere lovutredning, med hovedfokus: Bedre regulering av forholdet mellom VA-virksomhet og kunde Opprydding i regelverks- og myndighetsstruktur NORVAR tatt en rekke politiske og adm. kontakter Januar 07: KRD sendte saken over til MD MD svar 11. april 07: Nedsetter myndighetsgruppe NORVAR & KS tilbyr bistand til MD og gruppens arbeid

28 Status NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst Ble overrakt Justisministeren april 2006 Offentlig høring juni november 2006: Positiv holdning til VA-anbefalingene, også forslaget om lovregulert offentlig eierskap (private andelslag unntatt) NORVAR har bedt Justisdepartementet bidra til koordinert og snarlig oppfølging på VA-området Justisdepartementet har igangsatt arbeidet med stortingsmelding om samfunnssikkerhet (behandling våren 2008?)

29 Status - Eierskapsspørsmålet I VA-lov arbeidet har NORVAR pekt på at Infrastrukturutvalgets anbefaling om lovregulert offentlig eierskap, bør ses i sammenheng med en sektorlov for regulering av plikter/rettigheter for VAvirksomheter og kunder NORVAR har hatt kontakt med flere politiske partier på Stortinget for å bidra med faktainformasjon i spørsmålet 16. mai 07: Lundteigen/Slagsvold Vedum reist dok. 8 forslag om lovregulering av eierskap

30 Status - Selvkostprinsippet Selvkostprinsippet tatt opp til debatt i KS (KOU 2005:1): Forslag om utrede om selvkost for VAR skal erstattes av lokalt tilpasset norm KS-rapport om selvkosttjenester klar sommer 2007: Drøfter om andre modeller er hensiktsmessige Ny NORVAR-veiledning om selvkostberegninger (revideres årlig) Kom med innspill om behov for justeringer/utvidelser! Driftsfinansiert vedlikehold/fornyelser NORVAR skal ta opp fordelene med finansiering over driften med Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Selvkostpraktisering for IKS-kommuner: Svar fra MD gir nødvendig handlingsrom vedr. IKS-vannpris Avstandsforskjeller OK Investeringer over tid OK NORVAR skal utarbeide forslag til kjøreregler for økonomisk grensesnitt mellom IKS og eierkommunene Spleiselagsprosjekter Skattespørsmål ved utveksling av reservevann

31 Status - kjemikaliemeldingen (St.meld. Nr. 14 ( )) Godkjent i statsråd Varsler vurdering innen 2012 om krav til rensing av miljøgifter på avløpsrenseanleggene Varsler krav til organiske miljøgifter Varsler fortsatt utredninger om legemidler NORVAR i høring i energi- og miljøkomiteen : Kildekontroll må videreføres som prinsipp Legemidler må være satsingsområde i 2008 Staten må ta ansvar for sykehusutslipp Komiteens innstilling av : Opposisjonen stiller seg bak NORVARs forslag Møte med MD Møte med SFT

32 Status - Ledninger i veg Vegdirektoratet utarbeider forslag til forskriftsbestemmelser til 32 i Vegloven. NORVAR gitt innspill til forslaget overfor Vegdirektoratet og Samferdselsdept. Vegnettet har en viktig funksjon som korridor for fremføring av annen infrastruktur Ny forskrift må utformes på en mer rettferdig måte, slik at de berørte aktørenes behov blir hensyntatt og slik at regelverket fremmer samfunnsøkonomiske løsninger Behov for nærmere samordning i grøft Videre arbeid: Påvirke politisk Påvirke gjennom høringsrunden Samarbeider med EBL, Telenor, KS mfl.

33 Status andre interessesaker (I) Benchmarking KRD vil ikke vil innføre obligatorisk benchmarking NORVAR-system videreutvikles i 2007 (kundeopplevd kval.) Søke KRD om utviklingsstøtte Vann del av handlingsplan for kosthold Oppnådde generelt mål om å fremme vann som tørstedrikk NORVAR påvirker videre arbeid med gjennomføring av tiltak og økt kunnskap om helseeffekter Avgiftspolitikk drikkevann Fremmet forslag om matmoms for kranvann samt fjerning av Mattilsyn-gebyrer på statsbudsjetthøringer høsten -06 Følger opp komitémerknader sammen med KS i 2007

34 Status andre interessesaker (II) Akkreditering prøvetakere avløp fra 2009 Rapport avgitt til Norsk Akkreditering januar 2007 Revisjon av Normalreglementet Redaksjonskomite startet opp arbeidet mai 2007 Vaskemaskiner med sølvutslipp Avventer svar fra SFT Analysemetodikk, nøyaktighet, m.m. Foreligger problemnotat som grunnlag for workshop Rammevilkår biogass Samarbeider med Avfall Norge og KS Bedrift Statlig FoU innen VAR Samarbeider med Avfall Norge og KS Bedrift Mattilsynets arbeid med vann og slam Deltar i Mattilsynets Kontaktutvalg m.m.

35 Apropos Mattilsynet. Mediestorm 25. mai som følge av A-Magasinet og Aftenposten oppslag VA kom endelig opp fra skyggenes dal, men vi måtte konsentrere oss om å begrense skadevirkningene Berolige gjennom faktaopplysninger og ta ansvar Rette skytset tilbake på myndighetene Et resultat ble at Mattilsynet lovet å doble innsatsen på vann Mattilsynet og NORVAR har avtalt møte 13. juni

36 Saker i domstolene Dom i Høyesterett Stavanger versus If Vedr. bl.a. kommunale ansvarsbegrensninger, forurensningsloven 24 a og avtaleloven 36 Full seier til kommunen Dom i Fredrikstad Tingrett høsten -04 Fredrikstad kommune/klp versus If Vedr. bl.a. forurensningsloven 24 a, force majeure og gjentaksintervaller Var oppe for Lagmannsretten mai 2007, dom nærmere sommeren Dom i Eidsivating Lagmannsrett Nittedal kommune versus 3 huseiere Vedr. kommunens ansvar for flomskade som følge av økt utbygging oppstrøms vassdrag Anket inn for Høyesterett ankespørsmålet ikke avklart

37 Regelverksendringer siste halvår Ny forskrift om krav til vannmålere Trådte i kraft Vannforvaltningsforskriften Implementering av rammedirektivet for vann Trådte i kraft 1. januar 2007 Utvendige VA-anlegg som del av teknisk forskrift Fastsatt 26. januar 2007 og trer i kraft 1. juli 2007 NORVAR-arbeidsgruppe påvirket bestemmelsene i TEK og REN (men strippet REN-versjon er ikke god nok) Nye gebyrer for FMs arbeid med tillatelser og kontroll Endringer i kap. 39 i forurensningsforskriften trådte i kraft

38 Avholdte høringer 2007 Forbud mot toluen/triklorbenzen Høringsuttalelse til SFT Detaljblad sprinklervannforsyning Høringsfrist OFS Retningslinjer for krav til sigevann fra deponier Høringsuttalelse til SFT St.meld. nr. 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø Innlegg i energi- og miljøkomiteen Tjenestedirektivet Høringsuttalelse til NHD Rammedirektiv for jordbeskyttelse Høringsuttalelse til SFT NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Høringsuttalelse til MD Forslag om generelt forbud mot kvikksølv Høringsuttalelse til SFT Miljømerkingskriterier bilvaskehaller Høringsuttalelse til Stiftelsen Miljømerking Endring av biproduktforskrift Høringsuttalelse til Mattilsynet Legionella-reguleringer Høringsuttalelse til HOD

39 Kommende høringssaker Revidert godkjenningskrav drikkevannsforskriften Høringsfrist Mattilsynet Teknisk revidert merverdiavgiftslov Høringsfrist Finansdepartementet Forskrift til 32 i Vegloven Ikke sendt ut på høring ennå Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall Ikke sendt ut på høring ennå (varslet i juli 2006)

40 Hvordan påvirke fremtidige rammebetingelser:

41 Hvordan følge med på avholdte høringer/initiativer:

42 Hvordan følge med på hva som skjer av endringer i regelverket:

43 Hvordan få hjelp til å etterleve regelverket:

44 Opplæring/rekruttering (I) Gjenværende siv.ing. i VA-bransjen 900 Antall personer År Rest med 22 nye/år-bare pensjoner Rest med 22 nye/år- Pensjoner+ frafall 1% pr. år Rest med 15 nye/år- Pensjoner+ frafall 1% pr. år Rest med 15 nye/år. Bare pensjoner

45 Opplæring/rekruttering (II) Opplæringsgruppe startet opp august 2006, underlagt NORVAR SAMFUNN. Arbeider for: å få mer VA-fag inn i ingeniørutdanningen, evt. etablere tilbud om videreutdanning innen VA for ingeniører å avklare mulighet for å utvikle et videregående kurs med VA-profil som en del av opplæring innen vgs. åfånorvars medlemmer til åta inn studenter på sommerjobber og prosjektoppgaver/mastergradsoppgaver å etablere kontakt med skoleverket på alle nivåer og innlede samarbeid om å markedsføre VA-faget for å bedre rekrutteringen Andre tiltak: Spleiselag professor II ved NTNU Deltakelse i Næringslivsringen VA-Yngre Utdanningssider på Kurs, kurskatalog M.m.

46 Opplæring/rekruttering (III) Hva mer må vi gjøre? Eks: Kraftbransjen (Statkraft, EBL, NVE) bevilger 4 mill. kr årlig til Institutt for vann- og miljøteknikk v/ntnu VASK-samling mai: NORVAR fikk i oppdrag å lage strategiplan for økt satsing på rekrutteringsarbeidet. VASK-kommunene er initiativtakere, men alle medlemmer bør inviteres med Hvor mye penger er VA-bransjen villig til å bruke og hvilke tiltak er mest kostnadseffektive?

47 NORVARdagene på Quality Hotel Gardermoen september 2007 Regi: Plenum + 2 paralleller Årsmøte og festmiddag 2 paralleller + befaringer Temaer: Statusrapport NRV/RA2 Norske VA-utfordringer i et internasjonalt perspektiv Rekrutteringsutfordringer Klimaendelinger Endringer i rammebetingelser Ledningsnett Fra påslipp til slam Vannbehandling

48 Nordiske konferanser Den 10. Nordiske Avløpskonferansen arrangeres i Hamar november 2007 Den 6. Nordiske Drikkevannskonferansen arrangeres i Oslo juni 2008

HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008. Aktuelt. Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer. 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA

HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008. Aktuelt. Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer. 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Aktuelt Utfordringer Interessesaker Prosjekter Arrangementer HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Norsk Vann Nasjonal interesseorganisasjon for vannog avløpsvirksomheter

Detaljer

Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling

Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling HEVA, 25. april 2006 Vann og helse NORVARs prosjekter innen hygieniske barrierer og sikker vannbehandling Kjetil Furuberg, NORVAR kf@norvar.no www.norvar.no Innhold Kort om NORVARprosjekt Prosjekter innen

Detaljer

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Oppdragsgiver Nord-Odal kommune Rapporttype Utredning datert 31 05 11 NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP NORD-ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP 2 (63) Oppdragsnr.:

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt. Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim Side

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat

ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat ARBEIDSPLAN 2011 Statens bygningstekniske etat Forord Denne arbeidsplanen gir etatens styringsgrunnlag for 2011. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer