VURDERING AV AVRENNINGSFORHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERING AV AVRENNINGSFORHOLD"

Transkript

1 GEOPLAN AS UTVIDING AV KVERNURI SKIFERBROT VURDERING AV AVRENNINGSFORHOLD FAGRAPPORT

2

3 GEOPLAN AS UTVIDING AV KVERNURI SKIFERBROT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF WWW cowi.no VURDERING AV AVRENNINGSFORHOLD FAGRAPPORT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. RAP VERSJON 01 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Aud Sual og Oddmu Soldal GODKJENT Oddmu Soldal

4

5 5 INNHOLD 1 Innleiing 7 2 Metode Eksisterae informasjon Feltarbeid 8 3 Aktiviteten i steinbrotet 8 4 Området Topografi Berggrunn Lausmassar Overflatevatn Grunnvatn Nedbør Naturvernområde 14 5 Utført arbeid Måling av elektrisk leiingsevne i bekkar Vassprøvetaking Berggrunnskartlegging 17 6 Vasskvalitet og resipientforhold Analyseresultat Vasskvalitet Resipientforhold 22 7 Vurdering av framtidig drift Planlagd utviding av steinbrotet Vasskvalitet og avrenningsmønster Resipientforhold Naturvernområde 24 8 Kjelder 25 9 Vedlegg 25

6 6 Samarag I samba med ei planlagd utviding av skiferbrotet Kvernuri ved Solesnes i Joal kommune, har COWI AS vorte engasjert av Hardangerskifer AS v/geoplan AS for å utføre ei vurdering av korleis utvidinga vil påverke overflate- og grunnvatnet i området og gje ei vurdering av avrenninga til sjø. Vurderingane er baserte på feltobservasjonar med målingar av elektrisk leiingsevne i bekkevatn og kartlegging av oppsprekninga av berggrunnen. I tillegg er det innsamla og analysert vatn frå to ruar med prøvetaking av vatnet i 5 bekkar i området. Analyseresultata viser at bekkevatnet nedstrøms dagens steinbrotsområde er noko påverka av aktiviteten i steinbrotet, hovudsakleg med tanke på partikkelinnhald og nitrogen. Verdiane for suspeert stoff ligg godt uer grensa på 50 mg/l gitt i Forurensningsforskrifta 30-6 for krav til utslepp til vatn frå produksjon av pukk, grus, sa og singel. På grunn av lite nedbørsfelt og sterkt oppsprukken berggrunn i den austlege delen av steinbrotet med drenering ned i djupe sprekker, er det begrensa mengder overflatevatn frå steinbrotsområdet som renn ut i hovedresipienten Hardangerfjorden. Avrenning via grunnvatn vil truleg vera ein betydeleg del av avrenninga. Avrenninga frå steinbrotet er vurdert til å ikkje medføre negative konsekvensar for vasskvaliteten og livet i fjorden i dag. Etter den planlagde utvidinga av steinbrotet vil aktiviteten i steinbrotet vere den same, men uttak og deponering flytter seg i nordleg retning nærare fjorden. Aktiviteten i steinbrotet vil såleis flytte seg lenger vekk frå naturvernområdet sør for steinbrotet og dei næraste grunnvassbrønnane som ligg om lag 1,3 km søraust for dagens uttaksområde. Basert på ei samla vurdering er den planlagde utvidinga av steinbrotet ikkje vurdert til å medføre negative konsekvensar for vasskvaliteten verken i hovedresipienten, naturvernområdet eller grunnvatnet der dette blir utnytta, og heller ikkje medføre eringar i grunnvasstaen i området rut steinbrotet.

7 7 1 Innleiing COWI AS har blitt engasjert av Hardangerskifer AS v/geoplan AS for å utføre ei vurdering av forureining i samba med ei planlagd utviding av skiferbrotet Kvernuri ved Solesnes i Joal kommune. Denne rapporten belyser korleis ei framtidig utviding av steinbrotet vil påverke overflate- og grunnvatn i området og gjev ei vurdering av avrenninga til sjø. Vurderingar av støy og steinstøv blir gitt i eigne rapportar. Kvernuri skiferbrot er lokalisert om lag 2,5 km nord for Joal sentrum på sørsida av Hardangerfjorden (figur 1). Figur 1. Lokalisering av Kvernuri skiferbrot nord for Joal sentrum ved Hardangerfjorden 2 Metode 2.1 Eksisterae informasjon Informasjon om berggrunn og lausmasser i området vart henta frå kartdatabasen til Norges geologiske uersøkelse (NGU). Informasjon om lokale drikkevassbrønnar og deira yteevne er registrert i NGU sin brønatabase GRANADA. Det vart også nytta informasjon om natur- og friluftslivsområde frå Miljødirektoratet sin Naturbase og oversikt over oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden frå Miljøstatus.no. Informasjon om nedbør og temperatur vart henta frå Meteorologisk institutt. I tillegg vart det innhenta informasjon frå Hardangerskifer AS.

8 8 2.2 Feltarbeid Feltarbeid vart utført i området rut steinbrotet den og Det vart teke vassprøver frå 5 bekkar i området. Kartlegging av overflatevatn vart utført gjennom observasjonar og målingar av elektrisk leiingsevne og temperatur i vatn. Sprekkeforhold i berggrunnen inne i steinbrotet og i området rut vart kartlagd. 3 Aktiviteten i steinbrotet Steinbrotet er det eldste steinbrotet i drift i Noreg i dag, og Hardangerskifer AS er den største leveraøren av skifermurstein i laet. Produksjonen i dag er rut 1000 vogntog med stein i året, i tillegg til skiferheller og spesialprodukt. I steinbrotet blir det nytta 3 gravemaskiner på stuff og ei til lasting (figur 2). Det vert bora kvar dag med boretårn knytt til ei gravemaskin. Sprenging skjer ein gong om dagen. Det vert også nytta to leddumparar i arbeidet, og transporten ut av steinbrotet skjer med trailer. Det går ut 4 8 vogntog per dag. I periodar blir det nytta eit sorteringsverk for mire murstein. Sorteringsverket er drive av ein mire dieselmotor. Figur 2. Maskiner og utstyr nytta i steinbrotet

9 9 4 Området 4.1 Topografi Bekkar Planområde N N Figur 3. Terrengmodellar av området ved Kvernuri skiferbrot Kvernuri er lokalisert i ei bratt fjellskråning ved Hardangerfjorden. Toppen av steinbrotet ligg på 335 moh., og dei nedre delane ligg i dag på om lag 140 moh. (figur 3). På austsida av steinbrotet ligg Jonahornet med toppnivå på 420 moh. Bakanfor steinbrotet stuper terrenget ned til eit myrområde som ligg om lag 260 moh (figur 3). Det er planlagt å utvide steinbrotet i nordleg retning ned mot Hardangerfjorden, samt i austleg retning.

10 Berggrunn Skiferen frå Kvernuri steinbrotet er ein baa gneis. Berggrunnsgeologisk kart frå NGU viser utbreiinga av denne gneisen (figur 4). I bakkant (sørleg retning) av steinbrotet er det fylitt/glimmerskifer og granitt/gneisgranitt. Figur 5 viser bilete av den skifrige gneisen i steinbrotet. Båa gneis Grønnstein, grønnskifer Meta-aesitt, metadacitt Fyllitt, glimmerskifer Granitt, gneisgranitt Figur 4. Berggrunnsgeologisk kart over området ( Figur 5. Skifrig gneis i dei sentrale delane av steinbrotet

11 Lausmassar Lausmassekart frå NGU viser at det hovudsakleg er bart fjell med stadvis tynt lausmassedekke i området rut steinbrotet (figur 6). Figur 7 viser bilete av terrenget i området nedanfor dagens steinbrot med tynt vegetasjonsdekke over fjellgrunnen. Figur 6. Lausmassekart over området ( Figur 7. Bilete av terrenget i området nedanfor dagens steinbrot.

12 Overflatevatn Ei oversikt over bekkar i området er vist i figur 3. Det vart registrert 7 bekkar i den bratte lia nedanfor dagens steinbrot. Desse er alle relativt små (figur 8). Ved fylkesvegen nede ved Hardangerfjorden kan det observerast nokre små bekkar som er konsentrerte til området midt nedanfor steinbrotet (figur 3). Lenger vest langs vegskjeringa til fylkesvegen er det ingen bekkar, men der er eit jamt sig av vatn ned langs bergskrentane. Langs fylkesvegen nedanfor den austlege delen av steinbrotet er det oppført ein rasvoll. Dette området framstår som den tørraste delen av området nedanfor steinbrotet. Eit eksempel på bruk av røyr til drenering av overflatevatn i den øvre delen av steinbrotet er vist i figur 8. Generelt er det imidlertid lite vatn inne i steinbrotet. Det er noko sig av vatn frå sprekker i berggrunnen i dei sentrale delane av steinbrotet, og det kan danne seg små dammar i dei flatare områda i steinbrotet ved nedbør. Det er likevel ikkje nødveig med noko form for utpumping eller annan hatering av vatn i steinbrotet i dag. Der bekkane krysser lokalvegen i lia rett nedanfor steinbrotet og fylkesvegen ved Hardangerfjorden, går vatnet i røyr uer vegen. Det er her små dammar i overkant av vegane som kan redusere partikkeltransporten noko før bekkane renn vidare nedover mot sjøen (figur 8). Det er fleire bekkar i det flatare området i bakkant (sør for) steinbrotet (figur 2 og 7). Dette er større bekkar enn dei som er observerte i lia nedstrøms (nord for) steinbrotet. Det er ingen tjørn eller innsjøar i området rut steinbrotet. Rør for drenering av overflatevatn inne i steinbrotet Typisk bekkefar i lia nedanfor steinbrotet Liten sedimentasjonsdam ovanfor lokalveg Figur 8. Bilete av overflatevatn i området rut steinbrotet. Bekk ved fylkesveg

13 Grunnvatn Grunnvassdatabasen GRANADA viser at det er 3 fjellbrønnar i området ved Selsvik om lag 1,3 km søraust for dagens steinbrot (figur 9). Desse er etablerte i området der berggrunnen består av meta-aesitt og metadacitt. Brønnane er mellom 90 og 150 meter djupe og har ei vassføring på mellom 120 og 250 l/t. Det foregår inga utnytting av grunnvatnet i området rut steinbrotet. Figur 9. Lokalisering av grunnvassbrønner i området rut steinbrotet. 4.6 Nedbør Nedbørs- og temperaturnormalar for Joal i perioden er vist i figur 10. Figuren viser at det er mest nedbør om hausten og vinteren og minst nedbør om våren. Normalen for årsnedbør er 2150 mm, og middeltemperaturen for et år ligg på 6,9 C. Data frå målestasjonen i Joal er ikkje tilgjengeleg for dei siste åra, men data frå ein målestasjon på Aksnes rett over fjorden for Joal viser noko meir nedbør for sommarmånadane 2015 i forhold til nivåa vist i figur 9. Det vart registrert nedbør på høvesvis 158 mm, 175 mm og 221 mm for månadane juni, juli og august Det må nemnast at det kan vere store lokale variasjonar i nedbørsmengde langs Hardangerfjorden.

14 14 Figur 10. Nedbørs- og temperaturnormaler for Joal i perioden ( 4.7 Naturvernområde I området sør for Kvernuri steinbrot ligg naturvernområdet Gullbergnotten (figur 11). Området er markert i Miljødirektorats Naturbase som eit naturreservat med verneplan skogvern. Naturvernområdet har eit areal på om lag 3,4 km². Figur 11. Utbreiinga av naturvernområdet sør for steinbrotet (raud skravering).

15 15 5 Utført arbeid Figur 12 viser bekkane som vart kartlagt uer feltarbeidet og lokalitetane der det vart teke vassprøvar. Bekkar Planområde Vassprøvelokalitetar N Figur 12. Oversikt over bekkar og vassprøvelokalitetar. 5.1 Måling av elektrisk leiingsevne i bekkar Elektrisk leiingsevne er eit mål på totalinnhaldet av oppløyste stoff i vatnet. Det er ikkje eit mål på forureining i seg sjølv, men forureina vatn vil generelt ha høgare leiingsevne enn reint vatn. Elektrisk leiingsevne kan også gje iikasjonar på vatnet si opphaldstid i grunnen, sidan grunnvatn generelt har høgare leiingsevne enn overflatevatn. I området rut steinbrotet vart leiingsevna målt i alle bekkar, samt i vatn som rann ut av røyret vist i figur 8 og i vatn frå sprekker i berggrunnen inne i steinbrotet. Verdiane er vist i figur 13. Verdiane ved kvar lokalitet varierte lite mellom dei to feltdagane i juni og august, så eit gjennomsnitt av målte verdiar ved kvar lokalitet er vist i figur 13. Resultata viser at dei høgaste leiingsevneverdiane er målt rett i nedkant av steinbrotet, samt inne i steinbrotet. Verdiane er lågare i bekkane i lia lenger vest for steinbrotet og ved hovudvegen. Resultata gjev ein iikasjon på kvar vatnet kan vere mest forureina, og basert på leiingsevnemålingane vart enkelte bekker valt ut for laboratorieanalysar (figur 12 og 13).

16 16 I området bakanfor (sør for) steinbrotet vart det målt leiingsevne på 23 µs/cm i bekken som renn austover (figur 12, ikkje vist i figur 13 ). På grunn av terrengforholda og avstaen til steinbrotet, er denne bekken vurdert til å ikkje kunne vere påverka av aktiviteten i steinbrotet. Figur 13. Målingar av leiingsevne gitt i µs/cm i bekkar i området rut steinbrotet. Verdiane er gjennomsnitt av utførte målingar. 5.2 Vassprøvetaking Det vart teke vassprøver frå 5 bekkar i området (figur 12). Tre av bekkane er lokalisert i lia nedanfor dagens steinbrot, og ein bekk er lokalisert ved fylkesvegen ved Hardangerfjorden. I tillegg vart det teke vassprøve frå bekken i området sør for steinbrotet som er vurdert til å ikkje kunne vere påverka av aktiviteten i steinbrotet. I den are prøverua (august) vart det teke vassprøve frå bekk 2 både i sedimentasjonsdammen ovanfor lokalvegen (kalla 2b) og nedanfor lokalvegen for samanlikning. Aktiviteten i steinbrotet var på normalt nivå uer og i tida før prøvetakinga. Det var ikkje nedbør uer prøvetakinga, men det hadde vore nedbør i tida før feltarbeidet vart utført. Det vart ikkje observert blakking av vatnet bekkane uer prøvetakinga. Vassprøvane vart analyserte for tungmetall, PCB7, BTEX, PAH16, sum THC(>C5-C35), TOC (total organisk karbon), total nitrogen, total fosfor, turbiditet, alkalitet, kouktivitet, suspeert stoff og ph. Analysane vart utført av det akkrediterte laboratoriet Eurofins AS.

17 Berggrunnskartlegging Gneisen i steinbrotet har framtredae lagning med fall grader mot nord-nordaust (figur 14 og 15). Inne i dei sentrale delane av steinbrotet vart det observert enkelte vassførae sprekker (figur 15). Det vart opplyst at det kjem noko meir vatn frå sprekkane på dagar med mykje nedbør, men at vatnet forsvinn raskt etter at nedbøren stoppar. Figur 14. Sprekkeroser og konturplott for berggrunnen i området Figur 15. Berggrunnen inne i steinbrotet. Vassførae sprekker er vist i biletet til høgre.

18 18 I den austlege delen av steinbrotet er berggrunnen meir oppsprukken enn i den vestlege delen av området. I den austlege delen av steinbrotet er det sonar med djupe vertikale, åpne sprekker som truleg strekk seg fleire titals meter nedover i grunnen. Dette området ligg ovanfor rasvollen ved fylkesvegen der det ikkje vart observert overflatevatn. Det er derfor truleg at mykje av overflatevatnet i den austlege delen av steinbrotet drenerer djupt ned i berggrunnen. I den vestlege delen av steinbrotet og lia nedanfor er berggrunnen mire oppsprukken, noko som samsvarer med at det i dette området er observert bekkar og eit generelt sig av overflatevatn ned mot fylkesvegen. Djupe vertikale sprekker Figur 16. Område med djupe sprekker i den austlege delen av steinbrotet (bilete tatt mot aust) 6 Vasskvalitet og resipientforhold 6.1 Analyseresultat Resultata av laboratorieanalysane av bekkevatnet er vist i tabell 1. Fullsteige analyserapportar er gitt i vedlegg 1. Vurderinga av analyseresultata er utført basert på rettleiaren Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann frå 1997 (TA-1468/1997) og rapporten "Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstaarder" frå 2014 (M-241/2014). Tabell 1 viser analyseresultata fargelagt i samsvar med tilstasklassane gitt i rettleiaren "Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvatn" frå 1997 (TA-1468/1997) for parametrane som er inkludert i denne rettleiaren. I 2012 gav Klima- og forurensningsdirektoratet ut rapporten "Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstaarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota" (TA 3001/2012) med forslag til miljøkvalitetsstaardar for prioriterte stoff i EUs rammedirektiv for vatn. I rapporten "Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstaarder" (M-

19 19 241/2014) utgitt av Miljødirektoratet i 2014 vart desse miljøkvalitetsstaardane reviderte, og desse grenseverdiane vil truleg bli gjort gjeldae når ny rettleiar blir utgitt. Resultata av bekkevatnet frå Kvernuri er derfor også fargelagt i samsvar med miljøklassifiseringa gitt i M- 241/2014 (tabell 2). Analyseresultata og forskjellane dei to klassifiseringssystema medfører er diskutert i avsnitt Miljøklassifiseringssystema gitt i TA-1468/1997 og M-241/2014 er utarbeida basert på samanhengar mellom miljøgifter og effektar på vasslevae organismar. I tillegg til desse klassifiseringssystema er grenseverdiane for drikkevatn frå drikkevassforskrifta gitt i siste kolonne av tabell 1 for samanlikning. Tabell 1. Analyseresultat av vassprøvane med klassifisering basert på rettleiar TA-1468/1997. Tilstasklasse Tilsta Meget god God Mire god Dårleg Meget dårleg Parameter Eining Bekk 1 Juni Bekk 1 Aug Bekk 2 Juni Bekk 2 Aug Bekk 2B Aug Bekk 3 Juni Bekk 3 Aug Bekk 4 Bakgrunn Juni Bekk 4 Bakgrunn Aug Arsen µg/l 0,44 0,43 0,40 0,38 0,40 0,28 0,38 0,24 0,30 0,21 0,38 10 Bly µg/l 0,46 1,0 0,61 0,28 0,32 0,96 0,94 0,83 1,3 1,5 1,3 10 Kadmium µg/l 0,035 <0,01 0,072 <0,01 <0,01 0,079 <0,01 0,023 <0,01 0,076 <0,01 5 Kobber µg/l 1,2 1,3 3,4 1,6 1,8 2,4 2,5 0,63 2,7 1,9 2,0 100 Krom µg/l <0,50 0,69 0,52 <0,50 0,51 0,95 1,7 <0,50 0,97 0,71 1,1 50 Kvikksølv µg/l <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 0,010 0,011 <0,005 <0,005 0,009 0,011 0,5 Nikkel µg/l 0,86 <0,50 2,6 0,55 <0,50 2,7 2,2 0,82 <0,50 1,8 0,87 20 Sink µg/l <2,0 <2,0 2,2 <2,0 <2,0 4,7 5,9 2,3 4,7 2,1 5,3 Benzen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,0 Benzo(a) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 pyren Sum PAH µg/l 0,013 i.p 0,058 0,012 0,010 i.p. 0,016 0,018 0,014 i.p. 0,014 (naftalen)* Sum PCB µg/l i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Sum THC µg/l i.p. i.p i.p. i.p i.p i.p. i.p i.p. i.p i.p. i.p 10 (>C5-C35) Total mg/l 0,019 0,037 0,017 0,0048 0,034 0,0075 0,016 0,0053 0,009 0,014 0,025 Fosfor Total Nitrogen mg/l 0,43 0,53 0,50 0,47 0,46 0,31 0,44 0,19 0,28 0,36 0,51 10 (NO3- N) TOC mg/l 13 20, , , , ,4 5 ph 7,7 7,7 7,0 7,7 7,7 5,2 5,1 5,0 5,2 6,0 5,7 6,5-9,5 Alkalitet mmol/l 0,719 0,753 0,335 0,762 0,805 <0,10 <0,01 <0,10 <0,01 <0,10 0,046 Kouktivi- ms/m 14,1 14,4 7,71 13,7 13,8 4,95 5,51 2,24 2,25 5,33 5, tet Suspeert mg/l 6,6 14 2,5 <2 6,7 <2 <2 <2 <2 <2 <2 stoff Turbiditet ftu 3,9 11 3,0 1,5 1,9 1,3 0,69 0,82 0,54 0,84 0,72 4 *Det er berre påvist PAH-forbielsen naftalen i prøvane i.p. = ikkje påvist Bekk 5 Juni Bekk 5 Aug Drikkevassnorma

20 20 Tabell 2. Analyseresultat av vassprøvene med klassifisering basert på rapport M-241/2014 (Tabell 3.2 for ferskvatn). AA-EQS=årlig gjennomsnitt miljøkvalitetsstaard (øvre grense tilstasklasse II), MAC- EQS=maksimal verdi miljøkvalitetsstaard (øvre grense tilstasklasse III). Klasse I Bakgrunn Klasse II AA-EQS Klasse III MAC-EQS Klasse IV Klasse V Omfattae akutt tox eff. Parameter Eining Bekk 1 Juni Bekk 1 Aug Bekk 2 Juni Bekk 2 Aug Bekk 2B Aug Bekk 3 Juni Bekk 3 Aug Bekk 4 Bakgrunn Juni Bekk 4 Bakgrunn Aug Arsen µg/l 0,44 0,43 0,40 0,38 0,40 0,28 0,38 0,24 0,30 0,21 0,38 10 Bly µg/l 0,46 1,0 0,61 0,28 0,32 0,96 0,94 0,83 1,3 1,5 1,3 10 Kadmium µg/l 0,035 <0,01 0,072 <0,01 <0,01 0,079 <0,01 0,023 <0,01 0,076 <0,01 5 Kobber µg/l 1,2 1,3 3,4 1,6 1,8 2,4 2,5 0,63 2,7 1,9 2,0 100 Krom µg/l <0,50 0,69 0,52 <0,50 0,51 0,95 1,7 <0,50 0,97 0,71 1,1 50 Kvikksølv µg/l <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 0,010 0,011 <0,005 <0,005 0,009 0,011 0,5 Nikkel µg/l 0,86 <0,50 2,6 0,55 <0,50 2,7 2,2 0,82 <0,50 1,8 0,87 20 Sink µg/l <2,0 <2,0 2,2 <2,0 <2,0 4,7 5,9 2,3 4,7 2,1 5,3 Benzen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,0 Benzo(a) µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 pyren Sum PAH µg/l 0,013 i.p 0,058 0,012 0,010 i.p. 0,016 0,018 0,014 i.p. 0,014 (naftalen)* Sum PCB µg/l i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Sum THC µg/l i.p. i.p i.p. i.p i.p i.p. i.p i.p. i.p i.p. i.p 10 (>C5-C35) Total mg/l 0,019 0,037 0,017 0,0048 0,034 0,0075 0,016 0,0053 0,009 0,014 0,025 Fosfor Total Nitrogen mg/l 0,43 0,53 0,50 0,47 0,46 0,31 0,44 0,19 0,28 0,36 0,51 10 (NO3-N) TOC mg/l 13 20, , , , ,4 5 ph 7,7 7,7 7,0 7,7 7,7 5,2 5,1 5,0 5,2 6,0 5,7 6,5-9,5 Alkalitet mmol/l 0,719 0,753 0,335 0,762 0,805 <0,10 <0,01 <0,10 <0,01 <0,10 0,046 Kouktivi- ms/m 14,1 14,4 7,71 13,7 13,8 4,95 5,51 2,24 2,25 5,33 5, tet Suspeert mg/l 6,6 14 2,5 <2 6,7 <2 <2 <2 <2 <2 <2 stoff Turbiditet ftu 3,9 11 3,0 1,5 1,9 1,3 0,69 0,82 0,54 0,84 0,72 4 *Det er kun påvist PAH-forbielsen naftalen i prøvene i.p. = ikkje påvist Bekk 5 Juni Bekk 5 Aug Drikkevassnorma 6.2 Vasskvalitet Suspeert stoff og turbiditet Suspeert stoff og turbiditet er mål på mengde partiklar i vatn. Tabell 1 viser at bekk 1 og 2 som ligg rett nedanfor dei sentrale delane av steinbrotet har dei klart høgaste verdiane av suspeert stoff og turbiditet, med maksimalverdiar på henholdsvis 14 mg/l og 11 ftu (begge bekk 1). Verdiane for desse parametrane i bekk 1 og 2 tilsvarar tilstasklasse 4 og 5 basert på rettleiar TA-1468/1997. Verdiane for suspeert stoff ligg imidlertid godt uer grensa på 50 mg/l gitt i Forurensningsforskrifta 30-6 for krav til utslepp til vatn frå produksjon av pukk, grus, sa og singel. Mengde suspeert stoff og turbiditet kan variere med årstid og nedbør og det er sannsynleg at desse parametrane vil kunne ha noko høgare verdiar enn målt i desse prøvene uer kraftig nedbør.

21 Nitrogen, surheitsgrad, alkalitet og TOC Sprengningsaktivitet gir ofte avrenning av nitrogensambiingar som ammoniumnitrat (NH4NO3) med anleggsvatn. Resultata i tabell 1 viser at alle bekkane nedstrøms steinbrotet har høgare konsentrasjon av total nitrogen enn målt i prøvane frå myrområdet sør for steinbrotet. Nitrogenverdiane målt i bekk 1, 2, 3 og 5 tilsvarar tilstasklasse 3 "mire god". Are kjelder til nitrogen i vatn er gjødsling, men sidan det ikkje foregår jordbruksaktivitet i området rut steinbrotet, er det sannsynleg at innhaldet av nitrogen i bekkevatnet kjem frå steinbrotet. Vassprøvane frå bekk 1 og 2 har betydeleg høgare verdiar av surheitsgrad (ph) og bufferevne (alkalitet) og i dette tilfelle betre kvalitet med omsyn på desse parametrane enn prøvene frå dei are bekkane. Ved høg ph vil ammonium kunne danne ammoniakk som er giftig for fisk og botyr, men ved ph uer 8-9 er det liten fare for danning av giftig ammoniakk, og det er derfor lite truleg at dette er eit problem i Kvernuri. Den lågaste ph verdien på 5.0 er målt i myrområdet sør for steinbrotet. Dette er som forventa sidan nedbrytinga av planterestar i myrer medfører ei naturleg forsuring av vatnet. Total organisk karbon (TOC) er målt i konsentrasjonar tilsvarae tilstasklasse 5 "meget dårleg" i alle bekkeprøvane. Desse nivåa er naturlege i område med myr og vegetasjon og har såleis ikkje samanheng med aktiviteten i steinbrotet Elektrisk leiingsevne (kouktivitet) og tungmetall Elektrisk leiingsevne eller kouktivitet er eit mål på totalinnhaldet av oppløyste stoff i vatnet, og verdiane målt i laboratorium (tabell 1) samsvarar godt med feltmålingane (figur 13) (1 ms/m = 10 µs/cm). Resultata viser at leiingsevna er klart høgast i bekk 1 og 2 rett i nedkant av steinbrotet. Betydninga av auka leiingsevne avheng av kva stoff vatnet inneheld, men det er grunn til å tru at vatnet i eller rett nedanfor steinbrotet er påverka av drifta. Det høgaste innhaldet av tungmetall er målt i bekk 2, 3 og 5 (tabell 1 og 2). Basert på klassifiseringssystemet gitt i tabell 1 (TA-1468/1997) har vatnet i desse bekkane verdiar opp i tilstasklasse 4 "dårleg" for kobber eller kvikksølv. Dei nye forslaga til grenseverdiar mellom tilstasklassar gitt i M-241/2014 (tabell 2) ligg imidlertid noko høgare for desse stoffa, så basert på dette nye klassifiseringssystemet ligg verdiane innanfor tilstasklasse 2 "god". Grenseverdiane for nikkel er også heva noko, så basert på det nyaste klassifiseringssystemet ligg alle dei målte tungmetallverdiane innanfor tilstasklasse 2, med unntak av bly verdiane i bekk 4 og 5 som ligg marginalt over grensa mellom tilstasklasse 2 og 3 (grenseverdien mellom klasse 2 og 3 for bly er 1,2). Samla sett er kvaliteten på vatnet derfor vurdert til å vere relativt god med tanke på tungmetallinnhald Organiske miljøgifter (BTEX, PCB, PAH og THC) Tabellane viser også resultata for dei organiske miljøgiftene BTEX, PAH, PCB og THC (totale hydrokarbonar, oljehaldige stoff). Det vart ikkje påvist THC eller PCB i vassprøvene. PAHforbielsen naftalen vart påvist i enkelte prøver, men i følgje M-241/2014 ligg verdiane godt innanfor tilstasklasse II "God".

22 Resipientforhold Bekkane som renn frå steinbrotet og ned til hovedresipienten Hardangerfjorden (figur 12, figur 17) er små, og dei er for bratte til at det fins fisk i vatnet. I nokre få flatare område kan ein sjå teikn til avsetting av finstoff på botnen av bekkane, men sedimentasjonen er generelt moderat på grunn av høg vasshastigheit i det bratte terrenget. Ved sterk nedbør vil bekkane og siget av vatn nedover skråninga truleg vera noko større enn observert uer dette feltarbeidet, men til tross for periodar med nedbør i tida forut for feltarbeidet, var det ikkje teikn til flomskader på vegetasjonen. På grunn av plasseringa til steinbrotet på eit høgdedrag (figur 12), er nedbørsfeltet lite. Når mykje av avrenninga frå den austlege delen av steinbrotet truleg drenerer ned i djupe sprekker, er det sannsynleg at det er begrensa mengder vatn frå steinbrotsområdet som i dag renn ut i Hardangerfjorden. Figur 17. Bekk nedanfor fylkesvegen med utlaup til Hardangerfjorden Partiklar i vatn kan medføre skader på gjellene til fisk, og tungmetall som kobber er giftig for fisk. Hovedresipienten til avrenninga frå steinbrotet er Hardangerfjorden med både oppdrettsanlegg og fisk i vill tilsta. Det nærmaste oppdrettsanlegget ligg ved Svåsaneset om lag 4 km nordaust for Kvernuri steinbrotet, og det er også oppdrettsanlegg sørvest for Joal og ved Tørvikbygd på den are sida av fjorden (figur 18). Hardangerfjorden er den nest lengste fjorden i Noreg med eit maksimumsdjup på rut 850 m ikkje langt frå Joal. Vassvolumet i fjorden er dermed så stort at dei begrensa vassmengdene frå steinbrotsområdet vil raskt bli fortynna. Når analyseresultata også antyder at aktiviteten i steinbrotet har hatt begrensa påverknad på vasskvaliteten nedstrøms for steinbrotet, er avrenninga frå steinbrotet i dag derfor vurdert til å ikkje medføre negative konsekvensar for vasskvaliteten og livet i fjorden.

23 23 Kvernuri Figur 18. Oversikt over oppdrettsanlegg i området rut Joal frå Miljøstatus.no (markert med rød ring) 7 Vurdering av framtidig drift 7.1 Planlagd utviding av steinbrotet Framtidig uttak av steinressursar vil skje i den austlege delen av planområdet, medan den vestlege delen vil bli brukt til skrotdeponi (figur 19). Deponiområde Bekkar Planområde N Figur 19. Oversiktsfigur med framtidig uttaksområde og deponiområde

24 24 Steinressursen skal hentast ut ovanfrå og ned for å unngå at stein rasar ut i vegbanen til fylkesvegen. Det skal stå igjen ei buffersone mellom uttaksområdet og fylkesvegen. Aktiviteten i steinbrotet etter utvidinga er planlagt å ligge på same nivå som i dag med bruk av same antal og type maskiner og same sprengningsfrekvens. I områda der steinressursane er ferdig utnytta vil det bli fylt på med jord der dette er mogleg for å legge til rette for vegetasjonsvekst. 7.2 Vasskvalitet og avrenningsmønster Sidan aktiviteten i steinbrotet etter den planlagde utvidinga blir den same som i dag, er det lite truleg at det blir betydelege eringar i kvaliteten til vatnet som renn ut i nedkant av steinbrotsområdet i framtida i forhold til dagens situasjon. Hovuderinga inneber at steinuttak og deponiområde flytter seg nærare sjøen og at det meste av det vegetasjonsdekte området som i dag finns mellom steinbrotsområdet og sjøen blir borte. Basert på analyseresultata er det grunn til å tru at innhaldet av partiklar i bekkevatnet i dag blir noko redusert uer transporten gjennom det vegetasjonsdekte området. Vasskvaliteten målt nede ved fylkesvegen etter utviding vil dermed truleg vere lik den kvaliteten som er påvist i bekkane rett i uerkant av dagens uttaksområde. Samstues vil hovuddelen av den framtidige aktiviteten og sprengingsarbeidet skje i den austlege delen av planområdet der berggrunnen er mest oppsprukken og størstedelen av overflatevatnet truleg vil drenere ned i berggrunnen. Det er såleis sannsynleg at mengda av partiklar og miljøgifter som renn ut i Hardangerfjorden etter utvidinga vil vera uera eller verta redusert i forhold til dagens situasjon. 7.3 Resipientforhold Sidan den planlagde utvidinga av steinbrotet er vurdert til å ikkje medføre noko auke når det gjeld tilførsel av partiklar og miljøgifter til Hardangerfjorden, så vil utviding heller ikkje ha negative konsekvensar for vasskvaliteten og livet i fjorden. Grunnvatnet i berggrunnen i området i og rut steinbrotet er i dag ikkje utnytta på nokon måte, og ein eventuell auke i drenering av overflatevatn ned i sprekker i berggrunnen vil derfor heller ikkje ha negative konsekvensar. Dei tre borebrønnane ved Selsvik (figur 9) ligg 1,3 km søraust for dagens uttaksområde og er etablerte i eit område der berggrunnen består av meta-aesitt og metadacitt. Ei flytting av uttaksområdet i nord-nordaustleg retning ned mot fjorden, dvs. lenger vekk frå brønnane, vil såleis ikkje påverke vasskapasiteten eller vasskvaliteten i desse brønnane. 7.4 Naturvernområde Terrengmodellen i figur 20 viser lokaliseringa av Gulbergnotten naturvernområde i høve til det planlagde utvidingsområdet (sjå også figur 11). Naturvernområdet ligg i bakkant av dagens steinbrot i sørleg retning. Avrenninga frå dagens steinbrotsområde går i nordleg retning ned mot

25 25 fjorden. Ei flytting av uttaks- og deponiområdet lenger ned mot havnivå i nordleg retning vil såleis medføre at aktiviteten i steinbrotet flytter seg lenger unna naturvernområdet, og utvidinga vil derfor ikkje påverke verken overflatevatn eller grunnvatnet innanfor naturvernområdet. Nytt uttaksområde Gulbergnotten naturvernområde Nytt deponiområde N Bekker Planområde Figur 20. Oversikt over lokaliseringa av naturvernområdet Gulbergnotten i forhold til planlagt utvidingsområde 8 Kjelder Klima- og forurensningsdirektoratet, "Utkast til Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstaarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota." Rapportutkast TA-3001/2012. Miljødirektoratet, "Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstaarder". Rapport M-241/2014. SFT, "Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann". Veileder TA-1468/ Vedlegg Vedlegg: Analysebevis

26 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg MVA Box 75 NO-5841 Bergen COWI AS Bergen Solheimsgate 13 Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 Bergen Attn: Aud Sual Tlf: Fax: AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: A ANALYSERAPPORT Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 11

27 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Avløpsvann Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: Bekk 1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.44 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.46 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 1.2 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS < 0.50 µg/l 0.5 NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.86 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS < 2.0 µg/l 2 NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) Totale hydrokarboner (THC) b) THC >C5-C8 b) THC >C8-C10 b) THC >C10-C12 b) THC >C12-C16 b) THC >C16-C35 <20 µg/l 20 b) SUM THC (>C5-C35) b) PAH 16 EPA b) Naftalen µg/l % b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 11

28 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) a) Total Fosfor mg/l % NS EN ISO a) Total Nitrogen 0.43 mg/l % NS 4743 a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) 13 mg/l % NS EN 1484 * Alkalitet mmol/l % Intern Metode basert på NS 4754 Kouktivitet (25 C) 14.1 ms/m % NS 7888 ph målt ved 21 +/- 2 C ph NS-EN ISO Suspeert stoff 6.6 mg/l 2 20% NS EN 872 Turbiditet 3.9 ftu % NS 7027 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 11

29 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Avløpsvann Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: Bekk 2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.40 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.61 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 3.4 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 0.52 µg/l % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l % EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 2.6 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 2.2 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen 0.42 µg/l % b) Etylbenzen 0.21 µg/l % b) m,p-xylen 0.93 µg/l % b) o-xylen 0.40 µg/l % b) Totale hydrokarboner (THC) b) THC >C5-C8 b) THC >C8-C10 b) THC >C10-C12 b) THC >C12-C16 b) THC >C16-C35 <20 µg/l 20 b) SUM THC (>C5-C35) b) PAH 16 EPA b) Naftalen µg/l % b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 11

30 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) 1.3 µg/l 20% a) Total Fosfor mg/l % NS EN ISO a) Total Nitrogen 0.50 mg/l % NS 4743 a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) 19 mg/l % NS EN 1484 * Alkalitet mmol/l % Intern Metode basert på NS 4754 Kouktivitet (25 C) 7.71 ms/m % NS 7888 ph målt ved 21 +/- 2 C ph NS-EN ISO Suspeert stoff 2.5 mg/l 2 20% NS EN 872 Turbiditet 3.0 ftu % NS 7027 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 11

31 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Avløpsvann Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: Bekk 3 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.28 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.96 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 2.4 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 0.95 µg/l % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l % EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 2.7 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 4.7 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) Totale hydrokarboner (THC) b) THC >C5-C8 b) THC >C8-C10 b) THC >C10-C12 b) THC >C12-C16 b) THC >C16-C35 <20 µg/l 20 b) SUM THC (>C5-C35) b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 11

32 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) a) Total Fosfor mg/l % NS EN ISO a) Total Nitrogen 0.31 mg/l % NS 4743 a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) 18 mg/l % NS EN 1484 * Alkalitet <0.10 mmol/l 0.01 Intern Metode basert på NS 4754 Kouktivitet (25 C) 4.95 ms/m % NS 7888 ph målt ved 21 +/- 2 C ph NS-EN ISO Suspeert stoff <2 mg/l 2 NS EN 872 Turbiditet 1.3 ftu % NS 7027 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 11

33 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Avløpsvann Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: Bekk 4 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.24 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.83 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 0.63 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS < 0.50 µg/l 0.5 NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.82 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 2.3 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen 0.29 µg/l % b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) Totale hydrokarboner (THC) b) THC >C5-C8 b) THC >C8-C10 b) THC >C10-C12 b) THC >C12-C16 b) THC >C16-C35 <20 µg/l 20 b) SUM THC (>C5-C35) b) PAH 16 EPA b) Naftalen µg/l % b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 11

34 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) a) Total Fosfor mg/l % NS EN ISO a) Total Nitrogen 0.19 mg/l % NS 4743 a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) 12 mg/l % NS EN 1484 * Alkalitet <0.10 mmol/l 0.01 Intern Metode basert på NS 4754 Kouktivitet (25 C) 2.24 ms/m % NS 7888 ph målt ved 21 +/- 2 C ph NS-EN ISO Suspeert stoff <2 mg/l 2 NS EN 872 Turbiditet 0.82 ftu % NS 7027 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 11

35 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Avløpsvann Sigevann Prøvetaker: Oppdragsgiver Prøvemerking: Bekk 5 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.21 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 1.5 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS µg/l % NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 1.9 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 0.71 µg/l % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet µg/l % EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 1.8 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS 2.1 µg/l 2 20% NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen 0.17 µg/l % b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) Totale hydrokarboner (THC) b) THC >C5-C8 b) THC >C8-C10 b) THC >C10-C12 b) THC >C12-C16 b) THC >C16-C35 <20 µg/l 20 b) SUM THC (>C5-C35) b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 11

36 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂL3y8Î b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) a) Total Fosfor mg/l % NS EN ISO a) Total Nitrogen 0.36 mg/l % NS 4743 a) Total organisk karbon (TOC/NPOC) 20 mg/l % NS EN 1484 * Alkalitet <0.10 mmol/l 0.01 Intern Metode basert på NS 4754 Kouktivitet (25 C) 5.33 ms/m % NS 7888 ph målt ved 21 +/- 2 C ph NS-EN ISO Suspeert stoff <2 mg/l 2 NS EN 872 Turbiditet 0.84 ftu % NS 7027 Utføree laboratorium/ Uerleveraør: a) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss b) ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Bergen Tommie Christensen ASM Kuesupport Berge Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 11

37 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg MVA Box 75 NO-5841 Bergen COWI AS Bergen Solheimsgate 13 Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 Bergen Attn: Aud Sual Tlf: Fax: AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂMoN5Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: A071069/Joal ANALYSERAPPORT Denne analyserapporten erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere tilset analyserapport. AR-15-MX XX Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 13

38 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂMoN5Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Aud Sual Prøvemerking: Bekk 1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.43 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 1.0 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS < µg/l 0.01 NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 1.3 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS 0.69 µg/l % NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS < 0.50 µg/l 0.5 NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS < 2.0 µg/l 2 NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) Totale hydrokarboner (THC) b) THC >C5-C8 b) THC >C8-C10 b) THC >C10-C12 b) THC >C12-C16 b) THC >C16-C35 <20 µg/l 20 b) SUM THC (>C5-C35) b) PAH 16 EPA b) Naftalen b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 13

39 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂMoN5Î b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) a) Total Fosfor mg/l % NS EN ISO a) Total Nitrogen 0.53 mg/l % NS 4743 Alkalitet mmol/l % Intern Metode basert på NS Kouktivitet (25 C) 14.4 ms/m % NS-EN ISO 7888 ph målt ved 21 +/- 2 C ph NS-EN ISO Suspeert stoff 14.0 mg/l 2 20% NS EN 872 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 20.2 mg/l % NS EN 1484 Turbiditet 11 ftu % NS-EN ISO 7027 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 13

40 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂMoN5Î Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Sigevann Prøvetaker: Aud Sual Prøvemerking: Bekk 2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode b) Arsen (As), oppsluttet ICP-MS 0.38 µg/l % NS EN ISO b) Bly (Pb), oppsluttet ICP-MS 0.28 µg/l % NS EN ISO b) Kadmium (Cd), oppsluttet ICP-MS < µg/l 0.01 NS EN ISO b) Kobber (Cu), oppsluttet ICP-MS 1.6 µg/l % NS EN ISO b) Krom (Cr), oppsluttet ICP-MS < 0.50 µg/l 0.5 NS EN ISO b) Kvikksølv (Hg), oppsluttet < µg/l EN ISO b) Nikkel (Ni), oppsluttet ICP-MS 0.55 µg/l % NS EN ISO b) Sink (Zn), oppsluttet ICP-MS < 2.0 µg/l 2 NS EN ISO b) BTEX b) Benzen b) Toluen b) Etylbenzen b) m,p-xylen <0.20 µg/l 0.2 b) o-xylen b) Totale hydrokarboner (THC) b) THC >C5-C8 b) THC >C8-C10 b) THC >C10-C12 b) THC >C12-C16 b) THC >C16-C35 <20 µg/l 20 b) SUM THC (>C5-C35) b) PAH 16 EPA b) Naftalen µg/l % b) Acenaftylen b) Acenaften b) Fluoren b) Fenantren b) Antracen b) Fluoranten b) Pyren b) Benzo[a]antracen b) Krysen/Trifenylen b) Benzo[b]fluoranten b) Benzo[k]fluoranten b) Benzo[a]pyren b) Ieno[1,2,3-cd]pyren < µg/l b) Dibenzo[a,h]antracen b) Benzo[ghi]perylen < µg/l b) Sum PAH(16) EPA µg/l 40% b) PCB 7 b) PCB 28 b) PCB 52 b) PCB 101 b) PCB 118 b) PCB 138 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 13

41 AR-15-MX EUNOBE Í%R5vÂÂMoN5Î b) PCB 153 b) PCB 180 b) Sum 7 PCB b) BTEX b) Xylener (sum) a) Total Fosfor mg/l % NS EN ISO a) Total Nitrogen 0.47 mg/l % NS 4743 Alkalitet mmol/l % Intern Metode basert på NS Kouktivitet (25 C) 13.7 ms/m % NS-EN ISO 7888 ph målt ved 21 +/- 2 C ph NS-EN ISO Suspeert stoff <2 mg/l 2 NS EN 872 Total organisk karbon (TOC/NPOC) 23.0 mg/l % NS EN 1484 Turbiditet 1.5 ftu % NS-EN ISO 7027 Tegnforklaring: * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 13

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO 10523

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO 10523 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Box 75 NO-5841 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-15-MX-002608-01 Prøvemottak:

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Naglestad Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-012834-01

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Anne-Marie Holtet Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes ANALYSERAPPORT Tlf: +7 9 50 2 2 Fax: AR-17-MX-003890-01

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Jan Egil Almedal Prøvemerking: 01 - Konsmo, råvann Analysestartdato: <1 <1 <1 <1 <1

ANALYSERAPPORT. Jan Egil Almedal Prøvemerking: 01 - Konsmo, råvann Analysestartdato: <1 <1 <1 <1 <1 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid.

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat for koliforme bakterier og E.coli er lest av etter 19 timer inkuberingstid. Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Analyseresultat

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200

ANALYSERAPPORT Merknader prøveserie: Prøven(e) er analysert > 12 timer etter prøveuttak, men tilfredstiller kravene i NS EN ISO 19458:200 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Iveland kommune Teknisk etat 4724 Iveland Attn: Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57 5207 AR-16-MG-001771-01

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-16-MX-003430-01

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart. Intern metode basert på NMKL 183 ph målt ved 21 +/- 2 C 4 NS-EN ISO Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Box 75 NO-5841 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-15-MX-002577-01 Prøvemottak:

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart

ANALYSERAPPORT. Så vidt konstaterbart Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 141 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes Tlf: +47 94 50 42 42 Fax: AR-16-MX-003787-01

Detaljer

Miljøundersøkelse med tiltak

Miljøundersøkelse med tiltak Brunvoll Strandgata A.S. Miljøundersøkelse med tiltak 2015-11-05 B01 05-11-2015 Til kommentar/ godkjenning hos oppdragsgiver Glhau Grs Mabon A02 04-11-2015 Med Tiltaksplan glhau grs A01 13-04-2015 Til

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Overvåking av sigevann i Indre havn

Overvåking av sigevann i Indre havn Horten kommune Overvåking av sigevann i Indre havn 2014 2015-03-12 J03 2015-03-12 Endelig versjon Pebec Gle Pebec B02 2015-02-13 Til kommentar Pebec Gle Pebec A01 2015-02-11 Intern versjon for Fagkontroll

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

REV.1: ENDRET FRA M3 TIL 1500 M3 I BEREGNINGENE I KAP.7

REV.1: ENDRET FRA M3 TIL 1500 M3 I BEREGNINGENE I KAP.7 Oppdragsgiver: Oppdrag: 537341-01 Heggedal Torg og park DETALJPROSJEKT Dato: 22.1.2016, rev.1 26.2.16 Skrevet av: Rolf Egil Martinussen / Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Per Kraft MILJØUNDERSØKELSER

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

p stb ks " llllllililillllilllllli

p stb ks  llllllililillllilllllli V \...flv -,.,,' Eurotine Environment Testing Norway. I x./f= = "- AS (Moss) å é: e u rgf l n 5 (Q :;;.::.;:::e; ;:W '-..,,,._.\..\- I-6,,-;,-9 NO-1538 Moss Norconsult AS Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47

Detaljer

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt

Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Huken Pukkverk risikovurdering ved gjenbruk av returasfalt Rekvirent: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten EBY-saksnr.: DMR-saksnr.: 16/2023 16-0054 Dato: 26. februar 2017 DMR Miljø og Geoteknikk

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer