MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/12 12/541 Organisering av tilbudet i SFO SAKSLISTE 21/12 12/706 Kjør for livet - avtale fritidstilbud 22/12 12/113 Utvikling av lokal frivillighetspolitikk i Klæbu 23/12 12/23 Vara til samarbeidsutvalget for Klæbu ungdomsskole 24/12 12/9 Åpen post - Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid I starten av møtet vil Odd Sverre Westby fra BUP orientere om prosjekt i samarbeid med ERBUP og NTNU. Anita Hovde Nilsen vil orientere om samarbeidet på vegne av barnehagene i Klæbu. Middag kl Klæbu, Lillian Waaden utvalgsleder

2 Sak 20/12 Organisering av tilbudet i SFO Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Anita Hovde Nilsen Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 20/12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid /12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtar at Klæbu kommune viderefører dagens tilbud om SFO. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Uttalelse om endringer i SFO-tilbudet fra Sørborgen skole 2. Oversikt over SFO-ordningen i Klæbu og nabokommuner - en uttalelse fra Tanem oppvekstsenter Bakgrunn: FAU ved Tanem- og Sørborgen skole har fremmet forslag om at det vurderes endringer i SFOtilbudet. Det har ikke kommet konkrete forslag til endringer, men det henvises til mer timebaserte tilbud i nabokommunene. Det er innhentet utalelser fra begge skolene. Disse vedlegges saken. Når en undersøker det tilbudet som blir gitt i Trondheim, Malvik og Melhus som det henvises til, ser en at disse kommunene tilbyr et todelt tilbud, over og under et visst timetall. Fleksibiliteten ligger i større frihet til å gjøre individuelle avtaler om bruken av tida i korttidstilbudet. I vedlegget fra Flatåsen skole ser en at avtale om oppholdstid likevel må gjøres for et halvår i gangen. Timetallet beregnes per uke og kan ikke forskyves mellom uker. Et todelt tilbud, med fleksibilitet til for eksempel å kunne velge å bruke kun ettermiddagstid, vil påvirke behovet for bemanning. Vi ser derfor at prisen for korttidstilbudet i andre kommuner generelt ligger over prisen for Miniplass i Klæbu. Når vi ser på Trondheim, ligger også prisen over det Klæbu kommune tar for Maxi-3dager, som i omfang ligger over timetallet for korttidstilbudet i de andre kommunen Saksopplysninger Klæbu har nå 5 tilbud: Mini kr som er et tilbud Midi kr som er et tilbud Maxi(hver dag) kr Side 2 av 10

3 Sak 20/12 Maxi(4 dager) kr Maxi(3 dager) kr Åpningstid for hel dag er Oppholdstid inkluderer alle skolefrie dager. Det er mulig å betale ekstra for et kvarter tidligere start om morgenen eller etter vanlig åpningstid. Det er også mulig å kjøpe enkeltdager og enkelttimer. Nabokommunene har 2 tilbud. Det gjøres avtaler om hvordan tida skal brukes. Avtaleperioden varierer mellom fire uker og et halvt år. Kommune Inntil 10/12/14t/u Over 10/12/14t/u Malvik 10t/21t/u Kr. 1366,- Kr. 1930,- (maks 21t/u) Trondheim 12t/u Kr. 1514,- Kr. 2255,- Melhus 14t/u Kr. 1086,- Kr. 1910,- Disse prisene ble innhentet i høsthalvåret. Det tas forbehold om endringer. Men tallene gir oss et bilde på forholdet mellom prisene på helplass og korttidsplass. I tillegg gis det som i Klæbu mulighet for kjøp av enkeltdager. Vurdering Som en ser av saksutredninga har Klæbu kommune stor valgfrihet og fleksibilitet i sitt SFOtilbud, dette gjelder både i valg av omfang og i forhold til pris. Det dagens ordning ikke gir, er muligheten til å velge bare ettermiddag, etter skoletid. Det en ser av prisnivået er at en korttidplass med mulighet for individuelle ordninger, vil måtte føre til en økning av prisen for det korteste tilbudet. Kanskje også for fulltidstilbudet. Bemanningssituasjonen må være slik at den til en hver tid dekker behovet. Det å operere med to priser, kan lette arbeidet med fakturering og innkreving. Økonomiske og administrative konsekvenser Et todelt tilbud, med fleksibilitet til for eksempel å kunne velge å bruke kun ettermiddagstid, vil påvirke behovet for bemanning. Det vil gå med mer tid til å administrere ordningen. Det skal settes opp individuelle avtaler. Det er registreringsordninger i forhold til bruken av timene. Det er gitt mulighet for å endre avtalen hver fjerde uke. Vi ser derfor at prisen for korttidstilbudet ligger over prisen for Mini-plass i Klæbu. Når vi ser på Trondheim, ligger også prisen over det Klæbu kommune tar for Maxi-3dager, som i omfang ligger over timetallet for korttidstilbudet i de andre kommunene. Som nevnt kan et tilbud som opererer med to priser lette arbeidet med fakturering og innkreving. Dagens ordning gir god kontroll over kostnadene knyttet til bemanning og er i tråd med betalingsregulativet. En eventuell endring av tilbudet må utredes i forbindelse med budsjettet. Side 3 av 10

4 Sak 21/12 Kjør for livet - avtale fritidstilbud Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 21/12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid /12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Under forutsetning av økonomisk inndekning i budsjettet for 2013, vedtar kommunestyret at Klæbu kommune inngår avtale med KJØR FOR LIVET i ett år fom om kjøp av to plasser i klubben på Børseth gård. Klubben skal drives av KJØR FOR LIVET som et interkommunalt tiltak. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre avtalen for ett år om gangen. SAKSUTREDNING Vedlegg Forslag til Avtale om levering av et tilpasset fritidstilbud Klæbu kommune datert Bakgrunn Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok på møtet den følgende: Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtar at Klæbu kommune arbeider med å få på plass en avtale med KJØR FOR LIVET for 1 til 2 personer fra Klæbu. Tanken er at disse kan delta på klubb-kvelder på Børseth gård som et interkommunalt tiltak. Framforhandlet avtale legges fram til politisk behandling. Saksopplysninger KJØR FOR LIVET er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker med å nyttiggjøre seg, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. KJØR FOR LIVET bruker motor og motorsport som utgangspunkt for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse. KJØR FOR LIVET er organisert gjennom et klubbkonsept, en kveld i uka og 4 timer hver kveld. Klubben består av 5 ungdommer og 2 voksne. Se ellers mer utfyllende informasjon i saksopplysningene under sak 13/12 i utvalgets møte Side 4 av 10

5 Sak 21/12 Administrasjonen har arbeidet med saken internt og i møter med representanter for KJØR FOR LIVET. Resultatet av dette arbeidet er det forslaget til avtale mellom KJØR FOR LIVET og Klæbu kommune som nå legges fram til politisk behandling. Forslaget til avtale innebærer at Klæbu kommune kjøper to plasser i KJØR FOR LIVET klubben på Børseth gård Ler. De resterende plasser opp til fem benyttes av andre kommuner. Ordningen administreres av KJØR FOR LIVET. Avtalen innebærer at Klæbu kommune forplikter seg til å betale kr ,- kr ,- per plass, per år. Avtalen gjelder for ett år, men rådmannen ber om fullmakt til å forlenge avtalen ett år om gangen dersom tiltaket fungerer etter intensjonene. Vurdering Rådmannen mener at dette er en klarleggende og god avtale for Klæbu kommune i og med at den dekker et tjenestetilbud som er motiverende og faglig godt for en gruppe ungdommer. Det vil være helse og familietjenesten som har ansvaret for utvelgelsen av de to som deltar i tiltaket. Økonomiske og administrative konsekvenser Deltakeravgiften på kr ,- for 2013 dekkes over helse og familietjenestens budsjett. Inndekningen behandles i forbindelse med budsjettprosessen for Side 5 av 10

6 Sak 22/12 Utvikling av lokal frivillighetspolitikk i Klæbu Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 22/12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid /12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg - tre referat fra prosjektgruppens arbeid - KS sin veileder Sammen om det gode liv Saksopplysninger Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok i møte og nedstette en gruppe som et prosjekt skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Klæbu. Gruppen skulle bestå av: 2 politikere 2 fra administrasjonen 1 fra kulturrådet 2 fra idrettsrådet 1 fra andre frivillige organisasjoner 1 fra velforeninger Velforeningene stilte ikke med representant, men frivillighetssentralen gikk inn som representant i gruppen sammen med en person fra andre frivillige organisasjoner. Idrettsrådet stilte med en representant. Klæbu kommunes stilte med enhetsleder fra Kultur, idrett og fritid som sekretær og medlem av gruppen. Gruppen har fulgt anbefalinger til fremgangsmetode fra KS sin veileder. Denne anbefaler at man loser prosjektet gjennom 5 faser. 1. Oppstart forankring Side 6 av 10

7 Sak 22/12 2. Kartlegging 3. Utviklingsfasen 4. Gjennomføring 5. Evaluering Prosjektet har nå gjennomgått fase 1 og 2 som består av forankring og kartlegging. Med å bringe det til politisk behandling i Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid bringes prosjektet inn i fase 3 utviklingsfasen. I fase 2 som innebærer kartlegging, ble det gjennomført en swot analyse basert på følgende tre spørsmål: Hvordan blir samhandlingen mellom det lokale organisasjonslivet og Klæbu kommune best? Hva fungerer godt? Hva kunne vært bedre? Resultatet av diskusjoner som representantene fra frivillige lag og organisasjoner hadde hatt med sine organisasjoner, ble lagt inn i en swot analyse. Denne skal si noe om våre styrker og svakheter. Hensikten er å få frem det som er verdt å bygge på, samt behov for endringer eller nye tiltak. NÅTID Styrker Svakheter Nærhet til alt Sårbarhet i forhold til økonomi Aktivitet for alle Sårbarhet i forhold til enkeltpersoner. Imponerende utvalg av aktiviteter. Lite egnede lokaler til Dugnadsånd konsertarrangement. Kort avstand mellom deltaker og kommune. For lite tilgjengelig informasjon om aktiviteter. Nærhet og bredde Nettkommunikasjon Engasjement Enklere metode for bestilling av Mange ildsjeler også på tvers av lokaler (på nett). organisasjonene. For lite kunnskap om midler det er God tilgang på øvingslokaler. mulig å søke på. Hallfordeling mellom kultur og idrett. For liten kapasitet i Klæbuhallen for Aktivt Organisasjonsliv kultur og idrett. God deltakelse i lokalsamfunnet Nettverksbygging Frivilligheten har god kunnskap om sin aktivitet (faglig). En rekke oppgaver i kommunen dekkes av frivillige organisasjoner. FREMTID Muligheter Trusler God kommunikasjon mellom de ulike Sårbar økonomi interessenter. Den enkelte person i laget, og det God bygging av identitet og tilhørighet. enkelte lag har kun fokus på egne Felles møtearena. interesser. Side 7 av 10

8 Sak 22/12 God kunnskap om mulighet til å søke midler. Aktivitetsoversikt på internett. Lett tilgjengelig informasjon om retningslinjer for arrangement etc. Positiv lojalitet mellom partene. Nytt flerbrukshall/allaktivitetshus. Svak lojalitet mellom partene. Vurdering I utviklingsfasen, som vi her går inn i, skal det komme frem et innhold i frivillighetspolitikken, basert på resultat av kartleggingen. I møtet skal utvalget fastsette hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for samhandling mellom kommunen og frivillige. Prinsippene skal være handlingsorientert. Hensikten er å finne frem til gode virkemidler og metoder. Rådmannen legger frem saken uten forslag til innstilling. Økonomiske og administrative konsekvenser Det vil avhenge av resultatet av arbeidet. Side 8 av 10

9 Sak 23/12 Vara til samarbeidsutvalget for Klæbu ungdomsskole Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 23/12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid oppnevner.. som vara til samarbeidsutvalget ved Klæbu ungdomsskole i Kristin Kulseths permisjonstid. SAKSUTREDNING Saksopplysninger Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid innvilget i sak 17/12 søknad fra Kristin Kulseth om permisjon som representant til samarbeidsutvalget ved Klæbu ungdomsskole. Håkon Hofstad rykket opp fra vara til fast plass. Utvalget valgte ikke vara, og saken legges fram for utvalget for oppnevning. Side 9 av 10

10 Sak 24/12 Åpen post - Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 24/12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Saker / Tema - Møteplan for 2013 Saker/tema utvalget ønsker å ta opp - Paviljongen Sørborgen status - Spørsmål i utvalgets møte fra Waaden og Nordseth vedr. ungdomsskolen Side 10 av 10

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anita Hovde Nilsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/541-3 Organisering av tilbudet i SFO Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtar at Klæbu kommune viderefører dagens tilbud om SFO. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Uttalelse om endringer i SFO-tilbudet fra Sørborgen skole 2. Oversikt over SFO-ordningen i Klæbu og nabokommuner - en uttalelse fra Tanem oppvekstsenter Bakgrunn: FAU ved Tanem- og Sørborgen skole har fremmet forslag om at det vurderes endringer i SFOtilbudet. Det har ikke kommet konkrete forslag til endringer, men det henvises til mer timebaserte tilbud i nabokommunene. Det er innhentet utalelser fra begge skolene. Disse vedlegges saken. Når en undersøker det tilbudet som blir gitt i Trondheim, Malvik og Melhus som det henvises til, ser en at disse kommunene tilbyr et todelt tilbud, over og under et visst timetall. Fleksibiliteten ligger i større frihet til å gjøre individuelle avtaler om bruken av tida i korttidstilbudet. I vedlegget fra Flatåsen skole ser en at avtale om oppholdstid likevel må gjøres for et halvår i gangen. Timetallet beregnes per uke og kan ikke forskyves mellom uker. Et todelt tilbud, med fleksibilitet til for eksempel å kunne velge å bruke kun ettermiddagstid, vil påvirke behovet for bemanning. Vi ser derfor at prisen for korttidstilbudet i andre kommuner generelt ligger over prisen for Miniplass i Klæbu. Når vi ser på Trondheim, ligger også prisen over det Klæbu kommune tar for Maxi-3dager, som i omfang ligger over timetallet for korttidstilbudet i de andre kommunen Saksopplysninger Klæbu har nå 5 tilbud: Mini kr som er et tilbud Midi kr som er et tilbud Maxi(hver dag) kr Maxi(4 dager) kr Maxi(3 dager) kr Åpningstid for hel dag er Oppholdstid inkluderer alle skolefrie dager. Det er mulig å betale ekstra for et kvarter tidligere start om morgenen eller etter vanlig åpningstid. Det er også mulig å kjøpe enkeltdager og enkelttimer.

12 Nabokommunene har 2 tilbud. Det gjøres avtaler om hvordan tida skal brukes. Avtaleperioden varierer mellom fire uker og et halvt år. Kommune Inntil 10/12/14t/u Over 10/12/14t/u Malvik 10t/21t/u Kr. 1366,- Kr. 1930,- (maks 21t/u) Trondheim 12t/u Kr. 1514,- Kr. 2255,- Melhus 14t/u Kr. 1086,- Kr. 1910,- Disse prisene ble innhentet i høsthalvåret. Det tas forbehold om endringer. Men tallene gir oss et bilde på forholdet mellom prisene på helplass og korttidsplass. I tillegg gis det som i Klæbu mulighet for kjøp av enkeltdager. Vurdering Som en ser av saksutredninga har Klæbu kommune stor valgfrihet og fleksibilitet i sitt SFOtilbud, dette gjelder både i valg av omfang og i forhold til pris. Det dagens ordning ikke gir, er muligheten til å velge bare ettermiddag, etter skoletid. Det en ser av prisnivået er at en korttidplass med mulighet for individuelle ordninger, vil måtte føre til en økning av prisen for det korteste tilbudet. Kanskje også for fulltidstilbudet. Bemanningssituasjonen må være slik at den til en hver tid dekker behovet. Det å operere med to priser, kan lette arbeidet med fakturering og innkreving. Økonomiske og administrative konsekvenser Et todelt tilbud, med fleksibilitet til for eksempel å kunne velge å bruke kun ettermiddagstid, vil påvirke behovet for bemanning. Det vil gå med mer tid til å administrere ordningen. Det skal settes opp individuelle avtaler. Det er registreringsordninger i forhold til bruken av timene. Det er gitt mulighet for å endre avtalen hver fjerde uke. Vi ser derfor at prisen for korttidstilbudet ligger over prisen for Mini-plass i Klæbu. Når vi ser på Trondheim, ligger også prisen over det Klæbu kommune tar for Maxi-3dager, som i omfang ligger over timetallet for korttidstilbudet i de andre kommunene. Som nevnt kan et tilbud som opererer med to priser lette arbeidet med fakturering og innkreving. Dagens ordning gir god kontroll over kostnadene knyttet til bemanning og er i tråd med betalingsregulativet. En eventuell endring av tilbudet må utredes i forbindelse med budsjettet.

13 Klæbu kommune v/ole Follan Vedrørende forslag om endring av sfo-tilbudene ved SFO. Klæbu FAU ved Tanem og Sørborgen har fremmet forslag om endring av SFO-tilbudene. De har ikke konkretisert hvilke tilbud de ønsker, men henviser til Klæbu sine nabokommuner som har timebaserte tilbud. Det er Trondheim som har lengst erfaring med timebaserte oppholdstilbud ved sine SFO-er. De startet med 5 ulike alternativer for noen år siden, men har redusert dette til 2 tilbud de senere årene, under og over 12 timer pr. uke. En av hovedgrunnene til at det ble redusert til 2 muligheter var de store administrasjonsutgiftene dette medførte. (og det i en kommune som har mye høyere administrasjonstid pr. barn enn det vi har) Økonomi: Dersom vi skal ta utgangspunkt i Trondheim sin modell og priser, vil det for Klæbu ville medført at 22% av brukerne ved Sørborgen ville få et dyrere tilbud. (De har i dag et tilbud som er billigere enn minstesatsen i Trondheim kommune) Et timebasert oppholdstilbud vil kreve mye tid til å administrere dette. Administrasjonsressursen i Klæbu ligger langt under det KS anbefaler som veiledende, og vil måtte økes betydelig. Kostnadene ved en slik økning vil måtte dekkes av foreldrebetalingen. Hensynet til barna: FAU ønsker oppholdstilbud som gir dem mulighet for å variere timene i SFO. I Trondheim har de måttet legge rammer som sier at foresatte må levere en fast ukes, evt 2-ukes turnus som gjelder fast hele året, med klare føringer i forhold til å endre dette. Klæbu har i dag faste oppholdstilbud. Dette gir ungene forutsigbarhet og trygghet og medvirker til økt trivsel. Trening av sosiale ferdigheter er et av de utviklingsområdene SFO virkelig kan bidra på. Det er jo et faktum at barn lærer best ved å ta i bruk den kompetansen de allerede har ervervet seg. Når 5/6-åringene kommer til skolen i august, har de fleste god kompetanse på å lære gjennom leik. Vi har mange barn som trives så godt med sine venner på sfo, at de ber foresatte drøye med å hente dem på ettermiddagen. Dersom timeplanlegging av barnas fritid blir dominerende, er min største bekymring at barnas behov vil komme i bakgrunnen, slik at sfo i realiteten blir et oppbevaringstilbud og ikke en verdifull arena for lek og utvikling. Sfo har begrensede personalressurser, så når hvert barn skal ha sin individuelle plan for oppholdstid, må det vurderes om personalressursen må økes noe for å kvalitetssikre at disse planene blir fulgt opp.

14 Hensynet til personalet: Sørborgen er kjent for sine lojale og pliktoppfyllende ansatte. De er gode på å legge til rette og lage systemer som gir forutsigbarhet og trygghet for barn og foresatte. Med dagens plasser er det allerede mye tid og krefter som går med til å forberede barn på å avslutte aktiviteter, sende dem i garderoben og til slutt sende dem hjem. Presset på de ansatte vil øke betydelig når de skal følge opp barn som skal sendes hjem til ulike tidspunkt hver dag. Som leder er jeg redd for at personalets fokus blir rettet mot rutiner og kvalitetssikring av barnas oppholdstider, og mindre mot kvalitet og innhold av arbeidet i barnegruppa. Som leder av Sørborgen SFO har jeg allerede mottatt flere henvendelser fra foresatte, som ikke ønsker omlegging av sfo-tilbudene. Disse henvendelsene handler i første omgang om kvaliteten i sfo og barnas mulighet til trygghet og forutsigbarhet. Henvendelsene er ikke fra foresatte som vil få økte kostnader ved en eventuell omlegging. Den faktoren er nok ikke de foresatte kjent med enda. Det er ikke foretatt noen overslag over de reelle kostnadene en økning av administrasjons/personalressurser vil innebære. Med hilsen Laila B. Svendsen avdelingsleder Sørborgen sfo Kopi: Kristin By Vollset

15 Vedlegg: Oppholdstider og priser ved Flatåsen skole i Trondheim Oppholdstider og foreldrebetaling Vi ber alle merke seg følgende punkter: - For alle som har tilbudet fra og med 12 timer ønskes inngått fast avtale om tidspunkt for henting/hjemsending. Den kan endres underveis, men en fast avtale gjør det mer oversiktlig både for dere og oss. - Alle som har tilbudet inntil 12 timer skal inngå en fast avtale om oppholdstid. Avtalens lengde bør i utgangspunktet være på minimum et halvt års varighet. - Tiden barnet tilbringer i SFO skal ikke overstige timetallet per uke i den valgte betalingssatsen. Det kan avtales lengre avregningsperiode enn ei uke når foresattes arbeidstid krever det. - Avtalen om hvordan timene skal benyttes skal gjøres på forhånd. Det er ikke mulig i etterkant å bruke timer man ikke har benyttet, uansett grunn. - Oversikt over hvordan timene er tenkt benyttes må leveres på eget skjema. Dette kan hentes på SFO eller skrives ut via vår hjemmeside. - Fra skoleslutt i juni og fram til skolestart i august brukes siste års timeplan som utgangspunkt. - Fra 1. august og fram til skolestart må de som skal starte på 1. trinn ta utgangspunkt i at regnes som skoletid. - Avtale om oppholdstid er en forpliktende avtale mellom SFO og foresatte, og må respekteres av begge parter. Spørsmål angående oppholdstid rettes til daglig leder SFO. TILBUD VED FLATÅSEN SFO FRA Oppholdstid pr uke Tidsrom Betaling pr mnd. Kost Inntil 12 timer Maks 12 t pr uke 1514,- 175,- Fra og med 12 timer ,- 175, Vis mindr e 28. jan

16 Oversikt over SFO-ordninger i Klæbu og nabokommuner uttalelse fra Tanem oppvekstsenter Bakgrunn for saken: Henvendelse/anmodning om endring av SFO-tilbudet Klæbu kommune fra FAU Tanem oppvekstsenter og FAU Sørborgen skole. Foresatte ønsker en mer brukervennlig og fleksibel ordning, og viser bl.a til Trondheim kommune, Melhus kommune og Malvik kommune. Klæbu har nå 5 tilbud: Mini kr Midi kr Maxi(hver dag) kr Maxi(4 dager) kr Maxi(3 dager) kr Nabokommunene har 2 tilbud. Elevene må melde hvordan de vil benytte tilbudet hver 4.uke. Inntil 10/12/14t/U Over 10/12/14t/u Malvik 10t/21t/u Kr. 1366,- Kr. 1930,- (maks 21t/u) Trondheim 12t/u Kr. 1514,- Kr. 2255,- Melhus 14t/u Kr. 1086,- Kr. 1910,- Pr. dato er det få som er brukere av Mini i Klæbu. Mange foresatte hevder de ikke har bruk for dette tilbudet, likeså er det flere foresatte som hevder at tilbudet om morgenen ikke er nødvendig. Med færre barn om morgenen kan ressursene heller nyttes på ettermiddagstid hevder foresatte. To tilbud(ønske fra foresatte): 1. Inntil 14t/u(12t/u) 2. Over 14t/u(14t/u) Pris:?

17 , ,- Eks. Tanem SFO: 40 elever korttid, 50 elever full plass: 40 elever x kr. 1500,- x ,- 50 elever x kr. 2250,- x , ,- 35 elever korttid, 45 elever full-tid: 35 elever x kr. 1500,- x ,- 45 elever x kr. 2250,- x , ,- Det siste alternativet er nok mest aktuelt, og dette ligger en del over foreldrebetaling som kommer inn i Oppholdstid inkluderer alle skolefrie dager. Kostpenger kommer i tillegg Kjøp av enkeltdager: kr. 200,- Kjøp av enkelttimer: kr. 75,- Oppholdstid avtales med timetall for 1 mnd i gangen. Plus minus med nytt tilbud: +: To tilbud,- mindre fakturering - Påmelding/ny avtale hver mnd - Fordeling av personale fra måned til måned? (Tror kanskje det stabiliserer seg) - Barnegruppene endres fra mnd til mnd,- vanskeliggjør opplegg med faste grupper.(stabiliserer seg?)

18

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: F11 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/706-5 Kjør for livet - avtale fritidstilbud Rådmannens innstilling Under forutsetning av økonomisk inndekning i budsjettet for 2013, vedtar kommunestyret at Klæbu kommune inngår avtale med KJØR FOR LIVET i ett år fom om kjøp av to plasser i klubben på Børseth gård. Klubben skal drives av KJØR FOR LIVET som et interkommunalt tiltak. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre avtalen for ett år om gangen. SAKSUTREDNING Vedlegg Forslag til Avtale om levering av et tilpasset fritidstilbud Klæbu kommune datert Bakgrunn Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok på møtet den følgende: Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtar at Klæbu kommune arbeider med å få på plass en avtale med KJØR FOR LIVET for 1 til 2 personer fra Klæbu. Tanken er at disse kan delta på klubb-kvelder på Børseth gård som et interkommunalt tiltak. Framforhandlet avtale legges fram til politisk behandling. Saksopplysninger KJØR FOR LIVET er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker med å nyttiggjøre seg, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. KJØR FOR LIVET bruker motor og motorsport som utgangspunkt for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse. KJØR FOR LIVET er organisert gjennom et klubbkonsept, en kveld i uka og 4 timer hver kveld. Klubben består av 5 ungdommer og 2 voksne. Se ellers mer utfyllende informasjon i saksopplysningene under sak 13/12 i utvalgets møte Administrasjonen har arbeidet med saken internt og i møter med representanter for KJØR FOR LIVET. Resultatet av dette arbeidet er det forslaget til avtale mellom KJØR FOR LIVET og Klæbu kommune som nå legges fram til politisk behandling. Forslaget til avtale innebærer at Klæbu kommune kjøper to plasser i KJØR FOR LIVET klubben på Børseth gård Ler. De resterende plasser opp til fem benyttes av andre kommuner. Ordningen administreres av KJØR FOR LIVET. Avtalen innebærer at Klæbu kommune forplikter seg til å betale kr ,- kr ,- per plass, per år. Avtalen gjelder for ett år, men rådmannen ber om fullmakt til å forlenge avtalen ett år om gangen dersom tiltaket fungerer etter intensjonene. Vurdering

20 Rådmannen mener at dette er en klarleggende og god avtale for Klæbu kommune i og med at den dekker et tjenestetilbud som er motiverende og faglig godt for en gruppe ungdommer. Det vil være helse og familietjenesten som har ansvaret for utvelgelsen av de to som deltar i tiltaket. Økonomiske og administrative konsekvenser Deltakeravgiften på kr ,- for 2013 dekkes over helse og familietjenestens budsjett. Inndekningen behandles i forbindelse med budsjettprosessen for 2013.

21

22

23

24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Utne Arkiv: C85 &10 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/113-6 Utvikling av lokal frivillighetspolitikk i Klæbu Rådmannens innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Utvalget har fått tilsendt: - tre referat fra prosjektgruppens arbeid - KS sin veileder Sammen om det gode liv Saksopplysninger Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok i møte og nedstette en gruppe som et prosjekt skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Klæbu. Gruppen skulle bestå av: 2 politikere 2 fra administrasjonen 1 fra kulturrådet 2 fra idrettsrådet 1 fra andre frivillige organisasjoner 1 fra velforeninger Velforeningene stilte ikke med representant, men frivillighetssentralen gikk inn som representant i gruppen sammen med en person fra andre frivillige organisasjoner. Idrettsrådet stilte med en representant. Klæbu kommunes stilte med enhetsleder fra Kultur, idrett og fritid som sekretær og medlem av gruppen. Gruppen har fulgt anbefalinger til fremgangsmetode fra KS sin veileder. Denne anbefaler at man loser prosjektet gjennom 5 faser. 1. Oppstart forankring 2. Kartlegging 3. Utviklingsfasen 4. Gjennomføring 5. Evaluering Prosjektet har nå gjennomgått fase 1 og 2 som består av forankring og kartlegging. Med å bringe det til politisk behandling i Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid bringes prosjektet inn i fase 3 utviklingsfasen.

25 I fase 2 som innebærer kartlegging, ble det gjennomført en swot analyse basert på følgende tre spørsmål: Hvordan blir samhandlingen mellom det lokale organisasjonslivet og Klæbu kommune best? Hva fungerer godt? Hva kunne vært bedre? Resultatet av diskusjoner som representantene fra frivillige lag og organisasjoner hadde hatt med sine organisasjoner, ble lagt inn i en swot analyse. Denne skal si noe om våre styrker og svakheter. Hensikten er å få frem det som er verdt å bygge på, samt behov for endringer eller nye tiltak. NÅTID Styrker Svakheter Nærhet til alt Sårbarhet i forhold til økonomi Aktivitet for alle Sårbarhet i forhold til enkeltpersoner. Imponerende utvalg av aktiviteter. Lite egnede lokaler til Dugnadsånd konsertarrangement. Kort avstand mellom deltaker og kommune. For lite tilgjengelig informasjon om aktiviteter. Nærhet og bredde Nettkommunikasjon Engasjement Enklere metode for bestilling av Mange ildsjeler også på tvers av lokaler (på nett). organisasjonene. For lite kunnskap om midler det er God tilgang på øvingslokaler. mulig å søke på. Hallfordeling mellom kultur og idrett. For liten kapasitet i Klæbuhallen for Aktivt Organisasjonsliv kultur og idrett. God deltakelse i lokalsamfunnet Nettverksbygging Frivilligheten har god kunnskap om sin aktivitet (faglig). En rekke oppgaver i kommunen dekkes av frivillige organisasjoner. FREMTID Muligheter Trusler God kommunikasjon mellom de ulike Sårbar økonomi interessenter. Den enkelte person i laget, og det God bygging av identitet og tilhørighet. enkelte lag har kun fokus på egne interesser. Felles møtearena. Svak lojalitet mellom partene. God kunnskap om mulighet til å søke midler. Aktivitetsoversikt på internett. Lett tilgjengelig informasjon om retningslinjer for arrangement etc. Positiv lojalitet mellom partene. Nytt flerbrukshall/allaktivitetshus.